MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta

4.12.2012 - (COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD)) - ***I

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa


Menettely : 2012/0077(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0395/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0395/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta

(COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0155),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0090/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-0395/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti komissiolle voidaan siirtää valta täydentää tai muuttaa delegoiduilla säädöksillä säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale on tarpeeton.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 vahvistettuihin tavoitteisiin päästäisiin tehokkaasti ja voitaisiin reagoida nopeasti kannan tilan tai kalastuksen muutoksiin, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä alhaisimman kalastuskuolevuuden tarkistamiseksi, jos tieteelliset tiedot osoittavat, ettei tämä taso ole enää tarkoituksenmukainen eivätkä toimenpiteet riitä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyön aikana asianmukaisia kuulemisia, myös asiantuntijatasolla.

(4) Jotta asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 vahvistettuihin tavoitteisiin päästäisiin tehokkaasti ja voitaisiin reagoida nopeasti kannan tilan tai kalastuksen muutoksiin, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten kausien vahvistamiseksi, jolloin kalastus tietyillä pyydystyypeillä on sallittua tietyillä maantieteellisillä alueilla. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyön aikana asianmukaisia kuulemisia Itämeren alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, myös asiantuntijatasolla.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin varmistaa asetuksen (EY) N:o 1098/2007 29 artiklan yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä noudattaen yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 182/2011.

Poistetaan.

Perustelu

Tässä tapauksessa komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä. Vertaa edellä olevaan tarkistukseen 2.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

4 artikla – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

"Suunnitelmalla varmistetaan kyseisten turskakantojen kestävä hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton perusteella vähentämällä asteittain kalastuskuolevuus vähintään seuraaville tasoille ja pitämällä se siinä:"

"Suunnitelmalla varmistetaan kyseisten turskakantojen kestävä hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton perusteella vähentämällä asteittain kalastuskuolevuus enintään seuraaville tasoille ja pitämällä se siinä:"

Perustelu

Hoitosuunnitelmassa olisi vahvistettava kalastuskuolevuuden enimmäistaso eikä vähimmäistaso.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

4 artikla - (a) alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a) 0,25 3–6-vuotiaista alueen A turskakannan osalta; ja

Perustelu

Tämän alueen kalastuskuolevuuden olisi oltava ICESin asiaankuuluvan lausunnon mukainen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

5 artikla - 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"1. Neuvosto päättää vuosittain perussopimuksen mukaisesti kyseisten turskakantojen TACeista seuraavaksi vuodeksi."

1. Neuvosto päättää vuosittain kyseisten turskakantojen TACeista seuraavaksi vuodeksi."

Perustelu

Komissio on ehdottanut uutta 29 c artiklaa, jossa säädetään, että neuvoston antaessa asetuksen mukaisia päätöksiä sen on "toimittava perussopimuksen mukaisesti". Koska tämä yleinen sääntö on jo käytössä, tässä on turha toistaa samaa sääntöä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"3. Neuvosto päättää vuosittain perussopimuksen mukaisesti ja noudattaen 4 ja 5 kohdassa vahvistettuja sääntöjä seuraavan vuoden satamastapoissaolopäivien enimmäismäärästä muina kun 1 kohdassa tarkoitettuina kausina; kyseisinä päivänä kalastaminen 1 kohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä on sallittua."

"3. Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään vuosittain 4 ja 5 kohdassa vahvistettuja sääntöjä noudattaen seuraavan vuoden satamastapoissaolopäivien enimmäismäärä muina kun 1 kohdassa tarkoitettuina kausina; kyseisinä päivinä kalastaminen 1 kohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä on sallittua."

Perustelu

Tämän kohdan mukainen päätös on sellainen, että komission voisi olla parasta hoitaa se delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

8 artikla – 4 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4. Jos tieteellis-teknis-taloudellinen kalatalouskomitea arvioi, että kalastuskuolevuus on kyseisistä turskakannoista toisen osalta vähintään 10 prosenttia suurempi kuin 4 artiklassa määritetty kalastuskuolevuuden tavoitetaso, niiden päivien kokonaismäärää, jolloin kalastus on sallittu 1 kohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä, vähennetään 10 prosenttia suhteessa kuluvana vuonna sallittujen päivien kokonaismäärään.

Perustelu

Ilmaus "alhaisin kalastuskuolevuus" korvataan ilmauksella "kalastuskuolevuuden tavoitetaso" kaikkialla suunnitelman tekstissä, jotta voitaisiin paremmin määritellä 4 artiklaan sisältyvät kalastuskuolleisuuden arvot.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kokonaispituudeltaan alle 12metristen alusten sallitaan käyttää seisovia pyydyksiä alueella, joka ulottuu 10 meripeninkulman etäisyydelle perusviivoista mitattuna. Kyseisten seisovien pyydysten vedessäoloaika saa olla enintään 48 tuntia.

Perustelu

Tämä sääntö otettiin käyttöön, kun turskakannat olivat alhaisella tasolla, mikä ei enää ole asian laita. Tarkistuksella mahdollistetaan erityisesti kesällä rauhoitusaikana harjoitettava pienimuotoinen turskankalastus, jolla ei ole kielteisiä vaikutuksia esikuteviin ja kuteviin keskittymiin, joita muodostuu kaukana rannikkoalueista sijaitseviin Itämeren syvänteisiin. Tämä saattaa osoittautua taloudellisesti merkittäväksi tälle laivaston osalle, koska hinnat ovat korkeita kyseisenä ajankohtana.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

26 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

"Viiden vuoden välein 18 päivästä syyskuuta 2007 lähtien komissio arvioi monivuotisen suunnitelman toimintaa ja toimivuutta. Tarvittaessa se voi ehdottaa monivuotisen suunnitelman mukauttamista tai antaa delegoituja säädöksiä 27 artiklan mukaisesti."

"Viiden vuoden välein 18 päivästä syyskuuta 2007 lähtien komissio arvioi monivuotisen suunnitelman toimintaa ja toimivuutta. Komissio pyytää tätä arviointia varten STECF:ltä ja Itämeren alueelliselta neuvoa-antavalta toimikunnalta lausunnon. Tarvittaessa se tekee asianmukaisia ehdotuksia monivuotisen suunnitelman muutosten hyväksymiseksi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Perustelu

Monivuotinen suunnitelma on asetuksen ydinasia, eikä sitä voida siis pitää muuna kuin sen keskeisenä osana. Sen vuoksi asetuksen tätä osaa on tarvittaessa muutettava tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. STECF ja Itämeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta olisi velvoitettava mukaan monivuotisen suunnitelman arviointiprosessiin.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

27 artikla

27 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tarkistetaan 4 artiklassa vahvistettua alhaisinta kalastuskuolevuutta, kun tieteelliset tiedot osoittavat, etteivät alhaisimman kalastuskuolevuuden tasot ole hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisia."

Kun komissio katsoo, etteivät 4 artiklassa vahvistetut alhaisimman kalastuskuolevuuden tasot ole tarkoituksenmukaisia hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta, komissio tekee STECF:n lausunnon perusteella ja Itämeren alueellista neuvoa-antavaa toimikuntaa kuultuaan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksyttävän ehdotuksen, jolla tarkistetaan 4 artiklassa vahvistettuja kalastuskuolevuuden tavoitetasoja.

Perustelu

STECF ja Itämeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta olisi velvoitettava mukaan monivuotisen suunnitelman arviointiprosessiin. Ilmaus "alhaisin kalastuskuolevuus" korvataan ilmauksella "kalastuskuolevuuden tavoitetaso" kaikkialla suunnitelman tekstissä, jotta voitaisiin paremmin määritellä 4 artiklaan sisältyvät kalastuskuolleisuuden arvot.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

29 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"2. Edellä olevaa 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta ICES-osa-alueisiin 27 ja/tai 28.2, jos on olemassa näyttöä siitä, että turskasaaliiden osuus näillä ICES‑osa‑alueilla on alle 3 prosenttia alueella B pyydetyn turskan kokonaissaaliista. Komissio vahvistaa vuosittain täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ilmoitusten ja tieteellisten tietojen perusteella, onko tällaista näyttöä, ja näin ollen, sovelletaanko 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä rajoituksia asianomaisilla osa-alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Edellä olevaa 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta ICES-osa-alueisiin 27 ja/tai 28.2, jos on olemassa näyttöä siitä, että turskasaaliiden osuus näillä ICES‑osa‑alueilla on alle 3 prosenttia alueella B pyydetyn turskan kokonaissaaliista. Siirretään komissiolle valta hyväksyä vuosittain 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ilmoitusten ja tieteellisten tietojen perusteella 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan, onko tällaista näyttöä, ja näin ollen, sovelletaanko 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä rajoituksia asianomaisilla osa-alueilla.

Perustelu

Ehdotetulla säännöllä vahvistetaan, koskevatko tietyt kalastusrajoitukset tiettyjä maantieteellisiä alueita. Siinä ei vahvisteta mitään yhtenäisiä ehtoja. Tästä syystä ei olisi perussopimuksen mukaista käyttää täytäntöönpanosäädöksiä tässä tapauksessa, vaan delegoitujen säädösten käyttämistä koskevien ehtojen voidaan sanoa olevan olemassa.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

29 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä olevaa 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa sovelletaan ICES-osa-alueeseen 28.1 ainoastaan, jos on olemassa näyttöä siitä, että turskasaaliiden osuus on yli 1,5 prosenttia alueella B pyydetyn turskan kokonaissaaliista. Komissio vahvistaa vuosittain täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ilmoitusten ja tieteellisten tietojen perusteella, onko tällaista näyttöä, ja näin ollen, sovelletaanko 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä rajoituksia asianomaisella osa-alueella. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Edellä olevaa 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa sovelletaan ICES-osa-alueeseen 28.1 ainoastaan, jos on olemassa näyttöä siitä, että turskasaaliiden osuus on yli 1,5 prosenttia alueella B pyydetyn turskan kokonaissaaliista. Siirretään komissiolle valta hyväksyä vuosittain 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ilmoitusten ja tieteellisten tietojen perusteella 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan, onko tällaista näyttöä, ja näin ollen, sovelletaanko 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä rajoituksia asianomaisilla osa-alueilla.

Perustelu

Ehdotetulla säännöllä vahvistetaan, koskevatko tietyt kalastusrajoitukset tiettyjä maantieteellisiä alueita. Siinä ei vahvisteta mitään yhtenäisiä ehtoja. Tästä syystä ei olisi perussopimuksen mukaista käyttää täytäntöönpanosäädöksiä tässä tapauksessa, vaan delegoitujen säädösten käyttämistä koskevien ehtojen voidaan sanoa olevan olemassa.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

29 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä sovelletaan seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta."

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sovelletaan seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta."

Perustelu

Koska komissiolle siirrettyä valtaa hyväksyä delegoituja säädöksiä muutetaan kahdessa edellisessä kohdassa, tämä kohta on myös muutettava.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

VI a luku – 29 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 26 ja 27 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle määräämättömäksi ajaksi.

2. Siirretään 8 artiklan 3 kohdassa, 27 artiklassa sekä 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle kolmeksi vuodeksi ... päivästä ... kuuta ...*. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kolmen vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

_______________

 

* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Komissiolle siirretyn vallan olisi oltava ajallisesti rajoitettu.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

VI a luku – 29 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 26 ja 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 3 kohdassa, 27 artiklassa sekä 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Perustelu

Tässä artiklassa olisi viitattava 8 artiklan 3 kohtaan, 27 artiklaan sekä 29 artiklan 2 ja 3 kohtaan.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

VI a luku – 29 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

29 b artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklalla perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Perustelu

Tämä artikla on turha ottaen huomioon, että komissiolla ei ole enää valtaa hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä asetuksen nojalla.

  • [1]  EUVL C 299, 4.10.2012, s. 145.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.4.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

18.4.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

18.4.2012

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jarosław Leszek Wałęsa

24.4.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

31.5.2012

21.6.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

4.12.2012