Betänkande - A7-0385/2012Betänkande
A7-0385/2012

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen

23.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Monica Luisa Macovei


Förfarande : 2011/0454(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0385/2012

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen

(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

The European Parliament,

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0914),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0513/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 15 maj 2012[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A7-0385/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som specificeras i lagstiftningsförslaget endast är en vägledning för den lagstiftande myndigheten och att denna ram inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om lagstiftningsförslaget om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020.

3.  Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 8 juni 2011 Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla[2]. Parlamentet upprepar att det behövs tillräckligt med ytterligare medel i den nya fleråriga budgetramen så att unionen kan uppfylla sina nuvarande politiska prioriteringar och de nya uppgifter som följer av Lissabonfördraget samt reagera på oförutsedda händelser. Parlamentet påpekar att även med en ökning av resursnivån för nästa fleråriga budgetram på minst fem procent jämfört med 2013 års nivå kan bara ett begränsat bidrag lämnas för att unionens avtalade mål och åtaganden ska kunna uppnås och för att principen om solidaritet inom unionen ska kunna respekteras. Parlamentet uppmanar rådet – om det inte delar denna uppfattning – att tydligt visa vilka av dess politiska prioriteringar eller projekt som skulle kunna överges helt och hållet trots deras dokumenterade europeiska mervärde.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Unionen och medlemsstaterna har som mål att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, däribland smuggling och piratkopiering av cigaretter. Tillsammans med kommissionen bör medlemsstaterna i synnerhet anordna ett nära och regelbundet samarbete mellan de behöriga myndigheterna.

(1) Unionen och medlemsstaterna har som mål att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, däribland smuggling och piratkopiering av cigaretter. För att förbättra de långsiktiga effekterna av utgifterna och undvika dubbelarbete bör man se till att ha ett nära och regelbundet samarbete och en nära och regelbunden samordning inom kommissionens administration, mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter samt mellan kommissionens administration och de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Verksamhet i syfte att tillhandahålla bättre information, specialiserad fortbildning eller tekniskt och vetenskapligt stöd bidrar väsentligt till att skydda unionens ekonomiska intressen och att samtidigt nå en likvärdig skyddsnivå inom hela unionen.

(2) Verksamhet i syfte att tillhandahålla bättre information, specialiserad fortbildning eller tekniskt och vetenskapligt stöd bidrar väsentligt till att skydda unionens ekonomiska intressen och att samtidigt nå en likvärdig skyddsnivå inom hela unionen. Fördelningen av resurser till de många olika införselställena i unionen bör vara riskbaserad, och fördelningsmekanismerna bör snabbt kunna anpassas till ändrade förhållanden.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Tidigare stöd för sådan verksamhet har gjort det möjligt att stärka unionens och medlemsstatens insatser mot bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen. Målen för Herkulesprogrammet uppfylldes både för perioden 2004–2006 och för perioden 2007–2013.

(3) Tidigare stöd för sådan verksamhet har gjort det möjligt att stärka unionens och medlemsstatens insatser mot bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Kommissionen har gjort en utvärdering av de resultat som uppnåtts med Herkules II-programmet med en redogörelse för insatser och resultat. Kommissionen bör se till att det fullständiga resultatet av Herkules II-programmet och dess måluppfyllelse redovisas i en extern oberoende rapport senast i slutet av 2014, och att rapportens resultat används för att modifiera och förbättra genomförandet av Herkules III-programmet (programmet).

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Ett nytt program bör antas för att fortsätta och vidareutveckla unionens och medlemsstaternas insatser mot bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, däribland insatser mot smuggling och piratkopiering av cigaretter, med samtidig hänsyn till de nya utmaningar som besparingskraven medför.

(5) Ett nytt program med förbättrade resultatindikatorer och som är baserat på resultaten av en analys av det nuvarande programmet, bör antas för att fortsätta och vidareutveckla unionens och medlemsstaternas insatser mot bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, däribland insatser mot smuggling och piratkopiering av cigaretter, med samtidig hänsyn till de nya utmaningar som besparingskraven medför. Samfinansieringens nivå bör vara tillräckligt flexibel när det gäller medlemsstater som är bräckliga och där det råder en hög risknivå.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Kommissionen bör för Europaparlamentet och rådet lägga fram en oberoende halvtidsrapport om programmets genomförande och en slutlig rapport om hur målen uppfyllts.

(9) Kommissionen bör för Europaparlamentet och rådet lägga fram en oberoende halvtidsrapport om programmets genomförande och en slutlig rapport om hur dess mål uppfyllts. Kommissionen bör dessutom årligen ge Europaparlamentet och rådet information om det årliga genomförandet av programmet, inklusive resultaten av de finansierade åtgärderna, samt information om hur dessa åtgärder är samstämda med och kompletterar andra program och åtgärder på unionsnivå.

Motivering

För att förbättra transparensen bör kommissionen ge Europaparlamentet tillräcklig information om det årliga genomförandet.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Förordningen är förenlig med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Herkulesprogrammet III underlättar samarbetet mellan medlemsstaterna och mellan kommissionen och medlemsstaterna om skyddet av unionens ekonomiska intressen, utan att inkräkta på medlemsstaternas ansvarsområden och med en mer effektiv resursanvändning än vad som blivit resultatet av nationella insatser. Åtgärder på EU-nivå behövs och är motiverade eftersom de klart och tydligt hjälper medlemsstaterna att gemensamt skydda EU:s och medlemsstaternas budgetar och främjar användning av EU:s gemensamma strukturer för att öka samarbetet och informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna.

(10) Förordningen är förenlig med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Programmet underlättar samarbetet mellan medlemsstaterna och mellan kommissionen och medlemsstaterna om skyddet av unionens ekonomiska intressen, med en mer effektiv resursanvändning än vad som blivit resultatet av nationella insatser. Åtgärder på EU-nivå behövs och är motiverade eftersom de klart och tydligt hjälper medlemsstaterna att gemensamt skydda EU:s och medlemsstaternas budgetar och främjar användning av EU:s gemensamma strukturer för att öka samarbetet och informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna. Programmet bör dock inte inkräkta på medlemsstaternas ansvarsområden.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Unionens ekonomiska intressen bör under hela utgiftscykeln skyddas med hjälp av proportionerliga åtgärder, inklusive förebyggande, spårning och utredning av oriktigheter, återkrävande av sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och vid behov fastställande av administrativa påföljder eller bötesstraff, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget1.

 

_____________

 

1 EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Motivering

En särskild standardklausul bör ingå i rättsakten.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) För att kunna tillhandahålla detaljerade men flexibla rambestämmelser för genomförandet bör kommissionen, i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ges befogenhet att anta delegerade akter när det gäller revidering av de operativa målen och den generella fördelningen av medel, antagandet av nyckelindikatorer och stödberättigade åtgärder, upprättandet av kriterier, i samband med medfinansiering, för identifiering av bräckliga medlemsstater där det råder en hög risknivå samt uppdatering eller revidering av de fleråriga planer som upprättas i enlighet med denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör anta ett årligt arbetsprogram med prioriteringar, en budget och utvärderingskriterier för verksamhetsbidragen. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter.

(12) Kommissionen bör anta årliga arbetsprogram med uppgifter om genomförandet av den fleråriga arbetsplanen och de vägledande tidplanerna för förslagsinfordringar för den period som arbetsplanen omfattar. Det årliga arbetsprogrammet bör också innehålla en kortfattad beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om finansieringsbelopp för varje åtgärd, en vägledande tidsplan för åtgärdernas genomförande samt den maximala andelen för medfinansiering av bidrag samt en årlig utvärdering av vilka medlemsstater som kan anses vara bräckliga och där det råder en hög risknivå. Kommissionen bör utveckla särskilda nyckelindikatorer, vilka bl.a. bör förklara sambandet mellan återtagna smugglade eller piratkopierade produkter per år och det stöd som erbjuds genom programmet. Dessa indikatorer bör innehålla målnivåer och referensvärden så att de uppnådda resultaten kan utvärderas. Utbildningssatsningar bör organiseras med hänsyn till SMART-tekniken, så att deras effekter kan mätas mer noggrant.

Motivering

Kommissionen bör utveckla mätbara indikatorer så att resultaten kan mätas.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Öka det gränsöverskridande samarbetet inom unionen och i synnerhet effektiviteten i de gränsöverskridande åtgärderna.

b) Öka det gränsöverskridande samarbetet och samordningen på unionsnivå och i synnerhet effektiviteten och ändamålsenligheten i de gränsöverskridande åtgärderna.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Förbättra transparensen i samband med utnyttjandet av medlen för skydd av unionens ekonomiska intressen, inbegripet kampen mot smuggling och förfalskning av cigaretter.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Fördjupa samarbetet och samordningen inom kommissionens administration, mellan kommissionen och medlemsstaterna samt mellan de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmets allmänna mål ska vara att skydda unionens ekonomiska intressen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft och skydda skattemedlen.

Programmets allmänna mål ska vara att skydda unionens ekonomiska intressen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft, förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen och skydda skattemedlen.

 

Motivering

Samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen bör förbättras.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen bör utveckla centrala resultatindikatorer, inklusive målnivåer och referensvärden, för att utvärdera hur effektivt programmet är, särskilt dess specifika mål.

Motivering

Kommissionen bör utveckla mätbara indikatorer så att resultaten kan mätas.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a om fastställande av särskilda nyckelindikatorer.

Motivering

Kommissionen ska fastställa nyckelindikatorer genom delegerade akter.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta mål ska mätas bland annat med hjälp av de belopp som återkrävts med anledning av bedrägerier som upptäckts med gemensamma krafter och gränsöverskridande insatser, ökningen av antalet framgångsrika gemensamma insatser och ökningen av antal ärenden som överlämnas till brottsutredare.

Detta särskilda mål ska mätas med beaktande av de centrala resultatindikatorerna, bland annat med hjälp av antalet gripanden och beslagtaganden och de belopp som återkrävts med anledning av bedrägerier som upptäckts med gemensamma krafter och gränsöverskridande insatser, mervärdet och den effektiva användningen av teknisk utrustning som finansieras med hjälp av denna förordning, det ökande utbytet av information om de resultat som nåtts med den tekniska utrustningen, ökningen av antalet specialiserade utbildningar samt antal och typ av utbildningar samt deras direkta och indirekta effekter för upptäckt, beslagtagande, konfiskering och återtagande av smugglade och piratkopierade produkter.

Motivering

Kommissionen bör utveckla mätbara indikatorer så att resultaten kan mätas.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a om modifiering av programmets operativa mål, enligt vad som anges i artikel 4a.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a om den allmänna fördelningen av medel, enligt vad som anges i artikel 4a, samt om definitionen av de operativa målen för utnyttjande av ej fördelade medel, i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Motivering

Den allmänna fördelningen av medel till de operativa målen fastställs inge genom medbestämmande. Ändringsförslaget ger flexibilitet genom förändringar via delegerade akter.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Programmets operativa mål

 

Programmet ska ha följande operativa mål:

 

(a) Förbättra det förebyggande arbetet och utredningarna av bedrägerier och annan olaglig verksamhet ytterligare genom utökat gränsöverskridande och sektorsövergripande samarbete.

 

(b) Skydda unionens ekonomiska intressen bättre mot bedrägerier genom att underlätta utbytet av information, erfarenheter och bästa praxis, bland annat genom personalutbyte.

 

(c) Skärpa insatserna mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet genom tekniskt och operativt stöd till nationella utredningar, i synnerhet till tullmyndigheter och rättstillämpande myndigheter.

 

(d) Göra unionens ekonomiska intressen mindre sårbara än idag för bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet för att minska utvecklingen av en svart ekonomi inom vissa nyckelområden, såsom organiserade bedrägerier, smuggling och piratkopiering, särskilt av cigaretter.

 

(e) Förbättra utvecklingsnivån på det särskilda skyddet genom lagar och domstolar av de ekonomiska intressena mot bedrägerier genom att stimulera jämförande rättsanalyser.

Motivering

Det är lämpligare att placera denna text bland artiklarna än i en bilaga.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Företrädare för länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen för länderna i Sydösteuropa, Ryska federationen och vissa länder med vilka unionen har ingått avtal om ömsesidigt bistånd i bedrägerirelaterade frågor samt företrädare för internationella och liknande organisationer får delta i verksamhet inom ramen för programmet om detta gynnar de mål som avses i artiklarna 3 och 4. Dessa företrädare ska utses med utgångspunkt i sin kompetens, erfarenhet och kunskaper som är av relevans för verksamheten.

3. Företrädare för länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen för länderna i Sydösteuropa, Ryska federationen och vissa länder samt företrädare för internationella offentliga organisationer med vilka unionen har ingått avtal om ömsesidigt bistånd i bedrägerirelaterade frågor får delta i verksamhet inom ramen för programmet om detta gynnar de mål som avses i artiklarna 3 och 4. Dessa företrädare ska delta i programmet i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 966/2012.

Motivering

Deltagandet ska ske i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i budgetförordningen.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska på de villkor som anges i det årliga arbetsprogram som avses i artikel 10 lämna ekonomiskt stöd för följande åtgärder:

Programmet ska på de villkor som anges i det årliga arbetsprogram som avses i artikel 10 lämna lämpligt ekonomiskt stöd för följande åtgärder:

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– ökning av uppgiftsutbytet, utveckling och tillhandahållande av IT-verktyg för utredningar och övervakning av underrättelsearbetet.

– ökning av uppgiftsutbytet, inklusive mellan medlemsstaterna och kommissionen, utveckling och tillhandahållande av IT-verktyg för utredningar och övervakning av underrättelsearbetet.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– finansiering av underhållskostnader avseende teknisk utrustning som köpts med hjälp av programmet,

Motivering

Underhåll av vissa typer av teknisk utrustning, t.ex. skannrar, kan vara mycket kostsam, och därför bör det finnas en bestämmelse för detta under stödberättigade åtgärder.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Specialiserad fortbildning och workshoppar för riskanalys samt konferenser som syftar till

(b) Målinriktad specialiserad fortbildning och workshoppar för riskanalys samt, när detta är lämpligt, konferenser som syftar till

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

erfarenhetsutbyte mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och länder utanför unionen som avses i artikel 6.2 samt sådana företrädare för internationella organisationer som avses i artikel 6.3, däribland specialiserade rättstillämpare,

utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och länder utanför unionen som avses i artikel 6.2, däribland specialiserade rättstillämpare, samt sådana företrädare för internationella offentliga organisationer som avses i artikel 6.3.,

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– utveckling av utpräglat profilerade forskningsverksamheter, däribland studier,

utveckling av utpräglat profilerade forskningsverksamheter, däribland komparativa rättsliga studier,

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I enlighet med artikel 3 ska den utrustning som medfinansieras genom programmet användas uteslutande för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska se till att man undviker eventuella överlappningar mellan olika system och databaser som medfinansieras genom programmet.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a om ändringar av den här artikeln, för att beakta särskilda nyckelindikatorer och utveckling som inte hade kunnat förutses när denna förordning antogs.

Motivering

Ändringsförslaget garanterar att det fattas beslut om stödberättigade åtgärder inom ramen för medbeslutandeförfarandet, och om ytterligare modifieringar krävs kommer dessa att göras via delegerade akter. Ändringsförslaget ökar flexibiliteten.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Finansieringsramen för genomförandet av programmet under perioden 2014–2020 ska vara 110 000 000 euro i löpande priser.

I enlighet med vad som avses i punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den …/… mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, ska det finansiella referensbeloppet för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet när det gäller den vägledande finansieringsramen för genomförandet av programmet under perioden 2014–2020 vara 110 000 000 euro i löpande priser. De årliga anslagen ska beviljas av budgetmyndigheten.

Motivering

Detta understryker budgetmyndighetens roll.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) bidrag

a) bidrag, bland annat för underhåll av den tekniska utrustning som köpts inom ramen för programmet.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. På kommissionens begäran ska programmets stödmottagare översända detaljerade uppgifter om den verksamhet som finansieras genom programmet, med syfte att förbättra transparens och redovisningsskyldighet samt för att kunna utvärdera programmets effektivitet och ändamålsenlighet, i enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Samfinansieringsgraden enligt programmet ska inte överskrida 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I sådana vederbörligen motiverade undantagsfall som anges i det årliga arbetsprogram som nämns i artikel 10 får de stödberättigande kostnaderna samfinansieras till högst 90 %.

4. Samfinansieringsgraden för bidrag som beviljats enligt programmet ska inte underskrida 50 % och inte överskrida 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I sådana vederbörligen motiverade undantagsfall som anges i det årliga arbetsprogram som nämns i artikel 10 och när det gäller medlemsstater som är bräckliga och där det råder en hög risknivå, får de stödberättigande kostnaderna samfinansieras till högst 90 %. Samfinansieringsgraden för bidrag som beviljas inom ramen för programmet får inte överskrida 30 % av de stödberättigade kostnaderna när det gäller finansieringen av underhållet av teknisk utrustning som köpts inom ramen för programmet. När det gäller finansiering av underhåll ska bidragsbeslutet fattas först när de nationella myndigheterna har gett kommissionen en rapport med uppgifter om verkningsgrad, resultat och mervärde av användningen av den tekniska utrustning som har köpts med hjälp av programmet.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Samfinansieringsgraden ska vara omvänt proportionell mot det totalbelopp som medlemsstaterna erhåller per år som inkomst härrörande från de överenskommelser som kommissionens och medlemsstaterna har gjort med fyra stora tobaksföretag.

Motivering

Från den fyra överenskommelserna kommer medlemsstaterna att få ca 1,6 miljarder EUR under de kommande åren, plus ett väsentligt belopp från böter som baserar sig på dessa överenskommelser (ett stort belopp från den äldsta överenskommelsen med Philip Morris har redan fördelats mellan de deltagande medlemsstaterna). Kommissionen, som får ca 10 % av beloppen, har använt dessa pengar för att förstärka Herkulesprogrammen. Samfinansieringsnivån bör bl.a. bero på den extra inkomst som medlemsstaterna får genom dessa överenskommelser.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Medlemsstaterna ska sträva efter att öka sin finansiering enligt samfinansieringsgraden för bidrag som beviljas enligt programmet.

Motivering

Medlemsstaternas ökande finansiering kommer att öka deras motivering för att programmet ska bli framgångsrikt, och samtidigt leda till ökande statliga intäkter.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a om inrättandet av kriterier för identifiering av bräckliga medlemsstater där det råder en hög risknivå, baserat bl.a. på geografiskt läge, gränser, fraktvolymer, tullens verksamhet samt den senaste tillgängliga relevanta statistiken från Eurostat, vilken ska göra det möjligt att årligen analysera och utvärdera risken för olaglig verksamhet.

Motivering

Inrättandet av tydliga kriterier för att kunna identifiera bräckliga medlemsstater där det råder en hög risknivå delegeras till kommissionen, men lagstiftaren ger viss vägledning genom att föreslå vissa element som borde beaktas vid identifieringen, och föreslår att man ska utvärdera risken årligen.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10

Årligt arbetsprogram

Fleråriga arbetsplaner och årliga arbetsprogram

Kommissionen ska anta årliga arbetsprogram för att genomföra programmet. Arbetsprogrammen ska innehålla målbeskrivningar, förväntade resultat, en metodbeskrivning och uppgifter om totalkostnader. De ska också innehålla en kortfattad beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om finansieringsbelopp för varje åtgärd och en vägledande tidsplan för deras genomförande. Avseende bidrag ska arbetsprogrammen även innehålla uppgifter om de huvudsakliga utvärderingskriterierna och högsta samfinansieringsgrad.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a om inrättandet av fleråriga arbetsprogram för programmet. De fleråriga arbetsprogrammen ska fastställa målbeskrivningar, förväntade resultat, en metodbeskrivning och uppgifter om totalkostnader. De ska innehålla prioriteringar och viktigaste utvärderingskriterier för bidrag.

 

2. För att genomföra programmet ska kommissionen anta årliga arbetsprogram för genomförandet av de fleråriga arbetsplanerna och vägledande tidsplaner för förslagsinfordringar för den period som den fleråriga arbetsplanen omfattar. I de årliga arbetsprogrammen ska specificeras vilka kriterier som ska uppfyllas för att få bidrag för underhåll av teknisk utrustning som köpts inom ramen för programmet. De ska också innehålla en kortfattad beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om finansieringsbelopp för varje åtgärd och en vägledande tidsplan för deras genomförande. Avseende bidrag ska arbetsprogrammen även innehålla uppgifter om högsta samfinansieringsgrad.

Budgeten för kommunikation som ska utföras av kommissionen enligt denna förordning ska dessutom även omfatta en kommunikationspolicy för Europeiska unionens politiska prioriteringar.

Budgetanslagen för kommunikation som ska utföras av kommissionen enligt denna förordning ska dessutom även omfatta en kommunikationspolicy för Europeiska unionens politiska prioriteringar under förutsättning att de hänför sig till programmets allmänna mål.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lämna årlig information om programmets resultat till Europaparlamentet och rådet. Information om överensstämmelse och komplementaritet med andra program och åtgärder på unionsnivå ska ingå. Kommissionen ska fortlöpande sprida resultaten av de verksamheter som får stöd via programmet. Alla deltagande länder ska förse kommissionen med de uppgifter och den information som behövs för att övervaka och utvärdera programmet.

1. Kommissionen ska varje år ge Europaparlamentet och rådet information om programmets årliga genomförande, inklusive vilka mål som uppnåtts, resultat och de centrala resultatindikatorer som angetts i det årliga programmet. Detaljerad information om överensstämmelse med och komplettering i förhållande till andra program och åtgärder på unionsnivå ska ingå i meddelandet. Kommissionen ska fortlöpande sprida resultaten av de finansierade åtgärderna och de verksamheter som får stöd via programmet, inklusive via relevanta webbsidor, för att förbättra transparensen i unionens skattebetalares intresse. Kommissionen ska, för att demonstrera mervärdet av sina åtgärder enligt denna förordning, i synnerhet rapportera om de åtgärder som vidtagits för att förbättra samordningen och för att undvika överlappning med pågående liknande åtgärder i samband med skyddet av unionens ekonomiska intressen. Alla deltagande länder och de företrädare som avses i artikel 6.3 ska förse kommissionen med de uppgifter och den information som behövs för att övervaka och utvärdera det årliga genomförandet av programmet, när så är lämpligt, samt av programmet i sin helhet.

Motivering

För att förbättra transparensen ska kommissionen årligen informera Europaparlamentet och rådet om programmets genomförande.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det är kommissionen som ska utvärdera programmet. Kommissionen ska senast den 31 december 2017 utarbeta en utvärderingsrapport om hur målen för samtliga åtgärder har uppnåtts, resultat och effekter, hur effektivt resurserna använts och om det europeiska mervärdet innan beslut fattas om förlängning, ändring eller tillfälligt upphävande av åtgärderna. Utvärderingen ska dessutom behandla möjligheterna till förenkling, den interna och externa samstämmigheten, den fortsatta relevansen beträffande alla mål, och åtgärdernas bidrag till unionens prioriteringar för smart och hållbar tillväxt för alla. Den ska ta hänsyn till resultaten av utvärderingen av de långsiktiga effekterna av tidigare åtgärder.

2. Kommissionen ska göra en noggrann utvärdering av programmet. Kommissionen ska senast den 31 december 2017 utarbeta en halvtidsrapport om hur målen för samtliga åtgärder har uppnåtts, resultat och effekter, hur ändamålsenligt och effektivt resurserna använts och om det europeiska mervärdet, innan beslut fattas om förlängning, ändring eller tillfälligt upphävande av åtgärderna. Utvärderingen ska dessutom behandla möjligheterna till förenkling, den interna och externa samstämmigheten, den fortsatta relevansen beträffande alla mål, och åtgärdernas bidrag till unionens prioriteringar för smart och hållbar tillväxt för alla. Den ska ta hänsyn till resultaten av utvärderingen av hur Herkules II-programmets mål har uppfyllts, vilken ska presenteras för kommissionen senast den 31 december 2014.

Senast den 31 december 2021 ska kommissionen även lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur programmets mål har uppfyllts.

Senast den 31 december 2021 ska kommissionen även lägga fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om hur programmets allmänna och särskilda mål har uppfyllts, dess mervärde samt effekterna av samtliga finansierade aktiviteter och åtgärder inom programmet.

Utvärderingen av de långsiktiga effekterna och hållbarheten i programmets effekter ska ligga till grund för ett beslut om eventuell förlängning, ändring eller tillfälligt upphävande av ett påföljande program.

Dessutom ska utvärderingen av de långsiktiga effekterna och hållbarheten i programmets effekter ligga till grund för ett beslut om eventuell förlängning, ändring eller tillfälligt upphävande av ett påföljande program.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se till att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt den här förordningen, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.

1. Kommissionen ska se till att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt den här förordningen, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionerliga och avskräckande administrativa och ekonomiska påföljder.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering enligt den här förordningen.

2. Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering enligt den här förordningen.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förfarandena i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, utföra kontroller på plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av unionsfinansiering, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller andra avtal som berörs av sådan finansiering.

 

Utan att det påverkar tillämpningen av första och andra styckena ska befogenheten att utföra revision, kontroller på plats och inspektioner uttryckligen tillerkännas kommissionen, revisionsrätten och Olaf i samarbetsavtal med tredjeland eller internationella organisationer, bidragsavtal, bidragsbeslut och andra avtal som ingås med tillämpning av den här förordningen.

 

Motivering

Texten bör ingå i ett nytt stycke.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får göra utredningar, inklusive kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Olaf1 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter2, i syfte att fastställa huruvida det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller kontrakt i samband med unionens finansiering.

 

___________

 

1 EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

 

2 EUT L 292, 15.11.1996, s. 2.

Motivering

En särskild standardklausul bör ingå i rättsakten.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 2a ska samarbetsavtal med tredjeland och med internationella organisationer, avtal, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås med tillämpning av den här förordningen innehålla bestämmelser som uttryckligen tillerkänner kommissionen, revisionsrätten och Olaf rätten att utföra sådan revision och genomföra sådana utredningar inom ramen för sina respektive behörigheter.

Motivering

En särskild standardklausul bör ingå i rättsakten.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Utövande av delegering

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen enligt de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artikel 4.1b och 4.2a, artikel 7 andra stycket, artikel 9.4c och artikel 10.1 ska delegeras till kommissionen under en sjuårsperiod fr.o.m. ...*.

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4.1b och 4.2a, artikel 7 andra stycket, artikel 9.4c och artikel 10.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 4.1b och 4.2a, artikel 7 andra stycket, artikel 9.4c och artikel 10.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

_______________

 

*EUT: För in datum för denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Ändringsförslaget förklarar delegeringens förlopp, och ger lagstiftaren befogenhet att återkalla delegeringen och kräver att kommissionen meddelar lagstiftarna när den antar en delegerad akt.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Bilaga

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga

utgår

Programmets operativa mål

 

Programmet ska ha följande operativa mål:

 

(1) Förbättra det förebyggande arbetet och utredningarna av bedrägerier och annan olaglig verksamhet ytterligare genom utökat gränsöverskridande och tvärfackligt samarbete.

 

(2) Ge unionens ekonomiska intressen ett bättre skydd mot bedrägerier, underlätta utbytet av information, erfarenheter och goda metoder, bland annat genom personalutbyte.

 

(3) Skärpa insatserna mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet genom tekniskt och operativt stöd till nationella utredningar, i synnerhet till stöd för tullmyndigheter och rättstillämpare.

 

(4) Göra unionens ekonomiska intressen mindre sårbara än idag för bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet för att minska utvecklingen av en svart ekonomi på vissa nyckelområden såsom organiserade bedrägeribrott, smuggling och piratkopiering, särskilt av cigaretter.

 

(5) Främja utvecklingen av det rättsliga skyddet av de ekonomiska intressena mot bedrägerier genom att stimulera jämförande rättsanalyser.

 

Motivering

Det är lämpligare att placera denna text bland artiklarna än i en bilaga.

YTTRANDE från budgetutskottet (8.11.2012)

till budgetkontrollutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen
(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

Föredragande: Richard Ashworth

KORTFATTAD MOTIVERING

I december 2011 godkände kommissionen ett förslag till förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen. Även i det nya programmet betonas särskilt kampen mot smuggling och piratkopiering av cigaretter vilket speglar kommissionens rättsliga skyldigheter enligt avtal som ingåtts med fyra internationella tobakstillverkare.

Föredraganden välkomnar initiativet att bekämpa korruption, bedrägeri och annan olaglig verksamhet som skadar EU:s ekonomiska intressen. Det kvarstår dock frågor beträffande sådana programs effektivitet, de administrativa kostnader som föreslagits för programmet och hur det inverkar på den övergripande budgeten med tanke på de pågående förhandlingarna om den fleråriga budgetramen och med hänsyn till behovet av att säkra att budgetbesparingarna återspeglas i EU:s budget.

Föredraganden anser att medlemsstaterna, kommissionen och de behöriga myndigheterna, inom ramen för detta förslag, måste minska eventuella överlappningar och dubbelarbete med andra program och instrument för att bekämpa bedrägeri i EU och i medlemsstaterna. Det är viktigt att stärka synergierna med andra nationella initiativ i syfte att förbättra de långsiktiga effekterna av utgifterna inom ramen för programmet och samtidigt garantera skyddet av skattebetalarnas pengar.

Föredraganden noterar förseningen i offentliggörandet av revisionsrättens yttrande[1], som skulle ha varit användbart och värdefullt om det hade funnits tillgängligt tidigare i beslutsprocessen och revisionsrättens synpunkter därmed till fullo hade kunnat beaktas i besluten om Herkulesprogrammet III. Föredraganden välkomnar dock och stöder i stort sett revisionsrättens bedömning, särskilt att framtida utvärderingsrapporter ska vara oberoende och omfatta en utvärdering av det europeiska mervärdet, framför allt i form av tekniskt bistånd, och behovet av att fokusera på de resultat som uppnåtts i förhållande till de planerade målen, förbättrade resultatindikatorer och utnyttjandet av de erfarenheter som nåtts när framtida program ändras, däribland programmet för 2014–2020.

Föredraganden delar också revisionsrättens ståndpunkt i fråga om samfinansieringsgraden för det föreslagna Herkulesprogrammet och håller med om att ytterligare samfinansiering i framtiden inte är lämpligt eftersom till exempel teknisk utrustning som köpts inom ramen för programmet troligtvis kommer att användas för verksamhet av nationellt intresse och inte uteslutande för att skydda EU:s ekonomiska intressen. Föredraganden anser därför att den högsta samfinansieringsgraden bör ligga kvar på 50 % för att garantera balans mellan EU:s intressen och nationella intressen. I vederbörligen motiverade undantagsfall skulle graden kunna ökas till 80 %.

Den totala finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2014–2020 uppgår till 110 miljoner euro. Detta är en avsevärd ökning i förhållande till Herkules II. Eftersom den totala finansieringsramen är underställd slutförandet av de pågående förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, betonar föredraganden att det krävs större budgetåtstramning. Föredraganden skulle därför vilja minska de föreslagna administrativa kostnaderna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som specificeras i lagstiftningsförslaget endast utgör en vägledning för den lagstiftande myndigheten och att denna ram inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om lagstiftningsförslaget om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020.

Motivering

Finansieringsramen som anges i lagstiftningsförslaget är bara en vägledning och kan inte fastställas innan man kommit överens om justeringen av den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 8 juni 2011 Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla1. Parlamentet upprepar att det behövs tillräckligt med ytterligare medel i den nya fleråriga budgetramen så att unionen kan uppfylla sina nuvarande politiska prioriteringar och de nya uppgifter som följer av Lissabonfördraget samt reagera på oförutsedda händelser. Parlamentet påpekar att även med en ökning av resursnivån för nästa fleråriga budgetram på minst fem procent jämfört med 2013 års nivå kan bara ett begränsat bidrag lämnas för att unionens avtalade mål och åtaganden ska kunna uppnås och för att principen om solidaritet inom unionen ska kunna respekteras. Parlamentet uppmanar rådet – om det inte delar denna uppfattning – att tydligt visa vilka av dess politiska prioriteringar eller projekt som skulle kunna överges helt och hållet trots deras dokumenterade europeiska mervärde.

 

___________

1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Unionen och medlemsstaterna har som mål att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, däribland smuggling och piratkopiering av cigaretter. Tillsammans med kommissionen bör medlemsstaterna i synnerhet anordna ett nära och regelbundet samarbete mellan de behöriga myndigheterna.

(1) Unionen och medlemsstaterna har som mål att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, däribland smuggling och piratkopiering av cigaretter. Tillsammans med kommissionen bör medlemsstaterna i synnerhet anordna ett nära och regelbundet samarbete och säkra synergier mellan de behöriga myndigheterna för att förbättra de långsiktiga effekterna av utgifterna och undvika dubbelarbete.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Tidigare stöd för sådan verksamhet har gjort det möjligt att stärka unionens och medlemsstatens insatser mot bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen. Målen för Herkulesprogrammet uppfylldes både för perioden 2004–2006 och för perioden 2007–2013.

(3) Tidigare stöd för sådan verksamhet har gjort det möjligt att stärka unionens och medlemsstatens insatser mot bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Kommissionen har gjort en utvärdering av de resultat som uppnåtts med Herkules II-programmet med en redogörelse över insatser och resultat. Det övergripande resultatet av Herkules II‑programmet och hur dess mål har uppfyllts kommer att fastställas i en extern oberoende rapport fram till den 31 december 2014, och slutsatserna i denna rapport bör användas för att ändra och förbättra genomförandet av Herkules III -programmet.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Ett nytt program bör antas för att fortsätta och vidareutveckla unionens och medlemsstaternas insatser mot bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, däribland insatser mot smuggling och piratkopiering av cigaretter, med samtidig hänsyn till de nya utmaningar som besparingskraven medför.

(5) Ett nytt program med förbättrade resultatindikatorer bör antas för att fortsätta och vidareutveckla unionens och medlemsstaternas insatser mot bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, däribland insatser mot smuggling och piratkopiering av cigaretter, med samtidig hänsyn till de nya utmaningar som besparingskraven medför.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Kommissionen bör för Europaparlamentet och rådet lägga fram en oberoende halvtidsrapport om programmets genomförande och en slutlig rapport om hur målen uppfyllts.

(9) Kommissionen bör för Europaparlamentet och rådet lägga fram en årlig rapport och en halvtidsrapport om programmets genomförande och en slutlig rapport om hur målen uppfyllts.

Motivering

Det behövs fler rapporter. Kommissionen måste själv utarbeta en halvtidsrapport, en årlig rapport och en slutlig rapport. Det är kommissionens ansvar att se till att anslagen från EU:s budget används på rätt sätt.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta mål ska mätas bland annat med hjälp av de belopp som återkrävts med anledning av bedrägerier som upptäckts med gemensamma krafter och gränsöverskridande insatser, ökningen av antalet framgångsrika gemensamma insatser och ökningen av antal ärenden som överlämnas till brottsutredare.

Detta mål ska mätas bland annat med hjälp av de belopp som återkrävts med anledning av bedrägerier som upptäckts med gemensamma krafter och gränsöverskridande insatser, ökningen av antalet framgångsrika gemensamma insatser, ökningen av antal ärenden som överlämnas till brottsutredare och ökningen av informationsutbytet om de resultat som uppnåtts med den tekniska utrustning som köpts inom ramen för programmet.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Företrädare för länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen för länderna i Sydösteuropa, Ryska federationen och vissa länder med vilka unionen har ingått avtal om ömsesidigt bistånd i bedrägerirelaterade frågor samt företrädare för internationella och liknande organisationer får delta i verksamhet inom ramen för programmet om detta gynnar de mål som avses i artiklarna 3 och 4. Dessa företrädare ska utses med utgångspunkt i sin kompetens, erfarenhet och kunskaper som är av relevans för verksamheten.

3. Företrädare för länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen för länderna i Sydösteuropa, Ryska federationen och vissa länder med vilka unionen har ingått avtal om ömsesidigt bistånd i bedrägerirelaterade frågor samt företrädare för internationella och liknande organisationer får delta i verksamhet inom ramen för programmet om detta gynnar de mål som avses i artiklarna 3 och 4. Dessa företrädare ska delta i programmet i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xxxx/2012 [om finansiella bestämmelser för unionens allmänna budget].

Motivering

Deltagandet ska ske i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i budgetförordningen.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska på de villkor som anges i det årliga arbetsprogram som avses i artikel 10 lämna ekonomiskt stöd för följande åtgärder:

Programmet ska på de villkor som anges i det årliga arbetsprogram som avses i artikel 10 lämna lämpligt ekonomiskt stöd för följande åtgärder:

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 7 – led a – strecksats 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– ökning av uppgiftsutbytet, utveckling och tillhandahållande av IT-verktyg för utredningar och övervakning av underrättelsearbetet.

– ökning av uppgiftsutbytet, inbegripet mellan medlemsstaterna och kommissionen, utveckling och tillhandahållande av IT-verktyg för utredningar och övervakning av underrättelsearbetet.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 7 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Specialiserad fortbildning och workshoppar för riskanalys samt konferenser som syftar till

(b) Målinriktad specialiserad fortbildning och workshoppar för riskanalys samt, när detta är lämpligt, konferenser som syftar till

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 7 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– erfarenhetsutbyte mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och länder utanför unionen som avses i artikel 6.2 samt sådana företrädare för internationella organisationer som avses i artikel 6.3, däribland specialiserade rättstillämpare,

– erfarenhetsutbyte mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och länder utanför unionen som avses i artikel 6.2, inbegripet specialiserade brottsbekämpande organ, samt sådana företrädare för internationella offentliga organisationer som avses i artikel 6.3, däribland specialiserade rättstillämpare,

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 7 – led b – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– utveckling av utpräglat profilerade forskningsverksamheter, däribland studier,

– utveckling av utpräglat profilerade forskningsverksamheter, däribland komparativa rättsliga studier,

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Finansieringsramen för genomförandet av programmet under perioden 2014–2020 ska vara 110 000 000 euro i löpande priser.

I enlighet med vad som avses i punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den …/… mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, ska det finansiella referensbeloppet för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet när det gäller den vägledande finansieringsramen för genomförandet av programmet under perioden 2014–2020 vara 110 000 000 euro i löpande priser. De årliga anslagen ska beviljas av budgetmyndigheten.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att framhäva budgetmyndighetens roll.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) bidrag.

a) bidrag, bland annat för underhåll av den tekniska utrustning som köpts inom ramen för programmet.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Samfinansieringsgraden enligt programmet ska inte överskrida 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I sådana vederbörligen motiverade undantagsfall som anges i det årliga arbetsprogram som nämns i artikel 10 får de stödberättigande kostnaderna samfinansieras till högst 90 %.

4. Samfinansieringsgraden enligt programmet ska inte vara lägre än 50 % och inte överskrida 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I sådana vederbörligen motiverade undantagsfall, när mottagaren är ett forsknings- och undervisningsinstitut och icke vinstdrivande organ, i enlighet med det årliga arbetsprogram som nämns i artikel 10 får de stödberättigande kostnaderna samfinansieras till högst 90 %.

 

Samfinansieringsgraden för bidrag som beviljas inom ramen för programmet får inte överskrida 30 % av de stödberättigade kostnaderna när det gäller finansieringen av underhållet av teknisk utrustning som köpts inom ramen för programmet. När det gäller finansiering av underhåll ska bidragsbeslutet fattas först när de nationella myndigheterna har gett kommissionen en rapport med uppgifter om verkningsgrad, resultat och mervärde av användningen av den tekniska utrustning som har köpts med hjälp av programmet.

Motivering

Enligt artikel 235 i EUF-fördraget ska kommissionen och medlemsstaterna dela ansvaret för att skydda unionens ekonomiska intressen. Eftersom detta program ska finansiera sig själv med intjänade inkomster (90 procent av inkomsterna går till medlemsstaten och 10 procent till EU:s budget) bör den allmänna samfinansieringsgraden fastställas till 50 procent.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta årliga arbetsprogram för att genomföra programmet. Dessa program ska fastställa mål, förväntade resultat, genomförandemetod och totalt belopp. De ska även innehålla en beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om de belopp som tilldelas varje insats och en vägledande tidsplan för genomförandet. De ska i fråga om bidrag fastställa prioriteringar, grundläggande utvärderingskriterier och maximal sats för medfinansiering.

Kommissionen ska anta årliga arbetsprogram för att genomföra programmet. I de årliga arbetsprogrammen ska följande anges: programmets mål, de förväntade resultaten, genomförandemetoden och det totala beloppet. De årliga arbetsprogrammen ska också ange vilka kriterier som ska uppfyllas för att erhålla bidrag för underhåll av teknisk utrustning som köpts inom ramen för programmet. De ska även innehålla en beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om de belopp som tilldelas varje insats och en vägledande tidsplan för genomförandet. De ska i fråga om bidrag fastställa prioriteringar, grundläggande utvärderingskriterier och maximal sats för medfinansiering. Efter antagandet ska dessa årliga arbetsprogram översändas till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Det behövs fler rapporter.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Budgeten för kommunikation som ska utföras av kommissionen enligt denna förordning ska dessutom även omfatta en kommunikationspolicy för Europeiska unionens politiska prioriteringar.

Budgetanslagen för kommunikation som ska utföras av kommissionen enligt denna förordning ska dessutom även omfatta en kommunikationspolicy för Europeiska unionens politiska prioriteringar i den utsträckning som de hänför sig till denna förordnings allmänna mål.

Motivering

Kommunikationsåtgärder ska endast finansieras inom ramen för denna förordning om de hänför sig till förordningens allmänna mål.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Programmet Herkules III för att främja åtgärder inom området för skydd av EU:s ekonomiska intressen

Referensnummer

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

19.1.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.1.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Richard Ashworth

29.2.2012

Antagande

6.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jens Nilsson

  • [1]  Yttrande nr 3/2012, EUT C 201, 7.7.2012.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Programmet Herkules III för att främja åtgärder inom området för skydd av EU:s ekonomiska intressen

Referensnummer

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Framläggande för parlamentet

19.12.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

CONT

19.1.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.1.2012

LIBE

19.1.2012

 

 

Inget yttrande avges

Beslut

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Föredragande

Utnämning

Monica Luisa Macovei

12.1.2012

 

 

 

Antagande

15.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Cornelis de Jong, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Ingivande

23.11.2012