RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

3.12.2012 - (COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare: Marianne Thyssen


Procedură : 2012/0242(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

(COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0511),

–   având în vedere articolul 127 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0314/2012),

–   având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (C-83/230),

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0392/2012),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[1]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)      De-a lungul ultimelor decenii, Uniunea a făcut progrese considerabile în crearea unei piețe interne a serviciilor bancare. În consecință, în multe state membre, grupurile bancare al căror sediu central se află în alte state membre dețin o cotă semnificativă de piață, iar instituțiile de credit și-au diversificat activitatea din punct de vedere geografic, atât în interiorul, cât și în afara zonei euro.

(1a)    Actuala criză financiară și economică a dus sistemul bancar european aproape la colaps. Integritatea monedei unice și a pieței unice este amenințată de fragmentarea sectorului financiar. Este așadar esențial să se intensifice integrarea sectorului bancar pentru a consolida unitatea europeană, a restabili stabilitatea financiară și a pune bazele redresării economice.

(2)      Menținerea și aprofundarea pieței interne a serviciilor bancare este esențială pentru a stimula creșterea economică în Uniune și finanțarea adecvată a economiei reale. Acest lucru ridică însă provocări din ce în ce mai mari. Există dovezi potrivit cărora integrarea piețelor bancare din Uniune se află în impas, iar renaționalizarea băncilor continuă.

(3)      În același timp, pe lângă adoptarea unei legislații mai stricte în UE, autoritățile de supraveghere trebuie să-și intensifice activitatea de supraveghere pentru a integra lecțiile crizei financiare din ultimii ani și să fie capabile să supravegheze piețe și instituții extrem de complexe și de interconectate.

(4)      Competența de supraveghere a băncilor individuale din Uniune rămâne în cea mai mare parte la nivel național. Coordonarea între autoritățile de supraveghere este vitală, dar criza a demonstrat că simpla coordonare nu este suficientă, în special în contextul unei monede unice. Pentru a conserva stabilitatea financiară în Europa și pentru a spori efectele pozitive avute de integrarea pieței asupra creșterii și bunăstării, ar trebui consolidată integrarea responsabilităților în materie de supraveghere.

(4a)    Lăsând competența de supraveghere a băncilor individuale din cadrul grupurilor bancare mari și interconectate la nivel strict național se exclude posibilitatea de avea o imagine de ansamblu coerentă și solidă asupra unui întreg grup bancar și a sănătății sale globale. Acest lucru poate duce la interpretări diferite și decizii contradictorii la nivelul entităților individuale.

(5)      În multe cazuri, soliditatea instituțiilor de credit este încă strâns legată de statul membru în care acestea își au sediul. Îndoielile existente în ceea ce privește sustenabilitatea datoriei publice, perspectivele de creștere economică și viabilitatea instituțiilor de credit au creat și creează pe piață tendințe negative, care se influențează reciproc. Această legătură afectează în mod specific utilizarea euro ca monedă unică, deoarece duce la fragmentare financiară, ceea ce împiedică finanțarea diferiților actori din sectorul privat și cel public în funcție de bonitatea lor, alterând condițiile de concurență echitabile, și poate conduce la apariția de riscuri pentru viabilitatea unor instituții de credit și pentru stabilitatea sistemului financiar și poate impune o povară grea asupra finanțelor publice aflate deja sub presiune din statele membre în cauză. Problema prezintă riscuri specifice în cadrul zonei euro, unde moneda unică crește probabilitatea ca evoluțiile negative dintr-un stat membru să creeze riscuri pentru dezvoltarea economică și stabilitatea altor state membre din zona euro și, în consecință, a zonei euro în ansamblu, dar și în statele membre din afara zonei euro unde se desfășoară activități semnificative ale băncilor din zona euro.

(6)      Autoritatea bancară europeană (ABE), înființată în 2011 prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană)[2], precum și Sistemul european de supraveghere financiară instituit prin articolul 2 din regulamentul respectiv și din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) (AEAPO)[3] au și prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (AEVMP)[4] au îmbunătățit în mod semnificativ cooperarea dintre autoritățile de supraveghere bancară din cadrul Uniunii. ABE aduce contribuții importante la crearea unui cadru de reglementare unic pentru serviciile financiare din Uniune și a avut un rol fundamental în punerea în aplicare cu consecvență a recapitalizării instituțiilor de credit majore din zona euro, astfel cum a convenit Consiliul European în octombrie 2011, precum și a orientărilor și condițiilor referitoare la ajutoarele de stat impuse de autoritatea independentă de concurență a UE.

(7)      Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri desemnarea unui organism european care să fie direct responsabil cu îndeplinirea anumitor sarcini de supraveghere a instituțiilor financiare, începând cu Rezoluția sa din 13 aprilie 2000 referitoare la Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului pentru piețele financiare: plan de acțiune[5] și continuând cu Rezoluția sa din 21 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere prudențială din Uniunea Europeană[6].

(8)      Concluziile Consiliului European din 29 iunie 2012 au invitat președintele Consiliului European să elaboreze o foaie de parcurs pentru realizarea unei veritabile uniunii economice și monetare. În aceeași zi, summitul șefilor de stat sau de guvern din zona euro a subliniat că, în momentul în care va fi instituit un mecanism de supraveghere unic și eficient, cu implicarea BCE pentru băncile din zona euro, MES ar putea avea posibilitatea, în urma unei decizii obișnuite, de a recapitaliza băncile în mod direct, bazându-se pe o condiționalitate corespunzătoare, inclusiv pe respectarea normelor în materie de ajutoare de stat.

(8a)    Consiliul European din 18 octombrie 2012 a conchis că procesul spre o uniune economică și monetară aprofundată ar trebui să se bazeze pe cadrul instituțional și legal al UE și să fie caracterizat prin deschidere și transparență față de statele membre care nu folosesc moneda unică, precum și prin respect pentru integritatea pieței unice. Cadrul financiar integrat va dispune de un mecanism de supraveghere unic (MSU), care va fi deschis în măsura posibilului pentru toate statele membre care doresc să participe.

(9)      Ar trebui deci instituită o uniune bancară europeană, susținută de un ▌cadru de reglementare unic, cuprinzător și detaliat, pentru serviciile financiare, care să acopere în întregime piața unică, și compusă, pe de o parte, dintr-un mecanism de supraveghere unic și, pe de altă parte, dintr-un cadru de asigurare a depozitelor și un cadru de rezoluție comune. Având în vedere interdependența statelor membre care participă la moneda comună, uniunea bancară trebuie să includă toate statele membre din zona euro și ar trebui să includă toate celelalte state care intenționează să adopte moneda euro și se pregătesc pentru aceasta. Modalitățile instituționale și legale care să permită acest lucru trebuie să găsească un echilibru între acordarea unui statut egal pentru toate statele membre participante și oferirea de stimulente pentru ca statele membre din afara zonei euro să adopte moneda comună. În vederea menținerii și aprofundării pieței interne și în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere instituțional, uniunea bancară ar trebui să includă toate statele membre, cu excepția acelor state membre care își exprimă explicit dorința de a nu participa.

(10)    Ca prim pas în direcția uniunii bancare, mecanismul de supraveghere unic ar trebui să garanteze punerea în aplicare în mod coerent și eficient a politicii Uniunii referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, aplicarea cadrului de reglementare unic al serviciilor financiare în mod egal instituțiilor de credit din toate statele membre în cauză și faptul că respectivele instituții de credit sunt supuse unei supravegheri de cea mai bună calitate, nestingherită de alte considerații de ordin neprudențial. Mecanismul de supraveghere unic ar trebui mai ales să fie în pas cu funcționarea pieței interne a serviciilor financiare și cu libera circulație a capitalurilor. Un mecanism de supraveghere unic reprezintă punctul de pornire pentru următorii pași în direcția uniunii bancare. Acest lucru reflectă principiul conform căruia orice posibilă introducere a unor mecanisme de intervenție comune în caz de criză, inclusiv un acces direct la MES, ar trebui să fie precedată de existența unor controale comune, pentru a se reduce probabilitatea necesității de a utiliza mecanismele de intervenție.

(11)    În calitate de bancă centrală a zonei euro, cu o vastă experiență în probleme de stabilitate macroeconomică și financiară, cu acces la multe surse de informații, cu o expertiză recunoscută pe plan mondial și o credibilitate care s-a menținut pe parcursul crizei, BCE este bine plasată pentru a îndeplini sarcini de supraveghere clar definite, având ca obiectiv principal protejarea stabilității sistemului financiar din Europa. Într-adevăr, în multe state membre, băncile centrale sunt deja responsabile cu supravegherea bancară. Băncii Centrale Europene ar trebui să-i fie, prin urmare, atribuite sarcini specifice privind politicile legate de supravegherea instituțiilor de credit din statele membre participante.

(12)    Băncii Centrale Europene ar trebui să i se atribuie acele sarcini specifice de supraveghere care sunt fundamentale pentru a asigura o punere în aplicare coerentă și eficientă a politicii Uniunii în materie de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, în timp ce alte sarcini ar trebui să rămână de competența autorităților naționale. Sarcinile BCE ar trebui să includă măsurile luate în sensul asigurării stabilității macroprudențiale.

(13)    Siguranța și soliditatea băncilor de mari dimensiuni este esențială pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar. Cu toate acestea, experiența recentă arată că băncile de mici dimensiuni pot prezenta, de asemenea, o amenințare la adresa stabilității financiare. Prin urmare, BCE poate, în orice clipă și în orice circumstanțe, să-și asume responsabilitățile conferite autorităților naționale competente și să realizeze toate sarcinile specifice de supraveghere.

(14)    Autorizația prealabilă pentru desfășurarea activității instituțiilor de credit este o tehnică prudențială-cheie pentru a se asigura că aceste activități sunt întreprinse doar de acei operatori care dețin o bază economică solidă, o organizare care le permite să facă față riscurilor specifice inerente depozitării și acordării de credite și totodată directori adecvați. BCE ar trebui prin urmare să aibă deci atribuția de a autoriza instituțiile de credit și ar trebui să fie responsabilă cu retragerea autorizațiilor, sub rezerva unor regimuri speciale care reflectă rolul autorităților naționale.

(15)    În plus față de condițiile prevăzute de dreptul Uniunii în ceea ce privește autorizarea instituțiilor de credit și cazurile de retragere a acestor autorizații, statele membre pot să prevadă în prezent condiții suplimentare pentru autorizare și cazuri suplimentare de retragere a autorizațiilor. BCE ar trebui prin urmare să-și îndeplinească atribuția de a autoriza instituțiile de credit și de a retrage autorizația, în caz de nerespectare a legislației naționale, la propunerea autorității naționale competente care evaluează conformitatea cu condițiile relevante prevăzute de legislația națională. În cazul în care dispozițiile din dreptul Uniunii sunt respectate, BCE acordă autorizația în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea propunerii din partea autorității naționale competente de resort, termen reînnoibil o singură dată în cazurile pe deplin justificate.

(16)    O evaluare a caracterului adecvat al oricărui nou proprietar înainte de achiziționarea unei participații semnificative într-o instituție de credit este un instrument indispensabil pentru a asigura adecvarea continuă și soliditatea financiară a proprietarilor instituțiilor de credit. În calitate de instituție a Uniunii, BCE este bine plasată pentru a efectua o astfel de evaluare, fără a impune restricții nejustificate pe piața internă. BCE ar trebui să aibă sarcina de a evalua achiziționarea și cedarea de participații semnificative în instituțiile de credit.

(17)    Respectarea acelor norme ale Uniunii care obligă instituțiile de credit să dețină anumite niveluri de capital pentru a acoperi riscurile inerente activității instituțiilor de credit, să limiteze dimensiunea expunerilor față de contrapărțile individuale, să facă publice informațiile referitoare la propria situație financiară, să dispună de suficiente active lichide pentru a rezista situațiilor de tensiune pe piață și să limiteze efectul de levier reprezintă o condiție prealabilă a solidității prudențiale a instituțiilor de credit. BCE ar trebui să aibă sarcina de a asigura respectarea acestor norme, precum și de a stabili cerințe prudențiale mai stricte și de a aplica măsuri suplimentare în ceea ce privește instituțiile de credit, în cazuri specific prevăzute în acte cu putere de lege ale Uniunii.

(18)    Existența unor rezerve suplimentare de capital, inclusiv a unei rezerve de conservare a capitalului și a unei rezerve de capital contraciclice pentru a se asigura că instituțiile de credit acumulează în perioadele de creștere economică o bază de capital suficientă pentru a absorbi pierderile în perioadele de criză reprezintă un instrument prudențial-cheie pentru a garanta disponibilitatea unei capacități adecvate de absorbție a pierderilor. BCE ar trebui să aibă sarcina de a impune astfel de rezerve și de a se asigura că instituțiile de credit le respectă.

(19)    Siguranța și soliditatea unei instituții de credit depind, de asemenea, de alocarea unui capital intern adecvat, ținând seama de riscurile la care ar putea fi expusă instituția, precum și de disponibilitatea unor structuri de organizare internă și a unor principii de guvernanță corporativă adecvate. BCE ar trebui să aibă, prin urmare, sarcina de a aplica cerințe care să garanteze faptul că instituțiile de credit aplică principii, procese și mecanisme de guvernanță robuste, inclusiv strategii și procese de evaluare și menținere a caracterului adecvat al capitalului lor intern. În cazul apariției unor deficiențe, BCE ar trebui să aibă, de asemenea, sarcina de a impune măsuri adecvate, inclusiv cerințe de fonduri proprii suplimentare specifice, cerințe specifice de publicare, precum și cerințe specifice de lichiditate.

(20)    Riscurile la adresa securității și solidității unei instituții de credit pot apărea atât la nivelul instituțiilor de credit individuale, cât și la nivel de grup bancar sau de conglomerat financiar. Pentru a garanta siguranța și soliditatea instituțiilor de credit, este importantă existența unor regimuri specifice de supraveghere care să atenueze aceste riscuri. În plus față de supravegherea instituțiilor de credit individuale, sarcinile BCE ar trebui să includă supravegherea la nivel consolidat, supravegherea suplimentară, supravegherea holdingurilor financiare și supravegherea holdingurilor financiare mixte.

(21)    În vederea menținerii stabilității financiare, deteriorarea situației financiare și economice a unei instituții trebuie remediată înainte ca instituția respectivă să ajungă într-un stadiu în care singura alternativă rămasă la dispoziția autorităților să fie rezoluția sau utilizarea banilor contribuabililor pentru intervenție. BCE ar trebui să aibă sarcina de a lua măsuri de intervenție timpurie, conform definițiilor din legislația relevantă a Uniunii. Ea ar trebui să-și coordoneze însă măsurile de intervenție timpurie cu autoritățile de rezoluție relevante. În așteptarea atribuirii competențelor de rezoluție unui organism european, BCE ar trebui, în plus, să se coordoneze în mod corespunzător cu autoritățile naționale în cauză pentru a asigura o înțelegere comună a responsabilităților fiecăruia în caz de producere a unei crize, în special în contextul grupurilor transfrontaliere de gestionare a crizelor și al viitoarelor colegii de rezoluție instituite în acest scop.

(22)    Sarcinile de supraveghere care nu sunt atribuite BCE ar trebui să rămână de competența autorităților naționale. Aceste sarcini ar trebui să includă competența de a primi notificări de la instituțiile de credit în legătură cu dreptul de stabilire și liberă prestare a serviciilor, de a supraveghea organismele care nu sunt acoperite de definiția instituțiilor de credit în temeiul legislației Uniunii, dar care sunt supravegheate ca instituții de credit în conformitate cu legislația națională, de a supraveghea instituțiile de credit din țări terțe care își înființează o sucursală sau furnizează servicii transfrontaliere în Uniune, de a supraveghea serviciile de plăți, de a efectua verificări curente ale instituțiilor de credit, de a îndeplini funcția autorităților competente în ceea ce privește instituțiile de credit în legătură cu piețele instrumentelor financiare și de a preveni utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului.

(22a)  BCE se coordonează pe cât posibil cu autoritățile naționale competente cu asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și cu combaterea spălării banilor.

(23)    BCE ar trebui să îndeplinească atribuțiile care îi sunt conferite cu scopul de a asigura siguranța și soliditatea instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar din Uniune și al fiecărui stat membru participant în parte, precum și unitatea și integritatea pieței interne, asigurând astfel protecția deponenților și îmbunătățind funcționarea pieței interne, în conformitate cu cadrul de reglementare unic al serviciilor financiare din Uniune. În special, BCE respectă toate aspectele legate de principiile de egalitate și nediscriminare.

