PRIPOROČILO o predlogu sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije

4.12.2012 - (COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP)) - ***

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalka: Ani Podimata (Anni Podimata)

Postopek : 2012/0298(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0396/2012
Predložena besedila :
A7-0396/2012
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije

(COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (COM(2012)0631),

–   ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 329(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7‑0396/2012),

–   ob upoštevanju člena 74g in člena 81(1) Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0396/2012),

A. ker je Komisija 28. septembra 2011 sprejela predlog direktive Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 2008/7/ES[1].

B.  ker je ta predlog temeljil na členu 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa posvetovanje s Parlamentom in soglasno sprejetje v Svetu,

C. ker je Parlament v svojem stališču o tem predlogu z dne 23. maja 2012 v skladu s posvetovalnim postopkom odobril predlog Komisije, kakor je bil spremenjen,

D. ker je hitro postalo jasno, da imajo nekatere države članice določene težave, zaradi katerih niso mogle sprejeti predlagane direktive,

E.  ker je več držav članic nakazalo, da so pripravljene preučiti možnost vzpostavitve skupnega sistema davka na finančne transakcije v sklopu okrepljenega sodelovanja,

F.  ker je več kot devet držav članic z naslovitvijo prošnje na Komisijo v skladu s členom 329(1) PDEU sporočilo, da nameravajo vzpostaviti medsebojno okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe skupnega sistema davka na finančne transakcije; ker je Komisija nato predložila predlog sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja,

G. ker je Parlament preveril skladnost s členom 20 Pogodbe o Evropski Uniji (PEU),

H. ker je Parlament v svojem stališču z dne 23. maja 2012 izjavil, da bo davek na finančne transakcije dosegel svoje cilje le, če bo uveden na svetovni ravni, ter je poudaril vlogo Unije, ki naj z uvedbo davka na finančne transakcije daje zgled drugim ter tako prevzame vodilno vlogo pri prizadevanjih za dosego sporazuma o davku na finančne transakcije na svetovni ravni; ker bo okrepljeno sodelovanje po vsej verjetnosti tudi zgled za uvedbo davka na finančne transakcije na svetovni ravni,

I.   ker je Parlament v svojem stališču z dne 23. maja 2012 navedel, da bi bil model davka na finančne transakcije, ki ga predlaga Komisija, primerna osnova za uvedbo v skupini držav članic, če bi se s pomočjo okrepljenega sodelovanja odločile za hitrejši tempo,

J.   ker bi morala Komisija dopolniti začetno oceno učinka uvedbe davka na finančne transakcije, tako da bi v okviru okrepljenega sodelovanja nadalje preverila učinke davka na finančne transakcije na celotni notranji trg, vključno z učinki na sodelujoče in nesodelujoče države članice, ter bi morala rezultate preverjanja upoštevati pri pripravi revidiranega osnutka predloga,

K. ker v skladu s členom 20 PEU najmanj devet držav članic lahko vzpostavi okrepljeno sodelovanje na področjih, ki niso v izključni pristojnosti Unije, pri čemer lahko uporabijo njene institucije in izvajajo te pristojnosti ob pravno dosledni uporabi določb Pogodb,

L.  ker lahko za to okrepljeno sodelovanje menimo, da spodbuja cilje Unije, varuje njene interese in krepi proces vključevanja v pomenu člena 20 PEU,

M. ker so izpolnjene tudi zahteve iz členov 326 do 334 PDEU,

N. ker okrepljeno sodelovanje spoštuje pravice, pristojnosti in obveznosti držav članic, ki v njem ne sodelujejo, če možnost uvedbe usklajenega davka na finančne transakcije na ozemlju sodelujočih držav članic ne bo vplivala na zmožnost držav članic, ki v njem ne sodelujejo, da na nacionalni ravni ohranijo ali uvedejo podobne davke ali na pogoje pobiranja takšnih davkov na njihovih ozemljih,

O. ker člen 328(1) PDEU določa, da se lahko v okrepljeno sodelovanje kadar koli vključi vsaka država članica, ki v njem želi sodelovati; ker bi morale Komisija in države članice, ki sodelujejo pri okrepljenem sodelovanju, že od samega začetka ves čas spodbujati k udeležbi čim večjega števila držav članic,

P.  ker je treba upoštevati veljavno zakonodajo Unije, zlasti Direktivo Sveta 2008/7/ES,

Q. ker privolitev Parlamenta k predlogu Komisije zadeva okrepljeno sodelovanje in ne določa v naprej, katere države članice bodo sodelovale,

R.  ker člen 333(2) PDEU dovoljuje državam članicam, ki sodelujejo pri okrepljenem sodelovanju, da sprejmejo sklep, v katerem se določi odločanje po rednem zakonodajnem postopku namesto po posebnem zakonodajnem postopku iz člena 113 PDEU, po katerem se Parlament zgolj zaprosi za mnenje,

S.  ker bi morala Komisija skrbno spremljati izvajanje davka na finančne transakcije v skladu s členoma 326 in 327 PDEU ter bi morala redno poročati Parlamentu in Svetu,

1.  odobri predlog sklepa Sveta ne glede na to, katere države članice sodelujejo;

2.  poziva Svet, naj v skladu s členom 333(2) PDEU sprejme sklep, da bo odločal po rednem zakonodajnem postopku, ko bo šlo za predlog direktive Sveta o vzpostavitvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije v skladu s členom 113 PDEU;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]       Direktiva Sveta 2008/7/ES z dne 12. februarja 2008 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (UL L, 21. 2. 2008, str. 11).

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.11.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Ani Podimata (Anni Podimata), Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Kozłowski, Edvard Kožušník