SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

23.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawczyni: Monica Luisa Macovei


Procedura : 2011/0454(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0385/2012

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0914),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0513/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 15 maja 2012 r.[1],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0385/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

3.  przypomina swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej[2]; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w kolejnych wieloletnich ramach finansowych o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz stosowania zasady solidarności Unii; wzywa Radę – jeśli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania priorytetów politycznych lub projektów, z których można by zupełnie zrezygnować pomimo ich udowodnionej europejskiej wartości dodanej;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Unia i państwa członkowskie postawiły sobie za cel zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, w tym przemytu i podrabiania papierosów. Państwa członkowskie wraz z Komisją powinny zwłaszcza zapewnić ścisłą i regularną współpracę właściwych organów.

(1) Unia i państwa członkowskie postawiły sobie za cel zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, w tym przemytu i podrabiania papierosów. Aby poprawić długoterminowy wpływ wydatkowania i uniknąć powielania działań, należy zapewnić ścisłą i regularną współpracę i koordynację w ramach służb Komisji, między właściwymi organami państw członkowskich oraz między służbami Komisji i właściwymi organami.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Działania mające na celu lepsze informowanie, szkolenia specjalistyczne lub pomoc techniczną i naukową w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony interesów finansowych Unii, a równocześnie do osiągnięcia równoważnego poziomu ochrony w całej Unii.

(2) Działania mające na celu lepsze informowanie, szkolenia specjalistyczne lub pomoc techniczną i naukową w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony interesów finansowych Unii, a równocześnie do osiągnięcia równoważnego poziomu ochrony w całej Unii. Przydzielając środki kilku punktom wwozu produktów do Unii, należy uwzględniać poziom ryzyka, trzeba też umożliwić szybkie dostosowanie mechanizmów przydziału środków do zmieniających się warunków.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Wsparcie tego typu inicjatyw w przeszłości pozwoliło na intensyfikację działań podejmowanych przez Unię i państwa członkowskie w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii. Cele programu Herkules zarówno dla okresu 2004-2006, jak i 2007-2013 zostały osiągnięte.

(3) Wsparcie tego typu inicjatyw w przeszłości pozwoliło na intensyfikację działań podejmowanych przez Unię i państwa członkowskie w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Komisja przeprowadziła przegląd osiągnięć programu Herkules II i zawarła w nim sprawozdanie z kosztów i wyników programu. Komisja powinna dopilnować, by do końca 2014 r. ustalono pełen wpływ programu Herkules II oraz realizację jego celów w zewnętrznym i niezależnym sprawozdaniu. Wyniki tego sprawozdania powinny zostać wykorzystane do zmodyfikowania i usprawnienia realizacji programu Herkules III (programu).

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Kontynuacja i rozwinięcie podejmowanych na szczeblu Unii i państw członkowskich działań na rzecz zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, w tym przemytu i podrabiania papierosów, z uwzględnieniem nowych wyzwań w kontekście restrykcji budżetowych, wymaga przyjęcia nowego programu.

(5) Kontynuacja i rozwinięcie podejmowanych na szczeblu Unii i państw członkowskich działań na rzecz zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, w tym przemytu i podrabiania papierosów, z uwzględnieniem nowych wyzwań w kontekście restrykcji budżetowych, wymaga przyjęcia nowego programu i usprawnionych wskaźników skuteczności działania, w oparciu o wyniki analizy obecnego programu. Należy zapewnić wystarczającą elastyczność w odniesieniu do poziomu współfinansowania w przypadku państw członkowskich szczególnie zagrożonych i charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezależne sprawozdanie okresowe na temat wdrażania programu oraz ostateczne sprawozdanie na temat osiągnięcia jego celów.

(9) Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezależne sprawozdanie okresowe na temat wdrażania programu oraz ostateczne sprawozdanie na temat osiągnięcia jego celów. Ponadto Komisja powinna przedstawiać co roku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat rocznej realizacji programu, w tym wyniki finansowanych działań oraz informacje na temat spójności i komplementarności z innymi programami i działaniami na szczeblu Unii.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć przejrzystość, Komisja powinna dostarczać Parlamentowi Europejskiemu wystarczających informacji na temat rocznego wdrażania.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Program Herkules III ułatwia współpracę między państwami członkowskimi oraz między Komisją a państwami członkowskimi w zakresie ochrony interesów finansowych Unii, nie naruszając przy tym kompetencji państw członkowskich i pozwalając na bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów niż byłoby to możliwe na szczeblu krajowym. Działanie na szczeblu UE jest konieczne i uzasadnione, jako że wyraźnie pomaga państwom członkowskim w zbiorowej ochronie budżetu UE i budżetów krajowych i zachęca do wykorzystania wspólnych struktur UE do zacieśnienia współpracy i intensyfikacji wymiany informacji między właściwymi organami.

(10) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Program ułatwia współpracę między państwami członkowskimi oraz między Komisją a państwami członkowskimi w zakresie ochrony interesów finansowych Unii, pozwalając na bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów niż byłoby to możliwe na szczeblu krajowym. Działanie na szczeblu UE jest konieczne i uzasadnione, jako że wyraźnie pomaga państwom członkowskim w zbiorowej ochronie budżetu UE i budżetów krajowych i zachęca do wykorzystania wspólnych struktur UE do zacieśnienia współpracy i intensyfikacji wymiany informacji między właściwymi organami. Program nie powinien jednak wkraczać w zakres kompetencji państw członkowskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Interesy finansowe Unii Europejskiej powinny być chronione za pomocą proporcjonalnych środków w całym cyklu wydatków, w tym przez zapobieganie nieprawidłowościom, ich wykrywanie i prowadzenie odnośnych dochodzeń, odzyskiwanie utraconych, niesłusznie wypłaconych lub nieprawidłowo wykorzystanych funduszy oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie kar administracyjnych i finansowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii1.

 

_____________

 

1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Uzasadnienie

W akcie ustawodawczym należy zawrzeć specjalną klauzulę standardową.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) W celu stworzenia szczegółowych, lecz elastycznych ram wdrożenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przeglądu celów operacyjnych i ogólnego podziału środków finansowych, przyjęcia kluczowych wskaźników skuteczności działania i działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia finansowego, ustalenia kryteriów służących określeniu państw członkowskich szczególnie zagrożonych i charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka do celów współfinansowania oraz aktualizacji lub przeglądu wieloletnich planów opracowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Komisja powinna przyjąć roczne programy prac określające priorytety, podział budżetu oraz kryteria oceny stosowane w przypadku przyznawania dotacji na dane działania. W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia wykonawcze.

(12) Komisja powinna przyjąć roczne programy prac określające szczegóły dotyczące realizacji wieloletniego planu prac i orientacyjny harmonogram dotyczący zaproszeń do składania wniosków w okresie objętym wieloletnim planem prac. Roczne programy prac powinny również zawierać opis działań, jakie mają być finansowane, wskazanie kwoty przydzielonej na każde działanie, orientacyjny harmonogram wdrażania oraz maksymalną stopę współfinansowania w przypadku dotacji, a także roczną ocenę tego, które państwa członkowskie można uznać za szczególnie zagrożone i charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka. Komisja powinna opracować szczegółowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania wyjaśniające m.in. zależność między wartością odzyskanych w danym roku przemycanych lub podrabianych produktów a pomocą udzielaną w ramach programu. Wskaźniki te powinny obejmować poziomy docelowe i punkty odniesienia umożliwiające ocenę osiągniętych wyników. Przy organizacji działań szkoleniowych należy stosować technologię SMART, aby można było precyzyjniej określić skutki tych działań.

Uzasadnienie

Komisja powinna opracować wymierne wskaźniki umożliwiające ocenę wyników.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zacieśnienia współpracy transnarodowej na poziomie Unii, a zwłaszcza podniesienia skuteczności operacji transgranicznych;

b) zacieśnienia współpracy i koordynacji transnarodowej na poziomie Unii, a zwłaszcza podniesienia skuteczności i efektywności operacji transgranicznych;

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) zwiększenia przejrzystości wykorzystywania środków dotyczących ochrony interesów finansowych Unii, w tym zwalczania przemytu i podrabiania papierosów;

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) zacieśnienia współpracy i koordynacji w ramach służb Komisji, między Komisją i państwami członkowskimi oraz między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem ogólnym programu jest ochrona interesów finansowych Unii, a tym samym zwiększanie konkurencyjności gospodarki europejskiej i ochrona pieniędzy podatników.

Celem ogólnym programu jest ochrona interesów finansowych Unii, a tym samym zwiększanie konkurencyjności gospodarki europejskiej, zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi a Komisją i ochrona pieniędzy podatników.

Uzasadnienie

Należy zacieśnić współpracę między państwami członkowskimi a Komisją.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja opracuje kluczowe wskaźniki skuteczności działania, w tym poziomy docelowe i punkty odniesienia, w celu oceny skuteczności programu, a zwłaszcza jego szczegółowego celu.

Uzasadnienie

Komisja powinna opracować wymierne wskaźniki umożliwiające ocenę wyników.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 12a dotyczących określania szczegółowych kluczowych wskaźników skuteczności działania.

Uzasadnienie

Komisja określa szczegółowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania w drodze aktów delegowanych.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyznacznikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi wysokość kwot odzyskanych w następstwie wykrytych w drodze wspólnych działań i operacji transgranicznych przypadków nadużyć, większy odsetek udanych wspólnych operacji oraz większa liczba spraw, jakim krajowe organy ścigania nadały bieg.

Dokonując pomiaru realizacji celu szczegółowego, bierze się pod uwagę kluczowe wskaźniki skuteczności działania obejmujące między innymi wartość produktów zajętych, skonfiskowanych i odzyskanych w następstwie przypadków nadużyć wykrytych w drodze wspólnych działań i operacji transgranicznych, wartość dodaną i skuteczne wykorzystywanie sprzętu technicznego finansowanego na mocy niniejszego rozporządzenia, sprawniejszą wymianę informacji o wynikach uzyskanych przy użyciu sprzętu technicznego, większą liczbę szkoleń specjalistycznych oraz liczbę i rodzaj działań szkoleniowych oraz ich bezpośredni i pośredni wpływ na wykrywanie, zajmowanie, konfiskowanie i odzyskiwanie przemycanych i podrabianych produktów.

Uzasadnienie

Komisja powinna opracować wymierne wskaźniki umożliwiające ocenę wyników.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 12a dotyczących modyfikacji celów operacyjnych programu w oparciu o art. 4a.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 12a dotyczących ogólnego przydziału środków finansowych na cele operacyjne programu w oparciu o art. 4a oraz określenia celów operacyjnych związanych z wykorzystaniem nieprzydzielonych środków finansowych zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

Uzasadnienie

Ogólny przydział środków finansowych na cele operacyjne odbywa się obecnie w ramach procedury współdecyzji. Poprawka zapewnia elastyczność we wprowadzaniu zmian za pomocą aktów delegowanych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Cele operacyjne programu

 

Cele operacyjne programu są następujące:

 

a) podniesienie dotychczasowych poziomów skuteczności zapobiegania nadużyciom finansowym i innej nielegalnej działalności oraz skuteczności dochodzeń w tym zakresie poprzez zacieśnianie współpracy transnarodowej i multidyscyplinarnej;

 

b) poprawa ochrony interesów finansowych Unii przed nadużyciami poprzez ułatwianie wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk, w tym wymiany personelu;

 

c) intensywniejsze zwalczanie nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności poprzez zapewnianie wsparcia technicznego i operacyjnego krajowym organom prowadzącym dochodzenia, a zwłaszcza organom celnym i organom ścigania;

 

d) ograniczenie, w stosunku do znanych obecnie poziomów, ryzyka narażenia interesów finansowych Unii na nadużycia finansowe, korupcję i inną nielegalną działalność, w celu ograniczenia rozwoju nielegalnej działalności gospodarczej w najważniejszych dziedzinach będących źródłem ryzyka, takich jak zorganizowane nadużycia, przemyt i podrabianie, zwłaszcza papierosów;

 

e) przyspieszenie rozwoju specyficznej ochrony prawnej i sądowej interesów finansowych przed nadużyciami poprzez propagowanie badań prawnoporównawczych.

Uzasadnienie

Lepiej umieścić ten tekst w artykułach niż w załączniku.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przedstawiciele państw biorących udział w procesie stabilizacji i stowarzyszenia krajów Europy Południowo-Wschodniej, Federacji Rosyjskiej oraz niektórych państw, z którymi Unia zawarła układ o wzajemnej pomocy w kwestiach związanych z nadużyciami, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych i innych właściwych organizacji, mogą brać udział w działaniach organizowanych w ramach programu, jeżeli jest to przydatne do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3 i 4. Przedstawiciele ci są wybierani na podstawie umiejętności, doświadczenia i wiedzy odpowiednich dla określonych działań.

3. Przedstawiciele państw biorących udział w procesie stabilizacji i stowarzyszenia krajów Europy Południowo-Wschodniej, Federacji Rosyjskiej oraz niektórych państw i międzynarodowych organizacji publicznych, z którymi Unia zawarła układ o wzajemnej pomocy w kwestiach związanych z nadużyciami, mogą brać udział w działaniach organizowanych w ramach programu, jeżeli jest to przydatne do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3 i 4. Ci przedstawiciele uczestniczą w programie zgodnie z właściwymi postanowieniami rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Uzasadnienie

Udział w programie powinien przebiegać zgodnie z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na takich samych warunkach, jak określone w rocznym programie pracy, o którym mowa w art. 10, w ramach programu zapewnia się wsparcie finansowe następujących działań:

Na takich samych warunkach, jak określone w rocznym programie pracy, o którym mowa w art. 10, w ramach programu zapewnia się odpowiednie wsparcie finansowe następujących działań:

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a) – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– intensyfikację wymiany danych, tworzenie i udostępnianie narzędzi IT na potrzeby dochodzeń oraz monitorowanie działań wywiadowczych.

– intensyfikację wymiany danych, w tym również między państwami członkowskimi a Komisją, tworzenie i udostępnianie narzędzi IT na potrzeby dochodzeń oraz monitorowanie działań wywiadowczych;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a) – tiret siódme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– pokrywanie kosztów konserwacji sprzętu technicznego zakupionego w ramach programu.

Uzasadnienie

Konserwacja niektórych rodzajów sprzętu technicznego, takiego jak skanery, może być bardzo kosztowna, dlatego należy to uwzględnić w artykule dotyczącym działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia finansowego.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Organizacja specjalistycznych szkoleń, warsztatów szkoleniowych z zakresu analizy ryzyka oraz konferencji mających na celu:

b) Organizacja ukierunkowanych i specjalistycznych szkoleń, warsztatów szkoleniowych z zakresu analizy ryzyka oraz w stosowanych przypadkach konferencji mających na celu:

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– wymianę doświadczeń między właściwymi organami państw członkowskich i państw trzecich, o których mowa w art. 6 ust. 2, a także przedstawicielami organizacji międzynarodowych, określonych w art. 6 ust. 3, w tym wyspecjalizowanych organów ścigania;

– wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między właściwymi organami państw członkowskich i państw trzecich, o których mowa w art. 6 ust. 2, w tym również między wyspecjalizowanymi organami ścigania, a także przedstawicielami międzynarodowych organizacji publicznych, określonych w art. 6 ust. 3;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b) – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– rozwijanie działalności naukowej na wysokim poziomie, w tym badań;

– rozwijanie działalności naukowej na wysokim poziomie, w tym badań z dziedziny prawa porównawczego;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zgodnie z art. 3 sprzęt współfinansowany w ramach programu wykorzystuje się wyłącznie do celów ochrony interesów finansowych Unii.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja dopilnowuje, aby nie dochodziło do nakładania się na siebie różnych systemów i baz danych współfinansowanych w ramach programu.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 12a dotyczących wprowadzania zmian w niniejszym artykule w celu uwzględnienia kluczowych wskaźników skuteczności działania i wydarzeń, których nie można było przewidzieć w czasie przyjmowania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia podejmowanie decyzji w sprawie działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia finansowego w ramach procedury współdecyzji, a jeżeli konieczne będą dalsze zmiany, będzie się je dokonywać w drodze aktów delegowanych. Poprawka ta zwiększa elastyczność.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych na wdrożenie programu na lata 2014-2020 wynosi 110 000 000 EUR, w cenach bieżących.

Stosownie do pkt [17] porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia xxx/yyy w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami finansowa kwota odniesienia dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej, dotycząca orientacyjnej puli środków finansowych na wdrożenie programu na lata 2014–2020, wynosi 110 000 000 EUR w cenach bieżących. Roczne środki zatwierdza władza budżetowa.

Uzasadnienie

Podkreślenie roli władzy budżetowej.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dotacji;

a) dotacji, w tym również tych na utrzymanie sprzętu technicznego zakupionego w ramach programu;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Na wniosek Komisji beneficjenci programu przekazują szczegółowe dane o ich działaniach finansowanych w ramach programu, aby zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność oraz ocenić skuteczność i efektywność programu, zgodnie z art. 11.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Poziom współfinansowania w przypadku dotacji przyznawanych w ramach programu nie przekracza 80% kosztów kwalifikowalnych. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, określonych w rocznym programie prac, o którym mowa w art. 10, poziom współfinansowania nie przekracza 90% kosztów kwalifikowalnych.

4. Poziom współfinansowania w przypadku dotacji przyznawanych w ramach programu wynosi nie mniej niż 50% i nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach oraz w przypadku państw członkowskich szczególnie zagrożonych i charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka, określonych w rocznym programie prac, o którym mowa w art. 10, poziom współfinansowania nie przekracza 90% kosztów kwalifikowalnych. Poziom współfinansowania w przypadku dotacji przyznawanych w ramach programu nie przekracza 30% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli dotyczy środków na konserwację sprzętu technicznego zakupionego w ramach tego programu. W przypadku finansowania konserwacji decyzja o przyznaniu dotacji uzależniona jest od przedłożenia Komisji przez organy krajowe sprawozdania zawierającego szczegółowe informacje na temat skutków, wyników i wartości dodanej stosowania sprzętu technicznego zakupionego w ramach programu.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Poziom współfinansowania jest odwrotnie proporcjonalny do całkowitej kwoty, jaką państwa członkowskie otrzymują co roku w ramach przychodu uzyskiwanego z umów zawartych przez Komisję i państwa członkowskie z czterema głównymi firmami tytoniowymi.

Uzasadnienie

W ciągu najbliższych lat w związku z czterema umowami państwa członkowskie otrzymają około 1,6 mld EUR oraz znaczną kwotę z grzywien nałożonych na mocy tych umów (znaczna kwota na mocy najstarszej umowy z firmą Philips Morris już została przekazana uczestniczącym państwom członkowskim). Komisja, która otrzymuje około 10% tej kwoty, wykorzystała te środki głównie na uzupełnienie programów Herkules. Poziom współfinansowania powinien zależeć między innymi od dostępnego dodatkowego dochodu, jaki państwa członkowskie uzyskują z tych umów.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Państwa członkowskie starają się zwiększyć swój wkład finansowy przy współfinansowaniu w przypadku dotacji przyznawanych w ramach programu.

Uzasadnienie

Większy wkład finansowy ze strony państw członkowskich zmotywuje je dodatkowo do działania na rzecz powodzenia programu i jednocześnie spowoduje wzrost dochodów państwa.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 12a dotyczących ustalenia kryteriów służących określeniu państw członkowskich szczególnie zagrożonych i charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka w oparciu między innymi o położenie geograficzne i lokalizację granic, wielkość transportu towarowego, operacje celne i odnośne najnowsze dane statystyczne opublikowane przez Eurostat, co umożliwia dokonywanie rocznej analizy i oceny ryzyka wystąpienia nielegalnych działań.

Uzasadnienie

Ustalenie jasnych kryteriów służących określeniu państw członkowskich szczególnie zagrożonych i charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka powierza się Komisji, jednak ustawodawca udziela pewnych wskazówek, proponując szereg elementów, które należy uwzględnić przy określaniu tych państw, i odnosi się do rocznej oceny ryzyka.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

Artykuł 10

Roczne programy prac

Wieloletnie plany prac i roczne programy prac

W celu wdrożenia programu Komisja przyjmuje roczne programy prac. W programach tych określa się zamierzone cele, oczekiwane wyniki, metodę realizacji oraz ich całkowitą kwotę. Obejmują one także opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji. W odniesieniu do dotacji zawierają priorytety, podstawowe kryteria oceny oraz maksymalny poziom współfinansowania.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 12a dotyczących opracowania wieloletnich planów prac w ramach programu. W rocznych planach prac określa się zamierzone cele, oczekiwane wyniki, metodę realizacji oraz ich całkowitą kwotę. W odniesieniu do dotacji zawierają priorytety i podstawowe kryteria oceny.

 

2. Do celów realizacji programu Komisja przyjmuje roczne programy prac służące realizacji wieloletnich planów prac i orientacyjny harmonogram dotyczący zaproszeń do składania wniosków w okresie objętym wieloletnim planem prac. W rocznych programach prac określa się kryteria przyznawania dotacji na konserwację sprzętu technicznego zakupionego w ramach programu. Obejmują one także opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji. W odniesieniu do dotacji uwzględnia się w nich maksymalny poziom współfinansowania.

Środki budżetowe na działania komunikacyjne, jakie Komisja ma przeprowadzić na podstawie niniejszego rozporządzenia, są również przeznaczone na komunikację instytucjonalną w zakresie priorytetów politycznych Unii.

Środki budżetowe na działania komunikacyjne, jakie Komisja ma przeprowadzić na podstawie niniejszego rozporządzenia, są również przeznaczone na komunikację instytucjonalną w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile odnoszą się one do ogólnego celu programu.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja co roku dostarcza Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje o wynikach programu. Informacje te dotyczą również spójności i komplementarności z innymi programami i działaniami na poziomie Unii. Komisja nieustannie rozpowszechnia wyniki działań wspieranych w ramach programu. Wszystkie państwa uczestniczące dostarczają Komisji wszelkie niezbędne dane i informacje, pozwalające na monitorowanie i ocenę programu.

1. Komisja co roku dostarcza Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat rocznej realizacji programu, w tym na temat zrealizowanych celów oraz wyników i kluczowych wskaźników skuteczności działania określonych w rocznym programie prac. W komunikacie zawarte są również szczegółowe informacje na temat spójności i komplementarności z innymi programami i działaniami na poziomie Unii. Komisja nieustannie rozpowszechnia, również na odpowiednich stronach internetowych, wyniki finansowanych działań i przedsięwzięć wspieranych w ramach programu w celu zwiększenia przejrzystości względem podatników Unii. Aby udowodnić wartość dodaną działań Komisji realizowanych na mocy niniejszego rozporządzenia, Komisja w szczególności przedkłada sprawozdanie nt. środków podjętych w celu poprawy koordynacji i zapobiegania ich pokrywaniu się z pokrewnymi działaniami podejmowanymi już w obszarze ochrony interesów finansowych UE. Wszystkie państwa uczestniczące i przedstawiciele, o których mowa w art. 6 ust. 3, dostarczają Komisji wszelkich niezbędnych danych i informacji, pozwalających na monitorowanie i ocenę – w stosownych przypadkach – rocznej realizacji programu oraz programu ogólnie.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć przejrzystość, Komisja informuje co roku Parlament Europejski i Radę o realizacji programu.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Za ocenę programu odpowiada Komisja. Nie później niż 31 grudnia 2017 r. Komisja sporządza sprawozdanie z oceny na temat realizacji celów wszystkich środków, wyników i skutków, skuteczności wykorzystania zasobów i europejskiej wartości dodanej, pod kątem decyzji o przedłużeniu, modyfikacji lub zawieszeniu środków. W ocenie uwzględnia się ponadto kwestie uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia wszystkich celów, a także wkładu środków w realizację unijnych priorytetów w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględnia się także wyniki oceny długoterminowych skutków poprzednich środków.

Za dogłębną ocenę programu odpowiada Komisja. Nie później niż 31 grudnia 2017 r. Komisja sporządza śródokresowe sprawozdanie z oceny na temat realizacji celów wszystkich działań, wyników i skutków, efektywności i skuteczności wykorzystania zasobów i europejskiej wartości dodanej, pod kątem decyzji o przedłużeniu, modyfikacji lub zawieszeniu działań. W ocenie uwzględnia się ponadto kwestie uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia wszystkich celów, a także wkładu działań w realizację unijnych priorytetów w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględnia się także wyniki oceny dotyczącej osiągnięcia celów programu Herkules II, które Komisja przedstawi do dnia 31 grudnia 2014 r.

Ponadto, do dnia 31 grudnia 2021 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat osiągnięcia celów programu.

Ponadto, do dnia 31 grudnia 2021 r., Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny na temat osiągnięcia ogólnych i szczegółowych celów programu, jego wartości dodanej oraz wpływu wszystkich działań i przedsięwzięć finansowanych w ramach programu.

Skutki w dłuższej perspektywie i zrównoważony charakter efektów programu są oceniane pod kątem podjęcia decyzji o ewentualnym wznowieniu, zmianie lub zawieszeniu kolejnego programu.

Poza tym skutki w dłuższej perspektywie i zrównoważony charakter efektów programu są oceniane pod kątem podjęcia decyzji o ewentualnym wznowieniu, zmianie lub zawieszeniu kolejnego programu.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary.

1. Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych a także, w stosownych przypadkach, przez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary administracyjne i finansowe.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Unii środki na podstawie niniejszego programu.

2. Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentów i na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymują od Unii środki na podstawie niniejszego programu.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu u podmiotów gospodarczych, których takie finansowanie bezpośrednio lub pośrednio dotyczy, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii, w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem dotyczącym finansowania przez Unię.

 

Nie naruszając przepisów akapitu pierwszego i drugiego, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach wynikających z wdrożenia niniejszego rozporządzenia, wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu.

 

Uzasadnienie

Tekst ten należy ująć w nowym ustępie.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z postanowieniami i procedurami określonymi w rozporządzeniu nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez OLAF1 oraz rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami1, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie naruszające interesy finansowe Unii w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem dotyczącym finansowania przez Unię.

 

___________

 

1 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

 

2 Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2.

Uzasadnienie

W akcie ustawodawczym należy zawrzeć specjalną klauzulę standardową.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Nie naruszając przepisów ust. 2 i 2a, w umowach o współpracy z państwami trzecimi i z organizacjami międzynarodowymi, zamówieniach, umowach o udzielenie dotacji i decyzjach o udzieleniu dotacji, wynikających z wdrożenia niniejszego rozporządzenia, wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów i dochodzeń, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

Uzasadnienie

W akcie ustawodawczym należy zawrzeć specjalną klauzulę standardową.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1b i 2a, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 4c i art. 10 ust. 1, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od dnia…*.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 1b i 2a, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 4c i art. 10 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 1b i 2a, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 4c i art. 10 ust. 1 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski lub Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

_______________

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia kwestię wykonywania przekazanych uprawnień, uprawnia ustawodawców do odwołania przekazania uprawnień i zobowiązuje Komisję do powiadamiania ustawodawców o przyjęciu aktu delegowanego.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik

skreślony

Cele operacyjne programu

 

Cele operacyjne programu są następujące:

 

(1) podniesienie dotychczasowych poziomów skuteczności zapobiegania nadużyciom finansowym i innej nielegalnej działalności oraz skuteczności dochodzeń w tym zakresie poprzez zacieśnianie współpracy transnarodowej i multidyscyplinarnej;

 

(2) poprawa ochrony interesów finansowych Unii przed nadużyciami, ułatwianie wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk, w tym wymiany personelu;

 

(3) intensywniejsze zwalczanie nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności poprzez zapewnianie wsparcia technicznego i operacyjnego krajowym organom prowadzącym dochodzenia, a zwłaszcza organom celnym i organom ścigania;

 

(4) ograniczenie, w stosunku do znanych obecnie poziomów, ryzyka narażenia interesów finansowych Unii na nadużycia finansowe, korupcję i inną nielegalną działalność, w celu ograniczenia rozwoju nielegalnej działalności gospodarczej w najważniejszych dziedzinach będących źródłem ryzyka, takich jak zorganizowane nadużycia, przemyt i podrabianie, zwłaszcza papierosów;

 

(5) przyspieszenie rozwoju specyficznej ochrony prawnej i sądowej interesów finansowych przed nadużyciami poprzez propagowanie badań prawnoporównawczych.

 

Uzasadnienie

Lepiej umieścić ten tekst w artykułach niż w załączniku.

  • [1]           Dz.U. C 201 z 7.7.2012, s. 1.
  • [2]           Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

OPINIA Komisji Budżetowej (8.11.2012)

dla Komisji Kontroli Budżetowej

dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej
(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Richard Ashworth

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W grudniu 2011 r. Komisja zatwierdziła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych UE. We wniosku nadal kładzie się szczególny nacisk na zwalczanie przemytu i podrabiania papierosów, co jest wyrazem zobowiązań prawnych Komisji wynikających z porozumień z czterema międzynarodowymi producentami papierosów.

Chociaż sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę zwalczania korupcji, nadużyć finansowych i innego typu nielegalnej działalności szkodzącej interesom finansowym UE, otwartą kwestią pozostaje skuteczność takich programów, zaproponowane koszty administracyjne programu oraz wpływ na całościowy budżet w kontekście obecnych negocjacji dotyczących WRF, a także konieczność zachowania dyscypliny budżetowej w budżecie UE.

Sprawozdawca uważa, że w związku z tym wnioskiem istnieje potrzeba, by państwa członkowskie, Komisja i właściwe organy ograniczyły ewentualne nakładanie się na siebie i powielanie programów UE, programów państw członkowskich i narzędzi zwalczania nadużyć finansowych. Istotne jest, by wzmocnić synergię z innymi krajowymi inicjatywami, tak aby poprawić długoterminowy wpływ wydatkowania w ramach programu i w efekcie zapewnić ochronę pieniędzy podatników.

Sprawozdawca zwraca uwagę na opóźnienie publikacji opinii Trybunału Obrachunkowego[1]. Szybsza dostępność tej opinii byłaby użyteczna i pomocna w procesie podejmowania decyzji i umożliwiłaby pełne uwzględnienie uwag Trybunału Obrachunkowego w decyzjach dotyczących programu Herkules III. Sprawozdawca przyjmuje jednak z zadowoleniem i szeroko popiera ocenę dokonaną przez Trybunał Obrachunkowy, zwłaszcza wymóg, by przyszłe sprawozdania z oceny były niezależne i by towarzyszyła im gruntowna ocena europejskiej wartości dodanej, w szczególności w zakresie pomocy technicznej, a także konieczność skupienia się na osiągniętych wynikach w stosunku do założonych celów, usprawnienie wskaźników skuteczności i wyciąganie wniosków z dotychczasowych doświadczeń w celu dostosowania przyszłych programów, zwłaszcza programu na lata 2014-2020.

Sprawozdawca zgadza się ze stanowiskiem ETO w zakresie proponowanego dla programu Herkules III poziomu współfinansowania i zgadza się z opinią, że dodatkowe współfinansowanie w przyszłości nie jest właściwe zważywszy np. na fakt, że wyposażenie techniczne nabyte za pomocą programu będzie prawdopodobnie wykorzystywane do działalności w interesie krajowym, a nie tylko do celów ochrony interesów finansowych UE. Sprawozdawca uważa zatem, że maksymalny poziom współfinansowania powinien w dalszym ciągu wynosić 50%, tak aby zapewnić równowagę między interesami UE i interesami krajowymi. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, poziom ten można będzie zwiększyć do 80%.

Całościowa pula środków finansowych na wdrożenie programu na okres 2014-2020 wynosi 110 mln EUR. Jest to znaczne zwiększenie w stosunku do programu Herkules II. Podczas gdy ogólna pula środków finansowych zależna jest od wyników toczących się negocjacji w sprawie WRM na lata 2014-2020, sprawozdawca podkreśla konieczność zachowania surowej dyscypliny budżetowej. Dlatego też sprawozdawca wyraża przekonanie o potrzebie zmniejszenia zaproponowanych kosztów administracyjnych.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula środków finansowych stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020;

Uzasadnienie

Pula środków finansowych wskazana we wniosku ustawodawczym ma jedynie charakter orientacyjny i nie może zostać zatwierdzona przed osiągnięciem porozumienia dotyczącego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1b. przypomina swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej1; powtarza, że w kolejnych wieloletnich ramach finansowych należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w kolejnych wieloletnich ramach finansowych o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz stosowania zasady solidarności Unii; wzywa Radę – jeśli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania priorytetów politycznych lub projektów, z których można by zupełnie zrezygnować pomimo ich udowodnionej europejskiej wartości dodanej;

 

___________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Unia i państwa członkowskie postawiły sobie za cel zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, w tym przemytu i podrabiania papierosów. Państwa członkowskie wraz z Komisją powinny zwłaszcza zapewnić ścisłą i regularną współpracę właściwych organów.

(1) Unia i państwa członkowskie postawiły sobie za cel zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, w tym przemytu i podrabiania papierosów. Państwa członkowskie wraz z Komisją powinny zwłaszcza zapewnić ścisłą i regularną współpracę i synergie właściwych organów w celu poprawy długoterminowego wpływu wydatkowania i w celu uniknięcia powielania działań.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Wsparcie tego typu inicjatyw w przeszłości pozwoliło na intensyfikację działań podejmowanych przez Unię i państwa członkowskie w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii. Cele programu Herkules zarówno dla okresu 2004-2006, jak i 2007-2013 zostały osiągnięte.

(3) Wsparcie tego typu inicjatyw w przeszłości pozwoliło na intensyfikację działań podejmowanych przez Unię i państwa członkowskie w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Komisja przeprowadziła przegląd osiągnięć programu Herkules II i zawarła w nim sprawozdanie z kosztów i wyników programu. Pełen wpływ programu Herkules II oraz realizacja jego celów zostaną ustalone w zewnętrznym i niezależnym sprawozdaniu, które zostanie przedstawione do dnia 31 grudnia 2014 r. Wyniki tego sprawozdania powinny zostać wykorzystane do usprawnienia realizacji programu Herkules III.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Kontynuacja i rozwinięcie podejmowanych na szczeblu Unii i państw członkowskich działań na rzecz zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, w tym przemytu i podrabiania papierosów, z uwzględnieniem nowych wyzwań w kontekście restrykcji budżetowych, wymaga przyjęcia nowego programu.

(5) Kontynuacja i rozwinięcie podejmowanych na szczeblu Unii i państw członkowskich działań na rzecz zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii, w tym przemytu i podrabiania papierosów, z uwzględnieniem nowych wyzwań w kontekście restrykcji budżetowych, wymaga przyjęcia nowego programu i usprawnionych wskaźników skuteczności.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezależne sprawozdanie okresowe na temat wdrażania programu oraz ostateczne sprawozdanie na temat osiągnięcia jego celów.

(9) Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z realizacji tego programu, sprawozdanie okresowe na temat wdrażania programu oraz ostateczne sprawozdanie na temat osiągnięcia jego celów.

Uzasadnienie

Sprawozdawczość należy rozszerzyć. Musi być za nie odpowiedzialna sama Komisja, która będzie przedkładać sprawozdanie roczne, śródokresowe i końcowe. Komisja jest odpowiedzialna za właściwe wykorzystanie środków finansowych z budżetu UE.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyznacznikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi wysokość kwot odzyskanych w następstwie wykrytych w drodze wspólnych działań i operacji transgranicznych przypadków nadużyć, większy odsetek udanych wspólnych operacji oraz większa liczba spraw, jakim krajowe organy ścigania nadały bieg.

Wyznacznikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi wysokość kwot odzyskanych w następstwie wykrytych w drodze wspólnych działań i operacji transgranicznych przypadków nadużyć, większy odsetek udanych wspólnych operacji oraz większa liczba spraw, jakim krajowe organy ścigania nadały bieg, a także intensywniejsza wymiana informacji na temat wyników osiągniętych przy użyciu sprzętu technicznego zakupionego w ramach programu.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przedstawiciele państw biorących udział w procesie stabilizacji i stowarzyszenia krajów Europy Południowo-Wschodniej, Federacji Rosyjskiej oraz niektórych państw, z którymi Unia zawarła układ o wzajemnej pomocy w kwestiach związanych z nadużyciami, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych i innych właściwych organizacji, mogą brać udział w działaniach organizowanych w ramach programu, jeżeli jest to przydatne do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3 i 4. Przedstawiciele ci są wybierani na podstawie umiejętności, doświadczenia i wiedzy odpowiednich dla określonych działań.

3. Przedstawiciele państw biorących udział w procesie stabilizacji i stowarzyszenia krajów Europy Południowo-Wschodniej, Federacji Rosyjskiej oraz niektórych państw, z którymi Unia zawarła układ o wzajemnej pomocy w kwestiach związanych z nadużyciami, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych i innych właściwych organizacji, mogą brać udział w działaniach organizowanych w ramach programu, jeżeli jest to przydatne do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3 i 4. Udział tych przedstawicieli w programie przebiega zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) nr xxxx/2012 [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii].

Uzasadnienie

Udział w programie powinien być zgodny z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia finansowego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na takich samych warunkach, jak określone w rocznym programie pracy, o którym mowa w art. 10, w ramach programu zapewnia się wsparcie finansowe następujących działań:

Na takich samych warunkach, jak określone w rocznym programie pracy, o którym mowa w art. 10, w ramach programu zapewnia się odpowiednie wsparcie finansowe następujących działań:

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – litera a) – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– intensyfikację wymiany danych, tworzenie i udostępnianie narzędzi IT na potrzeby dochodzeń oraz monitorowanie działań wywiadowczych.

– intensyfikację wymiany danych, w tym również między państwami członkowskimi a Komisją, tworzenie i udostępnianie narzędzi IT na potrzeby dochodzeń oraz monitorowanie działań wywiadowczych.

 

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) Organizacja specjalistycznych szkoleń, warsztatów szkoleniowych z zakresu analizy ryzyka oraz konferencji mających na celu:

(b) Organizacja ukierunkowanych i specjalistycznych szkoleń, warsztatów szkoleniowych z zakresu analizy ryzyka oraz w stosowanych przypadkach konferencji mających na celu:

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – litera b) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– wymianę doświadczeń między właściwymi organami państw członkowskich i państw trzecich, o których mowa w art. 6 ust. 2, a także przedstawicielami organizacji międzynarodowych, określonych w art. 6 ust. 3, w tym wyspecjalizowanych organów ścigania;

– wymianę doświadczeń między właściwymi organami państw członkowskich i państw trzecich, o których mowa w art. 6 ust. 2, w tym również między wyspecjalizowanymi organami ścigania, a także przedstawicielami międzynarodowych organizacji publicznych, określonych w art. 6 ust. 3;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – litera b) – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– rozwijanie działalności naukowej na wysokim poziomie, w tym badań;

– rozwijanie działalności naukowej na wysokim poziomie, w tym badań z dziedziny prawa porównawczego;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych na wdrożenie programu na lata 2014-2020 wynosi 110 000 000 EUR, w cenach bieżących.

Stosownie do pkt [17] porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia xxx/yyy w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami finansowa kwota odniesienia dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej, dotycząca orientacyjnej puli środków finansowych na wdrożenie programu na lata 2014–2020, wynosi 110 000 000 EUR w cenach bieżących. Roczne środki zatwierdza władza budżetowa.

Uzasadnienie

Podkreślenie roli władzy budżetowej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dotacji;

a) dotacji, w tym również na utrzymanie sprzętu technicznego zakupionego w ramach programu;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Poziom współfinansowania w przypadku dotacji przyznawanych w ramach programu nie przekracza 80% kosztów kwalifikowalnych. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, określonych w rocznym programie prac, o którym mowa w art. 10, poziom współfinansowania nie przekracza 90% kosztów kwalifikowalnych.

4. Poziom współfinansowania w przypadku dotacji przyznawanych w ramach programu nie jest niższy niż 50% i nie przekracza 80% kosztów kwalifikowalnych. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, kiedy beneficjentem jest instytut badawczy, placówka oświatowa lub organizacja non profit, zgodnie z zapisem w rocznym programie prac, o którym mowa w art. 10, poziom współfinansowania nie przekracza 90% kosztów kwalifikowalnych.

 

Poziom współfinansowania w przypadku dotacji przyznawanych w ramach programu nie przekracza 30% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli dotyczy środków na utrzymanie sprzętu technicznego zakupionego w ramach tego programu. W przypadku środków na utrzymanie podjęcie decyzji o przyznaniu dotacji wymaga przedłożenia przez organy krajowe – na ręce Komisji – sprawozdania zawierającego szczegółowe informacje na temat wyników, rezultatów i wartości dodanej w związku z zastosowaniem sprzętu technicznego zakupionego w ramach programu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 235 TFUE ochrona interesów finansowych to wspólne zadanie UE i państw członkowskich. Z uwagi na fakt, iż program ten powinien się samofinansować z uzyskanych dochodów (90% dochodów przypada państwu członkowskiemu, a 10% przekazuje się do budżetu UE), ogólną stopę współfinansowania należy ustalić na poziomie 50%.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu wdrożenia programu Komisja przyjmuje roczne programy prac. W programach tych określa się zamierzone cele, oczekiwane wyniki, metodę realizacji oraz ich całkowitą kwotę. Obejmują one także opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji. W odniesieniu do dotacji zawierają priorytety, podstawowe kryteria oceny oraz maksymalny poziom współfinansowania.

W celu wdrożenia programu Komisja przyjmuje roczne programy prac. W rocznych programach prac określone zostają cele, oczekiwane rezultaty, metody realizacji i ich kwoty całkowite. W rocznych programach prac określa się również kryteria przyznawania dotacji na utrzymanie sprzętu technicznego zakupionego w ramach programu. Obejmują one także opis działań, które mają być finansowane, orientacyjne kwoty przeznaczone na każde działanie oraz orientacyjny harmonogram realizacji. W odniesieniu do dotacji zawierają priorytety, podstawowe kryteria oceny oraz maksymalny poziom współfinansowania. Po zatwierdzeniu roczne programy prac przesyła się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Sprawozdawczość należy rozszerzyć.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki budżetowe na działania komunikacyjne, jakie Komisja ma przeprowadzić na podstawie niniejszego rozporządzenia, są również przeznaczone na komunikację instytucjonalną w zakresie priorytetów politycznych Unii.

Środki budżetowe na działania komunikacyjne, jakie Komisja ma przeprowadzić na podstawie niniejszego rozporządzenia, są również przeznaczone na komunikację instytucjonalną w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Działania komunikacyjne finansowane w oparciu o to rozporządzenie powinny być dotowane tylko wówczas, jeżeli są związane z ogólnymi celami rozporządzenia.

PROCEDURA

Tytuł

Program Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

Odsyłacze

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

19.1.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.1.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Richard Ashworth

29.2.2012

Data przyjęcia

6.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jens Nilsson

  • [1]  Opinia nr 3/2012, Dz.U. C 201 z 7.7.2012.

PROCEDURA

Tytuł

Program Herkules III na rzecz propagowania działań w obszarze ochorny interesów finansowych UE

Odsyłacze

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Data przedstawienia w PE

19.12.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

19.1.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.1.2012

LIBE

19.1.2012

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Monica Luisa Macovei

12.1.2012

 

 

 

Data przyjęcia

15.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Cornelis de Jong, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Data złożenia

23.11.2012