Menettely : 2011/0341B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0399/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0399/2012

Keskustelut :

PV 21/11/2013 - 4
CRE 21/11/2013 - 4

Äänestykset :

PV 21/11/2013 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0508

MIETINTÖ     ***I
PDF 624kWORD 376k
6.12.2012
PE 491.223v04-00 A7-0399/2012

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta

(COM(2012)0465 – C7‑0242/2012 – 2011/0341B(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta

(COM(2012)0465 – C7‑0242/2012 – 2011/0341B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0465),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan, 197 artiklan ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0242/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. helmikuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0399/2012),

A. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

B.  toteaa, että 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa(2) aiheesta "sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" parlamentti korosti, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä toimintapoliittisista painopisteistään ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin; huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja, vaikka yleistä määrärahatasoa tasoa korotettaisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta; katsoo, että jos neuvosto on tästä asiasta eri mieltä, sen olisi ilmoitettava selkeästi, mistä sen toimintapoliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin osoitettu olevan eurooppalaista lisäarvoa;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Ohjelma itsessään ja sen menestys on keskeisen tärkeä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ottaen huomioon, että unionin on pyrittävä tiiviimpään yhteistyöhön ja koordinointiin talous-, vero- ja budjettipolitiikan alalla.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Pääoman vapaata liikkuvuutta ei voida käyttää keinona kiertää veroja varsinkaan jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro ja jotka ovat vakavissa vaikeuksissa tai vaarassa joutua vakaviin vaikeuksiin rahoitusvakautensa suhteen euroalueella.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Ohjelman toimenpiteiden eli eurooppalaisten tietojärjestelmien, veroviranomaisten yhteisten toimien sekä yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 ‑strategian toteutumista. Ohjelma tarjoaa puitteet toimille, joilla pyritään veroviranomaisten toiminnan tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen sekä unionin taloudellisten etujen suojaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan aktiivisesti verotusjärjestelmien toimintaa sisämarkkinoilla.

(2) Ohjelman toimenpiteiden eli eurooppalaisten tietojärjestelmien, veroviranomaisten yhteisten toimien sekä yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 ‑strategian toteutumista vahvistamalla sisämarkkinoiden toimintaa, muodostamalla kehyksen julkisen sektorin tuottavuutta edistävien hankkeiden tukemiselle ja nopeuttamalla teknistä kehitystä ja innovaatioita. Ohjelma tarjoaa puitteet toimille, joilla pyritään veroviranomaisten toiminnan tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen sekä unionin, jäsenvaltioiden ja unionin veronmaksajien taloudellisten etujen suojaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan aktiivisesti verotusjärjestelmien toimintaa sisämarkkinoilla poistamalla samalla asteittain markkinoiden esteitä ja vääristymiä.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Fiscalis 2020 -ohjelman soveltamisala olisi mukautettava nykyisiin tarpeisiin, jolloin siitä olisi mahdollista tukea toimia, jotka liittyvät kaikkiin unionin tasalla yhdenmukaistettuihin veroihin ja veroalaa koskevaan unionin lainsäädäntöön. Sen vuoksi ohjelma ei saisi kattaa ainoastaan unionin tasolla yhdenmukaistettuja veroja vaan sen olisi katettava myös muut unionin verolainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat verot, joita tarkoitetaan keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 16 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa neuvoston direktiivissä 2010/24/EU.

(3) Fiscalis 2020 -ohjelman soveltamisala olisi mukautettava nykyisiin tarpeisiin, jolloin siitä olisi mahdollista tukea toimia, jotka liittyvät kaikkiin unionin tasalla yhdenmukaistettuihin veroihin ja veroalaa koskevaan unionin lainsäädäntöön. Sen vuoksi ohjelma ei saisi kattaa ainoastaan unionin tasolla yhdenmukaistettuja veroja vaan sen olisi katettava tarvittaessa myös muut unionin verolainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat verot, joita tarkoitetaan keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 16 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa neuvoston direktiivissä 2010/24/EU.

Perustelu

Fiscalis-ohjelmassa olisi keskityttävä sen päätarkoitukseen eli kansallisten veroviranomaisten yhteistyön tukemiseen.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Kolmansien maiden liittymis- ja assosiaatioprosessien tukemiseksi ohjelmaan voivat tiettyjen ehtojen täyttyessä osallistua myös liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat sekä Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat. Maailmantalouden jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten yhteyksien vuoksi ohjelmassa varataan edelleen mahdollisuus ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiselle. Ulkopuolisia asiantuntijoita voivat olla tietyissä toimissa esimerkiksi valtion viranomaisten edustajat, talouden toimijat ja niiden järjestöt tai kansainvälisten järjestöjen edustajat. .

(4) Kolmansien maiden liittymis- ja assosiaatioprosessien tukemiseksi ohjelmaan voivat tiettyjen ehtojen täyttyessä ja ainoastaan veropetosten, etenkin rajat ylittävien karusellipetosten, ja veronkierron torjumisen sekä verohallinnon henkilöstön kouluttamisen alalla osallistua myös liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat sekä Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat. Maailmantalouden jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten yhteyksien vuoksi ohjelmaan olisi edelleen sisällytettävä mahdollisuus siihen, että ulkopuoliset asiantuntijat voivat osallistua asianmukaisesti tiettyihin toimiin. .

Perustelu

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävän yhteistyön osalta Fiscalis-ohjelma olisi rajoitettava vain veropetosten, erityisesti rajat ylittävien karusellipetosten, ja veronkierron torjumiseen sekä verohallinnon työntekijöiden kouluttamiseen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Ohjelman tavoitteissa otetaan huomioon ongelmat ja haasteet, joita veroalalla seuraavalla vuosikymmenellä esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten unionin lainsäädännön yhdenmukainen täytäntöönpano, hallinnollinen yhteistyö, unionin taloudellisten etujen suojaaminen ja veroviranomaisten hallinnollisten valmiuksien parantaminen. Havaittujen uusien haasteiden problematiikan vuoksi myös petostentorjunnalle, hallinnollisen rasituksen vähentämiselle sekä kolmansien maiden ja osapuolten kanssa harjoitettavan yhteistyön parantamiselle olisi annettava lisää painoarvoa.

