ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

  27.11.2012 - (10090/2/2012 – C7‑0329/2012 – 2010/0303(COD)) - ***II

  Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  Spravodajca: Knut Fleckenstein


  Postup : 2010/0303(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0387/2012
  Predkladané texty :
  A7-0387/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

  (10090/2/2012 – C7‑0329/2012 – 2010/0303(COD))

  (Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

  –   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. februára 2011[1],

  –   po porade s Výborom regiónov,

  –   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0611),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0387/2012),

  1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

  2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 68.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Úvod

  Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) bola zriadená v reakcii na znečistenie spôsobené haváriou ropného tankera Erika. Pôsobiť začala v marci 2003. Predložený dokument je v poradí štvrtou úpravou zakladajúceho nariadenia.

  Úlohou agentúry je poskytovať pomoc pri zabezpečovaní námornej bezpečnosti a ochrany námornej dopravy a pri predchádzaní znečistenia mora spôsobovaného plavidlami, a to aj prostredníctvom monitorovania a posudzovania vykonávania príslušných právnych predpisov EÚ. Veľkú časť jej práce tvorí poradenstvo poskytované Komisii a/alebo členským štátom. Vo všeobecnosti je uznávaná ako účinná, dobre riadená organizácia, ktorá umožňuje členským štátom podstatné úspory tým, že pôsobí na európskej úrovni a prináša úspory z rozsahu.

  Ďalšie úlohy agentúry EMSA

  Revidovaným nariadením o agentúre EMSA sa rozšíria právomoci agentúry v oblasti predchádzania a riešenia environmentálnych katastrof, akými sú ropné škvrny. Predovšetkým bude na monitorovanie vplyvu ropného znečistenia z inštalácii na mori používať informačný systém CleanSeaNet. Takisto sa zameria na zlepšenie koordinácie vnútroštátnych orgánov s cieľom posilniť prevenciu katastrof, podporiť najlepšie postupy a urýchliť reakciu na katastrofy.

  Agentúra sa bude na žiadosť Parlamentu takisto podieľa na boji proti námornému pirátstvu. K dispozícii má nástroje a údaje, a to aj zo satelitných zdrojov, ktoré môžu členské štáty využívať v rámci sledovania nezákonných námorných činností. V súčasnosti zohráva mimoriadnu úlohu výmena informácií s námornými silami EÚ pre operáciu Atlanta, a to s cieľom chrániť lode plávajúce pod vlajkou EÚ pred pirátstvom pri tranzite cez oblasť Afrického rohu.

  Parlament takisto zaistil, aby agentúra EMSA zohrávala zásadnejšiu úlohu pri zlepšovaní odbornej prípravy námorníkov. Dlhodobým cieľom je zatraktívnenie práce na mori pre občanov EÚ. Na základe revidovaného nariadenia sa agentúre umožní uľahčiť výmenu najlepších postupov týkajúcich sa odbornej prípravy a vzdelávania v námornej oblasti, aby sa splnil súčasný i budúci dopyt po vysoko kvalifikovaných námorníkoch v Únii.

  Ďalšou dlhodobou prioritou Parlamentu je podpora európskeho námorného priestoru bez bariér. V súčasnosti sa tovar môže z jedného konca Únie na druhý prepravovať cestnou dopravou bez akýchkoľvek hraničných kontrol. Naproti tomu sa preprava tovaru po mori považuje za medzinárodnú prepravu, a teda podlieha kontrole v každom z prístavov. Ak by sa umožnilo, aby sa pri preprave tovaru a cestujúcich po mori medzi jednotlivými členskými štátmi nevyžadovalo viac formalít ako v prípade cestnej dopravy, predišlo by sa narušeniu hospodárskej súťaže, z ktorého by profitovali menej ekologické spôsoby dopravy.

  V revidovanom nariadení sa od agentúry požaduje, aby s cieľom realizovať námorný priestor bez bariér v plnej miere využívala Európsky satelitný navigačný systém (služby EGNOS a Galileo) a program Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES). Zároveň sa prispeje k iniciatíve elektronická námorná doprava, a to s cieľom obmedziť ohlasovacie formality, ktoré musia plniť plavidlá plávajúce do prístavov členských štátov alebo z nich.

  Súčasne sa posilňuje schopnosť agentúry EMSA spolupracovať so susednými krajinami. Je veľmi potrebné, aby sa agentúre udelili väčšie kompetencie v oblasti pomoci susedným krajinám pri znižovaní rizík znečistenia a pri reakcii na znečistenie. V prípade nehody, ktorá by spôsobila znečistenie v južnom Stredozemnom mori, je veľmi pravdepodobné, že určitá časť ropy by skončila vo vodách EÚ. V takýchto prípadoch je jednoznačne lepšia prevencia než náprava už vzniknutej situácie. Úprava nariadenia tak, aby sa v ňom výslovne uvádzalo, že agentúra EMSA môže pomáhať Komisii a členským štátom v rámci regionálnych orgánov pri reakcii na znečistenie mora (napr. helsinský alebo barcelonský dohovor), predstavuje prínosy z hľadiska právnej istoty a transparentnosti.

  Agentúre EMSA sa takisto poskytuje možnosť prispieť k plneniu mnohých ďalších dôležitých cieľov politík vrátane environmentálnych otázok, ako sú emisie skleníkových vplyvov z námornej dopravy a environmentálny stav morských vôd, monitorovania uznaných organizácií, ktoré vykonávajú úlohy osvedčovania, ako aj úlohy súvisiace s dopravou po vnútrozemských vodných cestách. Posledná skupina uvedených úloh zahŕňa aj inšpekciu klasifikačných spoločností s vnútrozemskými vodnými plavidlami a preskúmanie možnosti prepojenia námorných a vnútrozemských vodných informačných systémov.

  V rámci týchto činností nebude EMSA nahrádzať ani zdvojovať činnosť členských štátov. Namiesto toho prinesie pridanú hodnotu, pretože zabezpečí koordináciu a výmenu najlepších postupov.

  Riadenie

  Pokiaľ ide o riadenie agentúry EMSA, revidovaný text stanovuje viacročné plánovanie v oblasti stratégií a personálnej politiky a nezávislé externé hodnotenie najmenej každých päť rokov. Popri objasnení postupu vymenovania výkonného riaditeľa agentúry Parlament dokázal Radu presvedčiť, aby do nariadenia zahrnula cieľ vyváženého zastúpenia mužov a žien v správnej rade agentúry.

  Základ na ďalšie rozšírenie úlohy agentúry EMSA v budúcnosti

  Zástupcovia Parlamentu v rokovaniach boli najmä vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu postavení pred značnú neochotu Rady rozšíriť zodpovednosť agentúry spôsobom, ktorý by si vyžadoval dodatočné zdroje. V súčasnom revidovanom znení nariadenia sa preto stanovuje, že v niektorých oblastiach bude budúce rozšírenie úloh agentúry podmienené ďalšími politickými rozhodnutiami.

  Predovšetkým ide o možnú úlohu agentúry v oblasti predchádzania znečisteniu zo zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na mori, ktorú by mohla začať plniť hneď po schválení nových predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti plošín na mori. Z hľadiska nákladovej účinnosti je zrejmé, že vhodnejšie je zveriť úlohy súvisiace s prevenciou a inšpekciou agentúre EMSA ako zriaďovať na tento účel novú agentúru. Je to z jedna z otázok, ktorou sa Komisia bude zaoberať vo svojej správe o pokroku, kde uvedie dôvody na úpravu cieľov a úloh agentúry.

  Komisia sa takisto podujala vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, v ktorej posúdi možnosť posilnenia koordinácie a spolupráce v oblasti rozličných funkcií pobrežnej stráže, ako aj súčasný rozvoj spoločného prostredia na výmenu informácií. Parlament sa za vypracovanie takejto štúdie zasadzoval už mnoho rokov, a to aj v smernici (ES) 2005/35 o znečisťovaní mora z lodí.

  Vplyv na rozpočet

  Je jasné, že ak úlohy vykonáva iba agentúra EMSA namiesto toho, aby sa ich plnením zaoberala každá vnútroštátna správa, náklady sa z hľadiska európskeho daňového poplatníka znížia a vytvorí sa skutočná európska pridaná hodnota. Túto skutočnosť preukázali už aj systémy námorného dozoru agentúry EMSA. Použitie týchto systémov na získanie hodnotných informácií pre ďalšie oblasti politiky bude pravdepodobne nákladovo oveľa efektívnejšie než vytváranie samostatných systémov.

  Ďalšie úlohy EMSA musia byť realisticky zohľadnené v jej rozpočte a počte personálu. V opačnom prípade by bola ohrozená jej hlavná úloha – podpora námornej bezpečnosti. Tu však už ide o otázku, ktorú treba riešiť v rámci každoročného rozpočtového postupu, a nie v tomto legislatívnom akte.

  POSTUP

  Názov

  Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

  Referenčné čísla

  10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD)

  Dátum prvého čítania EP– Číslo P

  15.12.2011                     T7-0581/2011

  Návrh Komisie

  COM(2010)0611 - C7-0343/2010

  Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

  TRAN

   

   

   

   

  Spravodajca

                 dátum vymenovania

  Knut Fleckenstein

  7.12.2010

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  6.11.2012

   

   

   

  Dátum prijatia

  27.11.2012

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils