Betänkande - A7-0396/2012Betänkande
A7-0396/2012

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner

4.12.2012 - (COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP)) - ***

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Anni Podimata

Förfarande : 2012/0298(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0396/2012
Ingivna texter :
A7-0396/2012
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner

(COM(2012)0631 – C7‑0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (COM(2012)0631),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 329.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0396/2012),

–   med beaktande av artiklarna 74g och 81.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0396/2012), och av följande skäl:

A. Den 28 september 2011 antog kommissionen ett förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG[1].

B.  Förslaget var baserat på artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF), vilket kräver att Europaparlamentet ska höras och att enhällighet uppnås i rådet.

C. I sin ståndpunkt av den 23 maj 2012 om det förslaget, godkände parlamentet kommissionens ändrade förslag i enlighet med samrådsförfarandet.

D. Det stod snart klart att vissa medlemsstater hade särskilda problem som gjorde det omöjligt för dem att godta det föreslagna direktivet.

E.  Flera medlemsstater har sagt sig vara villiga att överväga möjligheten att skapa ett gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner inom ramen för ett fördjupat samarbete.

F.  Mer än nio medlemsstater har meddelat sin avsikt att upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan för att skapa ett gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner, genom att rikta en begäran till kommissionen i enlighet med artikel 329.1 i EUF-fördraget. Kommissionen lade därefter fram ett förslag till rådets beslut om bemyndigande av fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner.

G. Parlamentet har kontrollerat att förslaget är förenligt med artikel 20 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

H. I sin ståndpunkt av den 23 maj 2012 slog parlamentet fast att en skatt på finansiella transaktioner i hög grad kommer att nå sina mål om den införs på global nivå, och betonade vikten av att unionen leder insatserna för att uppnå en överenskommelse om en skatt på finansiella transaktioner på global nivå genom att fungera som förebild för införandet av en skatt på finansiella transaktioner. Det fördjupade samarbetet kommer också sannolikt bli ett exempel för att införa skatt på finansiella transaktioner på global nivå.

I.   I sin ståndpunkt av den 23 maj 2012 förklarade parlamentet att den modell för en skatt på finansiella transaktioner som föreslås av kommissionen skulle vara lämplig som grund för tillämpning inom en grupp av medlemsstater, om de skulle välja att gå fortare framåt genom fördjupat samarbete.

J.   Kommissionen bör komplettera den inledande konsekvensanalysen av införandet av en skatt på finansiella transaktioner genom att ytterligare undersöka de övergripande konsekvenserna av en skatt på finansiella transaktioner vid fördjupat samarbete på den inre marknaden, inklusive konsekvenserna för deltagande och icke-deltagande medlemsstater, och bör beakta resultaten av denna undersökning när det reviderade förslaget utarbetas.

K. I enlighet med artikel 20 i EU-fördraget får en grupp om minst nio medlemsstater upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan inom ramen för unionens icke-exklusiva befogenheter och utnyttja unionens institutioner och utöva dessa befogenheter genom att på ett rättsligt konsekvent sätt tillämpa relevanta bestämmelser i fördragen.

L.  Ett sådant fördjupat samarbete för att skapa ett gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner kan anses främja unionens mål, skydda dess intressen och stärka dess integrationsprocess i enlighet med artikel 20 i EU-fördraget.

M. Villkoren i artiklarna 326–334 i EUF-fördraget uppfylls också.

N. Det fördjupade samarbetet respekterar de icke-deltagande medlemsstaternas rättigheter, befogenheter och skyldigheter, eftersom möjligheten att ta ut en enhetlig skatt på finansiella transaktioner i de deltagand0e medlemsstaterna inte påverkar icke deltagande medlemsstaters förmåga att behålla eller införa liknande beskattning på nationell nivå och inte heller villkoren för att ta ut sådana skatter på sina territorier.

O. Enligt artikel 328.1 i EUF-fördraget ska de medlemsstater som önskar delta i det fördjupade samarbetet kunna ansluta sig när som helst. Kommissionen och de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet bör redan från början främja och därefter fortsätta att uppmuntra ett deltagande av så många medlemsstater som möjligt.

P.  Existerande unionslagstiftning, särskilt rådets direktiv 2008/7/EG, måste respekteras.

Q. Parlamentets godkännande av kommissionens förslag gäller ett fördjupat samarbete och påverkar inte frågan om vilka medlemsstater som önskar delta.

R.  I enlighet med artikel 333.2 i EUF-fördraget får de medlemsstater som deltar i ett fördjupat samarbete anta ett beslut som föreskriver att de ska besluta i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och inte i enlighet med det särskilda lagstiftningsförfarande som föreskrivs i artikel 113 i EUF-fördraget enligt vilket parlamentet endast ska höras.

S.  Kommissionen bör noggrant övervaka införandet av en skatt på finansiella transaktioner mot bakgrund av artiklarna 326 och 327 i EUF-fördraget och bör regelbundet rapportera till parlamentet och rådet.

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut, oavsett vilka medlemsstater som deltar.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att i enlighet med artikel 333.2 i EUF-fördraget anta ett beslut om att rådet när det gäller förslaget till rådets direktiv om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner kommer att fatta beslut i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

  • [1]  Rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EUT L 46, 21.2.2008, s. 11).

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

29.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jan Kozłowski, Edvard Kožušník