Procedure : 2011/0341B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0399/2012

Indgivne tekster :

A7-0399/2012

Forhandlinger :

PV 21/11/2013 - 4
CRE 21/11/2013 - 4

Afstemninger :

PV 21/11/2013 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0508

BETÆNKNING     ***I
PDF 624kWORD 408k
6.12.2012
PE 491.223v04-00 A7-0399/2012

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF

(COM(2012)0465 – C7‑0242/2012 – 2011/0341B(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF

(COM(2012)0465 – C7‑0242/2012 – 2011/0341B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0465),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, 197 og 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0242/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse af 22. februar 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0399/2012),

A. der påpeger, at den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes endeligt, før der er opnået enighed om forslaget til forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

B.  der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa(2); gentager, at der er behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer i den næste FFR, således at det bliver muligt for Unionen at opfylde sine eksisterende politiske prioriteringer og varetage de nye opgaver, der er fastsat i Lissabon-traktaten, samt at reagere på uforudsete begivenheder; påpeger, at man selv med en forøgelse af midlerne til den næste FFR på 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne yde et begrænset bidrag til opfyldelsen af Unionens vedtagne mål og forpligtelser samt af Unionens solidaritetsprincip; opfordrer Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne fremgangsmåde, klart at angive, hvilke af dets politiske prioriteringer eller projekter, det vil være indstillet på helt at opgive til trods for deres dokumenterede europæiske merværdi;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Programmet som sådan og dets succes er af afgørende betydning i den aktuelle økonomiske situation, da Unionen har brug for at bevæge sig i retning af tættere økonomisk, skattemæssig og budgetpolitisk samarbejde og koordinering.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Den frie bevægelighed for kapital kan ikke anvendes til skatteunddragelse, navnlig ikke for medlemsstater, der har euroen som valuta, og som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Programaktiviteterne, dvs. de europæiske informationssystemer, fælles tiltag for skatteembedsmænd og de fælles uddannelsesinitiativer, forventes at bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Ved at danne ramme om aktiviteter, der skal gøre skattemyndighederne mere effektive, styrke virksomhedernes konkurrenceevne, fremme beskæftigelsen og være med til at beskytte Unionens finansielle og økonomiske interesser, bidrager programmet aktivt til at styrke beskatningssystemerne i det indre marked.

(2) Programaktiviteterne, dvs. de europæiske informationssystemer, fællesforanstaltningerne for told- og skatteembedsmænd og de fælles uddannelsesinitiativer, forventes at bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ved at få EU's indre marked til at fungere bedre, ved at skabe en ramme for foranstaltninger til fremme af produktiviteten i den offentlige sektor, og ved at fremskynde tekniske fremskridt og innovation. Ved at skabe en ramme om aktiviteter, der skal gøre skattemyndighederne mere effektive, styrke virksomhedernes konkurrenceevne, fremme beskæftigelsen og være med til at beskytte Unionens, medlemsstaternes og de europæiske skatteborgeres finansielle og økonomiske interesser, bidrager programmet aktivt til at styrke beskatningssystemerne i det indre marked, samtidig med at de resterende hindringer og forvridninger i det indre marked gradvist fjernes

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Fiscalis-programmets anvendelsesområde bør bringes i overensstemmelse med de aktuelle behov, så det bliver muligt at understøtte aktiviteter for alle de skatter og afgifter, som er harmoniseret på EU-plan, og den EU-lovgivning, der vedrører beskatning. Dette program bør derfor ikke kun omfatte beskatning, der er harmoniseret på EU-plan, men også alle andre skatter og afgifter, der er omfattet af EU's skattelovgivning i henhold til Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger.

(3) Fiscalis-programmets anvendelsesområde bør bringes i overensstemmelse med de aktuelle behov, så det bliver muligt at understøtte aktiviteter for alle de skatter og afgifter, som er harmoniseret på EU-plan, og den EU-lovgivning, der vedrører beskatning. Dette program bør derfor ikke kun omfatte beskatning, der er harmoniseret på EU-plan, men om nødvendigt også alle andre skatter og afgifter, der er omfattet af EU's skattelovgivning i henhold til Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger.

Begrundelse

Fiscalis-programmet bør være fokuseret på sit hovedformål, dvs. at støtte samarbejde mellem medlemsstaternes nationale skattemyndigheder.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at støtte tredjelandes tiltrædelses- og associeringsproces bør såvel tiltrædelseslande og kandidatlande som potentielle kandidatlande og partnerlande i den europæiske naboskabspolitik kunne deltage i programmet, hvis visse betingelser er opfyldt. I betragtning af den stadig større integration i verdensøkonomien fortsætter programmet også med inden for særlige områder at give mulighed for at inddrage eksterne eksperter som f.eks. repræsentanter for statslige myndigheder, erhvervsdrivende og deres organisationer eller repræsentanter for internationale organisationer.

(4) For at støtte tredjelandes tiltrædelses- og associeringsproces bør såvel tiltrædelseslande og kandidatlande som potentielle kandidatlande og partnerlande i den europæiske naboskabspolitik kunne deltage i programmet, hvis visse betingelser er opfyldt, og deres deltagelse udelukkende vedrører bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse, navnlig grænseoverskridende bedrageri af "karrusel"-typen, og uddannelse af skattemyndighedernes personale. I betragtning af den stadig større integration i verdensøkonomien bør programmet også fortsætte med inden for særlige områder at sikre en hensigtsmæssig inddragelse af eksterne eksperter.

Begrundelse

Med hensyn til samarbejdet med ikke-EU-lande bør Fiscalis-programmet begrænse deres deltagelse til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse, navnlig grænseoverskridende bedrageri af "karrusel"-typen, og uddannelse af skattemyndighedernes personale.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I programmålene er der taget hensyn til de problemer og udfordringer, der er identificeret for beskatning i de kommende ti år. Programmet bør fortsat spille en rolle på vigtige områder som den konsekvente gennemførelse af EU-lovgivningen, administrativt samarbejde, beskyttelsen af Unionens finansielle og økonomiske interesser og udbygningen af skattemyndighedernes administrative kapacitet. På grund af den måde, hvorpå problemerne i forbindelse med de nye udfordringer udvikler sig, bør der lægges større vægt på at bekæmpe skattesvig, nedbringe den administrative byrde og forbedre samarbejdet med tredjelande og tredjeparter.

(5) I programmålene er der taget hensyn til de problemer og udfordringer, der er identificeret for beskatning i de kommende ti år. Programmet bør fortsat spille en rolle på vigtige områder som den konsekvente gennemførelse af EU-lovgivningen, administrativt samarbejde, beskyttelsen af Unionens, medlemsstaternes og EU-skatteborgernes finansielle og økonomiske interesser og udbygningen af skattemyndighedernes administrative kapacitet. På grund af den måde, hvorpå problemerne i forbindelse med de nye udfordringer udvikler sig, bør der lægges større vægt på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og alle former for dobbeltbeskatning, dobbelt ikke-beskatning og aggressiv skatteundgåelse og på at nedbringe den administrative byrde og forbedre samarbejdet med tredjelande og tredjeparter, navnlig for at øge gennemskueligheden og stramme kontrollen for at forhindre misbrug af skattely;

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) De programværktøjer, der er blevet anvendt før 2014, har vist sig at være passende og er derfor blevet bibeholdt. Da der er behov et mere struktureret operationelt samarbejde, er der tilføjet yderligere værktøjer, nemlig eksperthold bestående af Unionens og nationale eksperter, der sammen skal udføre opgaver inden for bestemte områder, og tiltag til opbygning af kapacitet i den offentlige forvaltning, som vil kunne give speciel bistand til de deltagende lande, der har brug for administrativ kapacitetsopbygning.

(6) De programværktøjer, der er blevet anvendt før 2014, har vist sig at være passende og er derfor blevet bibeholdt. Da der er behov et mere struktureret operationelt samarbejde, er der tilføjet yderligere værktøjer, nemlig eksperthold bestående af Unionens og nationale eksperter, der sammen skal udføre opgaver inden for bestemte områder, og tiltag til opbygning af kapacitet i den offentlige forvaltning, som vil kunne give speciel bistand til de deltagende lande, der har brug for administrativ kapacitetsopbygning. Ved fastlæggelsen af kapacitetsopbygningstiltag tages der højde for, at Fiscalis 2013 bidrager til at forbedre medlemsstaternes administrative kapacitet, hvor det er påkrævet.

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Beregninger viser, at medlemsstaterne hvert år mister ca. 860 mia. EUR gennem skatteunddragelse og omkring 150 mia. EUR som følge af skatteundgåelse. Omfanget af skatteunddragelse og skatteundgåelse undergraver borgernes tillid og tiltro til skatteopkrævningens rimelighed og legitimitet. Ved at halvere beskatningsforskellene kan medlemsstaterne få nye skatteindtægter uden at hæve skatteprocenterne. Europa-Parlamentet har i sin beslutning af 19. april 20121 og Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 1.-2. marts 2012 opfordret til, at der indføres konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse bl.a. gennem administrativt samarbejde og koordinering mellem skattesystemerne. Det er derfor vigtigt at sætte ekstra fokus på bekæmpelsen af skattesvig, skatteundgåelse og -unddragelse i forhold til programmeringsperioden 2007-2013 og som en metode til at støtte en EU-handlingsplan med en detaljeret tidsplan og kvantitative mål.

 

________________

 

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0309.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I betragtning af den stadig stærkere globalisering bør bekæmpelsen af svig også have en international dimension for at være effektiv. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at lade EU indgå aftaler om teknisk samarbejde med udviklede tredjelande, så disse lande får mulighed for at gøre brug af EU-komponenterne i de europæiske informationssystemer med henblik på at understøtte en sikker informationsudveksling mellem dem og medlemsstaterne inden for rammerne af bilaterale skatteaftaler.

(8) I betragtning af den stadig stærkere globalisering bør bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse også have en international dimension for at være effektiv. Det vil derfor være af afgørende betydning at lade Unionen og medlemsstater indgå aftaler om teknisk samarbejde med udviklede tredjelande, så disse lande får mulighed for at gøre brug af EU-komponenterne i de europæiske informationssystemer eller i relevante nationale informationssystemer med henblik på at understøtte en sikker informationsudveksling mellem dem og medlemsstaterne inden for rammerne af bilaterale skatteaftaler.

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger under hele udgiftscyklussen, herunder ved forebyggelse, afsløring og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne med sanktioner.

(14) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger under hele udgiftscyklussen, herunder ved forebyggelse, afsløring og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne med sanktioner. Beskyttelse af Unionens finansielle interesser er klart i medlemmernes egen interesse og kan endvidere ses som et vigtigt instrument for medlemsstaterne til at øge deres egne nationale indtægter.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør bistås af Fiscalis 2020-udvalget i forbindelse med programmets gennemførelse.

(17) Kommissionen bør bistås af Fiscalis 2020-udvalget i forbindelse med programmets gennemførelse, herunder en regelmæssig evaluering heraf.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der fastlægges herved et flerårigt handlingsprogram "Fiscalis 2020" (i det følgende benævnt "programmet") til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked.

1. Der fastlægges herved et flerårigt handlingsprogram "Fiscalis 2020" (i det følgende benævnt "programmet") til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked og af samarbejder og koordineringen i forbindelse hermed.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) partnerlande i den europæiske naboskabspolitik, forudsat at disse lande i tilstrækkelig grad har tilnærmet relevant lovgivning og administrative metoder til de i Unionen gældende. De pågældende partnerlande deltager i programmet i overensstemmelse med bestemmelser, som aftales med disse lande efter fastlæggelsen af rammeaftaler vedrørende deres deltagelse i EU-programmer.

(2) kun hvad angår bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse, navnlig grænseoverskridende bedrageri af "karrusel"-typen, og uddannelse af skattemyndighedernes personale, partnerlande i den europæiske naboskabspolitik, forudsat at disse lande i tilstrækkelig grad har tilnærmet relevant lovgivning og administrative metoder til de i Unionen gældende. De pågældende partnerlande deltager i programmet i overensstemmelse med bestemmelser, som aftales med disse lande efter fastlæggelsen af rammeaftaler vedrørende deres deltagelse i EU-programmer.

Begrundelse

Fiscalis-programmet bør være fokuseret på sit hovedformål, dvs. at støtte samarbejde mellem medlemsstaternes nationale skattemyndigheder. I begrænset omfang kan dette samarbejde også omfatte tiltrædelseslande og kandidatlande såvel som potentielle kandidatlande og partnerlande i den europæiske naboskabspolitik, men med fokus på bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eksterne eksperter kan indbydes til at deltage i udvalgte aktiviteter organiseret under programmet, når dette er hensigtsmæssigt for at nå de mål, der er omhandlet i artikel 5. Disse eksperter udvælges af Kommissionen på baggrund af deres færdigheder, erfaring og viden, som er af relevans for de specifikke aktiviteter.

Eksterne eksperter kan om nødvendigt indbydes til at deltage i udvalgte aktiviteter organiseret under programmet, når dette er hensigtsmæssigt for at nå de mål, der er omhandlet i artikel 5. Disse eksperter udvælges af Kommissionen på baggrund af deres færdigheder, erfaring og viden, som er af relevans for de specifikke aktiviteter, og der tages hensyn til eventuelle mulige interessekonflikter, samtidig med at der tilstræbes en balance mellem repræsentanter fra erhvervslivet og eksperter fra civilsamfundet Listen over udvalgte eksperter offentliggøre og ajourføres regelmæssigt.

Begrundelse

Eksterne eksperter bør kun i begrænset omfang inddrages i visse aktiviteter.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det generelle mål for programmet er at styrke det indre marked gennem effektive og virkningsfulde beskatningssystemer.

1. Det generelle mål for programmet er at styrke det indre marked gennem effektive og virkningsfulde beskatningssystemer og at samarbejde om at udrydde skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteundgåelse;

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det specifikke mål for programmet er at forbedre beskatningssystemernes virkemåde, navnlig gennem samarbejde mellem deltagende lande, deres skattemyndigheder, deres embedsmænd og eksterne eksperter.

2. Det specifikke mål for programmet er at forbedre beskatningssystemernes virkemåde og medvirke til at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteundgåelse, navnlig gennem samarbejde mellem deltagende lande, deres skattemyndigheder, deres embedsmænd og eksterne eksperter, når dette er passende og ønskeligt;

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) tilgængeligheden af det fælles kommunikationsnet for de europæiske informationssystemer

(1) tilgængeligheden af, den fulde adgang til og en god udvikling af det fælles kommunikationsnet for de europæiske informationssystemer

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) feedback fra deltagere i programtiltag og brugere af programmet.

(2) feedback fra deltagere i programtiltag og brugere af programmet på grundlag af et sæt forud fastsatte kriterier. Disse forud fastsatte kriterier offentliggøres.

Begrundelse

Disse forud fastsatte kriterier skal offentliggøres af hensyn til gennemsigtigheden og en højere grad af ansvarlighed.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Derudover udarbejder Kommissionen yderligere målbare og objektivt kontrollerbare resultatindikatorer til vurdering af, i hvilket omfang målsætninger er nået.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) at understøtte forberedelsen, en konsekvent anvendelse og en effektiv gennemførelse af EU-skattelovgivningen

(a) at understøtte en forudgående koordineret forberedelse, en konsekvent anvendelse uden forvridninger og en effektiv gennemførelse af EU-skattelovgivningen

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, særlig ved at styrke effektivt administrativt samarbejde og udveksling af informationer

(b) at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteundgåelse og beskytte EU's, medlemsstaternes og skatteborgernes finansielle og økonomiske interesser gennem et effektivt administrativt samarbejde og regelmæssig udveksling af informationer på grundlag af klare og gennemskuelige bestemmelser og fungerende kommunikationskanaler mellem de interesserede parter for ikke at øge byrden og bureaukratiet.

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 6 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) at styrke en konsekvent anvendelse og gennemførelse af Unionens skattepolitik

(e) at støtte og styrke en konsekvent anvendelse og gennemførelse af Unionens skattepolitik og skattelovgivning

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 6 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) at styrke samarbejdet med internationale organisationer, andre statslige myndigheder, tredjelande, erhvervsdrivende og deres organisationer med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, særlig ved at styrke effektivt administrativt samarbejde og udveksling af informationer, øge overholdelsen af skattelovgivningen og styrke skatteadministrationen.

(f) at styrke samarbejdet med internationale organisationer, andre statslige myndigheder, tredjelande, erhvervsdrivende og deres organisationer med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, særlig ved at styrke effektivt administrativt samarbejde og udveksling af informationer, samtidig med at der arbejdes for en generalisering og udvidelse af automatisk informationsudveksling, samt øge overholdelsen af skattelovgivningen og styrke skatteadministrationen.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hver af de ovennævnte specifikke målsætninger måles ved hjælp af en kombination af kvantitative og kvalitative indikatorer. Kommissionen udarbejder særligt målbare og objektivt kontrollerbare resultatindikatorer for at måle virkeliggørelsen af dem.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) multilaterale kontrolforanstaltninger, fælles revisioner og andre aktiviteter, der tilrettelægges af to eller flere deltagende lande, herunder mindst én medlemsstat, med det formål at foretage en koordineret kontrol af én eller flere indbyrdes forbundne skattepligtige personers skatte- og afgiftstilsvar

(3) multilaterale kontrolforanstaltninger, fælles revisioner og andre aktiviteter, der tilrettelægges af tre eller flere deltagende lande, herunder mindst to medlemsstater, med det formål at foretage en koordineret kontrol af én eller flere indbyrdes forbundne skattepligtige personers skatte- og afgiftstilsvar

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at sikre en ægte EU-dimension eller europæisk dimension, eftersom Fiscalis ikke bør støtte bilaterale samarbejdsprojekter.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) kapacitetsopbygning i den offentlige forvaltning og støttetiltag

(6) kapacitetsopbygning i den offentlige forvaltning, navnlig med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteundgåelse, og støttetiltag

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) alle andre aktiviteter til støtte for de overordnede og specifikke målsætninger i artikel 5

(9) alle andre aktiviteter til støtte for de overordnede og specifikke målsætninger i artikel 5, forudsat at nødvendigheden af aktiviteten er behørigt begrundet.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) it-kapacitetsopbygning: udvikling, vedligeholdelse, drift og kvalitetskontrol af EU-komponenterne i europæiske informationssystemer, som er anført under punkt 1 i bilaget, og nye europæiske informationssystemer, der oprettes i medfør af EU-lovgivning

(b) it-kapacitetsopbygning med henblik på at styrke skattemyndighedernes udvikling og yde dem en mere effektiv støtte for så vidt angår udvikling, vedligeholdelse, drift og kvalitetskontrol af EU-komponenterne i europæiske informationssystemer, som er anført under punkt 1 i bilaget, og nye europæiske informationssystemer, der oprettes i medfør af EU-lovgivning

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De ressourcer, der er afsat til de tilskudsberettigede foranstaltninger i denne artikel bør anvendes på en afbalanceret måde og i forhold til, hvad der er nødvendigt til de forskellige foranstaltninger. Som led i årsprogrammet og i forbindelse med midtvejsevalueringen vurderer Kommissionen nødvendigheden af at indføre budgetlofter i forbindelse med de forskellige foranstaltninger.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De deltagende lande sikrer, at embedsmænd, som udnævnes til at deltage i de fælles tiltag, har en passende profil og passende kvalifikationer.

1. De deltagende lande sikrer, at embedsmænd, som udnævnes til at deltage i de fælles tiltag, har en passende profil og passende kvalifikationer, herunder sproglige kvalifikationer.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er 234 370 000 EUR (i løbende priser).

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet, i henhold til punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af XX/201Z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning, er 234 370 000 EUR (i løbende priser), forudsat dette beløb er i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme for 2014‑2020.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. De årlige bevillinger fastsættes med respekt for budgetmyndighedens prærogativer.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den finansielle tildeling til programmet kan også anvendes til at dække udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendige for forvaltningen af programmet og opfyldelsen af dets mål; navnlig undersøgelser, ekspertmøder, informations- og kommunikationstiltag, herunder koncernkommunikation om Den Europæiske Unions politiske prioriteter, for så vidt de har relation til de overordnede mål for denne forordning, udgifter, der knytter sig til it-netværk med fokus på informationsbehandling og -udveksling, samt alle andre udgifter for Kommissionen til teknisk og administrativ bistand til forvaltningen af programmet.

2. Den finansielle tildeling til programmet kan også anvendes til at dække udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, revision og regelmæssig evaluering, som er nødvendige for forvaltningen af programmet og opfyldelsen af dets mål; navnlig undersøgelser, ekspertmøder, EU‑informations- og kommunikationsvirksomhed, for så vidt det har relation til de overordnede mål for denne forordning, udgifter, der knytter sig til it-netværk med fokus på informationsbehandling og -udveksling, samt alle andre udgifter for Kommissionen til teknisk og administrativ bistand til forvaltningen af programmet

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til gennemførelse af programmet vedtager Kommissionen årlige arbejdsprogrammer, som skal angive de fastsatte mål, forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb herfor. Der skal tillige gives en beskrivelse af de tiltag, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der bevilges til de enkelte tiltag, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. For så vidt angår tilskud, skal arbejdsprogrammet omhandle prioriteterne, de væsentligste evalueringskriterier og den maksimale sats for medfinansiering. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

Til gennemførelse af programmet vedtager Kommissionen årlige arbejdsprogrammer, som skal angive de fastsatte mål, forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb herfor. Der skal tillige gives en beskrivelse af de tiltag, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der bevilges til de enkelte tiltag, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. For så vidt angår tilskud, skal arbejdsprogrammet omhandle prioriteterne, de væsentligste evalueringskriterier og den maksimale sats for medfinansiering. Denne gennemførelsesretsakt vedtages på grundlag af en årlig rapport fra Kommissionen med en vurdering af gennemførelsen og de konkrete og om muligt målelige resultater af det foregående årsprogram efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen tilstræber at definere målbare og objektivt kontrollerbare resultatindikatorer.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evaluering

Evaluering og revision

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen sørger for en midtvejs- og slutevaluering af programmet for så vidt angår de aspekter, der er omhandlet i stk. 2 og 3. Resultaterne tages i betragtning, når der træffes beslutning om en eventuel forlængelse, ændring eller suspension af efterfølgende programmer. Evalueringerne udarbejdes af en uafhængig ekstern evaluator.

1. Kommissionen sikrer en regelmæssig evaluering af programmet og forelægger mindst en gang om året evalueringsrapporter for så vidt angår de aspekter, der er omhandlet i stk. 2 og 3. Resultaterne tages i betragtning, når der træffes beslutning om en eventuel forlængelse, ændring eller suspension af efterfølgende programmer. Evalueringerne udarbejdes af en uafhængig ekstern evaluator på grundlag af et sæt forud fastsatte indikatorer. På grundlag af denne evaluering kan Kommissionen eventuelt foreslå den lovgivende myndighed at ændre denne forordning.

(1)

EUT C 143 af 22.5.2012, s. 48.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionen har fulgt Parlamentets og Rådets anmodning om at opsplitte det foreslåede FISCUS-program og vedtog den 29. august de ændrede forslag til to særskilte programmer, Fiscalis 2020 og Told 2020.

Fiscalis 2020-programmet har ligesom sine forgængere til formål at støtte samarbejdet mellem de nationale skattemyndigheder for at optimere deres effektivitet og undgå en manglende samordning af deres arbejde, som kunne virke undergravende på det indre marked. Programmet skal lette etablering af netværk, fælles aktioner og uddannelsesaktiviteter for skattemyndighedernes personale og samtidig finansiere it-systemer, der kan sikre en effektiv udveksling af oplysninger mellem nationale skattemyndigheder.

Målene for Fiscalis 2020-programmet er at beskytte EU’s og medlemsstaternes finansielle interesser og forbedre skattemyndighedernes kapacitet. Kommissionen foreslår, at der lægges særlig vægt på at bekæmpe svig, nedbringe den administrative byrde og samarbejde med tredjelande.

Forordningen om Fiscalis 2020-programmet indeholder en budgetramme på EUR 234 370 000 (i løbende priser) for perioden 2014-2020.

Ordførerens holdning

· Fortsættelse af programmet

Ordføreren noterer med tilfredshed, at det vellykkede Fiscalis 2013-program fortsætter i en ny EU-programperiode.

Fiscalis 2013-programmet blev vurderet særdeles positivt i en midtvejsrevision i 2010 af alle de berørte parter (bl.a. embedsmænd fra de nationale skattemyndigheder), og de nationale skattemyndigheder har slået til lyd for, at programmet skal fortsætte efter 2013.

Programmet repræsenterer en reel europæisk merværdi og lever op til Europa-Parlamentets ønske om bedre samarbejde og koordinering mellem nationale skattemyndigheder for at bekæmpe skatteunddragelse, skattesvig og dobbelt ikke-beskatning og for at reducere den administrative byrde, blokeringer i det indre marked og dobbeltbeskatning. Desuden har programmet til formål at støtte innovation og tekniske fremskridt i medlemsstaternes skatteforvaltninger, hvilket derfor også kan forbedre produktiviteten i de nationale forvaltningsapparater.

· Foreslået retsgrundlag

Kommissionen foreslår tre retsgrundlag for Fiscalis 2020-programmet:

- artikel 197 i TEUF med hensyn til administrativt samarbejde

- artikel 114 i TEUF med hensyn til it-kapacitetsopbygningsaspekterne

- artikel 212 i TEUF med hensyn til samarbejde med udviklede tredjelande som et supplerende tredje retsgrundlag.

Ordføreren finder det yderst usædvanligt, at der opereres med tre retsgrundlag, og han sætter spørgsmålstegn ved, om denne fremgangsmåde er nødvendig, men dette indskrænker ikke på nogen måde Europa-Parlamentets beføjelser som medlovgiver, og han er derfor indstillet på at acceptere de foreslåede retsgrundlag.

· Foreslået udvidelse af programmet til tredjelande og inddragelse af eksterne eksperter

Kommissionen foreslår, at Fiscalis-programmet udvides til at omfatte tiltrædelseslande og kandidatlande samt potentielle kandidatlande og partnerlande i den europæiske naboskabspolitik, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Ordføreren tilslutter sig i princippet dette forslag, men han ønsker at indskrænke og fokusere dette samarbejde til udelukkende at vedrøre bekæmpelse af skatteunddragelse og skattesvig, eftersom der er begrænsede ressourcer til rådighed til gennemførelse af programmet.

Kommissionen foreslår endvidere, at der skal være mulighed for at inddrage eksterne eksperter som f.eks. embedsmænd fra tredjelande, repræsentanter for internationale organisationer eller erhvervsdrivende inden for særlige områder.

Ordføreren foreslår, at sådanne eksperter kun inddrages inden for særlige områder, eftersom Fiscalis fortsat bør fokusere på samarbejdet mellem de nationale skattemyndigheder, hvilket er programmets hovedformål.

· Årligt arbejdsprogram / delegerede retsakter

Ifølge Kommissionens forslag skal Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, og der vil blive vedtaget et årligt arbejdsprogram i overensstemmelse med proceduren i forordningen om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011).

Ordføreren er parat til at støtte Kommissionens forslag om gennemførelsesbeføjelser, forudsat at de centrale elementer og retningslinjer medtages i retsaktens tekst sammen med en veldefineret liste over målsætninger, som skal tage højde ikke bare for skatteforvaltningernes interesser, men også for de europæiske skatteyderes interesser.

· Budget

I overensstemmelse med den fremgangsmåde, der følges i andre EP-udvalg, som beskæftiger sig med EU's fremtidige finansieringsprogrammer, indeholder denne betænkning ingen stillingtagen til budgetforslaget, eftersom dette spørgsmål vil blive behandlet under forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (19.7.2012)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag og ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (FISCALIS) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF

(COM(2011)0706 – C7‑0398/2011 og COM(2012)0465 – C7‑0242/2012 – 2011/0341(COD))

Ordfører: Hynek Fajmon

KORT BEGRUNDELSE

FISCUS-programmet, der er foreslået af Kommissionen, er et enkelt opfølgningsprogram til de nuværende Told 2013- og Fiscalis 2013-programmer. FISCUS-programmet, der i begyndelsen af november 2011 blev bebudet som en del af den bredere FFR-pakke, sigter på at sammenlægge de to programmer af forenklingshensyn.

Told 2013-programmet, der lovgiver om toldaktiviteter og støtter det vigtige arbejde, der udføres omkring toldunionen og dens virksomhed, henhører under Unionens enekompetence. Fiscalis 2013 sigter derimod på at styrke det indre markeds funktion ved at forbedre den måde, hvorpå beskatningssystemerne i EU virker, gennem øget samarbejde mellem medlemsstaterne. Det er et EU-program, som ikke bør indvirke på skatte- og afgiftspolitikken, der stadig primært hører ind under medlemsstaternes kompetence

Ordføreren nærer alvorlige betænkeligheder med hensyn til den foreslåede sammenlægning af de to retsgrundlag. De to programmer har divergerende og særegne formål, mål og kontekster og bør derfor understøttes af forskellige regler for gennemførelse, evaluering, overvågning og kontrol.

Desuden indeholder ingen af midtvejsevalueringerne forslag om en sammenlægning, og trods Kommissionens argumentation mangler der elementer til støtte for et sådant forslag. Told- og Fiscalisprogrammerne fungerede begge ifølge uafhængige konsulenters evalueringer godt som separate programmer.

Desuden har Kommissionen holdt budgetrammerne for de to programmer adskilt og ytret interesse for at bevare programmernes identitet, hvorfor den bedste metode til at sikre dette logisk set ville være at holde programmerne adskilt.

Ordføreren støtter det arbejde, der udføres under Told- og Fiscalisprogrammerne, men anbefaler enten, at Europa-Parlamentet overvejer at forkaste kommissionsforslaget, eller at Parlamentets korresponderende udvalg træffer foranstaltninger med henblik på at sikre, at Told- og Fiscalisprogrammerne får separate retsgrundlag. Dette ville muliggøre separat behandling af og forhandling om de to forskellige, men vigtige områder i to nye forslag til retsakter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning eller sine betænkninger:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt -A (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

-A. der henviser til, at Told- og Fiscalisprogrammerne har divergerende og særegne formål, mål og kontekster, og at de ifølge uafhængige konsulenters evalueringer fungerede godt som separate programmer,

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt -1 (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

-1. påpeger, at den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes endeligt, før der er opnået enighed om forslaget til forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020;

Ændringsforslag  3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt -1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

-1a. der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa1; gentager, at der er behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer i den næste FFR, således at det bliver muligt for Unionen at opfylde sine eksisterende politiske prioriteringer og varetage de nye opgaver, der er fastsat i Lissabontraktaten, samt at reagere på uforudsete begivenheder; påpeger, at man selv med en forøgelse af midlerne til den næste FFR på 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne yde et begrænset bidrag til opfyldelsen af Unionens vedtagne mål og forpligtelser samt af Unionens solidaritetsprincip; opfordrer Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne fremgangsmåde, klart at angive, hvilke af dets politiske prioriteringer eller projekter, det vil være indstillet på helt at opgive til trods for deres dokumenterede europæiske merværdi;

 

______________

 

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag  4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a. mener, at Told- og Fiscalisprogrammerne bør understøttes af forskellige regler for gennemførelse, evaluering, overvågning og kontrol, og at den bedste metode til at bevare programmernes identitet er fortsat at holde dem adskilt;

Ændringsforslag  5

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b. vil derfor træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, herunder en eventuel forkastelse af kommissionsforslaget, med henblik på at sikre, at Told- og Fiscalisprogrammerne får to separate retsgrundlag;

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Programaktiviteterne, dvs. de europæiske informationssystemer, fællesforanstaltningerne for told- og skatteembedsmænd og de fælles uddannelsesinitiativer, forventes at bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Ved at danne ramme om aktiviteter, der skal gøre told- og skattemyndighederne mere effektive, styrke virksomhedernes konkurrenceevne, fremme beskæftigelsen og være med til at beskytte EU's finansielle og økonomiske interesser bidrager programmet aktivt til at styrke toldunionens og det indre markeds funktion.

(3) Programaktiviteterne, dvs. de europæiske informationssystemer, fællesforanstaltningerne for told- og skatteembedsmænd og de fælles uddannelsesinitiativer, vil bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ved at gøre EU's indre marked mere velfungerende, at opstille en ramme, der fremmer en stigning i produktiviteten i den offentlige sektor, og at presse på for at opnå tekniske fremskridt og innovation i de nationale og europæiske skatteadministrationer. Ved at danne ramme om aktiviteter, der skal gøre told- og skattemyndighederne mere effektive, styrke virksomhedernes konkurrenceevne, fremme beskæftigelsen og rationalisere og samordne medlemsstaternes tiltag for at beskytte deres og EUs finansielle og økonomiske interesser bidrager programmet aktivt til at styrke toldunionens og det indre markeds funktion.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Tolddelen i programmet bør føre til et øget samarbejde på toldområdet mellem medlemsstaterne, hvilket er afgørende for det indre marked. Told er også en vigtig indtægtskilde for både EU-budgettet og de nationale budgetter og kan derfor ses som et vigtigt instrument til effektiv forvaltning af de offentlige finanser.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Beregninger viser, at skatteunddragelse hvert år koster medlemsstaternes regeringer ca. 860 mia. EUR og skatteundgåelse omkring 150 mia. EUR. Omfanget af skatteunddragelse og -undgåelse undergraver borgernes tillid og tiltro til skatteopkrævningens rimelighed og legitimitet. Ved at halvere beskatningsforskellene kan medlemsstaterne få nye skatteindtægter uden at hæve skatteprocenterne. Europa-Parlamentet har i sin beslutning af 19. april 20121 og Det Europæiske Råd har i sine konklusioner af 1.-2. marts 2012 opfordret til, at der indføres konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse bl.a. gennem administrativt samarbejde og koordinering mellem skattesystemerne. Det er derfor vigtigt at sætte ekstra fokus på bekæmpelsen af ​​skattesvig, skatteundgåelse og -unddragelse i forhold til programmeringsperioden 2007-2013 og som en metode til at støtte en EU-handlingsplan med en detaljeret tidsplan og kvantitative mål.

 

________________

 

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0137.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger under hele udgiftscyklussen, herunder ved forebyggelse, opdagelse og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne med sanktioner.

(14) Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger under hele udgiftscyklussen, herunder ved forebyggelse, opdagelse og efterforskning af uregelmæssigheder, inddrivelse af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne med sanktioner. Beskyttelse af Unionens finansielle interesser er klart i medlemmernes egen interesse og kan endvidere ses som et vigtigt instrument for medlemsstaterne til at øge deres egne nationale indtægter.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne målsætning vil bl.a. blive målt ved hjælp af følgende indikator: udviklingen i den opfattelse, som de involverede i programmet har af programmets bidrag til toldunionens funktion og styrkelsen af det indre marked.

Denne målsætning vil bl.a. blive målt ved hjælp af følgende indikator: udviklingen i den opfattelse, som de involverede i programmet har af programmets bidrag til toldunionens funktion og styrkelsen af det indre marked. Derudover udarbejder Kommissionen yderligere målbare og objektivt kontrollerbare resultatindikatorer.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at forebygge svig og skatteunddragelse, forbedre konkurrenceevnen og øge sikkerheden ved at styrke samarbejdet med internationale organisationer, andre statslige myndigheder, tredjelande, erhvervsdrivende og deres organisationer

c) at forebygge svig, skatteundgåelse og -unddragelse, forbedre konkurrenceevnen og øge sikkerheden ved at styrke samarbejdet med internationale organisationer, andre statslige myndigheder, tredjelande, erhvervsdrivende og deres organisationer

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) at beskytte Den Europæiske Unions og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser gennem bekæmpelse af svig og skatteunddragelse

e) at beskytte Den Europæiske Unions og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser gennem bekæmpelse af svig, skatteundgåelse og ‑unddragelse

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvert af de ovennævnte specifikke målsætninger måles ved hjælp af en indikator, som er baseret på den opfattelse, som de involverede i programmet har af dets bidrag til realiseringen af de specifikke målsætninger.

2. Hver af de ovennævnte specifikke målsætninger måles ved hjælp af en kombination af kvantitative og kvalitative indikatorer. Kommissionen udarbejder særligt målbare og objektivt kontrollerbare resultatindikatorer for hvert litra, der er opregnet i stk. 1.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er 777 600 000 EUR (i løbende priser).

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet, i henhold til punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af XX/201Z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning, er 777 600 000 EUR (i løbende priser).

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Der træffes afgørelse om de årlige bevillinger, samtidig med at budgetmyndighedens prærogativer respekteres.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen gennemfører programmet ved hjælp af et årligt arbejdsprogram for hver enkelt del i programmet, herunder programmets prioriteringer, fordelingen af budgettet og evalueringskriterierne for støtte til foranstaltningerne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2, og i henhold til finansforordningen.

1. Kommissionen gennemfører programmet ved hjælp af et årligt arbejdsprogram for hver enkelt del i programmet, herunder programmets prioriteringer, fordelingen af budgettet og evalueringskriterierne for støtte til foranstaltningerne. Disse årlige arbejdsprogrammer skal nøje overholde balancen mellem told- og beskatningsdelen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1, undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2, og finansforordningen.

 

________________

 

1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Nøgleresultatindikatorerne i artikel 5, stk. 2, anvendes bl.a. til at måle programmets effekt og virkning. De måles op mod foruddefinerede basisscenarier, der afspejler situationen, inden foranstaltningerne blev gennemført.

2. Nøgleresultatindikatorerne i artikel 5, stk. 2, anvendes bl.a. til at måle programmets effekt og virkning. Kommissionen tilstræber at definere disse resultatindikatorer som målbare og objektivt kontrollerbare. Resultatindikatorerne måles op mod foruddefinerede basisscenarier, der afspejler situationen, inden foranstaltningerne blev gennemført.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evaluering

Evaluering og revision

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest medio 2018 udarbejder Kommissionen en rapport om midtvejsevalueringen af realiseringen af målsætningerne for programforanstaltningerne, effektiviteten af ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi. Rapporten behandler endvidere forenklingen, målenes fortsatte relevans samt programmets bidrag til Unionens prioriterede mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

2. Senest medio 2018 udarbejder Kommissionen en rapport om midtvejsevalueringen af realiseringen af målsætningerne for programforanstaltningerne, effektiviteten af ressourceudnyttelsen og programmets europæiske merværdi. Rapporten behandler endvidere forenklingen, målenes fortsatte relevans samt programmets bidrag til Unionens prioriterede mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. På grundlag af denne evaluering kan Kommissionen eventuelt foreslå den lovgivende myndighed at ændre denne forordning.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Bilag – del I – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Iværksættelse af foranstaltninger på told- og skatteområdet, som omfatter tredjelande og eksterne eksperter

6. Iværksættelse af foranstaltninger på told- og skatteområdet, som omfatter tredjelande og eksterne eksperter, navnlig med henblik på at øge gennemsigtigheden og skærpe kontrollen for at forhindre anvendelsen af ​​skattely

PROCEDURE

Titel

Fastlæggelse af et handlingsprogram for told og beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (FISCUS) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF

Referencer

COM(2011)0706 – C7-0145/2012 – 2011/0341B(COD)

Korresponderende udvalg

      Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.6.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Hynek Fajmon

20.6.2012

Dato for vedtagelse

20.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan


PROCEDURE

Titel

Fastlæggelse af et handlingsprogram for told og beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (FISCALIS) og ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF

Referencer

COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – COM(2011)0706 – C7-0145/2012 – 2011/0341B(COD)

Dato for høring af EP

23.8.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.6.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2012

IMCO

14.6.2012

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

10.7.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Theodor Dumitru Stolojan

25.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

25.6.2012

8.10.2012

6.11.2012

 

Dato for vedtagelse

29.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jan Kozłowski

Dato for indgivelse

6.12.2012

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik