Ziņojums - A7-0396/2012Ziņojums
A7-0396/2012

IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā

4.12.2012 - (COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP)) - ***

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referente: Anni Podimata

Procedūra : 2012/0298(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0396/2012

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā

(COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (COM(2012)0631),

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 329. panta 1. punktu (C7‑0396/2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 74.g pantu un 81. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu (A7-0396/2012),

A. tā kā Komisija 2011. gada 28. septembrī pieņēma priekšlikumu Padomes direktīvai par kopīgu finanšu darījuma nodokļa (FDN) sistēmu un grozījumiem Direktīvā 2008/7/EK[1];

B.  tā kā šā priekšlikuma pamatā bija Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 113. pants, kurā prasīta apspriešanās ar Parlamentu un vienprātīgs balsojums Padomē;

C. tā kā Parlaments savā 2012. gada 23. maija nostājā attiecībā uz šo priekšlikumu, rīkojoties saskaņā ar apspriežu procedūru, apstiprināja grozīto Komisijas priekšlikumu;

D. tā kā drīz vien kļuva skaidrs, ka dažām dalībvalstīm bija īpašas problēmas, kas neļāva tām pieņemt ierosināto direktīvu;

E.  tā kā vairākas dalībvalstis norādīja uz gatavību apsvērt iespēju izveidot kopīgu FDN sistēmu ciešākas sadarbības ietvaros;

F.  tā kā vairāk nekā deviņas dalībvalstis, adresējot lūgumu Komisijai saskaņā ar LESD 329. panta 1. punktu, ir paudušas nodomu izveidot ciešāku sadarbību attiecībā uz kopīgas FDN sistēmas izveidi; tā kā Komisija pēc tam iesniedza priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību;

G. tā kā Parlaments ir pārbaudījis atbilstību Līguma par Eiropas Savienību (LES) 20. pantam;

H. tā kā Parlaments savā 2012. gada 23. maija nostājā norādīja, ka FDN mērķi tiks pilnībā sasniegti tikai tad, ja to ieviesīs pasaules līmenī, un uzsvēra, ka ir svarīgi Savienībai uzņemties vadību centienos panākt pasaules līmeņa vienošanos par FDN, rādot piemēru FDN ieviešanai; tā kā ciešāka sadarbība varētu arī sniegt pozitīvu piemēru FDN ieviešanai pasaules līmenī;

I.   tā kā Parlaments savā 2012. gada 23. maija nostājā norādīja, ka Komisijas ierosinātais FDN modelis būs piemērots pamats īstenošanai dalībvalstu grupā, kas vēlētos šo nodokli ieviest ātrāk ar ciešākas sadarbības palīdzību;

J.   tā kā Komisijai vajadzētu papildināt sākotnējo ietekmes novērtējumu par FDN ieviešanu, papildus novērtējot ciešākas sadarbības ietvaros ieviesta FDN ietekmi uz iekšējo tirgu kopumā, tostarp ietekmi uz iesaistītajām un neiesaistītajām dalībvalstīm, un Komisijai, sagatavojot pārskatītu priekšlikuma projektu, būtu jāņem vērā minētā novērtējuma rezultāti;

K. tā kā saskaņā ar LES 20. pantu jomās, kas nav Savienības ekskluzīvā kompetencē, ciešāku sadarbību var izveidot ne mazāk kā deviņas dalībvalstis un šim nolūkam izmantot Savienības iestādes un īstenot šīs kompetences, piemērojot attiecīgos Līgumu noteikumus juridiski konsekventā veidā;

L.  tā kā var uzskatīt, ka šāda ciešāka sadarbība FDN jomā veicina Savienības mērķu sasniegšanu, aizsargā tās intereses un pastiprina integrācijas procesu LES 20. panta izpratnē;

M. tā kā ir izpildītas arī LESD 326.–334. panta prasības;

N. tā kā ciešāka sadarbība ir saskaņā ar neiesaistīto dalībvalstu tiesībām, kompetenci un pienākumiem, jo iespēja iesaistīto dalībvalstu teritorijās ieviest saskaņotu FDN neietekmēs neiesaistīto dalībvalstu spēju uzturēt vai ieviest līdzīgu nodokļu režīmu valsts līmenī, nedz nosacījumus šādu nodokļu ieviešanai to teritorijās;

O. tā kā LESD 328. panta 1. punktā paredzēts, ka ciešākā sadarbībā jebkurā laikā var iesaistīties visas dalībvalstis, kas to vēlas; tā kā Komisijai un ciešākā sadarbībā iesaistītajām dalībvalstīm jau no paša sākuma un pastāvīgi būtu jāveicina un jāatbalsta pēc iespējas lielāka dalībvalstu skaita iesaistīšanās;

P.  tā kā ir jāievēro spēkā esošie Savienības tiesību akti, jo īpaši Padomes Direktīva 2008/7/EK;

Q. tā kā Parlamenta piekrišana Komisijas priekšlikumam attiecas uz ciešāku sadarbību un nenosaka, kuras dalībvalstis piedalīsies;

R.  tā kā LESD 333. panta 2. punkts ļauj ciešākā sadarbībā iesaistītām dalībvalstīm pieņemt lēmumu, kurā paredz, ka tās rīkosies saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, nevis LESD 113. pantā noteikto īpašo likumdošanas procedūru, atbilstoši kurai ar Parlamentu tikai apspriežas;

S.  tā kā Komisijai vajadzētu cieši uzraudzīt FDN ieviešanas atbilstību LESD 326. un 327. pantam un regulāri ziņot Parlamentam un Padomei,

1.  sniedz piekrišanu Padomes lēmuma projektam neatkarīgi no tā, kuras dalībvalstis ir iesaistītas;

2.  aicina Padomi pieņemt lēmumu saskaņā ar LESD 333. panta 2. punktu, kurā paredz, ka attiecībā uz priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību FDN jomā atbilstīgi LESD 113. pantam, tā rīkosies saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]     Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīva 2008/7/EK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (OV L, 21.2.2008., 11. lpp.).

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

29.11.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Kozłowski, Edvard Kožušník