(5) Ohjelman tavoitteissa otetaan huomioon ongelmat ja haasteet, joita veroalalla seuraavalla vuosikymmenellä esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten unionin lainsäädännön yhdenmukainen täytäntöönpano, hallinnollinen yhteistyö, unionin, jäsenvaltioiden ja unionin veronmaksajien taloudellisten etujen suojaaminen ja veroviranomaisten hallinnollisten valmiuksien parantaminen. Havaittujen uusien haasteiden problematiikan vuoksi myös veropetosten, veronkierron ja kaikenlaisen kaksoisverotuksen ja kaksoisverovapauden torjunnalle, määrätietoiselle veron välttämiselle, hallinnollisen rasituksen vähentämiselle sekä tarvittaessa kolmansien maiden ja osapuolten kanssa harjoitettavan yhteistyön parantamiselle olisi annettava lisää painoarvoa erityisesti avoimuuden lisäämiseksi ja valvonnan tiukentamiseksi, jotta voidaan torjua verokeitaiden käyttöä.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Ennen vuotta 2014 voimassa olleessa ohjelmassa käytetyt välineet ovat osoittautuneet sopiviksi, minkä vuoksi niistä ei ole luovuttu. Koska operatiivisen yhteistyön on oltava jäsennellympää, ohjelmaan on lisätty uusia välineitä. Esimerkkejä näistä ovat unionin ja kansallisen tason asiantuntijoista koostuvat asiantuntijaryhmät, jotka huolehtivat yhdessä eräiden erityisalojen tehtävistä, ja julkishallinnon valmiuksien kehittämiseen tähtäävät toimet, joilla annetaan erityistukea hallinnollisten valmiuksien kehittämistä tarvitseville maille.

(6) Ennen vuotta 2014 voimassa olleessa ohjelmassa käytetyt välineet ovat osoittautuneet sopiviksi, minkä vuoksi niistä ei ole luovuttu. Koska operatiivisen yhteistyön on oltava jäsennellympää, ohjelmaan on lisätty uusia välineitä. Esimerkkejä näistä ovat unionin ja kansallisen tason asiantuntijoista koostuvat asiantuntijaryhmät, jotka huolehtivat yhdessä eräiden erityisalojen tehtävistä, ja julkishallinnon valmiuksien kehittämiseen tähtäävät toimet, joilla annetaan erityistukea hallinnollisten valmiuksien kehittämistä tarvitseville maille. Lisäämällä ohjelmaan valmiuksien kehittämiseen tähtääviä toimia tunnustetaan, että Fiscalis-ohjelmalla kyetään tarvittaessa parantamaan jäsenvaltioiden hallinnollisia valmiuksia.

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Arvioiden mukaan jäsenvaltioiden hallitukset menettävät vuosittain noin 860 000 miljoonaa euroa veronkierron ja noin 150 000 miljoonaa euroa veron välttämisen johdosta. Veronkierron ja veron välttämisen laajuus vähentää kansalaisten uskoa ja luottamusta verojen keruun oikeudenmukaisuuteen ja hyväksyttävyyteen. Puolittamalla tämän verokuilun jäsenvaltiot voisivat saada uusi verotuloja joutumatta nostamaan veroasteita. Euroopan parlamentti vaati 19 päivänä huhtikuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa1 ja Eurooppa-neuvosto 1 ja 2 päivänä maaliskuuta 2012 antamissaan päätelmissä konkreettisia keinoja veropetosten ja veronkierron torjumiseksi, muun muassa hallinnollisen yhteistyön ja verojärjestelmien välisen koordinoinnin avulla. On siis tärkeää kiinnittää lisää huomiota veropetosten, veron välttämisen ja veronkierron torjuntaan verrattuna ohjelmakauteen 2007–2013 sekä tukea unionin toimintasuunnitelmaa vahvistamalla sille kokonaisaikataulu ja määrällinen tavoite.

 

________________

 

1          Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0137.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Globaalistumisen jatkuessa tehokas petostentorjunta edellyttää myös kansainvälistä ulottuvuutta. Sen vuoksi unionin olisi hyödyllistä voida tehdä kehittyneiden kolmansien maiden kanssa sopimuksia eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulle kuuluvien osien käytöstä, jotta voitaisiin tukea tällaisten maiden ja jäsenvaltioiden välistä turvallista tietojenvaihtoa veroalan kahdenvälisten sopimusten puitteissa.

(8) Globaalistumisen jatkuessa tehokas veropetosten ja veronkierron torjunta edellyttää myös kansainvälistä ulottuvuutta. Sen vuoksi olisi olennaista, että unioni ja jäsenvaltiot voivat tehdä kehittyneiden kolmansien maiden kanssa sopimuksia eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulle kuuluvien osien tai asiaankuuluvien kansallisten tietojärjestelmien käytöstä, jotta voitaisiin tukea tällaisten maiden ja jäsenvaltioiden välistä turvallista tietojenvaihtoa veroalan kahdenvälisten sopimusten puitteissa.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Unionin taloudellisia etuja olisi suojattava koko menosyklin ajan sopivilla toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi sääntöjenvastaisuuksien estäminen, jäljittäminen ja tutkiminen, menetettyjen, väärin maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä sekä tarvittaessa rangaistukset.

(14) Unionin taloudellisia etuja olisi suojattava koko menosyklin ajan sopivilla toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi sääntöjenvastaisuuksien estäminen, jäljittäminen ja tutkiminen, menetettyjen, väärin maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä sekä tarvittaessa rangaistukset. Unionin taloudellisten etujen suojaaminen on selkeästi jäsenvaltioiden oman edun mukaista ja sitä voidaan pitää jäsenvaltioiden merkittävänä välineenä omien kansallisten tulojensa lisäämisessä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Fiscalis 2020 -ohjelman komitean olisi avustettava komissiota ohjelman täytäntöönpanossa.

(17) Fiscalis 2020 -ohjelman komitean olisi avustettava komissiota ohjelman täytäntöönpanossa sekä sen säännöllisessä arvioimisessa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Perustetaan monivuotinen Fiscalis 2020 -toimintaohjelma, jäljempänä 'ohjelma', jonka tarkoituksena on parantaa verotusjärjestelmien toimintaa sisämarkkinoilla.

1. Perustetaan monivuotinen Fiscalis 2020 -toimintaohjelma, jäljempänä 'ohjelma', jonka tarkoituksena on parantaa verotusjärjestelmien toimintaa ja niiden välistä yhteistyötä ja koordinointia sisämarkkinoilla.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat, jos niiden asiaa koskeva lainsäädäntö ja hallintomenetelmät ovat riittävän lähellä unionin lainsäädäntöä ja hallintomenetelmiä. Kyseiset kumppanimaat voivat osallistua ohjelmaan niiden säännösten mukaisesti, jotka määritellään sen jälkeen, kun näiden maiden kanssa on tehty niiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevat puitesopimukset.

(2) ainoastaan veropetosten, erityisesti rajat ylittävien karusellipetosten, ja veronkierron torjumiseen sekä verohallinnon henkilöstön kouluttamiseen liittyvissä kysymyksissä Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat, jos niiden asiaa koskeva lainsäädäntö ja hallintomenetelmät ovat riittävän lähellä unionin lainsäädäntöä ja hallintomenetelmiä. Kyseiset kumppanimaat voivat osallistua ohjelmaan niiden säännösten mukaisesti, jotka määritellään sen jälkeen, kun näiden maiden kanssa on tehty niiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevat puitesopimukset.

Perustelu

Fiscalis-ohjelmassa olisi keskityttävä sen päätarkoitukseen eli kansallisten veroviranomaisten yhteistyön tukemiseen. Tähän yhteistyöhön voisivat tietyin ehdoin osallistua myös liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat sekä Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat, mutta siinä olisi keskityttävä veropetosten ja veronkierron torjuntaan.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ulkopuoliset asiantuntijat voidaan kutsua ottamaan osaa ohjelmassa järjestettyihin valittuihin toimiin aina, kun tämä on 5 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeen. Komissio valitsee kyseiset asiantuntijat kyseisten toimien kannalta merkityksellisten taitojen, kokemusten ja tietämyksen perusteella.

Ulkopuoliset asiantuntijat voidaan tarvittaessa kutsua ottamaan osaa ohjelmassa järjestettyihin valittuihin toimiin aina, kun tämä on 5 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeen. Komissio valitsee kyseiset asiantuntijat mahdolliset eturistiriidat huomioon ottaen kyseisten toimien kannalta merkityksellisten taitojen, kokemusten ja tietämyksen perusteella ja siten, että liike-elämä ja kansalaisyhteiskunta ovat tasapuolisesti edustettuina. Valittujen asiantuntijoiden luettelo olisi julkaistava ja saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

Perustelu

Ulkopuolisten asiantuntijoiden tulisi osallistua vain tiettyihin toimiin rajoitetusti.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ohjelman yleistavoitteena on sisämarkkinoiden lujittaminen tehokkaiden ja tuloksellisten verotusjärjestelmien avulla.

1. Ohjelman yleistavoitteena on sisämarkkinoiden lujittaminen tehokkaiden ja tuloksellisten verotusjärjestelmien avulla ja veropetosten, veronkierron ja verojen määrätietoisen välttämisen torjuminen tekemällä yhteistyötä.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ohjelman erityistavoitteena on parantaa verotusjärjestelmien toimintaa erityisesti osallistujamaiden, niiden veroviranomaisten, virkamiesten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden välisen yhteistyön avulla.

2. Ohjelman erityistavoitteena on parantaa verotusjärjestelmien toimintaa ja tukea veropetosten, veronkierron ja määrätietoisen verojen välttämisen torjuntaa erityisesti osallistujamaiden, niiden veroviranomaisten, virkamiesten ja, kun se on aiheellista ja toivottavaa, ulkopuolisten asiantuntijoiden välisen yhteistyön avulla.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) yhteisen tietoliikenneverkon saatavuus eurooppalaisten tietojärjestelmien näkökulmasta;

(1) yhteisen tietoliikenneverkon saatavuus, esteetön käytettävyys ja asianmukainen kehittyminen eurooppalaisten tietojärjestelmien näkökulmasta;

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) ohjelman toimiin osallistujilta ja ohjelman käyttäjiltä saatu palaute.

(2) ohjelman toimiin osallistujilta ja ohjelman käyttäjiltä ennalta määriteltyjen ja julkisten kriteerien perusteella saatu palaute.

Perustelu

Ennalta määritetyt kriteerit olisi julkaistava avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Komissio laatii lisäksi muita mitattavissa ja objektiivisesti todennettavissa olevia indikaattoreita tavoitteen saavuttamisen arvioimiseksi.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) tuetaan unionin veroalan lainsäädännön valmistelua, johdonmukaista soveltamista ja tehokasta täytäntöönpanoa;

(a) tuetaan unionin veroalan lainsäädännön alusta alkaen koordinoitua valmistelua, johdonmukaista soveltamista ilman vääristymiä ja tehokasta täytäntöönpanoa;

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) torjutaan veropetoksia ja veronkiertoa erityisesti tukemalla tehokasta ja tuloksellista hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa;

(b) torjutaan veropetoksia, veronkiertoa ja määrätietoista veron välttämistä ja suojellaan unionin, jäsenvaltioiden ja unionin veronmaksajien taloudellisia etuja toteuttamalla tehokasta ja tuloksellista hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, joka perustuu selkeisiin ja avoimiin sääntöihin ja toimiviin sidosryhmien välisiin viestintävälineisiin, jotka eivät aiheuta lisää rasitusta tai byrokratiaa;

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) tuetaan unionin veroalan lainsäädännön johdonmukaista soveltamista ja täytäntöönpanoa;

(e) tuetaan ja kehitetään unionin veroalan politiikkojen ja lainsäädännön johdonmukaista soveltamista ja täytäntöönpanoa;

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) veropetosten ja veronkierron torjumiseksi tuetaan yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, muiden valtion viranomaisten, kolmansien maiden sekä talouden toimijoiden ja niiden järjestöjen kanssa erityisesti edistämällä tehokasta ja tuloksellista hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, lisäämällä verolakien noudattamista ja parantamalla verohallintoa.

(f) veropetosten ja veronkierron torjumiseksi tuetaan yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, muiden valtion viranomaisten, kolmansien maiden sekä talouden toimijoiden ja niiden järjestöjen kanssa erityisesti edistämällä tehokasta ja tuloksellista hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa samalla kun automaattista tietojenvaihtoa pyritään jatkuvasti yleistämään ja laajentamaan ja lisäämällä verolakien noudattamista ja parantamalla verohallintoa.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kaikkien ensimmäisessä kohdassa mainittujen ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista mitataan määrällisten ja laadullisten indikaattorien yhdistelmällä. Komissio laatii tavoitteita varten erityisiä mitattavissa olevia ja objektiivisesti todennettavia indikaattoreita.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) kahden tai useamman osallistujamaan, joista ainakin yhden on oltava jäsenvaltio, järjestämät monenväliset valvontatoimet, yhteiset tarkastukset ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa unionin lainsäädännössä säädetyt muut toimet, joiden tarkoituksena on valvoa koordinoidulla tavalla yhden tai useamman toisiinsa yhteydessä olevan verovelvollisen verotusta;

(3) kolmen tai useamman osallistujamaan, joista ainakin kahden on oltava jäsenvaltioita, järjestämät monenväliset valvontatoimet, yhteiset tarkastukset ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa unionin lainsäädännössä säädetyt muut toimet, joiden tarkoituksena on valvoa koordinoidulla tavalla yhden tai useamman toisiinsa yhteydessä olevan verovelvollisen verotusta;

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan todellinen EU:n/Euroopan laajuinen ulottuvuus, koska Fiscalis-ohjelmalla ei tueta kahdenvälisiä verotusyhteistyöhankkeita.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – a alakohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6) julkishallinnon valmiuksien kehittäminen ja tätä tukevat toimet;

(6) julkishallinnon valmiuksien kehittäminen, erityisesti veropetosten, veronkierron ja määrätietoisen veron välttämisen torjumiseksi, ja tätä tukevat toimet;

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – a alakohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9) kaikki muut toimet, joilla tuetaan 5 artiklassa säädettyjä yleis- ja erityistavoitteita.

(9) kaikki muut toimet, joilla tuetaan 5 artiklassa säädettyjä yleis- ja erityistavoitteita edellyttäen, että toimien tarpeellisuus on perusteltu asianmukaisesti.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) Tietoteknisten valmiuksien kehittäminen: liitteessä olevassa 1 kohdassa säädettyjen unionin osien ja unionin lainsäädännön nojalla perustettujen uusien eurooppalaisten tietojärjestelmien kehitystyö, ylläpitäminen, käyttäminen ja laadunvalvonta.

(b) Tietoteknisten valmiuksien lisääminen veroviranomaisten kehityksen vauhdittamiseksi ja niiden tukemisen tehostamiseksi seuraavia tarkoituksia varten: liitteessä olevassa 1 kohdassa säädettyjen unionin osien ja unionin lainsäädännön nojalla perustettujen uusien eurooppalaisten tietojärjestelmien kehitystyö, ylläpitäminen, käyttäminen ja laadunvalvonta.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tässä artiklassa tarkoitetuille tukikelpoisille toimille osoitettavat resurssit on jaettava tasapuolisesti ja oikeasuhteisesti kyseisten toimien todellisiin tarpeisiin nähden. Komissio arvioi osana vuotuista ohjelmaa sekä välivaiheen arvioinnin yhteydessä tarvetta ottaa käyttöön eri tukikelpoisiin toimiin sovellettavat määrärahojen enimmäismäärät.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Osallistujamaiden on varmistettava, että virkamiehillä, jotka nimetään osallistumaan yhteisiin toimiin, on tehtävään soveltuva profiili ja pätevyys.

1. Osallistujamaiden on varmistettava, että virkamiehillä, jotka nimetään osallistumaan yhteisiin toimiin, on tehtävään soveltuva profiili ja pätevyys, kielitaito mukaan luettuna.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen tarkoitetut rahoituspuitteet vahvistetaan nykyhinnoissa 234 370 000 euroksi.

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta XX päivänä YY kuuta 201Z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [17] kohdan mukaiset ohjelman toteuttamiseen tarkoitetut rahoituspuitteet vahvistetaan nykyhinnoissa 234 370 000 euroksi edellyttäen, että määrä on yhteensopiva vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen kanssa.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Vuotuisista määrärahoista on päätettävä budjettivallan käyttäjän erityinen toimivalta huomioon ottaen.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ohjelmaan osoitetuilla määrärahoilla voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja viestintätoimintaan, mukaan luettuna Euroopan unionin poliittisista prioriteeteista tiedottaminen sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietotekniikkaverkkoihin liittyvät kulut sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja hallinnollisen avun kulut, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

2. Ohjelmaan osoitetuilla määrärahoilla voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään säännölliseen valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotustoimintaan ja tämän asetuksen tavoitteisiin liittyviin unionin viestintätoimiin, tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietotekniikkaverkkoihin liittyviin kuluihin sekä kaikkiin muihin sellaisen teknisen ja hallinnollisen avun kuluihin, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman täytäntöönpanemiseksi komissio hyväksyy vuotuiset työohjelmat, joissa vahvistetaan saavutettavat tavoitteet, ennakoidut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä ohjelmien kokonaismäärä. Niihin sisältyy lisäksi kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin toimityypille alustavasti kohdennettava rahoitusosuus ja alustava toteutusaikataulu. Avustuksia varten työohjelmiin sisällytetään painopisteet, olennaiset arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Ohjelman täytäntöönpanemiseksi komissio hyväksyy vuotuiset työohjelmat, joissa vahvistetaan saavutettavat tavoitteet, ennakoidut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä ohjelmien kokonaismäärä. Niihin sisältyy lisäksi kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin toimityypille alustavasti kohdennettava rahoitusosuus ja alustava toteutusaikataulu. Avustuksia varten työohjelmiin sisällytetään painopisteet, olennaiset arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään komission vuosittain julkaiseman, edellisen vuotuisen ohjelman täytäntöönpanoa ja konkreettisia sekä mikäli mahdollista määrällisiä tuloksia arvioivan kertomuksen pohjalta 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio pyrkii määrittelemään mitattavissa ja objektiivisesti todennettavissa olevia tulosindikaattoreita.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Arviointi

Arviointi ja uudelleentarkastelu

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio huolehtii ohjelman väli- ja loppuarvioinneista 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta. Tulokset sisällytetään päätöksiin myöhempien ohjelmien mahdollisesta jatkamisesta, muokkaamisesta tai lykkäämisestä. Arvioinnit suorittaa riippumaton ulkopuolinen arvioija.

1. Komissio huolehtii ohjelman säännöllisestä arvioimisesta ja toimittaa parlamentille ja neuvostolle ohjelman väli- ja loppuarvioinnin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta. Tulokset sisällytetään päätöksiin myöhempien ohjelmien mahdollisesta jatkamisesta, muokkaamisesta tai lykkäämisestä. Arvioinnit suorittaa riippumaton ulkopuolinen arvioija julkisten ja ennalta määriteltyjen kriteerien pohjalta. Komissio voi arviointien perusteella tarvittaessa esittää lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi.

(1)

EUVL C 143, 22.5.2012, s. 48.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.


PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio on ottanut huomioon parlamentin ja neuvoston pyynnön ehdotetun Fiscus-ohjelman jakamisesta ja hyväksynyt 29. elokuuta tarkistetut ehdotukset kahdeksi erilliseksi ohjelmaksi (Fiscalis 2020 ja Tulli 2020).

Fiscalis-ohjelman tavoitteena on sen edeltäjien tapaan tukea kansallisten veroviranomaisten välistä yhteistyötä, jotta voitaisiin maksimoida niiden tehokkuus ja välttää niiden työssä ilmeneviä yhteensopimattomuuksia, jotka voisivat haitata sisämarkkinoiden toimintaa. Ohjelmalla on tarkoitus helpottaa veroalan henkilöstön verkottumista, yhteisiä toimia ja koulutusta sekä samalla rahoittaa tietotekniikkajärjestelmiä tehokkaan tietojenvaihdon takaamiseksi kansallisten veroviranomaisten välillä.

Fiscalis 2020 -ohjelman tavoitteena on suojella EU:n ja jäsenvaltioiden taloudellisia etuja ja parantaa veroviranomaisten valmiuksia. Komissio ehdottaa, että keskityttäisiin erityisesti petosten torjuntaan, hallinnollisen rasituksen vähentämiseen ja yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa.

Fiscalis 2020 -ohjelmaa koskevaan asetukseen sisältyy (nykyhinnoissa) 234 370 000 euron talousarviokehys kaudeksi 2014–2020.

Esittelijän kanta

•   Ohjelman jatkuminen

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että edellisen Fiscalis 2013 -ohjelman menestyksekkäitä toimia on tarkoitus jatkaa EU:n uudella ohjelmakaudella. Fiscalis 2013 -ohjelma on saanut kaikilta asianosaisilta sidosryhmiltä (esimerkiksi kansallisten verovirastojen virkamiehiltä) erittäin myönteisen arvion vuonna

2010 ohjelman puolivälissä tehdyssä arvioinnissa, ja kansalliset veroviranomaiset ovat pyytäneet, että sitä jatkettaisiin vuoden 2013 jälkeen).

Ohjelma tuottaa todellista eurooppalaista lisäarvoa ja vastaa Euroopan parlamentin pyyntöön siitä, että kansallisten veroviranomaisten keskinäistä yhteistyötä ja sen koordinointia olisi parannettava, jotta voidaan torjua veronkiertoa, veropetoksia ja kaksinkertaista verottamattomuutta sekä vähentää hallinnollista rasitetta, sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan esteitä sekä kaksinkertaista verottamista. Ohjelmalla pyritään myös tukemaan innovointia ja teknistä kehitystä jäsenvaltioiden verohallinnoissa, joten se lisäisi myös kansallisten verohallintojen tuottavuutta.

•   Ehdotettu oikeusperusta

Komissio ehdottaa Fiscalis 2020 -ohjelmalle kolmea oikeusperustaa:

         SEUT:n 197 artiklaa hallinnolliseen yhteistyöhön

–         SEUT:n 114 artiklaa valmiuksien kehittämiseen liittyviin näkökohtiin

–         SEUT:n 212 artiklaa kehittyneiden kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön täydentävänä kolmantena oikeusperustana.

Esittelijä pitää kolmea oikeusperustaa erittäin epätavallisena ja kyseenalaistaa niiden tarpeellisuuden. Hän toteaa kuitenkin samalla, että tämä ei mitenkään rajoita Euroopan parlamentin toimivaltaa yhtenä lainsäädäntövallan käyttäjänä, ja hyväksyy siksi ehdotetut oikeusperustat.

•   Ohjelman ehdotettu laajentaminen kolmansiin maihin ja ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistuminen

Komissio ehdottaa, että Fiscalis-ohjelmaa laajennetaan niin, että siihen voisivat tiettyjen ehtojen täyttyessä osallistua myös liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat sekä Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat.

Esittelijä suhtautuu tähän ehdotukseen periaatteessa myönteisesti, mutta rajoittaisi kuitenkin yhteistyötä ja keskittäisi sen ainoastaan veronkierron ja veropetosten torjuntaan, koska ohjelman määrärahat ovat rajalliset.

Komissio ehdottaa myös, että varattaisiin mahdollisuus ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumiseen. Näitä ulkopuolisia asiantuntijoita voivat olla esimerkiksi kolmansien maiden virkamiehet tai kansainvälisten järjestöjen edustajat tai tiettyä toimintaa harjoittavat talouden toimijat.

Esittelijä ehdottaa, että näiden tahojen osallistuminen rajataan tiettyihin toimiin, koska Fiscalis-ohjelmassa olisi vastedeskin keskityttävä kansallisten veroviranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön, joka on ohjelman päätavoite.

•   Vuotuinen työohjelma / Delegoidut säädökset

Komission ehdotuksessa esitetään, että komissiolle siirrettäisiin valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, ja että vuotuinen työohjelma hyväksyttäisiin noudattaen menettelyä, joka on vahvistettu yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetussa asetuksessa (16. helmikuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011). 182/2011).

Esittelijä on valmis tukemaan komission ehdotusta täytäntöönpanosäädösten osalta edellyttäen, että asetukseen sisällytetään keskeiset osatekijät ja ohjeet sekä tarkkaan määritelty luettelo tavoitteista, joissa on otettava huomioon eurooppalaisten veronmaksajien – ei ainoastaan verohallintojen – edut.

•   Määrärahat

Tässä mietinnössä ei oteta kantaa esitettyihin määrärahoihin, sillä niistä neuvotellaan vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Tätä samaa lähestymistapaa noudattavat muutkin Euroopan parlamentin valiokunnat, jotka käsittelevät tulevia EU:n rahoitusohjelmia.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (9.7.2012)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Fiscalis) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta

(COM(2011)0706 – C7‑0398/2011 – 2011/0341B(COD))

Valmistelija: Hynek Fajmon

LYHYET PERUSTELUT

Komissio esittää FISCUS-ohjelmaa Tulli 2013- ja Fiscalis 2013 -ohjelmien yhteiseksi seuraajaksi. Monivuotista rahoituskehystä koskevan laajemman paketin yhteydessä marraskuun alkupuolella esitelty FISCUS-ohjelma yhdistää kaksi ohjelmaa yhdeksi ohjelmaksi yksinkertaistamisen periaatteen mukaisesti.

Tulli 2013 -ohjelma, joka koskee tullitoimintaa ja tukee tulliunionin ratkaisevan tärkeää työtä, kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Fiscalis 2013 sen sijaan vahvistaa sisämarkkinoiden toimintaa parantamalla EU:n verotusjärjestelmien tehokkuutta siten, että ohjelma lisää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Viimeksi mainittu EU:n ohjelma ei saisi vaikuttaa veropolitiikkaan, koska verotus kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Valmistelija suhtautuu suurella varauksella ehdotettuun kahden oikeusperustan yhdistämiseen. Kahden ohjelman tavoitteet ja toimintayhteydet ovat eriävät ja erilaiset, minkä vuoksi niiden täytäntöönpanon, arvioinnin, seurannan ja valvonnan olisi kuuluttava erillisten oikeudellisten järjestelyjen piiriin.

Lisäksi on mainittava, että yhdistämistä ei ehdotettu kummankaan ohjelman väliarvioinnissa ja että komission ehdotusta tukevaa näyttöä ei ole esitetty, vaikka komissio onkin esittänyt perustelunsa. Riippumattomien konsulttien arviointien mukaan sekä Fiscalis-ohjelma että Tulli-ohjelma ovat toimineet hyvin erillisinä ohjelmina.

Koska komissio on pitänyt kahden ohjelman määrärahat erillisinä ja ilmoittanut haluavansa säilyttää ohjelmien identiteetit erillisinä, näyttäisi loogiselta, että määrärahojen ja identiteetin säilyttäminen ennallaan edellyttää ohjelmien säilyttämistä erillisinä kokonaisuuksina.

Vaikka valmistelija tukeekin sekä Fiscalis-ohjelmaa että Tulli-ohjelmaa, hän suosittelee, että Euroopan parlamentti joko harkitsee komission ehdotuksen hylkäämistä tai että asiasta vastaavat parlamentin valiokunnat ryhtyvät muihin toimenpiteisiin, joiden tuloksena Fiscalis‑ohjelman ja Tulli-ohjelman erilliset oikeusperustat säilytetään ennallaan. Tämä sallisi näiden merkittävien asioiden erillisen käsittelyn ja niitä koskevat erilliset neuvottelut kahden erillisen lainsääsäädäntöehdotuksen pohjalta.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

-A. ottaa huomioon, että Fiscalis- ja Tulli‑ohjelmien tavoitteet ja toimintayhteydet ovat toisistaan poikkeavat ja erilaiset ja että riippumattomien konsulttien arviointien mukaan mainitut ohjelmat ovat toimineet hyvin erillisinä ohjelmina;

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

-1 kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

-1. korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeellinen ja että sitä ei voida vahvistaa ennen kuin on päästy sopimukseen ehdotuksesta vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamista koskevaksi asetukseksi;

Tarkistus  3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

-1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

-1 a. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten1; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä poliittisista painopisteistään ja Lissabonin sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan odottamattomiin tapahtumiin; huomauttaa, että vaikka resursseja lisättäisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta, unionin hyväksymien tavoitteiden ja sitoumusten ja unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja; kehottaa neuvostoa – jos se on eri mieltä tästä lähestymistavasta – ilmoittamaan selvästi, mitkä poliittiset ensisijaiset tavoitteet tai hankkeet voitaisiin sivuuttaa kokonaan huolimatta siitä, että ne todistetusti tuottavat eurooppalaista lisäarvoa;

 

______________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus  4

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a. katsoo, että Fiscalis- ja Tulli‑ohjelmien täytäntöönpanon, arvioinnin, seurannan ja valvonnan olisi kuuluttava erillisten oikeudellisten järjestelyjen piiriin ja että ohjelmien identiteetit voidaan säilyttää parhaiten siten, että ohjelmat ovat erillisiä;

Tarkistus  5

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. aikoo näin ollen ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, komission ehdotuksen mahdollinen hylkääminen mukaan luettuna, jotta Fiscalis- ja Tulli‑ohjelmille hyväksytään erilliset oikeusperustat;

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Ohjelman toimenpiteiden eli eurooppalaisten tietojärjestelmien, tulli- ja veroviranomaisten yhteisten toimien sekä yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 ‑strategian toteutumista. Ohjelma tarjoaa puitteet toimille, joilla pyritään tulli- ja veroviranomaisten toiminnan tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen sekä unionin taloudellisten etujen turvaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan aktiivisesti tulliliiton ja sisämarkkinoiden toimintaa.

(3) Ohjelman toimenpiteiden eli eurooppalaisten tietojärjestelmien, tulli- ja veroviranomaisten yhteisten toimien sekä yhteisten koulutusaloitteiden avulla edistetään osaltaan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 ‑strategian toteutumista vahvistamalla sisämarkkinoiden toimintaa, muodostamalla kehyksen julkisen sektorin tuottavuutta edistävien hankkeiden tukemiselle ja nopeuttamalla kansallisten ja eurooppalaisten tulli- ja verohallintojen teknistä kehitystä ja innovaatioita. Ohjelma tarjoaa puitteet toimille, joilla pyritään tulli- ja veroviranomaisten toiminnan tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen sekä rationalisointiin ja koordinointiin koskien jäsenvaltioiden toimia, jotka tähtäävät niiden sekä unionin taloudellisten etujen turvaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan aktiivisesti tulliliiton ja sisämarkkinoiden toimintaa;

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Ohjelman tullia koskevan osan olisi johdettava jäsenvaltioiden entistä laajempaan tulliyhteistyöhön, joka on olennaista sisämarkkinoiden kannalta. Tullit ovat myös merkittävä tulonlähde niin unionin kuin kansallisten talousarvioiden kannalta, ja niitä voidaan näin ollen pitää merkittävänä tehokkaan julkisen talouden välineenä.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Arvioiden mukaan veropetokset maksavat jäsenvaltioiden hallituksille vuosittain noin 860 miljardia euroa ja veron välttäminen noin 150 miljardia euroa. Veropetosten ja veron välttämisen laajuus vähentää kansalaisten uskoa ja luottamusta verojen keruun oikeudenmukaisuuteen ja hyväksyttävyyteen. Puolittamalla tämän verotulovajeen jäsenvaltiot voisivat saada uusia verotuloja joutumatta nostamaan veroasteita. Euroopan parlamentti vaati 19 päivänä huhtikuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa1 ja Eurooppa-neuvosto 1 ja 2 päivänä maaliskuuta 2012 antamissaan päätelmissä konkreettisia keinoja veropetosten ja veronkierron torjumiseksi, muun muassa hallinnollisen yhteistyön ja verojärjestelmien välisen koordinoinnin avulla. On siis tärkeää kiinnittää lisää huomiota veropetosten, veron välttämisen ja veronkierron torjuntaan verrattuna ohjelmakauteen 2007–2013 sekä tukea EU:n toimintasuunnitelmaa vahvistamalla sille kokonaisaikataulu ja määrällinen tavoite.

 

________________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2012)0137.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Unionin taloudellisia etuja olisi suojattava koko menosyklin ajan sopivilla toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi säännönvastaisuuksien estäminen, jäljittäminen ja tutkiminen, menetettyjen, väärin maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä sekä tarvittaessa rangaistukset.

(14) Unionin taloudellisia etuja olisi suojattava koko menosyklin ajan sopivilla toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi säännönvastaisuuksien estäminen, jäljittäminen ja tutkiminen, menetettyjen, väärin maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä sekä tarvittaessa rangaistukset. Unionin taloudellisten etujen suojaaminen on selkeästi jäsenvaltioiden oman edun mukaista, ja sitä voidaan myös pitää merkittävänä välineenä, jolla jäsenvaltiot voivat lisätä omia kansallisia tulojaan.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän tavoitteen toteutumista mitataan muun muassa seuraavalla indikaattorilla: miten muuttuu ohjelman intressitahojen tahojen käsitys siitä, miten ohjelmalla on onnistuttu tukemaan tulliliiton toimintaa ja lujittamaan sisämarkkinoita.

Tämän tavoitteen toteutumista mitataan muun muassa seuraavalla indikaattorilla: miten muuttuu ohjelman intressitahojen tahojen käsitys siitä, miten ohjelmalla on onnistuttu tukemaan tulliliiton toimintaa ja lujittamaan sisämarkkinoita. Komissio laatii lisäksi muita mitattavissa ja objektiivisesti todennettavissa olevia tavoiteindikaattoreita.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) torjutaan petoksia ja veronkiertoa sekä vahvistetaan kilpailukykyä sekä turvallisuutta ja vaarattomuutta lujittamalla yhteistyötä kansainvälisten ja muiden järjestöjen, muiden valtion viranomaisten, kolmansien maiden sekä talouden toimijoiden ja niiden järjestöjen kanssa;

c) torjutaan petoksia, veron välttämistä ja veronkiertoa sekä vahvistetaan kilpailukykyä sekä turvallisuutta ja vaarattomuutta lujittamalla yhteistyötä kansainvälisten ja muiden järjestöjen, muiden valtion viranomaisten, kolmansien maiden sekä talouden toimijoiden ja niiden järjestöjen kanssa;

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) turvataan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudelliset edut petosten ja veronkierron torjunnan avulla;

e) turvataan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden taloudelliset edut petosten, veron välttämisen ja veronkierron torjunnan avulla;

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kaikkien edellä mainittujen erityisten tavoitteiden saavuttamista mitataan indikaattorilla, joka perustuu ohjelman intressitahojen käsitykseen siitä, miten ohjelmalla on onnistuttu vaikuttamaan näiden erityisten tavoitteiden toteutumiseen.

2. Kaikkien edellä mainittujen erityisten tavoitteiden saavuttamista mitataan määrällisten ja laadullisten indikaattorien yhdistelmällä. Komissio laatii erityisesti jokaista 1 kohdassa esitettyä tavoitetta varten mitattavissa olevia ja objektiivisesti todennettavia tavoiteindikaattoreita.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen tarkoitetut rahoituspuitteet vahvistetaan nykyhinnoissa 777 600 000 euroksi.

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta XX päivänä YY kuuta 201Z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [17] kohdan mukaiset ohjelman toteuttamiseen tarkoitetut rahoituspuitteet vahvistetaan nykyhinnoissa 777 600 000 euroksi.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Vuotuisista määrärahoista päätetään kunnioittaen budjettivallan käyttäjän erityistä toimivaltaa.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio panee ohjelman täytäntöön jokaista ohjelman osaa koskevan vuosittaisen työohjelman avulla. Työohjelmaan kirjataan ohjelman painopisteet, talousarvion erittely ja toimille myönnettävien avustusten arviointikriteerit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa mainitun tarkastelumenettelyn sekä varainhoitoasetuksen mukaisesti.

1. Komissio panee ohjelman täytäntöön jokaista ohjelman osaa koskevan vuosittaisen työohjelman avulla. Työohjelmaan kirjataan ohjelman painopisteet, talousarvion erittely ja toimille myönnettävien avustusten arviointikriteerit. Näissä vuosittaisissa työohjelmissa noudatetaan huolellisesti tullia ja verotusta koskevien osien välistä tasapainoa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111, 14 artiklan 2 kohdassa mainitun tarkastelumenettelyn sekä varainhoitoasetuksen mukaisesti.

 

________________

 

1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ohjelman vaikutuksia mitattaessa hyödynnetään muun muassa 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tuloksellisuutta mittaavia keskeisiä indikaattoreita. Vaikutuksia verrataan ennakolta määriteltyihin lähtöarvoihin, jotka kuvaavat ennen täytäntöönpanoa vallinnutta tilannetta.

2. Ohjelman vaikutuksia mitattaessa hyödynnetään muun muassa 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tuloksellisuutta mittaavia keskeisiä indikaattoreita. Komissio pyrkii määrittelemään nämä indikaattorit siten, että ne ovat mitattavissa ja objektiivisesti todennettavissa. Tuloksellisuutta mittaavia indikaattoreita verrataan ennakolta määriteltyihin lähtöarvoihin, jotka kuvaavat ennen täytäntöönpanoa vallinnutta tilannetta.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Arviointi

Arviointi ja uudelleentarkastelu

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio laatii väliarviointikertomuksen, jossa tarkastellaan ohjelman toimien tavoitteiden saavuttamista, resurssien käytön tehokkuutta sekä ohjelman eurooppalaista lisäarvoa. Raportti laaditaan viimeistään vuoden 2018 puolivälissä. Raportissa käsitellään lisäksi yksinkertaistamista, tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuden säilymistä sekä sitä, miten ohjelmalla on edistetty unionin painopisteitä eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

2. Komissio laatii väliarviointikertomuksen, jossa tarkastellaan ohjelman toimien tavoitteiden saavuttamista, resurssien käytön tehokkuutta sekä ohjelman eurooppalaista lisäarvoa. Raportti laaditaan viimeistään vuoden 2018 puolivälissä. Raportissa käsitellään lisäksi yksinkertaistamista, tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuden säilymistä sekä sitä, miten ohjelmalla on edistetty unionin painopisteitä eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Tämän arvioinnin perusteella ja tarpeen vaatiessa komissio voi ehdottaa lainsäädäntövallan käyttäjälle tämän asetuksen muuttamista.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Liite – I osa – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. perustetaan tulli- ja veroalaan liittyviä toimia, joihin kolmannet maat ja ulkopuoliset asiantuntijat voivat ottaa osaa;

6. perustetaan tulli- ja veroalaan liittyviä toimia, joihin kolmannet maat ja ulkopuoliset asiantuntijat voivat ottaa osaa, erityisesti avoimuuden lisäämiseksi ja valvonnan tiukentamiseksi, jotta voidaan torjua verokeitaiden käyttöä;

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (FISCALIS) perustaminen ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0706 – C7-0145/2012 – 2011/0341B(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.6.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Hynek Fajmon

20.6.2012

Hyväksytty (pvä)

20.6.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (FISCALIS) perustaminen ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2012)0465 – C7-0242/2012 – COM(2011)0706 – C7-0145/2012 – 2011/0341B(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.8.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.6.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2012

IMCO

14.6.2012

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

10.7.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Theodor Dumitru Stolojan

25.10.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

25.6.2012

8.10.2012

6.11.2012

 

Hyväksytty (pvä)

29.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann, Gianni Pittella, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jan Kozłowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.12.2012

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö