ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

  27.11.2012 - (10090/2/2012 – C7‑0329/2012 – 2010/0303(COD)) - ***II

  Комисия по транспорт и туризъм
  Докладчик: Knut Fleckenstein


  Процедура : 2010/0303(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0387/2012
  Внесени текстове :
  A7-0387/2012
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

  (10090/2/2012 – C7‑0329/2012 – 2010/0303(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: второ четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10090/2/2012 – C7‑0329/2012)

  –   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 февруари 2011 г. [1],

  –   след като се консултира с Комитета на регионите,

  –   като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0611),

  –   като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

  –   като взе предвид член 72 от своя правилник,

  –   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0387/2012),

  1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

  2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

  3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

  4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

  5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  OВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 68.
  • [2]  Все още непубликувана в Официален вестник.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Увод

  Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) е създадена в отговор на замърсяването, предизвикано от потъването на нефтения танкер „Erika“. Тя започна да функционира през март 2003 г. Това е четвъртото изменение на регламента, с който тя е основана.

  Агенцията допринася за обезпечаването на морската безопасност и сигурност и за предотвратяването на замърсяването на морската среда от корабите, включително като следи и извършва оценка на прилагането на съответното законодателство на ЕС. Голяма част от нейната работа включва предоставянето на съвети на Комисията и/или държавите членки. Общопризнат факт е, че ЕАМБ е ефективна, добре управлявана организация, която осигурява значителни икономии за държавите членки, тъй като функционира на европейско равнище, което води до икономии от мащаба.

  Допълнителни задачи на ЕАМБ

  Преразгледаният регламент за ЕАМБ ще разшири правомощията на Агенцията за предотвратяване и преодоляване на екологични бедствия като нефтени разливи. По-специално тя ще използва информационната система CleanSeaNet за мониторинг на въздействието на замърсяването с нефт от крайбрежни съоръжения. Тя ще работи също така за подобряване на координацията на националните органи с оглед на повишаването на ефективността на превантивните действия, насърчаването на най-добрите практики и по-бързото предприемане на мерки в отговор на бедствия.

  По искане на Парламента Агенцията ще окаже принос и за борбата срещу морското пиратство. Агенцията разполага с инструменти и данни, по-специално сателитни данни, които държавите членки могат да използват с оглед на наблюдението на незаконните морски дейности. Понастоящем обменът на информация с операция „Атланта“ на военноморските сили на ЕС с оглед на защитата на плавателни съдове, плаващи под флага на държава членка на ЕС, от пиратски нападения при преминаването им през района на Африканския рог е от особено значение.

  Парламентът се погрижи и за това, ЕАМБ да играе по-важна роля при подобряването на обучението на моряците. Повишаването на привлекателността на работните места, свързани с мореплаването, за гражданите на ЕС представлява дълготрайна цел. Преразгледаният регламент предоставя възможност на Агенцията да улесни обмена на най-добра практика в областта на обучението и образованието на моряците с цел да се задоволи настоящото и бъдещото търсене на висококвалифицирани моряци в Съюза.

  Друг дълготраен приоритет на Парламента е насърчаването на европейско морско пространство без граници. Понастоящем стоките могат да се транспортират чрез автомобилен превоз от единия край на Съюза до другия без каквито и да е гранични проверки. За разлика от това морският превоз се разглежда като международен превоз и поради това той подлежи на проверки на всяко пристанище. Предоставянето на възможност за превоз на стоки и пътници по море между държавите членки без повече формалности, отколкото има във връзка с автомобилния превоз, би избегнало нарушаването на конкуренцията в полза на съобразения в по-ниска степен с околната среда вид транспорт.

  В преразгледания регламент се отправя призив към Агенцията да се възползва пълноценно от европейските програми за сателитна навигация (EGNOS и „Галилео“) и програмата „Глобален мониторинг на околната среда и сигурността“ (GMES) с оглед на прилагането на морското пространство без граници. Той ще окаже също принос към инициативата за електронните услуги в областта на морския транспорт с оглед на ограничаването на формалностите за даване на сведения, които търговските кораби са задължени да спазват при влизане и излизане от пристанищата в държавите членки.

  Той ще повиши също така способността на ЕАМБ да си сътрудничи със съседни държави. Предоставянето на по-широко поле за действие на ЕАМБ за оказване на съдействие на съседните държави при намаляването на рисковете от замърсяване и предприемането на мерки в отговор на замърсяване е силно желателно. Няма съмнение, че в случай на замърсяване в южната част на Средиземно море част от нефта ще достигне европейски води. В този случай превенцията определено е по-добър вариант от лечението. Коригирането на регламента с цел да се посочи изрично, че ЕАМБ може да подпомага Комисията и държавите членки при предприемането на действия от страна на регионалните органи в отговор на замърсяване на морето (напр. Конвенцията от Хелзинки и Конвенцията от Барселона), има предимства по отношение на правната сигурност и прозрачността.

  ЕАМБ също така получава възможността да допринесе за редица други важни политически цели, в т.ч. въпроси, свързани с околната среда, например емисиите на парникови газове от корабоплаването и екологичното състояние на морската вода, мониторинга от страна на признати организации, които изпълняват дейности, свързани със сертифицирането, както и дейности, свързани с транспорта по вътрешните водни пътища. Последният вид дейности включва проверки на организациите, класифициращи плавателните съдове, които се движат по вътрешните водни пътища, и проучване на възможността за свързване на информационните системи за морските и вътрешните водни пътища.

  При извършването на тези дейности ЕАМБ няма да замества или застъпва дейността на държавите членки. По-скоро тя ще предложи добавена стойност, като осигурява координация и обмен на най-добри практики.

  Управление

  По отношение на управлението на ЕАМБ преразгледаният текст предвижда многогодишно планиране по отношение на стратегията на Агенцията и политиката по отношение на персонала, както и независима външна оценка поне веднъж на всеки пет години. Освен че изясни процедурата за назначаване на изпълнителния директор на Агенцията, Парламентът успя да убеди Съвета да включи целта да се осигури равновесие между броя на мъжете и жените в управителния съвет на ЕАМБ.

  Основа за допълнително разширяване на ролята на ЕАМБ в бъдеще

  Особено с оглед на настоящия икономически климат, преговарящите от страна на Парламента се сблъскаха с голяма неохота от страна на Съвета по отношение на разширяването на отговорностите на ЕАМБ по начин, който би изисквал допълнителни средства. В резултат на това в някои области при настоящото преразглеждане на Регламента се положи основата за бъдещи подобрения на ролята на ЕАМБ в зависимост от бъдещите политически решения.

  По-специално в Регламента се упоменава ролята, която Агенцията евентуално би могла да изпълнява по отношение на предотвратяването на замърсяването от нефтени и газови съоръжения в морето, след като бъдат приети новите разпоредби на ЕС относно безопасността на морските сондажни платформи. Що се отнася до рентабилността, изглежда ясно, че поверяването на съответните превантивни действия и проверки на ЕАМБ е за предпочитане пред създаването на нова агенция. Това е един от въпросите, които Комисията ще разгледа в доклада за постигнатия напредък във връзка с аргументите за изменение на целите и задачите на Агенцията.

  Комисията също пое ангажимента да изготви проучване на осъществимостта, в който да се извърши оценка на възможностите за подобряване на координацията и сътрудничеството между различни функции на бреговата охрана, както и настоящото развитие на общата среда за обмен на информация. Парламентът настоява за извършването на такова проучване от няколко години насам, включително чрез Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби.

  Отражение върху бюджета

  Очевидно е, че когато дейността се извършва еднократно от ЕАМБ, а не от всяка национална администрация поотделно, разходите, които се покриват от европейските данъкоплатци, ще намалеят и ще се създаде реална европейска добавена стойност. Това вече беше доказано от системите на ЕАМБ за морско наблюдение. Използването на тези системи за предоставяне на информация от значение за други области на политиките е възможно да бъде много по-рентабилно от създаването на отделни системи.

  Допълнителните задачи на ЕАМБ трябва да бъдат отразени реалистично в нейния бюджет и персонал. В противен случай съществува заплаха за нейната основна функция, свързана с насърчаването на морската безопасност. При все това този въпрос трябва да се разреши в рамките на годишната бюджетна процедура, а не в настоящия законодателен акт.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

  Позовавания

  10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD)

  Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

  15.12.2011 г.                     T7-0581/2011

  Предложение на Комисията

  COM(2010)0611 - C7-0343/2010

  Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

  25.10.2012 г.

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  25.10.2012 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Knut Fleckenstein

  7.12.2010 г.

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  6.11.2012 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  27.11.2012 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

  Дата на внасяне

  28.11.2012 г.