ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

4.12.2012 - (COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Richard Seeber


Διαδικασία : 2011/0429(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0397/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0397/2012
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

(COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0876),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0026/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2012[1],

–   Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...[2],

–   έχοντας υπόψη τo άρθρo 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0397/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όπως καθορίζεται στη δεύτερη πρόταση του άρθρου 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Αιτιολόγηση

Για την αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας, είναι σημαντικό να τονιστεί το άρθρο 191 παράγραφος 2, που καθορίζει τη βάση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος –όπως γίνεται στην αιτιολογική σκέψη 2 της οδηγίας ΠΠΠ.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 β) Η επεξεργασία των επιφανειακών υδάτων είναι σήμερα πολύ δαπανηρή: πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών για τα ύδατα, που να επιτρέπουν φτηνότερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό του νερού.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σύμφωνα με το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την εκπόνηση της περιβαλλοντικής της πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της Ένωσης, τα πλεονεκτήματα και τις επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν από τη δράση ή την απουσία δράσης και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της και την ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών της. Στην ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικής και αναλογικής πολιτικής για τη χημική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του καταλόγου των ουσιών προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως μεταξύ άλλων οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, η θεμελιώδης αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σύμφωνα με την ΟΠΥ (2000/60/EG) πρέπει να τηρείται με συνέπεια.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή και την αναθεώρηση των υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση νέων μέτρων ελέγχου. Η υπαγωγή ουσίας στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(6) Μετά την έκδοση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, εκδόθηκαν πολυάριθμες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που αποτελούν μέτρα ελέγχου των εκπομπών για επιμέρους ουσίες προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 16 της εν λόγω οδηγίας. Επιπλέον, πολυάριθμα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων υφιστάμενων νομοθετημάτων της Ένωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή και την αναθεώρηση των υφιστάμενων πράξεων και όχι στη θέσπιση νέων μέτρων ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο των υφισταμένων μέσων οι στόχοι που έχουν καθοριστεί στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/EΚ. Η υπαγωγή ουσίας στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 α) Οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων στην πηγή, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για συγκεκριμένες ουσίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1107/2009, και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων1, την οδηγία 2010/75/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)2 ή την οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση3, που εφαρμόζονται συνυπολογίζοντας τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, μπορούν να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εκπληρώνουν τους στόχους της οδηγίας 2000/60/ΕΚ με τρόπο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελεσματικό, χωρίς δυσανάλογο κόστος. Πρέπει, επομένως, να ενισχυθεί η συνοχή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ με τις προαναφερθείσες και άλλες σχετικές νομικές πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των μηχανισμών ελέγχου στην πηγή. Όταν από το αποτέλεσμα της τακτικής επανεξέτασης του παραρτήματος X της οδηγίας 2000/60/EΚ και από τα διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης προκύπτει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη δεν επαρκούν για την επίτευξη των προτύπων ποιότητας για ορισμένες ουσίες προτεραιότητας ή του στόχου της παύσης για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, πρέπει να ληφθούν στο αρμόδιο επίπεδο της Ένωσης ή σε εθνικό επίπεδο κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2000/60/EΚ.

 

__________________________

 

1 ΕΕ L 167, 27.06.2012, σ. 1.

 

2 ΕΕ L 334, 17.12.2010, σ. 17.

 

3 ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 67.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πρόσφατα προσδιοριζόμενες ουσίες προτεραιότητας και τα ΠΠΠ τους, καθώς και τα επικαιροποιημένα ΠΠΠ για τις υφιστάμενες ουσίες προτεραιότητας που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα προγράμματα μέτρων και στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης και επικαιροποίησής τους σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 8 και στο άρθρο 13 παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ αντίστοιχα. Για την επίτευξη του στόχου της καλής χημικής κατάστασης, τα ΠΠΠ πρέπει να τηρηθούν έως το τέλος του εξαετή κύκλου προγραμματισμού της διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 4 έως 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις για παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου της καλής χημικής κατάστασης ή για την επίτευξη λιγότερο αυστηρών περιβαλλοντικών στόχων για συγκεκριμένα υδατικά συστήματα, βάσει δυσανάλογου κόστους και/ή κοινωνικοοικονομικών αναγκών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβαθμίζεται περαιτέρω η κατάσταση του πληττόμενου υδατικού συστήματος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα ΠΠΠ για τις νέες ουσίες και τα επικαιροποιημένα ΠΠΠ για τις υφιστάμενες ουσίες από την επόμενη επικαιροποίηση των προγραμμάτων μέτρων και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που θα πραγματοποιηθεί το 2015, με στόχο την επίτευξη του στόχου της καλής χημικής κατάστασης σε σχέση με τις ουσίες αυτές έως το 2021. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να δικαιολογήσουν την παράταση των προθεσμιών ή λιγότερο αυστηρούς στόχους βάσει κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 β) Η ρύπανση των υδάτων και του εδάφους με ορισμένα φαρμακευτικά κατάλοιπα αποτελεί ένα νέο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Στην τρέχουσα αξιολόγηση και τον έλεγχο του κινδύνου των φαρμακευτικών προϊόντων για ή από το υδάτινο περιβάλλον δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Ένωσης Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή εκπονεί αυτή τη στιγμή μελέτη σχετικά με τους κινδύνους από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων, με στόχο την ανάλυση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας μέσω του υδάτινου περιβάλλοντος, και, τελικά, τον προσδιορισμό των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 γ) Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας υδάτων για τη δημόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα. Οι φαρμακευτικές ουσίες προτεραιότητας προσδιορίζονται με βάση το μέγεθος του κινδύνου που εγκυμονούν για ή από το υδάτινο περιβάλλον σε επίπεδο Ένωσης και όχι τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης από τον άνθρωπο. Τα μέτρα ελέγχου που μπορούν να ληφθούν από τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη θεραπευτική σημασία των φαρμακευτικών ουσιών και να συνάδουν με την οδηγία 2001/83/EΚ.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η παρακολούθηση θα πρέπει να προσαρμόζεται στη χωροχρονική κλίμακα της αναμενόμενης διακύμανσης των συγκεντρώσεων. Δεδομένης της εκτεταμένης κατανομής και του μεγάλου χρόνου αποκατάστασης που αναμένονται για τις ουσίες που συμπεριφέρονται ως πανταχού παρούσες ΑΒΤ ουσίες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τον αριθμό των σημείων και/ή τη συχνότητα παρακολούθησης για τις ουσίες αυτές, εφόσον υπάρχει στατιστικά ισχυρή γραμμή βάσης παρακολούθησης.

(14) Η παρακολούθηση θα πρέπει να προσαρμόζεται στη χωροχρονική κλίμακα της αναμενόμενης διακύμανσης των συγκεντρώσεων. Δεδομένης της εκτεταμένης κατανομής και του μεγάλου χρόνου αποκατάστασης που αναμένονται για τις ουσίες που συμπεριφέρονται ως πανταχού παρούσες ΑΒΤ ουσίες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τον αριθμό των σημείων και/ή τη συχνότητα παρακολούθησης για τις ουσίες αυτές στο ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για αξιόπιστη ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων, εφόσον υπάρχει στατιστικά ισχυρή γραμμή βάσης παρακολούθησης.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να ορίζεται ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης για τις πανταχού παρούσες ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Απαιτείται νέος μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στην Επιτροπή στοχευμένα και υψηλής ποιότητας στοιχεία παρακολούθησης σχετικά με τη συγκέντρωση των ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον με εστίαση στους αναδυόμενους ρύπους και σε άλλες ουσίες για τις οποίες η ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων παρακολούθησης δεν επαρκεί για την εκτίμηση επικινδυνότητας. Ο νέος μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει τη συλλογή τέτοιων στοιχείων σε όλες τις λεκάνες απορροής ποταμών της Ένωσης. Για να διατηρηθεί το κόστος της παρακολούθησης σε λογικό επίπεδο, ο μηχανισμός θα πρέπει να εστιάζει σε περιορισμένο αριθμό ουσιών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται προσωρινά σε κατάλογο επιτήρησης, και σε περιορισμένο αριθμό σημείων παρακολούθησης, παρέχοντας όμως αντιπροσωπευτικά δεδομένα που εξυπηρετούν το σκοπό της ενωσιακής διαδικασίας ιεράρχησης. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα στοιχεία σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι αναδυόμενοι ρύποι και να αποτρέπει την παρακολούθηση ουσιών για περισσότερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απαραίτητο.

(17) Απαιτείται νέος μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στην Επιτροπή στοχευμένα και υψηλής ποιότητας στοιχεία παρακολούθησης σχετικά με τη συγκέντρωση των ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον με εστίαση στους αναδυόμενους ρύπους και σε άλλες ουσίες για τις οποίες η ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων παρακολούθησης δεν επαρκεί για την εκτίμηση επικινδυνότητας. Ο νέος μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει τη συλλογή τέτοιων στοιχείων και να τα συμπληρώνει με δεδομένα παρακολούθησης από τα προγράμματα των άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ σε όλες τις λεκάνες απορροής ποταμών της Ένωσης. Για να διατηρηθεί το κόστος της παρακολούθησης σε λογικό επίπεδο, ο μηχανισμός θα πρέπει να εστιάζει σε περιορισμένο αριθμό ουσιών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται προσωρινά σε κατάλογο επιτήρησης, και σε περιορισμένο αριθμό σημείων παρακολούθησης, παρέχοντας όμως αντιπροσωπευτικά και σημαντικά από στατιστικής άποψης δεδομένα που εξυπηρετούν το σκοπό της ενωσιακής διαδικασίας ιεράρχησης. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και περιορισμένη χρονική ισχύ, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα στοιχεία σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι αναδυόμενοι ρύποι και να αποτρέπει την παρακολούθηση ουσιών για περισσότερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απαραίτητο. Η ουσία θα πρέπει να αφαιρείται από τον κατάλογο επιτήρησης αν η αξιολόγηση κινδύνου με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ επιβεβαιώσει ότι η ουσία δεν συνιστά σημαντικό κίνδυνο για ή από το υδάτινο περιβάλλον σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση της χημικής κατάστασης σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 1.4.3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, προκειμένου η πρώτη αναθεώρηση των προγραμμάτων μέτρων και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών να εκπονηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 και το άρθρο 13 παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν χωριστά τις επιπτώσεις των νέων ουσιών προτεραιότητας και των υφιστάμενων ουσιών με επικαιροποιημένα ΠΠΠ στη χημική κατάσταση, ούτως ώστε η εισαγωγή νέων απαιτήσεων να μην εκλαμβάνεται λανθασμένα ως επιδείνωση της χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων. Θα μπορούσαν να υποβάλλονται, επιπλέον του υποχρεωτικού χάρτη που καλύπτει όλες τις ουσίες, ένας χάρτης μόνο για τις νέες ουσίες και τις υφιστάμενες ουσίες με επικαιροποιημένα ΠΠΠ και ένας για τις υπόλοιπες ουσίες.

Αιτιολόγηση

Οι χάρτες της χημικής κατάστασης των υδάτων της ΕΕ δεν πρέπει να γίνουν κόκκινοι (δηλ. να δείχνουν ότι δεν πληρείται η καλή χημική κατάσταση) ενώ αυτό οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι προστέθηκαν νέες ουσίες ή επικαιροποιήθηκαν τα ΠΠΠ για τις υφιστάμενες: Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν χωριστούς χάρτες για τις ουσίες αυτές για τη διάρκεια του επόμενου κύκλου προγραμματισμού της διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, από το 2015 έως το 2021.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Είναι σημαντικό να διατίθεται στο ευρύ κοινό έγκαιρη και ορθή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των ευρωπαϊκών επιφανειακών υδάτων και τα αποτελέσματα των στρατηγικών κατά της χημικής ρύπανσης. Προκειμένου να ενισχυθεί η προσβασιμότητα και η διαφάνεια των πληροφοριών αυτών, πρέπει να διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος ένας ενιαίος ιστότοπος, ο οποίος θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, τις αναθεωρήσεις τους και τις επικαιροποιήσεις τους.

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται έγκαιρα και αναλυτικά σε σχέση με την κατάσταση των υδάτων της ΕΕ και τα αποτελέσματα των στρατηγικών που εφαρμόζονται κατά της χημικής ρύπανσης. Βασικό στοιχείο για την επιτυχία της πολιτικής για τα ύδατα είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η πληροφοριακή βάση για τον μελλοντικό προσδιορισμό ουσιών προτεραιότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τους αναδυόμενους ρύπους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, επίσης και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(21) Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η πληροφοριακή βάση για τον μελλοντικό προσδιορισμό ουσιών προτεραιότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τους αναδυόμενους ρύπους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σχετικά με την κατάρτιση καταλόγου επιτήρησης και μεθόδων παρακολούθησης για την παρακολούθηση των ουσιών του καταλόγου επιτήρησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 23)

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την επιτήρηση αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας του καταλόγου επιτήρησης και πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω κατ' εξουσιοδότηση και όχι εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την εξασφάλιση ενιαίων συνθηκών εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, των μεθόδων παρακολούθησης των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης και των μορφότυπων υποβολής των δεδομένων και των στοιχείων παρακολούθησης στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(23) Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την εξασφάλιση ενιαίων συνθηκών εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και των μορφότυπων υποβολής των δεδομένων και των στοιχείων παρακολούθησης στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 21)

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 1

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«Φυσική συγκέντρωση»: Η φυσική σύνθεση του καθαρού νερού, που καθορίζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες (εδάφη, δομή, γεωχημικοί παράγοντες και άλλοι φυσικοί παράγοντες όπως η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι φυσικές πυρκαγιές, κ.λπ.).

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 2

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι φυσικές συγκεντρώσεις λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ΠΠΠ, με τη χρήση «προσέγγισης προσθετικού κινδύνου».

Αιτιολόγηση

Η φυσιολογική παρουσία ουσιών (φυσική συγκέντρωση) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση των υπερβάσεων των ΠΠΠ. Για παράδειγμα, οι φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων από γηγενείς πηγές, πολυαρωματικών υδρογονανθράκων από δασοπυρκαγιές, κ.λπ., θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αναθεώρηση των ΠΠΠ μέσω της προσέγγισης προσθετικού κινδύνου. Διαφορετικά, τα ευρήματα από τις παραπάνω περιπτώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις αρμόδιες αρχές στη λήψη μέτρων διαχείρισης υδάτων.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των πολιτών της ΕΕ, μέσω δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, ιδίως μέσω της δημιουργίας ενιαίου ιστοτόπου που παρέχει πληροφορίες για τα επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και πρόσβαση σε αυτά.

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται έγκαιρα και αναλυτικά σε σχέση με την κατάσταση των υδάτων της ΕΕ και τα αποτελέσματα των στρατηγικών που εφαρμόζονται κατά της χημικής ρύπανσης. Βασικό στοιχείο για την επιτυχία της πολιτικής για τα ύδατα είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 2

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8 α. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα αναπτυχθούν τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δειγματοληψία ζώντων οργανισμών και την παρακολούθηση ουσιών στο πλαίσιο της υπάρχουσας διαδικασίας εφαρμογής της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντιμετωπίζει την έλλειψη τυποποιημένων μεθόδων για τη δειγματοληψία και την ανάλυση νέων ουσιών Η ανάπτυξη προτύπων για τη δειγματοληψία ζώντων οργανισμών και την παρακολούθηση για κάθε ουσία είναι διαδικασία χρονοβόρα και δαπανηρή. Για λόγους αποτελεσματικότητας, μείωσης του κόστους και παραγωγής συγκρίσιμων δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη με την έκδοση τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 5α

 

Συντονισμός και έλεγχοι

 

1. Αναφορικά με τις ουσίες προτεραιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, του κανονισμού (ΕΚ) 528/2012, της οδηγίας 2010/75/EΕ ή της οδηγίας 2001/83/EΚ, η Επιτροπή αξιολογεί υπό το φως των αποτελεσμάτων της τακτικής επανεξέτασης του παραρτήματος Χ της οδηγίας 2000/60/EΚ σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, εάν τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη επαρκούν για την επίτευξη των προτύπων ποιότητας για ουσίες προτεραιότητας και του στόχου παύσης για τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

 

2. Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού έως [...]* και εν συνεχεία κάθε τέσσερα έτη.

 

3. Όταν από τα αποτελέσματα της έκθεσης προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η λήψη συμπληρωματικών μέτρων σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της οδηγίας 2000/60/EΚ αναφορικά με μια συγκεκριμένη ουσία, τα κράτη μέλη, ή, σε περίπτωση άδειας της Ένωσης, η Επιτροπή επανεξετάζουν, εφόσον απαιτείται, την άδεια που χορηγήθηκε για τη συγκεκριμένη ουσία σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Σε περίπτωση ουσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 1907/2006, η Επιτροπή ζητεί, εφόσον απαιτείται, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό χημικών ουσιών να εκπονήσει φάκελο σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό.

 

Η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση, εφόσον απαιτείται, με νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων ελέγχου ή λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των προτύπων ποιότητας για τις ουσίες προτεραιότητας και του στόχου παύσης για επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

 

__________________________

 

*ΕΕ παρακαλώ να προστεθεί η ημερομηνία: 2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 5

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) να παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χημική κατάσταση χωριστά από εκείνα που αφορούν τις υπόλοιπες ουσίες στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που καταρτίζουν σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του σημείου 1.4.3 του παραρτήματος V της εν λόγω οδηγίας σχετικά με την παρουσίαση της συνολικής χημικής κατάστασης και/ή

(α) να περιλαμβάνουν πρόσθετους χάρτες στην αναπαράσταση απόστασης από τον στόχο που χρησιμοποιούν για να παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χημική κατάσταση χωριστά από εκείνα που αφορούν τις υπόλοιπες ουσίες στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που καταρτίζουν σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του σημείου 1.4.3 του παραρτήματος V της εν λόγω οδηγίας σχετικά με την παρουσίαση της συνολικής χημικής κατάστασης και/ή

Αιτιολόγηση

Λόγω της αρχής «ένα εκτός, όλα εκτός», υπάρχει περίπτωση να συγκαλυφθούν ουσίες που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Χρειάζονται συνεπώς πρόσθετοι χάρτες για την απεικόνιση της χημικής κατάστασης καθεμιάς από τις ουσίες αυτές εκεί όπου διαπιστώνεται υπέρβαση των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος η οποία δεν είναι δυνατόν να μειωθεί ικανοποιητικά είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ΕΕ. Για τους συγκεκριμένους χάρτες προτείνεται απεικόνιση απόστασης από τον στόχο.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να διενεργούν λιγότερο εντατική παρακολούθηση από εκείνη που απαιτείται για τις ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και το παράρτημα V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, υπό τον όρο ότι η παρακολούθηση είναι αντιπροσωπευτική και ήδη υφίσταται στατιστικά ισχυρή γραμμή βάσης σχετικά με την παρουσία των ουσιών αυτών στο υδάτινο περιβάλλον, η οποία καλύπτει τουλάχιστον έναν εξαετή κύκλο προγραμματισμού της διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

(β) να διενεργούν λιγότερο εντατική παρακολούθηση από εκείνη που απαιτείται για τις ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και το παράρτημα V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τουλάχιστον μία φορά ανά τρία έτη, ούτως ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για μια αξιόπιστη ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6, υπό τον όρο ότι η παρακολούθηση είναι αντιπροσωπευτική και ήδη υφίσταται στατιστικά ισχυρή γραμμή βάσης σχετικά με την παρουσία των ουσιών αυτών στο υδάτινο περιβάλλον, η οποία καλύπτει τουλάχιστον έναν εξαετή κύκλο προγραμματισμού της διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης για τις πανταχού παρούσες ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες πρέπει να ορίζεται σαφώς.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο επιτήρησης των ουσιών για τις οποίες συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό την υποστήριξη της μελλοντικής διαδικασίας ιεράρχησης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

1. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο επιτήρησης των ουσιών για τις οποίες συλλέγονται δεδομένα παρακολούθησης σε επίπεδο Ένωσης, παράλληλα με δεδομένα από προγράμματα για χαρακτηρισμό και παρακολούθηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με σκοπό την υποστήριξη της μελλοντικής διαδικασίας ιεράρχησης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει το πολύ 25 ουσίες ή ομάδες ουσιών ανά πάσα στιγμή και υποδεικνύει τον υλικό φορέα για την παρακολούθηση κάθε ουσίας. Οι ουσίες επιλέγονται μεταξύ εκείνων για τις οποίες τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο σε επίπεδο Ένωσης για το υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού. Κατά την επιλογή των ουσιών για τον κατάλογο επιτήρησης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών έργων, των προγραμμάτων των κρατών μελών για χαρακτηρισμό και παρακολούθηση βάσει των άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των πληροφοριών σχετικά με τους όγκους παραγωγής, τα πρότυπα χρήσης, τις συγκεντρώσεις στο περιβάλλον και τις επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο κατάλογος επιτήρησης περιλαμβάνει το πολύ 25 ουσίες ή ομάδες ουσιών ανά πάσα στιγμή και υποδεικνύει τον υλικό φορέα για την παρακολούθηση κάθε ουσίας. Οι ουσίες επιλέγονται σύμφωνα με μια διαφανή τεχνική διαδικασία και αντίστοιχα αντικειμενικά κριτήρια μεταξύ εκείνων για τις οποίες τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο σε επίπεδο Ένωσης για το υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού και για τις οποίες δεν διατίθενται για τους σκοπούς της θέσπισης προτεραιοτήτων επαρκή δεδομένα παρακολούθησης υψηλής ποιότητας. Κατά την επιλογή των ουσιών για τον κατάλογο επιτήρησης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της πιο πρόσφατης τακτικής επανεξέτασης του παραρτήματος X της οδηγίας 2000/60/EΚ σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, των ερευνητικών έργων, των προγραμμάτων των κρατών μελών για χαρακτηρισμό και παρακολούθηση βάσει των άρθρων 5 και 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, των συστάσεων των ενδιαφερομένων μερών που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/60/EΚ, και των πληροφοριών σχετικά με τους όγκους παραγωγής, τα πρότυπα χρήσης, τις ενδογενείς ιδιότητες, το μέγεθος των σωματιδίων, τις συγκεντρώσεις και τη φυσική παρουσία στο περιβάλλον και τις επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων συλλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες 98/8/ΕΚ, 2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των αποτελεσμάτων εμπεριστατωμένης αξιολόγησης κινδύνου με βάση γενικώς παραδεδεγμένες και δοκιμασμένες αναλυτικές μεθόδους και επιστημονικά δεδομένα από πρόσφατες μελέτες.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου επιτήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου επιτήρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τη συμπερίληψη ουσιών στον κατάλογο επιτήρησης και τη διαγραφή τους από αυτόν καθώς και τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για την παρακολούθηση των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης. Ο κατάλογος επιτήρησης έχει ισχύ τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έγκρισής του, ή μέχρι την κατάρτιση νέου καταλόγου από την Επιτροπή, αν αυτό συμβεί πριν το τέλος της τετραετίας. Κατά την κατάρτιση ενός νέου καταλόγου επιτήρησης, η Επιτροπή διαγράφει από αυτόν όλες τις ουσίες για τις οποίες με βάση την αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος της οδηγίας 2000/60/EΚ προκύπτει ότι δεν αποτελούν σε επίπεδο Ένωσης σημαντικό κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον ή μέσο αυτού.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 3 – υποσημείωση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

112 μήνες μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας.

1 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν κάθε ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης σε επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς σταθμούς παρακολούθησης για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών που αρχίζει εντός 3 μηνών από την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο επιτήρησης.

4. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν κάθε ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης σε επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς σταθμούς παρακολούθησης για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών που αρχίζει εντός 6 μηνών από την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο επιτήρησης.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τουλάχιστον ένα σταθμό ανά γεωγραφική έκταση 15 000 km2 κατά μέσον όρο, με ελάχιστο όριο έναν σταθμό ανά κράτος μέλος.

Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τουλάχιστον ένα σταθμό παρακολούθησης και επιπλέον ένα σταθμό ανά γεωγραφική έκταση 30 000 km2 κατά μέσον όρο, και επιπλέον ένα σταθμό ανά 5 εκατ. κατοίκους κατά μέσον όρο.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την επιλογή των αντιπροσωπευτικών σταθμών, της συχνότητας και του χρονικού σημείου παρακολούθησης για κάθε ουσία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα πρότυπα χρήσης της ουσίας αυτής. Η παρακολούθηση πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Κατά την επιλογή των αντιπροσωπευτικών σταθμών, της συχνότητας και του χρονικού σημείου παρακολούθησης για κάθε ουσία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα πρότυπα χρήσης της ουσίας αυτής. Η παρακολούθηση πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 β – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές για την παρακολούθηση των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επιτήρησης και τεχνικοί μορφότυποι για την υποβολή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και των σχετικών πληροφοριών στην Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται τεχνικοί μορφότυποι για την υποβολή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και των σχετικών πληροφοριών στην Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6a. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 8γ

 

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις για δημόσια ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων

 

Για τις ουσίες με αριθμούς 2, 15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 και 48 του μέρους A του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη χημική κατάσταση χωριστά από εκείνα που αφορούν τις υπόλοιπες ουσίες στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που καταρτίζουν σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ· για τους σκοπούς των απαιτήσεων του τμήματος 1.4.3 του παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας, η γενική χημική κατάσταση αξιολογείται και παρουσιάζεται χωριστά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό δεν επηρεάζει τους στόχους και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 11 παράγραφος 3 και στο άρθρο 16 παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 6 β (νέο)

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Άρθρο 8 δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 8 δ

 

Ειδικές διατάξεις για τις φαρμακευτικές ουσίες

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η Επιτροπή καταρτίζει εντός δύο ετών στρατηγική για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων με φαρμακευτικές ουσίες. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:

 

προτάσεις με στόχο να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμακευτικών ουσιών στο πλαίσιο της διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά (οδηγία 2001/83, οδηγία 2011/83, κανονισμός 726/2004)·

 

εκτίμηση επικινδυνότητας για τις φαρμακευτικές ουσίες που απαντώνται στο υδάτινο περιβάλλον και προτάσεις για τη μείωσή τους·

 

στοιχεία για τον προσδιορισμό της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων.

 

Κατά την εκπόνηση της στρατηγικής που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 21 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία 1, 2, 5, 9 και 10 του άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές για πρώτη φορά κατά την αναθεώρηση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων μέτρων και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών οι οποίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 και το άρθρο 13 παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα ΠΠΠ για τις νέες ουσίες και τα επικαιροποιημένα ΠΠΠ για τις υφιστάμενες ουσίες από την επόμενη επικαιροποίηση των προγραμμάτων μέτρων και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που θα πραγματοποιηθεί το 2015, με στόχο την επίτευξη του στόχου της καλής χημικής κατάστασης σε σχέση με τις ουσίες αυτές έως το 2021.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙ – πίνακας – γραμμές 46, 47 και 48

Οδηγία 2008/105/ΕΚ

Παράρτημα Ι – πίνακας – γραμμές 46, 47 και 48

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(46)

Αιθινυλοιστραδιόλη 17α

57-63-6

3,5 10-5

7 10-6

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

 

(47)

Οιστραδιόλη 17β

50-28-2

4 10-4

8 10-5

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

 

(48)

Diclofenac (Δικλοφενάκη)

15307-79-6

0,1

0,01

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

 

 

Τροπολογία

(46)

17α-Aιθινυλοιστραδιόλη1

57-63-6

(47)

17β-Οιστραδιόλη1

50-28-2

(48)

Diclofenac Δικλοφενάκη1

15307-79-6

___________________

Τα ΠΠΠ για τις ουσίες αυτές προτείνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τα εν λόγω ΠΠΠ λαμβάνονται υπόψη στην επόμενη αναθεώρηση των προγραμμάτων μέτρων και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 και το άρθρο 13 παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, με στόχο την επίτευξη καλής χημικής κατάστασης στα επιφανειακά ύδατα όσον αφορά τις ουσίες αυτές έως το τέλος του εξαετή κύκλου προγραμματισμού της διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 4 έως 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 παράγραφος 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για τις ουσίες αυτές ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2016 ως η ημερομηνία που αναφέρεται στην τελευταία πρόταση του άρθρου 16 παράγραφος 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

  • [1]  ΕΕ C 229 της 31.7.2009, σ. 116.
  • [2]  Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η χημική ρύπναση συγκαταλέγεται στις αιτίες της ολοένα αυξανόμενης πίεσης στο υδάτινο περιβάλλον και στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα ασφαλών και καθαρών υδάτων για την κοινωνία μας. Ως εκ τούτου, η λήψη κατάλληλων μέτρων για τον έλεγχο της χημικής ρύπανσης των υδάτων αποτελεί βασικό ζήτημα της αειφόρου διαχείρισης των υδάτων.

Η ρύπανση των υδάτων συγκαταλέγεται επίσης στις βασικές περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ: στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, αναφέρεται ότι «σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του Μαρτίου 2012, το 68% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι τα προβλήματα ποσότητας και ποιότητας του νερού είναι σοβαρά, το 80% πιστεύει ότι η χημική ρύπανση αποτελεί απειλή για το υδάτινο περιβάλλον, το 62% αισθάνεται ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο για τα προβλήματα που αφορούν τα υπόγεια ύδατα, τις λίμνες, τους ποταμούς και τα παράκτια ύδατα στη χώρα τους, το 67% πιστεύει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων του νερού είναι η ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα που αφορούν το νερό, και το 73% πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προτείνει επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νερού στην Ευρώπη».

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ), που θεσπίστηκε το 2000, ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πολιτική των υδάτων, με επίκεντρο τη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, θέτοντας το στόχο της βιωσιμότητας στο πλαίσιο της επίτευξης καλής οικολογικής, χημικής και ποσοτικής κατάστασης των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων έως το 2015. Η ΟΠΥ ορίζει, συγκεκριμένα, στρατηγικές κατά της ρύπανσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία ορίζει κατάλογο ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, δηλαδή χημικών που αποτελούν σημαντικό κίνδυνο σε επίπεδο ΕΕ για το υδάτινο περιβάλλον ή μέσω του υδάτινου περιβάλλοντος. Για την επίτευξη του στόχου καλής χημικής κατάστασης στα επιφανειακά ύδατα, τα υδατικά συστήματα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ) που έχουν καθοριστεί για τις συγκεκριμένες ουσίες. Οι πλέον επικίνδυνες από τις ουσίες αυτές χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας (ΕΟΠ) λόγω της αντοχής τους, της βιοσυσσώρευσης και/ή της τοξικότητάς τους. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΟΠΥ στοχεύουν στην προοδευτική μείωση της εκπομπής των ουσιών προτεραιότητας στο υδάτινο περιβάλλον ή, στην περίπτωση των ΕΟΠ, την παύση ή εξάλειψή τους.

Η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί την ΟΠΥ και την οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, προκειμένου να επικαιροποιήσει τον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, όπως απαιτεί η ΟΠΥ τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη. Η πρόταση:

- προσθέτει στον κατάλογο 15 νέες ουσίες προτεραιότητας, 6 εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ΕΟΠ·

- επανεξετάζει τα ΠΠΠ για 7 υφιστάμενες ουσίες προτεραιότητας·

- χαρακτηρίζει δύο υφιστάμενες ουσίες προτεραιότητας ως ΕΟΠ·

- εισάγει την απαίτηση μέτρησης της συγκέντρωσης ορισμένων ουσιών στους ζώντες οργανισμούς, δηλαδή στους υδρόβιους οργανισμούς, όπως είναι τα ψάρια ή τα μαλακόστρακα·

- εισάγει ειδικές διατάξεις για τις ουσίες που συμπεριφέρονται ως πανταχού παρούσες ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (πανταχού παρούσες ΑΒΤ)·

- ορίζει νέο μηχανισμό καταλόγου επιτήρησης για την παρακολούθηση των ουσιών που πιθανώς εμπνέουν ανησυχία και για τη συλλογή δεδομένων για μελλοντική ταξινόμηση κατά προτεραιότητα·

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και θεωρει ότι ορισμένες τροποποιήσεις θα καταστήσουν την οδηγία σαφέστερη και πιο αποτελεσματική σε σχέση με την επίτευξη της «καλή κατάστασης» των επιφανειακών υδάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και θα διευκολύνουν την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη. Τα κύρια θέματα των τροπολογιών που κατατέθηκαν για την πρόταση συνοψίζονται πρακάτω.

Νέες ουσίες προτεραιότητας

Η πρόταση προσθέτει 15 χημικές ουσίες στον κατάλογο των 33 ρύπων που παρακολουθούνται και ελέγχονται στα επιφανειακά ύδατα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών χημικών ουσιών, βιοκτόνων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και, για πρώτη φορά, τριών ουσιών φαρμακευτικού χαρακτήρα. Οι ουσίες επιλέχθηκαν βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης για την πιθανή επικινδυνότητά τους.

Καταρχάς ο εισηγητής είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να προστεθούν νέες ουσίες στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας. Παρόλο που η προσθήκη και η αφαίρεση ουσιών αποτελεί αναμφισβήτητο δικαίωμα των συννομοθετών, είναι σημαντικό να γίνεται σεβαστή η επιστημονική ακεραιότητα και διαφάνεια της τεχνικής διαδικασίας ιεράρχησης που χρησιμοποιεί η Επιτροπή.

Ο εισηγητής εκφράζει ανησυχία για την προσθήκη τριών ουσιών φαρμακευτικού χαρακτήρα στον κατάλογο: της φυσικής ορμόνης οιστραδιόλης 17β, της συνθετικής ορμόνης αιθυνυλοιστραδιόλης 17α, οι οποίες προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, και του μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους Diclofenac (δικλοφενάκη). Ο καθορισμός ΠΠΠ για τις ουσίες αυτές βάσει των υφιστάμενων γνώσεων για την εμφάνισή τους και τις επιπτώσεις τους στο υδάτινο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, λόγω της μεγάλης σημασίας τους σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία: η πολιτική για τα ύδατα δεν πρέπει να καθορίζει άμεσα την πολιτική των κρατών μελών για την υγεία.

Από την άλλη πλευρά, η τεχνική διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή και εφαρμόζει η SCHER αποδεικνύει ότι υπάρχει όντως πρόβλημα σε σχέση με τα ύδατα της ΕΕ, το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η πρόταση του εισηγητή είναι να διατηρηθούν οι τρεις ουσίες στον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας, αλλά να διαγραφούν τα ΠΠΠ τους. Τα εν λόγω ΠΠΠ θα προταθούν από την Επιτροπή στην επόμενη αναθεώρηση του καταλόγου μετά από 4 έτη. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συγκεντρωθούν αναλυτικότερα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες και συνυπολογίζοντας καταλληλότερα τα ωφέλη για τη δημόσια υγεία στις αντίστοιχες εκτιμήσεις επικινδυνότητας, ώστε να αντιμετωπίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι ανησυχίες των ενδιαφερομένων. Στη συνέχεια οι ουσίες αυτές θα συμπεριληφθούν στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών το 2021, με στόχο την τήρηση των ΠΠΠ έως το 2027.

Χρονικό πλαίσιο και σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της υλοποίησης

Η ΟΠΥ είναι ασαφής όσον αφορά το ακριβές χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων για την τήρηση των ΠΠΠ για τις νέες ουσίες ή τα επικαιροποιημένα ΠΠΠ για τις υφιστάμενες ουσίες: είναι, ασφαλώς, αδύνατο, να αναμένεται ότι οι ουσίες των οποίων τα ΠΠΠ ορίζονται ή επικαιροποιούνται σήμερα να επιτύχουν την «καλή κατάσταση» το 2015, επομένως είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί το ζήτημα ώστε να μην υπάρχει νομική ασάφεια. Η επόμενη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού το 2015 πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης από τις ουσίες αυτές, με στόχο την τήρηση των ΠΠΠ έως το 2027.

Παράλληλα, παρόλο που η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής περιλαμβάνει ανάλυση κόστους-ωφέλειας για κάθε ουσία εξ αυτών, πρέπει να επισημανθεί ότι τα κράτη μέλη είναι τα πλέον αρμόδια για να εκτιμήσουν τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ. Η οικονομικά αποδοτική υλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί ιδίως μέσω μηχανισμών ελέγχου στην πηγή, οι οποίοι προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, όπως στον κανονισμό REACH, και οι οποίοι λαμβάνουν δεόντως υπόψη της σημασία των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με την ΟΠΥ, τα κράτη μέλη μπορούν να δικαιολογήσουν μεγαλύτερες προθεσμίες ή λιγότερο αυστηρούς περιβαλλοντικούς στόχους λόγω δυσανάλογου κόστους.

Επιπλέον, δεν πρέπει να δοθούν παραπλανητικά μηνύματα στο κοινό: οι χάρτες της χημικής κατάστασης των υδάτων της ΕΕ δεν πρέπει να δείχνουν ξαφνικά ότι τα επιφανειακά ύδατα δεν πληρούν την καλή χημική κατάσταση, ενώ αυτό οφείλεται απλώς στις νέες αυστηρότερες απαιτήσεις ή στην προσθήκη νέων ουσιών. Η μεταβατική διτάταξη θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να διαθέσουν ξεχωριστούς χάρτες, με την επιφύλαξη του γενικού στόχου της επίτευξης καλής χημικής κατάστασης έως το 2021.

Πανταχού παρούσες ΑΒΤ

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις διατάξεις της πρότασης που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να μειώσουν τις προσπάθειες παρακολούθησης για ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες που εμφανίζονται ευρέως στο υδάτινο περιβάλλον και να προβλέπουν ξεχωριστή παρουσίαση των συγκεντρώσεων των ουσιών αυτών, ούτως ώστε να μην επισκιάζονται οι βελτιώσεις που επιτυγχάνονται για άλλες ουσίες. Προτείνεται ο προσδιορισμός της ελάχιστης συχνότητας παρακολούθησης των ουσιών αυτών.

Κατάλογος επιτήρησης

Ο εισηγητής χαιρετίζει το μηχανισμό καταλόγου επιτήρησης που προτείνει η Επιτροπή, ως αποτελεσματικό τρόπο για να λυθεί το πρόβλημα της ανάγκης παρακολούθησης των ουσιών για τη ρύθμισή τους και το πρόβλημα της ρύθμισης των ουσιών για την παρακολούθησή τους. Ο κατάλογος επιτήρησης πρέπει να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως ορίζει η πρόταση, για να μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο εισηγητής προτείνει τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος του καταλόγου σε τέσσερα έτη, προκειμένου οι υποχρεώσεις παρακολούθησης να μην έχουν αόριστη διάρκεια ισχύος, ιδίως σε περίπτωση που ανακληθεί η εξουσία που εκχωρείται στην Επιτροπή για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του καταλόγου. Προτείνεται ένα νέο σύστημα καθορισμού του αριθμού σταθμών παρακολούθησης, προκειμένου να μειωθεί η ανισορροπία μεταξύ σταθμών σε περιοχές με διαφορετική επιφάνεια, και προτείνεται να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης για να ενισχυθεί η στατιστική συνάφεια των δεδομένων.

Δημόσια ευαισθητοποίηση

Όπως προαναφέρθηκε, η χημική ρύπανση των υδάτων αποτελεί βασική περιβαλλοντική ανησυχία των πολιτών της ΕΕ. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πολιτική πίεση από την ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη κοινή γνώμη αποτελεί το μόνο τρόπο για την επιτυχία στον τομέα της πολιτικής για τα ύδατα. Τα μέτρα κατά της ρύπνασης των υδάτων δεν πρέπει να εκληφθούν ως δαπανηρά μέτρα που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες, αλλά ως έκφραση του συλλογικού συμφέροντος των πολιτών.

Προτείνεται, επομένως, η προώθηση της δημόσιας ευαισθητοποίησης μέσω δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας όσον αφορά τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, ιδίως μέσω της δημιουργίας ιστοτόπων που παρέχουν πρόσβαση στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που καταρτίζουν τα κράτη μέλη.

* * *

Ο εισηγητής επικρότησε την πληθώρα προτάσεων που του υπέβαλαν οι σκιώδεις εισηγητές και οι συνάδελφοί του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προκειμένου να διατηρηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο διαφανής, ο εισηγητής διοργάνωσε δύο ακροάσεις των ενδιαφερομένων για να δοθεί στους εκπροσώπους των οργανώσεων , συμπεριλαμβανομένων των CEFIC, EEB, EPPA, EUREAU, Greenpeace, Novartis, SustainPharma και WWF, η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Διοργανώθηκαν χωριστές συναντήσεις με κεντρικές οργανώσεις, όπως οι CEFIC, VCI, WKÖ, και με τους εκπρόσωπους των εθνικών αντιπροσωπειών. Σημειώνονται επίσης οι συναντήσεις με τη δανική και την κυπριακή Προεδρία. Ο εισηγητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις προτάσεις τις οποίες επέλεξε να συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθεσής του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.12.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.2.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.2.2012

AGRI

14.2.2012

PECH

14.2.2012

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

27.2.2012

AGRI

21.6.2012

PECH

29.2.2012

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Richard Seeber

13.3.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.9.2012

5.11.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.11.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

7

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vicky Ford, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Νικος Χρυσόγελος, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emma McClarkin

Ημερομηνία κατάθεσης

4.12.2012