ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

4.12.2012 - (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD)) - ***I

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa


Διαδικασία : 2012/0077(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0395/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0395/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Tροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη σύσταση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

2.4.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

18.4.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

18.4.2012

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jarosław Leszek Wałęsa

24.4.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.5.2012

21.6.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.11.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa, Κρίτων Αρσένης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo, Νικόλαος Σαλαβράκος

Ημερομηνία κατάθεσης

4.12.2012