DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

  27. 11. 2012 - (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD)) - ***II

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodaj: Knut Fleckenstein


  Postup : 2010/0303(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0387/2012
  Předložené texty :
  A7-0387/2012
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

  (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

  (Řádný legislativní postup: druhé čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

  –   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. února 2011[1],

  –   po konzultaci s Výborem regionů,

  –   s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení[2] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2010)0611),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0387/2012),

  1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

  2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady akt podepsal podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

  4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 68.
  • [2]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Úvod

  Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) byla založena v reakci na znečištění zapříčiněné potopením ropného tankeru Erika. Svou činnost začala vykonávat v březnu roku 2003 a v současnosti se předkládá čtvrté přepracování nařízení o jejím zřízení.

  Agentura přispívá k zajištění bezpečí a bezpečnosti na moři a pomáhá zamezovat znečištění mořského prostředí, které mohou způsobovat plavidla, mimo jiné tím, že sleduje a posuzuje provádění souvisejících právních předpisů Evropské unie. Značná část její práce spočívá v poskytování poradenství Komisi nebo členským státům. Tato agentura je obecně považována za efektivní, dobře organizovaný celek, který díky tomu, že působí na celoevropské úrovni, a vytváří tak úspory z rozsahu, poskytuje členským státům možnost značně snížit náklady.

  Další úkoly Evropské agentury pro námořní bezpečnost

  Revidované nařízení o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost přinese rozšíření jejích pravomocí, díky němuž bude moci lépe předcházet katastrofám poškozujícím životní prostředí, jako např. úniku ropy, a také tyto katastrofy řešit. Především bude používat informační systém CleanSeaNet a jeho pomocí monitorovat dopady znečištění, které způsobuje ropa unikající ze zařízení pro těžbu na volném moři. Zaměří se rovněž na zlepšení spolupráce vnitrostátních orgánů, tak aby došlo ke zlepšení preventivních opatření, prosazování osvědčených postupů a zrychlení zásahů v případě jakékoli katastrofy.

  Na žádost Parlamentu se bude agentura také podílet na boji proti námořnímu pirátství. Agentura má k dispozici nástroje a údaje, včetně údajů získaných pomocí satelitů, které mohou členské státy využívat ke sledování nezákonných činností na moři. V současnosti je zvlášť důležitá výměna informací s námořními silami EU podílejícími se na operaci Atlanta, jejímž cílem je chránit plavidla plující pod vlajkou Evropské unie před útoky pirátů v oblasti Afrického rohu.

  Parlament rovněž zajistil, že se Evropská agentura pro námořní bezpečnost bude ve větší míře podílet na zlepšování odborné přípravy námořníků. Již dlouho panuje snaha zajistit, aby bylo povolání související s prací na moři pro občany EU atraktivnější. Revidované znění nařízení umožní agentuře realizovat výměnu osvědčených postupů ohledně odborné přípravy a vzdělávání v oblasti povolání vykonávaných na moři, tak aby bylo v EU možné uspokojit současnou i budoucí poptávku po vysoce kvalifikovaných námořnících.

  Další prioritou, kterou Parlament již dlouho prosazuje, je podpora evropského námořního prostoru bez překážek. V současnosti je možné přepravovat zboží po souši z jednoho konce Unie na druhý, aniž by bylo nutné ho podrobit celní kontrole na hranicích. Naproti tomu námořní přeprava zboží je považována za mezinárodní pohyb zboží, a proto je u takto přepravovaného zboží povinně prováděna kontrola v každém přístavu. Kdyby přeprava zboží a cestujících mezi členskými státy po moři nevyžadovala více formalit než přeprava po souši, znamenalo by to, že v rámci hospodářské soutěže nebude docházet ke zvýhodňování způsobu přepravy, který je méně šetrný k životnímu prostředí.

  Revidované znění nařízení vybízí agenturu, aby k realizaci námořního prostoru bez překážek v plném rozsahu využila evropských družicových navigačních systémů (EGNOS a Galileo) a programů GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti). Dále nové navrhované znění podporuje iniciativu „e-Maritime“ s cílem omezit ohlašovací formality, které musí splnit obchodní plavidla připlouvající do přístavů členských států nebo plavidla z těchto přístavů odplouvající.

  Kromě toho umožňuje Evropské agentuře pro námořní bezpečnost lepší spolupráci se zeměmi v rámci evropského sousedství. Je velmi důležité zajistit Evropské agentuře pro námořní bezpečnost kompetence, které jí umožní ve větší míře pomáhat sousedním zemím předcházet znečištění a poskytovat jim podporu v případě, že ke znečištění dojde. Není pochyb o tom, že v případě havárie, v jejímž důsledku by došlo ke znečištění v jižním Středomoří, by část ropy skončila ve vodách EU. Za této situace je jednoznačně lepší prevence než nutnost odstraňovat případné následky. Úprava nařízení tak, aby výslovně stanovilo, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost může Komisi a členským státům pomoci při zásazích proti znečištění moře v rámci regionálních organizací (např. Helsinská a Barcelonská úmluva), přinese výhody v oblasti právní jistoty a transparentnosti.

  Evropská agentura pro námořní bezpečnost má na základě nového znění nařízení možnost přispívat také k řadě dalších důležitých politických cílů; patří mezi ně například otázky týkající se životního prostředí, jako je problém emisí skleníkových plynů z námořní přepravy a stav mořského životního prostředí, dále sledování uznaných subjektů, které provádějí osvědčování nebo jejichž činnost souvisí s vnitrozemskou vodní dopravou. Do druhé ze zmíněných kategorií spadají inspekce klasifikačních společností pro vnitrozemská plavidla a posouzení toho, zda a jak by mohly být propojeny informační systémy v oblasti námořní dopravy a vnitrozemské vodní dopravy.

  Tyto činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost nebudou nahrazovat úkoly svěřené členským státům ani se s nimi překrývat. Budou naopak vytvářet přidanou hodnotu, neboť zajistí koordinaci a výměnu osvědčených postupů.

  Řízení

  Pokud jde o řízení Evropské agentury pro námořní bezpečnost, stanoví revidovaná verze nařízení víceleté plány strategií agentury a její zaměstnanecké politiky a nezávislé externí hodnocení agentury alespoň jednou za pět let. Kromě toho, že Parlament vyjasnil postup jmenování výkonného ředitele agentury, dokázal přesvědčit Radu, aby do nařízení jako cíl začlenila vyvážené zastoupení mužů a žen ve správní radě agentury.

  Základ pro zásadnější roli Evropské agentury pro námořní bezpečnost v budoucnu

  Především kvůli současné ekonomické situaci museli zástupci Parlamentu vyjednávající o podmínkách čelit neochotě Rady rozšířit kompetence Evropské agentury pro námořní bezpečnost v míře, která by vyžadovala navýšení prostředků. Proto současné revidované znění nařízení stanoví, že v některých oblastech bude rozšíření kompetencí agentury záviset na dalších politických rozhodnutích.

  Jedná se především o úlohu, kterou by agentura mohla hrát při předcházení znečištění ze zařízení pro těžbu plynu nebo ropy na moři poté, co budou schválena nová bezpečnostní pravidla EU pro těžební plošiny. Z hlediska nákladové efektivnosti bude podle všeho vhodnější svěřit související úkoly v oblasti prevence a provádění inspekcí Evropské agentuře pro námořní bezpečnost, než za tímto účelem zakládat novou agenturu. To je jedna z otázek, kterou se bude zabývat Komise ve své zprávě o pokroku, kde uvede důvody pro změnu cílů a úkolů agentury.

  Komise se rovněž zavázala, že vypracuje studii proveditelnosti, v níž zhodnotí možnosti posílení koordinace a spolupráce v rámci různých úkolů pobřežní stráže a rovněž současný vývoj společného prostředí pro sdílení informací. Parlament takovou studii prosazuje již několik let, mimo jiné ve směrnici (ES) 2005/35 o znečištění z lodí.

  Důsledky pro rozpočet

  Je zřejmé, že plní-li úkoly hromadně Evropská agentura pro námořní bezpečnost, a nikoli státní správy každého členského státu zvlášť, sníží se evropským daňovým poplatníkům náklady a vytvoří se skutečná evropská přidaná hodnota. Tuto skutečnost dokládají zkušenosti s námořními kontrolními systémy, které má agentura k dispozici. Jejich využití k získávání hodnotných informací, které se uplatní v dalších oblastech politiky, bude pravděpodobně mnohem úspornější než vytváření jednotlivých samostatných systémů.

  Je nutné, aby se další úkoly Evropské agentury pro námořní bezpečnost reálně odrazily v jejím rozpočtu a v počtu jejích zaměstnanců. V opačném případě by došlo k ohrožení její základní funkce, která spočívá v prosazování námořní bezpečnosti. Tuto otázku je však třeba řešit spíše v rámci každoročního schvalování rozpočtu než v rámci pozměňovaného legislativního aktu.

  POSTUP

  Název

  Změna nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

  Referenční údaje

  10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD)

  Datum prvního čtení EP – P číslo

  15.12.2011                     T7-0581/2011

  Návrh Komise

  COM(2010)0611 - C7-0343/2010

  Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

  25.10.2012

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  25.10.2012

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Knut Fleckenstein

  7.12.2010

   

   

   

  Projednání ve výboru

  6.11.2012

   

   

   

  Datum přijetí

  27.11.2012

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

  Datum předložení

  28.11.2012