Postup : 2010/0197(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0389/2012

Predkladané texty :

A7-0389/2012

Rozpravy :

PV 10/12/2012 - 17
CRE 10/12/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0471

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 164kWORD 85k
30.11.2012
PE 498.053v02-00 A7-0389/2012

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami

(11917/1/2012 – C7–0328/2012 – 2010/0197(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Vital Moreira

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami

(11917/1/2012 – C7–0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11917/1/2012 – C7-0328/2012),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0344),

–   so zreteľom na list predsedu Výboru pre medzinárodný obchod z 31. mája 2012, v ktorom odporúča plénu, aby schválilo pozíciu Rady v prvom čítaní,

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0389/2012),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt po tom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s vyhlásením Parlamentu, Rady a Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Prijaté texty, 10.5.2011, P7_TA(2011)0206.


PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Skutočnosť, že sa v tomto nariadení vrátane odôvodnení 17, 18 a 19 ustanovuje použitie postupov uvedených v nariadení (EÚ) č. 182/2011, nepredstavuje precedens, na základe ktorého sa v budúcich nariadeniach umožní Únii splnomocniť členské štáty podľa článku 2 ods. 1 ZFEÚ vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty v oblastiach, v ktorých má výlučnú právomoc Únia. Použitie konzultačného postupu v tomto nariadení miesto postupu preskúmania sa navyše nepovažuje za precedens vo vzťahu k budúcim nariadeniam vytvárajúcim rámec spoločnej obchodnej politiky.


POSTUP

Názov

Prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami

Referenčné čísla

11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

10.5.2011                     T7-0206/2011

Text predložený Komisiou

COM(2010)0344 – C7-0172/2010

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

25.10.2012

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

INTA

25.10.2012

 

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Vital Moreira

6.11.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2012

 

 

 

Dátum prijatia

27.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Franziska Keller, Bernd Lange, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Inese Vaidere

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabelle Durant, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Strejček, Renate Weber

Dátum predloženia

30.11.2012

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia