RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare

4.12.2012 - (COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP)) - ***

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare Anni Podimata

Procedură : 2012/0298(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0396/2012

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare

(COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (COM(2012)0631),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 329 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0396/2012),

–   având în vedere articolul 74g și articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7‑0396/2012),

A. întrucât, la 28 septembrie 2011, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare (TTF) și de modificare a Directivei 2008/7/CE[1];

B.  întrucât temeiul propunerii este articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care impune consultarea Parlamentului și votul unanim al Consiliului;

C. întrucât, în poziția sa adoptată la 23 mai 2012 referitoare la propunerea în cauză, Parlamentul, hotărând în conformitate cu procedura de consultare, a aprobat propunerea modificată a Comisiei;

D. întrucât a devenit rapid evident că unele state membre întâmpinau dificultăți specifice care le împiedicau să accepte directiva propusă;

E.  întrucât mai multe state membre au indicat că sunt dispuse să ia în considerare posibilitatea instituirii unui sistem comun de impozitare a tranzacțiilor financiare în cadrul cooperării consolidate;

F.  întrucât mai mult de nouă state membre au indicat că intenționează să instituie între ele o cooperare consolidată în ceea ce privește crearea unui sistem comun de impozitare a tranzacțiilor financiare, adresând Comisiei o cerere în conformitate cu articolul 329 alineatul (1) din TFUE; întrucât Comisia a prezentat ulterior o propunere de decizie a Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate;

G. întrucât Parlamentul a verificat conformitatea cu articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

H. întrucât, în poziția sa din 23 mai 2012, Parlamentul a declarat că TTF își va atinge efectiv obiectivele dacă va fi introdusă la nivel mondial și a subliniat că este important ca Uniunea să conducă eforturile depuse în vederea ajungerii la un acord privind TTF la nivel mondial, dând exemplu prin introducerea TTF; întrucât și cooperarea consolidată va oferi probabil un exemplu pentru introducerea TTF la nivel mondial;

I.   întrucât, în poziția sa din 23 mai 2012, Parlamentul a afirmat că modelul propus de Comisie pentru TTF ar reprezenta o bază potrivită pentru implementarea acestuia de un grup de state membre în cazul în care acestea doresc să avanseze mai rapid prin intermediul unei cooperări consolidate;

J.   întrucât Comisia ar trebui să completeze evaluarea de impact inițială privind introducerea TTF cu analiza impactului TTF în cadrul cooperării consolidate asupra întregii piețe interne, inclusiv a efectelor asupra statelor participante și asupra celor neparticipante, și ar trebui să țină cont de rezultatele acestei analize în elaborarea proiectului revizuit de propunere;

K. întrucât, conform articolului 20 din TUE, un număr de cel puțin nouă state membre pot institui o cooperare consolidată între ele în cadrul competențelor neexclusive ale Uniunii, recurgând la instituțiile Uniunii și exercitând aceste competențe prin aplicarea dispozițiilor din tratate în mod consecvent din punct de vedere juridic;

L.  întrucât se poate considera că această cooperare consolidată în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare favorizează realizarea obiectivelor Uniunii, apără interesele acesteia și consolidează procesul său de integrare în sensul articolului 20 din TUE;

M. întrucât sunt îndeplinite și cerințele de la articolele 326-334 din TFUE;

N. întrucât cooperarea consolidată respectă drepturile, competențele și obligațiile statelor membre neparticipante, în măsura în care posibilitatea de a aplica o TTF armonizată pe teritoriile statelor membre participante nu afectează nici capacitatea statelor membre neparticipante de a păstra sau a introduce o taxă similară la nivel național, nici condițiile de aplicare a acestor taxe pe teritoriile lor;

O. întrucât articolul 328 alineatul (1) din TFUE prevede că cooperarea consolidată trebuie să fie deschisă oricând tuturor statelor membre care doresc să participe la aceasta; întrucât Comisia și statele membre participante la cooperarea consolidată ar trebui să promoveze și să încurajeze de la început și permanent participarea cât mai multor state membre;

P.  întrucât trebuie să se respecte legislația existentă a Uniunii, în particular Directiva 2008/7/CE a Consiliului;

Q. întrucât aprobarea acordată de Parlament în privința propunerii Comisiei vizează cooperarea consolidată și nu stabilește în prealabil statele membre care vor participa;

R.  întrucât articolul 333 alineatul (2) din TFUE permite statelor membre care participă la cooperarea consolidată să adopte o decizie prin care să precizeze că vor hotărî în conformitate cu procedura legislativă ordinară, și nu cu procedura legislativă specială prevăzută la articolul 113 din TFUE în cadrul căreia Parlamentul este doar consultat,

S.  întrucât Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a TTF în ceea ce privește articolele 326 și 327 din TFUE și ar trebui să prezinte rapoarte periodice Parlamentului și Consiliului,

1.  aprobă propunerea de decizie a Consiliului, fără a aduce atingere nominalizării statelor membre participante;

2.  invită Consiliul să adopte o decizie în temeiul articolului 333 alineatul (2) din TFUE în care să precizeze că, atunci când va fi tratată propunerea de directivă a Consiliului de punere în aplicare a cooperării consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare în temeiul articolului 113 din TFUE, va hotărî în cadrul procedurii legislative ordinare;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  • [1]     Directiva 2008/7/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 privind impozitarea indirectă a majorării de capital (JO L 46, 21.2.2008, p. 11).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Kozłowski, Edvard Kožušník