ZALECENIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych

4.12.2012 - (COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP)) - ***

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawczyni: Anni Podimata

Procedura : 2012/0298(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0396/2012

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych

(COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (COM(2012)0631),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 329 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0396/2012),

–   uwzględniając art. 74g i art. 81 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0396/2012),

A. mając na uwadze, że w dniu 28 września 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE[1],

B.  mając na uwadze, że podstawę wniosku stanowił art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), na mocy którego wymagana jest konsultacja z Parlamentem i jednomyślne głosowanie w Radzie,

C. mając na uwadze, że w stanowisku z dnia 23 maja 2012 r. dotyczącym tego wniosku Parlament, stanowiąc zgodnie z procedurą konsultacji, zatwierdził po poprawkach wniosek Komisji,

D. mając na uwadze, że szybko stało się oczywiste, iż niektóre państwa członkowskie borykają się ze specyficznymi trudnościami uniemożliwiającymi im zaakceptowanie zaproponowanej dyrektywy,

E.  mając na uwadze, że kilka państw członkowskich zadeklarowało gotowość do rozważenia możliwości stworzenia wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych w ramach wzmocnionej współpracy,

F.  mając na uwadze, że ponad dziewięć państw członkowskich oświadczyło, iż zamierza ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w dziedzinie stworzenia wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych w drodze skierowania do Komisji wniosku na postawie art. 329 ust. 1 TFUE; mając na uwadze, że w następstwie tego Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy,

G. mając na uwadze, że Parlament sprawdził zgodność z art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

H. mając na uwadze, że w stanowisku z dnia 23 maja 2012 r. Parlament stwierdził, iż cele podatku od transakcji finansowych zostaną rzeczywiście zrealizowane, jeżeli zostanie on wprowadzony na szczeblu światowym oraz podkreślił, jak ważne jest, aby Unia, dając przykład wprowadzenia podatku od transakcji finansowych, odgrywała wiodącą rolę w wysiłkach na rzecz osiągnięcia porozumienia w sprawie tego podatku na szczeblu światowym; mając na uwadze, że wzmocniona współpraca może również stać się przykładem dla wprowadzenia podatku od transakcji finansowych na szczeblu światowym,

I.   mając na uwadze, że w stanowisku z dnia 23 maja 2012 r. Parlament stwierdził, iż model podatku od transakcji finansowych zaproponowany przez Komisję będzie stanowić odpowiednią podstawę wdrożenia w ramach grupy państw członkowskich, w razie gdyby zdecydowały się one na szybsze działania w drodze wzmocnionej współpracy,

J.   mając na uwadze, że Komisja powinna uzupełnić wstępną ocenę skutków wprowadzenia podatku od transakcji finansowych, dokonując dodatkowej analizy oddziaływania tego podatku w ramach wzmocnionej współpracy na cały rynek wewnętrzny, w tym konsekwencji dla uczestniczących i nieuczestniczących państw członkowskich, a także powinna wziąć pod uwagę wyniki tego badania podczas sporządzania projektu zmienionego wniosku,

K. mając na uwadze, że na mocy art. 20 TUE co najmniej dziewięć państw członkowskich może ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w ramach kompetencji niewyłącznych Unii, przy czym korzystają one z jej instytucji i wykonują te kompetencje, stosując postanowienia traktatów w sposób spójny pod względem prawnym,

L.  mając na uwadze, że taką wzmocnioną współpracę w dziedzinie podatku od transakcji finansowych można uznać za sprzyjającą realizacji celów Unii, ochronie jej interesów oraz wzmacnianiu procesu jej integracji w rozumieniu art. 20 TUE,

M. mając na uwadze, że wymogi zawarte w art. 326–334 TFUE zostały również spełnione,

N. mając na uwadze, że wzmocniona współpraca odbywa się w poszanowaniu praw, kompetencji i obowiązków państw członkowskich w niej nieuczestniczących, ponieważ możliwość pobierania jednolitego podatku od transakcji finansowych na terytorium państw członkowskich uczestniczących we współpracy nie ma wpływu na zdolność nieuczestniczących państw członkowskich do utrzymania lub wprowadzenia podobnego opodatkowania na szczeblu krajowym ani na warunki pobierania takich podatków na ich terytorium,

O. mając na uwadze, że na mocy art. 328 ust. 1 TFUE do wzmocnionej współpracy może przystąpić w dowolnym momencie każde państwo członkowskie, które pragnie w niej uczestniczyć; mając na uwadze, że Komisja i państwa członkowskie uczestniczące we wzmocnionej współpracy powinny od początku i bezustannie propagować uczestnictwo jak największej liczby państw członkowskich oraz zachęcać do niego,

P.  mając na uwadze, że należy przestrzegać obowiązującego prawa Unii, w szczególności dyrektywy Rady 2008/7/WE,

Q. mając na uwadze, że zgoda Parlamentu dotycząca wniosku Komisji odnosi się do wzmocnionej współpracy i nie przesądza, które państwa członkowskie będą w niej uczestniczyć,

R.  mając na uwadze, że art. 333 ust. 2 TFUE umożliwia państwom członkowskim uczestniczącym we wzmocnionej współpracy przyjęcie decyzji o stanowieniu zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, a nie specjalną procedurą ustawodawczą przewidzianą w art. 113 TFUE, na mocy której z Parlamentem przeprowadza się jedynie konsultacje,

S.  mając na uwadze, że Komisja powinna skrupulatnie kontrolować wprowadzanie podatku od transakcji finansowych pod kątem art. 326 i 327 TFUE oraz powinna regularnie składać Parlamentowi i Radzie sprawozdania,

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady bez przesądzania o uczestnictwie państw członkowskich;

2.  wzywa Radę do przyjęcia decyzji na mocy art. 333 ust. 2 TFUE ustalającej, że w odniesieniu do wniosku dotyczącego dyrektywy Rady wdrażającej wzmocnioną współpracę w dziedzinie podatku od transakcji finansowych na mocy art. 113 TFUE Rada będzie stanowić zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]     Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 11).

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

29.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Kozłowski, Edvard Kožušník