(23a)  În desfășurarea atribuțiilor care i-au fost conferite și fără a aduce atingere obiectivului de a asigura siguranța și soliditatea instituțiilor de credit, BCE ar trebui să țină seama în mod corespunzător de diversitatea instituțiilor de credit.

(24)    Atribuirea unor sarcini de supraveghere Băncii Centrale Europene ▌ar trebui să fie în concordanță cu cadrul Sistemului european de supraveghere financiară (SESF) înființat în 2010 și cu obiectivul său fundamental de a elabora cadrul de reglementare unic și de a spori convergența practicilor de supraveghere pe întreg teritoriul Uniunii. Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere bancară și autoritățile de supraveghere a piețelor asigurărilor și valorilor mobiliare este importantă pentru a aborda chestiunile de interes comun și a asigura o supraveghere adecvată a instituțiilor de credit care operează și în sectorul asigurărilor și al valorilor mobiliare. Prin urmare, BCE ar trebui să fie obligată să coopereze strâns cu Autoritatea bancară europeană, cu Autoritatea Europeană pentru valori mobiliare și piețe și cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, în cadrul SESF. BCE ar trebui să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și fără a aduce atingere competenței și sarcinilor altor participanți din cadrul SESF. BCE ar trebui să coopereze și cu autoritățile de rezoluție competente și cu mecanismele europene de asistență financiară publică.

(26)    BCE ar trebui să-și îndeplinească sarcinile sub rezerva și în conformitate cu toate normele de drept ale Uniunii, inclusiv cu totalitatea legislației primare și secundare a Uniunii, cu deciziile Comisiei în domeniul ajutoarelor de stat, cu normele privind concurența și controlul fuzionărilor și cu cadrul de reglementare unic aplicabil tuturor statelor membre. ABE este însărcinată cu elaborarea de proiecte de standarde tehnice, precum și de orientări și recomandări care să asigure convergența în materie de supraveghere și coerența rezultatelor activităților de supraveghere pe teritoriul Uniunii. BCE nu ar trebui să înlocuiască exercitarea acestor atribuții de către ABE și, prin urmare, ar trebui să exercite competențe privind adoptarea de regulamente în conformitate cu articolul 132 din TFUE doar în situațiile în care acte ale Uniunii adoptate de Comisia Europeană pe baza propunerilor elaborate de ABE sau a orientărilor și recomandărilor emise de ABE nu tratează suficient de detaliat ori nu tratează deloc anumite aspecte necesare pentru exercitarea corespunzătoare a sarcinilor BCE.

(26a)  După necesități, BCE și autoritățile competente responsabile cu piețele destinate instrumentelor financiare încheie memorandumuri de înțelegere care descriu în termeni generali modul în care vor coopera în vederea realizării atribuțiilor lor de supraveghere ce le revin în temeiul dreptului Uniunii în legătură cu instituțiile financiare definite la articolul 2. Aceste memorandumuri sunt nediscriminatorii și comunicate Parlamentului European, Consiliului European și autorităților competente din toate statele membre.

(27)    Pentru a se asigura că instituțiile de credit, holdingurile financiare și holdingurile financiare mixte aplică normele și deciziile în materie de supraveghere, ar trebui impuse sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive în caz de încălcări. În conformitate cu articolul 132 alineatul (3) din TFUE și cu Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni[7], BCE are dreptul de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu asupra întreprinderilor pentru nerespectarea obligațiilor care decurg din regulamentele și deciziile sale. Mai mult, pentru a permite BCE să își îndeplinească eficient sarcinile referitoare la asigurarea respectării normelor în materie de supraveghere prevăzute în legislația direct aplicabilă a Uniunii, BCE ar trebui să fie împuternicită să impună sancțiuni pecuniare instituțiilor de credit, holdingurilor financiare și holdingurilor financiare mixte pentru încălcarea acestor norme. Autoritățile naționale ar trebui să-și păstreze competența de a aplica sancțiuni în caz de nerespectare a obligațiilor care decurg din legislația națională de transpunere a directivelor Uniunii. În plus, dacă BCE consideră că pentru îndeplinirea sarcinilor sale este necesară aplicarea unei sancțiuni în cazul unor astfel de încălcări, ea ar trebui să fie în măsură să sesizeze autoritățile naționale în acest sens.

(28)    Autoritățile naționale de supraveghere dețin o expertiză bogată și de lungă durată în ceea ce privește supravegherea instituțiilor de credit aflate pe teritoriul lor și cunosc în detaliu caracteristicile economice, organizaționale și culturale ale acestora. În acest scop, ele dispun de un personal numeros de înaltă calificare, care activează exclusiv în acest domeniu. Prin urmare, pentru a asigura o supraveghere europeană de înaltă calitate, autoritățile naționale de supraveghere ar trebui să sprijine BCE în pregătirea și punerea în aplicare a oricăror acte referitoare la îndeplinirea sarcinilor de supraveghere ale BCE. ▌

(28a)  În plus față de raportarea permanentă, autoritățile naționale competente ar trebui să informeze BCE fără întârziere despre orice preocupare serioasă legată de siguranța și/sau soliditatea oricărei instituții de credit în privința căreia execută sarcini în numele BCE, sau atunci când stabilitatea sistemului financiar este sau este posibil să fie periclitată de situația respectivei instituții de credit.

(29)    În ceea ce privește supravegherea băncilor transfrontaliere, active atât în interiorul cât și în afara zonei euro, BCE ar trebui să coopereze îndeaproape cu autoritățile competente ale statelor a căror monedă nu este euro. În calitate de autoritate competentă, BCE trebuie să se supună obligațiilor aferente de cooperare și schimb de informații în conformitate cu dreptul Uniunii și ar trebui să participe pe deplin în cadrul colegiilor autorităților de supraveghere. În plus, deoarece exercitarea atribuțiilor de supraveghere de către o instituție europeană aduce beneficii clare în ceea ce privește stabilitatea financiară și integrarea sustenabilă a pieței, statele membre care nu participă la moneda comună ar trebui să aibă și ele, prin urmare, posibilitatea de a participa la noul mecanism. Cu toate acestea, condiția prealabilă necesară pentru exercitarea cu eficiență a atribuțiilor de supraveghere este ca deciziile de supraveghere să fie puse în aplicare pe deplin și fără întârziere. Statele membre a căror monedă nu este euro și care doresc să participe la noul mecanism ar trebui, prin urmare, să se angajeze să ia toate măsurile pentru ca autoritățile lor naționale competente să respecte și să adopte toate măsurile solicitate de BCE în legătură cu instituțiile de credit. BCE ar trebui să fie în măsură să stabilească o cooperare strânsă cu autoritățile competente ale unui stat membru care nu participă la moneda comună. Aceasta ar trebui să fie obligată să stabilească cooperarea în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul regulament.

(29a)  Condițiile în care reprezentanții autorităților competente ale statelor membre a căror monedă nu este euro iau parte la activitățile consiliului de supraveghere bancară ar trebui să permită o reprezentare egală și deplină. Competențele consiliului de supraveghere bancară sunt legate de planificarea și executarea sarcinilor de supraveghere ale BCE. Consiliul de supraveghere bancară ar trebui să își exercite competențele, cu respectarea faptului că Consiliul guvernatorilor BCE este autoritatea executivă supremă a BCE.

(30)    Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, BCE ar trebui să dețină competențe adecvate în materie de supraveghere. Dreptul Uniunii privind supravegherea prudențială a instituțiilor de credit prevede conferirea anumitor prerogative autorităților competente desemnate de statele membre în aceste scopuri. În măsura în care aceste competențe se înscriu în domeniul de aplicare al sarcinilor de supraveghere atribuite BCE, în ceea ce privește statele membre participante, BCE ar trebui să fie considerată autoritatea competentă și ar trebui să dețină prerogativele conferite autorităților competente de către dreptul Uniunii. Aceasta include competențele conferite prin aceste acte autorităților competente ale statelor membre de origine și gazdă, precum și competențele conferite autorităților desemnate.

(31)    Pentru a-și îndeplini sarcinile cu eficiență, BCE ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita toate informațiile necesare și de a efectua, în cooperare, după caz, cu autoritățile naționale competente, investigații și inspecții la fața locului . Aceste prerogative ar trebui să se aplice entităților supravegheate, persoanelor implicate în activitățile acestor entități și părților terțe conexe, părților terțe către care entitățile respective au externalizat anumite funcții sau activități operaționale, persoanelor care dețin orice fel de legături sau de relații strânse și extinse cu activitățile entităților respective, inclusiv personalului unei entități supravegheate care nu este direct implicat în activitățile sale, dar care, datorită funcției deținute în cadrul entității, poate deține informații importante în legătură cu o chestiune specifică și societăților care au prestat servicii acestor entități. BCE ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita toate informații printr-o simplă cerere, în temeiul căreia destinatarul nu este obligat să furnizeze informațiile, dar, în cazul în care face acest lucru în mod voluntar, informațiile furnizate nu trebuie să fie incorecte sau să inducă în eroare și trebuie furnizate fără întârziere. BCE ar trebui de asemenea să aibă posibilitatea de a solicita informații printr-o decizie. BCE și autoritățile naționale de supraveghere vor avea acces la aceleași informații fără ca instituțiile de credit să facă obiectul dublei raportări.

(32)    În cazul în care instituțiile de credit își exercită dreptul de stabilire sau de prestare de servicii într-un alt stat membru, sau atunci când mai multe entități dintr-un grup sunt stabilite în state membre diferite, legislația Uniunii prevede proceduri specifice și atribuirea de competențe fiecăruia dintre statele membre în cauză. În măsura în care BCE preia anumite sarcini de supraveghere pentru toate statele membre participante, aceste proceduri și atribuiri nu ar trebui să se aplice în cazul exercitării dreptului de stabilire sau de prestare de servicii într-un alt stat membru participant.

(33)    Așa cum prevede Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, BCE este o instituție a Uniunii, în ansamblul său. Prin urmare, ea ar trebui să se supună, în ceea ce privește procedurile sale decizionale, ▌normelor și principiilor generale ale Uniunii referitoare la un proces echitabil și la transparență. Dreptul destinatarilor deciziilor BCE de a fi audiați ar trebui să fie pe deplin respectat, precum și dreptul lor de a recurge la o cale de atac, în conformitate cu normele stabilite în prezentul regulament.

(34)    Delegarea sarcinilor de supraveghere implică o responsabilitate semnificativă pentru BCE de a proteja stabilitatea financiară în Uniune și de a-și folosi competențele de supraveghere în modul cel mai eficient și proporțional. Orice transfer de competențe de supraveghere de la nivel de stat membru la nivelul Uniunii ar trebui să fie însoțit de condiții corespunzătoare în privința transparenței și a răspunderii. Prin urmare, deși BCE trebuie să rămână independentă în materie de politică monetară, ea trebuie să răspundă pentru îndeplinirea acestor sarcini în fața Parlamentului European și a Consiliului de miniștri, ca instituții democratice legitime care reprezintă cetățenii Europei și statele membre. Acest lucru ar trebui să includă raportarea periodică și obligativitatea de a răspunde la întrebări. În cazul în care autoritățile naționale de supraveghere iau măsuri în conformitate cu prezentul regulament, modalitățile de responsabilizare prevăzute de legislația națională ar trebui să continue să se aplice.

(34a)  La cererea parlamentelor statelor membre participante, un reprezentant al consiliului de supraveghere al BCE, împreună cu autoritatea națională competentă, poate fi audiat de către comisiile competente ale parlamentelor naționale în cauză în legătură cu executarea sarcinilor sale de supraveghere. Această consolidare a răspunderii democratice este indicată având în vedere impactul pe care îl pot avea măsurile de supraveghere asupra finanțelor publice, a instituțiilor de credit, a clienților și angajaților acestora, precum și asupra piețelor din statele membre participante.

(34b)  Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului Parlamentului European de a înființa, în conformitate cu articolul 226 din TFUE, o comisie temporară de anchetă care să investigheze presupuse nereguli și situații de administrație defectuoasă în aplicarea legislației Uniunii.

(34c)   În conformitate cu articolul 263 din TFUE, Curtea de Justiție a Uniunii Europene trebuie să controleze, printre altele, legalitatea actelor BCE, altele decât recomandările și avizele, menite să producă efecte juridice față de terți.

(34d)  Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene se aplică BCE în temeiul articolului 342 din TFUE.

(35)    BCE este responsabilă cu îndeplinirea funcțiilor legate de politica monetară, în vederea menținerii stabilității prețurilor, în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din TFUE. Exercitarea sarcinilor de supraveghere are drept obiectiv de a proteja siguranța și soliditatea instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar. Pentru a evita conflictele de interese și a se asigura că fiecare funcție este exercitată în conformitate cu obiectivele aplicabile, BCE ar trebui să se asigure că ele sunt exercitate complet separat. BCE instituie dispoziții practice în regulamentul său pentru a asigura separarea și independența operațională între funcțiile monetară și de supraveghere ale BCE. Personalul implicat în executarea sarcinilor încredințate BCE prin prezentul regulament ar trebui să fie separat din punct de vedere organizatoric de restul personalului BCE și încadrat în structuri ierarhice separate.

(36)    Mai exact, în cadrul BCE ar trebui instituit un consiliu de supraveghere bancară care să includă expertiza specifică a autorităților naționale de supraveghere și să fie responsabil cu pregătirea deciziilor în materie de supraveghere. Consiliul ar trebui să fie alcătuit din reprezentanți ai BCE și ai autorităților naționale din statele membre participante. Ar trebui acordată atenția cuvenită diversității membrilor consiliului de supraveghere bancară în ceea ce privește expertiza și egalitatea de gen. Pentru a asigura o coordonare deplină cu activitățile ABE și cu politicile prudențiale ale Uniunii, Autoritatea bancară europeană și Comisia ar trebui să aibă calitatea de observatori în consiliul de supraveghere.

(36a)  În cursul exercitării sarcinilor sale, consiliul de supraveghere bancară ține cont de toate faptele și împrejurările relevante din statele membre participante și își îndeplinește îndatoririle în interesul întregii Uniuni. Autoritățile naționale competente din statele membre participante reprezentate în consiliul de supraveghere bancară au drepturi de vot egale.

(36b)  Consiliul de supraveghere bancară efectuează toate lucrările pregătitoare legate de sarcinile de supraveghere conferite BCE și propune Consiliului guvernatorilor BCE proiecte de decizii complete care urmează să fie adoptate de aceasta din urmă potrivit unei proceduri ce urmează a fi stabilită în regulamentul de procedură ale BCE. Un proiect de decizie se consideră adoptat dacă Consiliul guvernatorilor nu emite o obiecție într-un termen stabilit în regulamentul de procedură.

(36c)   Consiliul de supraveghere bancară este fi sprijinit de către un comitet director, cu o componență mai limitată. Comitetul director pregătește reuniunile consiliului de supraveghere bancară, își îndeplinește îndatoririle strict în interesul întregii Uniuni și asigură o transparență totală a activităților sale față de consiliul de supraveghere bancară. Comitetul director se compune pe baze egale din reprezentanți ai BCE și persoane de înaltă reputație în domeniul supravegherii prudențiale.

(37)    Consiliul de supraveghere bancară, comitetul director și personalul BCE care îndeplinește sarcinile de supraveghere ar trebui să facă obiectul unor cerințe corespunzătoare privind secretul profesional. Cerințe similare ar trebui să se aplice schimbului de informații cu personalul BCE care nu este implicat în activități de supraveghere. Acest lucru nu ar trebui să împiedice BCE să facă schimb de informații, în limitele și condițiile prevăzute de legislația relevantă a Uniunii, inclusiv cu Comisia Europeană, în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul articolelor 107 și 108 din TFUE și în conformitate cu legislația Uniunii privind supravegherea economică și bugetară întărită.

(38)    Pentru a-și putea îndeplini sarcinile de supraveghere în mod eficient, BCE ar trebui să-și îndeplinească sarcinile de supraveghere care îi sunt atribuite în mod complet independent, în special față de influența politică nejustificată și față de amestecul industriei de profil, care i-ar afecta independența operațională. În cazul foștilor membri ai consiliului de supraveghere bancară se aplică o perioadă de inactivitate de un an.

(39)    Pentru a-și putea îndeplini sarcinile de supraveghere în mod eficient, BCE ar trebui să dispună de resurse adecvate. Aceste resurse ar trebui să fie obținute într-un mod care să asigure independența BCE față de influențe nejustificate din partea autorităților naționale competente și a participanților la piață, precum și separarea dintre politica monetară și sarcinile de supraveghere. Costurile de supraveghere ar trebui să fie în primul rând suportate de către entitățile care fac obiectul acesteia. Prin urmare, exercitarea sarcinilor de supraveghere de către BCE ar trebui să fie finanțată, cel puțin parțial, prin taxe percepute de la instituțiile de credit. Având în vedere transferarea unor sarcini de supraveghere importante de la autoritățile naționale către BCE, este de așteptat ca toate taxele de supraveghere datorate la nivel național să poată fi reduse corespunzător

(40)    Un personal foarte motivat, bine instruit și imparțial este indispensabil pentru o supraveghere eficientă. Pentru a crea un mecanism cu adevărat integrat de supraveghere, ar trebui prevăzute schimburi și detașări de personal adecvate, cu și între toate autoritățile naționale de supraveghere și BCE. În cazul în care este necesar pentru a evita conflictele de interese, în special în supravegherea băncilor mari, BCE ar trebui să poată solicita ca echipele naționale de supraveghere să implice, de asemenea, personalul de la autoritățile competente ale altor state membre participante, făcând posibilă constituirea de echipe de supraveghere cu diversitate geografică și cu o expertiză și un profil specifice. Schimburile și detașările de personal contribuie la instituirea unei culturi comune a supravegherii. BCE va transmite periodic informații cu privire la personalul provenind de la autoritățile naționale competente din statele membre implicat în funcționarea MSU. Ca principiu director, nu pot fi introduse structuri de supraveghere europene sau naționale cu caracter paralel și care ar putea conduce la structuri de raportare paralele.

(41)    Având în vedere globalizarea serviciilor bancare și importanța sporită a standardelor internaționale, BCE ar trebui să își îndeplinească sarcinile în respectul standardelor internaționale și în dialog și cooperare strânsă cu autoritățile de supraveghere din afara Uniunii, fără a se suprapune rolului internațional al ABE. Ea ar trebui să fie împuternicită să dezvolte contacte și să încheie acorduri administrative cu autoritățile de supraveghere și administrațiile din țări terțe și cu organizațiile internaționale, sub rezerva coordonării cu ABE și cu respectarea deplină a rolurilor existente și a respectivelor competențe ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii Europene.

(42)    Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date[8] și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date[9], se aplică pe deplin prelucrării datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament.

(43)    Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF)[10] se aplică BCE. BCE a aderat de asemenea la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind anchetele interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

(44)    Pentru a se asigura că instituțiile de credit fac obiectul unei supravegheri de cea mai înaltă calitate, nestingherite de alte considerații de natură neprudențială și că impacturile negative ale evoluțiilor pieței, care se influențează reciproc și care afectează băncile și statele membre, sunt abordate în timp util și cu eficiență, BCE ar trebui să treacă în cel mai scurt timp posibil la îndeplinirea unor sarcini specifice de supraveghere. Cu toate acestea, transferul sarcinilor de supraveghere de la autoritățile naționale de supraveghere la BCE necesită o anumită pregătire. Prin urmare, ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție. Procesul de tranziție ar trebui finalizat cel târziu în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(44a)  Pentru a asigura continuitatea juridică în ceea ce privește supravegherea prudențială, este necesar să se asigure că toate deciziile adoptate de către autoritățile naționale competente referitoare la sarcinile conferite BCE prin prezentul regulament, înainte de intrarea în vigoare a acestuia, rămân în vigoare atât timp cât BCE nu le-a modificat sau anulat.

(45)    Cadrul actual al cerințelor prudențiale pentru instituțiile de credit și supravegherea suplimentară a conglomeratelor financiare este format din directive care prevăd un număr semnificativ de opțiuni și drepturi ale statelor membre atunci când circumscriu competențele autorităților de resort. Până la adoptarea de noi acte legislative ale Uniunii, care să clarifice prerogativele pe care autoritățile competente le vor deține în mod direct și fără referire la opțiunile sau drepturile statelor membre, BCE nu poate lua nicio decizie direct aplicabilă instituțiilor de credit, holdingurilor financiare sau holdingurilor financiare mixte. În această fază de tranziție BCE ar trebui să își exercite prin urmare sarcinile doar prin transmiterea de instrucțiuni de acțiune către autoritățile naționale competente.

(46)    Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, mai exact dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil și trebuie să fie pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(47)    Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume instituirea unui cadru eficient și eficace pentru îndeplinirea sarcinilor specifice de supraveghere a instituțiilor de credit de către o instituție a UE și asigurarea aplicării coerente a cadrului de reglementare unic în ceea ce privește instituțiile de credit, nu pot fi realizate în mod satisfăcător la nivelul statelor membre ci – date fiind structura panunională a pieței bancare și impactul avut de intrarea în criză a băncilor asupra altor state membre – ele pot fi realizate în mai mare măsură la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament atribuie Băncii Centrale Europene sarcini specifice și clar definite privind politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în vederea promovării siguranței și solidității instituțiilor de credit și a stabilității sistemului financiar în cadrul UE și al fiecărui stat membru participant, ținând seama pe deplin și în mod corespunzător de unitatea și integritatea pieței interne.

În îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentului regulament, BCE ține seama de diversitatea și dimensiunea instituțiilor de credit.

Prezentul regulament nu aduce atingere responsabilităților și competențelor aferente ale autorităților competente ale statelor membre participante privind îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere care nu sunt conferite BCE în temeiul prezentului regulament.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)    „stat membru participant” înseamnă un stat membru a cărui monedă este euro sau un stat membru care nu a adoptat moneda euro și care alege să participe la MSU în conformitate cu articolul 6;

(2)    „autoritate națională competentă” înseamnă orice autoritate națională competentă desemnată de către statele membre participante, în conformitate cu Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare)[11] și Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit (reformare)[12];

(3)    „instituții de credit” înseamnă instituții de credit în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE;

(4)    „holding financiar” înseamnă un holding financiar conform definiției de la articolul 4 alineatul (19) din Directiva 2006/48/CE;

(5)    „holding financiar mixt” înseamnă un holding financiar mixt în sensul articolului 2 alineatul (15) din Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar[13];

(6)    „conglomerat financiar” înseamnă un conglomerat financiar în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (14) din Directiva 2002/87/CE;

(6a)  „Mecanism de supraveghere unic (MSU)” înseamnă un sistem european de supraveghere financiară compus din Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente ale statelor membre participante, după cum se prevede la articolul 5 din prezentul regulament.

Articolul 3

Cooperare

1.          BCE, în virtutea responsabilităților sale de supraveghere și a rolului său în MSU, cooperează îndeaproape cu Autoritatea bancară europeană, cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Comitetul european pentru risc sistemic, care fac parte din Sistemului european de supraveghere financiară (SESF) instituit prin articolul 2 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010, care asigură un nivel adecvat de reglementare și supraveghere în Uniune.

Atunci când este cazul, BCE încheie memorandumuri de înțelegere cu autoritățile competente din statele membre responsabile de piețele instrumentelor financiare. Aceste memorandumuri sunt transmise Parlamentului European, Consiliului European și autorităților competente din toate statele membre.

2.          BCE își îndeplinește sarcinile în conformitate cu prezentul regulament și fără a aduce atingere competenței și sarcinilor altor participanți din cadrul MSU și al SESF.

3.          BCE cooperează strâns cu Fondul european de stabilitate financiară (FESF), cu Mecanismul de supraveghere unic (MSU), precum și cu orice alt mecanism european viitor de asistență financiară, mai ales în cazul în care o instituție de credit a primit sau este probabil să primească asistență financiară europeană directă sau indirectă din FESF, de la MSU sau din partea altor mecanisme de asistență financiară publică.

Articolul 4

Atribuții conferite BCE

1.          În cadrul dispozițiilor de la articolul 5, în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, precum și în conformitate cu cadrul unic de reglementare și cu ghidul unic de supraveghere elaborat de ABE, BCE deține competența exclusivă, în scopuri de supraveghere prudențială, în ceea ce privește îndeplinirea următoarelor sarcini în legătură cu toate instituțiile de credit stabilite în statele membre participante:

(a)         acordarea și retragerea autorizațiilor instituțiilor de credit sub rezerva dispozițiilor de la articolul 13;

(b)         evaluarea cererilor de achiziție și vânzare a participațiilor la instituții de credit;

(c)         asigurarea respectării tuturor acelor acte ale Uniunii care impun instituțiilor de credit cerințe prudențiale în legătură cu cerințele de fonduri proprii, limitele largi de expunere, lichiditatea sau efectul de levier, precum și a raportării și publicării informațiilor referitoare la aceste chestiuni;

(d)         doar în cazuri specifice, prevăzute prin acte ale Uniunii, stabilirea de cerințe prudențiale mai stricte și aplicarea de măsuri suplimentare instituțiilor de credit;

(e)         impunerea de rezerve de capital care urmează să fie deținute de instituțiile de credit, în plus față de cerințele de fonduri proprii menționate la litera (c), inclusiv stabilirea ratelor rezervelor contraciclice, precum și orice alte măsuri prudențiale care vizează abordarea riscurilor sistemice sau macroprudențiale, în cazurile prevăzute în mod specific în acte ale Uniunii;

(f)          aplicarea în cazul instituțiilor de credit a unor cerințe prevăzute în mod expres în actele Uniunii privind existența unor principii, procese și mecanisme solide de guvernanță și a unor procese interne eficiente de evaluare a gradului de adecvare a capitalului;

(g)         determinarea măsurii în care principiile, strategiile procesele și mecanismele puse în aplicare de instituțiile de credit, precum și fondurile proprii deținute de acestea asigură o administrare și o acoperire solidă a propriilor riscuri și, pe baza acestei supravegheri prudențiale, impunerea asupra instituțiilor de credit a unor cerințe de fonduri proprii specifice, suplimentare, a unor cerințe specifice de publicare, a unor cerințe specifice de lichiditate și a altor măsuri, în cazurile specifice prevăzute în acte ale Uniunii;

(h)         efectuarea, în cazul instituțiilor de credit, a unor teste de stres de supraveghere cu scopul de a sprijini supravegherea prudențială, cu condiția unei coordonări corespunzătoare cu ABE, și, unde este cazul, publicarea rezultatelor testelor;

(i)          asigurarea unei supravegheri pe bază consolidată în cazul instituțiilor de credit-mamă cu sediul într-unul dintre statele membre participante, inclusiv în cazul holdingurilor financiare și al holdingurilor financiare mixte și participarea la supravegherea pe bază consolidată, inclusiv în cadrul colegiilor supraveghetorilor, în cazul instituțiilor-mamă care nu-și au sediul într-unul dintre statele membre participante; autoritățile naționale competente vor face parte, în calitate de observatori, din colegiile de supraveghetori aflate sub conducerea BCE;

(j)          participarea la supravegherea suplimentară a unui conglomerat financiar, în ceea ce privește instituțiile de credit incluse în acesta și asumarea sarcinilor de coordonator, în cazul în care BCE este desemnată coordonator pentru un conglomerat financiar, în conformitate cu criteriile prevăzute de legislația relevantă a Uniunii;

(k)      îndeplinirea unor atribuții de supraveghere în ceea ce privește intervenția timpurie în cazul în care o instituție de credit nu îndeplinește sau este susceptibilă să nu îndeplinească cerințele prudențiale aplicabile, cum ar fi planurile de redresare și acordurile de sprijin financiar intragrup, în coordonare cu autoritățile de rezoluție competente și în conformitate cu legislația Uniunii;

(la)     aplicarea de sancțiuni administrative în condițiile prevăzute la articolul 15.

1a.      BCE se asigură că, la îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere stabilite la articolul 4 alineatul (1) literele (d), (e) și (g), se garantează respectarea condițiilor de concurență echitabile în rândul instituțiilor de credit din statele membre participante.

2.          Pentru instituțiile de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant, care înființează o sucursală sau furnizează servicii transfrontaliere într-un stat membru participant, BCE îndeplinește acele sarcini prevăzute la alineatul (1) pentru care autoritățile naționale competente ale statului membru participant dețin competențe.

3.          Sub rezerva normelor de drept relevante ale Uniunii și, mai ales, a oricărui act legislativ sau nelegislativ, inclusiv standarde tehnice elaborate de ABE și adoptate de Comisie, și în conformitate cu acestea, BCE poate adopta regulamente și recomandări și poate lua decizii privind implementarea sau aplicarea legislației Uniunii, în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament și numai în cazul în care actele Uniunii respective nu se referă la anumite aspecte necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor BCE sau nu se referă suficient la acestea. Înainte de adoptarea unui regulament, BCE organizează consultări publice deschise, care includ ABE și Comisia, și analizează costurile și beneficiile aferente potențiale.

Dacă se consideră necesar, BCE poate contribui alături de ABE la redactarea unei propuneri de standarde tehnice de reglementare sau de standarde tehnice de punere în aplicare, sau semnalează ABE necesitatea prezentării Comisiei a unor proiecte de standarde de modificare a standardelor tehnice de reglementare sau a standardelor tehnice de punere în aplicare în vigoare.

3a.        La îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în temeiul prezentului articol, BCE asigură un echilibru echitabil între drepturile statelor membre participante. BCE ține mai ales seama de următoarele considerații cu privire la statele membre în chestiune:

(i) menținerea stabilității financiare;

(ii) stabilitatea ofertei de credite;

(iii) condițiile macroeconomice;

(iv) existența unor condiții echitabile, precum și sprijinirea și înlesnirea activităților productive în beneficiul economiei reale, prevenirea și evitarea riscurilor sistemice și morale, precum și a costurilor fiscale generate de crizele bancare.

Articolul 5

Mecanismul de supraveghere unic

1.          BCE își îndeplinește sarcinile în cadrul unui Mecanism de supraveghere unic compus din BCE și autoritățile naționale competente din statele membre participante. În cadrul MSU, atât BCE, cât și autoritățile naționale competente au obligația de a colabora cu bună-credință și de a face schimb de informații.

2.          Ori de câte ori este cazul și fără a aduce atingere responsabilității și răspunderii generale a BCE pentru toate atribuțiile care îi sunt conferite prin prezentul regulament, autoritățile naționale competente au obligația să sprijine BCE, în condițiile stabilite prin prezentul articol și în cadrul menționat la alineatul (3), în ceea ce privește pregătirea și punerea în aplicare a oricăror acte referitoare la atribuțiile prevăzute la articolul 4.

2a.        În îndeplinirea responsabilităților ce-i revin pentru asigurarea coerenței în cadrul MSU, BCE solicită autorităților naționale competente să o sprijine în îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt conferite în temeiul articolului 4 și a atribuțiilor și obligațiilor ce-i revin în temeiul articolului 8 cu privire la toate instituțiile de credit, mai ales:

(a)    cele care nu au solicitat sau primit asistență financiară europeană directă sau indirectă, din partea FESF sau a MES sau din partea oricăror altor mecanisme de asistență financiară publică; sau

(b)    cele care nu prezintă un risc sistemic, așa cum este acesta definit în legislația UE, individual sau ca parte a unui grup de instituții financiare, a unui holding financiar sau a unui holding financiar mixt. BCE desfășoară o evaluare periodică a riscului în scopul aplicării prezentei dispoziții.

Autoritățile naționale competente prezintă BCE proiecte de decizii de supraveghere, care sunt considerate adoptate de BCE în afara cazului în care aceasta le respinge, pe baza unei explicații scrise, într-un termen care urmează să fie stabilit în cadrul menționat la alineatul (3) și care nu depășește 10 zile lucrătoare.

2b.      BCE monitorizează în mod permanent autoritățile naționale competente.

În acest sens, autoritățile naționale competente raportează periodic BCE cu privire la îndeplinirea atribuțiilor pe care le desfășoară în temeiul alineatului (2a). De asemenea, BCE poate solicita informații din partea autorităților naționale competente cu privire la îndeplinirea atribuțiilor desfășurate de acestea în temeiul alineatului (2a) și poate, în orice moment, să se prevaleze de atribuțiile menționate la articolele 8-12.

2c.      Autoritățile naționale competente informează neîntârziat BCE în următoarele cazuri:

(a)      în cazul în care există temeri serioase legate de siguranța și/sau soliditatea oricărei instituții de credit pentru care îndeplinesc sarcini în numele BCE;

(b)      în cazul în care stabilitatea sistemului financiar este periclitată sau există probabilitatea ca aceasta să fie periclitată de situația unei instituții de credit pentru care îndeplinesc sarcini în numele BCE;

2d.      BCE poate, în orice clipă și în orice circumstanțe, să-și asume responsabilitățile conferite autorităților naționale competente în temeiul alineatului (2a) și să realizeze direct toate sarcinile specifice de supraveghere.

3.          În consultare cu autoritățile naționale competente ale statelor membre participante, BCE adoptă și face cunoscut un cadru de organizare pentru modalitățile practice de punere în aplicare a dispozițiilor prezentului articol. BCE definește în mod clar cadrul și condițiile în care BCE și autoritățile naționale competente trebuie să desfășoare activitățile de supraveghere în temeiul prezentului articol, aplicând un tratament egal autorităților naționale competente din toate statele membre participante.

3a.        Consiliul de supraveghere bancară al BCE are rolul de punct unic de contact pentru toate instituțiile de credit aflate sub supraveghere, cu excepția cazului în care această sarcină este delegată în mod explicit autorităților naționale competente în cadrul de supraveghere menționat la alineatul (3).

4.      Autoritățile naționale competente, ca parte integrantă a MSU, respectă cadrul instituit prin alineatul (3) și instrucțiunile date de BCE în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în temeiul prezentului articol. Autoritățile naționale competente informează BCE pe deplin și în timp util cu privire la activitățile desfășurate în vederea asistării BCE.

Articolul 6

Participarea statelor membre a căror monedă nu este euro la mecanismul de supraveghere unic

(cooperarea strânsă)

1.          În limitele prevăzute la prezentul articol, BCE îndeplinește atribuțiile din domeniile menționate la articolul (4) alineatele (1) și (2) în legătură cu instituțiile de credit cu sediul într-un stat membru participant a cărui monedă nu este euro, în cazul în care între BCE și autoritatea națională competentă a statului membru respectiv a fost instituită o cooperare strânsă, în conformitate cu prezentul articol. În acest scop, BCE poate prezenta orientări sau adresa cereri autorității naționale competente a respectivului stat membru ▌.

2.          Cooperarea strânsă dintre BCE și autoritatea națională competentă a unui stat membru care nu a adoptat moneda euro, dar care dorește să participe se stabilește printr-o decizie adoptată de BCE, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)         statul membru în cauză notifică celorlalte state membre, Comisiei, BCE și ABE cererea de a intra în strânsă cooperare cu BCE în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul (4), în legătură cu toate instituțiile de credit care au sediul în statul membru în cauză;

(b)         În notificare, statul membru vizat se angajează:

 să se asigure că autoritatea sa națională competentă va respecta toate orientările sau cererile emise de BCE;

 să furnizeze, cu privire la instituțiile de credit care au sediul în respectivul stat membru, toate informațiile pe care BCE le-ar putea solicita în vederea efectuării unei evaluări cuprinzătoare a acelor instituții de credit.

(c)         Statul membru în cauză a adoptat acte legislative naționale pentru a se asigura că autoritatea sa națională competentă va fi obligată să adopte toate măsurile referitoare la instituțiile de credit, solicitate de către BCE, în conformitate cu alineatul (5).

4.          Decizia prevăzută la alineatul (2) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia se aplică la 14 zile după publicare.

5.          În cazul în care BCE consideră că referitor la sarcinile prevăzute la alineatul (1) ar trebui adoptată o măsură de către autoritatea competentă a unui stat membru vizat în legătură cu o instituție de credit, un holding financiar sau un holding financiar mixt, ea înaintează o cerere respectivei autorități competente, specificând un interval de timp relevant. Acest interval de timp nu trebuie să fie mai mic de 48 de ore, cu excepția cazului în care adoptarea mai timpurie este indispensabilă pentru a preveni daune ireparabile. Autoritatea competentă a statului membru vizat trebuie să ia toate măsurile necesare, în conformitate cu obligația prevăzută la alineatul (2) litera (c).

6.          Atunci când condițiile prevăzute la alineatul (2) literele (a)-(c) nu mai sunt îndeplinite de către un stat membru vizat sau în cazul în care autoritatea sa competentă nu acționează în conformitate cu obligația prevăzută la alineatul (2) litera (c), BCE poate decide să emită un avertisment către autoritatea competentă națională a statului membru vizat, potrivit căruia cooperarea strânsă va fi suspendată sau încheiată în cazul în care nu sunt luate măsuri corective decisive. Dacă nicio astfel de măsură nu a fost luată în termen de 10 zile de la notificarea avertismentului, BCE poate suspenda sau încheia cooperarea strânsă cu statul membru în cauză la o dată stabilită de BCE.

Decizia se notifică statului membru în cauză și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia indică data de la care ea se aplică, ținând seama în mod corespunzător de eficacitatea supravegherii și de interesele legitime ale instituțiilor de credit.

Articolul 7

Relații internaționale

Fără a aduce atingere competențelor respective ale statelor statele membre și ale celorlalte instituții ale Uniunii, inclusiv ABE, în ceea ce privește sarcinile atribuite de prezentul regulament Băncii Centrale Europene în cadrul MSU, BCE poate stabili contacte și încheia acorduri administrative cu autoritățile de supraveghere, organizațiile internaționale și administrațiile din țări terțe, sub rezerva unei coordonări corespunzătoare cu ABE. Aceste acorduri nu creează obligații juridice în ceea ce privește Uniunea și statele sale membre.

Articolul 8

Competențe în materie de supraveghere și investigare

1           În scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt atribuite în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2), BCE este considerată autoritatea competentă a statelor membre participante în conformitate cu actele relevante ale dreptului Uniunii, ea deținând toate competențele și obligațiile deținute de autoritățile competente în temeiul actelor respective.

În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2), BCE trebuie considerată autoritatea desemnată în conformitate cu actele relevante ale dreptului Uniunii și deține competențele și obligațiile deținute de autoritățile competente în temeiul actelor respective.

2           În scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt atribuite în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2), BCE deține competențele de investigare stipulate în secțiunea I.

2a.        În exercitarea competențelor proprii de investigare, BCE și autoritățile naționale competente cooperează îndeaproape.

Articolul 9

Solicitări de informații

1.          Prin intermediul unei simple cereri sau al unei decizii, BCE poate solicita furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, inclusiv a unor informații care trebuie furnizate la intervale repetate și în formate specificate în scopuri de supraveghere și statistice, de la următoarele persoane fizice sau juridice:

(a)  instituții de credit;

(b)  holdinguri financiare;

(c)  holdinguri financiare mixte;

(d)  holdinguri cu activitate mixtă;

(e)  persoane implicate în activitățile entităților menționate la literele (a)-(d) și părțile terțe conexe;

(f)  părți terțe către care entitățile menționate la literele (a)-(d) au externalizat anumite funcții sau activități operaționale;

(g)  persoane ce dețin orice fel de legături sau de relații strânse și extinse cu activitățile entităților menționate la literele (a)-(d);

(h)  autoritățile naționale competente.

2.          Persoanele menționate la alineatul (1) furnizează informațiile solicitate. Dispozițiile privind secretul profesional nu pot excepta aceste persoane de la datoria de a furniza informații. Furnizarea de informații nu poate fi considerată o încălcare a secretului profesional.

2a.        În cazul în care BCE obține informații direct de la persoanele fizice sau juridice menționate la alineatul (1), aceasta pune aceste informații la dispoziția autorităților naționale competente în cauză.

Articolul 10

Investigații generale

1.          Pentru a-și îndeplini sarcinile care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, BCE poate efectua toate investigațiile necesare în legătură cu persoanele menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(g), în cooperare cu autoritățile naționale competente. În acest scop, BCE are dreptul:

(a) să solicite prezentarea de documente;

(b) să examineze evidențele și registrele persoanelor menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(g) și să ridice copii sau extrase ale acestor evidențe și registre;

(c) să obțină explicații scrise sau orale de la orice persoană menționată la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(g) sau de la reprezentanții ori personalul acesteia;

(d) să intervieveze orice altă persoană fizică sau juridică care consimte să fie intervievată în scopul colectării de informații referitoare la obiectul unei investigații;

2.          Persoanele prevăzute la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(g) se supun investigațiilor lansate pe baza unei decizii a BCE. Atunci când o persoană obstrucționează desfășurarea anchetei, statul membru participant în care sunt situate sediile respective acordă asistența necesară, inclusiv accesul BCE la sediile comerciale ale persoanelor juridice menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(g), astfel încât drepturile sus-menționate să poată fi exercitate.

Articolul 11

Inspecții la fața locului

1.          Pentru a-și îndeplini sarcinile care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, BCE, în cooperare cu autoritățile naționale competente, după caz, poate efectua toate inspecțiile necesare la fața locului, la sediile de activitate ale persoanelor ▌ menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(g), în conformitate cu articolul 12. Atunci când desfășurarea corespunzătoare și eficiența inspecției impun acest lucru, BCE poate efectua inspecția la fața locului fără să anunțe în prealabil.

2.          Funcționarii și alte persoane autorizate de BCE pentru a efectua o inspecție la fața locului pot intra în orice sediu comercial și pe orice teren al persoanelor ▌ care fac obiectul unei decizii de investigare adoptate de BCE și dețin toate competențele prevăzute la articolul 10 alineatul (1). Aceștia au, de asemenea, competența de a sigila orice sediu comercial, registru sau evidență, în măsura în care acest lucru este necesar inspecției și pe perioada acesteia.

3.          Persoanele menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a)-(g) se supun inspecțiilor la fața locului dispuse pe baza unei decizii a BCE.

4.          Sub supravegherea și coordonarea BCE, funcționarii autorității naționale competente din statul membru în care urmează să se desfășoare inspecția, precum și funcționarii autorizați sau numiți de către aceasta, asistă în mod activ funcționarii BCE și celelalte persoane autorizate de către aceasta. În acest scop, ei beneficiază de competențele prevăzute la alineatul (2). Funcționarii autorității naționale competente a statului membru participant în cauză participă, de asemenea, la inspecțiile la fața locului în cazurile în care este necesar.

5.          În cazul în care funcționarii și celelalte persoane conexe autorizate de către BCE constată că o persoană se opune unei inspecții dispuse în temeiul prezentului articol, autoritatea competentă a statului membru participant le acordă asistența necesară.

Articolul 12

Autorizarea de către o autoritate judiciară

1.          Dacă inspecțiile la fața locului menționate la articolul 11 alineatul (1) sau asistența menționată la articolul 11 alineatul (5) necesită o autorizație din partea unei autorități judiciare în temeiul normelor naționale, această autorizație trebuie solicitată.

2.          În cazul în care autorizația menționată la alineatul (1) este solicitată și BCE a decis, în cadrul MSU, realizarea unei inspecții la fața locului, autoritatea judiciară națională verifică autenticitatea deciziei BCE și se asigură că măsurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare, nici excesive, având în vedere obiectul inspecției. Cu ocazia verificării proporționalității măsurilor coercitive, autoritatea judiciară națională poate solicita BCE explicații detaliate, în special cu privire la motivele pentru care BCE suspectează că a avut loc o încălcare a actelor relevante ale dreptului Uniunii, cu privire la gravitatea respectivei încălcări și la natura implicării persoanei supuse măsurilor coercitive. Autoritatea judiciară națională nu trebuie să reexamineze însă necesitatea efectuării inspecției sau să solicite să-i fie furnizate informațiile conținute în dosarul BCE. Curtea de Justiție a Uniunii Europene este singurul organism care poate reexamina legalitatea deciziei BCE.

Articolul 13

Autorizare

1.          Orice cerere de autorizare privind inițierea activității unei instituții de credit care urmează să fie înființată într-un stat membru participant trebuie înaintată autorităților naționale competente ale statului membru în care urmează să fie înființată instituția de credit, în conformitate cu cerințele prevăzute în legislația națională relevantă.

În cazul în care instituția de credit respectă toate condițiile de autorizare prevăzute în legislația națională a statului membru respectiv, autoritatea națională competentă ia decizia de a propune Băncii Centrale Europene să acorde autorizația, în termenul prevăzut de legislația națională. Decizia se notifică Băncii Centrale Europene și instituției de credit în cauză. În cazul în care instituția de credit nu respectă toate condițiile de autorizare prevăzute în legislația națională a statului membru respectiv, autoritatea națională competentă a statului membru respinge cererea de autorizare.

Atunci când BCE primește propunerea din partea autorității naționale competente menționate la al doilea paragraf, ea examinează propunerea în termen de 30 de zile lucrătoare, reînnoibil o singură dată pentru o perioadă similară în cazurile pe deplin justificate și acordă autorizația, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în dreptul Uniunii. Decizia se notifică și se explică instituției de credit vizate, precum și autorității naționale competente respective.

2.          BCE poate retrage autorizația în cazurile prevăzute în acte ale Uniunii, din proprie inițiativă sau la propunerea autorității naționale competente a statului membru în care instituția de credit își are sediul

Atunci când autoritatea națională competentă care a propus autorizarea în conformitate cu alineatul (1) consideră că autorizația trebuie retrasă în conformitate cu legislația națională, ea înaintează o propunere Băncii Centrale Europene în sensul respectiv. În acest caz, BCE ia o decizie privind retragerea propusă ținând cont pe deplin de justificarea pentru retragere prezentată de autoritatea națională competentă.

Articolul 14

Competențe ale autorităților gazdă și cooperarea pentru supravegherea consolidată

1.          Procedurile prevăzute în actele Uniunii referitoare la instituțiile de credit care intenționează să înființeze o sucursală sau să-și exercite libertatea de a presta servicii prin exercitarea propriilor activități pe teritoriul unui alt stat membru, precum și competențele aferente ale statelor membre de origine și gazdă se aplică între statele membre participante numai în sensul sarcinilor neatribuite BCE prin articolul 4 din prezentul regulament.

2.          Dispozițiile prevăzute în actele Uniunii în ceea ce privește cooperarea dintre autoritățile competente din diferite state membre la efectuarea supravegherii pe bază consolidată nu se aplică în măsura în care autoritățile competente implicate sunt autoritățile competente ale statelor membre participante.

2a.        La îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în temeiul articolului 4, BCE asigură un echilibru echitabil între drepturile statelor membre participante aferente calităților de țară-gazdă și țară de origine.

Articolul 15

Sancțiuni și alte măsuri administrative

1.          În scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, atunci când instituțiile de credit, holdingurile financiare sau holdingurile financiare mixte încalcă, în mod intenționat sau din neglijență, o dispoziție a unor acte cu aplicabilitate directă ale Uniunii în legătură cu care autoritățile competente au la dispoziție sancțiuni administrative pecuniare în conformitate cu legislația Uniunii direct aplicabilă, BCE poate impune sancțiuni administrative pecuniare în conformitate cu legislația Uniunii și cu dreptul procedural administrativ național.

2.          Dacă persoana juridică este o filială a unei întreprinderi-mamă, cifra de afaceri totală anuală pertinentă menționată la primul paragraf este cea care rezultă din conturile consolidate ale întreprinderii-mamă ultime, în exercițiul financiar precedent.

3.          Sancțiunile aplicate sunt eficiente, proporționale și disuasive. Pentru a stabili dacă trebuie impusă o sancțiune și pentru a determina sancțiunea corespunzătoare, BCE trebuie să ia în considerare toate împrejurările relevante prevăzute în dreptul Uniunii.

4.          BCE aplică prezentul articol în conformitate cu articolele (3) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului.

5.          În cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1), atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi sunt conferite prin prezentul regulament, BCE poate solicita autorităților naționale competente să inițieze proceduri în vederea luării de măsuri pentru a garanta impunerea de sancțiuni corespunzătoare, în conformitate cu legislația națională relevantă și respectând actele relevante de drept al Uniunii. Sancțiunile aplicate de către autoritățile naționale competente vor fi eficiente, proporționale și disuasive.

Primul paragraf se aplică în special sancțiunilor pecuniare care urmează să fie impuse instituțiilor de credit, holdingurilor financiare sau holdingurilor financiare mixte pentru încălcări ale legislației naționale de transpunere a directivelor relevante ale UE, precum și oricăror sancțiuni administrative sau măsuri care urmează să fie impuse membrilor consiliului de administrație al unei instituții de credit, al unui holding financiar sau al unui holding financiar mixt sau oricăror alte persoane care sunt responsabile, în temeiul dreptului național, de comiterea unei încălcări de către o instituție de credit, un holding financiar sau un holding financiar mixt.

6.          BCE publică fiecare sancțiune menționată la alineatul (1) fără întârzieri nejustificate, incluzând informații privind tipul și natura încălcării și identitatea persoanelor responsabile, exceptând situația în care această publicare ar periclita grav stabilitatea piețelor financiare.

7.          Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(6), în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, în caz de încălcare a regulamentelor sau a deciziilor BCE, aceasta poate impune sancțiuni în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2532/98.

Articolul 15a

Comisia de apel

1.        BCE înființează o comisie administrativă de apel pentru rezolvarea contestațiilor depuse împotriva deciziilor BCE atunci când aceasta acționează ca organism unic de supraveghere în temeiul prezentului regulament. Comisia de apel este alcătuită din cinci persoane de înaltă reputație care au făcut dovada cunoștințelor și a experienței profesionale în domeniu, inclusiv a experienței în materie de supraveghere la un nivel suficient de înalt în sectorul bancar sau al altor servicii financiare, excluzând personalul actual al BCE, al autorităților competente sau al altor instituții naționale sau ale Uniunii. Comisia de apel dispune de o experiență juridică suficientă pentru a putea oferi consiliere juridică profesională cu privire la legalitatea acțiunilor întreprinse de BCE cu ocazia exercitării prerogativelor sale conferite de prezentul regulament.

2.        Membrii comisiei de apel și doi supleanți sunt numiți de BCE pentru un mandat de cinci ani, reînnoibil o singură dată, în urma unei invitații publice de depunere a candidaturilor publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și după consultarea Consiliului de supraveghere bancară. Comisia de apel stabilește modalitățile de luare a deciziilor și le dă publicității. Ei nu au obligația de a respecta nicio instrucțiune.

3.        Membrii comisiei de apel se angajează să acționeze independent și în interes public. În acest scop, membrii comisiei de apel fac o declarație a angajamentelor și o declarație publică a intereselor în care includ orice interes direct sau indirect care ar putea fi considerat prejudiciabil pentru independența lor.

4.        Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile competente, poate recurge la o cale de atac împotriva unei decizii a BCE care este adresată persoanei respective, în conformitate cu prezentul regulament, sau împotriva unei decizii care are o influență directă și individuală asupra sa. Comisia de apel hotărăște în privința contestației în funcție de nivelul de urgență a problemei, dar cel mai târziu în termen de trei săptămâni de la depunerea contestației. Un recurs introdus în temeiul alineatului (1) nu are efect suspensiv. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că circumstanțele impun acest lucru, comisia de apel poate să suspende aplicarea deciziei contestate. Comisia de apel poate să confirme decizia adoptată de BCE sau să defere cazul din nou BCE, care execută decizia sau explică motivele de neexecutare.

5.        Comisia de apel își adoptă propriul regulament de procedură și îl face public.

6.        Deciziile luate de comisia de apel sunt motivate și se publică.

Articolul 15b

Acțiuni în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

1.        Se poate intenta o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 263 din TFUE, în contestarea unei decizii luate de comisia de apel sau, în cazul în care nu există dreptul de contestație în fața comisiei de apel, a unei decizii luate de BCE în cadrul MSU.

2.        Statele membre și instituțiile Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică, pot intenta o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene împotriva deciziilor BCE, în conformitate cu articolul 263 din TFUE.

3.        În cazul în care BCE are obligația de a acționa în cadrul MSU și nu ia o decizie, se poate intenta o acțiune în constatarea abținerii de a acționa în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 265 din TFUE.

4.        BCE are obligația de a lua măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 16

Independența

1.          La îndeplinirea sarcinilor atribuite prin prezentul regulament, BCE și autoritățile naționale cu responsabilități în cadrul MSU acționează independent. Membrii Consiliului de supraveghere bancară și ai comitetului director acționează independent și obiectiv, exclusiv în interesul întregii Uniuni și nu cer și nici nu primesc instrucțiuni din partea instituțiilor sau a organismelor Uniunii, din partea vreunui guvern al unui stat membru sau a altui organism public sau privat.

2.          Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii pe de o parte și guvernele și instituțiile statelor membre, pe de altă parte, respectă independența BCE la care se face referire la alineatul (1).

2a.      Consiliul de supraveghere bancară al BCE implementează un cod de conduită care să cuprindă norme privind conflictul de interese aplicabile personalului și conducerii sale implicate în supravegherea bancară.

Articolul 17

Răspundere și raportare

1.          BCE este responsabilă în fața Parlamentului European și a Consiliului pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în conformitate cu prezentul capitol.

2.          BCE prezintă un raport anual Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Eurogrupului și parlamentelor naționale ale statelor membre participante privind executarea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament.

3.          Președintele Consiliului de supraveghere bancară al BCE prezintă în reuniune publică respectivul raport Parlamentului European și Eurogrupului în prezența reprezentanților tuturor statelor membre participante la MSU.

4.          La cererea Parlamentului European, președintele Consiliului de supraveghere participă la o audiere organizată de comisiile competente ale Parlamentului cu privire la executarea sarcinilor de supraveghere ale acestuia și la comisioanele percepute și cheltuielile ocazionate.

5.        BCE răspunde oral sau în scris întrebărilor adresate de Parlamentul European, de Eurogrup sau de Consiliu.

6.        La cerere, președintele Consiliului de supraveghere bancară furnizează Comisiei pentru afaceri economice și monetare ale Parlamentului European, în reuniune cu ușile închise, orice informație confidențială legată de sarcinile sale necesară pentru exercitarea prerogativelor Parlamentului European în temeiul tratatului și al prezentului regulament.

7.          La cererea unuia dintre parlamentele naționale din statele membre participante, un reprezentant al Consiliului de supraveghere bancară se prezintă, împreună cu un reprezentant al autorității naționale competente, în fața parlamentului de resort și răspunde la întrebări privind executarea sarcinilor de supraveghere.

8.        Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului Parlamentului European de a înființa, în conformitate cu articolul 226 din TFUE, o comisie temporară de anchetă care să investigheze presupuse nereguli și situații de administrație defectuoasă în aplicarea legislației Uniunii și nici dreptului Parlamentului European de a solicita desfășurarea unei investigații independente legate de acțiunile sau abținerile de la acțiune ale BCE care au dus sau ar fi putut duce la un eveniment deosebit în ceea ce privește stabilitatea financiară, fiabilitatea sau eșecul unei instituții de credit.

Articolul 17a

Procedura procesuală și decizională adecvată pentru adoptarea deciziilor în materie de supraveghere

1.        Înainte de luarea de decizii în conformitate cu articolul 4 și secțiunea 2, BCE dă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate. Acest lucru nu este valabil în cazul în care se impune o acțiune urgentă pentru a împiedica producerea de daune semnificative la adresa sistemului financiar. Într-un astfel de caz, BCE poate adopta o decizie provizorie și dă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate de îndată ce acest lucru este posibil după luarea deciziei.

2.        După caz, drepturile la apărare ale persoanelor vizate sunt respectate pe deplin pe parcursul procedurilor. Acestea au drept de acces la dosarul BCE, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice. Dreptul de acces la un dosar nu se referă și la informațiile confidențiale.

3.        Deciziile BCE menționează motivele pe care se întemeiază.

Articolul 17b

Raportarea încălcărilor

BCE ia măsuri pentru implementarea unor mecanisme eficace pentru a facilita raportarea încălcărilor prezentului regulament, și proceduri specifice pentru recepționarea rapoartelor privind încălcările și acțiunile ulterioare ce se impun. Aceste proceduri sunt conforme cu legislația UE în materie și asigură respectarea următoarelor principii: protecția adecvată, inclusiv anonimat total, pentru persoanele care raportează încălcări, protecția datelor personale, protecția adecvată a persoanei incriminate, protecția adecvată împotriva tratamentului nefavorabil la locul de muncă.

Articolul 18

Separarea de funcția de politică monetară

1.          La îndeplinirea sarcinilor atribuite prin prezentul regulament, BCE urmărește exclusiv obiectivele stabilite prin prezentul regulament.

2.          BCE îndeplinește sarcinile care îi sunt atribuite prin prezentul regulament separat de sarcinile sale legate de politica monetară și de orice alte sarcini. Sarcinile atribuite BCE prin prezentul regulament și sarcinile BCE legate de politica monetară nu interferează între ele. Totodată, atribuțiile conferite BCE prin prezentul regulament nu interferează cu atribuțiile BCE în materie de Comitet european pentru risc sistemic și nici cu orice alte sarcini. BCE raportează Parlamentului European și Consiliului în legătură cu modul în care s-a conformat acestei dispoziții. Sarcinile conferite BCE prin prezentul regulament nu impietează asupra monitorizării permanente a solvabilității debitorilor săi.

Personalul implicat în îndeplinirea atribuțiilor conferite BCE prin prezentul regulament este separat din punct de vedere organizațional și face obiectul unei organizări ierarhice separate.

3.          În sensul alineatelor (1) și (2), BCE adoptă toate normele interne necesare, inclusiv cele privind secretul profesional și cele stabilind măsurile practice pentru separarea funcțiilor, precum și pentru independența funcțională între funcțiile de supraveghere ale ECS și celelalte funcții ale BCE. Normele și procedurile adoptate se publică și se pun la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

Articolul 19

Consiliul de supraveghere bancară

1.          Planificarea și pregătirea sarcinilor de supraveghere atribuite BCE în temeiul prezentului regulament este realizată de un organism intern format din patru reprezentanți ai BCE numiți de Comitetul executiv al BCE și din câte un reprezentant al autorității naționale competente de supraveghere a instituțiilor de credit din fiecare stat membru participant (denumit în continuare „Consiliul de supraveghere bancară”).

2.          În plus, Consiliul de supraveghere bancară include un președinte sau o președintă numit(ă) de Consiliul guvernatorilor în urma unei proceduri de selecție deschise pe baza meritelor, aptitudinilor și cunoștințelor temeinice în domeniul instituțiilor financiare și al supravegherii financiare și după aprobarea Parlamentul European. Vicepreședintele Consiliului de supraveghere bancară este ales de membrii Consiliului guvernatorilor BCE și din rândul acestora, cu aprobarea Parlamentului European.

3.          Consiliul de supraveghere bancară efectuează toate lucrările pregătitoare legate de sarcinile de supraveghere conferite BCE și propune Consiliului guvernatorilor BCE proiecte de decizii complete care urmează să fie adoptate de aceasta din urmă potrivit unei proceduri ce urmează a fi stabilită în regulamentul de procedură al BCE. Un proiect de decizie se va considera adoptat, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor obiectează într-un anumit termen și prezintă motivele sale.

3a.      În cursul exercitării sarcinilor sale prevăzute de prezentul articol, Consiliul de supraveghere bancară ține cont de toate faptele și împrejurările relevante din statele membre participante și își îndeplinește îndatoririle în interesul întregii Uniuni. Toți membrii Consiliului de supraveghere bancară au drepturi de vot egale.

4.        Consiliul de supraveghere bancară numește un comitet director cu o componență mai limitată, care sprijină activitățile sale ▌. Comitetul director pregătește reuniunile Consiliului de supraveghere bancară. Comitetul director este prezidat de președintele Consiliului de supraveghere bancară și compus din șase membri, exclusiv președintele. Printre cei șase membri se numără trei reprezentanți ai BCE și trei persoane de înaltă reputație care au făcut dovada cunoștințelor și a experienței profesionale în materie de supraveghere, numite de Consiliul de supraveghere bancară. Comitetul director își îndeplinește atribuțiile de pregătire în interesul Uniunii în ansamblu și conlucrează în condiții de transparență deplină cu Consiliul de supraveghere bancară.

6.          Președintele Autorității bancare europene și un membru al Comisiei Europene pot participa ca observatori la reuniunile Consiliului de supraveghere bancară.

7.          Consiliul guvernatorilor adoptă și face cunoscut regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere bancară, inclusiv normele privind mandatele președintelui și vicepreședintelui. Mandatul președintelui este de cinci ani și poate fi reînnoit o dată. Mandatul vicepreședintelui nu depășește cinci ani și nu este reînnoibil. Regulamentul de procedură asigură tratamentul egal al tuturor statelor membre. Componența Consiliului de supraveghere bancară respectă principiile echilibrului de gen și experiență.

Articolul 20

Secretul profesional și schimbul de informații

1.          Membrii Consiliului de supraveghere bancară, personalul BCE și personalul detașat de la autoritățile naționale competente ale statelor membre participante care îndeplinește sarcini de supraveghere și persoanele care furnizează orice fel de servicii, direct sau indirect, permanent sau ocazional, legate de efectuarea sarcinilor respective, se supun cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la articolul 37 din Protocolul nr. 4 și în actele relevante ale dreptului Uniunii, chiar și după încetarea atribuțiilor acestora.

2.          În scopul îndeplinirii sarcinilor atribuite de prezentul regulament, BCE este autorizată, în limitele și în condițiile prevăzute de actele cu putere de lege ale Uniunii, să facă schimb de informații cu autoritățile și organismele naționale și europene în cazurile în care legislația Uniunii permite autorităților naționale competente să divulge informații entităților respective sau în cazurile în care statele membre pot prevedea astfel de dispoziții cu privire la divulgarea informațiilor în temeiul legislației Uniunii.

Articolul 22

Resurse

BCE va dedica resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament.

Articolul 23

Buget

1.          Cheltuielile suportate de BCE pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament se înscriu într-o secțiune separată a bugetului BCE.

2.          Ca parte a raportului menționat la articolul 17, BCE va prezenta un raport detaliat al secțiunii din bugetul său dedicate supravegherii. Ea publică conturile anuale detaliate ale bugetului respectiv.

2a.        În conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, conturile anuale ale secțiunii din buget dedicate supravegherii fac obiectul unui audit.

Articolul 24

Taxe de supraveghere

1.          În calitate de instituție de supraveghere, BCE percepe taxe de la instituțiile de credit ale statelor membre participante, care să acopere cheltuielile legate de sarcinile sale de supraveghere ▌.

2.          Valoarea taxei percepute de la o instituție de credit este proporțională cu importanța și profilul de risc al instituției de credit vizate.

2a.        BCE publică o declarație de politică, care poate fi actualizată periodic în ceea ce privește cuantumul taxelor ce urmează să fie percepute în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 25

Personal și schimburi de personal

1.          BCE asigură un schimb și o detașare corespunzătoare de personal cu și între toate autoritățile naționale competente ale statelor membre participante, ținând cont de separarea responsabilităților operative între BCE și autoritățile naționale competente.

2.          BCE solicită, după caz, ca echipele de supraveghere ale autorităților naționale competente, care iau măsuri de supraveghere cu privire la o instituție de credit, un holding financiar sau un holding financiar mixt situat într-unul dintre statele membre participante în conformitate cu prezentul regulament să fie compuse și din personal al autorităților naționale competente ale altor state membre participante.

2a.        BCE înființează un comitet permanent de etică care să evalueze eventualele conflicte de interese ce pot apărea din angajarea, după expirarea mandatului, a membrilor personalului BCE care au participat la activități de supraveghere. Acest comitet este responsabil de elaborarea unor proceduri de evaluare oficiale și cuprinzătoare. Rezultatele acestor evaluări se fac publice.

2b.        Foștii membri ai personalului BCE care au participat la activități de supraveghere și care doresc să înceapă o activitate profesională în termen de doi ani de la expirarea mandatului, informează comitetul de etică în timp util. În termen de o lună de la informare, Comitetul adoptă o decizie privind compatibilitatea ofertei de angajare cu necesitatea asigurării integrității și independenței personalului. Foștii membri ai personalului BCE au dreptul de a începe activitatea profesională în cauză numai după aprobarea comitetului de etică.

2c.         Membrii Consiliului de supraveghere bancară nu au dreptul să accepte, timp de doi ani după expirarea mandatului, posturi remunerate în cadrul instituțiilor din sectorul privat care fac obiectul responsabilităților de supraveghere ale BCE.

Articolul 26

Reexaminare

Până la 31 decembrie 2015 cel mai târziu, Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament. Respectivul raport evaluează, printre altele:

(a) funcționarea și impactul activităților de supraveghere ale BCE asupra intereselor Uniunii în ansamblu și asupra coerenței și integrității pieței unice a serviciilor financiare și funcționarea MSU în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară;

(aa) separarea responsabilităților între BCE și autoritățile naționale competente în cadrul MSU;

(b) eficacitatea regimurilor în materie de independență și responsabilitate;

(c) interacțiunea dintre BCE, MSU, CERS și Autoritatea bancară europeană;

(d) gradul de adecvare al principiilor de guvernanță, inclusiv componența Consiliului de supraveghere bancară, modalitățile de vot în cadrul său și relațiile sale cu Consiliul guvernatorilor și conlucrarea în cadrul său între statele membre din zona euro și celelalte state membre participante la MSU;

(da) interacțiunea dintre BCE și autoritățile naționale competente din statele membre neparticipante și efectele MSU asupra acestor state membre;

(db) gradul de eficacitate al procedurilor de apel intern în contestarea deciziilor BCE;

(dc) gradul de separare veritabilă între funcția de supraveghere și cea de politică monetară în cadrul BCE și posibilitatea separării resurselor financiare alocate sarcinilor de supraveghere de bugetul BCE și integrarea acestor resurse în bugetul general al Uniunii;

(dd) efectele fiscale ale deciziilor în materie de supraveghere luate de MSU asupra statelor membre participante și posibilitatea oferirii statelor membre participante a căror monedă nu este euro a unei forme de mecanism comun de protecție fiscală;

(de) posibilitățile de dezvoltare în continuare a MSU în temeiul dispozițiilor din tratatele în vigoare sau modificările necesare ale tratatelor pentru a îmbunătăți eficiența MSU, inclusiv posibilitatea fuzionării ABE și MSU și cea a integrării companiilor de asigurări în domeniul de aplicare a MSU sau a AEAPO prin consolidarea rolului acesteia din urmă.

Raportul este transmis Parlamentului European și Consiliului. După caz, Comisia va face propunerile care se impun.

Articolul 27

Dispoziții tranzitorii și intrarea în vigoare

1.          Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

2.          Până cel târziu la 1 ianuarie 2014, BCE îndeplinește sarcinile de supraveghere care îi sunt atribuite prin prezentul regulament.

3.        Înaintea datei de 1 ianuarie 2014, BCE poate începe exercitarea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament, printr-o decizie adresată instituției de credit, holdingului financiar sau holdingului financiar mixt și autorității naționale competente a statului membru participant avut în vedere, mai ales în cazul instituțiilor de credit care au solicitat sau primit asistență financiară europeană directă sau indirectă, din partea FESF sau a MES sau din partea oricăror altor mecanisme de asistență financiară publică și al instituțiilor de credit care prezintă un risc sistemic, așa cum este acesta definit în legislația UE, individual sau ca parte a unui grup de instituții financiare, a unui holding financiar sau a unui holding financiar mixt.

4.           După intrarea în vigoare a prezentului regulament, în vederea asumării atribuțiilor care îi revin în conformitate cu alineatele de mai sus, BCE poate solicita autorităților competente ale statelor membre participante și persoanelor menționate la articolul 9 să furnizeze toate informațiile relevante pentru ca BCE să poată efectua o evaluare completă a instituțiilor de credit din statul membru participant. Instituția de credit și autoritatea competentă furnizează informațiile solicitate.

5.          Prin derogare de la articolul (4) alineatul (3), de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și până la abrogarea Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE și înlocuirea lor cu noi acte cu putere de lege ale UE, BCE își exercită sarcinile atribuite prin prezentul regulament, adresând autorităților naționale competente instrucțiuni cu privire la exercitarea atribuțiilor relevante care le-au fost conferite.

Prin derogare de la articolul (4) alineatul (3), de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și până la intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, întreprinderilor de asigurare și firmelor de investiții dintr-un conglomerat financiar care să permită BCE să exercite atribuțiile autorităților competente, BCE exercită sarcinile care i-au fost atribuite prin articolul 4 alineatul (2) litera (j), adresând autorităților naționale competente instrucțiuni privind exercitarea atribuțiilor relevante care le-au fost conferite.

6.          Instituțiile de credit autorizate de statele membre participante la data menționată la alineatul (1) sau, după caz, la datele menționate la alineatele (2) și (3) sunt considerate autorizate în conformitate cu articolul 13 și pot continua să își desfășoare activitatea. Autoritățile naționale competente comunică BCE, înainte de data aplicării prezentului regulament sau, după caz, înainte de datele menționate la alineatele (2) și (3), identitatea acestor instituții de credit, împreună cu un raport care indică istoricul activității de supraveghere și profilul de risc al instituțiilor în cauză, precum și orice alte informații solicitate de către BCE. Informațiile sunt prezentate în formatul solicitat de BCE.

6a.        Orice decizie și/sau măsură adoptată de autoritățile competente naționale înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, în domeniile în care BCE i se atribuie sarcini de supraveghere prudențială potrivit definiției de la articolul 4, rămâne în vigoare până când BCE o modifică sau o abrogă în conformitate cu condițiile ce urmează să fie stabilite, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

 • [1] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
 • [2]           JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
 • [3]           JO L 331, 15.12.2010, p. 37.
 • [4]           JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
 • [5]           JO C 40, 7.2.2001, p. 453.
 • [6]           JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.
 • [7]           JO L 318, 27.11.1998, p. 4.
 • [8]           JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
 • [9]           JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
 • [10]           JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
 • [11]          JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
 • [12]          JO L 177, 30.6.2006, p. 277.
 • [13]          JO L 35, 11.2.2003, p. 1-27.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (27.11.2012)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

(COM(2012)0511 – C7‑0314/2012 – 2012/0242(CNS))

Raportor: Andrew Duff

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Instituirea unei uniuni bancare care să dispună de un mecanism de supraveghere unic, centrat pe Banca Centrală Europeană (BCE), ridică probleme constituționale foarte importante care trebuie abordate de Parlamentul European.

Temeiul juridic ales de Consiliul European și de Comisia Europeană îl constituie articolul 127 alineatul (6) din TFUE, care prevede:

6. Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, poate încredința Băncii Centrale Europene misiuni specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit și a altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de asigurări.

Obiectivului raportorului pentru aviz este să garanteze că se menține coeziunea generală a Uniunii Europene și că se respectă pe deplin legislația UE atunci când se creează un mecanism de supraveghere unic eficient și eficace. În acest sens, raportorul pentru aviz prezintă 41 de amendamente la propunerea Comisiei de regulament al Consiliului care sunt sintetizate mai jos.

Amendamente

Conținut

1

Stabilesc contextul politic.

4

Propune o actualizare.

5, 24, 33

Participarea nu trebuie să fie opțională pentru statele din zona euro. Se presupune că participarea statelor din afara zonei euro (în faza de preaderare) este regula. Doar Regatul Unit are o clauză de derogare de la moneda euro (Protocolul nr. 15).

6

Se utilizează BCE pentru că ea are deja competențe de executare.

7

Se extinde domeniul de aplicare pentru a include toate băncile, fără excepție.

12

Dispoziții contractuale aplicabile statelor participante din afara zonei euro

8, 9, 10, 26, 28

Este necesar să se respecte mandatul Autorității bancare europene și integritatea pieței unice.

13, , 36, 42, 43

Statut egal pentru toate statele în ceea ce privește mecanismul de supraveghere unic

13, 21, 39

Raportul dintre noul Consiliu de supraveghere și Consiliul guvernatorilor al BCE

14, 29, 43, 44

Transparența

15, 16,17, 20, 40, 42, 45, 46,47, 48

Alegerea președintelui de către Parlamentul European și responsabilitatea Consiliului de supraveghere

18

Controlul legalității și căile de atac

2, 30, 32, 34, 35, 46, 48

Îmbunătățiri de redactare

Raportorul pentru aviz atrage atenția asupra necesității ca Parlamentul să-și armonizeze deplin poziția față de acest regulament (Raportul Thyssen) și cu poziția față de propunerea de regulament privind ABE (Raportul Giegold).

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Actuala criza economică și financiară a dus aproape la falimentul sistemului bancar european. Integritatea monedei unice și a pieței unice este amenințată de fragmentarea sectorului financiar. În momentul de față este esențial să se intensifice integrarea sectorului bancar pentru a stimula unitatea europeană, a reinstaura stabilitatea financiară și a pune bazele redresării economice.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritatea bancară europeană (ABE), înființată în 2011 prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și Sistemul european de supraveghere financiară instituit prin articolul 2 din regulamentul respectiv și din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) (AEAPO) și prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (AEVMP ) au îmbunătățit în mod semnificativ cooperarea dintre autoritățile de supraveghere bancară din cadrul Uniunii. ABE aduce contribuții importante la crearea unui cadru de reglementare unic pentru serviciile financiare din Uniune și a avut un rol fundamental în punerea în aplicare cu consecvență a recapitalizării instituțiilor de credit majore din Uniune, astfel cum a convenit Consiliul European în octombrie 2011.

(6) Autoritatea bancară europeană (ABE), înființată în 2011 prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și Sistemul european de supraveghere financiară instituit prin articolul 2 din regulamentul respectiv și din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) (AEAPO) și prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (AEVMP ) au îmbunătățit în mod semnificativ cooperarea dintre autoritățile de supraveghere bancară din cadrul Uniunii. ABE aduce contribuții importante la crearea unui cadru de reglementare unic pentru serviciile financiare din întreaga Uniune și a avut un rol fundamental în punerea în aplicare cu consecvență a recapitalizării instituțiilor de credit majore din Uniune, astfel cum a convenit Consiliul European în octombrie 2011.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Principiul cooperării loiale între instituțiile europene este consacrat în tratate, în special la articolul 13 alineatul (2) din TUE,

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) La 18 octombrie 2012, Consiliul European a afirmat că procesul pentru o uniune economică și monetară mai aprofundată trebuie să se bazeze pe cadrul instituțional și juridic al Uniunii și să se caracterizeze prin deschidere și transparență față de statele membre din afara zonei euro și prin respectarea integrității pieței unice. Cadrul financiar integrat va dispune de un mecanism de supraveghere unic (MSU) care va fi cât mai deschis posibil față de statele membre care doresc să participe.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Ar trebui deci instituită o uniune bancară europeană, susținută de un adevărat cadru de reglementare unic pentru serviciile financiare, care să acopere în întregime piața unică și să fie compus, pe de o parte, dintr-un mecanism de supraveghere unic și, pe de altă parte, dintr-un cadru de asigurare a depozitelor și un cadru de rezoluție comune. Având în vedere de legăturile strânse și interacțiunile dintre statele membre care participă la moneda comună, uniunea bancară trebuie să se aplice cel puțin pentru toate statele membre din zona euro. În vederea menținerii și aprofundării pieței interne și în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere instituțional, uniunea bancară ar trebui de asemenea să fie deschisă participării altor state membre.

(9) Ar trebui deci instituită o uniune bancară europeană, susținută de un cadru de reglementare unic, cuprinzător și detaliat, pentru serviciile financiare, elaborat de ABE, care să acopere în întregime piața unică, și compusă, pe de o parte, dintr-un mecanism de supraveghere unic și, pe de altă parte, dintr-un cadru de asigurare a depozitelor și un cadru de rezoluție comune. Având în vedere interdependența dintre statele membre care participă la moneda comună, uniunea bancară trebuie să se aplice cel puțin pentru toate statele membre din zona euro și ar trebui extinsă pentru a include toate celelalte state care intenționează și se pregătesc să adopte moneda euro. În vederea menținerii și aprofundării pieței interne și în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere instituțional, uniunea bancară ar trebui de asemenea să fie deschisă până la urmă participării oricăror alte state membre.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În calitate de bancă centrală a zonei euro, cu o vastă experiență în probleme de stabilitate macroeconomică și financiară, BCE este bine plasată pentru a îndeplini sarcini de supraveghere, având ca obiectiv principal protejarea stabilității sistemului financiar din Europa. Într-adevăr, în multe state membre, băncile centrale sunt deja responsabile cu supravegherea bancară. Băncii Centrale Europene ar trebui să-i fie, prin urmare, atribuite sarcini specifice privind politicile legate de supravegherea instituțiilor de credit din zona euro.

(11) În calitate de bancă centrală a zonei euro, cu o vastă experiență în probleme de stabilitate macroeconomică și financiară și cu competențe proprii de executare, BCE este bine plasată pentru a îndeplini sarcini de supraveghere, având ca obiectiv principal protejarea stabilității sistemului financiar din Europa. Într-adevăr, implicarea BCE în supervizarea sectorului bancar ar reflecta practicile curente din majoritatea statelor membre, unde băncile centrale sunt deja responsabile cu supravegherea bancară. Băncii Centrale Europene ar trebui să-i fie, prin urmare, atribuite sarcini specifice privind politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit din zona euro.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Siguranța și soliditatea băncilor de mari dimensiuni este esențială pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar. Cu toate acestea, experiența recentă arată că băncile de mici dimensiuni pot prezenta, de asemenea, o amenințare la adresa stabilității financiare. Prin urmare, BCE ar trebui să fie în măsură să își exercite sarcinile de supraveghere în raport cu toate băncile din statele membre participante.

(13) Siguranța și soliditatea băncilor de mari dimensiuni este esențială pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar. Cu toate acestea, experiența recentă arată că băncile de mici dimensiuni pot prezenta, de asemenea, o amenințare la adresa stabilității financiare. Prin urmare, BCE ar trebui să fie în măsură să își exercite sarcinile de supraveghere în raport cu toate băncile din statele membre participante, fără excepție.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Atribuirea unor sarcini de supraveghere Băncii Centrale Europene în ceea ce privește o parte a statelor membre ar trebui să fie în concordanță cu cadrul Sistemului european de supraveghere financiară (SESF) înființat în 2010 și cu obiectivul său fundamental de a elabora cadrul de reglementare unic și de a spori convergența practicilor de supraveghere pe întreg teritoriul Uniunii. Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere bancară și autoritățile de supraveghere a piețelor asigurărilor și valorilor mobiliare este importantă pentru a aborda chestiunile de interes comun și a asigura o supraveghere adecvată a instituțiilor de credit care operează și în sectorul asigurărilor și al valorilor mobiliare. Prin urmare, BCE ar trebui să fie obligată să coopereze strâns cu ABE, cu Autoritatea Europeană pentru valori mobiliare și piețe și cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, în cadrul SESF.

(24) Atribuirea unor sarcini de supraveghere Băncii Centrale Europene ar trebui să fie în concordanță cu cadrul Sistemului european de supraveghere financiară (SESF) înființat în 2010 și cu obiectivul său fundamental de a elabora cadrul de reglementare unic și de a spori convergența practicilor de supraveghere pe întreg teritoriul Uniunii. Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere bancară și autoritățile de supraveghere a piețelor asigurărilor și valorilor mobiliare este importantă pentru a aborda chestiunile de interes comun și a asigura o supraveghere adecvată a instituțiilor de credit care operează și în sectorul asigurărilor și al valorilor mobiliare. Prin urmare, BCE ar trebui să fie obligată să coopereze strâns cu ABE, cu Autoritatea Europeană pentru valori mobiliare și piețe și cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, fără a aduce atingere competențelor acestora.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Pentru a menține integritatea pieței financiare unice, ABE ar trebui să își păstreze rolul și toate competențele și sarcinile actuale: aceasta ar trebui să dezvolte în continuare cadrul de reglementare unic aplicabil tuturor statelor membre și să asigure punerea sa în aplicare, precum și să sporească gradul de convergență a practicilor de supraveghere pe tot teritoriul Uniunii. În plus, ABE ar trebui să i se încredințeze pregătirea unui ghid de supraveghere unic, care să completeze cadrul de reglementare unic al UE și să asigure consecvența supravegherii bancare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pentru a asigura coerența dintre responsabilitățile de supraveghere conferite BCE și procesul de luare a deciziilor din cadrul ABE, BCE ar trebui să coordoneze o poziția comună a reprezentanților autorităților naționale ale statelor membre participante în ceea ce privește aspectele care intră în sfera sa de competențe.

(25) Pentru a menține integritatea pieței unice, BCE ar trebui doar să coordoneze o poziție a reprezentanților statelor membre participante în ceea ce privește chestiunile care intră în sfera sa de competențe, atunci când statele membre participante sunt direct implicate în chestiunile în cauză. BCE trebuie să respecte pe deplin rolul ABE atât la crearea unui set unic de reglementări pentru sectorul bancar european, cât și în monitorizarea aplicării acestor reglementări în întreaga Uniune.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) BCE ar trebui să-și îndeplinească sarcinile sub rezerva și în conformitate cu toate normele de drept ale Uniunii, inclusiv cu totalitatea legislației primare și secundare a Uniunii, cu deciziile Comisiei în domeniul ajutoarelor de stat, cu normele privind concurența și controlul fuzionărilor și cu cadrul de reglementare unic aplicabil tuturor statelor membre. ABE este însărcinată cu elaborarea de proiecte de standarde tehnice, precum și de orientări și recomandări care să asigure convergența în materie de supraveghere și coerența rezultatelor activităților de supraveghere pe teritoriul Uniunii. BCE nu ar trebui să înlocuiască exercitarea acestor atribuții de către ABE și, prin urmare, ar trebui să exercite competențe privind adoptarea de regulamente în conformitate cu articolul 132 din TFUE doar în situațiile în care acte ale Uniunii adoptate de Comisia Europeană pe baza propunerilor elaborate de ABE sau a orientărilor și recomandărilor emise de ABE nu tratează suficient de detaliat ori nu tratează deloc anumite aspecte necesare pentru exercitarea corespunzătoare a sarcinilor BCE.

(26) BCE ar trebui să-și îndeplinească sarcinile sub rezerva și în conformitate cu toate normele de drept ale Uniunii, inclusiv cu întreaga legislație primară și secundară a Uniunii, cu deciziile Comisiei în domeniul ajutoarelor de stat, cu normele privind concurența și controlul fuzionărilor, cu cadrul de reglementare unic aplicabil tuturor statelor membre și cu ghidul de supraveghere unic ce urmează să fie elaborat de ABE. ABE este însărcinată cu elaborarea de proiecte de standarde tehnice, precum și de orientări și recomandări care să asigure convergența în materie de supraveghere și coerența rezultatelor activităților de supraveghere pe teritoriul Uniunii. BCE nu ar trebui să înlocuiască exercitarea acestor atribuții de către ABE și, prin urmare, ar trebui să exercite competențe privind adoptarea de regulamente în conformitate cu articolul 132 din TFUE doar în situațiile în care acte ale Uniunii adoptate de Comisia Europeană pe baza propunerilor elaborate de ABE sau a orientărilor și recomandărilor emise de ABE nu tratează suficient de detaliat ori nu tratează deloc anumite aspecte necesare pentru exercitarea corespunzătoare a sarcinilor BCE.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) În ceea ce privește supravegherea băncilor transfrontaliere, active atât în interiorul cât și în afara zonei euro, BCE ar trebui să coopereze îndeaproape cu autoritățile competente ale statelor membre neparticipante. În calitate de autoritate competentă, BCE trebuie să se supună obligațiilor aferente de cooperare și schimb de informații în conformitate cu legislația Uniunii și ar trebui să participe pe deplin în cadrul colegiilor autorităților de supraveghere. În plus, deoarece exercitarea atribuțiilor de supraveghere de către o instituție europeană aduce beneficii clare în ceea ce privește stabilitatea financiară și integrarea sustenabilă a pieței, statele membre care nu participă la moneda comună ar trebui să aibă și ele, prin urmare, posibilitatea de a participa la noul mecanism. Cu toate acestea, condiția prealabilă necesară pentru exercitarea cu eficiență a atribuțiilor de supraveghere este ca deciziile de supraveghere să fie puse în aplicare pe deplin și fără întârziere. Statele membre care doresc să participe la noul mecanism ar trebui, prin urmare, să se angajeze să ia toate măsurile pentru ca autoritățile lor naționale competente să respecte și să adopte toate măsurile solicitate de BCE în legătură cu instituțiile de credit. BCE ar trebui să fie în măsură să stabilească o cooperare strânsă cu autoritățile competente ale unui stat membru care nu participă la moneda comună. Aceasta ar trebui să fie obligată să stabilească cooperarea în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul regulament. Condițiile în care reprezentanții autorităților competente ale statelor membre care au stabilit o cooperare strânsă iau parte la activitățile consiliului de supraveghere ar trebui să permită cea mai mare implicare posibilă a acestor reprezentanți, luând în considerare limitele ce decurg din Statutul SEBC și al BCE, în special în ceea ce privește integritatea procesului său decizional.

(29) În ceea ce privește supravegherea băncilor transfrontaliere, active atât în interiorul cât și în afara zonei euro, BCE ar trebui să coopereze îndeaproape cu autoritățile competente ale statelor membre neparticipante. În calitate de autoritate competentă, BCE trebuie să se supună obligațiilor aferente de cooperare și schimb de informații în conformitate cu legislația Uniunii și ar trebui să participe pe deplin în cadrul colegiilor autorităților de supraveghere. În plus, deoarece exercitarea atribuțiilor de supraveghere de către o instituție europeană aduce beneficii clare în ceea ce privește stabilitatea financiară și integrarea sustenabilă a pieței, statele membre care nu participă la moneda comună ar trebui să aibă și ele, prin urmare, posibilitatea de a participa la noul mecanism. Cu toate acestea, condiția prealabilă necesară pentru exercitarea cu eficiență a atribuțiilor de supraveghere este ca deciziile de supraveghere să fie puse în aplicare pe deplin și fără întârziere. Statele membre care doresc să participe la noul mecanism ar trebui, prin urmare, să se angajeze să ia toate măsurile pentru ca autoritățile lor naționale competente să respecte și să adopte toate măsurile solicitate de BCE în legătură cu instituțiile de credit. BCE ar trebui să fie în măsură să stabilească o cooperare strânsă cu autoritățile competente ale unui stat membru care nu participă la moneda comună. Aceasta ar trebui să fie obligată să stabilească cooperarea în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul regulament. Printre acestea se numără cerința ca statele membre în cauză să se angajeze să garanteze că autoritățile lor naționale competente vor adopta și vor respecta orice măsuri impuse de BCE în raport cu instituțiile lor de credit, precum și obligația de a adopta acte juridice la nivel național prin care să garanteze că autoritățile lor naționale competente sunt obligate să adopte orice măsură impusă de BCE în raport cu instituțiile lor de credit.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) Condițiile în care reprezentanții autorităților competente ale statelor membre din afara zonei euro iau parte la activitățile Consiliului de supraveghere ar trebui să asigure o reprezentare deplină a acestora în Consiliul de supraveghere și același statut ca și cel al autorităților competente ale statelor membre din zona euro, inclusiv dreptul de vot. Consiliul de supraveghere ar trebui să aibă competența de a planifica și a executa sarcinile de supraveghere ale BCE. Acesta ar trebui să-și exercite competențele, recunoscând în totalitate că Consiliul guvernatorilor al BCE este în ultimă instanță autoritatea executivă a BCE.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) În ceea ce privește procedurile sale decizionale, BCE ar trebui să se supună normelor și principiilor generale ale Uniunii referitoare la un proces echitabil și la transparență. Dreptul destinatarilor deciziilor BCE de a fi audiați ar trebui să fie pe deplin respectat.

(33) În ceea ce privește procedurile sale decizionale, BCE ar trebui să se supună normelor și principiilor generale ale Uniunii referitoare la un proces echitabil și la transparență. Dreptul destinatarilor deciziilor BCE de a fi audiați ar trebui să fie pe deplin respectat. Consiliul de supraveghere ar trebui să publice procesele sale verbale.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Delegarea sarcinilor de supraveghere implică o responsabilitate semnificativă pentru BCE de a proteja stabilitatea financiară în Uniune și de a-și folosi competențele de supraveghere în modul cel mai eficient și proporțional. BCE ar trebui, prin urmare, să răspundă pentru îndeplinirea acestor sarcini în fața Parlamentului European și a Consiliului de Miniștri, respectiv a Eurogrupului, ca instituții democratice legitime care reprezintă cetățenii Europei și statele membre. Acest lucru ar trebui să includă raportarea periodică și obligativitatea de a răspunde la întrebări. În cazul în care autoritățile naționale de supraveghere iau măsuri în conformitate cu prezentul regulament, modalitățile de responsabilizare prevăzute de legislația națională ar trebui să continue să se aplice.

(34) Delegarea sarcinilor de supraveghere implică o responsabilitate semnificativă pentru BCE de a proteja stabilitatea financiară în Uniune și de a-și folosi competențele de supraveghere în modul cel mai eficient și proporțional. Deși BCE ar trebui să-și păstreze independența în domeniul politicii monetare, ea ar trebui să facă obiectul unor noi forme de responsabilitate democratică în ceea ce privește competențele sale de supraveghere. Acest lucru ar trebui să includă raportarea periodică și obligativitatea de a răspunde la întrebări. În cazul în care autoritățile naționale de supraveghere iau măsuri în conformitate cu prezentul regulament, modalitățile de responsabilizare prevăzute de legislația națională ar trebui să continue să se aplice.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a) Consiliul de supraveghere ar trebui să prezinte rapoarte anuale Parlamentului European și Consiliului. Reprezentanții Consiliului de supraveghere ar putea fi invitați să se prezinte în fața comisiilor din domeniu ale Parlamentului European. Parlamentul European ar trebui să aibă dreptul de a institui o comisie temporară de anchetă privind activitățile Consiliului de supraveghere.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 34 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34b) La cererea parlamentelor statelor membre participante, un reprezentant al Consiliului de supraveghere poate fi audiat în comisiile competente din parlamentele respective:

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 34 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34c) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 263 din TFUE, Curtea de Justiție ar trebui să poată examina legalitatea actelor BCE, în exercitarea funcției sale de supraveghere, care sunt menite să producă efecte juridice asupra unor terțe părți.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) BCE este responsabilă cu îndeplinirea funcțiilor legate de politica monetară, în vederea menținerii stabilității prețurilor, în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din TFUE. Exercitarea sarcinilor de supraveghere are drept obiectiv de a proteja siguranța și soliditatea instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar. Pentru a evita conflictele de interese și a se asigura că fiecare funcție este exercitată în conformitate cu obiectivele aplicabile, BCE ar trebui să se asigure că ele sunt exercitate complet separat.

(35) BCE este responsabilă cu îndeplinirea funcțiilor legate de politica monetară, în vederea menținerii stabilității prețurilor, în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din TFUE. Exercitarea sarcinilor de supraveghere are drept obiectiv de a proteja siguranța și soliditatea instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar. Pentru a evita conflictele de interese și a se asigura că fiecare funcție este exercitată în conformitate cu obiectivele aplicabile, BCE ar trebui să se asigure că ele sunt exercitate complet separat. Personalul implicat în executarea sarcinilor încredințate BCE prin prezentul regulament ar trebui să fie separat din punct de vedere organizatoric de restul personalului BCE și încadrat în structuri ierarhice separate.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Mai exact, în cadrul BCE ar trebui instituit un consiliu de supraveghere care să includă expertiza specifică a autorităților naționale de supraveghere și să fie responsabil cu pregătirea deciziilor în materie de supraveghere. Consiliul ar trebui să fie, prin urmare, prezidat de un președinte și de un vicepreședinte aleși de consiliul guvernatorilor BCE și compus, pe lângă aceștia, din reprezentanți ai BCE și ai autorităților naționale. Pentru a permite o rotație adecvată, asigurând totodată independența deplină a președintelui și a vicepreședintelui, mandatul lor nu ar trebui să depășească cinci ani și nu ar trebui să poată fi reînnoit. Pentru a asigura o coordonare deplină cu activitățile ABE și cu politicile prudențiale ale Uniunii, Autoritatea bancară europeană și Comisia Europeană ar trebui să aibă calitatea de observatori în consiliul de supraveghere. Îndeplinirea sarcinilor de supraveghere atribuite BCE impune adoptarea unui număr mare de acte și decizii complexe din punct de vedere tehnic, inclusiv decizii privind instituțiile de credit individuale. Pentru îndeplinirea cu eficiență a acestor sarcini în conformitate cu principiul separării de sarcinile legate de politica monetară, consiliul guvernatorilor BCE ar trebui să fie în măsură să delege consiliului de supraveghere anumite sarcini de supraveghere și decizii aferente definite cu claritate, sub rezerva supravegherii și a responsabilității consiliul guvernatorilor care poate furniza instrucțiuni și orientări acestui organism. Consiliul de supraveghere poate fi sprijinit de către un comitet director, cu o componență mai limitată.

(36) Mai exact, în cadrul BCE ar trebui instituit un consiliu de supraveghere care să includă expertiza specifică a autorităților naționale de supraveghere și să fie responsabil cu pregătirea deciziilor în materie de supraveghere. Consiliul ar trebui să fie, prin urmare, prezidat de un președinte ales de consiliul guvernatorilor BCE, după aprobarea Parlamentului European. Consiliul ar trebui să fie compus, pe lângă aceștia, din reprezentanți ai BCE și ai autorităților naționale. Pentru a permite o rotație adecvată, asigurând totodată independența deplină a președintelui și a vicepreședintelui, mandatul lor nu ar trebui să depășească cinci ani și nu ar trebui să poată fi reînnoit. Pentru a asigura o coordonare deplină cu activitățile ABE și cu politicile prudențiale ale Uniunii, Autoritatea bancară europeană și Comisia Europeană ar trebui să aibă calitatea de observatori în consiliul de supraveghere. Consiliul de supraveghere ar trebui să își îndeplinească sarcinile fiind pe deplin conștient de faptul că Consiliul guvernatorilor BCE are în continuare responsabilitatea supremă cu privire la deciziile sale. Îndeplinirea sarcinilor de supraveghere atribuite BCE impune adoptarea unui număr mare de acte și decizii complexe din punct de vedere tehnic, inclusiv decizii privind instituțiile de credit individuale. Pentru îndeplinirea cu eficiență a acestor sarcini în conformitate cu principiul separării de sarcinile legate de politica monetară, consiliul guvernatorilor BCE ar trebui să fie în măsură să delege consiliului de supraveghere anumite sarcini de supraveghere definite cu claritate, sub rezerva supravegherii și a responsabilității consiliului guvernatorilor care poate furniza instrucțiuni și orientări acestui organism. Consiliul de supraveghere poate fi sprijinit de către un comitet director, cu o componență mai limitată.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a) Consiliul de supraveghere ar trebui să fie responsabil de pregătirea și executarea deciziilor Consiliului guvernatorilor al BCE. Propunerile Consiliului de supraveghere ar trebui acceptate de Consiliul guvernatorilor, cu excepția cazului în care o majoritate calificată a membrilor săi le respinge. Consiliul guvernatorilor ar trebui să justifice abaterile de la propunerile și proiectele de decizii pregătite de consiliul de supraveghere.

 

 

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Având în vedere globalizarea serviciilor bancare și importanța sporită a standardelor internaționale, BCE ar trebui să își îndeplinească sarcinile în respectul standardelor internaționale și în dialog și cooperare strânsă cu autoritățile de supraveghere din afara Uniunii, fără a se suprapune rolului internațional al ABE. Ea ar trebui să fie împuternicită să dezvolte contacte și să încheie acorduri administrative cu autoritățile de supraveghere și administrațiile din țări terțe și cu organizațiile internaționale, sub rezerva coordonării cu ABE și cu respectarea deplină a rolurilor existente și a respectivelor competențe ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii Europene.

(41) Având în vedere globalizarea serviciilor bancare și importanța sporită a standardelor internaționale, BCE ar trebui să își îndeplinească sarcinile în respectul standardelor internaționale și în dialog și cooperare strânsă cu autoritățile de supraveghere din afara Uniunii, fără a se suprapune rolului internațional al ABE sau a-l reduce. Ea ar trebui să fie împuternicită să dezvolte contacte și să încheie acorduri administrative cu autoritățile de supraveghere și administrațiile din țări terțe și cu organizațiile internaționale, sub rezerva coordonării cu ABE și cu respectarea deplină a rolurilor existente și a respectivelor competențe ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii Europene.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(47a) În condițiile în care criza financiară în curs a contribuit într-o foarte mare măsură la fragmentarea piețelor financiare europene, este indispensabil să fie consolidat cadrul financiar integrat comun. Cu toate acestea, ar trebui avut în vedere faptul că aprofundarea integrării în cadrul UEM nu poate genera noi criterii de convergență, nemenționate în tratate, care ar putea crea bariere suplimentare în calea integrării în aceasta a țărilor care fac obiectul unei derogări temporare.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „stat membru participant” înseamnă un stat membru a cărui monedă este euro;

1. „stat membru participant” înseamnă un stat membru a cărui monedă este euro și orice alt stat membru care alege să participe la mecanismul de supraveghere unic;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. „stat membru neparticipant” înseamnă un stat membru a cărui monedă nu este euro și care alege să nu participe la mecanismul de supraveghere unic;

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

BCE cooperează îndeaproape cu Autoritatea bancară europeană, cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Comitetul european pentru risc sistemic, care fac parte din Sistemului european de supraveghere financiară instituit prin articolul 2 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

BCE, în exercitarea funcției sale de supraveghere, cooperează îndeaproape cu Autoritatea bancară europeană, cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Comitetul european pentru risc sistemic, care fac parte din Sistemului european de supraveghere financiară instituit prin articolul 2 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010. BCE își îndeplinește sarcinile fără a aduce atingere competențelor celorlalți participanți în cadrul SESF.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

BCE cooperează îndeaproape cu Mecanismul european de stabilitate (MES) sau cu orice alt mecanism similar al unui stat membru participant care nu a adoptat moneda euro, atunci când o instituție de credit primește sau solicită primirea unei asistențe financiare din partea mecanismului respectiv.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, BCE deține competența exclusivă, în scopuri de supraveghere prudențială, în ceea ce privește îndeplinirea următoarelor sarcini în legătură cu toate instituțiile de credit stabilite în statele membre participante:

(1) În conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii, fără a aduce atingere competențelor ABE precum și în conformitate cu cadrul unic de reglementare și cu ghidul unic de supraveghere elaborat de ABE, BCE deține competența exclusivă, în scopuri de supraveghere prudențială, în ceea ce privește îndeplinirea următoarelor sarcini în legătură cu toate instituțiile de credit stabilite în statele membre participante:

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) efectuarea, în cazul instituțiilor de credit, a unor teste de stres de supraveghere cu scopul de a sprijini supravegherea prudențială;

(h) efectuarea, în cazul instituțiilor de credit, a unor teste de stres de supraveghere cu scopul de a sprijini supravegherea prudențială și publicarea rezultatelor acestor teste;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) coordonarea și exprimarea unei poziții comune a reprezentanților autorităților competente ale statelor membre participante, atunci când participă în Consiliul supraveghetorilor și în Consiliul de administrație al Autorității bancare europene, în privința problemelor legate de atribuțiile conferite BCE prin prezentul regulament.

(l) elaborarea unei poziții comune a reprezentanților autorităților competente ale statelor membre participante, atunci când participă în Consiliul supraveghetorilor și în Consiliul de administrație al Autorității bancare europene, în privința problemelor direct legate de atribuțiile conferite BCE prin prezentul regulament.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sub rezerva normelor de drept relevante ale Uniunii și, mai exact, a oricărui act legislativ sau nelegislativ și în conformitate cu acestea, BCE poate adopta regulamente și recomandări și poate lua decizii privind implementarea sau aplicarea legislației Uniunii, în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament.

(3) Sub rezerva normelor de drept relevante ale Uniunii și, mai ales, a oricărui act legislativ sau nelegislativ, inclusiv a cadrului unic de reglementare și a ghidului unic de supraveghere elaborat de ABE, precum și a standardelor tehnice elaborate de ABE și adoptate de Comisie și în conformitate cu acestea, BCE poate adopta regulamente și recomandări și poate lua decizii privind implementarea sau aplicarea legislației Uniunii, în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament și numai în cazul în care actele Uniunii respective nu se referă la anumite aspecte necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor BCE sau nu se referă suficient la acestea.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prezentul regulament nu aduce atingere responsabilităților și competențele aferente ale autorităților competente ale statelor membre participante privind îndeplinirea acelor atribuții de supraveghere care nu sunt menționate în prezentul regulament.

(4) Prezentul regulament nu aduce atingere responsabilităților și competențele aferente ale autorităților competente ale statelor membre participante privind îndeplinirea acelor atribuții de supraveghere care nu sunt conferite prin prezentul regulament.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperare strânsă cu autoritățile competente ale statelor membre neparticipante

Participarea statelor membre a căror monedă nu este euro la mecanismul de supraveghere unic

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, BCE poate prezenta orientări sau adresa cereri autorității naționale competente a statului membru neparticipant.

În acest scop, BCE poate prezenta orientări sau adresa cereri autorității naționale competente a respectivului stat membru.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cooperarea strânsă dintre BCE și autoritatea națională competentă a unui stat membru neparticipant se stabilește printr-o decizie adoptată de BCE, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(2) Cooperarea strânsă dintre BCE și autoritatea națională competentă a unui stat membru a cărui monedă nu este euro, dar care a ales să participe, se stabilește printr-o decizie adoptată de BCE, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În conformitate cu Statutul SEBC și al BCE, decizia menționată la alineatul (2) stabilește condițiile în care reprezentanții autorităților competente ale statelor membre care au stabilit o cooperare strânsă în conformitate cu prezentul articol iau parte la lucrările Consiliului de supraveghere.

(3) În conformitate cu Statutul SEBC și al BCE, decizia menționată la alineatul (2) stabilește condițiile în care reprezentanții autorităților competente ale statelor membre participante ale căror monedă nu este euro iau parte pe deplin și în condiții de egalitate cu reprezentanții statelor membre a căror monedă este euro la lucrările Consiliului de supraveghere.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) BCE îndeplinește sarcinile care îi sunt atribuite prin prezentul regulament separat de sarcinile sale legate de politica monetară și de orice alte sarcini. Sarcinile atribuite BCE prin prezentul regulament nu interferează cu sarcinile BCE legate de politica monetară, nici cu orice alte sarcini.

(2) BCE îndeplinește sarcinile care îi sunt atribuite prin prezentul regulament separat de sarcinile sale legate de politica monetară și de orice alte sarcini. Sarcinile atribuite BCE prin prezentul regulament nu interferează cu sarcinile BCE legate de politica monetară, nici cu orice alte sarcini. Personalul implicat în executarea sarcinilor încredințate BCE prin prezentul regulament este separat din punct de vedere organizatoric de restul personalului BCE și este încadrat în structuri ierarhice separate.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În sensul alineatelor (1) și (2), BCE adoptă toate normele interne necesare, inclusiv cele privind secretul profesional.

(3) În sensul alineatelor (1) și (2), BCE adoptă toate normele interne necesare, inclusiv cele privind secretul profesional și norme pentru a asigura crearea de „ziduri chinezești”.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În plus, consiliul de supraveghere include un președinte ales de membrii Consiliului guvernatorilor dintre membri Comitetului executiv, cu excepția președintelui acestuia, și un vicepreședinte ales de către Consiliul guvernatorilor BCE dintre membrii săi.

(2) În plus, consiliul de supraveghere include un președinte care este aprobat de către Consiliu, la propunerea de numire a Consiliului guvernatorilor BCE, după ce a obținut acordul Parlamentului European în urma unei audieri a candidatului în cadrul comisiei competente. Președintele este ales pe baza meritelor, aptitudinilor, cunoștințelor în domeniul instituțiilor și piețelor financiare și a experienței relevante în domeniul supravegherii și reglementării financiare, în urma unei proceduri de selecție deschise. Vicepreședintele consiliului de supraveghere este ales de către Consiliul guvernatorilor BCE dintre membrii săi.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Consiliul guvernatorilor BCE poate delega consiliului de supraveghere îndeplinirea unor sarcini de supraveghere clar definite și luarea deciziilor aferente în ceea ce privește o anumită instituție de credit, un anumit holding financiar sau un anumit holding financiar mixt ori în ceea ce privește un grup de instituții de credit, holdinguri financiare sau holdinguri financiare mixte identificabile, care fac obiectul supravegherii de către Consiliul guvernatorilor și intră în sfera de responsabilitate a acestuia.

(3) Consiliul guvernatorilor BCE poate delega consiliului de supraveghere îndeplinirea unor sarcini de supraveghere clar definite în ceea ce privește o anumită instituție de credit, un anumit holding financiar sau un anumit holding financiar mixt ori în ceea ce privește un grup de instituții de credit, holdinguri financiare sau holdinguri financiare mixte identificabile, care fac obiectul supravegherii de către Consiliul guvernatorilor și intră în sfera de responsabilitate a acestuia.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Reprezentanții autorității competente din statele membre care au stabilit o cooperare strânsă în conformitate cu articolul 6 iau parte la activitățile consiliului de supraveghere în conformitate cu condițiile stabilite în decizia adoptată conform alineatelor 2 și 3 de la articolul 6, respectând Statutul SEBC și al BCE.

(5) Reprezentanții autorității competente din statele participante iau parte la activitățile consiliului de supraveghere pe o bază egală, în conformitate cu condițiile stabilite în decizia adoptată conform alineatelor 2 și 3 de la articolul 6, respectând Statutul SEBC și al BCE.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Consiliul guvernatorilor adoptă regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere, inclusiv normele privind mandatele președintelui și vicepreședintelui. Mandatul nu depășește cinci ani și nu poate fi reînnoit.

(7) Consiliul guvernatorilor adoptă propriul regulament de procedură și pe cel al Consiliului de supraveghere și le publică. Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere asigură tratamentul egal și echilibrat pentru toți membrii săi. Acest regulament instituie dispozițiile care prevăd mandatul președintelui, care nu depășește cinci ani și nu poate fi reînnoit.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Consiliul de supraveghere publică procesele sale verbale.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Procedura de luare a deciziilor

 

Consiliul de supraveghere, cu majoritate simplă, face propuneri Consiliului guvernatorilor al BCE sub forma unor proiecte de decizie. Consiliul guvernatorilor poate accepta aceste proiecte de decizii, le poate trimite înapoi Consiliului de supraveghere sau le poate respinge. În cazul în care Consiliul guvernatorilor respinge proiectele de decizie ale Consiliului de supraveghere, acesta acționează cu majoritatea a două treimi dintre membrii săi cu drept de vot în conformitate cu articolul 10 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Consiliul guvernatorilor justifică sesizarea sau respingerea proiectelor de decizii elaborate de Consiliul de Supraveghere. Un proiect de decizie se consideră adoptat, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor acționează în termen de trei săptămâni.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) BCE prezintă în fiecare an Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Eurogrupului un raport privind executarea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament.

(1) BCE prezintă un raport anual Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Eurogrupului și parlamentelor naționale ale statelor membre participante privind executarea sarcinilor care îi sunt atribuite prin prezentul regulament.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Președintele Consiliului de supraveghere al BCE prezintă raportul sus-menționat Parlamentului European și Eurogrupului în prezența reprezentanților oricărui stat membru neparticipant care colaborează strâns cu BCE în conformitate cu articolul 6.

(2) Președintele Consiliului de supraveghere al BCE prezintă respectivul raport Parlamentului European și Eurogrupului în prezența reprezentanților oricăror alte state membre participante.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La cererea Parlamentului European, președintele Consiliului de supraveghere poate fi audiat de către comisiile competente ale Parlamentului European cu privire la executarea sarcinilor de supraveghere ale acestuia.

(3) La cererea Parlamentului European, președintele Consiliului de supraveghere participă la o audiere cu privire la executarea sarcinilor de supraveghere ale acestuia în fața comisiilor competente ale Parlamentului European.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) BCE răspunde oral sau în scris întrebărilor adresate de Parlamentul European sau de Eurogrup.

(4) BCE răspunde oral sau în scris întrebărilor adresate de Parlamentul European sau de Consiliu.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) împărțirea responsabilităților între BCE și autoritățile naționale competente ale statelor membre participante;

PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

Referințe

COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

22.10.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFCO

22.10.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Andrew Duff

19.11.2012

Examinare în comisie

9.10.2012

19.11.2012

26.11.2012

 

Data adoptării

27.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Membri supleanți prezenți la votul final

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells

ANNEX I

IPOL-COM-LIBE  D (2012) 57338

Ms Sharon BOWLES

Chairwoman

Committee on Economic and Monetary affairs

BRUSSELS

Subject: Proposal for a Council Regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions COM(2012) 511 final - 2012/0242(CNS)

Dear Ms Bowles,

I would like to inform you that the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) decided on 11 October 2012 to deliver an opinion to the Committee on Economic and Monetary affairs on the above-mentioned legislative proposal in the form of a letter due to the tight time schedule for the adoption of the corresponding report in your Committee.

The present opinion was adopted by the LIBE Committee on 6 November 2012 with 42 votes in favour, 1 vote against and 3 abstentions.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs calls on your Committee, as the Committee responsible, to consider the following suggestions when examining the Commission' proposal and to modify it accordingly.

With a view to enabling the ECB to carry out its supervisory tasks, the Commission's proposal confers on it extensive investigatory powers. In particular, the ECB is entitled to request information, to require the submission of documents, to examine books and records and take copies or extracts thereof, to obtain written or oral explanation and to interview natural or legal persons who consent to be interviewed (Article 10 - General investigations).

The ECB is also entitled to conduct on-site inspections at the business premises of the supervised entities, including inspections without prior announcement. In the context of an inspection, the ECB has the power to seal any business premises and books or records and to request the assistance of national competent authorities in cases of opposition to the inspections (Article 11 - On-site inspections).

Although the draft Regulation refers to the authorisation by a judicial authority for conducting on-site inspections, it imposes the obligation to apply for such authorisation only if this is required by national rules (Article 12 - Authorisation by a judicial authority). It follows that the decision on the need for judicial authorisation as a condition for the adoption of coercive measures by the ECB is ultimately left to the Member States. Furthermore, considering that national rules vary from one Member State to another the reference to national law does not ensure that the inspections are carried out under equivalent conditions in the Member States.

Therefore, in the interest of legal certainty and in full compliance with the principle of due process the LIBE Committee suggests deleting the reference to national law and inserting in the draft Regulation a provision subjecting the adoption of any coercive measure by the ECB to judicial overview and prior authorisation.

In addition, the LIBE Committee suggests adding specific rules governing the possible interaction between administrative investigations and criminal proceedings. More specifically, where the facts discovered during the investigations or inspections could constitue a criminal offence, the Regulation should impose on the ECB the obligation to immediatly inform the competent judicial authority thereof. Taking account of the administraive nature of the investigatory powers of the ECB, to which the safeguards for suspects and accused persons in criminal proccedings do not apply, the Regulation should also stipulate that information and documents obtained by the ECB as a result of its investigations or inspections shall not be treated as evidence in the context of criminal proceedings.

On behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, I would be grateful if your Committee could support and integrate these suggestions in its final report.

Yours sincerely,

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ANNEX II

ref. D(2012)57330

Ms Sharon Bowles

Chair

Committee on Economic and Monetary Affairs

BRUSSELS

Subject:           Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS))

and

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0512- 2012/0244(COD))

Dear Chair,

On account of the tight schedule in your Committee, and following a proposal by the JURI rapporteur, Mr Sergio Cofferati, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 to issue an opinion to your Committee on the above proposals in letter form in order to draw attention to some of the key aspects of the Commission's proposals concerning new specific tasks of the European Central Bank relating to the supervision of credit institutions, and the modified tasks of the European Banking Authority as regards its interaction with the new functions of the European Central Bank.

The present opinion in letter form was drafted by Mr Sergio Cofferati and was adopted (unanimously by the Committee with 00 votes in favour and no abstentions[1]) on 6 November 2012.

The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on Economic and Monetary Affairs, as the Committee responsible, to pay particular attention to the following points when drawing up its report on the Commission proposals:

· The Legal Basis

Following a cursory examination, the rapporteur is satisfied with the choice of the legal basis. Regarding the Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, Article 127 TFEU was chosen as legal basis. It defines the legislative procedure for conferring "specific tasks upon the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings"; the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) is based on Article 114 TFEU, since it amends Regulation (EU) No 1093/2010 which was adopted under that same legal basis.

· The Single Supervisory Mechanism (SSM)

The Commission assigns the role of head of the Single Supervisory Mechanism to the ECB. However, clarification is required concerning the nature of the relationship between the ECB and national supervisors. In particular, the role of national supervisors in micro-supervision in their respective Member States should be defined in greater detail. A mechanism for the resolution of internal disputes between the European supervisory authority and the national supervisor should be established.

· Geographical Scope of the Proposals

It is important to encourage those Member States whose currency is not the Euro to join the new SSM with the same duties and rights as those Member States whose currency is the Euro. In that regard, it is necessary to move beyond mere 'association status', derived from a close cooperation with the ECB, and to allow for 'full membership' for Member States whose currency is not the Euro and who wish to join the SSM and the Banking Union framework.

· The Practical Scope of the Proposals

The Regulation should clearly identify the tasks to be carried out by the ECB and those to be carried out by the national supervisors. It must be highlighted that, the Commission is proposing that, to be effective, the SSM should ensure universal coverage, and that the ECB should be ultimately responsible for all aspects of the supervision of all banks. A system must be established which would allow for differentiation of the tasks of the ECB and of the national supervisors on the basis of the risk profile and market impact of the banks in question. This could take into account factors such as cross-border activities, structure and governance, business model and interconnectivity as well as the relative size and dimension of an institution to a market.

· Governance

Given its new role as Supervisory Authority, the governance of the ECB needs to be clarified. The ECB´s decision-making and administrative procedures relating to its monetary tasks must be clearly separated from those procedures relating to its new supervisory tasks. The membership of the Supervisory Board should reflect, faithfully and in a balanced manner, both those Member States whose currency is the Euro and those Member States whose currency is not the Euro.

· Accountability and Transparency

The ECB has to play its role in maintaining independence and transparency in its actions, with complete accountability to democratic institutions. When carrying out supervisory tasks, the ECB must be fully accountable, though a system of regular reporting, to the European Parliament. Consideration should be given to involving the European Parliament in the appointment of the supervisory board.

On behalf of the Committee on Legal Affairs, I would be grateful if your Committee would take these points into account in its further work.

Furthermore, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 that, should your Committee decide to postpone the vote scheduled on 28 November 2012, the Committee on Legal Affairs would then deliver an ordinary legislative opinion on the above proposals.

Yours sincerely,

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  The following Members were present: Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Christian Engström, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Axel Voss, Zbigniew Ziobro,

PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

Referințe

COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS)

Data consultării PE

27.9.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

22.10.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

AFCO

22.10.2012

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

10.10.2012

LIBE

5.11.2012

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Marianne Thyssen

11.9.2012

 

 

 

Examinare în comisie

26.9.2012

22.10.2012

19.11.2012

 

Data adoptării

28.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

11

4

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva, Thomas Mann, Marisa Matias, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Georges Bach, Birgit Collin-Langen, Jan Kozłowski

Data depunerii

3.12.2012