SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise kohta

27.11.2012 - (14762/1/2011 – C7‑0287/2012 – 2011/0249(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Mário David

Menetlus : 2011/0249(NLE)
Menetluse etapid istungitel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise kohta

(14762/1/2011 – C7‑0287/2012 – 2011/0249(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14762/1/2011),

–   võttes arvesse esialgset kaubanduslepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahel (14764/2011),

–   võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C7‑0287/2012),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ning väliskomisjoni ja arengukomisjoni arvamusi (A7-0388/2012),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide ning Colombia ja Peruu valitsustele ja parlamentidele.

SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu (edaspidi „leping”) sõlmimine toimub ELi ja Andide Ühenduse pikaajaliste suhete raamistikus. Läbirääkimisi alustati 2007. aastal, et sõlmida piirkondadevaheline assotsieerimisleping. Kahjuks olid Andide Ühenduse riigid eri meelt mitmes kaubandusega seotud põhiküsimuses, mida kõnealune leping hõlmas, ning seetõttu tuli läbirääkimised 2008. aasta juunis peatada. Uued läbirääkimised algasid 2009. aasta jaanuaris ainult Colombia ja Peruuga ning need viidi edukalt lõpule 2010. aasta mais. Leping Colombia ja Peruuga allkirjastati 26. juunil 2012 ning selles on ka ühinemisklausel (artikkel 329), mis võimaldab lepinguga ühineda ka muudel Andide Ühenduse riikidel.

Ulatuse ja eesmärkide poolest on leping kooskõlas 2006. aastal teatises „Globaalne Euroopa” sõnastatud ja 2010. aastal teatises „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika” korratud ELi vabakaubanduslepingute poliitikaga. Leping on laiahaardeline, kuna sellega kaotatakse pärast üleminekuperioodi peaaegu kõik tollitariifid, selle teenuseid käsitlevad kohustused on WTO teenustekaubanduse üldlepingu omadest oluliselt mahukamad, see hõlmab (valdavalt seoses menetlustega) WTO-plus sätteid mittetariifsete kaubandustõkete (tehnilised kaubandustõkked, sanitaar- ja fütosanitaarsed nõuded) kohta ning nelja nn Singapuri küsimust, milleks on investeeringud, hanked, konkurentsipoliitika ja kaubavahetuse lihtsustamine; lisaks tugevdatakse lepinguga intellektuaalomandi õiguste kaitset, pidades samal ajal silmas Colombia ja Peruu vajadusi, ning see sisaldab ka institutsioonilisi sätteid, muu hulgas seoses vaidluste lahendamise, järelevalvekomisjonide ja kiirelt toimiva läbivaatamismehhanismiga mittetariifsete ja regulatiivsete tõkete jaoks.

Kuigi lepingus keskendutakse peamiselt majandusele, on selles täitmisele kuuluv inimõiguste klausel (artikkel 1) ning jätkusuutlikku arengut käsitlev jaotis, mis hõlmab ILO tööõiguse põhireegleid ning mitmepoolseid keskkonnakaitse kokkuleppeid.

Lepinguga antakse ELi ettevõtetele pääs üsna väikestele, kuid kasvavatele turgudele. Aastail 2006–2010 kasvas kaubandus ELi ning Colombia ja Peruu vahel 10%. Kõnealune leping võimaldab luua tugevamad suhted Kesk- ja Ladina-Ameerikaga, eeskätt kaubanduse vallas.

2. Kaubanduslepingu kaubandusalane kasulikkus

Kõige rohkem saavad suuremast pääsust Colombia ja Peruu turgudele kasu ELi peamised eksportivad sektorid, nagu masinatööstus, transpordivahendite ja eriti autode tootjad, keemiatööstus ning eelkõige teenustesektor. Tootmissektorite seas katavad kolm nimetatud valdkonda praegu enam kui 80% ELi ekspordist nendesse riikidesse. Teenuste puhul saavad kõige enam kasu telekommunikatsiooni-, ehitus-, turustus- ning finantsteenuste sektor.

Peaaegu kogu Colombia ja Peruu eksport jõuab juba praegu üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP+) raames ELi turule tariifivabalt. Leping on siiski oluline, sest Colombia ja Peruu kaotavad selle turulepääsu, kui üldiste tariifsete soodustuste kava läbi vaadatakse. Rangemad kaubandus- ja investeerimiseeskirjad toovad eeldatavasti kaasa suuremad ELi investeeringud. Sanitaar- ja fütosanitaarnõudeid käsitlevad menetluseeskirjad peaksid aitama kaasa Peruu ja Colombia eksportijate tõhusale pääsule ELi turule. Lisaks hakkavad nii puuviljadele (eriti banaanidele ja viinamarjadele) kui ka krevettidele kehtima madalamad tariifid. Sõltumatu uuringu kohaselt võib see leping tõsta Colombia SKPd pikemas perspektiivis 1,3% ning Peruu oma 0,7%.

Teisest küljest on ette nähtud üleminekuperiood, et võimaldada Colombial ja Peruul saavutada oma sotsiaalpoliitika ja muude riiklike poliitikavaldkondade eesmärgid. Tariifide liberaliseerimine toimub pikema aja jooksul järk-järgult. Lisaks kehtivad nii Colombiale kui ka Peruule horisontaalsed erandid, mis võimaldavad neil vastu võtta või säilitada kõik meetmed, mille eesmärk on anda õigusi või soodustusi sotsiaalselt või majanduslikult ebasoodsamas olukorras olevatele vähemusrahvaste rühmadele või ühiskasutuses oleva maa suhtes.

3. Inimõigusi ja jätkusuutlikku arengut käsitlevad aspektid

Colombia ja Peruuga sõlmitud leping on üks vähestest ELi kaubanduslepingutest, mis sisaldab inimõigusi käsitlevat klauslit. Kaubanduslepingu artiklis 1 on öeldud, et „inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud demokraatlike põhimõtete ja põhiliste inimõiguste ning õigusriigi põhimõtete järgimine on osapoolte sisepoliitika ja rahvusvahelise poliitika aluseks. Nende põhimõtete järgimine on lepingu oluline koostisosa. Inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete mittejärgimine tähendab kaubanduslepingu „olulist rikkumist”, mis võib endaga rahvusvahelise avaliku õiguse kohaselt kaasa tuua asjakohaste meetmete võtmise, sealhulgas lepingu osalise või täieliku lõpetamise või peatamise. Euroopa Parlament on seoses inimõigusi käsitleva klausliga juhtinud mitmel korral tähelepanu asjaolule, et äärmiselt oluline on tagada, et kõik allakirjutanud lepinguosalised teostaksid inimõiguste järgimise üle nõuetekohast järelevalvet ning et inimõigusi käsitlev klausel oleks tegelikult jõustatav.

Lepingus on ka jätkusuutlikku arengut, sh töötajate õigusi käsitlevad sätted, mis on inimõigusi käsitlevate sätetega osaliselt kattuvad. Lepinguosalised võtavad endale kohustuse soodustada ILO põhikonventsioonide, sh ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimiste õiguse tegelikku tunnustamist käsitlevate konventsioonide tulemuslikku rakendamist. Lisaks on lepingus sätted, mis sisaldavad mitmepoolsetes keskkonnaalastes lepingutes kokku lepitud kohustusi. Lepinguosalised kohustuvad mitte alandama investeeringute ligitõmbamiseks oma keskkonnakaitse standardeid ning mitte jätma jõustamata töönorme ja keskkonnastandardeid, mis võivad lepinguosaliste vahelist kaubandust mõjutada. Kuigi see peatükk on õiguslikult siduv, ei kohaldata selle suhtes vaidluste lahendamise mehhanismi.

Nii Colombia kui ka Peruu on teinud viimastel aastatel suuri jõupingutusi, et parandada oma inimõiguste olukorda. Sellegipoolest ei ole kahtlustki, et nii Colombias kui ka Peruus on veel palju teha. Aastaid on Colombia olnud ametiühingutegelaste mõrvade arvu poolest maailmas esirinnas, kuigi viimastel aastatel on see arv märkimisväärselt kahanenud – Human Rights Watchi 2012. aasta aruande Colombiat käsitleva osa kohaselt tuli 1990. aastate alguses aastas ette 250 juhtumit, kuid 2011. aastal ainult 26. Kuigi väga palju juhtumeid jääb lahendamata, on Colombia valitsus investeerinud märkimisväärselt palju ulatuslikesse kaitseprogrammidesse ja suurendanud riigiprokuratuuri uurijate arvu.

Kuigi lepinguga nähakse kodanikuühiskonnale ette aktiivne roll, pooldab raportöör selle veelgi suuremat rõhutamist, eelkõige seoses järelevalvega inimõiguste rakendamise üle ning jätkusuutlikku arengut käsitlevate sätetega.

4. Kokkuvõte

Raportööri meelest on komisjon saavutanud seatud eesmärgid, milleks olid kõrgete tollitariifide kaotamine, tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamine, teenusteturu liberaliseerimine, ELi väärtuslike geograafiliste tähiste kaitsmine, riigihanketurgude avamine, tööalaseid ja keskkonnakaitse standardeid käsitlevate kohustuste lepingusse lisamine ning tõhusate ja kiirete vaidluste lahendamise mehhanismide loomine, kindlustades niimoodi võrdsed tingimused piirkonnas tegutsevate konkurentidega (näiteks USA) konkureerimiseks.

Selle lepinguga antakse ELile ka võimalus toetada Colombia ja Peruu reforme, mille eesmärk on edendada maailmamajandusega lõimumist, suurendada heaolu ja kindlustada majanduskasv, eesmärgiga parandada nende riikide elanike elutingimusi.

Inimõigustealased probleemid ei kao. Seepärast on ülioluline, et lepinguosalised eraldaksid piisavalt tehnilisi ja rahalisi vahendeid kaubanduslepingus sätestatud jätkusuutliku arengu standardite täieliku järgimise tagamiseks, ning samuti on oluline, et kaubandust ja jätkusuutlikku arengut käsitleva lepingupeatüki rakendamine vaadataks täielikult läbi, selle üle teostataks järelevalvet ja seda hinnataks.

Sellistel tingimustel peaks Euroopa Parlament raportööri arvates ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise heaks kiitma.

VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (20.9.2012)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise kohta
(14762/1/2011 – C7-0287/2012 – 2011/0249(NLE))

Arvamuse koostaja: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

LÜHISELGITUS

Kaubandusleping Peruu ja Colombiaga on osa Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide vaheliste suhete tugevdamise ning kahe piirkonna vahelise partnerluse süvendamise protsessist. Lisaks tihedatele ajaloolistele ja kultuurilistele sidemetele põhinevad need suhted ühistel väärtustel, mistõttu mõistetakse ka rahvusvahelise elu aktuaalseid küsimusi sarnaselt.

Leping sisaldab demokraatia klauslit, mis tavaliselt lisatakse kolmanda põlvkonna lepingutesse. Lisaks on see leping ulatuslikum kui praegune kaubandusraamistik, mis põhineb ühepoolsel üldiste soodustuste süsteemil, samal ajal kui kaubanduslepinguga loodi mõlemapoolne struktuur, mis aitab järk-järgult liberaliseerida kaupade ja teenuste vahetust, avalikke hankeid ja soodustada investeerimist. Sellega pannakse paika ettearvatav, turvalisust ja õiguskindlust pakkuv raamistik, mis soodustab vastastikust usaldust, ilma milleta ei ole kaubavahetuse ja investeeringute arengut. Lepingus jäetakse ka teistele Andide Ühenduse riikidele võimalus sellega ühineda, mis kinnitab veel kord ju algusest peale seatud sihti liikuda kogu Andide Ühendusega ühise assotsiatsioonilepingu poole.

Peruu ja Colombiaga sõlmitud leping sisaldab tähtsaid elemente, mis aitavad kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 21 kindlustada Euroopa Liidu välistegevuse eesmärke ning eelkõige arendada ja tugevdada inimõigusi ja demokraatiat, jätkusuutlikku majandust ning ühiskonna ja keskkonna arengut.

Nii nimetatakse lepingu artiklis 1 demokraatlike õiguste ja põhiliste inimõiguste austamist ning õigusriigi põhimõtteid lepingu põhielementideks ning nende rikkumine ükskõik kumma osapoole poolt võib tuua kaasa meetmeid, mille tulemusel võidakse leping osaliselt või täielikult peatada. Tuleb ka meeles pidada, et leping on seotud ELi ning Peruu ja Colombia vahelise laiema inimõiguste alase dialoogiga. Mõlema maa jaoks on inimõigused tähtsamate poliitiliste küsimuste hulgas.

Samuti on oluline märkida, et sarnaselt teistele ELi kaubanduslepingutele esitatakse lepingu artiklis 218 vajalikud mehhanismid kodanikuühiskonnaga konsulteerimiseks ning et lepingus on olulisel kohal jätkusuutlik areng, mis näitab lepingupoolte kindlat tahet asuda kaubandus- ja investeerimispoliitika vahendeid kasutades tegutsema, et leevendada ülemaailmsete probleemide, näiteks kliimamuutuste negatiivset mõju.

Samuti tuleks märkida, et lepingus jäädakse kindlaks soovile rakendada ja edasi arendada standarte, mis on sätestatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kaheksas põhikonventsioonis, mille Peruu ja Colombia on juba ratifitseerinud.

Peruu ja Colombiaga sõlmitud lepingut ei tohiks pidada ELi ja nende riikide vaheliste suhete lõplikuks raamistikuks. Vastupidi, EL peaks tugevdama oma koostöömehhanisme nende riikide ja ülejäänud Andide Ühendusega ning säilitama avara ja otsustava suhtumise, jäädes võrdseks partneriks võitluses kaasava arengu eest ning sotsiaalse ebavõrdsuse ja püsivate ühiskondlike, majanduslike ja poliitiliste probleemide vastu.

Vastavalt Euroopa Parlamendi korduvatele nõudmistele peaksid Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika arenema üheskoos, et leida lahendus ülemaailmsetele ja suures osas ühistele probleemidele, millega seisavad silmitsi meie üksteisest üha enam sõltuvad ühiskonnad. Seetõttu peaks EL jääma kindlaks oma eesmärgile saavutada Ladina-Ameerikaga piirkondadevaheline liit, mis oleks laiaulatuslikum ja tihedam ühendus ning hõlmaks võimalikult palju alasid. Peruu ja Colombiaga sõlmitud kaubanduslepingut tuleks niisiis käsitleda kui järjekordset sammu selles suunas. Kokkuvõttes tugevdab see leping mõlema osapoole poliitilist ja institutsioonidevahelist koostööd, muudab turud vastastikku veel avatumaks ning kindlustab Peruu ja Colombia kui majanduskasvu, integratsiooni ja piirkondlikku arengut käivitavate jõudude seisundit.

******

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek anda nõusolek.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.9.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

9

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Marije Cornelissen, Jacek Protasiewicz, Teresa Riera Madurell, Carmen Romero López, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Alf Svensson, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Maria Badia i Cutchet, Ivari Padar

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (20.6.2012)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise kohta
(14672/1/2011 – C7‑0287/2012 – 2011/0249(NLE))

Arvamuse koostaja: Pino Arlacchi

LÜHISELGITUS

2007. aastal alustati läbirääkimisi eesmärgiga sõlmida Andide Ühenduse ja ELi piirkondadevahelise assotsieerimisleping, mis hõlmaks poliitilist dialoogi, koostööd ja kaubandust. Kahjuks olid Andide Ühenduse riigid eri meelt mitmes põhiküsimuses, mistõttu tuli läbirääkimised 2008. aasta juunis peatada.

Komisjon esitas nõukogule soovituse muuta kehtivaid volitusi nii, et oleks võimalik jätkata kaubanduslepingu üle läbirääkimisi nende Andide Ühenduse riikidega, kes olid selleks nõusoleku andnud. Jaanuaris 2009 andis nõukogu komisjonile loa pidada läbirääkimisi mitmepoolse kaubanduslepingu sõlmimiseks Colombia ja Peruuga. Üldeesmärk on sõlmida leping, mis oleks tasakaalustatud ja WTO tingimustega kooskõlas.

Arvamuse koostaja juhib tähelepanu asjaolule, et Lissaboni lepingu artikli 208 kohaselt peab EL võtma arvesse arengukoostöö eesmärke. Arvamuse koostaja on seisukohal, et see leping annab võimaluse toetada Colombias ja Peruus reforme, et edendada nende riikide lõimumist maailmamajandusse, suurendada heaolu ja kindlustada majanduskasvu. Teisi Andide Ühenduse liikmesriike julgustatakse lepinguga ühinemise klausli kaudu neile sobival ajal kaubanduslepingus osalema.

Arvamuse koostaja märgib tunnustavalt, et komisjon on lepingusse lisanud meetmed inimõiguste kaitse ja õigusriigi põhimõtte kohta ning kohustused töötajate õiguste ja keskkonnakaitse rahvusvaheliste konventsioonide rakendamise kohta.

Pidades silmas säästvuse mõju hindamist, märgib arvamuse koostaja, et ilma asjakohaste meetmeteta võib lepingu rakendamisel olla negatiivne mõju inimõigustele, tööalastele ja keskkonnaalastele standarditele. Sellest lähtuvalt on arvamuse koostaja seisukohal, et EL peab aktiivselt osalema kõrvalmeetmete rakendamises, kõigi lepinguosaliste kohustuste täitmises ja rõhutab veel, et Euroopa Parlament peab jätkuvalt jälgima olemasoleva seire ja rakendussätete tõhusust.

Arvamuse koostaja kutsub üles ELi tõhusalt ja läbipaistvalt rakendama tehnilise abi ja suutlikkuse suurendamise sätteid.

Arvamuse koostaja võtab teadmiseks kodanikuühiskonna organisatsioonide väljendatud mured ja leiab, et suurt osa nendest on asjakohaselt arvesse võetud lõplikus tekstis.

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek anda nõusolek.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

19.6.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

7

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Csaba Őry, Judith Sargentini, Patrizia Toia

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Gabriele Zimmer

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Inese Vaidere

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Isabelle Durant, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Strejček, Renate Weber