SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie

23.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei


Postup : 2011/0454(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0385/2012

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie

(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0914),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0513/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 15. mája 2012[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výbor pre rozpočet (A7-0385/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poukazuje na to, že finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a nemožno ho presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa stanoví viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

3.  Pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu[2]; opakuje, že v nasledujúcom VFR bude potrebný dostatok dodatočných zdrojov, ktoré umožnia Únii plniť jej súčasné politické priority a nové úlohy ustanovené v Lisabonskej zmluve a reagovať na nepredvídané udalosti; poukazuje na to, že aj pri zvýšení objemu zdrojov v nasledujúcom VFR najmenej o 5 % oproti roku 2013 je možné len obmedzene prispieť k dosiahnutiu dohodnutých cieľov a záväzkov Únie a k naplneniu zásady solidarity Únie; vyzýva Radu, aby v prípade, že s týmto prístupom nesúhlasí, jasne uviedla, ktorých z jej politických priorít alebo projektov sa možno úplne vzdať aj napriek ich preukázanej európskej pridanej hodnote;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Únia a členské štáty si stanovili za cieľ bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a to vrátane pašovania a falšovania cigariet. Členské štáty by spolu s Komisiou mali predovšetkým zorganizovať úzku a pravidelnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi.

(1) Únia a členské štáty si stanovili za cieľ bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a to vrátane pašovania a falšovania cigariet. V záujme zlepšenia dlhodobého účinku vynakladaných prostriedkov a zabránenia duplicite by sa mala zabezpečiť úzka a pravidelná spolupráca a koordinácia v rámci služieb Komisie, medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi útvarmi Komisie a príslušnými orgánmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Činnosti zamerané na poskytovanie lepších informácií, špecializovanej odbornej prípravy alebo technickej a vedeckej pomoci významne prispejú k ochrane finančných záujmov Únie a zároveň zachovajú rovnakú úroveň ochrany v celej Únii.

(2) Činnosti zamerané na poskytovanie lepších informácií, špecializovanej odbornej prípravy alebo technickej a vedeckej pomoci významne prispejú k ochrane finančných záujmov Únie a zároveň zachovajú rovnakú úroveň ochrany v celej Únii. Vyčleňovanie zdrojov na viaceré vstupné body Únie by malo byť založené na posúdení rizika a mechanizmy vyčleňovania by malo byť možné rýchlo prispôsobiť meniacim sa okolnostiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Predchádzajúca podpora týchto iniciatív umožnila posilniť činnosti vykonávané Úniou a členskými štátmi v oblasti boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Ciele programu Hercule na obdobie rokov 2004 – 2006 a 2007 – 2013 sa úspešne dosiahli.

(3) Predchádzajúca podpora týchto iniciatív umožnila posilniť činnosti vykonávané Úniou a členskými štátmi v oblasti boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3 a) Komisia vykonala preskúmanie výsledkov programu Hercule II, v ktorom podáva správu o jeho vstupoch a výstupoch. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa do konca roka 2014 plný dosah programu Hercule II a splnenie jeho cieľov preskúmali v rámci externej nezávislej správy, ktorej závery by sa mali použiť na zmenu a zlepšenie vykonávania programu Hercule III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na pokračovanie a dokonca rozvíjanie činností na úrovni Únie a členských štátov v oblasti boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie vrátane pašovania a falšovania cigariet, ako aj na zohľadnenie nových výzev v kontexte rozpočtovej disciplíny, by sa mal prijať nový program.

(5) Na pokračovanie a dokonca rozvíjanie činností na úrovni Únie a členských štátov v oblasti boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie vrátane pašovania a falšovania cigariet, ako aj na zohľadnenie nových výzev v kontexte rozpočtovej disciplíny by sa mal prijať nový program so zlepšenými ukazovateľmi výkonnosti, ktorý je založený na výsledkoch analýzy jestvujúceho programu. V prípade zraniteľných a vysoko rizikových členských štátov by sa mala zabezpečiť dostatočná pružnosť, pokiaľ ide o úroveň spolufinancovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť nezávislú predbežnú správu o vykonávaní tohto programu, ako aj záverečnú správu o dosiahnutí cieľov tohto programu.

(9) Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade nezávislú priebežnú správu o vykonávaní programu, ako aj záverečnú správu o dosiahnutí jeho cieľov. Okrem toho by Komisia mala každoročne podávať Európskemu parlamentu a Rade informácie o celoročnom vykonávaní programu vrátane výsledkov financovaných opatrení a informácií o súlade a komplementárnosti s inými programami a činnosťami na úrovni Únie.

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia transparentnosti by Komisia mala poskytovať Európskemu parlamentu dostatočné informácie o celoročnom vykonávaní programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Toto nariadenie je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality. Program Hercule III uľahčuje spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom ochraňovať finančné záujmy Únie bez toho, aby zasahoval do zodpovednosti členských štátov, a využíva prostriedky účinnejšie, ako by sa mohli využívať na vnútroštátnej úrovni. Opatrenia na úrovni EÚ sú potrebné a oprávnené, pretože jasne pomáhajú členským štátom spoločne ochraňovať rozpočet EÚ a vnútroštátne rozpočty a podporujú využívanie spoločných štruktúr EÚ na zvyšovanie spolupráce medzi príslušnými orgánmi.

(10) Toto nariadenie je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality. Program uľahčuje spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom ochraňovať finančné záujmy Únie a využíva prostriedky účinnejšie, ako by sa mohli využívať na vnútroštátnej úrovni. Opatrenia na úrovni EÚ sú potrebné a oprávnené, pretože jasne pomáhajú členským štátom spoločne ochraňovať rozpočet EÚ a vnútroštátne rozpočty a podporujú využívanie spoločných štruktúr EÚ na zvyšovanie spolupráce medzi príslušnými orgánmi. Program by však nemal zasahovať do zodpovedností členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Finančné záujmy Únie by sa mali chrániť prostredníctvom primeraných opatrení v celom cykle výdavkov vrátane predchádzania, odhaľovania a prešetrovania nezrovnalostí, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne uloženia správnych a finančných sankcií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie1;

 

_____________

 

1 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Odôvodnenie

V legislatívnom akte by mala byť zahrnutá osobitná štandardná doložka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11 a) S cieľom poskytnúť podrobný, ale flexibilný rámec na vykonávanie by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o revíziu operačných cieľov a všeobecné vyčleňovanie prostriedkov, prijímanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti a oprávnených akcií, stanovovanie kritérií vymedzujúcich zraniteľné a vysokorizikové členské štáty na spolufinancovanie a aktualizáciu či revíziu viacročných plánov vytvorených v súlade s týmto nariadením. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Komisia by mala prijať ročné pracovné programy, v ktorých sa stanovujú priority, rozdelenie rozpočtových prostriedkov a kritériá hodnotenia pri poskytovaní grantov na opatrenia. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali udeliť Komisii.

(12) Komisia by mala prijať ročné pracovné programy, v ktorých sa stanovujú podrobnosti vykonávania viacročného pracovného plánu a orientačné harmonogramy výziev na predkladanie návrhov na obdobie, na ktoré sa vzťahuje viacročný pracovný plán. Ročný pracovný plán by mal tiež obsahovať opis akcií, ktoré sa majú financovať, údaje o sume vyčlenenej na každú akciu, orientačný harmonogram vykonávania a maximálnu mieru spolufinancovania pre granty, ako aj ročné hodnotenie toho, ktoré členské štáty možno považovať za zraniteľné a vysokorizikové. Komisia by mala vypracovať špecifické kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktorými sa okrem iného ozrejmí vzťah medzi ročnými vrátenými prostriedkami za pašované alebo falšované produkty a pomocou poskytovanou v rámci programu. Tieto ukazovatele by mali zahŕňať cieľové a základné úrovne na posúdenie dosiahnutých výsledkov. Činnosti v oblasti odbornej prípravy by sa mali organizovať v súlade s technológiou SMART, aby sa dali presnejšie zmerať ich účinky.

Odôvodnenie

Komisia by mala vypracovať merateľné ukazovatele pre hodnotenie výsledkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zvýšeniu nadnárodnej spolupráce na úrovni Únie a najmä k účinnosti cezhraničných operácií;

b) zvýšeniu nadnárodnej spolupráce a koordinácie na úrovni Únie a najmä k účinnosti a efektívnosti cezhraničných operácií;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) zvýšeniu transparentnosti pri využívaní finančných prostriedkov v súvislosti s ochranou finančných záujmov Únie, a to vrátane boja proti pašovaniu a falšovaniu cigariet;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) zintenzívneniu spolupráce a koordinácie v rámci útvarov Komisie, medzi Komisiou a členskými štátmi a medzi jednotlivými členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecným cieľom programu je ochraňovať finančné záujmy Únie, a tak posilňovať konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a zabezpečovať ochranu peňazí daňových poplatníkov.

Všeobecným cieľom programu je ochraňovať finančné záujmy Únie, a tak posilňovať konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou a zabezpečovať ochranu peňazí daňových poplatníkov.

Odôvodnenie

Spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou by sa mala zvýšiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia vypracuje kľúčové ukazovatele výkonnosti vrátane cieľových a základných úrovní na posúdenie účinnosti programu a najmä jeho špecifického cieľa.

Odôvodnenie

Komisia by mala vypracovať merateľné ukazovatele pre hodnotenie výsledkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijať delegované akty týkajúce sa stanovenia špecifických kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Odôvodnenie

Komisia prostredníctvom delegovaných aktov stanoví kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento cieľ sa bude merať okrem iného na základe množstva vrátených prostriedkov po odhalení prípadov podvodu prostredníctvom spoločných opatrení a cezhraničných operácií, percentuálneho nárastu úspešných spoločných operácií a zvýšeného počtu prípadov prijatých orgánmi vyšetrujúcimi trestnú činnosť.

Tento špecifický cieľ sa meria s ohľadom na kľúčové ukazovatele výkonnosti okrem iného na základe množstva zabavených, skonfiškovaných a vrátených prostriedkov po odhalení prípadov podvodu prostredníctvom spoločných opatrení a cezhraničných operácií, pridanej hodnoty a efektívneho využívania technického vybavenia financovaného v rámci tohto nariadenia, nárastu výmeny informácií o výsledkoch dosiahnutých pomocou technického materiálu, zvýšenia objemu špecializovanej odbornej prípravy a počtu a druhu činností odbornej prípravy, ako aj ich priameho a nepriameho vplyvu na odhaľovanie, zabavovanie, konfiškáciu pašovaných a falšovaných produktov a nápravu vzniknutej situácie.

Odôvodnenie

Komisia by mala vypracovať merateľné ukazovatele pre hodnotenie výsledkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijať delegované akty týkajúce sa pozmenenia operačných cieľov programu, ako sa stanovuje v článku 4a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijať delegované akty týkajúce sa všeobecného vyčleňovania prostriedkov na operačné ciele programu, ako sa stanovuje v článku 4a, a vymedzenia operačných cieľov na využívanie nevyčlenených prostriedkov v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Odôvodnenie

Všeobecné vyčleňovanie prostriedkov na operačné ciele sa v súčasnosti rieši v rámci spolurozhodovania. PDN umožňuje flexibilitu zmeny delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Operačné ciele programu

 

Operačné ciele programu sú:

 

a) zlepšiť prevenciu a vyšetrovanie podvodov a iných nezákonných činností nad rámec v súčasnosti dosiahnutých úrovní podporovaním nadnárodnej a multidisciplinárnej spolupráce;

 

b) zvýšiť ochranu finančných záujmov Únie pred podvodmi uľahčením výmeny informácií, skúseností a najlepších postupov vrátane výmeny zamestnancov;

 

c) posilniť boj proti podvodom a ostatným nezákonným činnostiam poskytovaním technickej a operačnej podpory vyšetrovaniam na vnútroštátnej úrovni a najmä colným orgánom a orgánom presadzovania práva;

 

d) obmedziť ohrozovanie finančných záujmov Únie podvodmi, korupciou a ostatnými nezákonnými činnosťami v porovnaní s úrovňou ohrozenia v súčasnej dobe s cieľom znížiť rozvoj nelegálneho hospodárstva v kľúčových rizikových oblastiach, ako je organizovaný podvod, pašovanie a falšovanie, a to predovšetkým cigariet;

 

e) posilniť úroveň rozvoja osobitnej právnej a súdnej ochrany finančných záujmov pred podvodmi podporovaním porovnávacej právnej analýzy.

Odôvodnenie

Je lepšie umiestniť tento text do článkov, a nie do prílohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zástupcovia krajín, ktoré sú zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia pre krajiny juhovýchodnej Európy, Ruskej federácie a niektorých krajín, s ktorými Únia uzatvorila dohodu o vzájomnej pomoci v záležitostiach súvisiacich s podvodmi, a zástupcovia medzinárodných organizácií a ďalších príslušných organizácií sa môžu zúčastniť na činnostiach organizovaných v rámci programu vždy, keď je to užitočné na dosiahnutie cieľov uvedených v článkoch 3 a 4. Títo zástupcovia sa vyberú na základe ich zručností, skúseností a znalostí týkajúcich sa konkrétnych činností.

3. Zástupcovia krajín, ktoré sú zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia pre krajiny juhovýchodnej Európy, Ruskej federácie a niektorých krajín a zástupcovia medzinárodných verejných organizácií, s ktorými Únia uzatvorila dohodu o vzájomnej pomoci v záležitostiach súvisiacich s podvodmi, sa môžu zúčastniť na činnostiach organizovaných v rámci programu vždy, keď je to užitočné na dosiahnutie cieľov uvedených v článkoch 3 a 4. Títo zástupcovia sa môžu zúčastniť na programe v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Odôvodnenie

Účasť by mala byť v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Program poskytuje za rovnakých podmienok stanovených v ročnom pracovnom programe uvedenom v článku 10 finančnú podporu týchto opatrení:

Program poskytuje za rovnakých podmienok stanovených v ročnom pracovnom programe uvedenom v článku 10 primeranú finančnú podporu týchto opatrení:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– zvyšovaním výmen údajov, vytváraním a poskytovaním nástrojov IT pre vyšetrovanie a monitorovacie práce spravodajských služieb.

– zvyšovaním výmeny údajov vrátane výmeny medzi členskými štátmi a Komisiou, vytváraním a poskytovaním nástrojov IT pre vyšetrovanie a monitorovacie práce spravodajských služieb;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 7a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– zabezpečením financovania nákladov na údržbu technických zariadení obstaraných v rámci programu;

Odôvodnenie

Údržba niektorých druhov technických zariadení, ako napríklad skenerov, môže byť veľmi nákladná, a preto by mala v rámci oprávnených akcií zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) Organizácia seminárov a konferencií v oblasti špecializovanej odbornej prípravy a analýzy rizika, ktoré sú zamerané na:

b) Organizácia cielenej špecializovanej odbornej prípravy, seminárov v oblasti analýzy rizika a v prípade potreby konferencií, ktoré sú zamerané na:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– výmenu skúseností medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch a tretími krajinami, ako je uvedené v článku 6 ods. 2, ako aj zástupcami medzinárodných organizácií, ako je uvedené v článku 6 ods. 3, a to vrátane špecializovaných útvarov činných v trestnom konaní,

– výmenu skúseností a najlepších postupov medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch a tretími krajinami, ako je uvedené v článku 6 ods. 2, vrátane špecializovaných útvarov činných v trestnom konaní, ako aj zástupcami medzinárodných verejných organizácií, ako je uvedené v článku 6 ods. 3;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– rozvoj náročných výskumných činností vrátane štúdií,

– rozvoj náročných výskumných činností vrátane štúdií z oblasti komparatívneho práva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

v súlade s článkom 3 sa zariadenia spolufinancované z programu využívajú výhradne na ochranu finančných záujmov Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia zaručí, aby sa zamedzilo prípadnému prekrývaniu medzi rôznymi systémami a databázami spolufinancovanými z programu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijať delegované akty týkajúce sa pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k tomuto článku s cieľom zohľadniť špecifické kľúčové ukazovatele výkonnosti a vývoj, ktorý nebol v čase prijímania tohto nariadenia predvídateľný.

Odôvodnenie

PDN sa zaručuje, aby sa o všetkých oprávnených opatreniach rozhodovalo v rámci spolurozhodovacieho postupu a, ak budú potrebné ďalšie úpravy, aby sa tieto prijímali v rámci delegovaných aktov. PDN zvyšuje flexibilitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie rokov 2014 až 2020 sa stanovuje na 110 mil. EUR v bežných cenách.

V zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z xxx/yyy o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení sa pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu stanovuje referenčná suma predbežného finančného krytia na vykonávanie tohto programu na obdobie rokov 2014 až 2020 na 110 mil. EUR v bežných cenách. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán.

Odôvodnenie

Zdôraznenie úlohy rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) grantov;

a) grantov vrátane tých, ktoré sa týkajú údržby technického materiálu zakúpeného v rámci programu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Na žiadosť Komisie príjemcovia programu odovzdajú podrobné údaje o svojich aktivitách financovaných v rámci programu s cieľom zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť, ako aj posúdiť účinnosť a efektívnosť programu, a to v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Miera spolufinancovania grantov, ktoré boli udelené v rámci programu, nesmie presiahnuť 80 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch vymedzených v ročnom pracovnom programe, ktorý je uvedený v článku 10, nesmie miera spolufinancovania presiahnuť 90 % oprávnených nákladov.

4. Miera spolufinancovania grantov, ktoré boli udelené v rámci programu, nesmie byť menšia ako 50 % a nesmie presiahnuť 80 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch a v prípade zraniteľných a vysoko rizikových členských štátov vymedzených v ročnom pracovnom programe, ktorý je uvedený v článku 10, nesmie miera spolufinancovania presiahnuť 90 % oprávnených nákladov. Miera spolufinancovania grantov, ktoré boli udelené v rámci programu, nesmie presiahnuť 30 % oprávnených nákladov, pokiaľ ide o financovanie údržby technického materiálu zakúpeného v rámci programu. V prípade financovania údržby je rozhodnutie o pridelení podmienené predložením správy vnútroštátnych orgánov určenú Komisii, v ktorej sa uvedú podrobnosti výstupov, výsledkov a pridanej hodnoty implementácie technických zariadení obstaraných v rámci programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Miera spolufinancovania je nepriamo úmerná celkovej sume ročne, ktorú členské štáty dostávajú ako výnos vyplývajúci z dohôd uzavretých Komisiou a členskými štátmi so štyrmi hlavnými tabakovými spoločnosťami.

Odôvodnenie

Zo štyroch dohôd získajú členské štáty asi 1,6 miliardy EUR v priebehu nasledujúcich rokov a tomu sa pripočíta značná suma súvisiaca s pokutami na základe týchto dohôd (veľká suma vyplýva z najstaršej dohody so spoločnosťou Philip Morris, pričom značná suma už bola rozdaná medzi zúčastnené štáty). Komisia, ktorá dostáva asi 10 % z týchto súm, použila tieto finančné prostriedky na podporu programov Hercule. Úroveň spolufinancovania by mala okrem iných faktorov závisieť od dostupného dodatočného príjmu členských štátov plynúceho z týchto dohôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Členské štáty sa nabádajú, aby zvýšili finančný príspevok v rámci miery spolufinancovania grantov udelených v rámci programu.

Odôvodnenie

Zvýšený finančný príspevok členských štátov zvýši ich motiváciu pre úspech programu a súčasne prinesie zvýšenie štátnych príjmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijať delegované akty týkajúce sa vytvorenie kritérií na vymedzenie zraniteľných a vysokorizikových členských štátov založených okrem iného na zemepisnej a hraničnej polohe, objeme tovaru, colných činnostiach a relevantných najnovších dostupných štatistických údajoch zverejnených Eurostatom umožňujúcich ročne analyzovať a hodnotiť riziko nezákonných činností.

Odôvodnenie

Vytvorením jasných kritérií na vymedzenie zraniteľných a vysokorizikových členských štátov sa splnomocňuje Komisia, ale zákonodarca ukladá určité usmernenia tým, že navrhuje určité prvky, ktoré by sa mali pri vymedzovaní zohľadniť a odkazuje na ročné hodnotenie rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Ročné pracovné programy

Viacročné pracovné plány a ročné pracovné programy

Na vykonávanie programu musí Komisia prijať ročné pracovné programy. V týchto programoch sa vymedzia sledované ciele, očakávané výsledky, postup vykonávania a ich celková hodnota. Obsahujú tiež opis opatrení, ktoré sa majú financovať, orientačné sumy vyčlenené na každé opatrenie a orientačný harmonogram vykonávania. Pri grantoch budú zahŕňať priority, nevyhnutné kritériá hodnotenia a maximálnu mieru spolufinancovania.

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijať delegované akty týkajúce sa vytvárania viacročných pracovných plánov pre program. Vo viacročných pracovných plánoch sa stanovujú sledované ciele, očakávané výsledky, metóda vykonávania a ich celková suma. V prípade grantov obsahujú priority a základné hodnotiace kritériá.

 

2. S cieľom vykonávania programu Komisia prijme ročné pracovné programy na vykonávanie viacročných pracovných plánov a orientačné harmonogramy výziev na predkladanie návrhov na obdobie, na ktoré sa vzťahuje viacročný pracovný plán. Ročné pracovné programy stanovujú kritériá pre udelenie grantu na pokrytie údržby technických zariadení zakúpených v rámci programu. Obsahujú tiež opis opatrení, ktoré sa majú financovať, orientačné sumy vyčlenené na každé opatrenie a orientačný harmonogram vykonávania. V prípade grantov obsahujú maximálnu mieru spolufinancovania.

Rozpočet vyčlenený na komunikačné činnosti vykonávané Komisiou podľa tohto nariadenia bude tiež zahŕňať spoločnú komunikáciu o politických prioritách Únie.

Rozpočtové prostriedky vyčlenené na opatrenia v oblasti komunikácie, ktoré má vykonať Komisia podľa tohto nariadenia, sa vzťahujú aj na spoločné oznamovanie politických priorít Únie v rozsahu, v akom súvisia so všeobecným cieľom programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia predloží ročné informácie o výsledkoch programu Európskemu parlamentu a Rade. Tie budú zahŕňať informácie o súlade a komplementárnosti s inými programami a činnosťami na úrovni Únie. Komisia bude neustále šíriť výsledky činností podporovaných v rámci programu. Všetky zúčastnené krajiny poskytnú Komisii všetky údaje a informácie potrebné na povolenie monitorovania a hodnotenia programu.

1. Komisia každoročne poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o ročnom vykonávaní programu vrátane dosiahnutých cieľov, výsledkov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti určených v ročnom pracovnom programe. Súčasťou tohto oznámenia sú podrobné informácie o súlade a komplementárnosti s inými programami a činnosťami na úrovni Únie. Komisia neustále šíri výsledky opatrení a činností finančne podporovaných v rámci programu, a to aj prostredníctvom príslušných internetových stránok, s cieľom zvýšiť transparentnosť v prospech daňových poplatníkov Únie. V záujme preukázania pridanej hodnoty činností Komisie v rámci tohto nariadenia Komisia predovšetkým podáva správy o opatreniach prijatých na zlepšenie koordinácie a zamedzenie prekrývaniu s jestvujúcimi súvisiacimi činnosťami v oblasti ochrany finančných záujmov Únie. Všetky zúčastnené krajiny a zástupcovia uvedení v článku 6 ods. 3 poskytujú Komisii všetky údaje a informácie potrebné na povolenie monitorovania a hodnotenia ročného vykonávania programu a v prípade potreby celkového programu.

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia transparentnosti Komisia bude každý rok informovať Európsky parlament a Rade o vykonávaní programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hodnotenie programu bude vykonávať Komisia. Najneskôr do 31. decembra 2017 Komisia vypracuje hodnotiacu správu o dosiahnutí cieľov všetkých opatrení, výsledkov a vplyvov, o účinnosti využívania zdrojov a ich európskej pridanej hodnote vzhľadom na rozhodnutie o obnovení, zmene alebo pozastavení opatrení. Okrem toho sa hodnotenie bude zaoberať rozsahom zjednodušenia, jeho vnútornou a vonkajšou súdržnosťou, pretrvávajúcim významom všetkých cieľov, ako aj prínosom opatrení pri plnení priorít Únie zameraných na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Zohľadňuje aj výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu predchádzajúcich opatrení.

Dôkladné hodnotenie programu vykonáva Komisia. Najneskôr do 31. decembra 2017 Komisia vypracuje hodnotiacu správu v polovici obdobia o dosiahnutí cieľov všetkých činností, výsledkov a vplyvov, o  efektívnosti a účinnosti využívania zdrojov a ich európskej pridanej hodnote vzhľadom na rozhodnutie o obnovení, zmene alebo pozastavení činností. Okrem toho sa hodnotenie bude zaoberať rozsahom zjednodušenia, jeho vnútornou a vonkajšou súdržnosťou, pretrvávajúcim významom všetkých cieľov, ako aj prínosom činností pri plnení priorít Únie zameraných na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Zohľadňuje aj výsledky hodnotenia dosiahnutých cieľov programu Hercule II, ktoré Komisia predloží do 31. decembra 2014.

Okrem toho Komisia do 31. decembra 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dosiahnutí cieľov tohto programu.

Okrem toho Komisia do 31. decembra 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o dosiahnutí všeobecných a špecifických cieľov programu, jeho pridanej hodnote a o vplyve všetkých financovaných činností alebo opatrení v rámci programu.

Dlhodobejšie vplyvy a udržateľnosť účinkov programu sa hodnotia vzhľadom na rozhodnutie o možnom obnovení, zmene alebo pozastavení nasledujúceho programu.

Okrem toho dlhodobejšie vplyvy a udržateľnosť účinkov programu sa hodnotia vzhľadom na rozhodnutie o možnom obnovení, zmene alebo pozastavení nasledujúceho programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby pri vykonávaní opatrení financovaných podľa tohto nariadenia boli finančné záujmy Únie chránené uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam účinnými kontrolami a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním nesprávne vyplatených súm a v prípade potreby aj účinnými, primeranými a odrádzajúcimi pokutami.

1. Komisia prijme primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby pri vykonávaní opatrení financovaných podľa tohto nariadenia boli finančné záujmy Únie chránené uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam účinnými kontrolami a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním nesprávne vyplatených súm a v prípade potreby aj účinnými, primeranými a odrádzajúcimi správnymi a finančnými sankciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú na základe dokumentov a kontrol na mieste právomoc vykonať audit všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí získali finančné prostriedky Únie v rámci programu.

2. Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú na základe dokumentov a kontrol na mieste právomoc vykonať audit všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí získali finančné prostriedky Únie v rámci programu.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste u hospodárskych subjektov, ktorých sa takéto financovanie priamo alebo nepriamo týka, v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 s cieľom zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Európskej únie v súvislosti s dohodou o grante, rozhodnutím o grante alebo zmluvou týkajúcou sa financovania Úniou.

 

Bez toho, aby bol dotknutý prvý a druhý pododsek, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grante a rozhodnutia o grante a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia výslovne oprávňujú Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF vykonávať takéto audity, kontroly a inšpekcie na mieste.

 

Odôvodnenie

Tento text by mal byť zahrnutý do nového odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovanie vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF1 a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi2 za účelom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Únie v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou týkajúcou sa financovania Únie.

 

___________

 

1 Ú. v. EÚ L 136, 31.5.1999, s. 1.

 

2 Ú. v. EÚ L 292, 15.11.1996, s. 2.

Odôvodnenie

V legislatívnom akte by mala byť zahrnutá osobitná štandardná doložka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 2a platí, že dohody o spolupráci s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante, ktoré budú výsledkom vykonávania tohto nariadenia, obsahujú ustanovenia, ktoré Komisii, Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľujú právomoc vykonávať takéto audity a vyšetrovania, a to v súlade s ich príslušnými právomocami.

Odôvodnenie

V legislatívnom akte by mala byť zahrnutá osobitná štandardná doložka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 1b a 2a, druhom odseku článku 7, článku 9 ods. 4c a článku 10 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmych rokov od ...*.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 1b a 2a, druhom odseku článku 7, článku 9 ods. 4c a článku 10 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 1b a 2a, druhom odseku článku 7, článku 9 ods. 4c a článku 10 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

_______________

 

* Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Vysvetlenie vykonávania delegovania, ktorým sa zákonodarcom udeľuje právomoc odvolať delegovanie a Komisia sa zaväzuje oznámiť zákonodarcom prijatie delegovaného aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Príloha

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha

vypúšťa sa

Operačné ciele programu

 

Operačné ciele programu sú:

 

1) zlepšiť predchádzanie a vyšetrovanie podvodov a ostatných nezákonných činností nad rámec súčasne dosiahnutých úrovní prostredníctvom podpory nadnárodnej a multidisciplinárnej spolupráce;

 

2) zvýšiť ochranu finančných záujmov Únie proti podvodom a uľahčiť výmenu informácií, skúseností a najlepších postupov vrátane výmeny zamestnancov;

 

3) posilniť boj proti podvodom a ostatným nezákonným činnostiam a poskytovať technickú a operačnú podporu vyšetrovaniam na vnútroštátnej úrovni a najmä colným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní;

 

4) obmedziť ohrozovanie finančných záujmov Únie podvodmi, korupciou a ostatnými nezákonnými činnosťami v porovnaní s úrovňou ohrozenia v súčasnej dobe s cieľom znížiť rozvoj nelegálneho hospodárstva v kľúčových rizikových oblastiach, ako je napríklad organizovaný podvod, pašovanie a falšovanie predovšetkým cigariet;

 

5) posilniť úroveň rozvoja osobitnej právnej a súdnej ochrany finančných záujmov proti podvodom prostredníctvom podpory porovnávacej právnej analýzy.

 

Odôvodnenie

Je lepšie umiestniť tento text do článkov, a nie do prílohy.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (8.11.2012)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie
(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Richard Ashworth

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia schválila v decembri 2011 návrh nariadenia o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Tento nový program naďalej kladie osobitný dôraz na boj proti pašovaniu a falšovaniu cigariet, čo odráža právne záväzky Komisie vyplývajúce z dohôd so štyrmi medzinárodnými výrobcami tabakových výrobkov.

Spravodajca víta iniciatívu na boj proti korupcii, podvodom a ostatným nezákonným činnostiam ohrozujúcim finančné záujmy EÚ, no vyjadruje pochybnosti v súvislosti s účinnosťou takýchto programov, navrhovanými administratívnymi výdavkami na tento program a dosahom na jeho celkový rozpočet v kontexte rokovaní o súčasnom VFR, ako aj potrebou zabezpečiť zohľadnenie rozpočtových obmedzení v rozpočte EÚ.

Spravodajca sa domnieva, že v súvislosti s týmto návrhom je ešte potrebné, aby členské štáty, Komisia a príslušné orgány obmedzili prípadné prekrývanie a zdvojenie s inými programami EÚ a členských štátov a ich nástrojmi proti podvodom. Je dôležité zabezpečiť posilnenie súčinnosti s inými vnútroštátnymi iniciatívami s cieľom zlepšiť dlhodobý účinok výdavkov v rámci tohto programu a v konečnom dôsledku zaistiť ochranu peňazí daňovníkov.

Spravodajca poukazuje na oneskorené zverejnenie stanoviska Dvora audítorov[1], ktoré by bolo užitočné a nápomocné, pokiaľ by bolo k dispozícii v skoršej fáze rozhodovacieho procesu tak, aby sa mohli pripomienky Dvora audítorov plne zohľadniť v rozhodnutiach týkajúcich sa programu Hercule III. Víta však a vo všeobecnosti podporuje hodnotenie Dvora audítorov, najmä pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť nezávislosť budúcich hodnotiacich správ, spolu s dôkladným hodnotením pridanej hodnoty EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o technickú pomoc,

potrebu zamerať sa na dosiahnuté výsledky v porovnaní s plánovanými cieľmi, zlepšenie ukazovateľov výkonnosti a využitie získaných skúseností pri zmenách budúcich programov vrátane programu na roky 2014 – 2020.

Spravodajca tiež súhlasí s pozíciou Dvora audítorov k miere spolufinancovania navrhovaného programu Hercule a uznáva, že ďalšie budúce spolufinancovanie nie je vhodné, napríklad preto, že technické zariadenia nakúpené v rámci programu sa budú pravdepodobne využívať na činnosti vykonávané v národnom záujme a nie len na ochranu finančných záujmov EÚ. Domnieva sa preto, že maximálna miera spolufinancovania by mala byť naďalej 50 %, aby sa zabezpečila rovnováha medzi záujmami EÚ a členských štátov. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch by sa táto miera mohla zvýšiť na 80 %.

Celkové finančné krytie pre vykonávanie tohto programu v období od roku 2014 do roku 2020 sa stanovuje na 110 miliónov EUR. To predstavuje výrazný nárast oproti programu Hercule II. Hoci celkové finančné krytie závisí od záverov prebiehajúcich rokovaní o VFR na roky 2014 – 2020, spravodajca zdôrazňuje potrebu prísnejších rozpočtových obmedzení. Spravodajca si preto želá zníženie navrhovaných administratívnych výdavkov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. poukazuje na to, že finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a nemožno ho presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na obdobie 2014 – 2020;

Odôvodnenie

Finančné krytie uvedené v legislatívnom návrhu má len orientačný charakter a nemožno ho stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o nariadení o viacročnom finančnom rámci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu1; opakuje, že v nasledujúcom VFR bude potrebný dostatok dodatočných zdrojov, ktoré umožnia Únii plniť jej súčasné politické priority a nové úlohy ustanovené v Lisabonskej zmluve, ako aj reagovať na nepredvídané udalosti; zdôrazňuje, že aj pri zvýšení objemu zdrojov v nasledujúcom VFR najmenej o 5 % oproti roku 2013 je možné len obmedzene prispieť k dosiahnutiu dohodnutých cieľov a záväzkov Únie a k naplneniu zásady solidarity Únie; vyzýva Radu, aby v prípade, že s týmto prístupom nesúhlasí, jasne uviedla, ktorých z jej politických priorít alebo projektov sa možno úplne vzdať aj napriek ich preukázanej európskej pridanej hodnote;

 

___________

 

1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Únia a členské štáty si stanovili za cieľ bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a to vrátane pašovania a falšovania cigariet. Členské štáty by spolu s Komisiou mali predovšetkým zorganizovať úzku a pravidelnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi.

(1) Únia a členské štáty si stanovili za cieľ bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a to vrátane pašovania a falšovania cigariet. Členské štáty by spolu s Komisiou mali predovšetkým zabezpečiť úzku a pravidelnú spoluprácu a súčinnosť medzi príslušnými orgánmi s cieľom zlepšiť dlhodobý dosah vynakladaných prostriedkov a zabrániť zdvojovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Predchádzajúca podpora týchto iniciatív umožnila posilniť činnosti vykonávané Úniou a členskými štátmi v oblasti boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Ciele programu Hercule na obdobie rokov 2004 – 2006 a 2007 – 2013 sa úspešne dosiahli.

(3) Predchádzajúca podpora týchto iniciatív umožnila posilniť činnosti vykonávané Úniou a členskými štátmi v oblasti boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Komisia vykonala preskúmanie výsledkov dosiahnutých v rámci programu Hercule II, v ktorom podáva správu o vstupoch a výstupoch tohto programu. Plný dosah programu Hercule II a realizácia jeho cieľov sa preskúmajú v rámci externej a nezávislej správy, ktorá sa má predložiť do 31. decembra 2014 a ktorej závery by sa mali použiť na zmenu a zlepšenie vykonávania programu Hercule III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na pokračovanie a dokonca rozvíjanie činností na úrovni Únie a členských štátov v oblasti boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie vrátane pašovania a falšovania cigariet, ako aj na zohľadnenie nových výzev v kontexte rozpočtovej disciplíny, by sa mal prijať nový program.

(5) Na pokračovanie a dokonca rozvíjanie činností na úrovni Únie a členských štátov v oblasti boja proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie vrátane pašovania a falšovania cigariet, ako aj na zohľadnenie nových výzev v kontexte rozpočtovej disciplíny, by sa mal prijať nový program so zlepšenými ukazovateľmi výkonnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť nezávislú predbežnú správu o vykonávaní tohto programu, ako aj záverečnú správu o dosiahnutí cieľov tohto programu.

(9) Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť výročnú správu o plnení tohto programu, predbežnú správu o vykonávaní tohto programu, ako aj záverečnú správu o dosiahnutí cieľov tohto programu.

Odôvodnenie

Je potrebné intenzívnejšie podávanie správ. Podávanie správ v podobe výročnej, predbežnej a záverečnej správy musí zabezpečiť samotná Komisia. Komisia je zodpovedná za správne použitie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento cieľ sa bude merať okrem iného na základe množstva vrátených prostriedkov po odhalení prípadov podvodu prostredníctvom spoločných opatrení a cezhraničných operácií, percentuálneho nárastu úspešných spoločných operácií a zvýšeného počtu prípadov prijatých orgánmi vyšetrujúcimi trestnú činnosť.

Tento cieľ sa bude merať okrem iného na základe množstva vrátených prostriedkov po odhalení prípadov podvodu prostredníctvom spoločných opatrení a cezhraničných operácií, percentuálneho nárastu úspešných spoločných operácií a zvýšeného počtu prípadov prijatých orgánmi vyšetrujúcimi trestnú činnosť a zintenzívnenou výmenou informácií o výsledkoch dosiahnutých s technickým materiálom, ktorý sa v rámci programu kúpil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zástupcovia krajín, ktoré sú zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia pre krajiny juhovýchodnej Európy, Ruskej federácie a niektorých krajín, s ktorými Únia uzatvorila dohodu o vzájomnej pomoci v záležitostiach súvisiacich s podvodmi, a zástupcovia medzinárodných organizácií a ďalších príslušných organizácií sa môžu zúčastniť na činnostiach organizovaných v rámci programu vždy, keď je to užitočné na dosiahnutie cieľov uvedených v článkoch 3 a 4. Títo zástupcovia sa vyberú na základe ich zručností, skúseností a znalostí týkajúcich sa konkrétnych činností.

3. Zástupcovia krajín, ktoré sú zapojené do procesu stabilizácie a pridruženia pre krajiny juhovýchodnej Európy, Ruskej federácie a niektorých krajín, s ktorými Únia uzatvorila dohodu o vzájomnej pomoci v záležitostiach súvisiacich s podvodmi, a zástupcovia medzinárodných organizácií a ďalších príslušných organizácií sa môžu zúčastniť na činnostiach organizovaných v rámci programu vždy, keď je to užitočné na dosiahnutie cieľov uvedených v článkoch 3 a 4. Účasť týchto zástupcov na programe je v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia [Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xxxx/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie].

Odôvodnenie

Účasť by mala byť vykonaná v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Program poskytuje za rovnakých podmienok stanovených v ročnom pracovnom programe uvedenom v článku 10 finančnú podporu týchto opatrení:

Program poskytuje za rovnakých podmienok stanovených v ročnom pracovnom programe uvedenom v článku 10 primeranú finančnú podporu týchto opatrení:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 7 – písmeno a – zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zvyšovaním výmen údajov, vytváraním a poskytovaním nástrojov IT pre vyšetrovanie a monitorovacie práce spravodajských služieb.

zvyšovaním výmeny údajov vrátane výmeny medzi členskými štátmi a Komisiou, vytváraním a poskytovaním nástrojov IT pre vyšetrovanie a monitorovacie práce spravodajských služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 7 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) Organizácia seminárov a konferencií v oblasti špecializovanej odbornej prípravy a analýzy rizika, ktoré sú zamerané na:

b) Organizácia cielenej špecializovanej odbornej prípravy, seminárov v oblasti analýzy rizika a v prípade potreby konferencií, ktoré sú zamerané na:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 7 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

výmenu skúseností medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch a tretími krajinami, ako je uvedené v článku 6 ods. 2, ako aj zástupcami medzinárodných organizácií, ako je uvedené v článku 6 ods. 3, a to vrátane špecializovaných útvarov činných v trestnom konaní,

výmenu skúseností medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch a tretími krajinami, ako je uvedené v článku 6 ods. 2, vrátane špecializovaných orgánov činných v trestnom konaní, ako aj zástupcami medzinárodných verejných organizácií, ako je uvedené v článku 6 ods. 3;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 7 – písmeno b – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

rozvoj náročných výskumných činností vrátane štúdií,

rozvoj náročných výskumných činností vrátane štúdií z oblasti komparatívneho práva,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie rokov 2014 až 2020 sa stanovuje na 110 mil. EUR v bežných cenách.

Podľa bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z xxx/yyy o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení v oblasti predbežného finančného krytia na vykonávanie tohto programu na obdobie rokov 2014 až 2020 sa stanovuje na 110 mil. EUR v bežných cenách. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán.

Odôvodnenie

Zdôrazňovanie úlohy rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) grantov;

a) grantov vrátane tých, ktoré sa týkajú údržby technického materiálu, ktorý sa obstaral v rámci programu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Miera spolufinancovania grantov, ktoré boli udelené v rámci programu, nesmie presiahnuť 80 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch vymedzených v ročnom pracovnom programe, ktorý je uvedený v článku 10, nesmie miera spolufinancovania presiahnuť 90 % oprávnených nákladov.

4. Miera spolufinancovania grantov, ktoré boli udelené v rámci programu, nesmie byť nižšia ako 50 % a nesmie presiahnuť 80 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch, keď je príjemcom výskumný a vzdelávací inštitút alebo nezisková organizácia, ako sa vymedzuje v ročnom pracovnom programe, ktorý je uvedený v článku 10, nesmie miera spolufinancovania presiahnuť 90 % oprávnených nákladov.

 

Miera spolufinancovania grantov, ktoré boli udelené v rámci programu, nesmie byť vyššia ako 30 % oprávnených nákladov, pokiaľ ide o financovanie údržby technických materiálov obstaraných v rámci programu. V prípade financovania údržby je rozhodnutie o pridelení podmienené predložením správy zo strany vnútroštátnych orgánov Komisii, v ktorej opíšu výstup, výsledky a pridanú hodnotu zavedenia technického zariadenia obstaraného v rámci programu.

Odôvodnenie

Podľa článku 235 ZFEÚ je ochrana finančných záujmov spoločnou úlohou EÚ a členských štátov. Vzhľadom na skutočnosť, že tento program by sa mal financovať prostredníctvom získaných príjmov (90 % príjmov dostávajú členské štáty, 10 % ide do rozpočtu EÚ), všeobecná miera spolufinancovania by mala byť stanovená na úrovni 50 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 10 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na vykonávanie programu musí Komisia prijať ročné pracovné programy. V týchto programoch sa vymedzia sledované ciele, očakávané výsledky, postup vykonávania a ich celková hodnota. Obsahujú tiež opis opatrení, ktoré sa majú financovať, orientačné sumy vyčlenené na každé opatrenie a orientačný harmonogram vykonávania. Pri grantoch budú zahŕňať priority, nevyhnutné kritériá hodnotenia a maximálnu mieru spolufinancovania.

Na vykonávanie programu musí Komisia prijať ročné pracovné programy. V ročných pracovných programoch sa vymedzia sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a ich celková suma. Ročné pracovné programy tiež stanovujú kritériá pre udelenie grantu na pokrytie údržby technických zariadení obstaraných v rámci programu. Obsahujú tiež opis opatrení, ktoré sa majú financovať, orientačné sumy vyčlenené na každé opatrenie a orientačný harmonogram vykonávania. Pri grantoch budú zahŕňať priority, nevyhnutné kritériá hodnotenia a maximálnu mieru spolufinancovania. Po prijatí sa tieto ročné pracovné programy posielajú Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Je potrebné intenzívnejšie podávanie správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 10 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rozpočet vyčlenený na komunikačné činnosti vykonávané Komisiou podľa tohto nariadenia bude tiež zahŕňať spoločnú komunikáciu o politických prioritách Únie.

Rozpočtové prostriedky vyčlenené na komunikačné činnosti vykonávané Komisiou podľa tohto nariadenia bude tiež zahŕňať spoločnú komunikáciu o politických prioritách Únie, pokiaľ sa vzťahujú na všeobecné ciele tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Komunikačné činnosti financované prostredníctvom tohto nariadenia budú financované iba ak súvisia so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia.

POSTUP

Názov

Program Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

Referenčné čísla

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

19.1.2012

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.1.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Richard Ashworth

29.2.2012

Dátum prijatia

6.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Nilsson

  • [1]  Stanovisko č. 3/2012, Ú. V. EÚ C 201, 7.7.2012.

POSTUP

Názov

Program Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

Referenčné čísla

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Dátum predloženia v EP

19.12.2011

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

19.1.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.1.2012

LIBE

19.1.2012

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Monica Luisa Macovei

12.1.2012

 

 

 

Dátum prijatia

15.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelis de Jong, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Dátum predloženia

23.11.2012