RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective

4.12.2012 - (COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD)) - ***I

Comisia pentru pescuit
Raportor: Jarosław Leszek Wałęsa


Procedură : 2012/0077(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0395/2012
Texte depuse :
A7-0395/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective

(COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0155),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0090/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2012[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0395/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 290 din tratat, se poate delega Comisiei competența de a completa sau modifica elemente neesențiale ale unui act legislativ prin intermediul unor acte delegate.

eliminat

Justificare

Acest considerent este redundant.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a îndeplini în mod eficient obiectivele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 și pentru a putea reacționa rapid la schimbările legate de condițiile stocurilor sau ale pescăriilor, Comisiei trebuie să i se delege competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește revizuirea ratelor minime ale mortalității prin pescuit, atunci când datele științifice indică faptul că ratele nu mai sunt adecvate și că măsurile existente nu sunt suficiente pentru a atinge obiectivele planului. Este deosebit de important ca, pe durata activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(4) Pentru a îndeplini în mod eficient obiectivele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 și pentru a putea reacționa rapid la schimbările legate de condițiile stocurilor sau ale pescăriilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea perioadelor în care pescuitul cu anumite tipuri de echipamente este permis în anumite zone geografice. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate cu Consiliul consultativ regional pentru Marea Baltică și părțile interesate, inclusiv la nivel de experți.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007, Comisiei trebuie să i se confere competențe de punere în aplicare. Respectivele competențe trebuie exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de punere în aplicare de către Comisie.

eliminat

Justificare

În acest caz, Comisiei ar trebui împuternicită să adopte acte delegate; a se compara cu amendamentul 2 de mai sus.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 4 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul asigură exploatarea viabilă a rezervelor de cod vizate, pe baza randamentului durabil maxim, prin reducerea treptată și menținerea ratelor mortalității prin pescuit la niveluri care să nu fie mai mici decât:

Planul asigură exploatarea viabilă a rezervelor de cod vizate, pe baza randamentului durabil maxim, prin reducerea treptată și menținerea ratelor mortalității prin pescuit la niveluri care să nu fie mai mari decât:

Justificare

Planul de gestionare ar trebui să indice o mortalitate prin pescuit maximă și nu o mortalitate prin pescuit minimă.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 4 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a) 0,25 pentru vârstele 3-6 ani pentru rezervele de cod din zona A; și

Justificare

Rata mortalității pentru această zonă ar trebui să urmeze recomandările relevante ale ICES.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În fiecare an, Consiliul decide, în conformitate cu dispozițiile tratatului, asupra capturilor totale admisibile pentru rezervele de cod vizate pentru anul următor.

(1) În fiecare an, Consiliul decide asupra capturilor totale admisibile pentru rezervele de cod vizate pentru anul următor.

Justificare

Comisia a propus un nou articol 29c care prevede ca, atunci când ia decizii în conformitate cu regulamentul, „Consiliul să acționeze în conformitate cu Tratatul”. Dată fiind introducerea acestei dispoziții generale, prezența aceleiași reguli la prezentul alineat este inutilă.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(3) Consiliul decide în fiecare an, în conformitate cu dispozițiile tratatului, cu privire la numărul maxim de zile de absență din port din afara perioadelor specificate la alineatul (1) din anul următor în care pescuitul cu echipamentele menționate la alineatul (1) este autorizat, în conformitate cu normele prevăzute la alineatele (4) și (5).”

„(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 29a, definind, pentru fiecare an, numărul maxim de zile de absență din port din afara perioadelor specificate la alineatul (1) din anul următor în care pescuitul cu echipamentele menționate la alineatul (1) este autorizat, în conformitate cu normele prevăzute la alineatele (4) și (5).”

Justificare

Decizia la care se referă prezentul alineat ar putea fi luată cel mai bine de Comisie prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4) În cazul în care rata mortalității prin pescuit pentru una din rezervele de cod vizate a fost estimată de către CSTEP ca depășind cu cel puțin 10 % rata-țintă a mortalității prin pescuit definită la articolul 4, numărul total de zile în care este permis pescuitul cu echipamentele menționate la alineatul (1) se reduce cu 10 % față de numărul total de zile permise în anul curent.

Justificare

Termenul „rata minimă” este înlocuit cu „rata-țintă” în tot textul planului pentru a defini mai bine valorile mortalității prin pescuit de la articolul 4.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6) Prin derogare de la alineatul (1), navele de pescuit cu lungimea totală mai mică de 12 metri au dreptul să pescuiască cu echipamente statice într-o zonă de până la 10 mile marine măsurată de la liniile de bază. Timpul de scufundare a respectivelor echipamente statice nu poate depăși 48 de ore.

Justificare

Dispoziția a fost introdusă când stocurile de cod se aflau la un nivel scăzut, ceea ce nu mai este cazul. Amendamentul va permite unităților piscicole mici să pescuiască cod în timpul sezonului închis, în special în timpul lunilor de vară, fără efecte negative asupra concentrărilor dinaintea și în timpul perioadei de depunere a icrelor, care au loc în apele profunde din Marea Baltică, departe de zonele de coastă. Acest lucru s-ar putea dovedi important, din punct de vedere economic, pentru acest segment de flotă, deoarece prețurile în perioada respectivă sunt mari.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O dată la cinci ani, începând cu 18 septembrie 2007, Comisia evaluează funcționarea și rezultatele planului multianual. Dacă este cazul, Comisia poate propune modificări ale planului multianual sau poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 27.

O dată la cinci ani, începând cu 18 septembrie 2007, Comisia evaluează funcționarea și rezultatele planului multianual. În scopul realizării acestei evaluări, Comisia solicită recomandări din partea CSTEP și a Consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică. Dacă este necesar, Comisia face propuneri adecvate pentru modificarea planului multianual, care este adoptată în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Justificare

Planul multianual reprezintă partea esențială a regulamentului și de aceea nu poate fi considerat un element neesențial al acestuia. Prin urmare, această parte a regulamentului trebuie modificată, dacă este nevoie, prin intermediul procedurii legislative ordinare. CSTEP și Consiliul consultativ regional pentru Marea Baltică ar trebui să fie în mod obligatoriu implicate în procesul de evaluare a planului multianual.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

Articolul 27

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29a, pentru a revizui nivelurile minime ale ratei mortalității prin pescuit prevăzute la articolul 4, în cazul în care datele științifice indică faptul că valorile pentru nivelul minim al ratei mortalității prin pescuit sunt în dezacord cu obiectivele din planul de gestionare.

Atunci când Comisia constată că ratele minime ale mortalității prin pescuit prevăzute la articolul 4 nu mai sunt corespunzătoare pentru a atinge obiectivele planului de gestionare, Comisia face o propunere, bazată pe recomandările CSTEP și după consultarea Consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică, care este adoptată în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pentru a revizui ratele-țintă ale mortalității prin pescuit prevăzute la articolul 4.

Justificare

CSTEP și Consiliul consultativ regional pentru Marea Baltică ar trebui să fie în mod obligatoriu implicate în procesul de evaluare a planului multianual. Termenul „rata minimă” este înlocuit cu „rata-țintă” în tot textul planului pentru a defini mai bine valorile mortalității prin pescuit de la articolul 4.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 29 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) nu se aplică subdiviziunilor ICES 27 și/sau 28.2 dacă există dovezi conform cărora capturile de cod în subdiviziunile ICES respective reprezintă mai puțin de 3% din totalul capturilor de cod din zona B. Comisia confirmă, în fiecare an, prin intermediul actelor de punere în aplicare și pe baza rapoartelor din partea statelor membre menționate la alineatul (1) și a datelor științifice, dacă există astfel de dovezi și, în consecință, dacă restricțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) se aplică subdiviziunilor în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare la care se face referire la articolul 29b alineatul (2).

(2) Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) nu se aplică subdiviziunilor ICES 27 și/sau 28.2 dacă există dovezi conform cărora capturile de cod în subdiviziunile ICES respective reprezintă mai puțin de 3% din totalul capturilor de cod din zona B. Comisia este împuternicită să adopte, în fiecare an, pe baza rapoartelor din partea statelor membre menționate la alineatul (1) și a datelor științifice, acte delegate, în conformitate cu articolul 29a, confirmând dacă există astfel de dovezi și, în consecință, dacă restricțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) se aplică subdiviziunilor în cauză.

Justificare

Dispoziția propusă stabilește dacă anumite restricții de pescuit se aplică în anumite zone geografice, dar nu stabilește condiții uniforme. Din acest motiv, utilizarea în acest caz a unor acte de punere în aplicare nu ar fi în conformitate cu Tratatul, dar condițiile pentru utilizarea actelor delegate sunt îndeplinite.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 29 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) nu se aplică subdiviziunii ICES 28.1 decât dacă există dovezi conform cărora capturile de cod reprezintă mai mult de 1,5% din totalul capturilor de cod din zona B. Comisia confirmă în fiecare an, prin intermediul actelor de punere în aplicare și pe baza rapoartelor din partea statelor membre menționate la alineatul (1) și a datelor științifice, dacă există astfel de dovezi și, în consecință, dacă restricțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) se aplică subdiviziunii în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare la care se face referire la articolul 29b alineatul (2).

(3) Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) nu se aplică subdiviziunii ICES 28.1 decât dacă există dovezi conform cărora capturile de cod reprezintă mai mult de 1,5% din totalul capturilor de cod din zona B. Comisia este împuternicită să adopte, în fiecare an, pe baza rapoartelor din partea statelor membre menționate la alineatul (1) și a datelor științifice, acte delegate, în conformitate cu articolul 29a, confirmând dacă există astfel de dovezi și, în consecință, dacă restricțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) se aplică subdiviziunilor în cauză.

Justificare

Dispoziția propusă stabilește dacă anumite restricții de pescuit se aplică în anumite zone geografice, dar nu stabilește condiții uniforme. Din acest motiv, utilizarea în acest caz a unor acte de punere în aplicare nu ar fi în conformitate cu Tratatul, dar condițiile pentru utilizarea actelor delegate sunt îndeplinite.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Articolul 29 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Actele de punere în aplicare la care se face referire la alineatele (2) și (3) se aplică de la 1 ianuarie la 31 decembrie a anului următor.”

(4) Actele delegate la care se face referire la alineatele (2) și (3) se aplică de la 1 ianuarie la 31 decembrie a anului următor.”

Justificare

Deoarece competența conferită Comisiei în cele două alineate precedente este schimbată în competență de a adopta acte delegate, acest alineat trebuie, de asemenea, modificat.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Capitolul VIa – articolul 29a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționate la articolele 26 și 27 se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3), articolul 27 și articolul 29 alineatele (2) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de trei ani de la …*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

_______________

 

* JO a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Împuternicirea Comisiei ar trebui limitată în timp.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Capitolul VIa – articolul 29a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Delegarea competenței menționate la articolele 26 și 27 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Revocarea intră în vigoare în ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (3), articolul 27 și articolul 29 alineatele (2) și (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Justificare

Acest articol ar trebui să facă referire la articolul 8 alineatul (3), articolul 27 și articolul 29 alineatele (2) și (3).

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007

Capitolul VIa – articolul 29b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29b

eliminat

Procedura comitetelor

 

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Justificare

Acest articol este redundant, întrucât Comisia nu mai este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în temeiul prezentului regulamentul.

  • [1]  JO C 299, 4.10.2012, p. 145.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective

Referințe

COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD)

Data prezentării la PE

2.4.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

PECH

18.4.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ENVI

18.4.2012

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Jarosław Leszek Wałęsa

24.4.2012

 

 

 

Examinare în comisie

31.5.2012

21.6.2012

 

 

Data adoptării

28.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

Data depunerii

4.12.2012