AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatban kialakított álláspontja a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

30.11.2012 - (11917/1/2012 – C7‑0328/2012 – 2010/0197(COD)) - ***II

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Vital Moreira

Eljárás : 2010/0197(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0389/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0389/2012
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatban kialakított álláspontja a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

(11917/1/2012 – C7‑0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11917/1/2012 – C7‑0328/2012),

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2010)0344) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[1],

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnökének 2012. május 31-i levelére, amelyben a plenáris ülés számára javasolja a tanácsi álláspont első olvasat utáni elfogadását;

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0389/2012),

1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata

Az a tény, hogy e rendelet – többek között a (17), (18) és (19) preambulumbekezdésben – előírja a 182/2011/EU rendeletben említett eljárások alkalmazását, nem teremt precedenst az olyan jövőbeli rendeletekre nézve, amelyek lehetővé teszik az Unió számára, hogy az EUMSZ 2. cikkének (1) bekezdése szerint felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken kötelező erejű jogi aktusokat alkossanak vagy fogadjanak el. Ezen túlmenően, az, hogy e rendelet a vizsgálóbizottsági eljárással szemben a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazását írja elő, nem teremt precedenst a közös kereskedelempolitika keretét megállapító jövőbeli rendeletekre nézve.

ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapított átmeneti rendelkezések

Hivatkozások

11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

10.5.2011                     T7-0206/2011

A Bizottság javaslata

COM(2010)0344 - C7-0172/2010

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

25.10.2012

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

25.10.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Vital Moreira

6.11.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.11.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Franziska Keller, Bernd Lange, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Inese Vaidere

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Isabelle Durant, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Strejček, Renate Weber

Benyújtás dátuma

30.11.2012