SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla

4.12.2012 - (COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP)) - ***

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Anni Podimata

Menettely : 2012/0298(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0396/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0396/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla

(COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla (COM(2012)0631),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 329 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0396/2012),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 74 g artiklan ja 81 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen (A7-0396/2012),

A. ottaa huomioon, että komissio antoi 28. syyskuuta 2011 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja direktiivin 2008/7/EY[1] muuttamisesta;

B.  toteaa, että ehdotuksen oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 113 artikla, jossa edellytetään parlamentin kuulemista ja neuvoston yksimielisyyttä;

C. toteaa, että parlamentti hyväksyi 23. toukokuuta 2012 kuulemismenettelyssä komission ehdotuksen tarkistettuna;

D. toteaa, että kävi hyvin pian ilmi, että eräillä jäsenvaltioilla oli ongelmia, joiden vuoksi ne eivät voineet hyväksyä ehdotettua direktiiviä;

E.  toteaa, että useat jäsenvaltiot olivat valmiita harkitsemaan mahdollisuutta ryhtyä tiiviimpään yhteistyöhön yhteisen finanssitransaktioverojärjestelmän luomiseksi;

F.  toteaa, että useampi kuin yhdeksän jäsenvaltiota on ilmaissut aikovansa aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön yhteisen finanssitransaktioverojärjestelmän luomiseksi ja esittänyt asiasta komissiolle SEUT-sopimuksen 329 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön; toteaa, että komissio on sittemmin esittänyt ehdotuksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön;

G. toteaa parlamentin varmistaneen, että asiassa on noudatettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 20 artiklaa;

H. palauttaa mieliin 23. toukokuuta 2012 esittämänsä kannan, että finanssitransaktiovero täyttää tavoitteensa vain, jos se otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, ja että unionin olisi johdettava toimia finanssitransaktioveroa koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaamiseksi näyttämällä esimerkkiä finanssitransaktioveron käyttöönotossa; katsoo, että myös tiiviimpi yhteistyö voi toimia esimerkkinä maailmanlaajuisen finanssitransaktioveron käyttöönotolle;

I.   palauttaa mieliin 23. toukokuuta 2012 esittämänsä kannan, että komission ehdottama finanssitransaktioveromalli olisi sopiva perusta asian toteutukselle niiden jäsenvaltioiden ryhmässä, jotka haluavat edetä nopeammin tiiviimmän yhteistyön keinoin;

J.   katsoo, että komission olisi täydennettävä finanssitransaktioveron käyttöönotosta tehtyä vaikutustenarviointia tarkastelemalla vielä tiiviimmässä yhteistyössä toteutettavan finanssitransaktioveron vaikutuksia koko sisämarkkinoihin ja niin yhteistyöhön osallistuviin kuin yhteistyön ulkopuolelle jääviin jäsenvaltioihin ja otettava tarkastelun tulokset huomioon uutta ehdotusta laatiessaan;

K. toteaa, että SEU-sopimuksen 20 artiklan nojalla vähintään yhdeksän jäsenvaltiota voi aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön muulla kuin unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvalla alalla ja käyttää unionin toimielimiä ja tätä toimivaltaa perussopimusten asiaa koskevia määräyksiä oikeudellisesti yhdenmukaisesti soveltaen;

L.  toteaa, että tällaisen finanssitransaktioveron alalla tehtävän tiiviimmän yhteistyön voidaan katsoa edistävän unionin tavoitteiden saavuttamista, suojelevan sen etuja ja vahvistavan sen yhdentymiskehitystä SEU-sopimuksen 20 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

M. katsoo, että asiassa on noudatettu myös SEUT-sopimuksen 326–334 artiklan määräyksiä;

N. toteaa, että tiiviimmässä yhteistyössä kunnioitetaan sen ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden oikeuksia, toimivaltaa ja velvollisuuksia, koska mahdollisuus periä yhdenmukaista finanssitransaktioveroa yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla ei vaikuta yhteistyön ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säilyttää tai ottaa käyttöön vastaava kansallinen verotus eikä tällaisten niiden omilla alueilla sovellettavien verojen perimisen ehtoihin;

O. toteaa, että SEUT-sopimuksen 328 artiklan 1 kohdan nojalla kaikki jäsenvaltiot voivat milloin tahansa liittyä tiiviimpään yhteistyöhön; katsoo, että komission ja tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden olisi heti alusta lähtien edistettävä ja kannustettava jatkuvasti mahdollisimman monen jäsenvaltion osallistumista;

P.  toteaa, että on noudatettava unionin nykyistä lainsäädäntöä ja erityisesti neuvoston direktiiviä 2008/7/EY;

Q. toteaa, että parlamentin hyväksyntä koskee tiiviimpää yhteistyötä eikä ennakoi sitä, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat tähän yhteistyöhön;

R.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 333 artiklan 2 kohdan mukaan tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot voivat tehdä päätöksen, jonka mukaan ratkaisu tehdään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen eikä noudateta SEUT-sopimuksen 113 artiklassa tarkoitettua erityistä lainsäätämisjärjestystä, jonka mukaan parlamenttia vain kuullaan;

S.  toteaa, että komission olisi seurattava tarkkaan finanssitransaktioveron täytäntöönpanoa SEUT-sopimuksen 326 ja 327 artiklan suhteen ja raportoitava asiasta säännöllisesti parlamentille ja neuvostolle;

1.  antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi ennakoimatta sitä, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat tähän yhteistyöhön;

2.  kehottaa neuvostoa tekemään SEUT-sopimuksen 333 artiklan 2 kohdan nojalla päätöksen, jonka mukaan se tekee ratkaisunsa SEUT-sopimuksen 113 artiklaan perustuvasta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tiiviimmästä yhteistyöstä finanssitransaktioveron alalla tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  Neuvoston direktiivi 2008/7/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (EUVL L 46, 21.2.2008, s. 11).

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

29.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jan Kozłowski, Edvard Kožušník