POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže

4.12.2012 - (COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD)) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Jarosław Leszek Wałęsa


Postopek : 2012/0077(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0395/2012
Predložena besedila :
A7-0395/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže

(COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0155),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0090/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2012[1],

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0395/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) V skladu s členom 290 Pogodbe se lahko na Komisijo prenese pooblastilo za dopolnjevanje ali spreminjanje nebistvenih elementov zakonodajnega akta z delegiranimi akti.

črtano

Obrazložitev

Ta uvodna izjava je odveč.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Za učinkovito doseganje ciljev iz Uredbe (ES) št. 1098/2007 in hitro odzivanje na spremembe pogojev staleža ali ribištva, je treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s pregledom najnižjih stopenj ribolovne umrljivosti, kadar glede na znanstvene podatke te stopnje niso več primerne in ukrepi niso zadostni za doseganje ciljev načrta. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na strokovni ravni.

(4) Za učinkovito doseganje ciljev iz Uredbe (ES) št. 1098/2007 in hitro odzivanje na spremembe pogojev staleža ali ribištva, je treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z določanjem obdobij, ko je na nekaterih geografskih območjih dovoljen ribolov z uporabo nekaterih vrst orodja. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja z regionalnim svetovalnim svetom za Baltsko morje in ustreznimi zainteresiranimi stranmi, vključno s posvetovanji na strokovni ravni.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje člena 29 Uredbe (ES) št. 1098/2007 je treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

črtano

Obrazložitev

V tem primeru bi bilo smiselno prenesti pooblastilo na Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov (glej tudi predlog spremembe 2).

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 4 – uvodni odstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Načrt bo zagotovil trajnostno izkoriščanje zadevnih staležev trske na podlagi največjega trajnostnega donosa s postopnim zmanjševanjem in vzdrževanjem stopenj ribolovne umrljivosti na ravneh, ki ne bodo nižje od:“

„Načrt bo zagotovil trajnostno izkoriščanje zadevnih staležev trske na podlagi največjega trajnostnega donosa s postopnim zmanjševanjem in vzdrževanjem stopenj ribolovne umrljivosti na ravneh, ki ne bodo višje od:“

Obrazložitev

Načrt upravljanja bi moral navajati najvišjo ribolovno umrljivost, ne pa najnižje ribolovne umrljivosti.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 4 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a) 0.25 pri starosti od 3 do 6 let za stalež trske na območju A; in

Obrazložitev

Stopnja ribolovne umrljivosti za to območje bi morala upoštevati zadevno mnenje Mednarodnega sveta za raziskovanje morja.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 5 - odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsako leto Svet v skladu s Pogodbo odloči o TAC za naslednje leto za zadevna staleža trske.

1. Vsako leto Svet odloči o TAC za naslednje leto za zadevna staleža trske.

Obrazložitev

Komisija predlaga nov člen 29c, ki določa, da Svet odločitve iz uredbe sprejema „v skladu s Pogodbo“. Zaradi uvedbe tega splošnega pravila je navedba istega pravila na tem mestu odveč.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

"3. Svet vsako leto v skladu s Pogodbo odloči o največjem dovoljenem številu dni odsotnosti iz pristanišča zunaj obdobij, določenih v odstavku 1 v naslednjem letu, ko je ribolov z orodji iz odstavka 1 dovoljen, v skladu s pravili iz odstavkov 4 in 5.“

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29a, s katerimi se vsako leto določi največje dovoljeno število dni odsotnosti iz pristanišča zunaj obdobij, določenih v odstavku 1 v naslednjem letu, ko je ribolov z orodji iz odstavka 1 dovoljen, v skladu s pravili iz odstavkov 4 in 5.“

Obrazložitev

Glede na vrsto odločitev iz tega člena bi bilo najbolje, da jih sprejme Komisija z delegiranimi akti.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 8 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4. Če STECF oceni, da je stopnja ribolovne umrljivosti pri enem od zadevnih staležev trske najmanj 10 % višja od ciljne stopnje ribolovne umrljivosti, opredeljene v členu 4, se celotno število dni, ko je ribolov z orodjem iz odstavka 1 dovoljen, zmanjša za 10 % glede na celotno število dni, dovoljenih v tekočem letu.

Obrazložitev

Beseda „najnižja“ se zamenja z besedo „ciljna“ v celotnem besedilu, da se bolje opredelijo vrednosti ribolovne umrljivosti iz člena 4.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6. Z odstopanjem od odstavka 1 je ribiškim plovilom, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov, dovoljen ribolov s statičnim orodjem na območju, ki obsega do 10 navtičnih milj od temeljnih črt. Čas ribolova s tem statičnim orodjem ne sme biti daljši od 48 ur.

Obrazložitev

Pravilo se je uvedlo, ko so bili staleži trske na nizki ravni, kar ne drži več. V skladu s tem predlogom spremembe bo v nelovni dobi, zlasti v poletnih mesecih, dovoljen ribolov trske v malem obsegu brez negativnega vpliva na koncentracijo preddrstenja in drstenja v globinah Baltskega morja, daleč od priobalnega območja. To se utegne izkazati kot ekonomsko pomembno za ta segment ladjevja, saj so cene v tem obdobju visoke.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija od 18. septembra 2007 dalje vsakih pet let oceni delovanje in učinkovitosti tega večletnega načrta. Po potrebi lahko Komisija predlaga prilagoditve večletnega načrta ali sprejme delegirane akte v skladu s členom 27.

Komisija od 18. septembra 2007 dalje vsakih pet let oceni delovanje in učinkovitost tega večletnega načrta. Komisija se pri ocenjevanju posvetuje z Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom za ribištvo ter Regionalnim svetovalnim svetom za Baltsko morje. Po potrebi Komisija poda ustrezne predloge za spremembo večletnega načrta, ki se sprejmejo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.

Obrazložitev

Večletni načrt je osrednje vprašanje te uredbe, torej ga ni mogoče obravnavati kot njen nebistven element. Zato je treba v primeru, da je treba ta del uredbe spremeniti, to storiti po rednem zakonodajnem postopku. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter Regionalni svetovalni svet za Baltsko morje morata biti vključena v postopek ocenjevanja večletnega načrta.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 27

Člen 27

Kadar glede na znanstvene podatke vrednosti za najnižje stopnje ribolovne umrljivosti iz člena 4 niso skladne s cilji načrta upravljanja, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 29a, s katerimi spremeni te stopnje.

Če Komisija ugotovi, da vrednosti za najnižje stopnje ribolovne umrljivosti iz člena 4 niso več primerne za doseganje ciljev iz načrta upravljanja, na podlagi mnenja Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo in po posvetovanju z Regionalnim svetovalnim svetom za Baltsko morje ter ustreznimi zainteresiranimi stranmi pripravi predlog za sprejetje po rednem zakonodajnem postopku, s katerim spremeni ciljne stopnje ribolovne umrljivosti iz člena 4.

Obrazložitev

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter Regionalni svetovalni svet za Baltsko morje morata biti vključena v postopek ocenjevanja večletnega načrta. Beseda „najnižja“ se zamenja z besedo „ciljna“ v celotnem besedilu, da se bolje opredelijo vrednosti ribolovne umrljivosti iz člena 4.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 29 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Člen 8(1)(b), (3), (4) in (5) se ne uporablja za podrazdelka cone ICES 27 in/ali 28.2., če obstaja dokaz, da je ulov v teh podrazdelkih ICES manjši od 3 % celotnega ulova trske na območju B. Na podlagi poročil držav članic iz odstavka 1 in znanstvenih podatkov Komisija vsako leto z izvedbenimi akti potrdi ali takšni dokazi obstajajo in, posledično, ali se omejitve, določene v členu 8(1)(b), (3), (4) in (5), uporabijo za zadevne podrazdelke. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 29b(2).“

2. Člen 8(1)(b), (3), (4) in (5) se ne uporablja za podrazdelka cone ICES 27 in/ali 28.2., če obstaja dokaz, da je ulov v teh podrazdelkih ICES manjši od 3 % celotnega ulova trske na območju B. Na Komisijo se prenese pooblastilo v skladu s členom 29a, da vsako leto na podlagi poročil držav članic in znanstvenih podatkov sprejme delegirane akte, s katerimi potrdi, ali takšni dokazi obstajajo in, posledično, ali se omejitve, določene v členu 8(1)(b), (3), (4) in (5), uporabijo za zadevne podrazdelke.

Obrazložitev

Predlagano pravilo določa, ali se nekatere omejitve ribolova uporabljajo na posameznem geografskem območju. Ne določa pa enotnih pogojev. Zato uporaba izvedbenih aktov v tem primeru ni skladna s Pogodbo, medtem ko je mogoče trditi, da obstajajo pogoji za uporabo delegiranih aktov.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 29 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Člen 8(1)(b), (3), (4) in (5) se uporablja samo za podrazdelek cone ICES 28.1., če obstaja dokaz, da je ulov trske večji od 1,5 % celotnega ulova trske na območju B. Na podlagi poročil držav članic iz odstavka 1 in znanstvenih podatkov Komisija vsako leto z izvedbenimi akti potrdi, ali takšni dokazi obstajajo, in posledično, ali se omejitve, določene v členu 8(1)(b), (3), (4) in (5), uporabijo za zadevni podrazdelek. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 29b(2).

3. Člen 8(1)(b), (3), (4) in (5) se uporablja samo za podrazdelek cone ICES 28.1., če obstaja dokaz, da je ulov trske večji od 1,5 % celotnega ulova trske na območju B. Na Komisijo se prenese pooblastilo v skladu s členom 29a, da vsako leto na podlagi poročil držav članic in znanstvenih podatkov sprejme delegirane akte, s katerimi potrdi, ali takšni dokazi obstajajo in, posledično, ali se omejitve, določene v členu 8(1)(b), (3), (4) in (5), uporabijo za zadevne podrazdelke.

Obrazložitev

Predlagano pravilo določa, ali se nekatere omejitve ribolova uporabljajo na posameznem geografskem območju. Ne določa pa enotnih pogojev. Zato uporaba izvedbenih aktov v tem primeru ni skladna s Pogodbo, medtem ko je mogoče trditi, da obstajajo pogoji za uporabo delegiranih aktov.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1098/2007

Člen 29 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Izvedbeni akti iz odstavkov 2 in 3 se uporabljajo od 1. januarja do 31. decembra naslednje leto.

4. Delegirani akti iz odstavkov 2 in 3 se uporabljajo od 1. januarja do 31. decembra naslednje leto.

Obrazložitev

Ker se je pooblastilo Komisije v dveh predhodnih odstavkih spremenilo v pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, je treba spremeniti tudi ta odstavek.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1098/2007

Poglavje VI a – člen 29 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Prenos pooblastil iz členov 26 in 27 se Komisiji podeli za nedoločen čas.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3), člena 27 in člena 29(2) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje treh let od ...*. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

_______________

 

* UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Pooblastilo, preneseno na Komisijo, bi moralo biti časovno omejeno.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1098/2007

Poglavje VI a – člen 29 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Prenos pooblastil iz členov 26 in 27 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa preneha veljati. Preklicu začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki že veljajo.

3. Pooblastilo iz člena 8(3), člena 27 in člena 29(2) in (3) lahko kadar koli prekličeta Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki že veljajo.

Obrazložitev

V tem členu se je treba sklicevati na člene 8(3), 27 in 29(2) in (3).

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1098/2007

Poglavje VI a – člen 29 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 29b

črtano

Postopek v odboru

 

1. Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 30 Uredbe (ES) št. 2371/2002. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“

 

Obrazložitev

Ta člen je odveč, saj Komisija ni več pooblaščena za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s to uredbo.

  • [1]  UL C 299, 4.10.2012, str. 145.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže

Referenčni dokumenti

COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD)

Datum predložitve EP

2.4.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

18.4.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

18.4.2012

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jarosław Leszek Wałęsa

24.4.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

31.5.2012

21.6.2012

 

 

Datum sprejetja

28.11.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

Datum predložitve

4.12.2012