Процедура : 2011/0341B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0399/2012

Внесени текстове :

A7-0399/2012

Разисквания :

PV 21/11/2013 - 4
CRE 21/11/2013 - 4

Гласувания :

PV 21/11/2013 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0508

ДОКЛАД     ***I
PDF 981kWORD 444k
6.12.2012
PE 491.223v04-00 A7-0399/2012

относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014 — 2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение №1482/2007/ЕО

(COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – 2011/0341B(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014 — 2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение №1482/2007/ЕО

(COM(2012)0465 – C7‑0242/2012 – 2011/0341B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0465),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 114, 197 и 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0242/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 февруари 2012 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджети (A7-0399/2012),

A. като има предвид, че определеният в предложението на Комисията финансов пакет съставлява единствено указание до законодателния орган и че то не може да бъде определено, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

Б.  като има предвид, че в своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(2) Парламентът подчертава, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне приоритетите на съществуващите си политики, като също така изпълни новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон, както и за да може да реагира на непредвидени събития; като има предвид, че дори при увеличаване на равнището на средствата за следващата МФР с поне 5 % спрямо това от 2013 г., ще може да бъде направен само ограничен принос към постигането на договорените цели на Съюза и поетите от него ангажименти, както и към принципа на солидарност на Съюза; като има предвид, че Съветът, в случай че не споделя този подход, следва да определи недвусмислено кои от неговите политически приоритети или проекти биха могли да бъдат изцяло изоставени, въпреки доказаната им европейска добавена стойност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Самата програма и нейният успех са жизнено важни в настоящата икономическа ситуация, като се има предвид, че е необходимо Съюзът да се ориентира към по-тясно сътрудничество и координация в областта на икономическата, фискалната и бюджетната политика.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Свободното движение на капитали не може да бъде използвано като начин за укриване на данъци, особено в държавите членки, чиято парична единица е еврото и които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка със своята финансова стабилност в еврозоната.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Очаква се дейностите по програмата, т.е. европейските информационни системи, съвместните действия за данъчните служители, и общите инициативи за обучение, да допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Програмата активно ще укрепва функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар чрез осигуряването на рамка за дейности, насочени към по-ефикасни данъчни органи, укрепване на конкурентоспособността на предприятията, насърчаване на заетостта и допринасяне за защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза.

(2) Очаква се дейностите по програмата, т.е. европейските информационни системи, съвместните действия за данъчните служители, и общите инициативи за обучение, да допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като укрепят функционирането на единния пазар, осигурявайки рамка за подкрепа на дейности, които засилват производителността на публичния сектор, и стимулират техническия прогрес и иновациите. Програмата активно ще укрепва функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар чрез осигуряването на рамка за дейности, насочени към по-ефикасни данъчни органи, укрепване на конкурентоспособността на предприятията, насърчаване на заетостта и допринасяне за защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза, държавите членки и данъчно задължените лица в Съюза, като постепенно премахва съществуващите пречки и нарушения в рамките на пазара.

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Обхватът на програма „Фискалис 2020“ следва да бъде приведен в съответствие с настоящите потребности, така че да се осигури възможност за помощни дейности във връзка с всички данъци, хармонизирани на равнището на Съюза, и във връзка със законодателството на Съюза по отношение на данъчното облагане. Поради това в обхвата на програмата следва да се включат не само данъци, хармонизирани на равнището на Съюза, а и останалите данъци, попадащи в обхвата на данъчното законодателство на Съюза по смисъла на Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки.

(3) Обхватът на програма „Фискалис 2020“ следва да бъде приведен в съответствие с настоящите потребности, така че да се осигури възможност за помощни дейности във връзка с всички данъци, хармонизирани на равнището на Съюза, и във връзка със законодателството на Съюза по отношение на данъчното облагане. Поради това в обхвата на програмата следва да се включат не само данъци, хармонизирани на равнището на Съюза, а и, по целесъобразност, останалите данъци, попадащи в обхвата на данъчното законодателство на Съюза по смисъла на Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки.

Обосновка

Програмата „Фискалис“ следва да се съсредоточава върху своята ключова цел — да подпомага сътрудничеството между националните данъчни органи на държавите членки.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С оглед да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващи се държави и страни кандидатки, както и за потенциални кандидатки и страни партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени някои условия. Предвид нарастващата взаимосвързаност на световната икономика програмата продължава да предоставя възможност за включване на външни експерти, например представители на държавни органи, икономически оператори и техни организации или представители на международни организации, в определени дейности.

(4) С оглед да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващи се държави и страни кандидатки, както и за потенциални кандидатки и страни партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени определени условия, и като участието се ограничи до борбата с данъчните измами и укриването на данъци, по-специално трансграничните „верижни“ измами, и обучението на персонала на данъчните органи. Предвид нарастващата взаимосвързаност на световната икономика, програмата следва да продължи да осигурява подходящото участие на външни експерти в определени дейности. .

Обосновка

По отношение на сътрудничеството с държавите извън ЕС програмата „Фискалис“ следва да се ограничи до борбата с данъчните измами и укриването на данъци, по-специално трансграничните „верижни“ измами, и обучението на персонала на данъчните органи.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) При формулирането на целите на програмата са взети предвид набелязаните проблеми и предизвикателства в областта на данъчното облагане през следващото десетилетие. Програмата следва да запази голямото си значение в изключително важни области, като съгласуваното прилагане на правото на Съюза, административното сътрудничество, защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и подобряването на административния капацитет на данъчните органи. Предвид динамиката на проблемите, свързани с набелязаните нови предизвикателства, следва да се наблегне допълнително на борбата с данъчните измами, намаляването на административната тежест и задълбочаване на сътрудничеството с трети държави и трети страни.

(5) При формулирането на целите на програмата са взети предвид набелязаните проблеми и предизвикателства в областта на данъчното облагане през следващото десетилетие. Програмата следва да запази голямото си значение в изключително важни области, като съгласуваното прилагане на правото на Съюза, административното сътрудничество, защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза, държавите членки и данъчно задължените лица в Съюза, и подобряването на административния капацитет на данъчните органи. Предвид динамиката на проблемите, свързани с набелязаните нови предизвикателства, следва да се наблегне допълнително на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и всички форми на двойно данъчно облагане и двойно необлагане с данъци, агресивното избягване на данъци, намаляването на административната тежест и, по целесъобразност, задълбочаване на сътрудничеството с трети държави и трети страни, по-специално увеличаване на прозрачността и по-строг контрол, за да се предотврати злоупотребата с данъчни убежища.

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Прилаганите преди 2014 г. инструменти по програмата са доказали целесъобразността си и поради това се запазват. С оглед на необходимостта от по-структурирано оперативно сътрудничество се прибавят допълнителни инструменти — експертни екипи, съставени от експерти на Съюза и национални експерти, за съвместно изпълнение на задачи в конкретни области, както и действия по програмата за изграждане на капацитет в публичната администрация с цел да се осигури специализирано съдействие на участващите държави, които имат нужда от развитие на административен капацитет.

(6) Прилаганите преди 2014 г. инструменти по програмата са доказали целесъобразността си и поради това се запазват. С оглед на необходимостта от по-структурирано оперативно сътрудничество се прибавят допълнителни инструменти — експертни екипи, съставени от експерти на Съюза и национални експерти, за съвместно изпълнение на задачи в конкретни области, както и действия по програмата за изграждане на капацитет в публичната администрация с цел да се осигури специализирано съдействие на участващите държави, които имат нужда от развитие на административен капацитет. Въвеждането на действия за изграждане на капацитет признава ролята на „Фискалис 2013“ в засилването на административния капацитет на държавите членки, когато е необходимо.

Не се нуждае от обяснение.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Приблизителните оценки показват, че правителствата на държавите членки губят приблизително 860 000 милиона евро от укриване на данъци и приблизително 150 000 милиона евро чрез избягване на данъци. Размерът на укриване и избягване на данъци подкопава доверието на гражданите и увереността им в справедливостта и законосъобразността на събирането на данъци. Като намалят наполовина данъчната разлика, държавите членки биха могли да постигнат нови данъчни приходи, без да повишават данъчните ставки. Както Европейският парламент в своята резолюция от 19 април 2012 г. 1, така и Европейският съвет в своите заключения от 1–2 март 2012 г. призоваха за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци, включително чрез административно сътрудничество и координация между данъчните системи. Поради това е важно да се постави допълнителен акцент върху борбата срещу данъчните измами, укриването и избягването на данъци в сравнение с програмния период 2007–2013 г. и като начин за подпомагане на план за действие на Съюза с подробен график и количествена цел.

 

________________

 

1 Приети текстове, P7_TA(2012)0137.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Предвид нарастващата глобализация ефикасната борба с измамите следва да се води също така на международно равнище. Поради това е целесъобразно да се даде възможност на Съюза да сключва споразумения за техническо сътрудничество с развити трети държави, за да могат те да използват компонентите на Съюза в европейските информационни системи за безопасен обмен на информация между тях и държавите членки в рамките на двустранни данъчни споразумения.

(8) Предвид нарастващата глобализация ефикасната борба с данъчните измами и укриването на данъци следва да се води също така на международно равнище. Поради това е от съществено значение да се даде възможност на Съюза и на държавите членки да сключват споразумения за техническо сътрудничество с развити трети държави, за да могат те да използват компонентите на Съюза в европейските информационни системи или съответните национални информационни системи за да поддържат безопасен обмен на информация между тях и държавите членки в рамките на двустранни данъчни споразумения.

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез подходящи мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправомерно използвани средства, а в случаите, когато е уместно — санкции.

(14) Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез подходящи мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправомерно използвани средства, а в случаите, когато е уместно — санкции. Защитата на финансовите интереси на Съюза е явно в интерес на държавите членки и би могла да се разглежда също като важен инструмент, който позволява на държавите членки да увеличат собствените си национални приходи.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) За изпълнението на програмата Комисията следва да се подпомага от комитета по програма „Фискалис 2020“.

(17) За изпълнението на програмата Комисията следва да се подпомага от комитета по програма „Фискалис 2020“, включително чрез редовно извършвана оценка.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава многогодишна програма за действие „Фискалис 2020“ („програмата“) с цел подобряване на работата на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар.

1. С настоящия регламент се създава многогодишна програма за действие „Фискалис 2020“ („програмата“) с цел подобряване на работата на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар и на сътрудничеството и координацията във връзка с това.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) страните партньори по eвропейската политика за съседство, при условие че тези държави са постигнали достатъчно ниво на сближаване на съответното законодателство и административни методи с тези на Съюза. Съответните страни партньори участват в програмата в съответствие с разпоредбите, които ще бъдат определени съвместно с тези страни след сключването на рамкови споразумения относно тяхното участие в програми на Съюза.

(2) единствено по отношение на въпроси, свързани с борбата срещу укриването на данъци и данъчните измами, по-специално трансграничните „верижни“ измами и обучението на персонала на данъчните органи, страните партньори по eвропейската политика за съседство, при условие че тези държави са постигнали достатъчно ниво на сближаване на съответното законодателство и административни методи с тези на Съюза. Съответните страни партньори участват в програмата в съответствие с разпоредбите, които ще бъдат определени съвместно с тези страни след сключването на рамкови споразумения относно тяхното участие в програми на Съюза.

Обосновка

Програмата „Фискалис“ следва да се съсредоточава върху своята ключова цел — да подпомага сътрудничеството между националните данъчни органи на държавите членки. В определена степен това сътрудничество би могло да включва и присъединяващите се държави и страните кандидатки, както и потенциалните кандидатки и страните партньори от Европейската политика за съседство, като се съсредоточи върху борбата с данъчните измами и укриването на данъци.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Външни експерти могат да бъдат поканени да участват в избрани дейности, организирани по програмата, когато това е полезно за постигане на целите, посочени в член 5. Тези експерти се избират от Комисията въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретните дейности.

По целесъобразност външни експерти могат да бъдат поканени да участват в избрани дейности, организирани по програмата, когато това е полезно за постигане на целите, посочени в член 5. Тези експерти се избират от Комисията въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретните дейности, като се взема предвид всеки потенциален конфликт на интереси и се постига баланс между представителите на стопанските среди и експертите, представляващи гражданското общество. Списъкът с избраните експерти следва да се оповестява и редовно да се актуализира.

Обосновка

Външни експерти следва да бъдат включвани в ограничена степен в определени дейности.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Общата цел на програмата е да се укрепи вътрешният пазар чрез ефикасни и ефективни системи за данъчно облагане.

1. Общата цел на програмата е да се укрепи вътрешният пазар чрез ефикасни и ефективни системи за данъчно облагане и чрез сътрудничество да се води борба с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното избягване на данъци.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Конкретната цел на програмата е да се подобри работата на системите за данъчно облагане, по-специално посредством сътрудничество между участващите държави, техните данъчни органи, техните служители и външни експерти.

2. Конкретната цел на програмата е да се подобри работата на системите за данъчно облагане и да се даде принос за борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното избягване на данъци, по-специално посредством сътрудничество между участващите държави, техните данъчни органи, техните служители и, когато е целесъобразно и желателно, външни експерти.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) наличието на обща комуникационна мрежа за европейските информационни системи;

(1) наличието, пълният достъп и правилното развитие на обща комуникационна мрежа за европейските информационни системи;

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) обратната информация от участниците в действия по програмата и от нейните ползватели.

(2) обратната информация от участниците в действия по програмата и от нейните ползватели, въз основа на набор от публикувани, предварително определени критерии, които са публично оповестени.

Обосновка

Тези предварително определени критерии се оповестяват в името на прозрачността и по-добрата отчетност.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Освен това Комисията ще разработи допълнителни измерими и обективно проверими показатели, за да оцени постигането на целта.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) подпомагане на изготвянето, съгласуваното прилагане и ефективното изпълнение на правото на Съюза в областта на данъчното облагане;

a) подпомагане от самото начало на координираното изготвяне, съгласуваното прилагане, без нарушения, и ефективното изпълнение на правото на Съюза в областта на данъчното облагане;

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) борба с данъчните измами, укриването и избягването на данъци, по-специално чрез задълбочаване на ефективното и ефикасно административно сътрудничество и обмена на информация;

б) борба с данъчните измами, укриването и агресивното избягване на данъци и защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза, държавите членки и данъчно задължените лица в Съюза, чрез ефективно и ефикасно административно сътрудничество и редовен обмен на информация, въз основа на ясни, прозрачни правила и оперативни средства за комуникация между заинтересованите страни, които не засилват тежестта, нито създават бюрокрация;

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 6 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) подобряване на съгласуваното прилагане и изпълнение на данъчната политика на Съюза;

д) оказване на подкрепа и подобряване на съгласуваното прилагане и изпълнение на данъчната политика и право на Съюза;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 6 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) задълбочаване на сътрудничеството с международни организации, други държавни органи, трети държави, икономически оператори и техни организации за борба с данъчните измами, укриването и избягването на данъци, по-специално чрез задълбочаване на ефективното и ефикасно административно сътрудничество и обмена на информация, по-стриктно спазване на данъчното законодателство и укрепване на данъчната администрация.

е) задълбочаване на сътрудничеството с международни организации, други държавни органи, трети държави, икономически оператори и техни организации за борба с данъчните измами, укриването и избягването на данъци, по-специално чрез задълбочаване на ефективното и ефикасно административно сътрудничество и обмена на информация, като се полагат непрекъснато усилия за разпространяване и разширяване на автоматичния обмен на информация, както и по-стриктно спазване на данъчното законодателство и укрепване на данъчната администрация.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всеки от приоритетите, посочени в първия параграф, се измерва чрез комбинация от количествени и качествени показатели. По-специално Комисията разработва измерими и обективно проверими показатели, за да измерва тяхното постигане.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 7 – буква а) – подточка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) многостранни проверки, съвместни одити и други дейности, предвидени в законодателството на Съюза за административно сътрудничество, които се организират от две или повече участващи държави, поне една от които е държава членка, за извършване на съгласувана проверка на данъчните задължения на едно или повече свързани данъчно задължени лица;

(3) многостранни проверки, съвместни одити и други дейности, предвидени в законодателството на Съюза за административно сътрудничество, които се организират от три или повече участващи държави, поне две от които са държави членки, за извършване на съгласувана проверка на данъчните задължения на едно или повече свързани данъчно задължени лица;

Обосновка

Изменението гарантира истинско ЕС/европейско измерение, тъй като „Фискалис“ не следва да подкрепя двустранни проекти за сътрудничество в областта на данъчното облагане.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 7 – буква а) – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) изграждане на капацитет в публичната администрация и помощни действия;

(6) изграждане на капацитет в публичната администрация, по-специално с оглед на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното избягване на данъци, и помощни действия;

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7 – буква а) – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) всички други дейности, които подпомагат постигането на общата и конкретната цел, определена в член 5.

(9) всички други дейности, които подпомагат постигането на общата и конкретната цел, определена в член 5, при условие че необходимостта от друга такава дейност е надлежно обоснована.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) изграждане на капацитет в областта на информационните технологии (ИТ): разработка, поддръжка, експлоатация и контрол на качеството на компонентите на Съюза в европейските информационни системи, посочени в точка 1 от приложението, и нови европейски информационни системи, създадени съгласно законодателството на Съюза;

б) изграждане на капацитет в областта на информационните технологии (ИТ) с цел да се подобри развитието на данъчните органи и да им се оказва по-ефективна подкрепа за целите на: разработка, поддръжка, експлоатация и контрол на качеството на компонентите на Съюза в европейските информационни системи, посочени в точка 1 от приложението, и нови европейски информационни системи, създадени съгласно законодателството на Съюза;

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ресурсите за допустимите действия, посочени в настоящия член се разпределят по балансиран начин, и пропорционално на реалните нужди от тези действия. Като част от годишната програма и в рамките на средносрочната оценка, Комисията оценява необходимостта от въвеждане на бюджетни тавани за различните допустими действия.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Участващите държави гарантират, че за участие в съвместните действия се номинират служители с подходящ профил и квалификация.

1. Участващите държави гарантират, че за участие в съвместните действия се номинират служители с подходящ профил и квалификация, включително езикови умения.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на програмата е 234 370 000 EUR (по текущи цени).

1. Финансовият пакет за изпълнение на програмата, по смисъла на точка [17] от Междуинституционалното споразумение от XX/201Z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление, е 234 370 000 EUR (по текущи цени), при условие че сумата е в съответствие с Многогодишната финансова рамка за периода 2014 –2020 г.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Годишните бюджетни кредити се определят, като се зачитат прерогативите на бюджетния орган.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Заделените за програмата средства могат да покриват също разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на програмата и постигането на нейните цели  по-специално проучвания, срещи на експерти, действия във връзка с информация и комуникация, включително обща комуникация по политическите приоритети на Европейския съюз, доколкото те са свързани с целите на настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, които са насочени към обработка и обмен на информация, заедно с всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на програмата.

2. Заделените за програмата средства могат да покриват също разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими редовно за управлението на програмата и постигането на нейните цели; по-специално проучвания, срещи на експерти, информационни дейности и комуникационни дейности на Съюза, свързани с целите на настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, които са насочени към обработка и обмен на информация, заедно с всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на програмата.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За изпълнението на програмата Комисията приема годишни работни програми, в които се определят поставените цели, очакваните резултати, метода на прилагане и тяхната обща сума. Те съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, информация за разпределената сума за всеки вид действия и приблизителен график на изпълнението. По отношение на безвъзмездните средства в програмите се посочват приоритетите, основните критерии за оценка и максималният размер на съфинансирането. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

За изпълнението на програмата Комисията приема годишни работни програми, в които се определят поставените цели, очакваните резултати, метода на прилагане и тяхната обща сума. Те съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, информация за разпределената сума за всеки вид действия и приблизителен график на изпълнението. По отношение на безвъзмездните средства в програмите се посочват приоритетите, основните критерии за оценка и максималният размер на съфинансирането. Този акт за изпълнение се приема въз основа на годишния доклад на Комисията, който оценява прилагането, конкретните и, когато е възможно, количествено изразените резултати от предишната годишна програма, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията се стреми да определи измерими и обективно проверими показатели за изпълнение.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка

Оценка и преглед

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията осигурява междинна и окончателна оценка на програмата по отношение на аспектите, посочени в параграфи 2 и 3. Резултатите се включват в решенията за евентуално подновяване, изменение или преустановяване на следващи програми. Оценките се извършват от независим външен оценител.

1. Комисията осигурява редовна оценка на програмата и представя пред Европейския парламент и Съвета междинна и окончателна оценка по отношение на аспектите, посочени в параграфи 2 и 3. Резултатите се включват в решенията за евентуално подновяване, изменение или преустановяване на следващи програми. Оценките се извършват от независим външен оценител въз основа на набор от публикувани, предварително определени показатели. Въз основа на оценките Комисията може, ако е уместно, да представи законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

(1)

      OJ В 143, 22.5.2012 г., стр. 48.

(2)

     Приети текстове, P7_TA(2011)0266.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията

Комисията се съобрази с искането на Парламента и Съвета да раздели предлаганата програма „FISCUS“ и на 29 август прие изменено предложение за две отделни програми „Фискалис 2020“ и „Митници 2020“.

Програмата „Фискалис 2020“, както и нейните предшественици, има за цел да подкрепя сътрудничеството между националните данъчни органи, за да помогне за увеличаване на тяхната ефективност и избягване на несъответствия в работата им, които биха могли да попречат на вътрешния пазар. Това би улеснило създаването на мрежи, съвместните действия и обучението на данъчните служители, като същевременно се финансират ИТ системи, за да се осигури ефективен обмен на информация между националните данъчни администрации.

Целите на „Фискалис 2020“ ще бъдат да защитава финансовите интереси на ЕС и на държавите членки и да подобрява капацитета на данъчните органи. Комисията предлага да се постави специален акцент върху борбата с измамите, намаляване на административните тежести и сътрудничеството с трети страни.

Регламентът относно програмата „Фискалис 2020“ съдържа бюджетна рамка в размер на 234 370 000  евро (по текущи цени) за периода 2014 — 2020 г.

Становище на докладчика

· Продължаване на програмата

Докладчикът приветства факта, че успешната дейност на предишната програма „Фискалис 2013“ ще бъде продължена и през новия програмен период на ЕС.

Програмата „Фискалис 2013“ беше оценена много положително при междинния й преглед през 2010 г. от всички заинтересовани страни (сред които длъжностни лица от националните данъчни служби), като националните данъчни органи призоваха за нейното продължаване след 2013 г.

Програмата предоставя действителна европейска добавена стойност и отговаря на призива на Европейския парламент за по-добро сътрудничество и координация между националните данъчни органи в борбата им срещу укриването на данъци, данъчните измами и двойното данъчно необлагане, както и за намаляване на административната тежест, пречките пред единния пазар и двойното данъчно облагане. Освен това програмата има за цел да подкрепи иновациите и техническия напредък в данъчните администрации на държавите членки, като по този начин ще повиши и производителността на националните администрации.

· Предложено правно основание

Комисията предлага три правни основания за програмата „Фискалис 2020“:

- член 197 от ДФЕС за административното сътрудничество;

- член 114 от ДФЕС за аспектите, свързани с изграждането на ИТ капацитет;

- член 212 от ДФЕС за сътрудничество с развити трети страни като допълнително трето правно основание.

Въпреки че докладчикът счита трите правни основания за изключително необичайно явление и поставя под въпрос необходимостта от този подход, това по никакъв начин не ограничава компетентността на Европейския парламент като съзаконодател, и следователно приема предлаганите правни основания.

· Предложение за разширяване на програмата, така че да включи трети страни и включване на външни експерти

Комисията предлага програмата „Фискалис“ да се разшири, така че да включва присъединяващите се държави и страните кандидатки, както и потенциалните кандидатки и страните партньори от Европейската политика за съседство, ако са изпълнени определени условия.

Докладчикът приветства това предложение по принцип, но би ограничил и концентрирал сътрудничеството само върху борбата с укриването на данъци и данъчните измами, имайки предвид ограничените ресурси на програмата.

Комисията също така предлага възможност в определени дейности да бъдат включвани и външни експерти, например длъжностни лица от трети държави, представители на международни организации или икономически оператори.

Докладчикът предлага това участие да бъде ограничено до определени дейности, тъй като програма „Фискалис“ следва да продължи да се съсредоточава върху сътрудничеството между националните данъчни органи, което е нейна основна цел.

· Годишна работна програма / Делегирани актове

Предложението на Комисията показва, че изпълнителните правомощия ще бъдат предоставени на Комисията и че ще бъде приета годишна работна програма в съответствие с процедурата, посочена в регламента за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г.).

Докладчикът е готов да подкрепи предложението на Комисията по отношение на изпълнителните правомощия, при условие че ключовите елементи и насоки са включени в правния текст, както и ясно формулиран списък с цели, които трябва да вземат под внимание интересите на европейските данъчно задължени лица, а не само тези на данъчните администрации.

· Бюджет

В съответствие с подхода на други комисии на ЕП, които работят по бъдещи програми за финансиране на ЕС, настоящият доклад не се произнася по предложението за бюджета, тъй като то ще бъде разгледано при преговорите относно МФР за 2014—2020 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (19.7.2012)

на вниманието на комисия по икономически и парични въпроси

относно предложението и измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за митниците и данъчното облагане в Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г. (FISCALIS) и за отмяна на решения № 1482/2007/EО

(COM(2011)0706 – C7‑0398/2011 и COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – 2011/0341(COD))

Докладчик по становище: Hynek Fajmon

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложената от Европейската комисия програма FISCUS ще бъде единствен приемник на съществуващите програми „Митници 2013“ и „Fiscalis 2013“. Програма FISCUS, която беше обявена в началото на ноември в рамките на по-широкия пакет за МФР, цели да слее двете програми в интерес на опростяването.

Програма „Митници 2013“, която урежда митническите дейности, като подкрепя изключително важната работа на митническия съюз и неговите дейности, попада в рамките на изключителната компетентност на Съюза. За разлика от нея, програма „Fiscalis 2013“ цели да укрепи функционирането на вътрешния пазар чрез подобряване на работата на системите за данъчно облагане в рамките на ЕС посредством увеличаване на сътрудничеството между държавите членки. Това е програма на ЕС, която не следва да оказва въздействие върху данъчната политика, която е главно от компетентността на държавите членки.

Докладчикът има сериозни резерви по отношение на предложеното сливане на двете правни основания. Двете програми имат различни и отделни цели и контекст и поради тази причина те следва да се уреждат от различни правни разпоредби по отношение на изпълнението, оценката, мониторинга и контрола.

Освен това, нито една от двете средносрочни оценки не предлага сливане и липсват подкрепящи доказателства за подобно предложение, въпреки обосновката на Комисията в тази връзка. Съгласно оценките, извършени от независими консултанти, двете програми „Fiscalis“ и „Митници“ функционираха добре като отделни програми.

Освен това, тъй като Комисията запази бюджетните пакети за двете програми отделни и изрази интереса си от запазването на идентичността на програмите, би било логично, че най-добрият начин за гарантиране на това е програмите да останат отделни.

Докладчикът подкрепя работата и на двете програми „Fiscalis“ и „Митници“, но въпреки това препоръчва Европейският парламент да обмисли възможността за отхвърляне на предложението на Комисията или водещата комисия на Парламента да предприеме друг вид действия, които съответно да доведат до приемането на две правни основания за програмите „Fiscalis“ и „Митници“. Това би дало възможността различните и важни въпроси в рамките на две нови законодателни предложения да бъдат разгледани и договорени отделно.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Съображение -A (ново)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

-A. като има предвид, че двете програми „Fiscalis“ и „Митници“ имат различни и отделни цели и контекст и че съгласно оценките, извършени от независими консултанти, функционираха добре като отделни програми,

Изменение  2

Проект на законодателна резолюция

Параграф -1 (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

-1. посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет съставлява единствено указание до законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

Изменение  3

Проект на законодателна резолюция

Параграф -1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

-1a. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“1; отново заявява, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне приоритетите на съществуващите си политики, като също така изпълни новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон, както и да реагира на непредвидени събития; изтъква, че дори при увеличаване на средствата за следващата МФР с най-малко 5 % спрямо равнището от 2013 г., ще може да бъде направен само ограничен принос към постигането на договорените цели на Съюза и поетите от него ангажименти, както и на принципа за солидарност на Съюза; приканва Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи недвусмислено кои от политическите му приоритети или проекти биха могли да бъдат изоставени изцяло въпреки доказаната им добавена стойност за Европа;

 

______________

 

1Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение  4

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a. счита, че програмите „Fiscalis“ и „Митници“ следва да се уреждат от различни правни разпоредби по отношение на изпълнението, оценката, мониторинга и контрола и че най-добрият начин за запазването на идентичността на програмите е те да останат отделни;

Изменение  5

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. следователно ще предприеме подходящи действия, включително евентуално като отхвърли предложението на Комисията, за да осигури приемането на две отделни правни основания съответно за програмите „Fiscalis“ и „Митници“;

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Очаква се дейностите по програмата, т.е. европейските информационни системи, съвместните действия за митническите и данъчните служители и общите инициативи за обучение, да допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Програмата активно ще укрепва функционирането на митническия съюз и вътрешния пазар чрез осигуряването на рамка за дейности, насочени към по-ефикасни митнически и данъчни органи, укрепване на конкурентоспособността на предприятията, насърчаване на заетостта и допринасяне за защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза.

(3) Дейностите по програмата, т.е. европейските информационни системи, съвместните действия за митническите и данъчните служители и общите инициативи за обучение, ще допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като укрепят функционирането на единния пазар, осигурят рамка за подкрепа на дейности, които засилват производителността на публичния сектор, и стимулират техническия прогрес и иновациите в митническите и данъчните администрации на национално и европейско равнище. Програмата активно ще укрепва функционирането на митническия съюз и вътрешния пазар чрез осигуряването на рамка за дейности, насочени към по-ефикасни митнически и данъчни органи, укрепване на конкурентоспособността на предприятията, насърчаване на заетостта и рационализиране и координиране на действията на държавите членки за защита на финансовите и икономическите им интереси и тези на Съюза.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Раздел „Митници“ на програмата следва да доведе до засилено сътрудничество между държавите членки в областта на митниците, което е от съществено значение за единния пазар. Митата са също важен източник на приходи както за Съюза, така и за националните бюджети, и следователно биха могли да се разглеждат като важен инструмент за ефективни публични финанси.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Оценките показват, че укриването на данъци всяка година струва на правителствата на държавите членки приблизително 860 милиарда евро, а избягването на данъци – около 150 милиарда евро. Размерът на укриване и избягване на данъци подкопава доверието на гражданите и увереността им в справедливостта и законосъобразността на събирането на данъци. Като намалят наполовина данъчната разлика, държавите членки биха могли да постигнат нови данъчни приходи, без да повишават данъчните ставки. Както Европейският парламент в своята резолюция от 19 април 2012 г.1, така и Европейският съвет в своите заключения от 1–2 март 2012 г. призоваха за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци, включително чрез административно сътрудничество и координация между данъчните системи. Поради това е важно да се постави допълнителен акцент върху борбата срещу данъчните измами, избягването и укриването на данъци, в сравнение с програмния период 2007–2013 г. и като начин за подпомагане на план за действие на ЕС с подробен график и количествена цел.

 

________________

 

1 Приети текстове, P7_TA(2012)0137.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез подходящи мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, констатиране и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, погрешно изплатени или неправомерно използвани средства, и в случаите, когато е необходимо, санкции.

(14) Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез подходящи мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, констатиране и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, погрешно изплатени или неправомерно използвани средства, и в случаите, когато е необходимо, санкции. Защитата на финансовите интереси на Съюза е явно в личен интерес на държавите членки и би могла да се разглежда също като важен инструмент, който позволява на държавите членки да увеличат своите собствени национални приходи.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тази цел ще се измерва, inter alia, чрез следния показател: промяната във възприемането на програмата от заинтересованите страни по отношение на нейния принос за функционирането на митническия съюз и за укрепване на вътрешния пазар.

Тази цел ще се измерва, inter alia, чрез следния показател: промяната във възприемането на програмата от заинтересованите страни по отношение на нейния принос за функционирането на митническия съюз и за укрепване на вътрешния пазар. Освен това Комисията ще разработи допълнителни измерими и обективно проверими показатели за постигането на целта.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) предотвратяване на измамите и укриването на данъци и повишаване на конкурентоспособността, безопасността и сигурността чрез засилване на сътрудничеството с международни организации, други правителствени органи, трети държави, икономически оператори и техните организации,

в) предотвратяване на измамите, избягването и укриването на данъци и повишаване на конкурентоспособността, безопасността и сигурността чрез засилване на сътрудничеството с международни организации, други правителствени органи, трети държави, икономически оператори и техните организации,

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) защита на финансовите и икономическите интереси на Европейския съюз и неговите държави членки чрез борба с измамите и укриването на данъци,

д) защита на финансовите и икономическите интереси на Европейския съюз и неговите държави членки чрез борба с измамите, избягването и укриването на данъци,

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка от горепосочените специфични цели се измерва чрез показател, основаващ се на възприемането на програмата от заинтересованите страни по отношение на нейния принос за осъществяване на специфичните цели.

2. Всяка от горепосочените специфични цели се измерва чрез комбинация от количествени и качествени показатели. По-конкретно, Комисията ще разработи измерими и обективно проверими показатели за постигането на целта за всяка от точките, посочени в параграф 1.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на програмата е 777 600 000 EUR (по текущи цени).

1. Финансовият пакет за изпълнение на програмата, по смисъла на точка [17] от Междуинституционалното споразумение от XX/201Z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление, е 777 600 000 EUR (по текущи цени).

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Годишните бюджетни кредити се определят, като се зачитат прерогативите на бюджетния орган.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията прилага програмата посредством годишна работна програма за всеки раздел от програмата, която включва приоритетите на програмата, разбивка на бюджета и критериите за оценка на безвъзмездните средства за действията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2, и с Финансовия регламент.

1. Комисията прилага програмата посредством годишна работна програма за всеки раздел от програмата, която включва приоритетите на програмата, разбивка на бюджета и критериите за оценка на безвъзмездните средства за действията. Тези годишни работни програми внимателно зачитат баланса между раздела за митниците и раздела за данъчното облагане. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията1, процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2, и Финансовия регламент.

 

________________

 

1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Набор от ключови показатели за изпълнение, посочени в член 5, параграф 2, се използва, inter alia, за измерване на ефектите и въздействията на програмата. Те се измерват спрямо предварително определени базови равнища, които отразяват ситуацията преди прилагането на програмата.

2. Набор от ключови показатели за изпълнение, посочени в член 5, параграф 2, се използва, inter alia, за измерване на ефектите и въздействията на програмата. Комисията се стреми да определи тези показатели за изпълнение като измерими и обективно проверими. Показателите за изпълнение се измерват спрямо предварително определени базови равнища, които отразяват ситуацията преди прилагането на програмата.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка

Оценка и преразглеждане

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Не по-късно от средата на 2018 г. Комисията изготвя междинен доклад за оценка относно постигането на целите от действията на програмата, ефикасността при използването на ресурсите и европейската добавена стойност на програмата. В допълнение в този доклад се разглеждат опростяването, продължаващата значимост на целите, както и приносът на програмата към приоритетите на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

2. Не по-късно от средата на 2018 г. Комисията изготвя междинен доклад за оценка относно постигането на целите от действията на програмата, ефикасността при използването на ресурсите и европейската добавена стойност на програмата. В допълнение в този доклад се разглеждат опростяването, продължаващата значимост на целите, както и приносът на програмата към приоритетите на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Въз основа на тази оценка и ако е целесъобразно, Комисията може да предложи на законодателния орган да измени настоящия регламент.

Изменение  20

Предложение за регламент

Приложение – част I – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. създаване на действия, свързани с митниците и данъчното облагане, които включват трети държави и външни експерти

6. създаване на действия, свързани с митниците и данъчното облагане, които включват трети държави и външни експерти, по-конкретно с цел увеличаване на прозрачността и по-строг контрол, за да се предотврати използването на данъчни убежища.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на програма за действие за данъчното облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. (FISCALIS) и отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО

Позовавания

COM(2011)0706 – C7-0145/2012 – 2011/0341B(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

14.6.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Hynek Fajmon

20.6.2012 г.

Дата на приемане

20.6.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ивайло Калфин, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на програма за действие за данъчното облагане в Европейския съюз за периода 2014—2020 г. (FISCALIS) и отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО

Позовавания

COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – COM(2011)0706 – C7-0145/2012 – 2011/0341B(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.8.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

14.6.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2012 г.

IMCO

14.6.2012 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

10.7.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Theodor Dumitru Stolojan

25.10.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.6.2012 г.

8.10.2012 г.

6.11.2012 г.

 

Дата на приемане

29.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Kozłowski

Дата на внасяне

6.12.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност