SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów

4.12.2012 - (COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa


Procedura : 2012/0077(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0395/2012
Teksty złożone :
A7-0395/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów

(COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0155),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0090/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2012 r.[1],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0395/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Zgodnie z art. 290 Traktatu Komisja może zostać upoważniona do uzupełnienia lub zmiany innych niż istotne elementów aktu prawnego w drodze aktów delegowanych.

skreślony

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły jest zbędny.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Aby osiągnąć w skuteczny sposób cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007 i być w stanie szybko reagować na zmiany w stanie zasobów lub w połowach, uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu do korekty minimalnych poziomów śmiertelności połowowej, w przypadku gdy z danych naukowych wynika, że poziomy te nie są już odpowiednie i środki nie są wystarczające do osiągnięcia celów planu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

(4) Aby osiągnąć w skuteczny sposób cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007 i być w stanie szybko reagować na zmiany w stanie zasobów lub w połowach, uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu powinny zostać przekazane Komisji pod kątem wyznaczania okresów, w których połowy niektórych gatunków ryb za pomocą niektórych rodzajów sprzętu są dozwolone w niektórych rejonach geograficznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego oraz odnośnymi zainteresowanymi podmiotami, w tym z ekspertami.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby zapewnić jednolite warunki wdrożenia art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

skreślony

Uzasadnienie

W tym przypadku Komisji powinno się przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, por. z poprawką 2 powyżej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 4 – formuła wprowadzająca

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Plan zapewnia zrównoważoną eksploatację przedmiotowych zasobów dorsza opartą na maksymalnym podtrzymywalnym połowie poprzez stopniowe zmniejszanie i utrzymywanie śmiertelności połowowej na poziomach nieprzekraczających:”

Plan zapewnia zrównoważoną eksploatację przedmiotowych zasobów dorsza opartą na maksymalnym podtrzymywalnym połowie poprzez stopniowe zmniejszanie i utrzymywanie śmiertelności połowowej na poziomach nie wyższych niż:

Uzasadnienie

Plan zarządzania powinien wskazywać maksymalne wartości śmiertelności połowowej, nie zaś wartości minimalne.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 4 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a) 0,25 dla ryb w wieku 3–6 lat dla zasobu dorsza w obszarze A; oraz

Uzasadnienie

Poziom śmiertelności dla tej strefy powinien śledzić odpowiednie zalecenia ICES.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każdego roku Rada podejmuje zgodnie z Traktatem decyzję o TAC dla przedmiotowych zasobów dorsza w kolejnym roku.

1. Każdego roku Rada podejmuje decyzję o TAC dla przedmiotowych zasobów dorsza w kolejnym roku.

Uzasadnienie

Komisja zaproponowała nowy art. 29c, który przewiduje, że kiedy Rada podejmuje decyzje na mocy niniejszego rozporządzenia, „stanowi zgodnie z Traktatem”. Z uwagi na wprowadzenie tej ogólnej zasady, zbędne jest powtarzanie tu tej samej reguły.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3. Każdego roku Rada podejmuje zgodnie z Traktatem decyzję o maksymalnej liczbie dni poza portem w kolejnym roku poza okresami, o których mowa w ust. 1, gdy dozwolone są połowy z użyciem narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5.”

„3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 29a, określających dla każdego roku maksymalną liczbę dni poza portem w kolejnym roku poza okresami, o których mowa w ust. 1, gdy dozwolone są połowy z użyciem narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5.”

Uzasadnienie

Z uwagi na charakter decyzji na mocy niniejszego ustępu, najlepiej by podejmowała ją Komisja w drodze aktów delegowanych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 8 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4. W przypadku, gdy według szacunków STECF poziom śmiertelności połowowej jednego z przedmiotowych zasobów dorsza przekracza o co najmniej 10% docelowy poziom śmiertelności połowowej określony w art. 4, łączną liczbę dni, kiedy połowy z użyciem narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1, są dozwolone, zmniejsza się o 10% w stosunku do łącznej liczby dni, kiedy połowy są dozwolone w roku bieżącym.

Uzasadnienie

Słowo „minimalny” zostało zastąpione słowem „docelowy” w całym tekście, aby lepiej określić wartości śmiertelności połowowej zawarte w art. 4.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6. W drodze odstępstwa od ust. 1 statki rybackie o całkowitej długości mniejszej niż 12 metrów mają prawo do połowów z wykorzystaniem narzędzi biernych w obszarze do 10 mil morskich mierzonych od linii podstawowych. Czas zanurzenia wspomnianych narzędzi biernych nie przekracza 48 godzin.

Uzasadnienie

Zasadę tę wprowadzono, kiedy poziom zasobów dorsza był niski, co nie ma już miejsca. Poprawka umożliwi połowy dorsza podczas okresu zamkniętego w ramach tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, zwłaszcza w miesiącach letnich, bez negatywnego wpływu na skupiska przedtarłowe i tarłowe, które mają miejsce w głębinach Bałtyku, daleko od stref przybrzeżnych. Może to być ważne z punktu widzenia ekonomicznego dla tego sektora floty, gdyż ceny w omawianym okresie są wysokie.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co pięć lat od dnia 18 września 2007 r. Komisja ocenia realizację i wyniki planu wieloletniego. W odpowiednich przypadkach Komisja może zaproponować dostosowanie planu wieloletniego lub przyjąć akty delegowane zgodnie z art. 27.”

Co pięć lat od dnia 18 września 2007 r. Komisja ocenia realizację i wyniki planu wieloletniego. Do celów tej oceny Komisja zwraca się o opinię STECF i Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego. W razie potrzeby Komisja przedkłada odpowiednie wnioski – przyjmowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą – w celu zmiany planu wieloletniego.

Uzasadnienie

Plan wieloletni stanowi trzon rozporządzenia i nie może zatem być postrzegany nie jako jego istotny element. Dlatego należy zmieniać tę część rozporządzenia, o ile zajdzie taka potrzeba, w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. STECF i Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Bałtyckiego powinny być obowiązkowo zaangażowane w proces oceny planu wieloletniego.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

Artykuł 27

Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w sprawie korekty minimalnych poziomów śmiertelności połowowej określonych w art. 4, w przypadku gdy z danych naukowych wynika, że wartości dotyczące minimalnych poziomów śmiertelności połowowej nie są zgodne z celami planu zarządzania.

W przypadkach gdy Komisja ustali, że minimalne wartości śmiertelności połowowej podane w art. 4 nie są już odpowiednie, aby realizować cele planu zarządzania, występuje z wnioskiem – na podstawie zalecenia STECF i po przeprowadzeniu konsultacji z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego oraz odpowiednimi zainteresowanymi stronami, do zatwierdzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą – w sprawie korekty docelowych poziomów śmiertelności połowowej określonych w art. 4.

Uzasadnienie

STECF i Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Bałtyckiego powinny być obowiązkowo zaangażowane w proces oceny planu wieloletniego. Słowo „minimalny” zostało zastąpione słowem „docelowy” w całym tekście, aby lepiej określić wartości śmiertelności połowowej zawarte w art. 4.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 29 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Artykuł 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 nie mają zastosowania do podobszarów ICES 27 lub 28.2, jeżeli istnieją dowody, że połowy dorsza w tych podobszarach ICES są niższe niż 3% połowów dorsza w obszarze B ogółem. Komisja co roku w drodze aktów wykonawczych i na podstawie przedstawionych przez państwa członkowskie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, a także na podstawie danych naukowych, potwierdza, czy takie dowody istnieją, a co za tym idzie, czy ograniczenia określone w art. 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie w danych podobszarach. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29b ust. 2.”

2. Artykuł 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 nie mają zastosowania do podobszarów ICES 27 lub 28.2, jeżeli istnieją dowody, że połowy dorsza w tych podobszarach ICES są niższe niż 3% połowów dorsza w obszarze B ogółem. Komisja jest uprawniona do przyjęcia – co roku na podstawie przedstawionych przez państwa członkowskie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, a także na podstawie danych naukowych – aktów delegowanych zgodnie z art. 29a, potwierdzających, czy takie dowody istnieją, a co za tym idzie, czy ograniczenia określone w art. 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie w danych podobszarach.

Uzasadnienie

Proponowany przepis określa, czy niektóre ograniczenia połowowe mają zastosowanie w pewnych obszarach geograficznych. Nie wprowadza żadnych jednolitych warunków. Dlatego wykorzystanie aktów delegowanych w tym przypadku nie byłoby zgodne z Traktatem, ale można przywołać warunki ich zastosowania.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 29 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Artykuł 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie do podobszaru ICES 28.1 wyłącznie wtedy, jeżeli istnieją dowody, że połowy dorsza w tym podobszarze ICES są wyższe niż 1,5% połowów dorsza w obszarze B ogółem. Komisja co roku w drodze aktów wykonawczych i na podstawie przedstawionych przez państwa członkowskie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, a także na podstawie danych naukowych, potwierdza, czy takie dowody istnieją, a co za tym idzie, czy ograniczenia określone w art. 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie w danym podobszarze. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29b ust. 2.”

3. Artykuł 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie do podobszaru ICES 28.1 wyłącznie wtedy, jeżeli istnieją dowody, że połowy dorsza w tym podobszarze ICES są wyższe niż 1,5% połowów dorsza w obszarze B ogółem. Komisja jest uprawniona do przyjęcia – co roku na podstawie przedstawionych przez państwa członkowskie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, a także na podstawie danych naukowych – aktów delegowanych zgodnie z art. 29a, potwierdzających, czy takie dowody istnieją, a co za tym idzie, czy ograniczenia określone w art. 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie w danych podobszarach.

Uzasadnienie

Proponowany przepis określa, czy niektóre ograniczenia połowowe mają zastosowanie w pewnych obszarach geograficznych. Nie wprowadza żadnych jednolitych warunków. Dlatego wykorzystanie aktów delegowanych w tym przypadku nie byłoby zgodne z Traktatem, ale można przywołać warunki ich zastosowania.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 29 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.

4. Akty delegowane, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.

Uzasadnienie

Ponieważ uprawnienia powierzone Komisji w dwóch poprzedzających ustępach zostały zamienione na uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, ten ustęp również należy zmienić.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Rozdział VIa – artykuł 29 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 26 i 27, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, art. 27 i art. 29 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na okres trzech lat od dnia ...*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

_______________

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Powierzenie Komisji uprawnień powinno być ograniczone w czasie.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Rozdział VIa – artykuł 29 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 26 i 27, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 3, art. 27 i art. 29 ust. 2 i 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł powinien odnosić się do art. 8 ust. 3, art. 27 i art. 29 ust. 2 i 3.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Rozdział VIa – artykuł 29 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 29b

skreślony

Procedura komitetowa

 

1. Komisję wspiera Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury, powołany w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”

 

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł stał się zbędny, gdyż Komisja nie posiada już uprawnień do przyjęcia aktów wykonawczych na mocy niniejszego rozporządzenia.

  • [1]  Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 145.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów

Odsyłacze

COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD)

Data przedstawienia w PE

2.4.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

18.4.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

18.4.2012

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jarosław Leszek Wałęsa

24.4.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

31.5.2012

21.6.2012

 

 

Data przyjęcia

28.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

Data złożenia

4.12.2012