Procedūra : 2012/0242(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0392/2012

Pateikti tekstai :

A7-0392/2012

Debatai :

PV 21/05/2013 - 11

Balsavimas :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

PRANEŠIMAS     *
PDF 391kWORD 620k
3.12.2012
PE 497.794v02-00 A7-0392/2012

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika

(COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Marianne Thyssen

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
  Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 ANNEX I
 ANNEX II
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika

(COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012) 0511),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 6 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0314/2012),

–   atsižvelgdamas į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą (C-83/230),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0392/2012),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(1)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavusi teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)      per pastaruosius dešimtmečius Sąjunga padarė didelę pažangą kurdama banko paslaugų vidaus rinką. Todėl daugelyje valstybių narių bankų grupės, kurių buveinės įsteigtos kitose valstybėse narėse, užima didelę rinkos dalį, o kredito įstaigos geografiškai diversifikavo savo veiklą tiek euro zonoje, tiek už jos ribų;

(1a)    dėl dabartinės finansų ir ekonomikos krizės vos nežlugo Europos bankų sistema. Bendros valiutos ir bendrosios rinkos vientisumui iškilo pavojus dėl finansų sektoriaus susiskaldymo. Šiuo metu svarbiausia didinti bankų sektoriaus integraciją, siekiant paskatinti Europos vienybę, atkurti finansinį stabilumą ir padėti pagrindus ekonomikai atsigauti;

(2)      siekiant skatinti ekonomikos augimą Sąjungoje ir deramą realiosios ekonomikos finansavimą, labai svarbu palaikyti ir gerinti banko paslaugų vidaus rinką. Tačiau tą padaryti tampa vis sunkiau. Yra požymių, kad bankų rinkų integracija Sąjungoje sustojo ir vėl vyksta bankų nacionalizavimas;

(3)      ES priimant vis griežtesnius teisės aktus, priežiūros institucijos kartu privalo paspartinti su priežiūra susijusį tikrinimą, kad būtų atsižvelgta į pastarųjų metų finansų krizės patirtį ir būtų galima prižiūrėti labai sudėtingas ir tarpusavyje susijusias rinkas ir įstaigas;

(4)      už atskirų bankų Sąjungoje priežiūrą daugiausia atsakingos nacionalinės institucijos. Itin svarbus priežiūros institucijų koordinavimas, tačiau krizė parodė, kad vien tik koordinavimo neužtenka, ypač turint mintyje bendrą valiutą. Siekiant išlaikyti finansinį stabilumą Europoje ir didinti teigiamą rinkos integracijos poveikį ekonomikos augimui ir gerovei, reikėtų sustiprinti priežiūros funkcijų integraciją;

(4a)    jeigu didelėms ir tarpusavyje susijusioms bankų grupėms priklausančių atskirų bankų priežiūros kompetencija būtų palikta vien tik nacionalinio lygmens institucijoms, būtų panaikinta galimybė sklandžiai ir patikimai prižiūrėti visą bankų grupę ir jos bendrą būklę. Dėl to gali atsirasti skirtingų interpretacijų ir prieštaringų sprendimų atskirų subjektų lygmeniu;

(5)      kredito įstaigų patikimumas daugeliu atvejų vis dar glaudžiai susijęs su ta valstybe nare, kurioje jos įsisteigusios. Dėl abejonių, susijusių su valstybės skolos tvarumu, ekonomikos augimo perspektyvomis ir kredito įstaigų gyvybingumu, susidarė neigiamos viena kitą stiprinančios rinkos tendencijos. ši sąsaja ypač veikia euro kaip bendros valiutos naudojimą, nes atsiranda finansų sektoriaus susiskaldymas, kuris kliudo įvairiems privataus ir viešojo sektorių nariams gauti finansavimą pagal savo kreditingumą, taigi sudaromos kitokios veiklos sąlygos ir gali kilti grėsmė kai kurių kredito įstaigų gyvybingumui ir finansų sistemos stabilumui, taip pat gali susidaryti didelė našta atitinkamos valstybės narės viešiesiems finansams, kurių būklė jau ir taip yra sunki. Dėl šios problemos euro zonoje atsiranda specifinė rizika, kadangi dėl bendros valiutos padidėja tikimybė, kad dėl neigiamų įvykių vienoje valstybėje narėje gali kilti grėsmė kitų euro zonai priklausančių valstybių narių ekonominei plėtrai ir stabilumui ir todėl visai euro zonai, tačiau taip pat euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms, kuriose svarbią veiklą vykdo euro zonai priklausantys bankai;

(6)      Europos bankininkystės institucija (EBI), įsteigta 2011 m. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija)(2), ir Europos finansų priežiūros institucijų sistema, sukurta vadovaujantis to reglamento 2 straipsniu ir 2010 m. lapkričio 24 d. Reglamento (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (EDPPI)(3), 2 straipsniu, ir 2010 m. lapkričio 24 d. Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (EVPRI)(4), labai pagerino Sąjungos bankų priežiūros institucijų bendradarbiavimą. EBI labai prisideda kuriant bendrą Sąjungos finansinių paslaugų taisyklių sąvadą ir jos dalyvavimas labai svarbus nuosekliai įgyvendinant svarbiausių euro zonos kredito įstaigų rekapitalizavimą, dėl kurio 2011 m. spalio mėn. susitarė Europos Vadovų Taryba, taip pat labai svarbios su valstybės pagalba susijusios gairės ir sąlygos, kurių priėmimą pavyko užtikrinti ES nepriklausomai konkurencijos institucijai;

(7)      jau 2000 m. balandžio 13 d. rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: veiksmų planas(5) ir 2002 m. lapkričio 21 d. rezoliucijoje dėl riziką ribojančių priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje Europos Parlamentas keletą kartų ragino, kad Europos įstaiga būtų tiesiogiai atsakinga už tam tikras finansų įstaigų priežiūros užduotis;(6)

(8)      2012 m. birželio 29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose Europos Vadovų Tarybos pirmininkas raginamas parengti veiksmų planą, skirtą tikrai ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti. Tą pačią dieną aukščiausiojo lygio euro zonos valstybių arba vyriausybių vadovų susitikime nurodyta, kad sukūrus veiksmingą bendrą priežiūros mechanizmą, kuriame, vykdydamas euro zonos bankų priežiūrą, dalyvaus ECB, priimant įprastą sprendimą, pasitelkus ESM būtų galimybė tiesiogiai rekapitalizuoti bankus, atsižvelgiant į atitinkamas sąlygas, įskaitant valstybės pagalbos taisyklių laikymąsi;

(8a)    2012 m. spalio 18 d. įvykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime prieita prie išvados, kad glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos procesas turėtų būti grindžiamas ES institucine ir teisine sistema ir jį vykdant turėtų būti atvirai ir skaidriai bendraujama su bendros valiutos neįsivedusiomis valstybėmis narėmis, taip pat turėtų būti paisoma bendrosios rinkos vientisumo principo. Integruotai finansinei sistemai bus taikomas bendras priežiūros mechanizmas (BPM) ir jį taikyti bus sudaryta, kiek įmanoma, galimybių visoms pageidaujančioms valstybėms narėms;

(9)      todėl reikėtų sudaryti Europos bankų sąjungą, paremtą visapusišku ir išsamiu bendru finansinių paslaugų taisyklių sąvadu visai bendrajai rinkai ir sudarytą iš bendro priežiūros mechanizmo ir bendros indėlių draudimo ir bankų pertvarkymo sistemos. Atsižvelgiant į ▌bendrą valiutą įsivedusių valstybių narių tarpusavio priklausomybę, bankų sąjunga turi apimti ▌visas euro zonos valstybes nares ir turėtų apimti visas kitas valstybes, kurios ketina įsivesti eurą ar tam rengiasi. Kad taip būtų, institucinės ir teisinės sąlygos turi išlaikyti pusiausvyrą tarp vienodo visų dalyvaujančių valstybių narių statuso ir euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms siūlomų paskatų įsivesti bendrą valiutą. Siekiant palaikyti ir gerinti vidaus rinką ir kiek tai yra įmanoma institucine prasme, bankų sąjungoje ▌turėtų ▌dalyvauti visos valstybės narės, išskyrus valstybes nares, kurios aiškiai nurodo, kad dalyvauti nepageidauja;

(10)    žengiant pirmą žingsnį bankų sąjungos link, bendru priežiūros mechanizmu turėtų būti užtikrinta, kad Sąjungos politika, susijusi su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra, būtų įgyvendinama nuosekliai ir veiksmingai, kad bendras finansinių paslaugų taisyklių sąvadas būtų vienodai taikomas visų susijusių valstybių narių kredito įstaigoms ir kad būtų vykdoma pati kokybiškiausia tų kredito įstaigų priežiūra, kuriai netrukdytų kitos, su rizikos ribojimu nesusijusios aplinkybės. Visų pirma, bendras priežiūros mechanizmas turėtų būti suderintas su finansinių paslaugų vidaus rinkos veikimu ir su laisvu kapitalo judėjimu. Bendras priežiūros mechanizmas yra tolesnių žingsnių bankų sąjungos link pagrindas. Jis atspindi principą, kad krizių atvejais prieš galbūt pradedant taikyti įprastus intervencijos mechanizmus, įskaitant tiesioginę prieigą prie ESM, reikėtų atlikti įprastą patikrinimą, kad būtų sumažinta tikimybė, jog reikės panaudoti intervencijos mechanizmus;

(11)    kaip euro zonos centrinis bankas, turintis daug patirties makroekonomikos ir finansų stabilumo klausimais, galintis naudotis daugeliu informacijos šaltinių, turintis plačiai pripažintų žinių ir išlaikęs savo patikimumą per krizę, ECB yra tinkama institucija aiškiai apibrėžtoms priežiūros užduotims vykdyti, daugiausia dėmesio skiriant Europos finansų sistemos stabilumui apsaugoti. Iš tiesų daugelyje valstybių narių centriniai bankai jau yra atsakingi už bankų priežiūrą. Todėl ECB reikėtų pavesti specialias užduotis, susijusias su dalyvaujančių valstybių narių kredito įstaigų priežiūros politika;

(12)    ECB reikėtų pavesti tas specialias priežiūros užduotis, kurios yra labai svarbios, kad Sąjungos politika, susijusi su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra, būtų įgyvendinama nuosekliai ir veiksmingai, o kitos užduotys turėtų likti nacionalinėms institucijoms. ECB užduotys turėtų apimti priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti makrolygio rizikos ribojimu pagrįstą stabilumą;

(13)    didelių bankų saugumas ir patikimumas yra labai svarbus dalykas, siekiant užtikrinti finansų sistemos stabilumą. Vis dėlto pastarojo meto patirtis rodo, kad dėl mažesnių bankų taip pat gali kilti grėsmė finansiniam stabilumui. Todėl ECB gali bet kuriuo metu ir bet kokiomis aplinkybėmis perimti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms pavestas pareigas ir atlikti visas specialias priežiūros užduotis;

(14)    įgaliojimų suteikimas kredito įstaigų veiklai pradėti yra svarbiausia rizikos ribojimu pagrįsta priemonė, siekiant užtikrinti, kad tą veiklą vykdytų tik ekonomine prasme patikimi veiklos vykdytojai, organizacija, gebanti valdyti specifinę riziką, susijusią su indėlių priėmimu ir kreditų teikimu, ir tinkami vadovai. Todėl ECB turėtų būti pavesta užduotis suteikti įgaliojimus kredito įstaigoms ir jis turėtų būti atsakingas už įgaliojimų atšaukimą, laikantis konkrečių susitarimų, kuriuose būtų numatytas nacionalinių valdžios institucijų vaidmuo;

(15)    be Sąjungos teisėje nustatytų sąlygų, susijusių su įgaliojimų kredito įstaigoms suteikimu ir su tokių įgaliojimų atšaukimo atvejais, valstybės narės šiuo metu gali numatyti papildomų sąlygų, susijusių su įgaliojimų suteikimu ir su įgaliojimų atšaukimo atvejais. Todėl ECB turėtų suteikti įgaliojimus kredito įstaigoms ir juos atšaukti nacionalinių teisės aktų nesilaikymo atveju, remdamasis atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos pasiūlymu, kuriame įvertinama, kaip laikomasi atitinkamų nacionaliniais teisės aktais nustatytų sąlygų. Jeigu laikomasi Sąjungos teisėje nustatytų sąlygų, ECB suteikia leidimą per 30 darbo dienų nuo atitinkamo nacionalinės kompetentingos institucijos pasiūlymo gavimo dienos; tinkamai pagrįstais atvejais šį terminą galima pratęsti vieną kartą tokiam pačiam laikotarpiui;

(16)    bet kokio naujo savininko tinkamumo įvertinimas iki didelio kredito įstaigos akcijų paketo pirkimo yra būtina priemonė, siekiant užtikrinti kredito įstaigų savininkų nuolatinį stabilumą ir finansinį patikimumą. ECB, kaip Sąjungos institucija, yra tinkama institucija tokiam vertinimui atlikti, nepagrįstai nesuvaržant vidaus rinkos. ECB turėtų būti pavesta užduotis įvertinti kredito įstaigų didelių akcinių paketų įsigijimą ir disponavimą juo;

(17)    laikytis Sąjungos taisyklių, kuriomis reikalaujama, kad kredito įstaigos turėtų tam tikro lygio kapitalą, siekiant apsidrausti nuo su kredito įstaigų veikla susijusios rizikos, ribotų atskirų sandorio šalių rizikos dydį, viešai atskleistų informaciją apie finansinę kredito įstaigų padėtį, disponuotų pakankamu kiekiu likvidžių lėšų, kad galėtų atsilaikyti, kai susidaro įtempta padėtis rinkoje, ir ribotų svertą, yra būtina kredito įstaigų rizikos ribojimu pagrįsto patikimumo sąlyga. ECB turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi tų taisyklių, nustatyti aukštesnius rizikos ribojimo reikalavimus ir taikyti papildomas priemones kredito įstaigoms Sąjungos aktuose konkrečiai nustatytais atvejais;

(18)    papildomos kapitalo rezervo priemonės, įskaitant kapitalo apsaugos rezervą ir anticiklinį kapitalo rezervą, siekiant užtikrinti, kad kredito įstaigos ekonomikos augimo metu sukauptų pakankamą kapitalo bazę, kad galėtų padengti nepalankiu metu patiriamus nuostolius, yra svarbiausios rizikos ribojimu pagrįstos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti pakankamą nuostolių padengimą. ECB turėtų būti pavesta taikyti tokias rezervo priemones ir užtikrinti, kad kredito įstaigos jų laikytųsi;

(19)    kredito įstaigos saugumas ir patikimumas priklauso ir nuo pakankamo vidaus kapitalo paskirstymo, atsižvelgiant į riziką, kuri jai gali iškilti, ir nuo tinkamų vidaus organizacinių struktūrų bei įmonių valdymo susitarimų. Todėl ECB turėtų būti pavesta taikyti reikalavimus, kuriais būtų užtikrinama, kad kredito įstaigose būtų griežti valdymo susitarimai, procesai ir mechanizmai, įskaitant jų vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo ir palaikymo strategiją ir procesus. Nepakankamumo atveju ECB taip pat turėtų būti pavesta taikyti atitinkamas priemones, įskaitant konkrečius papildomus nuosavų lėšų reikalavimus, specialius skelbimo reikalavimus ir specialius likvidumo reikalavimus;

(20)    grėsmė kredito įstaigos saugumui ir patikimumui gali iškilti tiek atskirai kredito įstaigai, tiek bankų grupei arba finansiniam konglomeratui. Siekiant užtikrinti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą, svarbūs yra specialūs priežiūros susitarimai šiai rizikai mažinti. Be atskirų kredito įstaigų priežiūros, ECB užduotys turėtų apimti priežiūrą konsoliduotu lygiu, papildomą priežiūrą, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių priežiūrą ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių priežiūrą;

(21)    siekiant išlaikyti finansinį stabilumą, pablogėjusią finansinę ir ekonominę įstaigos padėtį reikia ištaisyti iki tol, kol tos įstaigos būklė nepasidarė tokia, kad institucijos nebeturės jokios kitos alternatyvos, kaip tik ją pertvarkyti arba panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus intervenciniams veiksmams. ECB turėtų būti pavesta užduotis imtis išankstinių intervencijos veiksmų, kaip apibrėžta Sąjungos teisėje. Tačiau jis turėtų derinti savo išankstinius intervencijos veiksmus su atitinkamomis bankų pertvarkymo institucijomis. Be to, kol Europos įstaigai nepavesti bankų pertvarkymo įgaliojimai, ECB turėtų tinkamai derinti klausimus su susijusiomis nacionalinėmis institucijomis, kad būtų bendrai susitarta dėl atitinkamų funkcijų krizių atveju, ypač kiek tai susiję su tarptautinėmis krizių valdymo grupėmis ir šiais tikslais įsteigtomis būsimo bankų pertvarkymo kolegijomis;

(22)    ECB nepavestos priežiūros užduotys turėtų likti nacionalinėms institucijoms. Šios užduotys turėtų apimti įgaliojimus gauti kredito įstaigų pranešimus, susijusius su įsisteigimo laisve ir laisvu paslaugų teikimu, prižiūrėti įstaigas, kurių neapima kredito įstaigų apibrėžtis pagal Sąjungos teisę, tačiau kurios prižiūrimos kaip kredito įstaigos pagal nacionalinę teisę, vykdyti trečiųjų šalių kredito įstaigų, steigiančių filialą arba teikiančių tarptautines paslaugas Sąjungoje, priežiūrą, vykdyti mokėjimo paslaugų priežiūrą, atlikti kasdieninius kredito įstaigų patikrinimus, atlikti kompetentingų institucijų funkciją kredito įstaigų atžvilgiu, kiek tai susiję su finansinių priemonių rinkomis ir finansų sistemos panaudojimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais prevencija;

(22a)     ECB visapusiškai koordinuoja savo veiksmus su nacionalinėmis institucijomis, kompetentingomis užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą ir kovoti su pinigų plovimu;

(23)    ECB turėtų vykdyti jam pavestas užduotis, siekdamas užtikrinti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą, Sąjungos ir atskirų dalyvaujančių valstybių narių finansų sistemos stabilumą ir vidaus rinkos vieningumą ir vientisumą, taip užtikrindamas ir indėlininkų apsaugą, taip pat vidaus rinkos veikimo gerinimą pagal bendrą Sąjungos finansinių paslaugų taisyklių sąvadą. Visų pirma ECB tinkamai atsižvelgia į lygybės ir nediskriminavimo principus;

(23a) vykdydamas jam pavestas užduotis ir nepakenkdamas kredito įstaigų saugumo ir patikimumo užtikrinimo tikslui, ECB turėtų tinkamai atsižvelgti į įvairius kredito įstaigų tipus;

(24)    ▌pavedant priežiūros užduotis ECB turėtų būti atsižvelgiama į 2010 m. įsteigtą Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS) ir jos pagrindinį tikslą – sukurti bendrą taisyklių sąvadą ir pagerinti priežiūros praktikos konvergenciją visoje Sąjungoje. Svarbu, kad bankų priežiūros institucijos ir draudimo bei vertybinių popierių rinkų priežiūros institucijos bendradarbiautų, spręsdamos bendros svarbos klausimus ir užtikrindamos tinkamą kredito įstaigų, kurios veikia ir draudimo bei vertybinių popierių sektoriuose, priežiūrą. Todėl ECB turėtų būti reikalaujama glaudžiai bendradarbiauti su Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, taip pat su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, laikantis EFSF principų. ECB turėtų atlikti savo užduotis laikydamasis šio reglamento nuostatų, nesikišdamas į kitų EFPIS dalyvių kompetencijos sritį ir netrukdydamas jiems atlikti savo užduotis. Iš ECB taip pat turėtų būti reikalaujama bendradarbiauti su atitinkamomis pertvarkymo institucijomis ir Europos viešosios finansinės pagalbos subjektais;

(26)    ECB turėtų vykdyti savo užduotis, atsižvelgdamas į visas Sąjungos teisės normas, įskaitant visą pirminę ir antrinę Sąjungos teisę, Komisijos sprendimus valstybės pagalbos srityje, konkurencijos taisykles ir susijungimų kontrolę, taip pat visoms valstybėms narėms taikomą bendrą taisyklių sąvadą. EBI pavesta parengti techninių standartų ir gairių bei rekomendacijų projektą, kuriuo būtų užtikrinta priežiūros konvergencija ir priežiūros rezultatų nuoseklumas Sąjungoje. ECB neturėtų pakeisti šių EBI vykdomų užduočių ir todėl turėtų pasinaudoti įgaliojimais priimti reglamentus pagal SESV 132 straipsnį tik tuomet, kai Sąjungos teisės aktai, kuriuos priėmė Europos Komisija, remdamasi EBI parengtais projektais, arba EBI parengtos gairės ir rekomendacijos neapima tam tikrų aspektų, kurie yra būtini, norint tinkamai vykdyti ECB užduotis, arba kai juose šie aspektai nepakankamai išsamiai išdėstyti;

(26a)  prireikus ECB su už finansinių priemonių rinkas atsakingomis kompetentingomis institucijomis sudaro susitarimo memorandumus, kuriuose bendrai nustato, kaip ECB bendradarbiaus su tomis institucijomis vykdydami savo priežiūros užduotis, susijusias su 2 straipsnyje apibrėžtomis finansų įstaigomis, pagal Sąjungos teisę. Šie memorandumai turi būti nediskriminuojantys ir turi būti pateikti Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms;

(27)    siekiant užtikrinti, kad kredito įstaigos, finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės įgyvendintų priežiūros taisykles ir sprendimus, pažeidimų atveju reikėtų taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas. Vadovaudamasis SESV 132 straipsnio 3 dalimi ir 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas(7), ECB turi teisę nustatyti įmonėms baudas arba periodines baudas dėl neįvykdytų įsipareigojimų pagal jo reglamentus ir sprendimus. Be to, kad ECB galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis, susijusias su tiesiogiai taikomoje Sąjungos teisėje nurodytų priežiūros taisyklių taikymu, jis turėtų būti įgaliotas nustatyti kredito įstaigoms, finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms pinigines sankcijas už tokių taisyklių pažeidimus. Nacionalinės institucijos turėtų ir toliau galėti taikyti sankcijas, jeigu nesilaikoma įsipareigojimų pagal nacionalinius teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos Sąjungos direktyvos. Kai ECB laiko, kad, siekiant užtikrinti jo užduočių įvykdymą, tikslinga už tokius pažeidimus taikyti sankciją, jis turėtų galėti tais tikslais perduoti klausimą nacionalinėms institucijoms;

(28)    nacionalinės priežiūros institucijos turi svarbios ilgalaikės patirties, susijusios su jų teritorijos kredito įstaigų priežiūra ir pastarųjų ekonomine, organizacine ir kultūrine specifika. Šiais tikslais jos įsteigė didelę patyrusių, aukštos kvalifikacijos darbuotojų įstaigą. Todėl, kad užtikrintų aukštos kokybės Europos masto priežiūrą, nacionalinės priežiūros institucijos turėtų padėti ECB rengti ir įgyvendinti bet kokius aktus, susijusius su ECB priežiūros užduočių vykdymu ▌;

(28a)  nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų ne tik reguliariai teikti ataskaitas, bet taip pat nedelsdamos informuoti ECB apie bet kokius rimtus nuogąstavimus, susijusius su bet kurios kredito įstaigos, kurios priežiūros užduotis jos atlieka ECB pavedimu, saugumu ir (arba) patikimumu, arba jeigu kredito įstaigos, kurios priežiūros užduotis jos atlieka ECB pavedimu, padėtis kelia arba gali kelti grėsmę finansų sistemos stabilumui;

(29)    kiek tai susiję su euro zonoje ir už jos ribų veikiančių tarptautinių bankų priežiūra, ECB turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kompetentingomis ▌valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, institucijomis. Kaip kompetentingai institucijai, ECB turėtų būti taikomi atitinkami įpareigojimai bendradarbiauti ir keistis informacija pagal Sąjungos teisę, jis taip pat turėtų visapusiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijose. Be to, kadangi Europos institucijos vykdomos priežiūros užduotys yra aiškiai naudingos finansiniam stabilumui ir tvariai rinkos integracijai užtikrinti, bendros valiutos neįsivedusios valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti naujajame mechanizme. Vis dėlto būtina veiksmingo priežiūros užduočių vykdymo sąlyga – iki galo ir nevėluojant įgyvendinami priežiūros sprendimai. Todėl euro neįsivedusios valstybės narės, norinčios dalyvauti naujajame mechanizme, turėtų įsipareigoti užtikrinti, kad jų nacionalinės kompetentingos institucijos laikysis bet kokių ECB reikalaujamų su kredito įstaigomis susijusių priemonių ir jas įgyvendins. ECB turėtų galėti užmegzti glaudų bendradarbiavimą su valstybės narės, neįsivedusios bendros valiutos, kompetentingomis institucijomis. Jis turėtų būti įpareigotas užmegzti bendradarbiavimą, kai vykdomos šiame reglamente nustatytos sąlygos ▌;

(29a)  sąlygos, taikomos valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, kompetentingų institucijų atstovams, kad jie galėtų dalyvauti Bankininkystės priežiūros tarybos veikloje, turėtų sudaryti visateisio ir vienodo atstovavimo galimybes. Bankininkystės priežiūros taryba įgaliota planuoti ir vykdyti ECB priežiūros užduotis. Bankininkystės priežiūros taryba turėtų naudotis savo įgaliojimais visiškai pripažindama, kad aukščiausioji ECB vykdomoji valdžia yra ECB valdančioji taryba;

(30)    kad galėtų vykdyti savo užduotis, ECB turėtų būti suteikti atitinkami priežiūros įgaliojimai. Sąjungos teisėje, reglamentuojančioje rizikos ribojimu pagrįstą kredito įstaigų priežiūrą, nustatyti tam tikri įgaliojimai, pavestini tais tikslais valstybių narių paskirtoms kompetentingoms institucijoms. Tiek, kiek šie įgaliojimai susiję su ECB pavestomis priežiūros užduotimis, dalyvaujančių valstybių narių atžvilgiu ECB turėtų būti laikomas kompetentinga institucija ir jam turėtų būti suteikti įgaliojimai, pavesti kompetentingoms institucijoms pagal Sąjungos teisę. Tai apima įgaliojimus, tais aktais pavestus buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingoms institucijoms, ir įgaliojimus, pavestus paskirtoms institucijoms;

(31)    kad galėtų veiksmingai vykdyti savo priežiūros užduotis, ECB turėtų galėti reikalauti visos būtinos informacijos ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje, prireikus bendradarbiaudamas su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Šie įgaliojimai turėtų būti taikomi prižiūrimoms įstaigoms, asmenims, dalyvaujantiems tų įstaigų ir susijusių trečiųjų šalių veikloje, trečiosioms šalims, kurioms tos įstaigos perdavė veiklos funkcijas arba veiklą, ir asmenims, kitaip glaudžiai ir iš esmės susijusiems su tų įstaigų veikla, įskaitant prižiūrimos įstaigos darbuotojus, kurie tiesiogiai nedalyvauja jos veikloje, bet kurie dėl savo funkcijų įstaigoje gali turėti svarbios informacijos konkrečiu klausimu, ir bendroves, teikusias toms įstaigoms paslaugas. ECB turėtų galėti paprašyti informacijos pateikdamas paprastą prašymą, kuriuo remdamasis prašymo adresatas neįpareigojamas jos pateikti, tačiau tuo atveju, jei jis savanoriškai atsako į gautą prašymą, pateikiama informacija neturėtų būti neteisinga ar klaidinanti ir turėtų būti pateikiama nedelsiant. ECB taip pat turėtų galėti paprašyti informacijos sprendimu. ECB ir nacionalinės priežiūros institucijos turės prieigą prie tos pačios informacijos, o kredito įstaigoms nebus taikomi dvigubi ataskaitų teikimo reikalavimai;

(32)    jeigu kredito įstaigos pasinaudoja įsisteigimo ir laisvo paslaugų teikimo teise kitoje valstybėje narėje arba jeigu kelios grupės įstaigos yra įsteigtos skirtingose valstybėse narėse, Sąjungos teisės aktais numatytos specialios procedūros ir kompetencijos priskyrimas susijusioms valstybėms narėms. Atsižvelgiant į tai, kiek ECB perima tam tikrų priežiūros užduočių visų dalyvaujančių valstybių narių atžvilgiu, tos procedūros ir kompetencijos priskyrimas neturėtų būti taikomi, kiek tai susiję su įsisteigimo teisės panaudojimu arba teise teikti paslaugas kitoje dalyvaujančioje valstybėje narėje;

(33)    ECB, kaip institucija, įsteigta pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, yra visos Sąjungos institucija. Taigi, taikydamas savo sprendimų priėmimo procedūras, jis turėtų laikytis Sąjungos taisyklių ir bendrųjų tinkamo proceso ir skaidrumo principų. Turėtų būti visapusiškai paisoma ECB sprendimų adresatų teisės būti išklausytiems, taip pat jų teisės pateikti apeliaciją dėl ECB sprendimų, laikantis šiame reglamente nustatytų taisyklių;

(34)    priežiūros užduočių pavedimas reiškia didelę ECB atsakomybę užtikrinti finansinį stabilumą Sąjungoje ir kuo veiksmingiau ir proporcingiau naudotis savo priežiūros įgaliojimais. Bet koks valstybės narės priežiūros įgaliojimų perdavimas Sąjungos lygmens institucijai turėtų būti suderinamas su tinkamais skaidrumo ir atskaitomybės reikalavimais. Todėl ECB turi išlikti nepriklausomas pinigų politikos srityje ir turi atsiskaityti už šių užduočių vykdymą Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai, kaip demokratiškai įteisintoms institucijoms, atstovaujančioms Europos žmonėms ir valstybėms narėms. Toks atsiskaitymas turėtų apimti reguliarų ataskaitų teikimą ir atsakymą į klausimus. Jeigu nacionalinės priežiūros institucijos imasi veiksmų pagal šį reglamentą, atskaitomybės susitarimai pagal nacionalinę teisę turėtų ir toliau galioti;

(34a) dalyvaujančių valstybių narių parlamentų prašymu, kompetentingi atitinkamų nacionalinių parlamentų komitetai gali išklausyti ECB priežiūros tarybos atstovą ir nacionalinę kompetentingą instituciją priežiūros užduočių vykdymo klausimais. Toks tolesnis demokratinės atskaitomybės didinimas yra tinkamas, atsižvelgiant į poveikį, kurį priežiūros priemonės gali daryti valstybės finansams, kredito įstaigoms, jų klientams ir darbuotojams bei dalyvaujančių valstybių narių rinkoms;

(34b) šis reglamentas nedaro poveikio Europos Parlamento teisei įsteigti laikiną tyrimo komitetą ir jam pavesti tirti įtariamus pažeidimus arba netinkamo administravimo atvejus įgyvendinant Sąjungos teisę pagal SESV 226 straipsnį;

(34c) pagal SESV 263 straipsnį Europos Sąjungos Teisingumo Teismas privalo prižiūrėti, inter alia, ECB teisės aktų, išskyrus rekomendacijas ir nuomones, galinčių turėti teisinių padarinių trečiosioms šalims, teisėtumą;

(34d) Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje1, taikomas ECB pagal SESV 342 straipsnį;

(35)    ECB yra atsakingas už pinigų politikos funkcijų vykdymą, siekiant išlaikyti kainų stabilumą pagal SESV 127 straipsnio 1 dalį. Priežiūros užduočių vykdymo tikslas – apsaugoti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą ir finansų sistemos stabilumą. Siekiant išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti, kad kiekviena funkcija būtų vykdoma pagal taikytinus tikslus, ECB turėtų užtikrinti, kad jos būtų vykdomos visiškai atskirai. ECB savo taisyklėse nustato praktinę tvarką, siekdamas užtikrinti, kad būtų įgyvendintas ECB priežiūros ir pinigų politikos funkcijų atskyrimas ir veiklos nepriklausomumas. Darbuotojai, kurie vykdo ECB šiuo reglamentu pavestas užduotis, organizacijoje turėtų būti atskirti nuo kitų ECB darbuotojų ir jų ataskaitos turėtų būti teikiamos atskirai;

(36)    visų pirma ECB turėtų būti sudaryta Bankininkystės priežiūros taryba, atsakinga už sprendimų priežiūros klausimais rengimą ir turinti specialios nacionalinių priežiūros institucijų patirties. ▌Priežiūros tarybą turėtų sudaryti ECB ir dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių institucijų atstovai. Turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į Bankininkystės priežiūros tarybos narių kompetenciją ir lytį. Kad būtų užtikrintas visapusiškas derinimas, atsižvelgiant į EBI veiklą ir Sąjungos rizikos ribojimu pagrįstą politiką, EBI ir Komisija turėtų būti priežiūros tarybos stebėtojos;

(36a)  vykdydama savo užduotis, Bankininkystės priežiūros taryba atsižvelgia į visus reikiamus dalyvaujančių valstybių narių faktus ir aplinkybes ir vykdo savo pareigas paisydama visos Sąjungos intereso. Bankininkystės priežiūros taryboje atstovaujamos dalyvaujančių valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos turi vienodas balsavimo teises;

(36b) Bankininkystės priežiūros taryba atlieka visą parengiamąjį darbą, susijusį su ECB pavestomis priežiūros užduotimis, ir teikia ECB valdančiajai tarybai užbaigtus sprendimų, kuriuos ji turi priimti, projektus laikydamasi ECB darbo reglamente nustatytos tvarkos. Laikoma, kad sprendimo projektas priimtas, jeigu iki darbo reglamente apibrėžto nustatyto termino Valdančioji taryba nepateikia prieštaravimų;

(36c) Bankininkystės priežiūros tarybai padeda mažesnės sudėties iniciatyvinis komitetas. Iniciatyvinis komitetas rengia Bankininkystės priežiūros tarybos posėdžius, vykdo savo pareigas paisydamas tik visos Sąjungos interesų ir veikia visiškai skaidriai kartu su Bankininkystės priežiūros taryba. Iniciatyvinį komitetą vienodu pagrindu sudaro ECB atstovai ir gerą reputaciją rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje turintys asmenys;

(37)    Bankininkystės priežiūros taryba, iniciatyvinis komitetas ir priežiūros pareigas atliekantys ECB darbuotojai turėtų laikytis atitinkamų profesinės paslapties reikalavimų. Panašūs reikalavimai turėtų būti taikomi keitimuisi informacija su priežiūros veikloje nedalyvaujančiais ECB darbuotojais. Tai neturėtų trukdyti ECB keistis informacija laikantis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytų apribojimų ir sąlygų, įskaitant keitimąsi informacija su Europos Komisija, pastarajai vykdant užduotis pagal SESV 107 ir 108 straipsnius ir pagal Sąjungos teisę, susijusią su griežtesne ekonomine ir biudžeto priežiūra;

(38)    kad galėtų veiksmingai vykdyti jam pavestas priežiūros užduotis, ECB turi jas vykdyti visiškai nepriklausomai, visų pirma nepriklausomai nuo nederamos politinės įtakos ir pramonės atstovų įsikišimo, kurie galėtų paveikti jo veiklos nepriklausomumą. Buvusiems Bankininkystės priežiūros tarybos nariams taikomas tam tikros veiklos pertraukos laikotarpis;

(39)    kad galėtų veiksmingai vykdyti savo priežiūros užduotis, ECB turi turėti pakankamai išteklių. Šie ištekliai turi būti gaunami tokiu būdu, kad būtų užtikrintas ECB nepriklausomumas nuo nederamos nacionalinių kompetentingų institucijų ir rinkos dalyvių įtakos ir pinigų politikos bei priežiūros užduočių atskyrimas. Priežiūros išlaidas pirmiausia turėtų padengti prižiūrimi subjektai. Taigi ECB vykdomos priežiūros užduotys bent iš dalies turėtų būti finansuojamos iš kredito įstaigų mokamų mokesčių. Nacionalinėms institucijoms rengiantis perduoti ECB svarbias priežiūros užduotis tikimasi, kad su priežiūra susijusios išlaidos nacionaliniu lygiu turėtų atitinkamai sumažėti;

(40)    veiksmingai priežiūrai vykdyti reikalingi labai motyvuoti, gerai apmokyti ir nešališki darbuotojai. Siekiant sukurti tikrai integruotą priežiūros mechanizmą, reikia numatyti, kad ECB ir visos nacionalinės priežiūros institucijos tinkamai keistųsi darbuotojais ir juos deleguotų, taip pat, kad nacionalinės institucijos tarpusavyje tinkamai keistųsi darbuotojais ir juos deleguotų. Prireikus išvengti interesų konflikto, ypač prižiūrint didelius bankus, ECB turėtų turėti galimybę prašyti, kad nacionalinės priežiūros grupės į savo veiklą įtrauktų ir kitų dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų darbuotojus, kad būtų galima sudaryti specifinių žinių ir kompetencijos turinčias priežiūros grupes užtikrinant įvairovę geografiniu požiūriu. Darbuotojų mainai ir delegavimas kelia bendrą priežiūros kultūrą. ECB reguliariai teikia informaciją, kiek valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų darbuotojų dalyvauja BMP veikloje. Iš esmės negalima sudaryti kelių sykiu veikiančių Europos ir nacionalinių priežiūros organų, dėl kurių gali atsirasti dvigubi ataskaitų teikimo reikalavimai;

(41)    atsižvelgdamas į banko paslaugų globalizaciją ir padidėjusią tarptautinių standartų svarbą, ECB turėtų vykdyti savo užduotis laikydamasis tarptautinių standartų ir užmegzdamas dialogą bei glaudžiai bendradarbiaudamas su ne Sąjungos priežiūros institucijomis, nedubliuodamas EBI atliekamo tarptautinio vaidmens. Jam turėtų būti suteikti įgaliojimai plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis ir administracijomis ir su tarptautinėmis organizacijomis su sąlyga, kad būtų derinama su EBI, ir kartu visapusiškai atsižvelgiant į dabartinį valstybių narių ir Sąjungos institucijų vaidmenį bei atitinkamą kompetenciją;

(42)    tvarkant asmens duomenis šio reglamento tikslais visapusiškai taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(8) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo(9);

(43)    ECB taikomas 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų(10). ECB taip pat prisijungė prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų;

(44)    siekiant užtikrinti kredito įstaigų aukščiausios kokybės priežiūrą, nevaržomą kitokių rizikos ribojimu nepagrįstų priemonių, ir kad laiku ir veiksmingai būtų šalinami vienas kitą stiprinantys rinkos pokyčiai, darantys poveikį bankams ir valstybėms narėms, ECB turėtų kuo skubiau pradėti vykdyti savo specialias priežiūros užduotis. Tačiau reikia atitinkamai pasiruošti, rengiantis perduoti nacionalinių priežiūros institucijų vykdomas priežiūros užduotis ECB. Taigi turi būti numatytas tinkamas pereinamasis laikotarpis. Pereinamasis laikotarpis turėtų trukti ne ilgiau kaip metus nuo šio reglamento įsigaliojimo;

(44a)  siekiant užtikrinti teisinį rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros tęstinumą, būtina užtikrinti, kad visi nacionalinių kompetentingų institucijų priimami sprendimai, susiję su pagal šį reglamentą ECB pavestomis užduotimis, prieš šiam reglamentui įsigaliojant liktų galioti iki tol, kol ECB juos pakeis arba panaikins;

(45)    dabartinė rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir finansinių konglomeratų papildomos priežiūros sistema nustatyta direktyvomis, kuriomis valstybėms narėms apibrėžiant kompetentingų institucijų įgaliojimus suteikiama pakankamai alternatyvų ir veiksmų laisvės galimybių. Kol nebus priimti nauji Sąjungos teisėkūros procedūra priimami teisės aktai, kuriuose išdėstomi kompetentingų institucijų įgaliojimai, kuriais jos naudojasi tiesiogiai ir nepriklausomai nuo valstybės narės alternatyvų arba veiksmų laisvės, ECB negali priimti jokių kredito įstaigoms, finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms tiesiogiai taikomų sprendimų. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu ECB savo užduotis turėtų vykdyti tik nurodydamas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms veikti;

(46)    šiame reglamente atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą, laisvės užsiimti verslu, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, ir jis turi būti įgyvendinamas laikantis tų teisių ir principų;

(47)    kadangi šio reglamento tikslų, t. y. sukurti efektyvią ir veiksmingą Sąjungos institucijos vykdomų specialių kredito įstaigų priežiūros užduočių sistemą ir užtikrinti, kad kredito įstaigoms būtų nuosekliai taikomas bendras taisyklių sąvadas, valstybės narės negali deramai pasiekti ir dėl bankų rinkos Europos masto struktūros ir bankų žlugimo poveikio kitoms valstybėms narėms šių tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, Sąjunga gali priimti priemones pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius

Dalykas ir apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu ECB pavedamos specialios ir aiškiai apibrėžtos užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, siekiant skatinti ES ir kiekvienos dalyvaujančios ES valstybės narės kredito įstaigų saugumą ir patikimumą ir finansų sistemos stabilumą, visapusiškai atsižvelgiant į vidaus rinkos vienodumą ir vientisumą ir laikantis pareigos juos užtikrinti.

Vykdydamas savo užduotis pagal šį reglamentą, ECB paiso įvairių kreditų įstaigų tipų ir dydžio parametrų.

Šis reglamentas nedaro poveikio dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų pareigoms ir su jomis susijusiems įgaliojimams vykdyti priežiūros užduotis, kurios šiuo reglamentu nepavestos ECB.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

(1)    dalyvaujanti valstybė narė – valstybė narė, kurios valiuta yra euro, arba valstybė narė, kurios valiuta nėra euro, tačiau kuri yra pasirinkusi dalyvauti BMP veikloje pagal 6 straipsnį;

(2)       nacionalinė kompetentinga institucija – dalyvaujančios valstybės narės pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija)(11) ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (nauja redakcija) paskira nacionalinė kompetentinga institucija;

(3)       kredito įstaigos – kredito įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 dalyje;

(4)       finansų kontroliuojančioji bendrovė – finansų kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 19 dalyje;

(5)       mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė – mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros 2 straipsnio 15 dalyje(12);

(6)       finansinis konglomeratas – finansinis konglomeratas, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 14 dalyje;

(6a)    bendras priežiūros mechanizmas (BMP) – Europos finansų priežiūros institucijų sistema, kurią sudaro Europos Centrinis Bankas ir dalyvaujančių valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos, kaip pateikta šio reglamento 5 straipsnyje.

3 straipsnis

Bendradarbiavimas

1.          Vykdydamas priežiūros funkcijas ir atlikdamas savo vaidmenį bendrame priežiūros mechanizme, ECB glaudžiai bendradarbiauja su Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba, kurios sudaro Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), įsteigtą Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 2 straipsniu, ir užtikrina tinkamo lygio reglamentavimą ir priežiūrą Sąjungoje.

Prireikus ECB sudaro susitarimo memorandumus su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už finansinių priemonių rinkas. Tokie memorandumai pateikiami Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

2.        ECB atlieka savo užduotis laikydamasis šio reglamento nuostatų, nesikišdamas į kitų dalyvių kompetencijos sritį ir netrukdydamas jiems atlikti savo užduotis pagal BMP ir EFPIS.

3.        ECB glaudžiai bendradarbiauja su Europos finansinio stabilumo fondu (EFSF), Europos stabilumo mechanizmo (ESM) institucijomis ir visomis kitomis Europos finansinės pagalbos institucijomis, kurios bus įsteigtos ateityje, ypač tais atvejais, kai kredito įstaiga yra gavusi arba tikėtina, kad gaus, tiesioginę ar netiesioginę Europos finansinę pagalbą iš EFSF, ESM ar bet kokių kitų viešosios finansinės pagalbos institucijų.

4 straipsnis

ECB pavestos užduotys

1.          Pagal 5 straipsnyje nustatytą tvarką, laikantis atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų ir vadovaujantis EBI parengtu bendru taisyklių sąvadu ir bendru priežiūros vadovu, rizikos ribojimo principais pagrįstos priežiūros tikslais ECB suteikta išimtinė kompetencija vykdyti šias užduotis, susijusias su dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtomis visomis kredito institucijomis:

a)          išduoti kredito įstaigoms leidimus veikti ir panaikinti išduotus leidimus, laikantis 13 straipsnio nuostatų;

b)          vertinti prašymus įsigyti kredito įstaigų akcijų dalį ir ja disponuoti;

c)          užtikrinti, kad laikomasi Sąjungos aktų, kuriais nustatyti kredito įstaigų rizikos ribojimo reikalavimai nuosavų išteklių reikalavimų, didelių pozicijų ribų, likvidumo, sverto, ataskaitų teikimo ir su šiais klausimais susijusios informacijos atskleidimo visuomenei srityse;

d)          tik Sąjungos teisės aktuose specialiai numatytais atvejais – nustatyti aukštesnius kredito įstaigų rizikos ribojimo reikalavimus ir taikyti joms papildomas priemones;

e)          nustatyti kapitalo rezervo priemones, kurias kredito įstaigos turi taikyti nepriklausomai nuo c punkte nurodyto nuosavų lėšų reikalavimo, įskaitant anticiklinio kapitalo rezervo normoms nustatymą ir kitas rizikos ribojimo priemones, kurių tikslas – Sąjungos teisės aktuose specialiai nustatytais atvejais spręsti sisteminės arba makrolygio rizikos ribojimo priežiūros rizikos problemas;

f)           taikyti specialius kredito įstaigoms Sąjungos aktuose nustatytus reikalavimus užtikrinti, kad kredito įstaigose būtų tvirtos valdymo priemonės, procesai ir mechanizmai ir veiksmingi vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesai;

g)          Nustatyti, ar tvarka, strategijos, procesai ir mechanizmai, kuriuos įdiegė įstaigos, bei jų turimos nuosavos lėšos užtikrina patikimą jų rizikos valdymą ir padengimą, ir remiantis šiuo priežiūros tikrinimu nustatyti kredito įstaigoms specialius papildomus nuosavų lėšų reikalavimus, specialius skelbimo reikalavimus, specialius likvidumo reikalavimus, o Sąjungos teisės aktuose specialiai nustatytais atvejais – ir kitas priemones;

h)          prisidedant prie priežiūros tikrinimo ir laikantis tinkamo koordinavimo su EBI nuostatų atlikti kredito įstaigų priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir ,jei tikslinga, paskelbti testavimo rezultatus;

i)           vykdyti dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų patronuojančiųjų bendrovių, įskaitant finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, priežiūrą konsoliduotu pagrindu, ir prisidėti prie priežiūros konsoliduotu pagrindu, įskaitant priežiūros institucijų kolegijas, kurių veikla susijusi su patronuojančiosiomis bendrovėmis, neįsteigtomis dalyvaujančiose valstybėse narėse; vadovaujamos ECB, nacionalinės kompetentingos institucijos dalyvaus priežiūros institucijų kolegijų veikloje kaip stebėtojos;

j)           prisidėti prie papildomos finansinių konglomeratų priežiūros, susijusios su jame dalyvaujančiomis kredito įstaigomis, ir atlikti koordinavimo užduotis, kai ECB remiantis susijusioje Sąjungos teisėje nustatytais kriterijais paskirtas finansinio konglomerato koordinatoriumi;

k)        nuosekliai laikantis Sąjungos teisės aktų ir bendradarbiaujant su atitinkamomis bankų pertvarkymo institucijomis vykdyti priežiūros užduotis, susijusias su ankstyva intervencija, kai kredito įstaiga nesilaiko arba galėtų nesilaikyti rizikos ribojimo reikalavimų, įskaitant atgaivinimo planus ir grupės vidaus finansinės paramos priemones;

la)      taikyti administracines nuobaudas, laikantis 15 straipsnio nuostatų.

1a.      ECB užtikrina, kad, kai jis vykdo 4 straipsnio 1 dalyje, d, e ir g punktuose nustatytas užduotis, dalyvaujančių valstybių narių kredito įstaigos turėtų vienodas veiklos sąlygas.

2.          Kredito įstaigų, įsteigtų nedalyvaujančioje valstybėje narėje ir įsteigusių filialą arba teikiančių tarptautines paslaugas dalyvaujančioje valstybėje narėje, atveju ECB vykdo 1 dalyje nurodytas užduotis, kurios priskiriamos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinių kompetentingų institucijų kompetencijai.

3.          Atsižvelgdamas į susijusias Sąjungos teisės normas, visų pirma teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimtus aktus, įskaitant EBI parengtus ir Komisijos priimtus techninius standartus, ir laikydamasis jų ECB gali priimti reglamentus, rekomendacijas ir sprendimus dėl Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo arba taikymo tiek, kiek tai būtina vykdant šiuo reglamentu jam pavestas užduotis, ir tik tais atvejais, kai į tuos Sąjungos teisės aktus neįtraukti tam tikri ECB užduotims tinkamai vykdyti būtini aspektai arba jie nėra pakankamai išsamiai aptarti. Prieš priimdamas reglamentą, ECB vykdo atviras viešas konsultacijas, įskaitant su EBI ir Komisija, ir nagrinėja galimas su reglamentu susijusias išlaidas ir naudą.

Jeigu laikoma reikalinga, ECB prisideda prie EBI vykdomo reguliavimo techninių standartų ar įgyvendinimo techninių standartų projektų rengimo arba atkreipia EBI dėmesį, kad EBI pateiktų Komisijai standartų projektus, kuriais iš dalies keičiami esami reguliavimo ar įgyvendinimo techniniai standartai.

3a.        Vykdydamas šiame straipsnyje apibrėžtas savo užduotis, ECB užtikrina deramas dalyvaujančių valstybių narių teisių proporcijas. Visų pirma, ECB atsižvelgia į šias atitinkamų valstybių narių aplinkybes:

i) finansinio stabilumo išsaugojimą;

ii) kreditų teikimo stabilumą;

iii) makroekonomines sąlygas;

iv) į tai, ar užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos, remiama ir palengvinama produktyvi veikla realiojoje ekonomikoje, vykdoma prevencija ir vengiama sisteminės ir neatsakingo elgesio rizikos, taip pat biudžeto išlaidų, atsirandančių dėl įstaigų bankroto ir bankų krizės.

5 straipsnis

Bendras priežiūros mechanizmas

1.          ECB vykdo savo užduotis pagal bendrą priežiūros mechanizmą, kurį sudaro ECB ir dalyvaujančių valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos. Pagal bendrą priežiūros mechanizmą ECB ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatoma geros valios bendradarbiavimo pareiga ir prievolė keistis informacija.

2.          Atitinkamais atvejais ir nedarant poveikio ECB atsakomybei ir atskaitomybei už visas šiuo reglamentu jam pavestas užduotis nacionalinės kompetentingos institucijos šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir taikant 3 dalyje nurodytą sistemą padeda ECB rengti ir įgyvendinti aktus, susijusius su 4 straipsnyje nurodytomis užduotimis.

2a.        ECB, visais atvejais užtikrindamas su bendru priežiūros mechanizmu susijusios priežiūros nuoseklumą, reikalauja, kad nacionalinės kompetentingos institucijos padėtų ECB vykdyti 4 straipsniu jam pavestas užduotis ir 8 straipsniu jam suteiktus įgaliojimus ir numatytas prievoles, susijusius su visomis kredito įstaigomis, ypač kredito įstaigomis, kurios:

a)      neprašė ar negavo tiesioginės ar netiesioginės Europos finansinės pagalbos iš EFSF ar ESM, ar kitų valstybės finansinės paramos institucijų; arba

b)      pačios arba kaip kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių grupės dalis, nekelia sisteminės rizikos, apibrėžtos ES teisėje. ECB reguliariai vykdo rizikos vertinimą, kad būtų taikoma ši nuostata.

Nacionalinės kompetentingos institucijos ECB pateikia priežiūros sprendimų projektus ir laikoma, kad ECB juos priėmė, jei ECB jų neatmeta pateikdamas rašytinį paaiškinimą per terminą, kuris nustatomas taikant 3 dalyje nurodytą sistemą ir kuris neviršija 10 darbo dienų.

2b.      ECB nuolat vykdo nacionalinių kompetentingų institucijų stebėseną.

Šiuo tikslu nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos ECB reguliariai teikia ataskaitas apie užduočių, kurias jos atliko pagal 2a dalį, vykdymą. ECB taip pat gali paprašyti nacionalinių kompetentingų institucijų suteikti informaciją apie užduočių, kurias jos atliko pagal 2a straipsnį, vykdymą ir bet kuriuo metu gali pasinaudoti 8–12 straipsniuose nurodytais įgaliojimais.

