Betänkande - A7-0395/2012Betänkande
A7-0395/2012

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

4.12.2012 - (COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Jarosław Leszek Wałęsa


Förfarande : 2012/0077(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0395/2012
Ingivna texter :
A7-0395/2012
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

(COM(2012)0155 – C7‑0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0155),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0090/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 juli 2012[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0395/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I enlighet med artikel 290 i fördraget kan kommissionen genom delegerade akter ges befogenhet att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt.

utgår

Motivering

Detta skäl är överflödigt.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att se till att de mål som anges i förordning (EG) nr 1098/2007 kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt och för att möjliggöra snabba reaktioner på förändringar i beståndens tillstånd eller i fisket bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att revidera nivåerna för lägsta fiskedödlighet, i de fall då den vetenskapliga rådgivningen visar att nivåerna inte längre är lämpliga och åtgärderna inte är tillräckliga för att planens mål ska kunna uppnås. Det är särskilt viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet genomför lämpliga samråd, även på expertnivå.

(4) För att se till att de mål som anges i förordning (EG) nr 1098/2007 kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt och för att möjliggöra snabba reaktioner på förändringar i beståndens tillstånd eller i fisket bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa perioder när fiske med vissa typer av redskap är tillåtet i vissa geografiska områden. Det är särskilt viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet genomför lämpliga samråd med den regionala rådgivande nämnden för Östersjön och berörda parter, även på expertnivå.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artikel 29 i förordning (EG) nr 1098/2007 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

utgår

Motivering

I detta fall bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, se äf 1 ovan.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 4 - inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Syftet med planen är att på grundval av principen om maximalt hållbart uttag garantera att de berörda torskbestånden utnyttjas på ett hållbart sätt genom att fiskedödligheten minskas och därefter hålls kvar på nivåer som inte är lägre än”

”Syftet med planen är att på grundval av principen om maximalt hållbart uttag garantera att de berörda torskbestånden utnyttjas på ett hållbart sätt genom att fiskedödligheten minskas och därefter hålls kvar på nivåer som inte är högre än”

Motivering

Förvaltningsplanen bör ange ett högsta, och inte ett lägsta, värde för fiskedödligheten.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 4 - led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(a) 0,25 för åldrarna 3–6 år för torskbeståndet i område A,

Motivering

Fiskedödligheten för detta område bör följa Ices' rådgivning.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 5 - punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Rådet ska varje år i enlighet med fördraget besluta om TAC för det kommande året för de berörda torskbestånden.”

”1. Rådet ska varje år besluta om TAC för det kommande året för de berörda torskbestånden.”

Motivering

Kommissionen har föreslagit en ny artikel 29c, där det fastställs att rådet, när det fattar beslut enligt denna förordning, ska agera ”i enlighet med fördraget”. Med tanke på införandet av denna nya allmänna bestämmelse, är det överflödigt att ha samma bestämmelse här.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Rådet ska varje år i enlighet med fördraget fatta beslut om högsta antalet dagar ute ur hamn utanför de perioder som anges i punkt 1 under det kommande året när fiske med den utrustning som anges i punkt 1 är tillåtet i enlighet med de regler som anges i punkterna 4 och 5.”

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 29a, som för varje år fastställer det högsta antalet dagar ute ur hamn utanför de perioder som anges i punkt 1 under det kommande året när fiske med den utrustning som anges i punkt 1 är tillåtet i enlighet med de regler som anges i punkterna 4 och 5.”

Motivering

Det beslut som avses i denna punkt är av sådan natur att det bäst skulle kunna fattas av kommissionen genom en delegerad akt.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 8 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4. Om fiskedödligheten för ett av de berörda torskbestånden enligt STECF:s beräkningar är minst 10 procent högre än det mål för fiskedödlighet som anges i artikel 4, ska det totala antalet dagar när fiske med sådana redskap som anges i punkt 1 är tillåtet minskas med 10 procent jämfört med det totala antalet dagar som tillåts under innevarande år.

Motivering

Ordet ”lägsta” ersätts av ”mål för” genom hela texten, för att bättre motsvara de värden för fiskedödlighet som anges i artikel 4.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6. Genom undantag från punkt 1 ska fiskefartyg vars totala längd understiger 12 meter ha rätt att fiska med fasta redskap i området inom 10 sjömil från baslinjerna. Nedsänkningstiden för dessa fasta redskap får inte överstiga 48 timmar.

Motivering

Denna bestämmelse infördes när torskbestånden hade en låg nivå, vilket inte längre är fallet. Ändringsförslaget syftar till att tillåta småskaligt torskfiske i fredningstid, särskilt under sommarmånaderna. Detta skulle inte ha några negativa konsekvenser för koncentrationerna före och under lektiden, eftersom dessa befinner sig på djupt hav i Östersjön, långt från kustområdena. Det skulle kunna få stor ekonomisk betydelse för detta flottsegment, då priserna är höga under den perioden.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vart femte år från och med den 18 september 2007 ska kommissionen utvärdera hur denna fleråriga plan har fungerat och vilka resultat den har gett. Om så är lämpligt kan kommissionen föreslå anpassningar av den fleråriga planen eller anta delegerade akter i enlighet med artikel 27.

Vart femte år från och med den 18 september 2007 ska kommissionen utvärdera hur denna fleråriga plan har fungerat och vilka resultat den har gett. För denna utvärdering ska kommissionen rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för Östersjön. När så är nödvändigt ska kommissionen föreslå lämpliga ändringar av den fleråriga planen, vilka ska antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.”

Motivering

Den fleråriga planen är förordningens kärna och kan därför inte betraktas som en icke väsentlig del. Följaktligen måste eventuella ändringar av denna del av förordningen antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det bör vara obligatoriskt att engagera STECF och den regionala rådgivande nämnden för Östersjön i utvärderingen av den fleråriga planen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 27

Artikel 27

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a i syfte att anpassa de fiskedödlighetsnivåer som anges i artikel 4 i de fall då den vetenskapliga rådgivningen visar att de fastställda lägsta fiskedödlighetsnivåerna inte är förenliga med förvaltningsplanens mål.”

I de fall då kommissionen anser att de mål för fiskedödlighetsnivåer som anges i artikel 4 inte längre är förenliga med förvaltningsplanens mål ska kommissionen, på grundval av rådgivning från STECF och efter samråd med den regionala rådgivande nämnden för Östersjön och berörda parter, lägga fram ett förslag, som ska antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, om att anpassa de mål för fiskedödlighetsnivåer som anges i artikel 4.

Motivering

Det bör vara obligatoriskt att engagera STECF och den regionala rådgivande nämnden för Östersjön i utvärderingen av den fleråriga planen. Ordet ”lägsta” ersätts av ”mål för” genom hela texten, för att bättre definiera de värden för fiskedödlighet som anges i artikel 4.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 29 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Punkterna 3, 4 och 5 i artikel 8.1 b ska inte tillämpas i Ices delområden 27 och/eller 28.2 i de fall då de vetenskapliga uttalandena visar att fångsterna av torsk i de delområdena är mindre än 3 % av de sammanlagda fångsterna av torsk i område B. Kommissionen ska varje år, i form av genomförandeakter och på grundval av de rapporter från medlemsstaterna som avses i punkt 1 och vetenskapliga uttalanden, bekräfta huruvida det föreligger några sådana vetenskapliga uttalanden och huruvida de begränsningar som avses i artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 ska tillämpas i de berörda delområdena. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 29b.2.”

”2. Punkterna 3, 4 och 5 i artikel 8.1 b ska inte tillämpas i Ices delområden 27 och/eller 28.2 i de fall då de vetenskapliga uttalandena visar att fångsterna av torsk i de delområdena är mindre än 3 % av de sammanlagda fångsterna av torsk i område B. Kommissionen ska ges befogenhet att, varje år, på grundval av de rapporter från medlemsstaterna som avses i punkt 1 och vetenskapliga uttalanden, anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a, för att bekräfta huruvida det föreligger några sådana vetenskapliga uttalanden och huruvida de begränsningar som avses i artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 ska tillämpas i de berörda delområdena.

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen handlar om huruvida vissa fiskebegränsningar ska tillämpas i vissa geografiska områden. Bestämmelsen innehåller inga enhetliga villkor. Därför vore det inte förenligt med fördraget att använda genomförandeakter i det här fallet, men villkoren för att använda delegerade akter kan sägas vara uppfyllda.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 29 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 ska inte tillämpas i Ices delområde 28,1 om de vetenskapliga uttalandena visar att fångsterna av torsk i de delområdena är större än 1,5 % av de sammanlagda fångsterna av torsk i område B. Kommissionen ska varje år, i form av genomförandeakter och på grundval av de rapporter från medlemsstaterna som avses i punkt 1 och vetenskapliga uttalanden, bekräfta huruvida det föreligger några sådana vetenskapliga uttalanden och huruvida de begränsningar som avses i artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 ska tillämpas i de berörda delområdena. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 29b.2.”

3. Artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 ska inte tillämpas i Ices delområde 28,1 om de vetenskapliga uttalandena visar att fångsterna av torsk i de delområdena är större än 1,5 % av de sammanlagda fångsterna av torsk i område B. Kommissionen ska ges befogenhet att, varje år, på grundval av de rapporter från medlemsstaterna som avses i punkt 1 och vetenskapliga uttalanden, anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a, för att bekräfta huruvida det föreligger några sådana vetenskapliga uttalanden och huruvida de begränsningar som avses i artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 ska tillämpas i de berörda delområdena.

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen handlar om huruvida vissa fiskebegränsningar ska tillämpas i vissa geografiska områden. Bestämmelsen innehåller inga enhetliga villkor. Därför vore det inte förenligt med fördraget att använda genomförandeakter i det här fallet, men villkoren för att använda delegerade akter kan sägas vara uppfyllda.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 29 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De genomförandeakter som avses i punkterna 2 och 3 ska tillämpas från den 1 januari till den 31 december efterföljande år.”

4. De delegerade akter som avses i punkterna 2 och 3 ska tillämpas från den 1 januari till den 31 december efterföljande år.”

Motivering

Kommissionens befogenheter ändras i de två föregående punkterna till ”befogenhet att anta delegerade akter”. Därför måste även denna punkt ändras.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1098/2007

Kapitel VIa – artikel 29a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter som avses i artiklarna 26 och 27 på obestämd tid.

2. Kommissionen ska ges de befogenheter att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.3, 27, 29.2 och 29.3 för en period av tre år från och med…*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

_______________

 

* EUT för in datum för denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Kommissionens befogenheter bör vara tidsbegränsade.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1098/2007

Kapitel VIa – artikel 29a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 26 och 27 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.3, 27, 29.2 och 29.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft.

Motivering

I denna artikel bör det hänvisas till artiklarna 8.3, 27, 29.2 och 29.3.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1098/2007

Kapitel VIa – artikel 29b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 29b

utgår

Kommittéförfarande

 

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för fiske och vattenbruk som inrättats genom artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002. Kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”

 

Motivering

Artikeln är överflödig då kommission inte längre har befogenhet att anta genomförandeakter enligt denna förordning.

  • [1]  EUT C 299, 4.10.2012, s. 145.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

Referensnummer

COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD)

Framläggande för parlamentet

2.4.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

18.4.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

18.4.2012

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jarosław Leszek Wałęsa

24.4.2012

 

 

 

Behandling i utskott

31.5.2012

21.6.2012

 

 

Antagande

28.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

Ingivande

4.12.2012