ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на данък върху финансовите сделки

4.12.2012 - (COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP)) - ***

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Anni Podimata

Процедура : 2012/0298(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0396/2012
Внесени текстове :
A7-0396/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на данък върху финансовите сделки

(COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (COM(2012)0631),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 329, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(C7-0396/2012),

–   като взе предвид член 74ж и член 81, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0396/2012),

А. като има предвид, че на 28 септември 2011 г. Комисията прие предложение за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки (ДФС) и за изменение на Директива 2008/7/ЕО[1],

Б.  като има предвид, че това предложение се основаваше на член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно който се изисква консултация с Парламента и единодушие в рамките на Съвета,

В.  като има предвид, че в своята позиция от 23 май 2012 г. относно това предложение Парламентът, действайки в съответствие с процедурата на консултация, одобри предложението на Комисията във вида, в който беше изменено,

Г.  като има предвид, че скоро стана ясно, че в някои държави членки съществуват специфични проблеми, които не им позволяват да приемат предложената директива,

Д. като има предвид, че няколко държави членки изразиха готовност да разгледат възможността за създаване на обща система на ДФС в рамките на засилено сътрудничество,

Е.  като има предвид, че над девет държави членки изразиха намерение да установят засилено сътрудничество помежду си в областта на създаването на обща система на ДФС, като отправиха искане до Комисията в съответствие с член 329, параграф 1 от ДФЕС; като има предвид, че в резултат на това Комисията представи предложение за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество,

Ж. като има предвид, че Парламентът провери съответствието с член 20 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

З.  като има предвид, че Парламентът в своята позиция от 23 май 2012 г. заяви, че ДФС ще постигне действително поставените чрез него цели единствено ако бъде въведен в световен мащаб, и подчерта, че е важно Съюзът да бъде начело на усилията за постигане на споразумение за ДФС на световно равнище, като даде пример за въвеждането на ДФС, като има предвид, че чрез засиленото сътрудничество също ще бъде даден пример за въвеждането на ДФС на световно равнище,

И. като има предвид, че в позицията си от 23 май 2012 г. Парламентът заяви, че предложеният от Комисията модел за ДФС ще представлява подходяща основа за прилагане в рамките на група държави членки, ако те решат да действат по-бързо посредством засилено сътрудничество,

Й. като има предвид, че Комисията следва да допълни първоначалната оценка на въздействието от въвеждането на ДФС, като проучва допълнително въздействието на ДФС върху вътрешния пазар като цяло в условията на засилено сътрудничество, включително въздействието за участващите и неучастващите държави членки, и следва да отчита резултатите от проучването, когато изготвя изменения проект на своето предложение,

К. като има предвид, че съгласно член 20 от ДЕС най-малко девет държави членки могат да установят помежду си засилено сътрудничество в области, които не попадат в изключителната компетентност на Съюза, като използват неговите институции и упражняват тези компетенции чрез прилагане на съответните разпоредби на Договорите по законен и последователен начин,

Л. като има предвид, че това засилено сътрудничество по отношение на ДФС може да се разглежда като благоприятстващо осъществяването на целите на Съюза, защитаващо неговите интереси и засилващо процеса на интеграция, по смисъла на член 20 от ДЕС,

М. като има предвид, че изискванията на членове 326–334 от ДФЕС също са спазени,

Н. като има предвид, че засиленото сътрудничество зачита правата, правомощията и задълженията на неучастващите държави членки, тъй като възможността за събиране на хармонизиран ДФС на територията на участващите държави членки не засяга нито способността на неучастващите държави членки да поддържат или да въвеждан подобно данъчно облагане на национално равнище, нито условията за събиране на тези данъци на територията на неучастващите държави членки,

О. като има предвид, че член 328, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че засиленото сътрудничество е отворено във всеки един момент за всички държави членки, желаещи да участват; като има предвид, че Комисията и държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество, следва да насърчават и поощряват от самото начало и да продължават да насърчават и поощряват участието на възможно най-голям брой държави членки,

П. като има предвид, че законодателството на Съюза, по-специално Директива 2008/7/EО на Съвета, трябва да се спазва,

Р.  като има предвид, че одобрението на Парламента по отношение на предложението на Комисията касае засиленото сътрудничество и не предрешава кои държави членки ще участват,

С. като има предвид, че член 333, параграф 2 от ДФЕС позволява на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество, да приемат решение, в което се посочва, че то ще действа в съответствие с обикновената законодателна процедура, а не със специалната законодателна процедура, предвидена в член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която предвижда само консултация с Парламента,

Т.  като има предвид, че Комисията следва да наблюдава отблизо прилагането на ДФС с оглед на членове 326 и 327 от ДФЕС и следва да докладва редовно на Парламента и на Съвета;

1.  дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета, без да предвижда кои са участващите държави членки;

2.  призовава Съвета да приеме решение съгласно член 333, параграф 2 от ДФЕС, в което да се посочи, че по отношение на предложението за директива на Съвета за прилагане на засилено сътрудничество в областта на ДФС съгласно член 113 от ДФЕС той ще действа в съответствие с обикновената законодателна процедура;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]     Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. относно косвените данъци върху набирането на капитал (OВ L, 21.2.2008 г., стр. 11).

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Kozłowski, Edvard Kožušník