Διαδικασία : 2010/0303(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0387/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0387/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0473

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 186kWORD 102k
27.11.2012
PE 497.796v02-00 A7-0387/2012

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

(10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Knut Fleckenstein

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

(10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2011(1),

–   αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0611),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0387/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ·

4.  αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, μετά από συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ C 107, 6.4.2011, σ. 68.

(2)

Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ) συστάθηκε ως απάντηση στη ρύπανση την οποία προκάλεσε το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου «Erika». Η λειτουργία του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2003. Η παρούσα είναι η τέταρτη τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του.

Ο Οργανισμός συμβάλλει στην ασφάλεια και την προστασία της θάλασσας και στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ. Μεγάλο μέρος των εργασιών του αφορά την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή και/ή τα κράτη μέλη. Είναι γενική πεποίθηση ότι είναι ένας αποτελεσματικός, εύρυθμος οργανισμός που εξασφαλίζει για τα κράτη μέλη σημαντικές εξοικονομήσεις λειτουργώντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις οικονομίες κλίμακας που αυτό συνεπάγεται.

Πρόσθετα Καθήκοντα του ΕΟΑΘ

Ο αναθεωρημένος κανονισμός για τον ΕΟΑΘ θα διευρύνει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού, συμπεριλαμβάνοντας την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών καταστροφών όπως οι πετρελαιοκηλίδες. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός θα χρησιμοποιεί το σύστημα πληροφοριών CleanSeaNet για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της πετρελαϊκής ρύπανσης από υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών αρχών, με σκοπό την ενίσχυση της πρόληψης, την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και την επιτάχυνση της απόκρισης σε οποιοδήποτε είδος καταστροφής.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, ο Οργανισμός θα συμβάλλει επίσης στην καταπολέμηση της θαλάσσιας πειρατείας. Ο Οργανισμός διαθέτει μέσα και δεδομένα, μεταξύ άλλων από δορυφόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εποπτείας των παράνομων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Σήμερα, η ανταλλαγή πληροφοριών με τη ναυτική επιχείρηση «Αταλάντη» της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την προστασία των πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ έναντι πειρατικών επιθέσεων, όταν αυτά διασχίζουν την περιοχή πέριξ του Κέρατος της Αφρικής.

Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης ότι ο ΕΟΑΘ θα έχει σημαντικότερο ρόλο στη βελτίωση της εκπαίδευσης των ναυτικών. Η αύξηση της ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας του τομέα της ναυτιλίας για τους πολίτες της ΕΕ αποτελεί μακροχρόνιο στόχο. Ο αναθεωρημένος κανονισμός επιτρέπει στον Οργανισμό να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ναυτικών, με σκοπό την κάλυψη της υφιστάμενης και μελλοντικής ζήτησης για ναυτικούς με υψηλό επίπεδο κατάρτισης εντός της Ένωσης.

Μια άλλη μακροχρόνια πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου είναι η προώθηση ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα. Σήμερα, τα εμπορεύματα μπορούν να μεταφέρονται οδικώς από τη μία άκρη της Ένωσης στην άλλη χωρίς καθόλου συνοριακούς ελέγχους. Αντιθέτως, οι θαλάσσιες μεταφορές θεωρούνται διεθνές ταξίδι και υπόκεινται σε ελέγχους σε κάθε λιμένα. Αν επιτρεπόταν η θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των κρατών μελών χωρίς περισσότερες διατυπώσεις από αυτές που χρειάζονται για τις οδικές μεταφορές, θα μπορούσε να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού υπέρ των λιγότερο φιλικών για το περιβάλλον μέσων μεταφοράς.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός καλεί τον Οργανισμό να αξιοποιεί πλήρως το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (EGNOS και Galileo) και το πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας («GMES») για την υλοποίηση του χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα. Θα συμβάλλει επίσης στην πρωτοβουλία eMaritime με σκοπό τη μείωση των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων που απαιτούνται από τα εμπορικά πλοία κατά τον κατάπλου ή τον απόπλου από τους λιμένες των κρατών μελών.

Παράλληλα, ενισχύει την ικανότητα του ΕΟΑΘ για συνεργασία με γειτονικές χώρες. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να παρασχεθούν στον ΕΟΑΘ μεγαλύτερες δυνατότητες για την παροχή βοήθειας στις γειτονικές χώρες για τη μείωση των κινδύνων από ρύπανση και την αντίδραση στη ρύπανση. Αναμφίβολα, αν προκύψει περιστατικό ρύπανσης, π.χ. στη νότια Μεσόγειο, μέρος του πετρελαίου είναι πολύ πιθανό να καταλήξει στα ύδατα της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, η πρόληψη είναι προφανώς καλύτερη από τη θεραπεία. Η προσαρμογή του κανονισμού έτσι ώστε να αναφέρει ρητώς ότι ο ΕΟΑΘ μπορεί να συνδράμει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στους κόλπους περιφερειακών οργάνων για την αντιμετώπιση προβλημάτων θαλάσσιας ρύπανσης (π.χ. Συμβάσεις του Ελσίνκι και της Βαρκελώνης) προσφέρει πλεονεκτήματα από άποψη ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας.

Παρέχεται επίσης στον ΕΟΑΘ η δυνατότητα να συμβάλλει σε διάφορους άλλους σημαντικούς στόχους πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία και η περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, η εποπτεία των αναγνωρισμένων οργανισμών που αναλαμβάνουν καθήκοντα πιστοποίησης, καθώς και καθήκοντα που σχετίζονται με τις μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο έλεγχος των νηογνωμόνων για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και η διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης των συστημάτων πληροφοριών θαλάσσιων μεταφορών και μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Στις δραστηριότητες αυτές, το έργο του ΕΟΑΘ δεν θα αντικαθιστά ούτε θα αλληλεπικαλύπτεται με το έργο των κρατών μελών. Αντιθέτως, θα παράγει προστιθέμενη αξία διασφαλίζοντας τον συντονισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Διακυβέρνηση

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση του ΕΟΑΘ, το αναθεωρημένο κείμενο προβλέπει πολυετή προγραμματισμό για τη στρατηγική του οργανισμού και την πολιτική για το προσωπικό, καθώς και ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση τουλάχιστον ανά πενταετία. Εκτός από τη διασαφήνιση της διαδικασίας διορισμού του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού, το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να πείσει το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τον στόχο της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΘ.

Μια Βάση για την Περαιτέρω Διεύρυνση του Ρόλου του ΕΟΑΘ στο Μέλλον

Ειδικά ενόψει του υφιστάμενου οικονομικού κλίματος, οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου συνάντησαν ιδιαίτερη απροθυμία από την πλευρά του Συμβουλίου όσον αφορά τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΕΟΑΘ με τρόπους που θα απαιτούσαν πρόσθετους πόρους. Ως αποτέλεσμα, σε ορισμένους τομείς, η τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισμού θέτει τη βάση για μελλοντικές αναβαθμίσεις του ρόλου του ΕΟΑΘ στο πλαίσιο περαιτέρω πολιτικών αποφάσεων.

Ειδικότερα, αναφέρεται ο πιθανός ρόλος του Οργανισμού στην πρόληψη της ρύπανσης από εγκαταστάσεις θαλάσσιας εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, μόλις εγκριθούν νέοι κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των πλωτών εξεδρών. Όσον αφορά τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, είναι σαφές ότι είναι προτιμότερο να ανατεθούν στον ΕΟΑΘ τα σχετικά καθήκοντα πρόληψης και επιθεώρησης από το να συσταθεί ένας νέος οργανισμός. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα εξετάσει η Επιτροπή στην έκθεση προόδου της σχετικά με την τροποποίηση των στόχων και των καθηκόντων του Οργανισμού.

Η Επιτροπή έχει αναλάβει επίσης την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας, η οποία θα διερευνά τα περιθώρια ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας των διαφόρων υπηρεσιών ακτοφυλακής, καθώς και την τρέχουσα ανάπτυξη του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών. Το Κοινοβούλιο ζητά την εκπόνηση μελέτης αυτού του είδους εδώ και χρόνια, μεταξύ άλλων μέσω της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία.

Δημοσιονομικές Επιπτώσεις

Είναι σαφές ότι, αν ορισμένα καθήκοντα ασκούνται άπαξ από τον ΕΟΑΘ, αντί να ασκούνται από καθεμία από τις επιμέρους εθνικές διοικήσεις, μειώνεται το κόστος που βαρύνει τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και δημιουργείται πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό το έχουν αποδείξει ήδη τα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης του ΕΟΑΘ. Η χρήση αυτών των συστημάτων για την παροχή πολύτιμων πληροφοριών σε άλλους τομείς πολιτικής θεωρείται ότι είναι πολύ πιο αποδοτική από οικονομική άποψη, από ό,τι η δημιουργία χωριστών συστημάτων.

Η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στον ΕΟΑΘ πρέπει να συνοδεύεται από ρεαλιστικές προσαρμογές στον προϋπολογισμό και το προσωπικό του. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να υπονομευτεί η κεντρική αποστολή του, που είναι η προαγωγή της ασφάλειας στη θάλασσα. Ωστόσο, αυτό αποτελεί αντικείμενο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και όχι της παρούσας νομοθετικής πράξης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού 1406/2002/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα

Έγγραφα αναφοράς

10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

15.12.2011 T7-0581/2011

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2010)0611 - C7-0343/2010

Ημερομηνία αναγγελίας στη συνεδρίαση της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

25.10.2012

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

25.10.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Phil Bennion, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Σπύρος Δανέλλης

Ημερομηνία κατάθεσης

28.11.2012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου