Förfarande : 2010/0303(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0387/2012

Ingivna texter :

A7-0387/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2012 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0473

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 159kWORD 76k
27.11.2012
PE 497.796v02-00 A7-0387/2012

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(10090/2/2012 – C7‑0329/2012 – 2010/0303(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Knut Fleckenstein

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(10090/2/2012 – C7‑0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10090/2/2012 – C7‑0329/2012),

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 februari 2011(1),

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2) en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0611),

–   med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0387/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 107, 6.4.2011, s. 68.

(2)

Ännu ej offentliggjord i EUT.


MOTIVERING

Inledning

Europeiska sjösäkerhetsbyrån inrättades till följd av de föroreningar som uppstod då oljetankern ”Erika” förliste. Byrån inledde sin verksamhet i mars 2003. Detta är den fjärde ändringen av förordningen om inrättandet av byrån.

Byrån ska bidra till att säkerställa sjösäkerhet och sjöfartsskydd och förhindra föroreningar av havet orsakade av fartyg. Detta ska bland annat ske genom övervakning och utvärdering av genomförandet av relevant EU-lagstiftning. Mycket av byråns arbete handlar om att bistå kommissionen och/eller medlemsstaterna med råd. Byrån anses allmänt vara en effektiv och välskött organisation som medför avsevärda besparingar för medlemsstaterna genom att den verkar på EU-nivå med de stordriftsfördelar som detta medför.

Ytterligare uppgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Den reviderade förordningen om Europeiska sjösäkerhetsbyrån kommer att utöka byråns befogenheter att förhindra och hantera miljökatastrofer, exempelvis oljeutsläpp. Byrån kommer att använda informationssystemet CleanSeaNet för att övervaka inverkan av oljeföroreningar från anläggningar till havs. Byrån kommer vidare att sträva efter att förbättra samordningen av nationella myndigheter, i syfte att stärka de förebyggande åtgärderna, främja bästa praxis samt försnabba insatserna vid katastrofer i allmänhet.

På parlamentets begäran kommer byrån också att bidra till att bekämpa sjöröveri. Byrån förfogar över instrument och uppgifter, särskilt rymdbaserade data, som kan användas av medlemsstaterna i samband med övervakningen av olaglig sjöfartsverksamhet. För tillfället är det särskilt viktigt att ha ett informationsutbyte med EU:s marina insats ”operation Atlanta”, som syftar till att skydda EU-flaggade fartyg mot pirater när de färdas genom haven utanför Afrikas horn.

Parlamentet kommer också att se till att Europeiska sjösäkerhetsbyrån får en större roll när det gäller att förbättra utbildning av sjöfolk. Ett mål har sedan lång tid tillbaka varit att göra arbetet inom sjöfarten mer attraktivt för EU:s medborgare. Den reviderade förordningen gör det möjligt för byrån att underlätta utbytet av bästa praxis inom sjöfartsutbildningen i syfte att tillgodose den nuvarande och den framtida efterfrågan i unionen på högt kvalificerat sjöfolk.

Främjandet av ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder har också länge varit en prioritering för parlamentet. För närvarande kan varor transporteras på väg från den ena ändan av union till den andra utan några som helst gränskontroller. Sjötransporter betraktas däremot som internationell trafik och är därför föremål för kontroller i varje hamn. Genom att tillåta att varor och passagerare transporteras sjövägen mellan medlemsstaterna utan fler formaliteter än om de transporterades landvägen skulle man undvika en snedvridning av konkurrensen till förmån för mindre miljövänliga transportsätt.

I den reviderade förordningen uppmanas byrån att till fullo utnyttja programmen för europeisk satellitnavigering (Egnos och Galileo) och programmet för global övervakning för miljö och säkerhet (GMES) för att genomföra det europeiska området för sjötransporter utan hinder. Förordningen kommer också att bidra till initiativet eMaritime i syfte att minska rapporteringsformaliteterna för handelsfartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna.

Förordningen kommer vidare att stärka Europeiska sjösäkerhetsbyrån möjligheter att samarbeta med grannländer. Det skulle vara mycket önskvärt om byrån kunde ges större möjligheter att bistå EU:s grannländer i arbetet med att minska föroreningsriskerna och vid insatser i samband med förorenande utsläpp. Det råder knappast några tvivel om att om en föroreningsolycka skulle inträffa i t.ex. södra Medelhavet skulle en del av oljan förr eller senare nå EU:s vatten. I detta fall är det definitivt bättre att förebygga än att försöka åtgärda något som redan inträffat. En anpassning av förordningen så att det tydligt klargörs att Europeiska sjösäkerhetsbyrån kan bistå kommissionen och medlemsstaterna via regionala organ som ingriper vid havsföroreningar (t.ex. Helsingfors- och Barcelona-konventionerna) skulle ge fördelar i form av ökad rättssäkerhet och öppenhet.

Europeiska sjösäkerhetsbyrån ges också möjlighet att bidra till en rad andra viktiga politiska målsättningar, inbegripet sådana miljöfrågor som utsläpp av växthusgaser från sjöfarten och miljöstatus i marina vatten samt övervakning av erkända organisationer som utför certifieringsuppgifter och uppgifter som hänför sig till transporter på inre vattenvägar. Det sistnämnda omfattar inspektion av klassificeringssällskap för fartyg i inlandssjöfart och utforskande av möjligheten att sammankoppla system för information om havs- respektive sjötransporter.

Inom dessa områden kommer Europeiska sjösäkerhetsbyrån varken att ersätta eller upprepa medlemsstaternas arbete. I stället kommer byrån att tillföra ett mervärde genom att garantera samordning och utbyte av bästa praxis.

Styrning

När det gäller styrningen av Europeiska sjösäkerhetsbyrån fastställs det i den reviderade texten en flerårig programplanering avseende byråns strategi och personalpolitik samt en oberoende extern utvärdering åtminstone vart femte år. Förutom att klargöra förfarandet för att utse byråns verkställande direktör, lyckades parlamentet övertyga rådet att ta med målet om en jämn könsfördelning i byråns styrelse.

En grund för att utveckla Europeiska sjösäkerhetsbyråns framtida roll

Särskilt mot bakgrund av det rådande ekonomiska klimatet ställdes parlamentets förhandlare inför stort motstånd från rådet att utvidga byråns ansvarsområde på sätt som skulle kräva ytterligare resurser. Som en följd av detta, och inom vissa områden, lägger den nuvarande översynen av förordningen grunden för en framtida förstärkning av Europeiska sjösäkerhetsbyråns roll, med förbehåll för ytterligare politiska beslut.

I översynen nämns särskilt byråns eventuella roll för att förebygga förorening från olje- och gasanläggningar till havs efter det att de nya EU-reglerna om säkerheten vid offshoreplattformar har godkänts. Att anförtro Europeiska sjösäkerhetsbyrån de relaterade uppgifterna för förebyggande och inspektion är – med tanke på kostnadseffektiviteten – att föredra framför att inrätta en ny myndighet. Detta är en av de frågor som kommissionen kommer att ta upp i sin framstegsrapport som syftar till att modifiera byråns mål och uppgifter.

Kommissionen har också åtagit sig att utarbeta en genomförbarhetsstudie i vilken man utvärderar möjligheterna att förbättra samordningen och samarbetet mellan olika kustbevakningstjänster och den aktuella utvecklingen av den gemensamma miljön för informationsutbyte. Parlamentet har redan i flera år yrkat på en sådan studie, bl.a. genom direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg.

Budgetkonsekvenser

Om arbetet utförs en enda gång av Europeiska sjösäkerhetsbyrån i stället för av varje nationell förvaltning minskar kostnaderna för de europeiska skattebetalarna och ett verkligt europeiskt mervärde skapas. Detta har redan kunnat påvisas genom Europeiska sjösäkerhetsbyråns system för havsövervakning. Att använda dessa system för att förse även andra politikområden med värdefull information är sannolikt mycket mer kostnadseffektivt än att skapa separata system.

De nya uppgifterna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån måste på ett realistiskt sätt också återspeglas i byråns budget och personalstyrka. I annat fall utgör de ett hot mot byråns huvudfunktion som är att främja sjösäkerheten. Detta är emellertid en fråga som måste lösas inom ramen för det årliga budgetförfarandet och inte genom denna rättsakt.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

Referensnummer

10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

15.12.2011                     T7-0581/2011

Kommissionens förslag

COM(2010)0611 - C7-0343/2010

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

25.10.2012

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

25.10.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Behandling i utskott

6.11.2012

 

 

 

Antagande

27.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Ingivande

28.11.2012

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy