ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии

12.12.2012 - (COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Philippe Lamberts
Докладчик по становище (*): Chrysoulia Paliadeli, комисия по култура и образование
(*) Асоциирана комисия — член 50 от Правилника за дейността


Процедура : 2011/0384(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0403/2012
Внесени текстове :
A7-0403/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0817),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0467/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по култура и образование, комисията по бюджети, както и на комисията по правни въпроси (A7-0403/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж отрежда водеща роля на Европейския институт за иновации и технологии (наричан по-долу „EIT“), който допринася за редица водещи инициативи.

(1) Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж отрежда водеща роля на Европейския институт за иновации и технологии (наричан по-долу „EIT“), който цели да допринесе за редица водещи инициативи, по-специално водещите инициативи „Съюз за иновации“ и „Младеж в движение“.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В периода 2014—2020 г. EIT следва да допринесе за целите на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации, създадена с Регламент № XX/XXXX на Европейския парламент и на Съвета (наричана по-долу „Хоризонт 2020“) чрез интегриране на триъгълника на знанието — научни изследвания, иновации и образование.

(2) В периода 2014—2020 г. EIT следва да допринесе за целите на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации, създадена с Регламент № XX/XXXX на Европейския парламент и на Съвета (наричана по-долу „Хоризонт 2020“) чрез интегриране на триъгълника на знанието — научни изследвания, иновации и образование с цел насърчаване на високи постижения и ускоряване на иновациите.

Обосновка

Целта на EIT е да обедини трите части от триъгълника на знанието с цел насърчаване на високите постижения, които ускоряват иновациите.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Правилата относно управлението на правата на интелектуална собственост са определени в правилата за участие.

(4) Правилата относно разпространяването на резултатите чрез свободен достъп, лицензирането и управлението на правата върху интелектуална собственост са определени в правилата за участие и в Стратегическата иновационна програма на EIT.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Като водеща европейска институция в областта на иновациите, EIT и общностите на знание и иновации (наричани по-долу ОЗИ), следва да играят иновативна роля в процеса на идентифициране и подпомагане на иновативни практики за управление на правата върху интелектуална собственост, като насърчават прозрачността, трансфера на знания и разпространението.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) EIT следва пряко да работи с национални и регионални представители и с други заинтересовани страни от всички звена на иновационния процес, което ще бъде от взаимна полза за всички участници. За по-систематичното провеждане на такъв диалог и обмен следва да се организира форум на заинтересованите страни към EIT, който обединява по-широк кръг от заинтересовани страни около междусекторни въпроси.

(6) EIT следва пряко да работи с национални и регионални представители и с други заинтересовани страни от всички звена на иновационния процес, което ще бъде от взаимна полза за всички участници. За по-систематичното провеждане на такъв диалог и обмен следва да се организира форум на заинтересованите страни към EIT, който обединява под една обща платформа всички ОЗИ и по-широк кръг от заинтересовани страни около междусекторни въпроси. С цел да гарантира по-широко ангажиране на всички заинтересовани страни, EIT следва да провежда подходящи информационни кампании, насочени към европейски университети, национални, регионални и местни органи, свързани с политики в областта на научноизследователската и развойна дейност и иновациите. ОЗИ следва също да създадат процедури за редовни консултации на заинтересованите страни в своята конкретна сфера на действие.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) EIT следва да обръща внимание на това да бъде постигнат добър баланс между различните действащи лица от триъгълника на знанието, които участват в ОЗИ, като специално внимание следва да бъде отделено на по-малките участници и включването на частния сектор. По-специално EIT следва да се стреми да се ангажира по-тясно с МСП, за да гарантира активното им участие в дейностите на ОЗИ. Нещо повече, публичните дружества и местните органи, както и организациите с нестопанска цел, следва да бъдат включени в ОЗИ, когато това е целесъобразно.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) EIT следва и занапред да насърчава признаването от страна на държавите членки на образователните степени и дипломите на EIT, носещи неговия етикет за високи постижения.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) EIT следва да насърчава, посредством характера и състава си, мултидисциплинарните и интердисциплинарните подходи към иновациите и предприемачеството, включително развитието на нетехнологични решения, организационни подходи, нови бизнес модели, системни иновации и иновации в публичния сектор, като необходимо допълнение към съсредоточените върху технологиите и техниката иновационни дейности.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в) Тъй като социалните предприятия по природа са много иновативни чрез стоките или услугите, които предлагат, те могат да допринесат за справяне с главните обществени предизвикателства. Ето защо, социалните иновации и социалното предприемачество следва да бъдат, когато това е целесъобразно, важна част от дейностите на EIT и ОЗИ.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Следва да се определи обхватът на финансовото участие, предоставяно от страна на EIT за общностите на знание и иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и да се уточнят източниците на финансови средства за ОЗИ.

(7) Следва да се определи обхватът на финансовото участие, предоставяно от страна на EIT за общностите на знание и иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и да се уточнят източниците на финансови средства за ОЗИ. По-специално EIT следва да действа като инвеститор и целта предоставяното от него финансиране да бъде да действа като капиталов лост за други източници на публично и частно финансиране, включително други фондове на ЕС. Равнището на този капиталов лост следва да бъде ясно определено.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Съставът на органите на EIT следва да се опрости. Работата на управителния съвет на EIT следва да се рационализира, а ролята и задачите на управителния съвет и директора следва да бъдат допълнително уточнени.

(8) Съставът на органите на EIT следва да се опрости, да отразява трите измерения на триъгълника на знанието и да се стреми към постигане на баланс между половете. Работата на управителния съвет на EIT следва да се рационализира, а ролята и задачите на управителния съвет и директора следва да бъдат допълнително уточнени. Управителният съвет и директорът следва да действат в интерес на EIT по независим, безпристрастен и прозрачен начин.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Нови ОЗИ, включително техните приоритетни области и организацията и графикът на процедурата за избора им, следва да бъдат създадени в съответствие с условията и реда, определени в стратегическата иновационна програма.

(9) EIT може да разпределя бюджета си към вече създадени ОЗИ или към новоизбрани такива.

 

От 2014 г. EIT следва да започне избора на най-много четири нови ОЗИ в тематичните приоритетни области, както са определени в стратегическата иновационна програма (СИП).

 

От 2018 г., в зависимост от наличните бюджетни средства и след консултация със заинтересованите лица, EIT следва да отправи допълнителни покани за представяне на предложения да подбор на ОЗИ по оставащите тематични области, предвидени в СИП или нови тематични области, които попадат в обхвата на целите на „Хоризонт 2020“.

 

(9a) Нови ОЗИ следва да бъдат създадени и избрани от EIT на основата на открита, прозрачна и състезателна процедура при яснота и предвидимост за възможните участници. Процедурата по избор на ОЗИ следва да се основава на минималните условия от критериите за допустимост и да отговаря на критериите за избор, като бъде показан потенциалът, качеството и жизнеспособността на предложението.

 

(9б) EIT следва да вземе предвид факта, че не всички ОЗИ ще имат едни и същи финансови потребности, а някои ще бъдат по-капиталоемки от други. Ето защо EIT следва да определи размера на финансовата подкрепа, която ще предостави на ОЗИ.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) ОЗИ следва да разширят образователната си дейност, като предоставят курсове за професионално обучение.

(10) ОЗИ следва да разширят образователната си дейност, като предоставят курсове за професионално обучение и летни обучителни курсове, курсове за дистанционно обучение и стажове за докторанти . EIT следва да инвестира в създаването на име на световно равнище в областта на иновативното предприемаческо обучение.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) EIT и ОЗИ следва да развиват полезни образователни взаимодействия с политиките на ЕС и държавите членки с цел подкрепа на бъдещото наличие на необходимия човешки капитал, който е от жизненоважно значение за пътя на Европа към научно, технологично и иновативно лидерство. С тази цел образованието по науки, технологии, инженерство и математика (STEM) следва да бъде насърчавано, както и да бъдат създавани обучения в предприемачество, стажове и стипендии за младите европейци и най-добрите ученици и студенти от гимназиите и университетите.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Необходимо е Комисията и EIT да си сътрудничат при организацията на наблюдението и оценките на ОЗИ с цел да се гарантира съгласуваност с цялостната система за наблюдение и оценка на равнището на ЕС.

(11) Необходимо е Комисията и EIT да си сътрудничат при организацията на наблюдението и оценките на ОЗИ с цел да се гарантира съгласуваност с цялостната система за наблюдение и оценка на равнището на ЕС. По-специално, следва да бъдат изяснени принципите за наблюдение на ОЗИ и EIT. Координацията и сътрудничеството между ОЗИ следва да бъдат осъществявани от EIT, за да се гарантират полезни взаимодействия и създаване на добавена стойност от взаимодействието между множеството партньори на EIT.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) ОЗИ следва да търсят полезни взаимодействия с други подходящи инициативи на Европейския съюз.

(12) ОЗИ следва да търсят полезни взаимодействия с други подходящи научноизследователски и иновативни инициативи и инструменти, създадени на европейско равнище, включително европейските партньорства за иновации, европейските индустриални инициативи съгласно Плана SET и други публично-частни партньорства.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) ОЗИ следва да действат като „иновационни катализатори“, способни да създадат значителен брой иноватори, от които има голяма нужда, които ще бъдат носители на предприемаческа култура и опит и способни да създават иновативни, основани на знанието МСП и да преобразяват съществуващи предприятия. ОЗИ следва да действат като препоръчителен и лесен за възпроизвеждане модел за сътрудничество за други европейски, регионални и национални общности за научноизследователска и развойна дейност и иновации и за консолидиране на структурните фондове за постигане на европейските иновационни цели.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Разходването на средства от ЕС и държавите членки за научни изследвания, иновации и образование следва да бъде по-добре координирано, с цел да гарантира взаимно допълване, по-добра ефективност и видимост, както и да постигне по-добро бюджетно взаимодействие.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С цел да се гарантира по-широко участие на организации от различни държави членки в ОЗИ партньорските организации следва да бъдат установени в поне три държави членки.

(13) С цел да се гарантира по-широко участие на организации от различни държави членки в ОЗИ партньорските организации следва да бъдат установени в поне три държави членки. EIT следва да насърчава разширяване на участието и да стимулира върховите постижения в цяла Европа. Той следва да гарантира достъп до всички висококачествени европейски университети, научноизследователски общности, малки научноизследователски групи и участници от частния сектор, включително високо иновативни стартиращи предприятия.

 

(13a) EIT и ОЗИ следва да развиват информационни дейности и да установяват средства за комуникация и обмен на информация с институции и други партньори във възникващите и потенциални центрове за високи постижения, по-специално там, където се наблюдава изразено търсене така че те също да могат да се включват и участват в техните дейности.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) EIT следва да приеме критериите и процедурите за финансиране, наблюдение и оценка на дейността на ОЗИ, преди да започне процедурата за избор на нови общности.

(14) EIT следва да приеме критериите и процедурите за финансиране, наблюдение и оценка на дейността на ОЗИ, преди да започне процедурата за избор на нови общности. По-специално значителна част от годишния финансов принос за ОЗИ следва да се разпределя на основата на конкурентен механизъм за преразглеждане.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Важно е да се гарантира разумно финансово управление на EIT и приложението на ОЗИ по възможно най-ефективен и лесен за ползване начин. EIT следва да се стреми да намали административната тежест за ОЗИ.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Тригодишната работна програма на EIT следва да бъде съобразена със становището на Комисията относно конкретните цели на института, определени в „Хоризонт 2020“, и взаимното му допълване с политики и инструменти на Европейския съюз.

(15) Тригодишната работна програма на EIT следва да бъде съобразена със становището на Комисията и вижданията, изразени от Европейския парламент и Съвета. Следва да бъде установен редовен диалог между EIT и Европейския парламент.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Оценката на EIT следва своевременно да подаде данни за оценката на „Хоризонт 2020“ през 2017 и 2023 г.

(17) Оценката на EIT следва да позволи преки сравнения между резултатите от дейността и ключовите показатели със съответните инструменти на „Хоризонт 2020“ и своевременно да подаде данни за оценката на „Хоризонт 2020“ през 2017 и 2023 г

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Комисията следва да засили своята роля при наблюдението на изпълнението на специфични аспекти от дейността на EIT.

(18) Комисията следва да подобри наблюдението на изпълнението на специфични аспекти от дейността на EIT, а EIT следва да подобри наблюдението си над ОЗИ. Това наблюдение следва да бъде резултатно ориентирано.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Дейностите на EIT следва да гарантират максимална прозрачност, отчетност и демократичен контрол на отпуснатите средства от бюджета на ЕС, по-специално с оглед на техния принос, както очакван, така и осъществен, за постигането на целите на Съюза.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква -аа) (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aa) параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. „иновация” означава процесът, включително резултатите му, който съчетава различни по вид знания, умения и капацитет, посредством който нови идеи отговарят на обществените или икономически потребности и водят до създаването на нови продукти, услуги, процеси или стопански и организационни модели, които допринасят стойност за обществото и могат да бъдат въведени успешно на съществуващ пазар или са в състояние да създадат нови пазари;“

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква -aб) (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aб) параграф 2 се заменя със следното:

 

„2. „‚общност на знание и иновации‘ (ОЗИ) означава автономно партньорство на висши учебни заведения, научноизследователски организации, дружества и други заинтересовани от иновационния процес страни под формата на стратегическа мрежа, основана на съвместно средно- и дългосрочно иновационно планиране посрещане на предизвикателствата на EIT и допринасяне за постигане на целите, заложени в „Хоризонт 2020“;

Обосновка

За пълноценното включване на EIT като инструмент за прилагането на „Хоризонт 2020“ е важно да се подчертае връзката между ролята на ОЗИ и специфичните цели на „Хоризонт 2020“.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква аа) (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 - параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) параграф 5 се заменя със следното:

 

„5. „„партньорска организация“ означава всяка организация, която е член на ОЗИ и може да включва по-специално висши учебни заведения, научноизследователски организации, публични или частни дружества, финансови институции, регионални и местни органи, фондации, организации с нестопанска цел;“

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква б)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 - параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. „висше учебно заведение“ означава институция по смисъла на член 2 от Решение (ЕО) № XXX/20XX на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм за всички“.

"7. „висше учебно заведение“ означава институция по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № XXX/20XX на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм за всички“.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква б а) (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 - параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) Параграф 9 се заменя със следното:

 

„9. „стратегическа иновационна програма“ (СИП) означава документ с политически характер, който очертава дългосрочната стратегия на EIT за бъдещи инициативи, включително преглед на заплануваните академични, научноизследователски и иновационни дейности за седемгодишен период.“

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква б б) (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 – параграф 9 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„9a. „регионална иновационна схема“означава схема, насочена към разширяване на участието в дейностите на ОЗИ и към партньорства между висши учебни заведения, научноизследователски организации, дружества, МСП и други заинтересовани страни от възникващи центрове за високи постижения, които имат амбицията и потенциала да вървят нагоре по стълбата на високите постижения и да се развият в екосистеми, които отразяват основните характеристики на центровете за съвместно ползване. “

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква в)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 - параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

10. „Форум на заинтересованите страни“ означава среща, отворена за представители на национални и регионални органи, организирани интереси и отделни организации от стопанските, академичните и научноизследователските среди, клъстерни организации и други заинтересовани страни от целия триъгълник на знанието.

"10. „Форум на заинтересованите страни“ означава платформа, включваща физически и виртуални конференции и събития, отворена за представители на национални, регионални и местни органи, организирани интереси и отделни организации от стопанските, академичните и научноизследователските среди, сдружения, гражданското общество и клъстерни организации, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни от целия триъгълник на знанието“.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква г)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 - параграф 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. „Дейности на ОЗИ с добавена стойност“ означава дейности, извършвани от партньорски организации, които допринасят за интегрирането на триъгълника на знанието — научни изследвания, иновации и висше образование, включително създаване и административни и координационни дейности на ОЗИ“.

"11. „Дейности на ОЗИ с добавена стойност“: означава дейности, извършвани от партньорски организации, които допринасят за интегрирането на триъгълника на знанието — научни изследвания, иновации и висше образование, включително създаване и административни и координационни дейности на ОЗИ и допринасят за общите цели на EIT.“

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мисия и цели

Мисия и цели

Мисията на EIT е да допринесе за устойчив европейски икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. Той постига това, като насърчава и обединява академични, научноизследователски и иновационни дейности, които отговарят на най-високите стандарти.

Мисията на EIT е да допринесе за устойчиво европейско икономическо и социално развитие и конкурентоспособност чрез засилване и ускоряване на иновационния и предприемачески капацитет на държавите членки и на Съюза с цел справяне с големите обществени предизвикателства, пред които е изправено европейското общество. Той постига това, като насърчава взаимодействие, сътрудничество и интегриране на академични, научноизследователски, иновационни и предприемачески дейности, които целят високи постижения.

Общите цели, конкретните цели и показателите за резултатите на EIT за периода 2014—2020 г. са определени в „Хоризонт 2020“.

Общите цели, конкретните цели и показателите за резултатите на EIT за периода 2014—2020 г. са определени в „Хоризонт 2020“.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 а (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 4 – параграф 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В член 4, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

 

a) Управителен съвет, съставен от и зачитащ баланса между висококвалифицирани членове с опит във висшето образование, научните изследвания, иновациите и бизнеса. Той отговаря за ръководството на дейността на EIT, за избора, определянето и оценката на ОЗИ, както и за всички останали стратегически решения;“

Обосновка

В органите на EIT е необходим баланс между действащите лица от сферите на образованието, научните изследвания, иновациите и бизнеса.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 5 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в член 5, параграф 1 се изменя, както следва:

4. член 5 параграф 1 се заменя със следното:

а) буква а) се заличава.

„1. За да постигне своята цел, EIT:

 

a) идентифицира основните си приоритети и дейности, за да изпълни общите и специфичните си цели;

б) вмъква се следната буква й):

б) повишава информираността сред потенциалните партньорски организации, особено сред МСП и възникващите и потенциални центрове за високи постижения, за да насърчава и улеснява участието им в своите дейности;

 

в) подбира и определя ОЗИ в съответствие с член 7 и посредством споразумение определя техните права и задължения; осигурява им подходяща и навременна подкрепа; прилага подходящи мерки за контрол на качеството; наблюдава и периодично оценява дейността им; и гарантира подходящо равнище на координация, улеснява ефективната комуникация и тематичното сътрудничество между ОЗИ и центровете за съвместно ползване;

 

г) мобилизира средства от публични и частни източници и използва собствените си ресурси в съответствие с настоящия регламент. По-специално, EIT се стреми да набира значителна и нарастваща част от бюджета си от частни източници и от приходи, получени от собствената му дейност;

 

д) насърчава признаването в държавите членки на степени и дипломи, присъдени или издадени от висши учебни заведения, които са партньорски организации, като тези степени и дипломи могат да носят наименованието „степени и дипломи на EIT“;

 

е) насърчава разпространението на добри практики за интегрирането на триъгълника на знанието с цел да се развие обща иновационна култура и култура на преноса на знания;

 

еа) активно създава връзки посредством ОЗИ с институции от възникващи центрове за високи постижения с потенциала да се развият в центрове за съвместно ползване с цел разширяване на иновационния капацитет на Съюза. Това може да включва предоставянето на подкрепа за обединяването на ОЗИ и партньорствата от възникващите центрове за високи постижения посредством регионална иновационна схема, включително туининг, обмен на персонал и структурирани действия по мобилност;

 

ж) развива капацитета и експертните си познания, за да се превърне в световен еталон за високи постижения в академичната, научноизследователската, иновационната и предприемаческата област;

 

з) насърчава мултидисциплинарните подходи към иновациите, по-специално интеграцията на нетехнологични решения, организационни подходи, нови бизнес модели, системни иновации и иновации в публичния сектор;

 

и) осигурява взаимно допълване, полезно взаимодействие и съгласуваност между дейностите на EIT и други програми на Съюза.

 

й) популяризира ОЗИ като партньори с високи постижения в иновациите в и извън Европейския съюз;

 

к) разработва „наръчник с най-добри практики“ с цел разпространяване на добрите практики и опит от съществуващите към новите ОЗИ;

"й) свиква най-малко веднъж в годината форум на заинтересованите страни с цел да ги информира за дейностите на EIT, неговия опит, добри практики и принос към политиките и целите на Съюза в областта на иновациите, научните изследвания и образованието. Заинтересованите страни се приканват да изразят становищата си.“

л) свиква най-малко веднъж в годината форум на заинтересованите страни, за да сподели и обсъди със заинтересованите страни дейностите на EIT, неговия опит, добри практики и принос към политиките и целите на Съюза в областта на иновациите, научните изследвания и образованието и за да получи входни данни от заинтересованите страни относно програмата, стратегията и оперирането на EIT.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6, параграф 1, буква в) се заменя със следното:

Член 6 се заменя със следното:

 

„Член 6

 

ОЗИ

 

1. ОЗИ се занимават по-специално със:

 

a) иновационни дейности и инвестиции с европейска добавена стойност, които пълноценно интегрират академичните и научноизследователските измерения за постигане на критична маса и насърчават разпространението и използването на резултатите;

 

б) авангардни научни изследвания с иновационна насоченост в области от ключов икономически и обществен интерес и използване на резултатите от европейските и национални научни изследвания с потенциал да укрепят конкурентоспособността на Европа на международно равнище и да намерят решения на значимите обществени предизвикателства;

"в) образование и обучение за магистърска и докторска степен, както и курсове за професионално обучение в дисциплини, които имат потенциал да задоволят бъдещите европейски обществено-икономически потребности и насърчават развитието на иновационни умения, усъвършенстването на управленски и предприемачески умения и мобилността на научните работници и студентите;.

в) образование и обучение за магистърска и докторска степен, както и курсове за професионално обучение в дисциплини, които имат потенциал да задоволят бъдещите европейски обществено-икономически потребности и потребностите на пазара на труда в Съюза и които водят до увеличаване на талантите в ЕС и привличат и задържат най-талантливите; насърчават развитието на иновационни умения, усъвършенстването на управленски и предприемачески умения и мобилността на научните работници и студентите, включително чрез подкрепа за иновационните и предприемачески дейности на получателите на степени и обучения от EIT;

 

г) разпространяват добри практики в иновационния сектор, с акцент върху развитие на сътрудничеството между академичната, научноизследователската и стопанската област, включително финансовия сектор и сектора на услугите.

 

д) интегрират и координират във възможно най-голяма степен съществуващите европейски, национални и регионални инициативи и местни инструменти в областта на научноизследователската и развойна дейност и иновациите.

 

2. ОЗИ имат значителна цялостна автономия при определяне на своята вътрешна структура и състав. По-специално, ОЗИ:

 

a) създава управителен съвет, в чийто състав е спазен балансът между представители на висшите учебни заведения, научноизследователския и бизнес сектора;

 

б) е отворен за нови членове, по-специално МСП, които могат да добавят стойност към партньорството, като се взема предвид непрекъснатостта на партньорството;

 

в) работи по открит и прозрачен начин и в съответствие с управленските кодекси на най-добрите практики;

 

2a. ОЗИ формулират точната си програма и методи на работа. По-специално, ОЗИ:

 

a) изготвят годишни бизнес планове за дейността си с конкретни цели, основни етапи и ключови показатели за изпълнение;

 

б) разработват стратегии за постигането на финансова устойчивост, която да доведе до постепенно намаляване на финансирането от страна на ЕС;

 

в) разработва дейности за популяризиране, по-специално сред възникващите институции и центрове за високи постижения като тези посредством регионалните иновационни схеми и провежда редовни консултации със заинтересованите лица.

 

3. Връзката между EIT и всяка ОЗИ се основава на договорно споразумение.

Обосновка

ОЗИ притежават значителна автономност, но е необходимо да се изясни минимума от характеристики, основни принципи и задачи, които следва да имат.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6

Регламент (ЕО) 294/2008

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7 се изменя, както следва:

Член 7 се заменя със следното:

 

„Член 7

а) вмъква се следният параграф 1a:

Избор на ОЗИ

 

1. Партньорство се избира и определя от EIT като ОЗИ след състезателна, открита и прозрачна процедура и въз основа на нейното качество и при условие, че изпълнява минималните условия за допустимост и критериите за избор, посочени в параграфи 3 и 4. EIT приема и публикува подробни критерии за избор на ОЗИ, основаващи се на принципите за високи научни постижения и значимост на иновациите; в процеса на избор се привличат и външни независими експерти.

"1a. EIT започва процедурата за избор и определяне на ОЗИ в съответствие с приоритетните области и графика, посочени в СИП.“

2. От 2014 г. EIT започва процедурата за избор на максимум 4 нови ОЗИ в тематичните приоритети, определени в СИП. Въз основа на наличността на финансови ресурси, от 2018 г. EIT може, след консултиране със заинтересованите страни, да започне нова процедура на избор в други тематични области на СИП или в други набелязани области.

б) в параграф 2 се добавя следната буква з):

 

"(з) готовност за установяване на полезни взаимодействия с други инициативи на Европейския съюз,“

Броят на избраните ОЗИ ще зависи от зрелостта и готовността на европейските консорциуми да образуват достойни за доверие ОЗИ, потенциалното обществено и икономическо въздействие и възможностите за полезни взаимодействия с други инициативи, както и способността за усвояване на средства на EIT и наличния бюджет. Изборът на нови ОЗИ се осъществява въз основа на заслугите и потенциала на всяка разглеждана ОЗИ и не бива да зависи от функционирането на други ОЗИ. EIT определя подходящия размер и продължителността на приноса си за новите ОЗИ.

в) параграф 3 се заменя със следното:

 

"3. Минималното изискване за създаване на ОЗИ е участието на поне три партньорски организации, установени в поне три различни държави членки. Всички партньорски организации трябва да бъдат независими една от друга по смисъла на член 7 от правилата за участие“.

3. Минималните критерии за допустимост за образуването на ОЗИ са:

 

a) участието на поне три партньорски организации, установени в поне три различни държави членки. Всички партньорски организации трябва да бъдат независими една от друга по смисъла на член 7 от правилата за участие;

г) параграф 4 се заменя със следното:

б) приносът на ОЗИ за постигане на конкретните цели по раздели „Обществени предизвикателства“ и „Водещи позиции в базовите и промишлените технологии“, определени в „Хоризонт 2020“;

"4. Повечето партньорски организации, включени в определена ОЗИ, са установени в държавите членки. В състава на всяка ОЗИ влизат поне едно висше учебно заведение и едно частно дружество. "

в) поне две трети от партньорските организации в определена ОЗИ са установени в държавите членки;

 

г) в състава на всяка ОЗИ влизат поне едно висше учебно заведение и едно частно дружество.

 

4. Критериите за избор за определяне на ОЗИ могат да демонстрират следното:

 

а) налична и потенциална способност за стимулиране на иновационната и предприемаческа дейност в рамките на партньорството, както и високи постижения в областта на висшето образовани, изследователската дейност и иновациите;

 

б) капацитетът на партньорството да допринесе за постигането на конкретни цели по раздели „Обществени предизвикателства“ и „Водещи позиции в базовите и промишлените технологии“, определени в „Хоризонт 2020", и да постигне целите на СИП;

 

в) мултидисциплинарния подход към иновациите, като интеграцията на нетехнологични решения, организационни подходи, нови бизнес модели, системни иновации и иновации в публичния сектор;

 

г) способността на партньорството да си осигурява устойчиво и дългосрочно самофинансиране, включително чрез значителни и нарастващи вноски от частния сектор, промишлеността и услугите;

 

д) участието в партньорството на организации, работещи активно в триъгълника на познанието — висше образование, научни изследвания и иновации, и баланса между тези три елемента;

 

-д) доказването на откритост и прозрачност на управлението му и стратегията му за привличане на нови ОЗИ;

 

е) наличие на план за управление на интелектуалната собственост, подходящ за съответния сектор и съобразен с принципите и насоките на EIT за управление на интелектуалната собственост, включително начините, по които се отчита приносът на различните партньорски организации;

 

ж) мерки в подкрепа на участието и сътрудничеството с частния сектор, включително финансовия сектор, и по-специално МСП, както и в подкрепа на създаването на нови дружества, възникнали независимо или в резултат на сливане или отделяне от друго дружество, както и на МСП, с оглед на търговската реализация на резултатите от дейността на ОЗИ;

 

з) мерки за подкрепа на участието на и сътрудничеството с участници със социалноикономически характер, включително публични органи, предприятия от държавния сектор и организации с нестопанска цел, по целесъобразност;

 

и) готовност за взаимодействие с други организации и мрежи извън ОЗИ с цел обмен на добри практики и високи научни постижения, включително с нови институции и центрове на високи научни постижения.

 

й) готовност за установяване на взаимодействие с други инициативи на Европейския съюз в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, както и партньорства с други европейски, национални, регионални и/или местни програми за иновации.

 

4. Изборът на нови и потенциални центрове на високи постижения, които ще бъдат част от регионалната иновационна схема, се осъществява чрез открити и прозрачни процедури, управлявани и прилагани от ОЗИ. Критериите, които се използват за избора, се определят от ОЗИ (в съответствие с критериите, посочени за избора на ОЗИ в параграф 2) в сътрудничество с EIT и се публикуват от EIT.

д) добавя се следният параграф 5:

 

"5. EIT приема критериите и процедурите за финансиране, наблюдение и оценка на дейността на ОЗИ, преди да започне процедурата за избор на нови общности.“

5. EIT приема критериите и процедурите за финансиране, наблюдение и оценка на дейностите на ОЗИ, преди да започне процедурата за избор на нови общности.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 а (нова)

Регламент (ЕО) 294/2008

Член 7 –а) (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Вмъква се следният член:

 

„Член 7-а

 

Източници на финансиране и принципи на финансиране

 

1. EIT се финансира чрез вноска от общия бюджет на Европейския съюз в рамките на финансовия пакет, определен в член 19, както и чрез други частни и публични източници.

 

2. ОЗИ се финансират по-конкретно от следните източници:

 

а) вноски от партньорски организации, съставляващи значителен източник на финансиране;

 

б) задължителни или доброволни вноски от държавите членки, от трети държави или от техни публични органи;

 

в) вноски от международни органи и институции;

 

г) приходи от собствената дейност на ОЗИ и възнаграждения, свързани с права върху интелектуалната собственост;

 

д) целеви капиталови фондове, включително управляваните от фондацията на EIT;

 

е) завещания, дарения и вноски от физически лица, институции, фондации или други национални органи;

 

ж) вноска от EIT;

 

з) финансови инструменти, включително финансирани от общия бюджет на Европейския съюз.

 

Вноските могат да включват апортни вноски.

 

3. Условията и редът за достъпа на EIT до финансиране се определят в неговите финансови правила, посочени в член 21, параграф 1.

 

4. Участието на EIT в ОЗИ:

 

а) може да покрива до 100 % от общите допустими разходи за дейностите на ОЗИ с добавена стойност.

 

б) не надхвърля 25% от ежегодния бюджет на ОЗИ, изчисляван средно за три години.

 

5. EIT установява конкурентен механизъм за преразглеждане за предоставянето на съществен дял от годишното му финансово участие в ОЗИ. Конкурентният механизъм за преразглеждане включва оценка на качеството и потенциала на проектите, предложени в годишните бизнес планове на ОЗИ, и на резултатите от предходните години, които стават ясни от постоянното наблюдение съобразно член 7а;

(Член 14 от регламента става член 7-a)

Обосновка

С цел постигане на яснота средствата за финансиране (член 14) и принципите на финансиране са консолидирани в един член и изменени, така че да включват принципите на ефекта ливъридж на ОЗИ (максимум 25% от участието на EIT и максимум 50% от общия принос от средства на ЕС), както и конкурентния механизъм за преразглеждане за годишните вноски за ОЗИ.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) 294/2008

Член 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Принципи за оценка и наблюдение на ОЗИ

Принципи за наблюдение и оценка на ОЗИ

На базата на ключови показатели за изпълнение и в сътрудничество с Комисията EIT организира постоянно наблюдение и периодични външни оценки на крайните продукти, резултатите и въздействието на всяка ОЗИ.“

На базата на ключови количествени и качествени показатели за изпълнение EIT организира постоянно наблюдение и на всеки три години външни оценки на крайните продукти, резултатите и въздействието на всяка ОЗИ. Резултатите от оценката се огласяват.

 

Наблюдението е насочено към резултатите и предоставя сравними показатели с оглед на оценката на приноса на ОЗИ, сравнен с други релевантни инструменти на „Хоризонт 2020” посредством годишна карта за оценка на EIT.

 

Наблюдението включва:

 

а) приноса на ОЗИ за постигането на конкретните цели на „Хоризонт 2020“;

 

б) общите резултати от дейността на ОЗИ въз основа на набор от общи основни показатели за ОЗИ;

 

в) резултати от дейността на отделните ОЗИ въз основа на набелязаните им цели и ключовите показатели за изпълнение (КПИ), определени в отделните бизнес планове на ОЗИ.

 

2. Резултатите от дейността на ОЗИ, измерени чрез постоянно наблюдение, служат за основа на конкурентния механизъм за преразглеждане за заделяне на годишното финансово участие на EIT в ОЗИ, съобразно член 7а(4а).

 

3. За развитието на системата за продължително наблюдение следва да се вземе под внимание предварителният списък с показатели, представен в приложение II.”

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 7б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 7б

„Член 7б

Срок, продължаване и преустановяване на работата на ОЗИ

Срок, продължаване и преустановяване на финансирането на ОЗИ

1. В зависимост от резултатите от периодичните оценки и особеностите на конкретните области ОЗИ се създават обикновено за срок от седем до петнадесет години.

1. EIT може да установи рамково споразумение с ОЗИ за първоначален период от седем години.

2. Управителният съвет може да реши да удължи срока на дейността на ОЗИ след първоначално определения период, ако това е най-подходящият начин за постигане на целите на EIT.

2. В зависимост от резултатите от постоянното наблюдение и оценките, дефинирани в член 7а, управителният съвет може да реши да удължи срока на финансиране на дейността на ОЗИ, след като тя е доказала, че постига целите си и тези на EIT. Управителният съвет прилага разработен специално за целта подход, като взема предвид факта, че не всички ОЗИ биха имали едни и същи финансови потребности, размери и продължителност.

3. В случай че оценките на ОЗИ покажат незадоволителни резултати, управителният съвет предприема подходящи мерки, включително намаляване, изменение или отнемане на предоставяната финансова подкрепа или прекратяване на споразумението.

3. В случай че оценките на ОЗИ покажат незадоволителни резултати, управителният съвет предприема подходящи мерки, включително намаляване, изменение или отнемане на предоставяната финансова подкрепа или прекратяване на споразумението.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 а (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 8 – параграф 2 – буква б а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a. В член 8, параграф 2 се добавя следната буква:

 

„ба) разпространява най-добрите практики по въпроси от общ интерес, като взаимното признаване на квалификации и ефективни преподавателски практики.“

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 1 – точка 9 а (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 13 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a. В член 13 параграф 2 се заменя със следното:

 

"2. EIT публикува своя процедурен правилник, специалните си финансови правила, посочени в член 21, параграф 1, както и подробните критерии за избор на ОЗИ, посочени в член 7, преди поканите за предложения за избор на ОЗИ.”

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 1 – точка 10 – уводна част

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Член 14, параграф 2 се заменя със следното:

10. Член 14 се заличава.

(Вж. член 7-а нов)

Обосновка

С цел постигане на яснота източниците на финансиране (член 14) и принципите на финансиране са консолидирани в един член (член 7-а)

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

EIT приема:

EIT приема:

a) текуща тригодишна работна програма, която се основава на СИП, след като такава бъде приета, и в която са набелязани основните приоритети и заплануваните инициативи на EIT и ОЗИ, включително оценка на финансовите потребности и на източниците на финансиране. Програмата съдържа също така подходящи показатели за наблюдение на дейността на ОЗИ и EIT. EIT представя на Комисията предварителната тригодишна работна програма до 31 декември всяка година N-2. В рамките на три месеца Комисията дава становището си относно конкретните цели на EIT, определени в „Хоризонт 2020“, и допълването им с политиките и инструментите на Съюза. EIT взема предвид становището на Комисията и в случай на несъгласие мотивира позицията си. EIT предава за сведение окончателната работна програма на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

а) текуща тригодишна работна програма, която се основава на СИП, след като такава бъде приета, и в която са набелязани основните приоритети и заплануваните инициативи на EIT и ОЗИ, включително оценка на финансовите потребности и на източниците на финансиране, като се отчита финансовата жизнеспособност на всяка ОЗИ. Програмата съдържа също така подходящи показатели за наблюдение на дейността на ОЗИ и EIT, като използва ориентиран спрямо резултати подход. EIT представя на Комисията, Европейския парламент и Съвета предварителната тригодишна работна програма до 31 декември всяка година N-2. В рамките на три месеца Комисията, Европейският парламент и Съветът могат да представят възгледите си. EIT взема предвид представените становища и възгледи в случай на несъгласие мотивира позицията си. EIT предава за сведение окончателната работна програма на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

б) годишен доклад до 30 юни всяка година. Докладът съдържа отчет за извършените от EIT и ОЗИ дейности през предходната календарна година и оценка на постигнатите резултати спрямо определените цели, показатели и график, както и на рисковете, свързани с извършените дейности, използваните ресурси и работата на EIT като цяло.

б) годишен доклад, оповестяван публично, най-късно до 30 юни всяка година. Докладът съдържа отчет за извършените от EIT и ОЗИ дейности през предходната календарна година и оценка на постигнатите резултати спрямо определените цели, показатели и график, както и на рисковете, свързани с извършените дейности, използваните ресурси и работата на EIT като цяло. Всяка година директорът на EIT представя годишен доклад пред компетентните комисии на Европейския парламент.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 1 – точка 13

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16 се изменя, както следва:

Член 16 се заменя със следното:

a) в параграф 2 думата „пет“ се заменя с думата „три“;

„Член 16

б) добавя се следният параграф 2a:

Наблюдение и оценка на EIT

 

1. EIT гарантира, че неговите дейности, включително ръководените чрез ОПН, са предмет на системно наблюдение и периодична независима оценка с цел осигуряване на най-добро качество на резултата, високи научни постижения и най-ефективно използване на ресурсите. Тази оценка е ориентирана спрямо резултатите. Резултатите от оценката се огласяват.

 

2. До юни 2011  г. и на всеки три и половина години след влизането в сила на нова финансова рамка, Комисията представя доклад относно средносрочната оценка на дейностите на EIT и ОЗИ. Това става въз основа на независима външна оценка и е насочено към начина, по който EIT изпълнява мисията си. Обхващат се всички дейности на EIT и ОЗИ и се прави оценка на резултатността на EIT, на въздействието, ефективността, устойчивостта, ефикасността и целесъобразността на провежданите дейности и взаимоотношението им и/или взаимното им допълване със съществуващи национални и общностни политики, в подкрепа на висшето образование, научните изследвания и иновациите. Отчитат се гледните точки на заинтересованите страни както на европейско, така и на национално равнище.

 

3. Оценката се отнася до аспектите, свързани с насърчаването на ангажираността на участници от нови институции и центрове на високи постижения и участието на МСП. Наред с това, оценката отчита приноса на EIT за приоритетите на Стратегия „Европа 2020” и ключовите инициативи от нея.

 

Оценката на EIT се координира с оценката, осъществявана в рамките на „Хоризонт 2020" на подобни инструменти (Съвместни технологични инициативи, публично-частни партньорства), и гарантира хармонизиране с показателите на „Хоризонт 2020”..

"2a. Комисията може да извършва допълнителни оценки по теми или въпроси от стратегическо значение с помощта на независими експерти с цел да разгледа постигнатия от EIT напредък по набелязаните цели, да определи факторите, допринасящи за изпълнението на дейностите, и да установи добри практики.“

4. Комисията може да извършва допълнителни оценки по теми или въпроси от стратегическо значение с помощта на независими експерти с цел да разгледа постигнатия от EIT напредък по набелязаните цели, да определи факторите, допринасящи за изпълнението на дейностите, и да установи добри практики.

 

5. Комисията изпраща резултатите от оценката заедно със своето становище и, при целесъобразност, предложения за изменение на настоящия регламент, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Управителният съвет надлежно взема под внимание констатациите, направени в оценките на програмите и дейността на EIT.”

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14 – буква -a а) (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 17 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аа) Член 17, параграф 2 се заменя със следния текст:

 

"2. СИП определя дългосрочната стратегия за EIT на фона на иновациите в Съюза и включва оценка на нейното въздействие и капацитет да генерира добавена стойност в областта на иновациите за Съюза. СИП взема под внимание резултатите от наблюдението и оценката на EIT , съгласно посоченото в член 16.”

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 1 – точка 14 – буква б) (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 17 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б) Член 17, параграф 4 се заменя със следното:

 

"4. Комисията отчита и интегрира съответните аспекти от СИП в бъдещото предложение за обща стратегическа рамка за научноизследователска дейност и иновации за следващия програмен период.”

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ за изпълнение на настоящия регламент за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. се определя на 3 182 230 000 EUR. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган съобразно ограниченията на финансовата рамка. Финансовото участие от EIT за ОЗИ се предоставя от този финансов пакет.

По смисъла на точка [17] от Междуинституционалното споразумение от xxx/200z между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление, финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ за изпълнение на настоящия регламент за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. се определя на максимум [3 182 230 000 EUR]. Тази сума представлява основната референтна сума за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган без да се нарушават разпоредбите на Регламента относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г и Междуинституционалното споразумение от хxx/201z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление. Финансовото участие от EIT за ОЗИ се предоставя от този финансов пакет.“

Изменение  50

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията следи за спазването на балансирано представяне на академичната, научноизследователската, иновационната и стопанската област, както и за равновесието между половете, и отчита особеностите на академичната, научноизследователската и иновационната среда в рамките на Съюза.

Комисията следи за спазването на балансирано представяне на академичната, научноизследователската, иновационната и стопанската област, както и за равновесието между половете и разширяването на участието на академичната, научноизследователската и иновационната среда в рамките на Съюза.

Изменение  51

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията назначава члена(овете) и уведомява Европейския парламент и Съвета за процеса на избор и за окончателното назначаване на членовете на управителния съвет.

Комисията назначава члена(овете) след като уведоми Европейския парламент и Съвета за процеса на избор и за окончателното назначаване на членовете на управителния съвет. Преди Комисията да назначи някого в този случай, Европейският парламент и Съветът могат да изразят мнение относно избраните кандидати.

Обосновка

Целта е да се гарантира прозрачността на процедурата по назначаването на членове на съвета.

Изменение  52

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 2 – параграф 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията освобождава всеки член или членове на управителния съвет, който не изпълнява задълженията си в съответствие с интересите на Съюза. Тя извършва това на основание на становището на Европейския парламент и Съвета.

Изменение  53

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членовете на управителния съвет действат независимо, в интерес на EIT, като защитават неговите цели и мисия, идентичност и съгласуваност.

Членовете на управителния съвет действат независимо, по прозрачен и безпристрастен начин, в интерес на EIT, като защитават неговите цели и мисия, идентичност, автономия и съгласуваност.

Изменение  54

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква о)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о) взема решение относно езиковия режим на EIT, като отчита съществуващите принципи относно многоезичието и практическите изисквания за дейността му;

о) гарантира, че EIT спазва съществуващите принципи относно многоезичието;

Изменение  55

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква п)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п) популяризира EIT в световен мащаб с цел повишаване на неговата привлекателност и превръщането му в световен еталон за високи постижения в академичната, научноизследователската и иновационната област.

п) популяризира EIT в световен мащаб с цел повишаване на неговата научна, академична и, най-вече, стопанска привлекателност и превръщането му в световен еталон за високи постижения в академичната, научноизследователската и иновационната област.

Изменение  56

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква па) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

па) популяризира Съюза чрез EIT.

Изменение  57

Предложение за регламент

Приложение – раздел 4 – точка 3 – буква м) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

м) осигурява добра комуникация с институциите на Съюза;

Изменение  58

Предложение за регламент

Приложение – раздел 4 – точка 3 – буква н) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

н) действа независимо, по прозрачен и безпристрастен начин, в интерес на EIT, като защитава неговите цели и мисия, идентичност, автономия и съгласуваност.

Изменение  59

Предложение за регламент

Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ І а

 

Неизчерпателен списък с общи показатели за ефективност за наблюдението на ОЗИ

 

Принос:

 

а) Разбивка на вноските от партньори (в натура и в брой) в годишния бюджет

 

б) Разбивка на бюджета по вид дейност (научни изследвания, образование, иновации, общи разходи)

 

Резултати от дейността и въздействие:

 

а) Брой на разработените учебни програми и на обучените студенти

 

б) Брой на научноизследователските проекти и публикации

 

в) Брой на участващите дружества, включително дела на МСП, научноизследователските институти и университети;

 

д) Брой на патентите, предоставени на инвестирано евро, и брой на прехвърлените патенти

 

ж) Брой на създадените отделени самостоятелни малки дружества

 

з) Брой на иновационните дейности, които са предприети в участващите предприятия.

  • [1]               OВ C 181, 21.06.12, стр. 122.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

За да се възстанови от многобройните кризи, пред които се изправена, Европа трябва да намери начини да развие иновационния си капацитет в посока към намирането на устойчиви и ефикасни решения на обществените предизвикателства, идентифицирани в „Хоризонт 2020“, както и към заетостта и създаването на стойност.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) беше създаден през 2008 г. в рамките на Лисабонската стратегия за растеж и работни места с цел да укрепи иновационния капацитет на Европа.

Той представлява първият опит на ЕС да обедини трите страни от триъгълника на знанието (висше образование, научноизследователска дейност и иновации). EIT започна работа през 2010 г. с финансиране от бюджета на ЕС в размер на 309 милиона евро за периода 2008 - 2013 г.

Чрез дейностите на общностите за знание и иновации (ОЗИ), EIT насърчава по-тясното взаимодействие между университети, научноизследователски центрове и предприятия с цел да намали дистанцията между научноизследователските, образователните и предприемачески дейности, за да укрепи иновационния капацитет на ЕС.

От 2010 г. досега са създадени и действат три ОЗИ (Climate-KIC, EIT ICT Labs и KIC InnoEnergy) чрез 16 центъра за съвместно ползване в 12 страни от ЕС и включват повече от 200 партньора.

Досегашният опит с ОЗИ е показал нарастване на броя на участниците (включително от промишления сектор), добър ливъридж ефект, рационализиращи ефекти и вече материални резултати (обучени студенти, новосъздадени предприятия/стартиращи бизнеси).

Предложение от Комисията

Комисията предлага да осигури на EIT бюджет от около 3 милиарда евро и да обедини приложното поле на EIT под програма „Хоризонт 2020“. Бюджетът следва да бъде отпуснат на две вноски: с първата ще се финансира консолидирането на съществуващите ОЗИ и създаването на нови три през 2014 г.; втората, след преглед в края на 2017 г., за продължаване на дейността на вече създадените ОЗИ и стартирането на още три.

Предложените от Комисията изменения на Регламента за EIT допълнително изясняват размера на финансовото участие на EIT в ОЗИ, критериите за създаването им и принципите за тяхната оценка, продължителност на съществуването и прекратяване.

Стратегическата иновационна програма (която ще бъде приета в отделен документ), придружаващ Регламента за EIT, очертава, от друга страна, приоритетите на EIT за периода 2014-2020 г., работната програма и условията за работата му и финансирането на ОЗИ.

Позиция на докладчика

1. Бюджетът и целите на EIT

Засега EIT изглежда успешен и обещаващ инструмент за осъществяване на иновационно ориентирани дейности по всеобхватен и директен начин, като включва партньори от частния и публичния сектор/университетите в динамичен иновационен процес.

Освен това в сравнение с други форми на инициативи на публично-частното партньорство, тясното свързване на изследванията и иновациите с образователния компонент, придава на EIT добавена стойност, която другите инициативи понастоящем нямат.

Ето защо докладчикът подкрепя постепенното увеличаване на бюджета през периода 2014-2020 г. във вида, в който е предложен от Комисията и създаването на нови ОЗИ.

Новите ОЗИ следва да бъдат създадени с оглед на приоритетите, заложени в „Хоризонт 2020“ и по-специално тези по стълбовете „обществени предизвикателства“ и „водещи позиции в базовите и промишлените технологии“.

Това са областите, в които е необходимо ЕС да обедини усилията си за откриване и внедряване на иновативни решения и насърчаване на предприемачески инициативи.

Докладчикът подкрепя предложението за междинна оценка на работата на EIT; тъй като обаче то е част от програмата „Хоризонт 2020“, няма определена причина да бъде предмет на отделна оценка, в сравнение с други части от „Хоризонт 2020“.

2. Принципи за избора на ОЗИ

Докладчикът счита, че предметът и броят на ОЗИ, които EIT следва да създаде, не бива да бъдат предварително определени.

Поетапното въвеждане и определянето на приоритети за новите ОЗИ, както е предложено понастоящем от Комисията, не е достатъчно добре обосновано. Други основни теми могат да бъдат сметнати за необходими или толкова обещаващи, колкото и вече предложените.

Докладчикът предлага вместо това изборът на ОЗИ да бъде предмет на открита, прозрачна и състезателна процедура. Според това предложение EIT ще определи толкова ОЗИ, колкото позволяват финансовите възможности, при условие, че те отговарят на критериите за избор и качество и предметът им на дейност попада в приоритетите на „Хоризонт 2020“.

При подбора EIT следва също да вземе предвид, че някои ОЗИ могат да бъдат по-малко капиталоемки от други.

3. Принципи за финансирането на ОЗИ

Конкурентен механизъм за преразглеждане

Както EIT вече постави началото през 2012 г., ОЗИ следва да се конкурират всяка година за наличния бюджет. Това следва да гарантира, че само най-обещаващите и ценни проекти ще бъдат ефективно финансирани, като се избегне възможния ефект на непредвидени разходи, който биха могло да предизвика предварителното разпределение.

Годишната вноска следва да се основава на оценката на годишните бизнес планове на ОЗИ, на техните цели, постигнати резултати и последващ потенциал.

Докладчикът предлага принципите на състезателното разпределение да бъдат включени в регламента.

Ливъридж ефект:

Досега EIT е предоставил около 25% от бюджета на ОЗИ, като останалите 75% се допълват от други публични или частни партньори (включително собствените средства на партньора, обществено финансиране от държавите членки, финансиране от други европейски инициативи като Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и структурните фондове, и в бъдеще, „Хоризонт 2020“.

Докладчикът предлага този принцип да бъде включен в регламента.

Още повече, че съществува необходимост да се предотврати подкопаването на ефекта на съвместно действие от EIT, т.е. твърде широкото използване на фондовете на ЕС като ливъридж за други фондове на ЕС. Докладчикът предлага по-нататъшен праг от най-много 25%, които да бъдат набирани от ОЗИ от други фондове на ЕС в допълнение към дела на EIT.

Гарантиране на устойчивост

На последно място, за да гарантира устойчивостта на финансирането в дългосрочен план, Комисията предвижда самофинансиране на някои от дейностите на ОЗИ в средносрочен план. За тази цел разработването на стратегия за финансиране следва да бъде част от задачите на ОЗИ.

4. Програмиране, наблюдение и оценка

Докладчикът предлага в бъдеще СИП да се приема от управителния съвет и да се интегрира в бъдещата рамка за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2021” и след това). От друга страна на отговорните за вземането на решения лица следва да бъдат поверени повече контролни функции относно приемането на тригодишните работни програми на EIT.

В началния етап от дейността на EIT, първата тригодишна работна проектопрограма беше представена за коментари на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Докладчикът счита, че такава следва да бъде процедурата и по отношение на следващите тригодишни работни програми на EIT.

В допълнение се предлага осъществяването на редовен диалог с участието на директора на EIT и Европейския парламент по повод публикуването на годишния доклад на EIT.

EIT предвижда по-нататък създаването на система за наблюдение, насочена към четирите равнища на дейност (равнището на „Хоризонт 2020“, равнището на EIT, равнището на транс-ОЗИ, равнището на отделните ОЗИ). Докладчикът предлага тези принципи да бъдат включени в регламента.

5. Разширяване на концепцията за иновация

Нещо повече от технологични решения

Понастоящем дейностите на EIT са преди всичко ориентирани към подкрепа на предоставянето на технологични и индустриални решения. Въпреки че те са необходими, те в никакъв случай не са достатъчни за справяне с предизвикателствата пред ЕС в този момент.

Докладчикът счита, че нетехнологичните, организационни иновации и иновациите на системи и в държавния сектор изискват същото внимание като решенията въз основа на технологии.

Аналогично, насърчаването на социалното предприемачество следва да се вземе под внимание, тъй като социалните предприятия са обикновено много иновативни, посредством продуктите или услугите, които предлагат или техните организационни модели.

Права върху интелектуална собственост

В условия, в които Китай се превръща в първи депозитар на патенти, ЕС се нуждае от развитието на интелигентна политика на права върху интелектуална собственост, която да му позволи да се наложи.[1]

Пазарните недостатъци, свързани с практики в областта на правата върху интелектуална собственост, са особено неблагоприятни за МСП, като например не допускат участието им в обмена на такива права, който се осъществява като цяло между по-големите пазарни участници; МСП са засегнати и от съдебната валоризация на патенти.

Като водещ европейски институт за иновации, EIT следва да развива и насърчава иновативни практики, адаптирани спрямо стандартните европейски участници.

EIT и ОЗИ ще бъдат лаборатория за подкрепа на развитието на различни политики в областта на правата върху интелектуалната собственост, които могат да отговорят на нуждите и интересите на различни сектори и участници в Европа, по-специално МСП, университети и публични органи.

6. Управление и участие

Въпреки че ОЗИ са структури от иновативен тъп, подобни на предприятие, които се самоорганизират, някои минимални общи характеристики следва да бъдат посочени за всички ОЗИ, за да се гарантира спазването на принципите за отвореност, прозрачност и баланс на интересите. Тази необходимост е още по-важна като се има предвид, че ОЗИ отчасти се финансират с държавни бюджетни средства.

По-конкретно структурата на ОЗИ трябва да им позволява да се развиват и да избягват ефекти на зависимост или затворено наемане на работници. Нови партньори трябва да могат да се присъединяват към ОЗИ и да участват в дейности, като същевременно правилата, предложени в областта на правата върху интелектуалната собственост трябва да осигуряват равни възможности за всички участници.

Разширяването на участието към нови участници и по-специално повишаване на участието на МСП следва да бъде част от стратегията на EIT и ОЗИ.

ОЗИ следва, както е предвидено и за EIT, също така да установят Форум на заинтересованите страни в своята конкретна сфера на дейност, който се свиква веднъж годишно.

EIT следва също така да дават възможности на европейски региони с по-слаби резултати да се възползват и да участват в ОЗИ, по-специално тези, които понастоящем най-много се нуждаят от иновации, за да излязат от кризата.

7. Допълване с други инструменти на „Хоризонт 2020“

Допълването на ОЗИ с други дейности в рамките на „Хоризонт 2020“ продължава да има нужда от изясняване.

Има няколко открити въпроса относно специфичната роля на ОЗИ в сложното научноизследователско пространство на ЕС, по-специално по отношение на Инициативите за съвместно планиране, Европейските технологични платформи, Съвместните технологични инициативи, Era-Nets, но също така с „Еразъм за всички“, съюзи на знанието и Съюзи на уменията по сектори и дейностите по програма „Мария Кюри“.

Докладчикът счита, че Комисията следва по-специално да предприеме всеобхватна оценка на всички различни видове публично-частни партньорства, създадени в рамките на различните й научноизследователски и иновационни програми.

Целта следва да бъде оценка на най-ефективните модели на партньорства, да се идентифицират съществените характеристики за успеха и насоченост към рационализиране и опростяване на положението за научни изследвания и иновации в бъдещата рамка за финансиране.

  • [1]  През 2010 г. съотношението на национални заявления за патенти спрямо общия обем на патентите е 15,1% в Европа (стагниране), 53,6% в САЩ (намаляване), 82,1% в Япония (стагниране) и 72,7% в Китай (силно нарастване).

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (*) (20.9.2012)

на вниманието на комисия по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008за създаване на Европейски институт за иновации и технологии
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Докладчик по становище(*): Chrysoula Paliadeli

(*)                   Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е основан през 2008 г. с регламент на Европейския парламент и Съвета с цел да допринася за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност. Тази цел ще бъде постигната чрез укрепване на иновационния капацитет на ЕС и държавите членки. EIT има за цел да стимулира интеграцията на триъгълника на знанието на висшето образование, научните изследвания и иновациите, основно посредством своите общности на знание и иновации (ОЗИ).

Предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии предвижда редица промени.

Целта на тези промени е да уреди въпроси, възникнали по време на консултация относно ролята и функционирането на EIT, както и да вземе предвид предлаганата нова Стратегическа иновационна програма на EIT за периода 2014-2020 г.

Докладчикът приветства и изцяло подкрепя намерението на Комисията да предостави на EIT водеща роля при изпълнението на програма „Хоризонт 2020“. Тази роля се съсредоточава върху задълбочаване на взаимодействието между академичните, научноизследователските и бизнес общностите и привлича в приложното си поле широк кръг заинтересовани лица.

Докладчикът счита обаче, че е необходимо да се положат още усилия за повишаване на информираността относно ролята и съществуването на EIT.

EIT от своя страна следва да насърчава в още по-голяма степен висшите учебни заведения, част от ОЗИ, да споделят добрите си практики по всякакви въпроси от общ интерес, които могат и неизбежно ще възникнат през следващите години. Подобни теми могат да включват взаимно признаване на квалификациите, общи процеси на акредитация за образователни степени и дипломи, преподавателски практики и други такива въпроси.

Предложението да се включат нови курсове за професионално обучение в образователните дейности на ОЗИ не следва, поне засега, да надхвърля рамките на следдипломното обучение.

Докладчикът подкрепя и плановете за рационализиране на управленските и административните структури на EIT и допълнително изясняване на съответните им задачи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение   1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Правилата относно управлението на правата на интелектуална собственост са определени в правилата за участие.

(4) Правилата относно управлението на правата на интелектуална собственост са определени в правилата за участие. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обаче следва да има иновативна роля при разработването на инструменти за управление на правата върху интелектуална собственост, които насърчават прозрачност и обмен, за да позволят на публичните и частните участници (по-специално малките и средните предприятия (МСП)) да участват в научни изследвания и да се възползват от изобретенията.

Изменение   2

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) EIT следва и занапред да насърчава признаването от страна на държавите членки на образователните степени и дипломите на EIT, носещи неговия етикет за високи постижения.

Изменение   3

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) EIT следва да насърчава мултидисциплинарните подходи към иновациите, включително развитието на нетехнологични решения, организационни подходи, нови бизнес модели, отворени научни изследвания и други подходи, основаващи се на сътрудничество.

Изменение   4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Съставът на органите на EIT следва да се опрости. Работата на управителния съвет на EIT следва да се рационализира, а ролята и задачите на управителния съвет и директора следва да бъдат допълнително уточнени.

(8) Съставът на органите на EIT следва да се опрости и да отразява трите измерения на триъгълника на знанието. Работата на управителния съвет на EIT следва да се рационализира, а ролята и задачите на управителния съвет, директора и изпълнителния комитет следва да бъдат допълнително уточнени.

Изменение   5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) ОЗИ следва да разширят образователната си дейност, като предоставят курсове за професионално обучение.

(10) ОЗИ следва да разширят образователната си дейност, като предоставят курсове за професионално обучение на докторанти.

Изменение   6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Необходимо е Комисията и EIT да си сътрудничат при организацията на наблюдението и оценките на ОЗИ с цел да се гарантира съгласуваност с цялостната система за наблюдение и оценка на равнището на ЕС.

(11) Необходимо е Комисията и EIT да си сътрудничат при организацията на наблюдението и оценките на ОЗИ с цел да се гарантира съгласуваност с цялостната система за наблюдение и оценка на равнището на ЕС. По-специално следва да бъдат изяснени принципите за наблюдение на ОЗИ и EIT.

Изменение   7

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква б)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„висше учебно заведение“ означава институция по смисъла на член 2 от Решение (ЕО) № XXX/20XX на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм за всички“.

„висше учебно заведение“ означава институция по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № XXX/20XX на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм за всички“.

Изменение   8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква в)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 – параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. „Форум на заинтересованите страни“ означава среща, отворена за представители на национални и регионални органи, организирани интереси и отделни организации от стопанските, академичните и научноизследователските среди, клъстерни организации и други заинтересовани страни от целия триъгълник на знанието“.

10. „Форум на заинтересованите страни“ означава платформа, отворена за представители на национални и регионални органи, организирани интереси и отделни организации от стопанските, академичните, научноизследователските среди, организации на гражданското общество и клъстерни организации, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни от целия триъгълник на знанието“.

Изменение   9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за устойчив европейски икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. Той постига това, като насърчава и обединява академични, научноизследователски и иновационни дейности, които отговарят на най-високите стандарти.

Мисията на EIT е да допринесе за устойчив европейски икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. Това се постига чрез взаимодействие, сътрудничество и интеграция на академични и научноизследователски дейности и иновации, които отговарят на най-високите стандарти.

Изменение   10

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. В член 4 параграф 2 се заменя със следното:

 

2. „Комисията назначава наблюдатели, които да представляват трите измерения на триъгълника на знанието и да участват в заседанията на Управителния съвет.

Изменение   11

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква б)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 5 – параграф 1 – буква й)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) свиква най-малко веднъж в годината форум на заинтересованите страни с цел да ги информира за дейностите на EIT, неговия опит, добри практики и принос към политиките и целите на Съюза в областта на иновациите, научните изследвания и образованието. Заинтересованите страни се приканват да изразят становищата си.

й) свиква най-малко веднъж в годината форум на заинтересованите страни с цел да ги информира за дейностите на EIT, неговия опит, добри практики и принос към политиките и целите на Съюза в областта на иновациите, научните изследвания и образованието. Всички заинтересовани страни се приканват да изразят становищата си.

Изменение   12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 – буква а)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 7 – параграф 1а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. EIT започва процедурата за избор и определяне на ОЗИ в съответствие с приоритетните области и графика, посочени в СИП.

1а. EIT започва процедурата за избор на ОЗИ и определя толкова ОЗИ, колкото е възможно и приемливо от финансова гледна точка, на основата на качеството им и при условие, че те изпълняват минималните критерии за избор и възлагане.

Изменение   13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 – буква a а) (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 7 – параграф 2 – буква ж)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) в параграф 2, буква ж) се заменя със следното:

 

ж) готовност за взаимодействие с други организации и мрежи извън ОЗИ с цел обмен на добри практики и високи научни постижения, включително с райони с по-слаби резултати.”

Изменение   14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 – буква в)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Минималното изискване за създаване на ОЗИ е участието на поне три партньорски организации, установени в поне три различни държави членки. Всички партньорски организации трябва да бъдат независими една от друга по смисъла на член 7 от правилата за участие.

3. Минималното изискване за създаване на ОЗИ е участието на поне три партньорски организации, установени в поне три различни държави членки. Когато една от партньорските организации е Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС), EIT определя конкретни разпоредби, които отчитат факта, че ЕГТС е международна по своя характер. Всички партньорски организации трябва да бъдат независими една от друга по смисъла на член 7 от правилата за участие;

Изменение   15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 a (нова)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 8 – параграф 2 – буква б а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) В член 8, параграф 2 се добавя следната буква:

 

„ ба) разпространява най-добрите практики по въпроси от общ интерес, като взаимното признаване на квалификации и ефективни преподавателски практики.“

Изменение   16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 15 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) годишен доклад до 30 юни всяка година. Докладът съдържа отчет за извършените от EIT и ОЗИ дейности през предходната календарна година и оценка на постигнатите резултати спрямо определените цели, показатели и график, както и на рисковете, свързани с извършените дейности, използваните ресурси и работата на EIT като цяло.

б) годишен доклад, оповестяван публично, най-късно до 30 юни всяка година. Докладът съдържа отчет за извършените от EIT и ОЗИ дейности през предходната календарна година и оценка на постигнатите резултати спрямо определените цели, показатели и график, както и на рисковете, свързани с извършените дейности, използваните ресурси и работата на EIT като цяло. Всяка година директорът на EIT представя годишен доклад пред компетентните комисии на Европейския парламент.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии

Позовавания

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.12.2011 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

13.12.2011 г.

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

20.4.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Chrysoula Paliadeli

2.2.2012 г.

Разглеждане в комисия

25.4.2012 г.

19.6.2012 г.

20.6.2012 г.

 

Дата на приемане

19.9.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Емил Стоянов, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (18.9.2012)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО)№294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Докладчик по становище: Ivars Godmanis

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет представлява единствено ориентир за законодателния орган и че не може да бъде окончателно определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

Изменение  2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“1; отново заявява, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне приоритетите на съществуващите си политики, като също така изпълни новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон, както и за да реагира на непредвидени събития; изтъква, че дори при увеличаване на ресурсите за следващата МФР с поне 5 % спрямо равнището от 2013 г., ще може да бъде направен само ограничен принос за постигането на договорените цели на Съюза и поетите от него ангажименти, както и на принципа за солидарност на Съюза; призовава Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи ясно кои от неговите политически приоритети или проекти биха могли да бъдат изцяло спрени, въпреки доказаната им добавена стойност за Европа;

 

_______________

 

1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение  3

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. припомня освен това позицията си, че в следващата МФР следва да се предвиди по-голяма концентрация на бюджетни средства в области, стимулиращи икономическия растеж и конкурентоспособността, като научните изследвания и иновациите, в съответствие с принципите на европейска добавена стойност и високи постижения;

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж отрежда водеща роля на Европейския институт за иновации и технологии (наричан по-долу „EIT“), който допринася за редица водещи инициативи.

(1) Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж отрежда водеща роля на Европейския институт за иновации и технологии (наричан по-долу „EIT“), който цели да допринесе за редица водещи инициативи, по-специално водещите инициативи „Съюз за иновации“ и „Младеж в движение“.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) EIT ще привлече и значителни средства от частния сектор за своите дейности, като по този начин укрепи капацитета за иновации на ЕС.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Въздействието на финансирането на EIT от страна на Съюза следва да бъде увеличено в максимална степен чрез мобилизиране, обединяване и привличане на публични и частни финансови ресурси.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Следва да се определи обхватът на финансовото участие, предоставяно от страна на EIT за общностите на знание и иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и да се уточнят източниците на финансови средства за ОЗИ.

(7) Следва да се определи обхватът на финансовото участие, предоставяно от страна на EIT за общностите на знание и иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и да се уточнят източниците на финансови средства за ОЗИ. EIT следва да изгражда по-голямо взаимодействие и възможно най-голяма степен на допълване със структурните фондове.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) ОЗИ следва да търсят полезни взаимодействия с други подходящи инициативи на Европейския съюз.

(12) ОЗИ следва да търсят полезни взаимодействия с други подходящи инициативи на Европейския съюз. Тези взаимодействия не следва да правят компромис с принципа за високи постижения в областта на научните изследвания, иновациите и образованието, към които следва да се стреми EIT.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Разходването на средства от ЕС и държавите членки за научни изследвания, иновации и образование следва да бъде по-добре координирано, с цел да гарантира взаимно допълване, по-добра ефективност и видимост, както и да се постигне по-добро бюджетно взаимодействие.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Високите научни постижения следва да бъдат основната движеща сила за EIT като цяло, като същевременно се насърчава разширяването на участието с цел стимулиране на високите научни постижения в Европа, включително концепцията за „път към високи научни постижения“, за да се насърчава участието на силни звена за високи постижения още в зародиш.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) EIT следва да приеме критериите и процедурите за финансиране, наблюдение и оценка на дейността на ОЗИ, преди да започне процедурата за избор на нови общности.

(14) EIT следва да приеме критериите и процедурите за финансиране, наблюдение и оценка на дейността на ОЗИ, преди да започне процедурата за избор на нови общности, като от най-важно значение е прилагането на мерки за опростяване.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Важно е да се гарантира разумно финансово управление на EIT и приложението на ОЗИ по възможно най-ефективен и лесен за ползване начин.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 18 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Комисията следва да засили своята роля при наблюдението на изпълнението на специфични аспекти от дейността на EIT.

(18) Комисията следва да засили своята роля при наблюдението на изпълнението на специфични аспекти от дейността на EIT. Комисията следва ежегодно да наблюдава прилагането на програмата, като използва ключови показатели за оценка на резултатите и въздействията. Показателите, включващи съответни основни параметри, следва да предоставят минималната основа за оценка на степента, в която са постигнати целите на EIT.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Дейностите на EIT следва да гарантират максимална прозрачност, отчетност и демократичен контрол на отпуснатите средства от бюджета на ЕС, по-специално с оглед на техния принос, както очакван, така и осъществен, за постигането на целите на Съюза.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 – буква в)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 - параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. „Форум на заинтересованите страни“ означава среща, отворена за представители на национални и регионални органи, организирани интереси и отделни организации от стопанските, академичните и научноизследователските среди, клъстерни организации и други заинтересовани страни от целия „триъгълник на знанието“.

10. „Форум на заинтересованите страни“ означава среща, отворена за представители на национални и регионални органи, организирани интереси и отделни организации от стопанските, академичните, научноизследователските среди, клъстерни организации, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни от целия „триъгълник на знанието“.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за устойчив европейски икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. Той постига това, като насърчава и обединява академични, научноизследователски и иновационни дейности, които отговарят на най-високите стандарти. Общите цели, конкретните цели и показателите за резултатите на EIT за периода 2014—2020 г. са определени в „Хоризонт 2020“.

Мисията на EIT е да допринесе за устойчив европейски икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. Той постига това, като насърчава и обединява академични, научноизследователски и иновационни дейности, които целят високи постижения. Общите цели, конкретните цели и показателите за резултатите на EIT за периода 2014—2020 г. са определени в „Хоризонт 2020“.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 7 а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На базата на ключови показатели за изпълнение и в сътрудничество с Комисията EIT организира постоянно наблюдение и периодични външни оценки на крайните продукти, резултатите и въздействието на всяка ОЗИ.

На базата на ключови показатели за изпълнение и в сътрудничество с Комисията EIT организира постоянно наблюдение и периодични външни оценки на крайните продукти, резултатите и въздействието на всяка ОЗИ. Показателите, включващи съответни основни параметри, предоставят минималната основа за оценка на степента, в която са постигнати целите на EIT. С цел подобряване на предоставянето на крайни продукти от страна на EIT, дейностите, осъществявани от ОЗИ, следва да имат измеримо въздействие върху създаването на устойчиви иновативни стартиращи и съпътстващи предприятия, най-вече посредством подкрепа за свързването в мрежа и за предприемаческите дейности на лица, получили степени от и участвали в обучения, провеждани от EIT.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ за изпълнение на настоящия регламент за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. се определя на 3 182 230 000 EUR. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган съобразно ограниченията на финансовата рамка. Финансовото участие от EIT за ОЗИ се предоставя от този финансов пакет.

По смисъла на точка [17] от Междуинституционалното споразумение от xxx/200z между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление, финансовият пакет от „Хоризонт 2020“ за изпълнение на настоящия регламент за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. се определя на максимум 3 182 230 000 EUR. Тази сума представлява основната референтна сума за бюджетния орган в хода на годишната бюджетна процедура. Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган без да се нарушават разпоредбите на Регламента относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г и Междуинституционалното споразумение от хxx/201z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление. Финансовото участие от EIT за ОЗИ се предоставя от този финансов пакет.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии

Позовавания

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.12.2011 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.12.2011 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ivars Godmanis

6.2.2012 г.

Дата на приемане

6.9.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (13.7.2012)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Докладчик по становище: Alajos Mészáros

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е създаден с Регламент (ЕО) № 294/2008 с цел да укрепи иновационния капацитет на Европа. Той представлява първият опит на ЕС да обедини висшето образование, научните изследвания и иновациите в така наречения „триъгълник на знанието“. Това интегриране се осъществява на първо място чрез общностите на знание и иновации (ОЗИ), които обединяват различни организации за дългосрочна работа по определени обществени предизвикателства. EIT започна работа през 2010 г., а седалището му е в Будапеща.

Сега Комисията представя изменения на регламента за създаване на EIT. Предлаганите промени се основават на наученото през началния период, препоръките на докладите за външна оценка, както и на резултатите от широки консултации със заинтересованите страни. Настоящият регламент за изменение е тясно свързан и с предложението за Стратегическа иновационна програма на EIT, което се основава на предложението на управителния съвет на EIT.

В становището си докладчикът се концентрира основно върху следните аспекти:

Подобряване на управленските структури на EIT и на диалога с институциите на ЕС

Опитът показва, че съставът на органите на EIT следва да се опрости. По-специално, функциите на управителния съвет и директора следва да бъдат допълнително изяснени. Управителният съвет и директорът трябва винаги да действат в интерес на EIT по независим и безпристрастен начин. Докладчикът подчертава освен това колко е важно институциите на ЕС да се включат адекватно при изготвянето на работните програми на EIT.

Разширяване на участието във всички държави членки и насърчаване на взаимодействието на структурите на EIT, по-специално в полза на МСП

Принципите за откритост, прозрачност и баланс на интересите трябва да бъдат в центъра на принципите на управление и следователно увеличаването на участието на нови участници в целия ЕС, носещи нови идеи, и по-специално увеличаването на участието на малките и средните предприятия (МСП) следва да бъде част от стратегията на ОЗИ за растеж. Въпреки че не всички пазари имат една и съща структура, е важно на МСП да се предостави възможността в пълна степен да участват във всички общности на знание и иновации (ОЗИ). Публичните дружества и местните органи, както и организациите с нестопанска цел, следва също да бъдат включени в ОЗИ по целесъобразност.

Управление на правата върху интелектуалната собственост

Докладчикът е на мнение, че правилата относно управлението на правата върху интелектуалната собственост могат да гарантират правилен баланс между титулярите на правата и ползвателите. Правилата следва да предоставят насоки и модели, насърчаващи прехвърлянето и разпространяването на знания както в контекста на ОЗИ, така и в целия ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правилата относно управлението на правата на интелектуална собственост са определени в правилата за участие.

Правилата относно управлението на правата на интелектуална собственост и разпространението на резултатите са определени в правилата за участие и трябва да гарантират необходимото равновесие между титулярите на правата и ползвателите. Европейската комисия, в консултация с EIT, следва да предоставя насоки относно иновативни модели в областта на правата на интелектуална собственост, които да насърчават трансфера и разпространението на знания както в контекста на ОЗИ, така и в целия ЕС.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

EIT следва да се ангажира тясно с малките и средни предприятия (МСП), за да гарантира активното им участие в дейностите на ОЗИ. Публичните дружества и местните органи, както и организациите с нестопанска цел, следва също да бъдат включени в ОЗИ по целесъобразност.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Следва да се определи обхватът на финансовото участие, предоставяно от страна на EIT за общностите на знание и иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и да се уточнят източниците на финансови средства за ОЗИ.

(7) Следва да се определи обхватът на финансовото участие, предоставяно от страна на EIT за общностите на знание и иновации (наричани по-долу „ОЗИ“), и да се уточнят източниците на финансови средства за ОЗИ. По-специално, финансирането от ЕС следва да бъде считано като лост за насърчаване на ОЗИ да търсят други източници на частно или публично финансиране и в бъдеще институциите на ЕС следва да обмислят преразглеждане на това използване на финансирането като лост.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Съставът на органите на EIT следва да се опрости. Работата на управителния съвет на EIT следва да се рационализира, а ролята и задачите на управителния съвет и директора следва да бъдат допълнително уточнени.

(8) Съставът на органите на EIT следва да се опрости. Работата на управителния съвет на EIT следва да се рационализира, а ролята и задачите на управителния съвет и директора следва да бъдат допълнително уточнени. Управителният съвет и директорът трябва винаги да действат в интерес на EIT по независим, безпристрастен и прозрачен начин.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тригодишната работна програма на EIT следва да бъде съобразена със становището на Комисията относно конкретните цели на института, определени в „Хоризонт 2020“, и взаимното му допълване с политики и инструменти на Европейския съюз.

Тригодишната работна програма на EIT следва да бъде съобразена със становищата на Комисията, Европейския парламент и Съвета относно конкретните цели на института, определени в „Хоризонт 2020“, и взаимното му допълване с политики и инструменти на Европейския съюз. Тези институции на ЕС следва да се включат адекватно при създаването на тази програма.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква в)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 2 - параграф 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. „Форум на заинтересованите страни“ означава среща, отворена за представители на национални и регионални органи, организирани интереси и отделни организации от стопанските, академичните и научноизследователските среди, клъстерни организации и други заинтересовани страни от целия триъгълник на знанието.

10. „Форум на заинтересованите страни“ означава среща, отворена за представители на национални и регионални органи, организирани интереси и отделни организации от стопанските, академичните и научноизследователските среди, клъстерни организации и други заинтересовани страни от гражданското общество и целия триъгълник на знанието.

Обосновка

Следва параграф 10, във вида, в който е добавен в предложението на Комисията 2011/0384(COD).

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мисията на EIT е да допринесе за устойчив европейски икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. Той постига това, като насърчава и обединява академични, научноизследователски и иновационни дейности, които отговарят на най-високите стандарти.

Мисията на EIT е да допринесе за устойчив европейски икономически растеж и конкурентоспособност чрез засилване на иновационния капацитет на държавите членки и на Съюза. Той постига това, като насърчава и обединява академични, научноизследователски, иновационни и предприемачески дейности, които отговарят на най-високите стандарти.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 – буква б)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 5 – параграф 1 – буква й)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) свиква най-малко веднъж в годината форум на заинтересованите страни с цел да ги информира за дейностите на EIT, неговия опит, добри практики и принос към политиките и целите на Съюза в областта на иновациите, научните изследвания и образованието. Заинтересованите страни се приканват да изразят становищата си.

й) свиква най-малко веднъж в годината форум на заинтересованите страни с цел да ги информира за дейностите на EIT, неговия опит, добри практики и принос към политиките и целите на Съюза в областта на иновациите, научните изследвания и образованието. Всички заинтересовани страни се приканват да изразят становищата си.

Обосновка

Следва параграф 10, във вида, в който е добавен в предложението на Комисията 2011/0384(COD).

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 6 – буква г)

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 7 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Повечето партньорски организации, включени в определена ОЗИ, са установени в държавите членки. В състава на всяка ОЗИ влизат поне едно висше учебно заведение и едно частно дружество.

4. Повечето партньорски организации, включени в определена ОЗИ, са установени в държавите членки. Всяка ОЗИ е съставена от поне едно висше учебно заведение и едно частно лице.

Обосновка

Следва параграф 10, във вида, в който е добавен в предложението на Комисията 2011/0384(COD).

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 12

Регламент (ЕО) № 294/2008

Член 15 – подточка а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) текуща тригодишна работна програма, която се основава на СИП, след като такава бъде приета, и в която са набелязани основните приоритети и заплануваните инициативи на EIT и ОЗИ, включително оценка на финансовите потребности и на източниците на финансиране. Програмата съдържа също така подходящи показатели за наблюдение на дейността на ОЗИ и EIT. EIT представя на Комисията предварителната тригодишна работна програма до 31 декември всяка година N-2. В рамките на три месеца Комисията дава становището си относно конкретните цели на EIT, определени в „Хоризонт 2020“, и допълването им с политиките и инструментите на Съюза. EIT взема предвид становището на Комисията и в случай на несъгласие мотивира позицията си. EIT предава за сведение окончателната работна програма на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

a) текуща тригодишна работна програма, която се основава на СИП, след като такава бъде приета, и в която са набелязани основните приоритети и заплануваните инициативи на EIT и ОЗИ, включително оценка на финансовите потребности и на източниците на финансиране, като се отчита финансовата жизнеспособност на всяка ОЗИ. Програмата съдържа също така подходящи показатели за наблюдение на дейността на ОЗИ и EIT. EIT представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията предварителната тригодишна работна програма до 31 декември всяка година N-2. В рамките на три месеца Европейският парламент, Съвета и Комисията дават становището си относно конкретните цели на EIT, определени в „Хоризонт 2020“, и допълването им с политиките и инструментите на Съюза. EIT взема предвид тези становища и в случай на несъгласие мотивира позицията си. EIT предава за сведение окончателната работна програма на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите;

Изменение  11

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията следи за спазването на балансирано представяне на академичната, научноизследователската, иновационната и стопанската област, както и за равновесието между половете, и отчита особеностите на академичната, научноизследователската и иновационната среда в рамките на Съюза.

Комисията следи за спазването на балансирано представяне на академичната, научноизследователската, иновационната и стопанската област, както и за равновесието между половете и разширяването на участието на академичната, научноизследователската и иновационната среда в рамките на Съюза.

Изменение  12

Предложение за регламент

Приложение – раздел 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членовете на управителния съвет действат независимо, в интерес на EIT, като защитават неговите цели и мисия, идентичност и съгласуваност.

Членовете на управителния съвет действат независимо, по прозрачен и безпристрастен начин, в интерес на EIT, като защитават неговите цели и мисия, идентичност, автономия и съгласуваност.

Изменение  13

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) със съгласието на Комисията определя подходящо възнаграждение за членовете на управителния съвет и на изпълнителния комитет; тези възнаграждения се съпоставят със съществуващите сходни възнаграждения в държавите членки;

ж) със съгласието на Комисията определя подходящо възнаграждение за членовете на управителния съвет и на изпълнителния комитет;

Изменение  14

Предложение за регламент

Приложение – раздел 2 – точка 1 – буква п)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п) популяризира EIT в световен мащаб с цел повишаване на неговата привлекателност и превръщането му в световен еталон за високи постижения в академичната, научноизследователската и иновационната област.

п) популяризира EIT в световен мащаб с цел повишаване на неговата научна, академична и, най-вече, стопанска привлекателност и превръщането му в световен еталон за високи постижения в академичната, научноизследователската и иновационната област.

Изменение  15

Предложение за регламент

Приложение – раздел 4 – точка 3 – буква м) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

м) осигурява добра комуникация с институциите на ЕС;

Изменение  16

Предложение за регламент

Приложение – раздел 4 – точка 3 – буква н) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

н) действа независимо, по прозрачен и безпристрастен начин, в интерес на EIT, като защитава неговите цели и мисия, идентичност, автономия и съгласуваност.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии

Позовавания

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.12.2011 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

13.12.2011 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Alajos Mészáros

19.12.2011 г.

Разглеждане в комисия

30.5.2012 г.

19.6.2012 г.

 

 

Дата на приемане

10.7.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии

Позовавания

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.11.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.12.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.12.2011 г.

EMPL

13.12.2011 г.

CULT

13.12.2011 г.

JURI

13.12.2011 г.

Неизказано становище

       Дата на решението

EMPL

19.1.2012 г.

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CULT

20.4.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Philippe Lamberts

20.1.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.1.2012 г.

18.6.2012 г.

17.9.2012 г.

8.10.2012 г.

Дата на приемане

28.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexandra Thein

Дата на внасяне

12.12.2012 г.