Menetlus : 2012/0062(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0394/2012

Esitatud tekstid :

A7-0394/2012

Arutelud :

PV 01/07/2013 - 15
CRE 01/07/2013 - 15

Hääletused :

PV 02/07/2013 - 9.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0294

RAPORT     ***I
PDF 506kWORD 329k
23.1.2013
PE 494.856v03-00 A7-0394/2012

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli

(COM(2012)0129 – C7‑0081/2012 – 2012/0062(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Brian Simpson

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli

(COM(2012)0129 – C7‑0081/2012 – 2012/0062(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0129),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0081/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2012. aasta arvamust(1),

–   olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0394/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Käesoleva direktiivi kohaldamine ja/või tõlgendamine ei tohiks mingil juhul viia töötajate kaitstuse taseme alandamiseni liidu õigusnormide raames.

Selgitus

Kuigi rahvusvahelised miinimumnormid on väga soovitavad, ei tohiks neid kasutada Euroopa meremeeste praeguse kaitsetaseme alandamiseks. See on eriti oluline, arvestades eesmärki populariseerida Euroopa kodanike seas meremeheametit.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi (Pariisi memorandum) eesmärk on parandada Euroopa sadamaid külastavate välismaiste laevade kooskõlastatud kontrollimisega meresõiduohutust, kasutades paremini ühtlustatud kontrollimenetlusi, et tagada kehtivate rahvusvaheliste konventsioonide järgimine. Selleks et kasutada ära Pariisi memorandumi raames omandatud teadmisi, tuleks arvesse võtta soovitusi, eelkõige inspektoritele mõeldud juhiseid, mis on välja töötatud Pariisi memorandumi organisatsioonis, millel on 27 liiget, kellest 22 on liidu liikmesriigid ja komisjon, ning kus Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on esindatud vaatlejatena.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Laevadele, mis sõidavad sellise riigi lipu all, kes ei ole ratifitseerinud üht või mitut direktiivi 2009/16/EÜ artikli 2 punktis 1 loetletud konventsiooni, tuleks suurema riski tõttu korralisi kontrolle teostada lühemate ajavahemike järel.

Selgitus

Rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimine annab teatava garantii laevade ohutust ning keskkonna- ja sotsiaalkaitset käsitlevate normide osas. Seepärast peaks EL pakkuma meetmeid ratifitseerimise edendamiseks, et kõrvaldada kasutusest standarditele mittevastavad laevad ning edendada võrdsete võimaluste saavutamist laevanduses.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Meremeeste elu- ja töötingimuste kontrollimiseks laeva pardal ning nende kutsekvalifikatsiooni kontrollimiseks on vaja suuremat arvu inspektoreid konkreetsetes ekspertiisivaldkondades. Samuti tuleb tagada inspektorite asjakohane koolitus, et nad oleksid nimetatud konventsiooni jõustudes suutelised teostama konventsioonis sätestatud kontrolle. Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) ja Pariisi memorandumile alla kirjutanud riigid peaksid edendama inspektorite koolitamise küsimust konventsioonis sätestatud eesmärgil.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Komisjonile tuleks delegeerida õigus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 seoses muudatustega direktiivi 2009/16/EÜ VI lisas, mis hõlmab Pariisi memorandumiga vastu võetud juhendite loetelu, et tagada asjaomaste menetluste kohaldatavus ja jõustamine liikmesriikide territooriumil kooskõlas nendega, mis on kokku lepitud rahvusvahelisel tasandil. Komisjoni võimalus kiiresti ajakohastada kõnealuseid menetlusi aitaks kaasa võrdsete võimaluste saavutamisele kogu maailma laevanduses. On eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(9) Selleks et komisjon saaks kiiresti ajakohastada asjakohaseid menetlusi, aidates kaasa võrdsete võimaluste saavutamisele kogu maailma laevanduses, tuleks talle delegeerida õigus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 seoses muudatustega direktiivi 2009/16/EÜ VI lisas, mis hõlmab Pariisi memorandumiga vastu võetud juhendite loetelu, et tagada asjaomaste menetluste kohaldatavus ja jõustamine liikmesriikide territooriumil kooskõlas nendega, mis on kokku lepitud rahvusvahelisel tasandil, võttes arvesse ILO suuniseid sadamariigi kontrolliametnikele, kes teostavad kontrolle konventsiooni alusel. On eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Kui võetakse vastu delegeeritud õigusakte konventsiooniga seotud küsimustes, tuleks kontrollida, kas järgitakse konventsiooni sätteid.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt i a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) punkti 1 lisatakse alapunkt i a:

 

i a) 2004. aasta laevade ballastvee ja sette kontrolli ning käitlemise rahvusvaheline konventsioon (BWM 2004);”

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on ajakohastada sadamariigi kontrolli käsitlevate konventsioonide loetelu.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a b (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt i b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a b) punkti 1 lisatakse alapunkt i b:

 

i b) 1976. aasta mereõiguslike nõuetega seotud vastutuse piiramist käsitlev konventsioon (LLMC 1976);”

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on ajakohastada sadamariigi kontrolli käsitlevate konventsioonide loetelu.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a c (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt i c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a c) punkti 1 lisatakse alapunkt i c:

 

i c) 2001. aasta rahvusvaheline konventsioon laevade kahjulike reostusvastaste süsteemide järelevalve kohta (AFS 2001);”

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on ajakohastada sadamariigi kontrolli käsitlevate konventsioonide loetelu.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 2 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

või selle ajakohastatud versioon.”;

„selle ajakohastatud versioonis.”;

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 3 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Käesoleva direktiivi kohaldamine ja/või tõlgendamine ei õigusta mingil juhul töötajate üldise kaitstuse taseme alandamist liidu sotsiaalõigusnormide raames.

5. Käesoleva direktiivi kohaldamine ja/või tõlgendamine ei õigusta mingil juhul töötajate üldise kaitstuse taseme alandamist liidu sotsiaalõigusnormide raames, samuti ei tohi seda mõista nii, nagu mõjutaks see seadusi, tasusid, tavasid või kokkuleppeid, mis tagavad asjaomastele töötajatele soodsamad tingimused, kui on ette nähtud käesoleva direktiiviga.

Selgitus

Kajastab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikirja artikli 19 lõiget 8, millele viidatakse konventsiooni preambulis ja mis esineb ka direktiivi 2009/13/EÜ põhjenduses 13.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 13 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

 

a) sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriigid tagavad, et vastavalt artiklile 12 kontrollimiseks välja valitud laevadel tehakse esmane ja üksikasjalikum kontroll, mille puhul võetakse eelkõige arvesse Pariisi memorandumis laevade kontrolli suhtes esitatud soovitusi ja mis teostatakse järgmiselt.”

 

b) lisatakse järgmine punkt c a:

 

„c a) kontrollib, et meremeeste töö- ja elutingimused laevadel vastaksid konventsiooni nõuetele.”

 

c) lisatakse järgmine lõige:

 

3 a. Kui lõikes osutatud põhjendatud aluste hulka kuulub vähemalt üks V lisa A osa punktides 16, 17, 18 või 18 a sätestatud alustest, tuleb üksikasjalikuma kontrolli käigus kontrollida nõuete täitmist, mis on seotud järgmisega:

 

a) vanuse alammäär;

 

b) tervisetõendid;

 

c) meremeeste kvalifikatsioon;

 

d) meremeeste töölepingud;

 

e) mis tahes litsentseeritud, sertifitseeritud või reguleeritud erasektori värbamis- või tööhõiveteenuste kasutamine;

 

f) töö- ja puhkeaja pikkus;

 

g) laeva mehitustase;

 

h) majutus;

 

i) puhkevõimalused pardal;

 

j) toit ja toitlustamine;

 

k) tervis ja ohutus ning õnnetuste ennetamine;

 

l) arstiabi pardal;

 

m) kaebuste esitamise kord pardal;

 

n) töötasu maksmine.”

Selgitus

Pariisi memorandumis esitatud soovituste eesmärk on kehtestada Euroopa sadamaid külastavate välismaiste laevade kooskõlastatud kontrolli ühtlustatud menetlused. Tuleb ära kasutada Pariisi memorandumi raames omandatud teadmisi, järgides eelkõige konventsiooni alusel kontrolle teostavatele inspektoritele mõeldud üksikasjalikes suunistes esitatud soovitusi. Lõike 1 kohta tehtav muudatusettepanek kajastab konventsiooni eeskirja 5.2.1 lõiget 4, samas lõige 3a kajastab konventsiooni standardi A5.2.1 lõiget 2 ja A5-III lisa.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 15 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Artikli 15 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende inspektorid järgivad VI lisas nimetatud menetlusi ja juhiseid ning järgivad ühtlasi Pariisi memorandumis laevade kontrolli kohta esitatud soovitusi.”

Selgitus

Pariisi memorandumis esitatud soovituste eesmärk on kehtestada Euroopa sadamaid külastavate välismaiste laevade kooskõlastatud kontrolli ühtlustatud menetlused. Tuleb ära kasutada Pariisi memorandumi raames omandatud teadmisi, järgides eelkõige 2006. aasta meretöönormide konventsiooni alusel kontrolle teostavatele inspektoritele mõeldud üksikasjalikes suunistes esitatud soovitusi.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 17 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 17 a

 

Mittevastavus konventsiooni nõuetele

 

1. Kui leitakse, et töö- ja elutingimused laevas ei vasta konventsiooni nõuetele, juhib inspektor viivitamata laeva kapteni tähelepanu puudustele ning nõutavatele tähtaegadele nende parandamiseks.

 

Kui inspektor leiab, et sellised puudused on märkimisväärsed või kui need on seotud V lisa A osa punkti 18 a kohase võimaliku kaebusega, peab inspektor juhtima puudustele ka asjakohaste meremeeste ja reederite organisatsioonide tähelepanu liikmesriigis, kus kontroll läbi viiakse, ning võib:

 

a) teatada sellest lipuriigi esindajale;

 

b) anda järgmise külastatava sadama pädevatele asutustele asjakohast teavet.

 

2. Konventsiooni või muud ILO konventsiooni puudutavates küsimustes on liikmesriigil, kus kontroll läbi viiakse, õigus edastada ILO peadirektorile inspektori aruande koopia, millele on lisatud lipuriigi pädevatelt asutustelt ettenähtud tähtaja jooksul saadud vastus, et asjakohaseks ja otstarbekaks peetava menetluse alusel pidada sellise teabe üle arvestust ja edastada see teadmiseks osapooltele, kellel võib olla huvi asjaomaste vaidlusmenetluste vastu.”

Selgitus

Eraldi artikkel teeb selgeks, et meetmeid tuleb võtta iga kord, kui ilmneb vastuolu meretöönormide konventsiooni nõuetega, olenemata sellest, kas see sai teatavaks tänu kaebusele või muul viisil.

Sõnastus põhineb konventsiooni standardi A5.2.1 lõigetel 4 ja 5.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6 b (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 18 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Artikli 18 neljas lõik asendatakse järgmisega:

 

„Kaebuse esitanud isikut ei tehta asjaomase laeva kaptenile või omanikule teatavaks. Inspektor võtab asjakohased meetmed, et kaitsta meremeeste esitatud kaebuste konfidentsiaalsust, sealhulgas tagades konfidentsiaalsuse vestluse ajal laevapere liikmetega.

Selgitus

Vastavalt konventsiooni standardi A5.2.2 lõikele 7 peab meremeeste kaitse olema laiaulatuslikum, kui vaid konfidentsiaalsuse säilitamine kapteni või laeva omaniku suhtes.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 18 a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Meretöönormide konventsiooniga seotud kaebused

Konventsiooni kaebuste lahendamise menetlused

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 18 a – lõige -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Meremees võib esitada kaebuse konventsiooni nõuete (sealhulgas meremeeste õiguste) väidetava rikkumise kohta inspektorile sadamas, mida meremehe laev külastab. Sellisel juhul viib inspektor läbi esialgse uurimise.

Selgitus

Põhineb konventsiooni standardi A5.2.2 lõikel 1.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 18 a – lõige -1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a. Kui kaebuse olemus seda nõuab, tuleb esialgse uurimise puhul selgitada, kas on kinni peetud konventsiooni eeskirjas 5.1.5 sätestatud kaebuste esitamise korrast pardal. Samuti võib inspektor artikli 13 lõike 3 kohaselt läbi viia üksikasjalikuma kontrolli.

Selgitus

Põhineb konventsiooni standardi A5.2.2 lõikel 2.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 18 a – lõige -1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b. Vajadusel püüab inspektor kaasa aidata kaebuse lahendamisele laeva tasandil.

Selgitus

Põhineb konventsiooni standardi A5.2.2 lõikel 3.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 18 a – lõige -1 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c. Juhul kui algse uurimise või üksikasjalikuma kontrolli käigus tuvastatakse mittevastavus artikli 19 kohaldamisalas, siis kohaldatakse nimetatud artikli sätteid.

Selgitus

Põhineb konventsiooni standardi A5.2.2 lõikel 4.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 18 a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui kaebust meretöönormide konventsiooniga reguleeritava küsimuses ei ole lahendatud laeva tasandil, siis teatab sadamariigi kontrolliametnik sellest viivitamata lipuriigile, soovides ettenähtud tähtajaks saada soovitusi ja parandusmeetmeid. Kontrolliaruanne edastatakse elektrooniliselt artiklis 24 osutatud kontrolliandmebaasi.

1. Kui lõige -1 c ei kehti ja kaebust konventsiooniga reguleeritavas küsimuses ei ole lahendatud laeva tasandil, siis teatab sadamariigi kontrolliametnik sellest viivitamata lipuriigile, paludes lipuriigilt ettenähtud tähtajaks soovitusi ja parandusmeetmeid. Kontrolliaruanne edastatakse elektrooniliselt artiklis 24 osutatud kontrolliandmebaasi.

Selgitus

Paremaks kooskõlaks konventsiooni standardi A5.2.2 lõikega 5.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 18 a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui kaebust ei ole lahendatud kooskõlas lõikes 1 sätestatud meetmete abil, saadab sadamariik inspektori aruande koopia Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peadirektorile. Aruandele tuleb lisada lipuriigi pädevalt asutuselt ettenähtud tähtajaks saadud vastus. Samuti teavitatakse sadamariigi asjaomaseid reederite ja meremeeste organisatsioone.

Selgitus

Kajastab konventsiooni standardi A5.2.2 lõiget 6.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 18 a – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Sadamariik esitab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peadirektorile regulaarselt statistikat ja teavet lahendatud kaebuste kohta.

Selgitus

Muudatusega soovitakse tagada, et sellise teabe üle peetakse arvestust ja see edastatakse teadmiseks osapooltele, muu hulgas reederite ja meremeeste organisatsioonidele, kellel võib olla huvi asjaomaste vaidlusmenetluste vastu.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt -8 (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 19 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-8) Artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

1. Pädev asutus veendub, et kõik kontrolli või uurimise tulemusel kinnitust leidnud või ilmnenud puudused on kõrvaldatud või kõrvaldatakse kooskõlas konventsioonidega.

Selgitus

Kajastab konventsiooni standardit A5.2.2. Lõige 1 viitab esialgsele uurimisele, lõikes 4 viidatakse uurimisele ja kontrollile. Direktiivis tuleb tunnustada nii uuringuid ja kui ka kontrolli.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt -8 a (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 19 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-8 a) Artikli 19 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Puuduste korral, mis ohustavad selgelt meresõiduohutust, tervist, [...], keskkonda või meremeeste turvalisust, või kui esineb mittevastavus, mis kujutab endast konventsiooni nõuete (sealhulgas meremeeste õiguste) tõsist või korduvat rikkumist, tagab laeva kontrolliva sadamariigi pädev asutus laeva kinnipidamise või peatab toimingu, mille käigus puudused on ilmnenud. Kinnipidamiskorraldust või toimingu peatamist ei tühistata enne, kui oht on kõrvaldatud või kui see asutus on teinud otsuse, et laev võib, täites mis tahes vajalikke tingimusi – sealhulgas tegevuskava vastuvõtmine selliste mittevastavuste parandamiseks, mille puhul asutus on veendunud, et seda tehakse kiiresti – sõita merele või jätkata toimingut, ohustamata meresõiduohutust ja reisijate või laevapere tervist või teisi laevu või kui puudub merekeskkonna kahjustamise põhjendamatu oht.

Selgitus

Kajastab täpsemalt konventsiooni standardi A5.2.1 lõike 6 esimest osa.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt -8 b (uus)

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-8 b) Artiklile 19 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Kui laev ei saa merele minna, teatab inspektor viivitamata sellest lipuriigile ja palub lipuriigi esindajal võimaluse korral kohale saabuda ning lipuriigil ettenähtud tähtaja jooksul vastata.”

Selgitus

Kajastab konventsiooni standardi A5.2.1 lõike 6 teist osa.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 10

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 27 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Komisjonile antakse rakendusvolitused, et kehtestada eelmises lõigus osutatud teabe avaldamisega seotud üksikasjad, asjaomaste andmete kokkuvõtmise kriteeriumid ja ajakohastamise sagedus. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 31 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele.”

„Komisjonile antakse rakendusvolitused, et kehtestada eelmises lõigus osutatud teabe avaldamisega seotud üksikasjad, asjaomaste andmete kokkuvõtmise kriteeriumid ja ajakohastamise sagedus. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt määruse (EL) nr 182/2011 artiklis 5 osutatud kontrollimenetlusele.”

Selgitus

Käesolevas direktiivis viidatakse endisele regulatiivmenetlusele. Muudetud direktiivis tuleks mainida kontrollimenetlust vastavalt komisjoni rakendamisvolituste teostamist käsitleva määruse (EL) nr 182/2011 artiklile 5, milles sätestatakse, et regulatiivmenetlustest saavad kontrollimenetlused.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 30 b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklis 30a osutatud volitused antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

2. Artiklis 30a osutatud volitused antakse komisjonile viieks aastaks alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast. Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Kui selline aruanne on koostatud, uuendatakse volituste delegeerimist automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Muudatus kajastab Euroopa Parlamendi tavapärast seisukohta, et delegeerimist ei tuleks anda määramata ajaks ning et enne volituste pikendamist peaks komisjon esitama aruande selle kohta, kuidas ta on oma pädevust kasutanud.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2009/16/EÜ

Artikkel 31 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab meresõiduohutuse ja laevade põhjustatud merereostuse vältimise komitee (COSS), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1406/2002 artikliga 3. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 16

Direktiiv 2009/16/EÜ

V lisa – A osa – punkt 18

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

18. Laev on vahetanud lippu, et mitte järgida meretöönormide konventsiooni.

18. On põhjendatud alus arvata, et laev on vahetanud lippu, et mitte järgida konventsiooni.

Selgitus

Kooskõlla viimiseks konventsiooni standardi A5.2.1 lõike 1 punktiga c.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 16

Direktiiv 2009/16/EÜ

V lisa – A osa – punkt 18 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

18 a. On esitatud kaebus, et töö- ja elutingimused laeval ei ole kooskõlas konventsiooni nõuetega.

Selgitus

Kooskõlla viimiseks konventsiooni standardi A5.2.1 lõike 1 punktiga d.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2009/16/EÜ

X lisa – punkt 3.10 – punkt 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a. Konventsiooni artikli III ja IV kohaste järgmiste põhiõiguste ja põhimõtete või meremeeste töö- ja sotsiaalsete õiguste rikkumine:

 

1) põhiõigused:

 

a) ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste õiguse tegelik tunnustamine;

 

b) kõigi sunni- ja kohustusliku töö vormide kaotamine;

 

c) laste tööjõu kasutamise tõhus keelustamine;

 

d) tööhõivealase ja töökohas diskrimineerimise kõrvaldamine;

 

2) meremeeste töö- ja sotsiaalsed õigused:

 

e) igal meremehel on õigus ohutule ja kindlale töökohale, mis vastab ohutusstandarditele;

 

f) igal meremehel on õigus õiglastele töölevõtmise tingimustele;

 

g) igal meremehel on õigus inimväärsetele töö- ja elutingimustele laeva pardal;

 

h) igal meremehel on õigus tervise kaitsele, arstiabile, hoolekandemeetmetele ja teistele sotsiaalse kaitse vormidele.

Selgitus

Et kajastada konventsiooni artikleid III ja IV kooskõlas juhise B5.2.1 lõikega 2.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile. Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt ühe kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile. Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Selgitus

Paljud ELi liikmesriigid on ratifitseerinud meretöönormide konventsiooni esimese 30 allakirjutanu seas (või varsti pärast neid), ning on igal juhul teinud juba mitu aastat jõupingutusi konventsiooni rakendamiseks, ning seetõttu saavad nad konventsiooni jõustumise kuupäeval hakata direktiivi täies ulatuses täitma. Direktiivi ülevõtmine siseriiklikku õigusse võib langeda kokku 12 kuulise ajavahemikuga, mil konventsiooni pärast 30. allakirjutamist jõusse astub. Selline lähenemine oleks kooskõlas sotsiaalpartnerite kokkuleppe mõttega.

(1)

ELT C 299, 4.10.2012, lk 153.


SELETUSKIRI

Meretöönormide konventsioon

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) võttis meretöönormide konventsiooni vastu 23. veebruaril 2006. See hõlmab selliseid olulisi küsimusi nagu laeval töötavatele meremeestele esitatavad miinimumnõuded (meretöönormide konventsiooni I jaotis), teenistustingimused (II jaotis), elamistingimused, puhkevõimalused, toit ja toitlustamine (III jaotis), tervisekaitse, arstiabi, heaolu ja sotsiaalkindlustus (IV jaotis) ning eeskirjade täitmine ja jõustamine (V jaotis). Sellega asendatakse 37 olemasolevat ILO merekonventsiooni ja sellega seotud soovitused, mis on vastu võetud alates 1920. aastast, ning seda võib käsitada esimese meretöökoodeksina rohkem kui 1,2 miljonile meremehele kogu maailmas.

ILO sai meretöönormide konventsiooni 30. ratifitseerimise 20. augustil 2012, mis võimaldab selle jõustumist aasta pärast. Esimese 30 ratifitseerija hulgas olid üheksa liikmesriiki (Bulgaaria, Hispaania, Küpros, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Poola, Rootsi ja Taani) ning samuti Horvaatia, Norra ja Šveits.

Nõukogu 16. veebruari 2009. aasta direktiiv 2009/13/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet, on Euroopa õigusaktid juba vastavusse viinud meretöönormide konventsiooni I, II, III ja IV jaotiste asjakohaste sätetega. Kuid Euroopa tööturu osapooltel ei olnud volitusi lisada sellesse kokkuleppesse meretöönormide konventsiooni V jaotises sisalduvaid jõustamissätteid, ning selleks on vaja käesolevat ettepanekut. Käesolev ettepanek on tihedalt seotud ettepanekuga lipuriigi kohustuste kohta direktiivi 2009/13/EÜ (COM(2012)134) jõustamisel.

Üldhinnang

Parlament on pikka aega toetanud meetmeid miinimumnõuete kehtestamiseks töö- ja elutingimuste kohta laevadel. Arvestades laevanduse ülemaailmset iseloomu, on asjakohane, et need standardid on kohaldatavad kogu tööstusharule. Viiendas jaotises sisalduvad meetmed vastavuse tagamiseks on nende eesmärkide saavutamisel eriti olulised. Standarditele mittevastavad laevad ei ole vastuvõetavad töötajate õiguste ega laevade ohutuse ja turvalisuse ning keskkonnakaitse seisukohalt.

Laevaomanikud, kaptenid ja lipuriigid vastutavad selle eest, et laevad vastaksid asjakohastele eeskirjadele. Mõned lipuriigid ei ole selliseid sätteid siiski tõhusalt jõustanud. Nende kohustuste täitmata jätmise tulemusena seilavad mõned laevad ohuolukorras, seades ohtu nii inimeste elu kui ka merekeskkonna.

Seetõttu on asjakohane, et EL seaks sisse mehhanismid tagamaks, et asjakohaseid norme kohaldatakse kõigil ELi sadamaid külastavatel laevadel, sõltumata meremeeste kodakondsusest või laeva lipust. See annab ka vahendi, kuidas piirata sotsiaalset dumpingut, mis halvendab töötingimusi laeval ning toob kahju laevaomanikele, kes pakuvad ILO eeskirjadele vastavaid rahuldavaid töötingimusi.

Sellega seoses on eriti tähtis „mittesoodsama kohtlemise” meretöönormide konventsiooni säte. Kõnealuse sätte kohaselt tuleb tagada, et konventsiooniga mitteühinenud riikide lipu all sõitvad laevad ei saaks soodsama kohtlemise osaliseks kui konventsiooni ratifitseerinud riikide lipu all sõitvad laevad. See säte aitab tõhusalt kaasa võrdsete võimaluste saavutamisele laevanduses.

Samal ajal on Euroopa Parlament rõhutanud ka, kui oluline on parandada merendusega seotud elukutsete külgetõmbavust Euroopa kodanike jaoks, sealhulgas töö- ja elutingimuste parandamise kaudu laevadel. Kuigi rahvusvahelised miinimumnormid on väga teretulnud, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et need ei annaks ühtegi ettekäänet, et vähendada Euroopa sotsiaalõigusnormide pakutavat kaitsetaset.

Muudatusettepanekud

Lisaks muudatustele, millega tehakse selgeks, et rahvusvahelised miinimumnormid ei anna põhjust madaldada olemasolevaid Euroopa standardeid juhul, kui viimased on karmimad, püütakse teiste kavandatud muudatustega viia sadamariigi kontrolli direktiivi tekst tihedamalt kooskõlla meretöönormide konventsiooni tekstiga. Järgmise muudatuste kogumi eesmärk on tagada teabe edastamine Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile, et edendada parimate tavade levitamist. On ka ettepanekuid kaebuste konfidentsiaalsust käsitlevate sätete karmistamiseks, millega soovitakse vähendada ohtu, et meremehed võivad hoiduda kaebuste esitamisest kartuses, et see võib neile kaasa tuua kahjulikke tagajärgi.

Arvestades, kui oluline on tagada, et ELi õigus vastab liidu kohustustele kolmandate isikute suhtes, ning et liikmesriikidel on 2006. aastast saadik olnud aega vajalikke siseriiklikke õigusakte ette valmistada, tundub samuti asjakohane lühendada üleminekuperioodi, nii et meretöönormide konventsiooni jõustumise ajaks vastavad liikmesriigid täielikult nõudmistele.

Kokkuvõttes, kuna direktiivi 2009/16/EÜ muudetakse esimest korda pärast Lissaboni lepingu jõustumist, on delegeeritud ja rakendusvolituste kohta vaja uusi eeskirju. Kavandatud muudatus selles küsimuses kajastab Euroopa Parlamendi tavapärast seisukohta, et delegeerimist ei tuleks anda määramata ajaks ning et enne volituste pikendamist peaks komisjon esitama aruande selle kohta, kuidas ta on oma pädevust kasutanud.

MILLISEID MEETMEID ON VEEL VAJA

Kuigi meretöönormide konventsiooni kiire ratifitseerimine ja muudetud direktiivi ülevõtmine on oluline, ei piisa ainult asjakohase õigusraamistiku loomisest. Liikmesriigid peavad tööle võtma ka piisava hulga vajalike oskustega inspektoreid, kes muu hulgas oskaksid hinnata meremeeste elu- ja töötingimusi laevadel. Euroopa Meresõiduohutuse Ametil on oluline osa inspektorite koolitamises, kes täidavad meretöönormide konventsioonis sätestatud kontrollifunktsiooni.


MENETLUS

Pealkiri

Sadamariigi kontroll

Viited

COM(2012)0129 – C7-0081/2012 – 2012/0062(COD)

EP-le esitamise kuupäev

23.3.2012

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

29.3.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

EMPL

20.4.2012

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Brian Simpson

23.4.2012

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.10.2012

26.11.2012

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Esitamise kuupäev

23.1.2013

Õigusteave - Privaatsuspoliitika