2c.      Nacionalinės kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja ECB šiais atvejais:

a)        jeigu kyla rimtų abejonių dėl bet kurios kredito įstaigos, su kuria susijusias užduotis jos vykdo ECB vardu, saugumo ir (arba) patikimumo;

b)        kai kredito įstaigos, su kuria susijusias užduotis jos vykdo ECB vardu, padėtis kelia arba gali kelti grėsmę finansų sistemos stabilumui.

2d.      ECB gali bet kuriuo metu ir bet kokiomis aplinkybėmis perimti nacionalinėms kompetentingų institucijų pareigas pagal 2a dalį ir tiesiogiai vykdyti visas arba konkrečias priežiūros užduotis.

3.        ECB, konsultuodamasis su dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, patvirtina ir viešai paskelbia sistemą, kurią taikant parengiamos praktinės šio straipsnio įgyvendinimo priemonės. ECB nustato aiškią sistemą ir sąlygas, kuriomis remdamiesi ECB ir nacionalinės kompetentingos institucijos vykdo savo priežiūros veiklą pagal šį straipsnį, o nacionalinėms visų dalyvaujančių valstybių narių kompetentingoms institucijoms užtikrinamos vienodos sąlygos.

3a.      ECB bankininkystės priežiūros taryba veikia kaip bendras visų prižiūrimų kredito įstaigų informacinis punktas, išskyrus tuos atvejus, kai šią užduotį taikant 3 dalyje nurodytą priežiūros sistemą aiškiai atlieka nacionalinės kompetentingos institucijos.

4.        Nacionalinės kompetentingos institucijos, kurios sudaro neatsiejamą bendro priežiūros mechanizmo dalį, veikia vadovaudamosi 3 dalyje nurodyta sistema ir vykdydamos užduotis pagal šį straipsnį laikosi ECB duotų nurodymų. Jos išsamiai ir laiku informuoja ECB apie vykdytą veiklą, kuria padedama ECB.

6 straipsnis

Valstybių narių, kurių valiuta nėra euras, dalyvavimas taikant bendrą priežiūros mechanizmą

(glaudus bendradarbiavimas)

1.          Laikydamasis šiame straipsnyje nustatytų apribojimų ECB vykdo užduotis 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytose srityse, susijusias su dalyvaujančiose valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsteigtomis kredito įstaigomis, jei pagal šį straipsnį nustatytas glaudus ECB ir tokios valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos bendradarbiavimas. Tuo tikslu ECB tos valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai gali teikti gaires arba prašymus.

2.          Glaudus ECB ir pasirinkusios dalyvauti valstybės narės, kurios valiuta nėra euras, nacionalinės kompetentingos institucijos bendradarbiavimas nustatomas ECB sprendimu, jei laikomasi šių sąlygų:

a)          atitinkama valstybė narė perduoda kitoms valstybėms narėms, Komisijai, ECB ir EBI prašymą užmegzti glaudų bendradarbiavimą su ECB, susijusį su 4 straipsnyje nustatytomis jo užduotimis dėl visų atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtų kredito įstaigų;

b)          pranešime atitinkama valstybė narė įsipareigoja:

 užtikrinti, kad jos nacionalinė kompetentinga institucija tvirtai laikysis ECB pateiktų gairių arba prašymų;

 teikti ECB visą informaciją apie toje valstybėje narėje įsteigtas kredito įstaigas, kurios jam gali prireikti atliekant išsamų tų kredito įstaigų vertinimą.

c)          atitinkama valstybė narė priima nacionalinės teisės aktus, siekdama užtikrinti, kad jos nacionalinė kompetentinga institucija privalės patvirtinti bet kokias su kredito įstaigomis susijusias ECB prašomas priemones, kaip numatyta 5 dalyje.

4.          2 dalyje nurodytas sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Sprendimas įsigalioja praėjus 14 dienų po jo paskelbimo.

5.          Jei ECB laikosi nuomonės, kad atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija turi patvirtinti su 1 dalyje nurodytomis užduotimis susijusią priemonę dėl kredito įstaigos, finansų kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, jis teikia prašymą šiai institucijai, nurodydamas atitinkamą laikotarpį. Nurodomas laikotarpis ne trumpesnis nei 48 valandos, išskyrus tuos atvejus, kai siekiant išvengti nepataisomos žalos priemonę būtina priimti skubiau. Atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija imasi reikiamų priemonių laikydamasi 2 dalies c punkte nurodytos prievolės.

6.          Jei atitinkama valstybė narė nebesilaiko 2 dalies a–c punktuose nustatytų sąlygų arba jei kompetentinga institucija veikia nesilaikydama 2 dalies c punkte nurodytos prievolės, ECB gali nuspręsti įspėti atitinkamos valstybės narės kompetentinga instituciją, kad glaudus bendradarbiavimas bus sustabdytas arba nutrauktas, jeigu nebus imtasi ryžtingų taisomųjų veiksmų. Jeigu tokių veiksmų nesiimama per 10 dienų nuo tokio įspėjimo pateikimo, ECB gali savo nustatytą dieną nutraukti glaudų bendradarbiavimą su ta valstybe nare.

Apie šį sprendimą pranešama atitinkamai valstybei narei, jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Sprendime nurodoma data, nuo kurios jis taikomas, tinkamai atsižvelgiant į kredito įstaigų teisėtus interesus ir priežiūros veiksmingumą.

7 straipsnis

Tarptautiniai santykiai

Nepažeisdamas atitinkamos valstybių narių ir kitų Sąjungos institucijų, įskaitant EBI, kompetencijos ECB gali užmegzti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su priežiūros institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų šalių valdžios institucijomis, susijusius su šiuo reglamentu ECB bendrame priežiūros mechanizme pavestomis užduotimis, tinkamai derinant veiklą su EBI. Tokiais susitarimais nesukuriamos teisinės prievolės Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

8 straipsnis

Priežiūros ir tyrimo įgaliojimai

1           Šio reglamento 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis pavestų užduočių vykdymo tikslais remiantis atitinkamais Sąjungos teisės aktais ECB laikomas kompetentinga institucija dalyvaujančiose valstybėse narėse ir jam nustatomi tokie įgaliojimai ir įpareigojimai, kurie pagal tuos teisės aktus suteikiami kompetentingoms institucijoms.

4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų užduočių vykdymo tikslais remiantis atitinkamais Sąjungos teisės aktais ECB laikomas paskirta institucija ir jam suteikiami tokie įgaliojimai ir įpareigojimai, kurie pagal tuos teisės aktus suteikiami paskirtoms institucijoms.

2           4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų užduočių vykdymo tikslais ECB suteikiami I skirsnyje išdėstyti tyrimo įgaliojimai.

2a.        Vykdydami tyrimo įgaliojimus, ECB ir nacionalinės kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja.

9 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1.          ECB paprastu prašymu ar sprendimu gali pareikalauti, kad toliau nurodyti juridiniai arba fiziniai asmenys pateiktų jam visą informaciją, reikalingą vykdant šiuo reglamentu jam pavestas užduotis, įskaitant periodiškai nustatyta forma teikiamą informaciją, skirtą priežiūros ir susijusiems statistikos tikslams:

a)  kredito įstaigos,

b)  finansų kontroliuojančiosios bendrovės,

c)  mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės,

d)  mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės,

e)  asmenys, dalyvaujantys a–d punktuose nurodytų subjektų veikloje, ir susijusios trečiosios šalys,

f)  trečiosios šalys, kurioms a–d punktuose nurodyti subjektai yra perdavę veiklos funkcijas arba veiklą;

g)  kitaip glaudžiai ir iš esmės su a–d punktuose nurodytų subjektų veikla susiję asmenys;

h)  nacionalinės kompetentingos institucijos.

2.          1 dalyje nurodyti asmenys pateikia prašomą informaciją. Profesinės paslapties nuostatos tų asmenų neatleidžia nuo pareigos teikti informaciją. Informacijos teikimas nelaikomas profesinės paslapties išdavimu.

2a.        Tais atvejais, kai ECB gauna informaciją tiesiogiai iš 1 dalyje nurodytų juridinių ar fizinių asmenų, jis tą informaciją pateikia atitinkamoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

10 straipsnis

Bendrieji tyrimai

1.        Vykdydamas šiuo reglamentu jam pavestas užduotis ECB, bendradarbiaudamas su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, gali vykdyti visus būtinus su 9 straipsnio 1 dalies a–g punktuose nurodytais asmenimis susijusius tyrimus. Tuo tikslu ECB turi teisę:

a) reikalauti pateikti dokumentus;

b) tikrinti 9 straipsnio 1 dalies a–g punktuose nurodytų asmenų buhalterines knygas ir dokumentus ir daryti tokių buhalterinių knygų ir dokumentų kopijas arba išrašus;

c) gauti 9 straipsnio 1 dalies a–g punktuose nurodytų asmenų arba jų atstovų ar darbuotojų paaiškinimus raštu arba žodžiu;

d) apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti su tyrimo dalyku susijusios informacijos.

2.          9 straipsnio 1 dalies a–g punktuose nurodyti asmenys leidžia atlikti ECB sprendimu pradėtus tyrimus. Jei asmuo trukdo tyrimui, dalyvaujanti valstybė narė, kurioje yra susijusios patalpos, suteikia reikiamą pagalbą, įskaitant galimybės ECB patekti į 9 straipsnio 1 dalies a–g punktuose nurodytų juridinių asmenų verslo patalpas, kad būtų galima pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis.

11 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.          Vykdydamas šiuo reglamentu jam pavestas užduotis ECB, atitinkamais atvejais bendradarbiaudamas su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, vadovaudamasis 12 straipsniu, gali vykdyti visus būtinus 9 straipsnio 1 dalies a–g punktuose nurodytų▌ asmenų verslo patalpų patikrinimus vietoje. Kai to reikia tinkamam patikrinimų vykdymui ir veiksmingumui, ECB gali atlikti patikrinimus vietoje be išankstinio perspėjimo.

2.          ECB pareigūnai ir kiti ECB įgalioti asmenys patikrinimui vietoje atlikti pagal ECB sprendimą dėl tyrimo gali patekti į visas▌ asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, verslo patalpas bei teritoriją ir turi visus 10 straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir buhalterines knygas ar dokumentus patikrinimo laikotarpiui ir tiek, kiek tai yra būtina patikrinimui atlikti .

3.          9 straipsnio 1 dalies a–g punktuose nurodyti asmenys leidžia atlikti ECB sprendimu nurodytus patikrinimus vietoje.

4.          Valstybės narės, kurioje bus atliekamas patikrinimas, nacionalinės kompetentingos institucijos pareigūnai bei tos institucijos įgalioti ar paskirti asmenys ECB prižiūrint ir koordinuojant aktyviai padeda ECB pareigūnams ir kitiems ECB įgaliotiems asmenims. Tuo tikslu jiems suteikiami 2 dalyje nustatyti įgaliojimai. Atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos pareigūnai atitinkamais atvejais taip pat dalyvauja patikrinimuose vietoje.

5.          Jei ECB pareigūnai ir kiti įgalioti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo priešinasi pagal šį straipsnį nurodytam atlikti patikrinimui, dalyvaujančios valstybės narės kompetentinga institucija suteikia jiems reikiamą paramą.

12 straipsnis

Teisminės institucijos leidimas

1.          Jeigu 11 straipsnio 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 11 straipsnio 5 dalyje numatytai paramai suteikti pagal nacionalines taisykles reikia teisminės institucijos leidimo, teikiamas prašymas tokiam leidimui gauti.

2.          Jei pateikiamas prašymas 1 dalyje nurodytam leidimui gauti ir ECB pagal bendrą priežiūros mechanizmą priėmė sprendimą atlikti patikrinimą vietoje, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar ECB sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos prievartos priemonės nėra savavališkos ar pernelyg didelės atsižvelgiant į patikrinimo dalyką. Tikrindama prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti ECB pateikti išsamių paaiškinimų, visų pirma susijusių su pagrindu, kuriuo remdamasi ECB įtaria esant atitinkamų Sąjungos teisės aktų pažeidimų, bei su įtariamo pažeidimo sunkumu ir asmens, kurio atžvilgiu bus taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžiu. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija netikrina patikrinimo būtinumo ir nereikalauja, kad jai būtų pateikta ECB byloje esanti informacija. ECB sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

13 straipsnis

Leidimas

1.          Prašymas išduoti leidimą pradėti vykdyti dalyvaujančioje valstybėje narėje steigiamos kredito įstaigos veiklą teikiamas valstybės narės, kurioje steigiama kredito įstaiga, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, laikantis atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Jei kredito įstaiga atitinka visas tos valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytas leidimo išdavimo sąlygas, nacionalinė kompetentinga institucija per nacionalinėje teisėje nustatytą laikotarpį priima sprendimą siūlyti ECB išduoti veiklos leidimą. Apie sprendimą pranešama ECB ir atitinkamai kredito įstaigai. Jei kredito įstaiga neatitinka visų tos valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų, nacionalinė kompetentinga institucija atmeta prašymą išduoti veiklos leidimą.

ECB, gavęs 2 pastraipoje nurodytą nacionalinės kompetentingos institucijos pasiūlymą, išduoda leidimą per 30 darbo dienų nuo dienos, kurią gautas pasiūlymas, laikotarpį, kurį deramai pagrįstomis aplinkybėmis galima pratęsti dar vienam tokios pačios trukmės laikotarpiui, jei įvykdytos Sąjungos teisėje nustatytos sąlygos. Sprendimas ir jo paaiškinimas pateikiami atitinkamai kredito įstaigai ir atitinkamai nacionalinei kompetentingai institucijai.

2.          Sąjungos teisės aktuose nustatytais atvejais ECB gali panaikinti leidimą savo iniciatyva arba pasiūlius valstybės narės, kurioje įsteigta kredito įstaiga, nacionalinei kompetentingai institucijai.

Jei pagal 1 dalį leidimą išduoti pasiūliusi nacionalinė kompetentinga institucija laikosi nuomonės, kad remiantis nacionaline teise leidimą reikia panaikinti, ji gali pateikti ECB tokį pasiūlymą. Tokiu atveju ECB priima sprendimą dėl siūlymo panaikinti leidimą visapusiškai atsižvelgdamas į leidimo panaikinimo priežastis, kurias nurodė nacionalinė kompetentinga institucija.

14 straipsnis

Priimančių institucijų įgaliojimai ir bendradarbiavimas vykdant konsoliduotąją priežiūrą

1.          Sąjungos aktuose, taikomuose kredito įstaigoms, norinčioms įsteigti filialą arba pasinaudoti laisve teikti paslaugas vykdant veiklą kitos valstybės narės teritorijoje, nustatytas procedūras ir susijusius buveinės bei priimančiųjų valstybių narių įgaliojimus dalyvaujančios valstybės narės taiko tik tais atvejais, kai vykdomos šio reglamento 4 straipsniu ECB nepavestos užduotys.

2.          Sąjungos aktų nuostatos, susijusios su skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimu vykdant priežiūrą konsoliduotu pagrindu, netaikomos, jei susijusios kompetentingos institucijos yra dalyvaujančių valstybių narių kompetentingos institucijos.

2a.        Vykdydamas savo užduotis, apibrėžtas 4 straipsnyje, ECB užtikrina deramą buveinės ir priimančiųjų dalyvaujančių valstybių narių teisių pusiausvyrą.

15 straipsnis

Sankcijos ir kitos administracinės priemonės

1.          Jeigu kredito įstaigos, finansų kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės sąmoningai arba per aplaidumą pažeidžia tiesiogiai taikomuose Sąjungos aktuose nustatytą reikalavimą ir kai už šį pažeidimą pagal tiesiogiai taikomą Sąjungos teisę kompetentingos institucijos turi teisę skirti administracines pinigines sankcijas,▌ ECB gali skirti administracines pinigines sankcijas, kaip apibrėžta Sąjungos teisėje ir vadovaujantis nacionaline administracinio proceso teise.▌

2.          Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, 1 dalyje nurodyta bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta, nurodyta pagrindinės patronuojančiosios įmonės praėjusių finansinių metų konsoliduotojoje finansinėje ataskaitoje.

3.          Taikomos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Nuspręsdamas, ar skirti sankciją, ir nustatydamas tinkamą sankciją ECB atsižvelgia į visas Sąjungos teisėje nustatytas svarbias aplinkybes.

4.          ECB taiko šį straipsnį laikydamasis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2532/98 3–5 straipsnių.

5.          1 dalyje nenumatytais atvejais ECB, jei to reikia vykdant šiuo reglamentu jam pavestas užduotis, gali pareikalauti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos pradėtų procedūras siekiant imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad laikantis atitinkamų Sąjungos teisės aktų būtų skirtos tinkamos sankcijos pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus. Nacionalinių kompetentingų institucijų taikomos sankcijos turės būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

Pirmoji pastraipa pirmiausia taikoma piniginėms sankcijoms, kurios skiriamos kredito įstaigoms, finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms ar mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms už nacionalinės teisės, į kurią perkeliamos atitinkamos ES direktyvos, pažeidimus, ir bet kurioms administracinėms sankcijoms arba priemonėms, kurios turi būti skirtos kredito įstaigos, finansų kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės valdybos nariams ar visiems kitiems pagal nacionalinę teisę už kredito įstaigos, finansų kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės atliktą pažeidimą atsakingiems asmenims.

6.          ECB nedelsdamas paskelbia informaciją apie 1 dalyje nurodytų sankcijų skyrimą, įskaitant informaciją apie pažeidimo rūšį ir pobūdį ir už jį atsakingų asmenų tapatybę, išskyrus tuos atvejus, kai toks informacijos atskleidimas keltų didelį pavojų finansų rinkų stabilumui.

7.          Nepažeisdamas 1–6 dalių, vykdydamas šiuo reglamentu jam pavestas užduotis už ECB reglamentų arba sprendimų pažeidimus ECB gali skirti sankcijas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98.

15a straipsnis

Apeliacinė taryba

1.        ECB įsteigia Administracinę apeliacinę tarybą, kuri nagrinės apeliacinius skundus dėl ECB, kaip vienintelės priežiūros institucijos pagal šį reglamentą, priimtų sprendimų. Apeliacinę tarybą sudaro penki geros reputacijos asmenys, turintys dokumentais pagrįstų atitinkamų žinių ir profesinės patirties, įskaitant patirtį vykdant priežiūrą, įgytų pakankamai aukštu lygiu bankininkystės ar kitų finansinių paslaugų srityje, tačiau tai negali būti dabartiniai ECB, kompetentingų institucijų ar kitų nacionalinių ar Sąjungos institucijų darbuotojai. Apeliacinė taryba turi turėti galimybę naudotis pakankamomis teisės žiniomis, kad galėtų teikti profesionalias teisines konsultacijas ECB naudojimosi įgaliojimais pagal šį reglamentą teisėtumo klausimais.

2.        Apeliacinės tarybos narius ir du pakaitinius narius penkerių metų kadencijai, kuri gali būti vieną kartą pratęsta, paskelbus viešą kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, skiria ECB, prieš tai pasikonsultavusi su Bankininkystės priežiūros taryba. Apeliacinė taryba nustato ir viešai paskelbia sprendimų priėmimo tvarką. Jos narių nevaržo jokie nurodymai.

3.        Apeliacinės tarybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi viešuoju interesu. Šiuo tikslu jie pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir viešą interesų deklaraciją, kurioje nurodomi visi tiesioginiai arba netiesioginiai interesai, kurie galėtų turėti poveikio jų nepriklausomumui.

4.        Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant kompetentingas institucijas, gali pateikti apeliacinį skundą dėl ECB pagal šį reglamentą priimto sprendimo, skirto tam asmeniui arba, nors ir skirto kitam asmeniui, tiesiogiai ir konkrečiai susijusio su tuo asmeniu. Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacinio skundo per klausimo skubai proporcingą laikotarpį ir ne vėliau kaip per tris savaites nuo jo pateikimo dienos. Pagal 1 dalį pateikus apeliacinį skundą, sprendimo taikymas nesustabdomas. Vis dėlto Apeliacinė taryba gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą, jeigu mano, kad to reikia dėl susiklosčiusių aplinkybių. Apeliacinė taryba gali patvirtinti ECB priimtą sprendimą arba perduoti bylą ECB, o ECB turi laikytis sprendimo arba paaiškinti nesilaikymo priežastis.

5.        Apeliacinė taryba priima savo darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia viešai.

6.        Apeliacinės tarybos priimti sprendimai turi būti pagrįsti ir skelbiami viešai.

15b straipsnis

Ieškinių pateikimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

1.        Pagal SESV 263 straipsnį Europos Sąjungos Teisingumo Teisme gali būti pateikti ieškiniai ginčijant Apeliacinės tarybos priimtą sprendimą arba, tais atvejais, kai teisė kreiptis apeliacine tvarka į Apeliacinę tarybą nesuteikta, ECB sprendimą pagal bendrą priežiūros mechanizmą.

2.        Pagal SESV 263 straipsnį valstybės narės, Sąjungos institucijos arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti ieškinį Europos Sąjungos Teisingumo Teisme dėl ECB sprendimų.

3.        Jeigu ECB pagal bendrą priežiūros mechanizmą yra įpareigotas veikti, bet nepriima sprendimo, Europos Sąjungos Teisingumo Teisme gali būti pareikštas ieškinys dėl neveikimo pagal SESV 265 straipsnį.

4.        ECB privalo imtis priemonių, būtinų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.

16 straipsnis

Nepriklausomumas

1.        Vykdydamas šiuo reglamentu jam pavestas užduotis ECB ir pagal bendrą priežiūros mechanizmą veikiančios nacionalinės kompetentingos institucijos veikia nepriklausomai. Bankininkystės priežiūros tarybos ir iniciatyvinio komiteto nariai veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi tik visos Sąjungos interesais, neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

2.        Sąjungos institucijos, įstaigos, tarnybos bei agentūros ir valstybių narių vyriausybės ir institucijos pripažįsta 1 dalyje nurodytą nepriklausomumą.

2a.      ECB bankininkystės priežiūros taryba nustato jos darbuotojams ir vadovams, kurie vykdo bankininkystės priežiūrą, taikomą elgesio kodeksą, įskaitant taisykles dėl interesų konflikto.

17 straipsnis

Atskaitomybė ir ataskaitų teikimas

1.          Remiantis šiuo skyriumi, už šio reglamento įgyvendinimą ECB atsiskaito Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.          ECB teikia▌ Europos Parlamentui, Taryba, Komisijai, Euro grupei ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams metinę šiuo reglamentu jam pavestų užduočių vykdymo ataskaitą.

3.          ECB bankininkystės priežiūros tarybos pirmininkas viešai pristato šią ataskaitą Europos Parlamentui ir Euro grupei, dalyvaujant visų bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių valstybių narių atstovams.

4.          Europos Parlamento prašymu Priežiūros tarybos pirmininkas dalyvauja kompetentingų Parlamento komitetų surengtame klausyme Priežiūros tarybos priežiūros užduočių vykdymo klausimais.

5.          ECB žodžiu arba raštu atsako į jam pateiktus Europos Parlamento, Euro grupės ir Tarybos klausimus.

6.          Paprašius Bankininkystės priežiūros tarybos pirmininkas uždarame Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto posėdyje pateikia visą su Bankininkystės priežiūros tarybos užduotimis susijusią konfidencialią informaciją, kuri būtina, kad būtų galima vykdyti Europos Parlamento įgaliojimus pagal Sutartį ir šį reglamentą.

7.          Dalyvaujančios valstybės narės nacionalinio parlamento prašymu Bankininkystės priežiūros tarybos atstovas kartu su kompetentingos nacionalinės institucijos atstovu atvyksta į parlamentą ir atsako į klausimus apie priežiūros užduočių vykdymą.

8.          Šiuo reglamentu nedaroma poveikio Europos Parlamento teisei įsteigti laikiną tyrimo komitetą ir jam pavesti tirti įtariamus pažeidimus arba netinkamo administravimo atvejus įgyvendinant Sąjungos teisę pagal SESV 226 straipsnį arba Europos Parlamento teisei pareikalauti atlikti nepriklausomą tyrimą dėl ECB veiksmų arba neveikimo, dėl kurio susiklostėarba galėjo susiklostyti svarbios aplinkybės, susijusios su kredito įstaigos įsipareigojimų nevykdymu, pasitikėjimu ja arba finansiniu stabilumu.

17a straipsnis

Deramas priežiūros sprendimų priėmimo procesas ir procedūra

1.          Prieš priimdamas priežiūros sprendimus pagal 4 straipsnį ir 2 skyrių, ECB suteikia asmenims, kurių atžvilgiu vykdomas procesas, galimybę pasisakyti. Tai netaikoma, jei siekiant apsaugoti finansų sistemą nuo didelės žalos reikia imtis skubių veiksmų. Tokiu atveju ECB gali priimti laikiną sprendimą ir atitinkamiems asmenims suteikia galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

2.          Atitinkamais atvejais procedūros metu visapusiškai paisoma atitinkamų asmenų teisės į gynybą. Jiems suteikiama teisė, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis, susipažinti su ECB byla. Teisė susipažinti su byla negalioja konfidencialiai informacijai.

3.          ECB sprendimuose nurodomos juos pagrindžiančios priežastys.

17b straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

ECB užtikrina, kad būtų nustatytos veiksmingos pranešimų apie šio reglamento pažeidimus teikimo priemonės, įskaitant konkrečias pranešimų apie pažeidimus priėmimo ir jų nagrinėjimo procedūras. Tokios procedūros turi atitikti atitinkamus ES teisės aktus, jomis užtikrinama, kad būtų laikomasi šių principų: apie pažeidimus pranešusiems asmenims suteikiama tinkama apsauga, įskaitant visišką anonimiškumą, apsaugomi asmens duomenys, užtikrinama tinkama kaltinamųjų apsauga ir tinkama apsauga nuo netinkamo elgesio darbe.

18 straipsnis

Atskyrimas nuo pinigų politikos funkcijų

1.          Vykdydamas šiuo reglamentu jam pavestas užduotis ECB siekia tik šiame reglamente nurodytų tikslų.

2.          Šiuo reglamentu jam pavestas užduotis ECB vykdo atskirai nuo pinigų politikos ir kitų užduočių. Šiuo reglamentu ECB pavestos užduotys ir ECB vykdomos pinigų politikos užduotys neturi kliudyti vienos kitoms. Be to, šiuo reglamentu ECB pavestos užduotys neturi kliudyti su Europos sisteminės rizikos valdyba susijusioms ir kitoms užduotims. ECB Europos Parlamentui ir Tarybai praneša, kaip ji laikėsi šios nuostatos. Dėl pagal šį reglamentą ECB pavestų užduočių nekeičiama nuolatinė jo paskolų gavėjų mokumo stebėsena.

Darbuotojai, kurie vykdo ECB šiuo reglamentu pavestas užduotis, organizacijoje atskiriami nuo kitų ECB darbuotojų ir jų ataskaitos teikiamos atskirai.

3.          1 ir 2 dalių tikslais ECB priima reikalingas vidaus taisykles, įskaitant profesinės paslapties saugojimo taisykles, taip pat taisykles, kuriomis nustatoma praktinė funkcijų atskyrimo tvarka bei ECB priežiūros funkcijų ir kitų jo funkcijų veiklos nepriklausomumas. Priimtos taisyklės ir procedūros paskelbiamos viešai ir pateikiamos Europos Parlamentui ir Tarybai.

19 straipsnis

Bankininkystės priežiūros taryba

1.          ECB pagal šį reglamentą pavestas priežiūros užduotis planuoja ir parengia vidaus institucija, kurią sudaro ECB vykdomosios valdybos paskirti keturi ECB atstovai ir kiekvienos dalyvaujančios valstybės už kredito įstaigų priežiūrą atsakingos institucijos atstovas (toliau – Bankininkystės priežiūros taryba).

2.          Be to, į Bankininkystės priežiūros tarybą įeina pirmininkas arba pirmininkė, kurį (-ią) pagal atvirą atrankos procedūrą, gavusi Europos Parlamento pritarimą, paskiria Valdančioji taryba, atsižvelgusi į nuopelnus, įgūdžius bei išsamias žinias apie finansų įstaigas ir finansų priežiūrą. Bankininkystės priežiūros tarybos pirmininko pavaduotoją iš ECB valdančios tarybos narių išrenka Valdančiosios tarybos nariai, o jo išrinkimą patvirtina Europos Parlamentas.

3.          Bankininkystės priežiūros taryba atlieka visą parengiamąjį darbą, susijusį su ECB pavestomis priežiūros užduotimis, ir teikia ECB valdančiajai tarybai užbaigtus sprendimų, kuriuos ji turi priimti, projektus laikydamasi ECB darbo reglamente nustatytos tvarkos. Sprendimo projektas bus laikomas priimtu, jei valdančioji taryba jo neatmes per nustatytą terminą, nurodydama savo nepritarimo priežastis.

3a.        Vykdydama savo užduotis pagal šį straipsnį Bankininkystės priežiūros taryba atsižvelgia į visus susijusius faktus bei aplinkybes dalyvaujančiose valstybėse narėse ir vykdo savo pareigas visos Sąjungos labui. Visi Bankininkystės priežiūros tarybos nariai turi vienodas balsavimo teises.

4.          Bankininkystės priežiūros taryba paskiria iš savo narių sudarytą mažesnį iniciatyvinį komitetą, kuris prisideda prie jos veiklos▌. Iniciatyvinis komitetas parengia Bankininkystės priežiūros tarybos posėdžius. Iniciatyviniam komitetui pirmininkauja Bankininkystės priežiūros tarybos pirmininkas ir, be pirmininko, jį sudaro šeši nariai. Šie šeši nariai – trys ECB atstovai ir trys Bankininkystės priežiūros tarybos paskirti aukštos reputacijos asmenys, turintys dokumentais pagrįstų atitinkamų žinių ir profesinės priežiūros patirties, Iniciatyvinis komitetas vykdo posėdžių rengimo užduotis paisydamas tik visos Sąjungos interesų ir veikia visiškai skaidriai kartu su Bankininkystės priežiūros taryba.

6.          Europos bankininkystės institucijos pirmininkas ir Europos Komisijos atstovas Bankininkystės priežiūros tarybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis.

7.          Valdančioji taryba priima ir viešai paskelbia Bankininkystės priežiūros tarybos darbo tvarkos taisykles, įskaitant su pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija susijusias taisykles. Pirmininko kadencija trunka penkerius metus ir gali būti pratęsta vieną kartą. Pirmininko pavaduotojo kadencija neviršija penkerių metų ir nepratęsiama. Darbo tvarkos taisyklėmis visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms užtikrinamos vienodos sąlygos. Sudarant Bankininkystės priežiūros tarybą laikomasi lyčių ir patirties pusiausvyros principų.

20 straipsnis

Profesinė paslaptis ir keitimasis informacija

1.          Priežiūros prievoles vykdantys Bankininkystės priežiūros tarybos nariai, ECB darbuotojai ir dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų deleguoti darbuotojai, taip pat asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai, nuolat ar retkarčiais teikiantys bet kokias su tų užduočių vykdymu susijusias paslaugas, net jas įvykdę laikosi profesinės paslapties reikalavimų, nustatytų Protokolo Nr. 4 37 straipsnyje ir atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose.

2.          Laikantis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytų apribojimų ir sąlygų, ECB vykdant šiuo reglamentu jam pavestas užduotis, jam leidžiama keistis informacija su nacionalinėmis arba Europos institucijomis ir įstaigomis tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisę nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms leidžiama atskleisti informaciją tiems subjektams arba kai valstybės narės pagal Sąjungos teisę gali numatyti tokį informacijos atskleidimą.

22 straipsnis

Ištekliai

ECB skiria išteklius, reikalingus pagal šį reglamentą jam pavestoms užduotims vykdyti.

23 straipsnis

Biudžetas

1.          ECB išlaidos, susijusios su šiuo reglamentu jam pavestų užduočių vykdymu, įrašomos į atskirą ECB biudžeto skirsnį.

2.          Teikdamas 17 straipsnyje nurodytą ataskaitą ECB išdėsto išsamią informaciją apie savo biudžetą priežiūros užduotims vykdyti. ▌ECB skelbia išsamias metines finansines to biudžeto ataskaitas▌.

2a.        Laikantis Protokolo (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 27.1 straipsnio nuostatų, metinės ataskaitos dėl priežiūros veiklai skirto biudžeto audituojamos.

24 straipsnis

Priežiūros mokesčiai

1.          ECB vykdydamas priežiūros įgaliojimusdalyvaujančių valstybių narių kredito įstaigų ima mokesčius, kuriais padengiamos su jo užduočių vykdymu susijusios išlaidos▌.

2.          Kredito įstaigai taikomo mokesčio suma yra proporcinga atitinkamos kredito įstaigos svarbai ir rizikos lygiui.

2a.        ECB skelbia pareiškimą, kuris gali būti reguliariai atnaujinamas, dėl mokesčių, kurie taikomi pagal šį straipsnį, dydžio politikos.

25 straipsnis

Darbuotojai ir keitimasis darbuotojais

1.          ECB užtikrina, kad su visomis dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis būtų tinkamai keičiamasi darbuotojais ir jie būtų deleguojami, taip pat, kad nacionalinės kompetentingos institucijos tarpusavyje tinkamai keistųsi darbuotojais ir juos deleguotų, atsižvelgiant į ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų atsakomybės už veiklą pasiskirstymą .

2.          Atitinkamais atvejais ECB reikalauja, kad į nacionalinių kompetentingų institucijų priežiūros grupes, atliekančias kredito įstaigos, finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje priežiūros veiklą pagal šį reglamentą, būtų įtraukti ir kitų dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų darbuotojai.

2a.        ECB įsteigia nuolatinį etikos komitetą galimiems interesų konfliktams, susijusiems su priežiūros veikloje dalyvavusių ir nustojusių eiti pareigas ECB darbuotojų įsidarbinimu, vertinti. Komitetas atsakingas už išsamių ir oficialių vertinimo procedūrų parengimą. Tokių vertinimų rezultatai skelbiami viešai.

2b.        Buvę ECB darbuotojai, kurie dalyvavo priežiūros veikloje ir kurie ketina per dvejus metus nuo to laiko, kai nustojo eiti pareigas, užsiimti profesine veikla, turi laiku apie tai pranešti etikos komitetui. Komitetas per vieną mėnesį nuo informacijos gavimo dienos priima sprendimą dėl to, ar darbo pasiūlymas atitinka poreikį užtikrinti darbuotojų sąžiningumą ir nepriklausomumą. Buvę ECB darbuotojai gali užsiimti profesine veikla tik gavę etikos komiteto pritarimą.

2c.         Bankininkystės priežiūros tarybos nariams draudžiama dirbti apmokamą darbą privataus sektoriaus įstaigose, už kurių priežiūrą atsakingas ECB, dvejus metus po to, kai jie nustojo eiti pareigas.

26 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija paskelbia šio reglamento taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje, inter alia, įvertinama:

a) ECB priežiūros veiklos veikimas ir poveikis visos Sąjungos interesams ir finansinių paslaugų bendrosios rinkos darnai ir vientisumui, taip pat bendro priežiūros mechanizmo veikimas Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje;

aa) ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų užduočių paskirstymas bendroje priežiūros sistemoje;

b) nepriklausomumo veiksmingumas ir atskaitomybės tvarka;

c) bendro priežiūros mechanizmo, ESRV ir Europos bankininkystės institucijos sąveika;

d) valdymo tvarkos, įskaitant Bankininkystės priežiūros tarybos sudėtį ir balsavimo procedūras, jos sąveika su Valdančiąja taryba, taip pat euro zonos valstybių narių bei kitų bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių valstybių narių bendradarbiavimą Bankininkystės priežiūros taryboje, tinkamumas;

da) ECB ir nedalyvaujančių valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų sąveika ir bendro priežiūros mechanizmo poveikis toms valstybėms narėms;

db) vidaus apeliacinių skundų dėl ECB sprendimų procedūrų veiksmingumas;

dc) priežiūros ir pinigų politikos funkcijų atskyrimo ECB veiksmingumas bei galimybė atskirti priežiūros užduotimis skirtus finansinius išteklius nuo ECB biudžeto ir įtraukti juos į bendrąjį Sąjungos biudžetą;

dd) pagal bendrą priežiūros mechanizmą priimtų priežiūros sprendimų fiskalinis poveikis dalyvaujančioms valstybėms narėms ir galimybė suteikti dalyvaujančioms valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euras, tam tikrų išteklių fiskalinės padėties stiprinimui;

de) galimybė toliau vystyti bendrą priežiūros mechanizmą remiantis esamomis galiojančių Sutarčių nuostatomis arba Sutarčių pakeitimais, kurių gali prireikti siekiant didesnio bendro priežiūros mechanizmo efektyvumo, įskaitant galimybę sujungti EBI ir bendrą priežiūros mechanizmą bei galimybę bendrą priežiūros mechanizmą arba EDPPI priežiūrą (stiprinant EDPPI vaidmenį) taikyti ir draudimo įmonėms.

Ataskaita teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai. Jei reikia, Komisija teikia susijusius pasiūlymus.

27 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos ir įsigaliojimas

1.          Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

2.          Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. ECB pradeda vykdyti visas priežiūros užduotis, jam pavestas pagal šį reglamentą. ▐

3.          Iki 2014 m. sausio 1 d. ECB, priėmęs kredito įstaigai, finansų kontroliuojančiajai bendrovei ar mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei ir atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai skirtą sprendimą, gali pradėti vykdyti jam šiuo reglamentu pavestas užduotis, ypač jei atitinkama kredito įstaiga gavo arba prašė tiesioginės ar netiesioginės Europos finansinės pagalbos iš EFSF ar ESM, ar kitų valstybės finansinės paramos institucijų, taip pat jei finansų įstaiga pati arba kaip kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių grupės dalis kelia sisteminę riziką, apibrėžtą ES teisėje.

4.          Įsigaliojus šiam reglamentui, siekdamas vykdyti savo užduotis pagal pirmiau išdėstytas šio straipsnio dalis, ECB gali prašyti dalyvaujančios valstybės narės kompetentingų institucijų ir 9 straipsnyje nurodytų asmenų teikti bet kokią informaciją, kurios ECB gali prireikti atliekant išsamų toje valstybėje narėje įsteigtų kredito įstaigų vertinimą. Kredito įstaiga ir kompetentinga institucija pateikia prašomą informaciją.

5.          Nukrypstant nuo 4 straipsnio 3 dalies, nuo šio reglamento įsigaliojimo iki direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB panaikinimo bei pakeitimo naujais Sąjungos aktais ECB vykdo šiuo reglamentu jam pavestas užduotis, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms duodamas nurodymus dėl joms suteiktų atitinkamų įgaliojimų vykdymo.

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 3 dalies, nuo šio reglamento įsigaliojimo iki teisėkūros procedūra priimtų aktų dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, kuriais ECB įgaliojamas atlikti kompetentingų institucijų užduotis, įsigaliojimo ECB atlieka 4 straipsnio 2 dalies j punkte jam pavestas užduotis, nacionalinėms kompetentingoms institucijoms duodamas nurodymus dėl bet kokių joms suteiktų atitinkamų įgaliojimų vykdymo.

6.          Kredito įstaigos, kurioms 1 dalyje nurodytą datą arba atitinkamais atvejais 2 ir 3 dalyse nurodytomis datomis buvo suteiktas dalyvaujančios valstybės narės leidimas, laikomos turinčiomis 13 straipsnyje nurodytą leidimą ir gali tęsti savo veiklą. Nacionalinės kompetentingos institucijos iki šio reglamento taikymo pradžios dienos arba atitinkamais atvejais iki 2 ir 3 dalyse nurodytų datų praneša ECB šių kredito įstaigų identifikavimo duomenis ir perduoda ataskaitą su atitinkamų įstaigų ankstesniais priežiūros duomenimis bei rizikos profiliu, taip pat visą kitą ECB prašomą informaciją. Informacija pateikiama ECB reikalaujama forma.

6a.        Bet koks nacionalinių kompetentingų institucijų sprendimas ir (arba) priemonė, priimti prieš įsigaliojant šiam reglamentui tose srityse, kuriose ECB pavestos rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros užduotys, kaip apibrėžta 4 straipsnyje, galioja iki tol, kol ECB juos pakeičia arba panaikina pagal šio reglamento nuostatas.

(1)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu; išbrauktos teksto dalys žymimos simboliu ▌.

(2)

          OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(3)

          OL L 331, 2010 12 15, p. 37.

(4)

          OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(5)

          OL L 40, 2010 2 7, p. 453.

(6)

          OL C 25 E, 2004 1 29, p. 394.

(7)

          OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

(8)

          OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(9)

          OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(10)

          OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(11)

         OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(12)

         OL L 35, 2003 2 11, p. 1–27.


Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (27.11.2012)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika

(COM(2012) 0511 – C7‑0314/2012 – 2012/0242(CNS))

Nuomonės referentas: Andrew Duff

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bankų sąjungos, kuriai būtų taikomas Europos centriniame banke (ECB) sutelktas bendras priežiūros mechanizmas, sukūrimas kelia labai svarbių konstitucinės reikšmės klausimų, į kuriuos turi būti atkreiptas Parlamento dėmesys.

Europos Vadovų Taryba ir Europos Komisija teisiniu pagrindu pasirinko Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 127 straipsnio 6 dalį:

6. Taryba, vieningai priimdama reglamentus pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Europos centriniu banku, gali pavesti Europos centriniam bankui specialias užduotis, susijusias su rizikos ribojimu pagrįsta kredito ir kitų finansų įstaigų, išskyrus draudimo įmones, priežiūra.

Pranešėjo tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos sanglaudą apskritai ir visapusišką ES teisės nuostatų laikymąsi kartu sukuriant veiksmingą, tinkamą bendrą priežiūros mechanizmą. Šiuo tikslu pranešėjas pateikia 41-ą Komisijos parengto Tarybos reglamento projekto pakeitimą, kurie apibendrinami toliau pateiktoje lentelėje.

Pakeitimai

Turinys

1

Apibrėžiamas politinis kontekstas.

4

Atnaujinama.

5, 24, 33

Euro zonos narių dalyvavimas neturi būti laisvai pasirenkamas; euro zonai nepriklausančių valstybių (būsimųjų euro zonos narių) dalyvavimas laikomas norma. Tik JK netaikomos su euro zona susijusios nuostatos (Protokolas Nr. 15).

6

ECB pasitelkiamas todėl, kad jam jau patikėti įgyvendinimo įgaliojimai.

7

Išplečiama taikymo sritis siekiant įtraukti visus bankus be išimties.

12

Sutartiniai susitarimai su dalyvaujančiomis valstybėmis, kurios nepriklauso euro zonai.

8, 9, 10, 26, 28

Būtinybė gerbti Europos bankininkystės instituciją ir paisyti bendrosios rinkos vientisumo.

13, , 36, 42, 43

Lygus visų bendrą priežiūros mechanizmą taikančių valstybių statusas.

13, 21, 39

Naujosios ECB priežiūros tarybos ir valdančiosios tarybos santykiai.

14, 29, 43, 44

Skaidrumas.

15, 16,17, 20, 40, 42, 45, 46,47, 48

Pirmininko rinkimas Europos Parlamente ir priežiūros tarybos atskaitomybė.

18

Teisminė kontrolė ir apeliacinis procesas.

2, 30, 32, 34, 35, 46, 48

Projekto rengimo patobulinimai.

Pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į tai, jog Parlamentui būtina užtikrinti, kad glaudžiai derėtų su šiuo teisės aktu susijusi jo pozicija (M. Thyssen pranešimas) ir su projektu dėl Europos bankininkystės institucijos reglamento susijusi jo pozicija (S. Giegoldo pranešimas).

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) dėl dabartinės finansų ir ekonomikos krizės vos nežlugo Europos bankų sistema. Susiskaldęs finansų sektoriaus kelia grėsmę bendros valiutos ir bendrosios rinkos stabilumui. Dabar itin svarbu intensyviau siekti bankų sektoriaus integracijos, kad būtų paremta Europos vienybė, atkurtas finansų stabilumas ir padėtas ekonomikos gaivinimo pagrindas;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Europos bankininkystės institucija (EBI), įsteigta 2011 m. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir Europos finansų priežiūros institucijų sistema, sukurta vadovaujantis to reglamento 2 straipsniu ir 2010 m. lapkričio 24 d. Reglamento (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (EDPPI), 2 straipsniu, ir 2010 m. lapkričio 24 d. Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (EVPRI), labai pagerino Sąjungos bankų priežiūros institucijų bendradarbiavimą. EBI labai prisideda kuriant bendrą Sąjungos finansinių paslaugų taisyklių sąvadą ir jos dalyvavimas labai svarbus nuosekliai įgyvendinant svarbiausių Sąjungos kredito įstaigų rekapitalizavimą, dėl kurio 2011 m. spalio mėn. susitarė Europos Vadovų Taryba;

(6) Europos bankininkystės institucija (EBI), įsteigta 2011 m. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir Europos finansų priežiūros institucijų sistema, sukurta vadovaujantis to reglamento 2 straipsniu ir 2010 m. lapkričio 24 d. Reglamento (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (EDPPI), 2 straipsniu, ir 2010 m. lapkričio 24 d. Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (EVPRI), labai pagerino Sąjungos bankų priežiūros institucijų bendradarbiavimą. EBI labai prisideda kuriant bendrą visos Sąjungos finansinių paslaugų taisyklių sąvadą ir jos dalyvavimas labai svarbus nuosekliai įgyvendinant svarbiausių Sąjungos kredito įstaigų rekapitalizavimą, dėl kurio 2011 m. spalio mėn. susitarė Europos Vadovų Taryba;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Sutartyse, ypač ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje, numatytas Sąjungos institucijų lojalaus bendradarbiavimo principas;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) 2012 m. spalio 18 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad procesas siekiant gilesnės ekonominės ir pinigų sąjungos turėtų būti grindžiamas Sąjungos institucine ir teisine struktūra ir pasižymėti atvirumu euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms ir skaidrumu jų atžvilgiu, taip pat pagarba bendrosios rinkos nedalumui. Integruotai finansinei struktūrai bus taikomas bendras priežiūros mechanizmas (BPM), kuris bus kaip įmanoma atviresnis visoms jį taikyti pageidaujančioms valstybėms narėms;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) todėl reikėtų sudaryti Europos bankų sąjungą, paremtą tikru bendru finansinių paslaugų taisyklių sąvadu visai bendrajai rinkai ir sudarytą iš bendro priežiūros mechanizmo ir bendros indėlių draudimo ir bankų pertvarkymo sistemos. . Atsižvelgiant į glaudžius bendrą valiutą įsivedusių valstybių narių tarpusavio ryšius ir sąveiką, bankų sąjunga turėtų apimti ne mažiau kaip visas euro zonos valstybes nares. Siekiant palaikyti ir gerinti vidaus rinką ir kiek tai yra įmanoma institucine prasme, bankų sąjungoje taip pat turėtų galėti dalyvauti kitos valstybės narės;

(9) todėl reikėtų sudaryti Europos bankų sąjungą, paremtą EBI parengtu visapusišku ir išsamiu bendru finansinių paslaugų taisyklių sąvadu visai bendrajai rinkai ir sudarytą iš bendro priežiūros mechanizmo ir bendros indėlių draudimo ir bankų pertvarkymo sistemos. Atsižvelgiant į bendrą valiutą įsivedusių valstybių narių tarpusavio priklausomybę, bankų sąjunga turėtų būti taikoma bent jau visoms euro zonos valstybėms narėms ir turėtų būti išplėsta, kad apimtų visas kitas valstybes, kurios ketina įsivesti eurą ar tam rengiasi. Siekiant palaikyti ir gerinti vidaus rinką ir kiek tai yra įmanoma institucine prasme, bankų sąjungoje taip pat turėtų galėti dalyvauti bet kuri kita valstybė narė;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) kaip euro zonos centrinis bankas, turintis daug patirties makroekonomikos ir finansų stabilumo klausimais, ECB yra tinkama institucija priežiūros užduotims vykdyti, daugiausia dėmesio skiriant Europos finansų sistemos stabilumui apsaugoti. Iš tiesų daugelyje valstybių narių centriniai bankai jau yra atsakingi už bankų priežiūrą. Todėl ECB reikėtų pavesti specialias užduotis, susijusias su euro zonos kredito įstaigų priežiūros politika;

(11) kaip euro zonos centrinis bankas, turintis daug patirties makroekonomikos ir finansų stabilumo klausimais ir besinaudojantis savo paties įgyvendinimo įgaliojimais, ECB yra tinkama institucija priežiūros užduotims vykdyti, daugiausia dėmesio skiriant Europos finansų sistemos stabilumui apsaugoti. Iš tiesų ECB dalyvavimas bankų sektoriaus priežiūroje atspindėtų dabartinę praktiką daugumoje valstybių narių, kurių centriniai bankai jau yra atsakingi už bankų priežiūrą Todėl ECB reikėtų pavesti specialias užduotis, susijusias su rizikos ribojimo principais pagrįstos euro zonos kredito įstaigų priežiūros politika;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) didelių bankų saugumas ir patikimumas yra labai svarbus dalykas, siekiant užtikrinti finansų sistemos stabilumą. Vis dėlto pastarojo meto patirtis rodo, kad dėl mažesnių bankų taip pat gali kilti grėsmė finansiniam stabilumui. Todėl ECB turėtų galėti vykdyti priežiūros užduotis, susijusias su visais dalyvaujančių valstybių narių bankais;

(13) didelių bankų saugumas ir patikimumas yra labai svarbus dalykas, siekiant užtikrinti finansų sistemos stabilumą. Vis dėlto pastarojo meto patirtis rodo, kad dėl mažesnių bankų taip pat gali kilti grėsmė finansiniam stabilumui. Todėl ECB turėtų galėti vykdyti priežiūros užduotis, susijusias su visais be išimties dalyvaujančių valstybių narių bankais;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) kai kurios valstybės narės turėtų pavesti priežiūros užduotis ECB, atsižvelgdamos į 2010 m. įsteigtą Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS) ir jos pagrindinį tikslą – sukurti bendrą taisyklių sąvadą ir pagerinti priežiūros praktikos konvergenciją visoje Sąjungoje. Svarbu, kad bankų priežiūros institucijos ir draudimo bei vertybinių popierių rinkų priežiūros institucijos bendradarbiautų, spręsdamos bendros svarbos klausimus ir užtikrindamos tinkamą kredito įstaigų, kurios veikia ir draudimo bei vertybinių popierių sektoriuose, priežiūrą. Todėl ECB turėtų būti reikalaujama glaudžiai bendradarbiauti su EBI, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, taip pat su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, laikantis EFSF principų;

(24) pavedant priežiūros užduotis ECB turėtų būti atsižvelgiama į 2010 m. įsteigtą Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS) ir jos pagrindinį tikslą – sukurti bendrą taisyklių sąvadą ir pagerinti priežiūros praktikos konvergenciją visoje Sąjungoje. Svarbu, kad bankų priežiūros institucijos ir draudimo bei vertybinių popierių rinkų priežiūros institucijos bendradarbiautų, spręsdamos bendros svarbos klausimus ir užtikrindamos tinkamą kredito įstaigų, kurios veikia ir draudimo bei vertybinių popierių sektoriuose, priežiūrą. Todėl ECB turėtų būti reikalaujama glaudžiai bendradarbiauti su EBI, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, taip pat su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija nepažeidžiant jų kompetencijos;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) EBI, siekdama išsaugoti bendrosios finansų rinkos vientisumą, turėtų toliau atlikti savo vaidmenį ir vykdyti visus savo įgaliojimus ir užduotis: toliau kurti bendrą taisyklių sąvadą, taikomą visoms valstybėms narėms, ir užtikrinti, kad jis būtų įgyvendinamas, taip pat gerinti priežiūros praktikos konvergenciją visoje Sąjungoje. Be to, EBI dabar reikėtų pavesti parengti bendrą priežiūros vadovą, papildantį ES bendrą taisyklių sąvadą, ir užtikrinti nuoseklumą bankų priežiūros srityje;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti ECB pavestų priežiūros funkcijų ir sprendimų priėmimo EBI nuoseklumą, ECB, kiek tai susiję su jo kompetencija, turėtų suderinti bendrą dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių institucijų atstovų poziciją;

(25) siekiant išsaugoti bendrosios rinkos vientisumą, ECB, kiek tai susiję su jo kompetencija ir kai dalyvaujančios valstybės narės tiesiogiai susijusios su sprendžiamu klausimu, turėtų tik suderinti dalyvaujančių valstybių narių atstovų poziciją. ECB turi visapusiškai atsižvelgti į EBI vaidmenį – tiek rengiant bendrą Europos bankų sektoriaus taisyklių sąvadą, tiek stebint, kaip taisyklės taikomos visoje Sąjungoje;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) ECB turėtų vykdyti savo užduotis, atsižvelgdamas į visas Sąjungos teisės normas, įskaitant visą pirminę ir antrinę Sąjungos teisę, Komisijos sprendimus valstybės pagalbos srityje, konkurencijos taisykles ir susijungimų kontrolę, taip pat visoms valstybėms narėms taikomą bendrą taisyklių sąvadą. EBI pavesta parengti techninių standartų ir gairių bei rekomendacijų projektą, kuriuo būtų užtikrinta priežiūros konvergencija ir priežiūros rezultatų nuoseklumas Sąjungoje. ECB neturėtų pakeisti šių EBI vykdomų užduočių ir todėl turėtų pasinaudoti įgaliojimais priimti reglamentus pagal SESV 132 straipsnį tik tuomet, kai Sąjungos teisės aktai, kuriuos priėmė Europos Komisija, remdamasi EBI parengtais projektais, arba EBI parengtos gairės ir rekomendacijos neapima tam tikrų aspektų, kurie yra būtini, norint tinkamai vykdyti ECB užduotis, arba kai juose šie aspektai nepakankamai išsamiai išdėstyti;

(26) ECB turėtų vykdyti savo užduotis, atsižvelgdamas į visas Sąjungos teisės normas, įskaitant visą pirminę ir antrinę Sąjungos teisę, Komisijos sprendimus valstybės pagalbos srityje, konkurencijos taisykles ir susijungimų kontrolę, taip pat visoms valstybėms narėms taikomą bendrą taisyklių sąvadą ir bendrą priežiūros vadovą, kurį sudaryti turėtų EBI. EBI pavesta parengti techninių standartų ir gairių bei rekomendacijų projektą, kuriuo būtų užtikrinta priežiūros konvergencija ir priežiūros rezultatų nuoseklumas Sąjungoje. ECB neturėtų pakeisti šių EBI vykdomų užduočių ir todėl turėtų pasinaudoti įgaliojimais priimti reglamentus pagal SESV 132 straipsnį tik tuomet, kai Sąjungos teisės aktai, kuriuos priėmė Europos Komisija, remdamasi EBI parengtais projektais, arba EBI parengtos gairės ir rekomendacijos neapima tam tikrų aspektų, kurie yra būtini, norint tinkamai vykdyti ECB užduotis, arba kai juose šie aspektai nepakankamai išsamiai išdėstyti;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) kiek tai susiję su euro zonoje ir už jos ribų veikiančių tarptautinių bankų priežiūra, ECB turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kompetentingomis nedalyvaujančių valstybių narių institucijomis. Kaip kompetentingai institucijai, ECB turėtų būti taikomi atitinkami įpareigojimai bendradarbiauti ir keistis informacija pagal Sąjungos teisę, jis taip pat turėtų visapusiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijose. Be to, kadangi Europos institucijos vykdomos priežiūros užduotys yra aiškiai naudingos finansiniam stabilumui ir tvariai rinkos integracijai užtikrinti, bendros valiutos neįsivedusios valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti naujajame mechanizme. Vis dėlto būtina veiksmingo priežiūros užduočių vykdymo sąlyga – iki galo ir nevėluojant įgyvendinami priežiūros sprendimai. todėl valstybės narės, norinčios dalyvauti naujajame mechanizme, turėtų įsipareigoti užtikrinti, kad jų nacionalinės kompetentingos institucijos laikysis bet kokių ECB reikalaujamų su kredito įstaigomis susijusių priemonių ir jas įgyvendins. ECB turėtų galėti užmegzti glaudų bendradarbiavimą su valstybės narės, neįsivedusios bendros valiutos, kompetentingomis institucijomis. Jis turėtų būti įpareigotas užmegzti bendradarbiavimą, kai vykdomos šiame reglamente nustatytos sąlygos. Sąlygomis, kuriomis glaudų bendradarbiavimą užmezgusių valstybių narių kompetentingų institucijų atstovai dalyvauja priežiūros tarybos veikloje, turėtų būti užtikrintas kuo didesnis tų atstovų dalyvavimas, atsižvelgiant į apribojimus, nustatytus ECBS ir ECB statutuose, ypač kiek tai susiję su sprendimų priėmimo proceso vientisumu;

(29) kiek tai susiję su euro zonoje ir už jos ribų veikiančių tarptautinių bankų priežiūra, ECB turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kompetentingomis nedalyvaujančių valstybių narių institucijomis. Kaip kompetentingai institucijai, ECB turėtų būti taikomi atitinkami įpareigojimai bendradarbiauti ir keistis informacija pagal Sąjungos teisę, jis taip pat turėtų visapusiškai dalyvauti priežiūros institucijų kolegijose. Be to, kadangi Europos institucijos vykdomos priežiūros užduotys yra aiškiai naudingos finansiniam stabilumui ir tvariai rinkos integracijai užtikrinti, bendros valiutos neįsivedusios valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti naujajame mechanizme. Vis dėlto būtina veiksmingo priežiūros užduočių vykdymo sąlyga – iki galo ir nevėluojant įgyvendinami priežiūros sprendimai. todėl valstybės narės, norinčios dalyvauti naujajame mechanizme, turėtų įsipareigoti užtikrinti, kad jų nacionalinės kompetentingos institucijos laikysis bet kokių ECB reikalaujamų su kredito įstaigomis susijusių priemonių ir jas įgyvendins. ECB turėtų galėti užmegzti glaudų bendradarbiavimą su valstybės narės, neįsivedusios bendros valiutos, kompetentingomis institucijomis. Jis turėtų būti įpareigotas užmegzti bendradarbiavimą, kai vykdomos šiame reglamente nustatytos sąlygos. Šiose sąlygose taip pat yra reikalavimas, kad minėtos valstybės narės užtikrintų, jog jų nacionalinės kompetentingos institucijos toliau įgyvendintų bet kokias, ECB prašomas įgyvendinti priemones dėl kredito įstaigų ir priims tokias priemones, taip pat vykdys įpareigojimą priimti nacionalinės teisės aktus, kad būtų užtikrinta, jog jų nacionalinės kompetentingos institucijos būtų įpareigotos priimti bet kokias, ECB prašomas priimti priemones dėl kredito institucijų;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) sąlygos, kuriomis euro zonai nepriklausančių valstybių narių kompetentingų institucijų atstovai dalyvauja priežiūros tarybos veikloje, turėtų būti tokios, kad jiems būtų visapusiškai atstovaujama priežiūros taryboje ir kad jų statusas prilygtų euro zonos valstybių narių kompetentingų institucijų atstovų statusui, įskaitant balsavimo teises. Priežiūros taryba turėtų būti įgaliota planuoti ir vykdyti ECB priežiūros užduotis. Priežiūros taryba turėtų vykdyti savo įgaliojimus visapusiškai pripažindama, kad ECB valdančioji taryba yra pagrindinė ECB valdančioji institucija;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) taikydamas sprendimų priėmimo procedūras, ECB turėtų laikytis Sąjungos taisyklių ir bendrųjų tinkamo proceso ir skaidrumo principų. Turėtų būti visapusiškai paisoma ECB sprendimų adresatų teisės būti išklausytiems;

(33) taikydamas sprendimų priėmimo procedūras, ECB turėtų laikytis Sąjungos taisyklių ir bendrųjų tinkamo proceso ir skaidrumo principų. Turėtų būti visapusiškai paisoma ECB sprendimų adresatų teisės būti išklausytiems. Priežiūros taryba turėtų skelbti savo protokolus;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) priežiūros užduočių pavedimas reiškia didelę ECB atsakomybę užtikrinti finansinį stabilumą Sąjungoje ir kuo veiksmingiau ir proporcingiau naudotis savo priežiūros įgaliojimais. Todėl ECB turėtų atsiskaityti už šių užduočių vykdymą Europos Parlamentui, Ministrų Tarybai ir Euro grupei, kaip demokratiškai įteisintoms institucijoms, atstovaujančioms Europos žmonėms ir valstybėms narėms. Toks atsiskaitymas turėtų apimti reguliarų ataskaitų teikimą ir atsakymą į klausimus. Jeigu nacionalinės priežiūros institucijos imasi veiksmų pagal šį reglamentą, atskaitomybės susitarimai pagal nacionalinę teisę turėtų ir toliau galioti;

(34) priežiūros užduočių pavedimas reiškia didelę ECB atsakomybę užtikrinti finansinį stabilumą Sąjungoje ir kuo veiksmingiau ir proporcingiau naudotis savo priežiūros įgaliojimais. Pinigų politikos atžvilgiu ECB turi likti nepriklausomas, tačiau jam turi būti taikoma naujų formų demokratinė atskaitomybė, susijusi su jo priežiūros įgaliojimais. Toks atsiskaitymas turėtų apimti reguliarų ataskaitų teikimą ir atsakymą į klausimus. Jeigu nacionalinės priežiūros institucijos imasi veiksmų pagal šį reglamentą, atskaitomybės susitarimai pagal nacionalinę teisę turėtų ir toliau galioti;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a) priežiūros taryba turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti metinę ataskaitą. Priežiūros tarybos atstovai gali būti pakviesti atvykti į susijusius Europos Parlamento komitetus. Priežiūros tarybos veiklos atžvilgiu turėtų būti taikoma Europos Parlamento teisė sukurti laikinąjį tyrimo komitetą;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34b) dalyvaujančių valstybių narių parlamentų prašymu, atitinkami šių parlamentų komitetai gali išklausyti priežiūros tarybos atstovą;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

34 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34c) nepažeidžiant SESV 263 straipsnio, Teisingumo Teismui turėtų būti sudaryta galimybė tikrinti savo priežiūros įgaliojimus vykdančio ECB aktų, kurie, kaip numatyta, darys teisinį poveikį trečiosioms šalims, teisėtumą;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) ECB yra atsakingas už pinigų politikos funkcijų vykdymą, siekiant išlaikyti kainų stabilumą pagal SESV 127 straipsnio 1 dalį. Priežiūros užduočių vykdymo tikslas – apsaugoti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą ir finansų sistemos stabilumą. Siekiant išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti, kad kiekviena funkcija būtų vykdoma pagal taikytinus tikslus, ECB turėtų užtikrinti, kad jos būtų vykdomos visiškai atskirai;

(35) ECB yra atsakingas už pinigų politikos funkcijų vykdymą, siekiant išlaikyti kainų stabilumą pagal SESV 127 straipsnio 1 dalį. Priežiūros užduočių vykdymo tikslas – apsaugoti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą ir finansų sistemos stabilumą. Siekiant išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti, kad kiekviena funkcija būtų vykdoma pagal taikytinus tikslus, ECB turėtų užtikrinti, kad jos būtų vykdomos visiškai atskirai. Darbuotojai, kurie vykdo ECB šiuo reglamentu pavestas užduotis, organizacijoje turėtų būti atskirti nuo kitų ECB darbuotojų ir jų ataskaitos turėtų būti teikiamos atskirai;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) visų pirma ECB turėtų būti sudaryta priežiūros taryba, atsakinga už sprendimų priežiūros klausimais rengimą ir turinti specialios nacionalinių priežiūros institucijų patirties. Todėl priežiūros tarybai turėtų vadovauti ECB valdančiosios tarybos išrinktas pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas ir, be jų, priežiūros tarybą turėtų sudaryti ECB ir nacionalinių institucijų atstovai. Siekiant užtikrinti tinkamą rotaciją ir visišką pirmininko ir pirmininko pavaduotojo nepriklausomumą, jų kadencija neturėtų būti ilgesnė kaip penkeri metai ir neturėtų būti atnaujinama. Kad būtų užtikrintas visapusiškas derinimas, atsižvelgiant į EBI veiklą ir Sąjungos rizikos ribojimu pagrįstą politiką, EBI ir Europos Komisija turėtų būti priežiūros tarybos stebėtojos. Vykdant ECB pavestas priežiūros užduotis, reikia priimti daug techniškai sudėtingų aktų ir sprendimų, įskaitant sprendimus dėl atskirų kredito įstaigų. Kad tos užduotys būtų veiksmingai atliktos pagal atskyrimo nuo pinigų politikos užduočių principą, ECB valdančioji taryba turėtų galėti pavesti tam tikras aiškiai apibrėžtas priežiūros užduotis ir susijusius sprendimus priežiūros tarybai su sąlyga, kad valdančioji taryba, galinti pateikti tai įstaigai nurodymų ir instrukcijų, vykdys priežiūrą ir bus už tai atsakinga. Priežiūros tarybai gali padėti mažesnės sudėties iniciatyvinis komitetas;

(36) visų pirma ECB turėtų būti sudaryta priežiūros taryba, atsakinga už sprendimų priežiūros klausimais rengimą ir turinti specialios nacionalinių priežiūros institucijų patirties. Priežiūros tarybai turėtų vadovauti ECB valdančiosios tarybos išrinktas pirmininkas, kurio kandidatūrai pritaria Europos Parlamentas. Be to, tarybą turėtų sudaryti ECB ir nacionalinių institucijų atstovai. Siekiant užtikrinti tinkamą rotaciją ir visišką pirmininko ir pirmininko pavaduotojo nepriklausomumą, jų kadencija neturėtų būti ilgesnė kaip penkeri metai ir neturėtų būti atnaujinama. Kad būtų užtikrintas visapusiškas derinimas, atsižvelgiant į EBI veiklą ir Sąjungos rizikos ribojimu pagrįstą politiką, EBI ir Europos Komisija turėtų būti priežiūros tarybos stebėtojos. Priežiūros taryba turėtų vykdyti savo užduotis visapusiškai pripažindama, kad ECB valdančioji taryba yra pagrindinė už ECB sprendimus atsakinga institucija. Vykdant ECB pavestas priežiūros užduotis, reikia priimti daug techniškai sudėtingų aktų ir sprendimų, įskaitant sprendimus dėl atskirų kredito įstaigų. Kad tos užduotys būtų veiksmingai atliktos pagal atskyrimo nuo pinigų politikos užduočių principą, ECB valdančioji taryba turėtų galėti pavesti tam tikras aiškiai apibrėžtas priežiūros užduotis priežiūros tarybai su sąlyga, kad valdančioji taryba, galinti pateikti tai įstaigai nurodymų ir instrukcijų, vykdys priežiūrą ir bus už tai atsakinga. Priežiūros tarybai gali padėti mažesnės sudėties iniciatyvinis komitetas;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a) priežiūros taryba turėtų būti atsakinga už ECB valdančiosios tarybos sprendimų rengimą ir vykdymą. Valdančioji taryba turėtų pritarti priežiūros tarybos pasiūlymams, nebent jie būtų atmesti kvalifikuota jos narių balsų dauguma. Valdančioji taryba turėtų pagrįsti nukrypimus nuo priežiūros tarybos parengtų pasiūlymų ir sprendimų projektų;

 

 

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) atsižvelgdamas į banko paslaugų globalizaciją ir padidėjusią tarptautinių standartų svarbą, ECB turėtų vykdyti savo užduotis laikydamasis tarptautinių standartų ir užmegzdamas dialogą bei glaudžiai bendradarbiaudamas su ne Sąjungos priežiūros institucijomis, nedubliuodamas EBI atliekamo tarptautinio vaidmens. Jam turėtų būti suteikti įgaliojimai plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis ir administracijomis ir su tarptautinėmis organizacijomis, su sąlyga, kad būtų derinama su EBI, ir kartu visapusiškai atsižvelgiant į dabartinį valstybių narių ir Sąjungos institucijų vaidmenį bei atitinkamą kompetenciją;

(41) atsižvelgdamas į banko paslaugų globalizaciją ir padidėjusią tarptautinių standartų svarbą, ECB turėtų vykdyti savo užduotis laikydamasis tarptautinių standartų ir užmegzdamas dialogą bei glaudžiai bendradarbiaudamas su ne Sąjungos priežiūros institucijomis, nedubliuodamas ir neribodamas EBI atliekamo tarptautinio vaidmens. Jam turėtų būti suteikti įgaliojimai plėtoti ryšius ir sudaryti administracinius susitarimus su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis ir administracijomis ir su tarptautinėmis organizacijomis, su sąlyga, kad būtų derinama su EBI, ir kartu visapusiškai atsižvelgiant į dabartinį valstybių narių ir Sąjungos institucijų vaidmenį bei atitinkamą kompetenciją;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(47 a) kadangi dar nepasibaigusi finansų krizė itin prisidėjo prie Europos finansų rinkų susiskaldymo, būtina sustiprinti bendrą integruotą finansų sistemą. Vis dėlto reikėtų turėti omenyje, kad didinant integraciją į ekonominę ir pinigų sąjungą negali atsirasti naujų, Sutartyse neapibrėžtų konvergencijos kriterijų, galinčių sukelti papildomų kliūčių prie ekonominės ir pinigų sąjungos prisijungti valstybėms, kurioms suteikta laikinai nukrypti leidžianti nuostata;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) dalyvaujanti valstybė narė – valstybė narė, kurios valiuta yra euro;

1) dalyvaujanti valstybė narė – valstybė narė, kurios valiuta yra euro, ir bet kuri kita bendrą priežiūros mechanizmą nusprendusi taikyti valstybė narė;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) nedalyvaujanti valstybė narė – valstybė narė, kurios valiuta nėra euro ir kuri nusprendžia netaikyti bendro priežiūros mechanizmo;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ECB glaudžiai bendradarbiauja su Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba, kurios sudaro Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, įsteigtą Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 2 straipsniu.

ECB, atlikdamas savo priežiūros įgaliojimus, glaudžiai bendradarbiauja su Europos bankininkystės institucija, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos sisteminės rizikos valdyba, kurios sudaro Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, įsteigtą Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 2 straipsniu. ECB atlieka savo priežiūros užduotis nesikišdamas į kitų EFPIS dalyvių kompetencijos sritį.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ECB glaudžiai bendradarbiauja su Europos stabilumo mechanizmu (ESM) ar bet kuria kita panašia dalyvaujančios valstybės narės, kurios valiuta nėra euro, priemone, jei kredito įstaiga pagal šią priemonę gavo finansinę paramą arba kreipėsi dėl jos;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Laikantis atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų, rizikos ribojimo principais pagrįstos priežiūros tikslais ECB suteikta išimtinė kompetencija vykdyti šias užduotis, susijusias su dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtomis visomis kredito institucijomis:

1. Nepažeidžiant EBI įgaliojimų ir laikantis atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų, bendro taisyklių sąvado ir EBI sudaryto bendro priežiūros vadovo nuostatų, rizikos ribojimo principais pagrįstos priežiūros tikslais ECB suteikta išimtinė kompetencija vykdyti šias užduotis, susijusias su dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtomis visomis kredito institucijomis:

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) prisidedant prie priežiūros tikrinimo atlikti kredito įstaigų priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;

h) prisidedant prie priežiūros tikrinimo atlikti kredito įstaigų priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir paskelbti šių testų rezultatus;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) derinti ir reikšti bendrą dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų atstovų poziciją Europos bankininkystės institucijos priežiūros taryboje ir administracinėje valdyboje klausimais, susijusiais su ECB šiuo reglamentu pavestomis užduotimis.

l) formuluoti bendrą dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų atstovų poziciją Europos bankininkystės institucijos priežiūros taryboje ir administracinėje valdyboje klausimais, tiesiogiai susijusiais su ECB šiuo reglamentu pavestomis užduotimis.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Atsižvelgdamas į susijusias Sąjungos teisės normas, visų pirma teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimtus aktus, ir laikydamasis jų ECB gali priimti reglamentus, rekomendacijas ir sprendimus dėl Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo arba taikymo tiek, kiek tai būtina vykdant šiuo reglamentu jam pavestas priežiūros užduotis.

3. Atsižvelgdamas į susijusias Sąjungos teisės normas, visų pirma teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimtus aktus, įskaitant bendrą taisyklių sąvadą ir EBI sudarytą bendrą priežiūros vadovą, taip pat EBI nustatytus techninius standartus, kuriuos patvirtino Komisija, ir laikydamasis jų ECB gali priimti reglamentus, rekomendacijas ir sprendimus dėl Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo arba taikymo tiek, kiek tai būtina vykdant šiuo reglamentu jam pavestas priežiūros užduotis ir tik tuo atveju, jei šie Sąjungos teisės aktai neapima tam tikrų aspektų, kurie yra būtini, norint tinkamai vykdyti ECB užduotis, arba kai juose šie aspektai nepakankamai išsamiai išdėstyti.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų atsakomybei ir susijusiems įgaliojimams vykdyti šiame reglamente nenurodytas priežiūros užduotis.

4. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis dalyvaujančių valstybių narių kompetentingų institucijų atsakomybei ir susijusiems įgaliojimams vykdyti priežiūros užduotis, kurios nėra patikėtos šiuo reglamentu.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Glaudus bendradarbiavimas su nedalyvaujančių valstybių narių kompetentingomis institucijomis

Valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, dalyvavimas taikant bendrą priežiūros mechanizmą

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo tikslu ECB nedalyvaujančios valstybės nacionalinei kompetentingai institucijai gali teikti gaires arba prašymus.

Tuo tikslu ECB tos valstybės nacionalinei kompetentingai institucijai gali teikti gaires arba prašymus.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Glaudus ECB ir nedalyvaujančios valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos bendradarbiavimas nustatomas ECB sprendimu, jei laikomasi šių sąlygų:

2. Glaudus ECB ir valstybės narės, kurios valiuta nėra euro, tačiau kuri nusprendžia dalyvauti, nacionalinės kompetentingos institucijos bendradarbiavimas nustatomas ECB sprendimu, jei laikomasi šių sąlygų:

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytame sprendime, laikantis Europos centrinių bankų sistemos (ESCB) ir ECB statutų, nustatomos sąlygos, kuriomis glaudų bendradarbiavimą pagal šį straipsnį užmezgusios valstybės narės kompetentingos nacionalinės institucijos atstovai dalyvauja priežiūros tarybos veikloje.

3. 2 dalyje nurodytame sprendime, laikantis Europos centrinių bankų sistemos (ESCB) ir ECB statutų, nustatomos sąlygos, kuriomis dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, kompetentingų nacionalinių institucijų atstovai visapusiškai ir vienodomis sąlygomis su valstybių narių, kurių valiuta yra euro, atstovais dalyvauja priežiūros tarybos veikloje.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu jam pavestas užduotis ECB vykdo atskirai nuo pinigų politikos ir kitų užduočių. Šiuo reglamentu ECB pavestos užduotys netrukdo ECB vykdomoms pinigų politikos ir kitoms užduotims.

2. Šiuo reglamentu jam pavestas užduotis ECB vykdo atskirai nuo pinigų politikos ir kitų užduočių. Šiuo reglamentu ECB pavestos užduotys netrukdo ECB vykdomoms pinigų politikos ir kitoms užduotims. Darbuotojai, kurie vykdo ECB šiuo reglamentu pavestas užduotis, organizacijoje yra atskirti nuo kitų ECB darbuotojų ir jų ataskaitos teikiamos atskirai.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalių tikslais ECB priima reikalingas vidaus taisykles, įskaitant profesinės paslapties saugojimo taisykles.

3. 1 ir 2 dalių tikslais ECB priima reikalingas vidaus taisykles, įskaitant profesinės paslapties saugojimo taisykles ir informacijos atskleidimo ribojimo taisykles (vadinamosios „kinų sienos“ taisyklės).

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Be to, į priežiūros tarybą įeina pirmininkas, kurį valdančiosios tarybos nariai renka iš vykdomosios valdybos narių (išskyrus pirmininką), ir pirmininko pavaduotojas, kurį iš savo narių išrenka ECB valdančioji taryba.

2. Be to, į priežiūros tarybą įeina pirmininkas, kurį ECB valdančiosios tarybos teikimu, gavusi Europos Parlamento pritarimą po kandidato klausymo atsakingame jo komitete, tvirtina Taryba. Pirmininkas pasirenkamas atsižvelgiant į jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą. Pirmininko pavaduotoją iš savo narių išrenka ECB valdančioji taryba.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. ECB valdančioji taryba priežiūros tarybai gali perduoti aiškiai apibrėžtas priežiūros užduotis ir susijusius sprendimus dėl atskirų kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ar mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba atpažįstamos jų grupės, su sąlyga, kad valdančioji taryba prižiūrės tų užduočių vykdymą ir bus už jas atsakinga.

3. ECB valdančioji taryba priežiūros tarybai gali perduoti aiškiai apibrėžtas priežiūros užduotis dėl atskirų kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ar mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių arba atpažįstamos jų grupės, su sąlyga, kad valdančioji taryba prižiūrės tų užduočių vykdymą ir bus už jas atsakinga.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal 6 straipsnį glaudų bendradarbiavimą užmezgusių valstybių narių kompetentingų institucijų atstovai gali dalyvauti priežiūros tarybos veikloje, laikantis pagal 6 straipsnio 2 ir 3 dalis priimtame sprendime nustatytų sąlygų ir atsižvelgiant į Europos centrinių bankų sistemos (ESCB) ir ECB statutus.

5. Dalyvaujančių valstybių kompetentingų institucijų atstovai gali lygiomis teisėmis dalyvauti priežiūros tarybos veikloje, laikantis pagal 6 straipsnio 2 ir 3 dalis priimtame sprendime nustatytų sąlygų ir atsižvelgiant į Europos centrinių bankų sistemos (ESCB) ir ECB statutus.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Valdančioji taryba priima priežiūros tarybos darbo tvarkos taisykles, įskaitant su pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija susijusias taisykles. Kadencija neviršija penkerių metų ir nepratęsiama.

7. Valdančioji taryba priima savo pačios ir priežiūros tarybos darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia. Remiantis priežiūros tarybos darbo tvarkos taisyklėmis užtikrinamas vienodas ir darnus požiūris į visus jos narius. Nariai nustato pirmininko kadencijos trukmės taisykles, kadencija neviršija penkerių metų ir yra nepratęsiama.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. Priežiūros taryba viešai skelbia savo protokolus.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a straipsnis

 

Sprendimų priėmimo tvarka

 

Priežiūros taryba, veikdama paprasta balsų dauguma, sprendimų projektų forma teikia pasiūlymus ECB valdančiajai tarybai. Valdančioji taryba gali priimti šiuos sprendimų projektus, grąžinti priežiūros valdybai arba juos atmesti. Valdančiajai tarybai atmetus priežiūros tarybos sprendimo projektą, ji veikia dviem trečdaliais savo narių balsų, kaip apibrėžta Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 10 straipsnyje. Valdančioji taryba pagrindžia priežiūros tarybos parengtų sprendimų projektų grąžinimą arba atmetimą. Sprendimo projektas bus laikomas priimtu, nebent valdančioji taryba per tris savaites imtųsi veiksmų.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. ECB kasmet Europos Parlamentui, Taryba, Komisijai ir Euro grupei teikia šiuo reglamentu jam pavestų užduočių vykdymo ataskaitą.

1. ECB teikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Euro grupei ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams metinę šiuo reglamentu jam pavestų užduočių vykdymo ataskaitą.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. ECB priežiūros tarybos pirmininkas teikia šią ataskaitą Europos Parlamentui ir Euro grupei, dalyvaujant bet kurios nedalyvaujančio valstybės narės, su kuria pagal 6 straipsnį užmegztas glaudus bendradarbiavimas, atstovams.

2. ECB priežiūros tarybos pirmininkas teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Euro grupei, dalyvaujant kitų dalyvaujančių valstybių narių atstovams.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos Parlamento prašymu kompetentingi Europos Parlamento komitetai gali išklausyti priežiūros tarybos pirmininką priežiūros užduočių vykdymo klausimais.

3. Europos Parlamento prašymu priežiūros tarybos pirmininkas dalyvauja kompetentingų Europos Parlamento komitetų klausyme priežiūros užduočių vykdymo klausimais.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. ECB žodžiu arba raštu atsako į jam pateiktus Europos Parlamento arba Euro grupės klausimus.

4. ECB žodžiu arba raštu atsako į jam pateiktus Europos Parlamento arba Tarybos klausimus.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) ECB ir dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų pareigų paskirstymas;

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui

Nuorodos

COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

22.10.2012

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

22.10.2012

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Andrew Duff

19.11.2012

Svarstymas komitete

9.10.2012

19.11.2012

26.11.2012

 

Priėmimo data

27.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells


ANNEX I

IPOL-COM-LIBE  D (2012) 57338

Ms Sharon BOWLES

Chairwoman

Committee on Economic and Monetary affairs

BRUSSELS

Subject: Proposal for a Council Regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions COM(2012) 511 final - 2012/0242(CNS)

Dear Ms Bowles,

I would like to inform you that the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) decided on 11 October 2012 to deliver an opinion to the Committee on Economic and Monetary affairs on the above-mentioned legislative proposal in the form of a letter due to the tight time schedule for the adoption of the corresponding report in your Committee.

The present opinion was adopted by the LIBE Committee on 6 November 2012 with 42 votes in favour, 1 vote against and 3 abstentions.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs calls on your Committee, as the Committee responsible, to consider the following suggestions when examining the Commission' proposal and to modify it accordingly.

With a view to enabling the ECB to carry out its supervisory tasks, the Commission's proposal confers on it extensive investigatory powers. In particular, the ECB is entitled to request information, to require the submission of documents, to examine books and records and take copies or extracts thereof, to obtain written or oral explanation and to interview natural or legal persons who consent to be interviewed (Article 10 - General investigations).

The ECB is also entitled to conduct on-site inspections at the business premises of the supervised entities, including inspections without prior announcement. In the context of an inspection, the ECB has the power to seal any business premises and books or records and to request the assistance of national competent authorities in cases of opposition to the inspections (Article 11 - On-site inspections).

Although the draft Regulation refers to the authorisation by a judicial authority for conducting on-site inspections, it imposes the obligation to apply for such authorisation only if this is required by national rules (Article 12 - Authorisation by a judicial authority). It follows that the decision on the need for judicial authorisation as a condition for the adoption of coercive measures by the ECB is ultimately left to the Member States. Furthermore, considering that national rules vary from one Member State to another the reference to national law does not ensure that the inspections are carried out under equivalent conditions in the Member States.

Therefore, in the interest of legal certainty and in full compliance with the principle of due process the LIBE Committee suggests deleting the reference to national law and inserting in the draft Regulation a provision subjecting the adoption of any coercive measure by the ECB to judicial overview and prior authorisation.

In addition, the LIBE Committee suggests adding specific rules governing the possible interaction between administrative investigations and criminal proceedings. More specifically, where the facts discovered during the investigations or inspections could constitue a criminal offence, the Regulation should impose on the ECB the obligation to immediatly inform the competent judicial authority thereof. Taking account of the administraive nature of the investigatory powers of the ECB, to which the safeguards for suspects and accused persons in criminal proccedings do not apply, the Regulation should also stipulate that information and documents obtained by the ECB as a result of its investigations or inspections shall not be treated as evidence in the context of criminal proceedings.

On behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, I would be grateful if your Committee could support and integrate these suggestions in its final report.

Yours sincerely,

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR


ANNEX II

ref. D(2012)57330

Ms Sharon Bowles

Chair

Committee on Economic and Monetary Affairs

BRUSSELS

Subject:           Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS))

and

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0512- 2012/0244(COD))

Dear Chair,

On account of the tight schedule in your Committee, and following a proposal by the JURI rapporteur, Mr Sergio Cofferati, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 to issue an opinion to your Committee on the above proposals in letter form in order to draw attention to some of the key aspects of the Commission's proposals concerning new specific tasks of the European Central Bank relating to the supervision of credit institutions, and the modified tasks of the European Banking Authority as regards its interaction with the new functions of the European Central Bank.

The present opinion in letter form was drafted by Mr Sergio Cofferati and was adopted (unanimously by the Committee with 00 votes in favour and no abstentions(1)) on 6 November 2012.

The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on Economic and Monetary Affairs, as the Committee responsible, to pay particular attention to the following points when drawing up its report on the Commission proposals:

· The Legal Basis

Following a cursory examination, the rapporteur is satisfied with the choice of the legal basis. Regarding the Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, Article 127 TFEU was chosen as legal basis. It defines the legislative procedure for conferring "specific tasks upon the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings"; the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) is based on Article 114 TFEU, since it amends Regulation (EU) No 1093/2010 which was adopted under that same legal basis.

· The Single Supervisory Mechanism (SSM)

The Commission assigns the role of head of the Single Supervisory Mechanism to the ECB. However, clarification is required concerning the nature of the relationship between the ECB and national supervisors. In particular, the role of national supervisors in micro-supervision in their respective Member States should be defined in greater detail. A mechanism for the resolution of internal disputes between the European supervisory authority and the national supervisor should be established.

· Geographical Scope of the Proposals

It is important to encourage those Member States whose currency is not the Euro to join the new SSM with the same duties and rights as those Member States whose currency is the Euro. In that regard, it is necessary to move beyond mere 'association status', derived from a close cooperation with the ECB, and to allow for 'full membership' for Member States whose currency is not the Euro and who wish to join the SSM and the Banking Union framework.

· The Practical Scope of the Proposals

The Regulation should clearly identify the tasks to be carried out by the ECB and those to be carried out by the national supervisors. It must be highlighted that, the Commission is proposing that, to be effective, the SSM should ensure universal coverage, and that the ECB should be ultimately responsible for all aspects of the supervision of all banks. A system must be established which would allow for differentiation of the tasks of the ECB and of the national supervisors on the basis of the risk profile and market impact of the banks in question. This could take into account factors such as cross-border activities, structure and governance, business model and interconnectivity as well as the relative size and dimension of an institution to a market.

· Governance

Given its new role as Supervisory Authority, the governance of the ECB needs to be clarified. The ECB´s decision-making and administrative procedures relating to its monetary tasks must be clearly separated from those procedures relating to its new supervisory tasks. The membership of the Supervisory Board should reflect, faithfully and in a balanced manner, both those Member States whose currency is the Euro and those Member States whose currency is not the Euro.

· Accountability and Transparency

The ECB has to play its role in maintaining independence and transparency in its actions, with complete accountability to democratic institutions. When carrying out supervisory tasks, the ECB must be fully accountable, though a system of regular reporting, to the European Parliament. Consideration should be given to involving the European Parliament in the appointment of the supervisory board.

On behalf of the Committee on Legal Affairs, I would be grateful if your Committee would take these points into account in its further work.

Furthermore, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 that, should your Committee decide to postpone the vote scheduled on 28 November 2012, the Committee on Legal Affairs would then deliver an ordinary legislative opinion on the above proposals.

Yours sincerely,

Klaus-Heiner Lehne

(1)

The following Members were present: Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Christian Engström, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Axel Voss, Zbigniew Ziobro,


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui

Nuorodos

COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS)

Konsultacijos su EP data

27.9.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

22.10.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

AFCO

22.10.2012

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

10.10.2012

LIBE

5.11.2012

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Marianne Thyssen

11.9.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

26.9.2012

22.10.2012

19.11.2012

 

Priėmimo data

28.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

11

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva, Thomas Mann, Marisa Matias, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Pilar Ayuso, Georges Bach, Birgit Collin-Langen, Jan Kozłowski

Pateikimo data

3.12.2012

Teisinė informacija - Privatumo politika