DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi

30. 11. 2012 - (11917/1/2012 – C7‑0328/2012 – 2010/0197(COD)) - ***II

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Vital Moreira

Postup : 2010/0197(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0389/2012

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi

(11917/1/2012 – C7‑0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11917/1/2012 – C7‑0328/2012),

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[1] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2010)0344),

–   s ohledem na dopis předsedy Výboru pro mezinárodní obchod ze dne 31. května 2012, ve kterém doporučuje plénu, aby schválilo postoj Rady v prvním čtení,

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro mezinárodní obchod (A7-0389/2012),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, společně se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

Skutečnost, že toto nařízení, včetně bodů odůvodnění 17., 18. a 19., stanoví použití postupů uvedených v nařízení (EU) č. 182/2011, nepředstavuje precedent pro budoucí nařízení umožňující Unii zmocnit členské státy podle čl. 2 odst. 1 SFEU k vytváření a přijímání právně závazných aktů v oblastech, v nichž má Unie výlučnou pravomoc. V tomto nařízení nebude použití poradního postupu na rozdíl od přezkumného postupu považováno za stanovení precedentu pro budoucí nařízení stanovující rámec pro společnou obchodní politiku.

POSTUP

Název

Přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi

Referenční údaje

11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

10.5.2011                     T7-0206/2011

Návrh Komise

COM(2010)0344 - C7-0172/2010

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

25.10.2012

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

25.10.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Vital Moreira

6.11.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

6.11.2012

 

 

 

Datum přijetí

27.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Franziska Keller, Bernd Lange, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Inese Vaidere

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Isabelle Durant, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Strejček, Renate Weber

Datum předložení

30.11.2012