AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen

30.11.2012 - (11917/1/2012 – C7‑0328/2012 – 2010/0197(COD)) - ***II

Commissie internationale handel
Rapporteur: Vital Moreira

Procedure : 2010/0197(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0389/2012
Ingediende teksten :
A7-0389/2012
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen

(11917/1/2012 – C7‑0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11917/1/2012 – C7‑0328/2012),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[1] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0344),

–   gezien de brief van de voorzitter van de Commissie internationale handel van 31 mei 2012 waarin wordt toegezegd dat de plenaire zal worden aanbevolen in eerste lezing goedkeuring te hechten aan het standpunt van de Raad,

–   gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel (A7‑0389/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, tezamen met de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

BIJLAGE

Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

Dat deze verordening, met inbegrip van de overwegingen 17, 18 en 19, voorziet in het gebruik van de in Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde procedures, vormt geen precedent voor toekomstige verordeningen op grond waarvan de Unie de lidstaten overeenkomstig artikel 2, lid 1, VWEU kan machtigen wetgevend op te treden en juridisch bindende handelingen vast te stellen op gebieden waar de Unie exclusief bevoegd is. Voorts wordt het gebruik in deze verordening van de raadplegingsprocedure in plaats van de onderzoeksprocedure niet geacht een precedent te scheppen voor toekomstige verordeningen tot vaststelling van het kader voor de gemeenschappelijke handelspolitiek.

PROCEDURE

Titel

Overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen

Document- en procedurenummers

11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

10.5.2011                     T7-0206/2011

Voorstel van de Commissie

COM(2010)0344 - C7-0172/2010

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

25.10.2012

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

25.10.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Vital Moreira

6.11.2012

 

 

 

Behandeling in de commissie

6.11.2012

 

 

 

Datum goedkeuring

27.11.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Franziska Keller, Bernd Lange, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Inese Vaidere

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Isabelle Durant, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Strejček, Renate Weber

Datum indiening

30.11.2012