BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

7.12.2012 - (COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Philippe Lamberts
Ordfører for udtalelse (*): Chrysoulia Paliadeli, Kultur- og Uddannelsesudvalget
(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 50


Procedure : 2011/0384(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0403/2012
Indgivne tekster :
A7-0403/2012
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0817),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0467/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse af 28. marts 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget, Budgetudvalget og Retsudvalget (A7-0403/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst tillægger Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (i det følgende benævnt EIT), som bidrager til en række flagskibsinitiativer, en fremtrædende rolle.

(1) Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst tillægger Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (i det følgende benævnt EIT), som har til formål at bidrage til en række flagskibsinitiativer, navnlig flagskibsinitiativerne "Innovation i EU" og "Unge på vej", en fremtrædende rolle.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) EIT vil i perioden 2014-2020 bidrage til opfyldelsen af målene for "Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovation" oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XXX (i det følgende benævnt "Horisont 2020"), ved at integrere videnstrekanten af forskning, innovation og uddannelse.

(2) EIT vil i perioden 2014-2020 bidrage til opfyldelsen af målene for "Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovation" oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XXX (i det følgende benævnt "Horisont 2020"), ved at integrere videnstrekanten af forskning, innovation og uddannelse med henblik på at stimulere ekspertise og fremskynde innovationsprocessen.

Begrundelse

Formålet med EIT er at integrere de tre sider af videnstrekanten med henblik på at stimulere den ekspertise, der vil fremskynde innovationsprocessen.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Reglerne for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder er fastlagt i reglerne for deltagelse.

(4) Reglerne for formidling af resultater via åben adgang, bevillingsordning og forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder er fastlagt i reglerne for deltagelse og i den strategiske innovationsdagsorden for EIT.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Som det førende europæiske institut for innovation bør EIT og videns- og innovationsfællesskaberne (i det følgende benævnt VIF'er) spille en innovativ rolle i kortlægning og fremme af innovative praksisser til forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder og således fremme vidensoverførsel og formidling.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) EIT bør indgå i direkte samarbejde med nationale og regionale repræsentanter og andre interessenter fra hele innovationskæden, da det kan skabe fordele for alle parter. For at gøre denne dialog og udveksling mere systematisk bør der afholdes et forum for EIT's interessenter, med henblik på at bringe så bredt et udvalg af interessenter som muligt sammen om tværgående spørgsmål.

(6) EIT bør indgå i direkte samarbejde med nationale og regionale repræsentanter og andre interessenter fra hele innovationskæden, da det kan skabe fordele for alle parter. For at gøre denne dialog og udveksling mere systematisk bør der afholdes et forum for EIT's interessenter, med henblik på under en fælles platform at bringe alle VIF'er og så bredt et udvalg af interessenter som muligt sammen om tværgående spørgsmål. For at sikre involvering af et bredere udvalg af interessenter bør EIT gennemføre relevante oplysningskampagner målrettet mod europæiske universiteter og nationale, regionale og lokale myndigheder, der arbejder med forsknings-, udviklings- og innovationspolitikker. VIF'er bør ligeledes fastlægge procedurer for regelmæssige høringer af interessenter på deres specifikke indsatsområde.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) EIT bør være opmærksom på at tilsikre en god balance mellem dem af videnstrekantens aktører, der er involveret i VIF'erne, idet der skal vies særlig opmærksomhed til inddragelsen af mindre aktører og aktører fra den private sektor. Navnlig bør EIT tilstræbe at arbejde tættere sammen med SMV'er for at sikre, at de deltager aktivt i VIF'ernes aktiviteter. Derudover bør offentlige virksomheder og lokale myndigheder samt nonprofitorganisationer inddrages i VIF’erne, når det relevant.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) EIT bør yderligere fremme medlemsstaternes anerkendelse af EIT-uddannelser og -eksamensbeviser, der bærer dets udmærkelsesmærke.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) EIT bør i kraft af sin karakter og sammensætning fremme fler- og tværfaglige tilgange til innovation og iværksætteri, herunder udvikling af ikke-teknologiske løsninger, organisatoriske tilgange, nye forretningsmodeller, systeminnovation og innovation i den offentlige sektor, som et nødvendigt supplement til tekniske og teknologiske innovationsaktiviteter.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c) I og med at sociale foretagender af karakter er meget innovative i kraft af de varer eller tjenesteydelser, de leverer, kan de bidrage til håndteringen af de større samfundsmæssige udfordringer. Social innovation og sociale iværksætterinitiativer bør derfor, hvor det er hensigtsmæssigt, udgøre en vigtig del af EIT's og VIF'ernes aktiviteter.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og innovationsfællesskaberne (i det følgende benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne kommer fra.

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og innovationsfællesskaberne (i det følgende benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne kommer fra. Navnlig bør EIT fungere som en investor, og dets midler bør have til formål at fungere som en løftestang for andre kilder til privat eller offentlig finansiering, herunder andre EU-midler. Niveauet for denne løftestangsfunktion bør være klart defineret.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør forenkles. EIT's bestyrelses funktion bør strømlines, og bestyrelsens og direktørens roller og opgaver bør præciseres nærmere.

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør forenkles og bør afspejle videntrekantens tre dimensioner, og man bør tilstræbe ligelig kønsfordeling. EIT's bestyrelses funktion bør strømlines, og bestyrelsens og direktørens roller og opgaver bør præciseres nærmere. Bestyrelsen og direktøren skal handle i EIT's interesse på en uafhængig, uvildig og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Der bør oprettes nye VIF'er, med angivelse af prioriterede indsatsområder samt tilrettelæggelse af og tidsramme for udvælgelsesprocessen, der tager afsæt i de betingelser, der er defineret i den strategiske innovationsdagsorden.

(9) EIT kan tildele sine budgetmidler til allerede eksisterende eller til nyudvalgte VIF'er.

 

Senest i 2014 bør EIT iværksætte udvælgelse af op til fire nye VIF'er inden for de prioriterede temaområder, der er fastsat i den strategiske innovationsdagsorden (SID).

 

Senest i 2018, afhængigt af de til rådighed værende budgetmidler og efter at have gennemført en høring af interessenter, bør EIT iværksætte yderligere indkaldelser med henblik på udvælgelse af VIF'er inden for de resterende temaområder som fastlagt i SID eller inden for nye temaer, der befinder sig inden for rammerne af Horisont 2020-målene.

 

(9a) Der bør oprettes nye VIF'er, og de bør udvælges af EIT ved en åben, gennemsigtig og konkurrencebaseret proces, der er klar og forudsigelig for potentielle deltagere. Processen til udvælgelse af VIF'ere bør være baseret på minimumskriterierne for oprettelse og udvælgelseskriterier, der viser forslagets potentiale, kvalitet og levedygtighed.

 

(9b) EIT bør tage hensyn til, at ikke alle VIF’er vil have de samme finansielle behov, da nogle er mere kapitalintensive end andre. EIT bør derfor fastlægge, hvilket støttebeløb det vil yde til VIF'erne.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) VIF'erne bør udvide deres uddannelsesaktiviteter ved at tilbyde faglige kurser.

(10) VIF'erne bør udvide deres uddannelsesaktiviteter ved at tilbyde faglige kurser, sommerkurser, fjernstudier og praktikophold til Ph.d.-studerende og lignende. EIT bør investere i at opbygge EIT som et kvalitetsbrand i verdensklasse inden for innovativ iværksætteruddannelse.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) EIT og VIF'erne bør udvikle uddannelsessynergier med EU's og medlemsstaternes politikker med det formål at understøtte den fremtidige tilstedeværelse af tilstrækkelig menneskelig kapital, som er vigtig for at fuldføre EU's vej mod videnskabeligt, teknologisk og innovativt lederskab. I dette øjemed bør uddannelse inden for videnskab, teknologi, ingeniørfag og matematik fremmes, og der bør skabes iværksættervejledning, praktikpladser og stipendier til unge europæere og studerende på førende gymnasier og universiteter.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Det er nødvendigt for Kommissionen og EIT at samarbejde om at tilrettelægge overvågningen og evalueringen af VIF'erne for at sikre sammenhæng med det generelle overvågnings- og evalueringssystem på EU-plan.

(11) Det er nødvendigt for Kommissionen og EIT at samarbejde om at tilrettelægge overvågningen og evalueringen af VIF'erne for at sikre sammenhæng med det generelle overvågnings- og evalueringssystem på EU-plan. Især bør principperne for overvågning af VIF'erne og EIT præciseres. EIT bør sikre samordning og samarbejde på tværs af VIF'erne med henblik på at opnå synergier og skabelse af merværdi ved interaktionen mellem de mange EIT-partnere.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) VIF'erne bør søge at skabe synergi med de relevante EU-initiativer.

(12) VIF'erne bør søge at skabe synergi med de relevante forsknings- og udviklingsinitiativer og -instrumenter på EU-niveau, herunder med de europæiske innovationspartnerskaber, de europæiske industriinitiativer under SET-planen og andre offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) VIF'erne bør fungere som "innovationskatalysatorer", der er i stand til at frembringe et betydeligt antal af de stærkt eftertragtede innovatorer, som bliver bærere af iværksætterkulturen og -erfaringer og bliver i stand til at skabe innovative, videnbaserede SMV'er og omforme eksisterende virksomheder. VIF'erne bør fungere som en reference og en let-efterlignelig samarbejdsmodel for andre europæiske, regionale og nationale forsknings-, udviklings- og innovationsfællesskaber og for konsolideringen af strukturfondene til opnåelse af Unionens innovationsmål.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) Anvendelsen af Unionens og medlemsstaternes midler til forskning, innovation og uddannelse bør koordineres bedre for at sikre komplementaritet, større effektivitet og synlighed samt for at opnå bedre budgetmæssige synergier.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at sikre en bredere deltagelse af organisationer fra forskellige medlemsstater i VIF'erne bør partnerorganisationerne være etableret i mindst forskellige tre medlemsstater.

(13) For at sikre en bredere deltagelse af organisationer fra forskellige medlemsstater i VIF'erne bør partnerorganisationerne være etableret i mindst forskellige tre medlemsstater. EIT bør tilskynde til en udvidelse af deltagerkredsen og fremme topkvalitet i hele EU. Instituttet bør sikre adgang til alle EU-baserede, topkvalitetsorienterede universiteter, forskningsfællesskaber, små forskningsgrupper og aktører i den private sektor, herunder stærkt innovative nyetablerede virksomheder.

 

(13a) EIT og VIF'erne bør videreudvikle opsøgende arbejde og etablere kanaler til kommunikations- og informationsudveksling med institutioner og andre partnere inden for fremvoksende og potentielle ekspertisecentre, navnlig hvor der kan påvises en efterspørgsel, således at de kan involvere sig i og deltage i deres aktiviteter.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Kriterierne og procedurerne for finansiering, tilsyn og evaluering af VIF'ernes aktiviteter bør vedtages af EIT, inden VIF-udvælgelsesprocessen indledes.

(14) Kriterierne og procedurerne for finansiering, tilsyn og evaluering af VIF'ernes aktiviteter bør vedtages af EIT, inden VIF-udvælgelsesprocessen indledes. I særdeleshed skal en betragtelig del af det årlige finansielle tilskud til VIF'erne afsættes på basis af en konkurrencebaseret evalueringsmekanisme.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Det er vigtigt at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning af EIT, og at VIF'erne implementeres på den mest effektive og brugervenlige måde. EIT bør forsøge at reducere den administrative byrde for VIF'erne.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) EIT's treårige arbejdsprogram bør tage højde for Kommissionens udtalelse om EIT's specifikke mål, som defineret i Horisont 2020, samt for programmets komplementaritet med EU's politikker og instrumenter.

(15) EIT's treårige arbejdsprogram bør tage højde for Kommissionens udtalelse og Europa-Parlamentets og Rådets holdninger. Der bør etableres en regelmæssig dialog mellem EIT og Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Evalueringen af EIT bør levere rettidige input til evalueringen af Horisont 2020 i 2017 og 2023.

(17) Evalueringen af EIT bør give plads til direkte sammenligninger af resultater og nøgleindikatorer med relevante Horisont 2020-instrumenter og bør levere rettidige input til evalueringen af Horisont 2020 i 2017 og 2023.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør styrke sin rolle, for så vidt angår tilsynet med gennemførelsen af specifikke aspekter af EIT's aktiviteter.

(18) Kommissionen bør forbedre sin rolle, for så vidt angår tilsynet med gennemførelsen af specifikke aspekter af EIT's aktiviteter, og samtidig bør EIT forbedre dets overvågning af VIF'erne. Denne overvågning bør være resultatorienteret.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) EIT-aktiviteterne bør sikre maksimal gennemsigtighed, ansvarlighed og demokratisk kontrol med bidragene fra Unionens budget, navnlig med hensyn til deres bidrag, både det forventede og det opnåede, til opnåelse af Unionens målsætninger.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 - litra -a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa) Nr. 1 affattes således:

 

"1) "innovation": den proces, herunder resultaterne heraf, der kombinerer forskellige typer af viden, evner og færdigheder, hvorved nye idéer udvikles som reaktion på samfundsmæssige eller økonomiske behov og skaber nye produkter, tjenester, processer eller forretnings- og organisationsmodeller, som skaber værdi for samfundet og på vellykket vis kan indføres på et eksisterende marked eller vil være i stand til at skabe nye markeder"

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra -a b (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ab) Nr. 2 affattes således:

 

"2) "videns- og innovationsfællesskab (VIF)": et autonomt partnerskab mellem videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer, virksomheder og andre interessenter i innovationsprocessen i form af et strategisk netværk, uanset den konkrete retlige form, baseret på en fælles innovationsplanlægning på mellemlang til lang sigt med henblik på at imødegå EIT’s udfordringer og bidrage til at nå de mål, der er fastsat i Horisont 2020"

Begrundelse

For fuldstændigt at forankre EIT som et instrument til at gennemføre Horisont 2020 med er det vigtigt at fremhæve forbindelsen mellem VIF’ernes rolle og de konkrete mål i Horisont 2020.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Nr. 5) affattes således:

 

"5) "partnerorganisation": en organisation, som indgår i et VIF, og som navnlig kan omfatte videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer, offentlige eller private virksomheder, finansielle institutioner, regionale og lokale myndigheder, fonde samt nonprofitorganisationer"

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – nr. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7) "videregående uddannelsesinstitution": en institution, som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/20XX om "Erasmus for Alle".

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – nr. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Nr. 9 affattes således:

 

"9) "strategisk innovationsdagsorden" (SID): et politikdokument, der redegør for EIT’s langsigtede strategi for fremtidige initiativer, og som bl.a. omfatter en oversigt over de planlagte aktiviteter inden for videregående uddannelse, forskning og innovation over en syvårig periode"

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – nr. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"9a) "regional innovationsordning": en ordning med det formål at øge deltagelsen i VIF'ernes aktiviteter og med en målgruppe bestående af højere uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer, virksomheder, SMV'er og andre aktører fra fremvoksende ekspertisecentre, som har ambitioner og potentiale til at bevæge sig op ad stigen til topkvalitet og udvikle sig til økosystemer, der afspejler hovedtrækkene i samlokaliseringscentre"

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra c

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – nr. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

10) "interessentforum": et forum, der er åbent for repræsentanter for nationale og regionale myndigheder, organiserede interessegrupper og individuelle enheder fra erhvervslivet, videregående uddannelser og forskning, klyngeorganisationer samt andre interesserede parter fra videnstrekanten".

"10) "interessentforum": en platform med fysiske og ikt-baserede konferencer og arrangementer, der er åben for repræsentanter for nationale, regionale og lokale myndigheder, organiserede interessegrupper og individuelle enheder fra erhvervslivet, videregående uddannelser, forskning, sammenslutninger, civilsamfundet og klyngeorganisationer, civilsamfundsorganisationer samt andre interesserede parter fra videnstrekanten"

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra d

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – nr. 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11) "aktiviteter, der tilfører VIF'erne merværdi": aktiviteter, der udføres af partnerorganisationer, og som bidrager til integrering af videnstrekanten, dvs. forskning, innovation og videregående uddannelse, herunder aktiviteter vedrørende oprettelse, administration og koordinering af VIF'erne."

"11). "aktiviteter, der tilfører VIF'erne merværdi": aktiviteter, der udføres af partnerorganisationer, og som bidrager til integrering af videnstrekanten, dvs. forskning, innovation og videregående uddannelse, herunder aktiviteter vedrørende oprettelse, administration og koordinering af VIF'erne, og som bidrager til EIT's overordnede mål."

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mission og mål

Mission og mål

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Dette skal ske ved at fremme og integrere videregående uddannelse, forskning og innovation på højeste niveau.

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig økonomisk og social udvikling og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse og fremskyndelse af medlemsstaternes og Unionens innovations- og iværksætterkapacitet med henblik på at tage de store samfundsmæssige udfordringer op, som det europæiske samfund står overfor. Dette skal ske ved at fremme synergier, samarbejde og integration inden for videregående uddannelse, forskning, innovation og iværksætteraktiviteter af topkvalitet.

De generelle og specifikke mål samt resultatindikatorer for EIT for perioden 2014-2020 er fastsat i Horisont 2020.

De generelle og specifikke mål samt resultatindikatorer for EIT for perioden 2014-2020 er fastsat i Horisont 2020.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Artikel 4, stk. 1, litra a), affattes således:

 

"a) en bestyrelse bestående af medlemmer på højt plan med erfaring inden for videregående uddannelse, forskning, innovation og erhvervsliv og med en afbalanceret repræsentation af disse fagområder. Bestyrelsen har ansvaret for at lede EIT's aktiviteter, for udvælgelse, udpegelse og evaluering af VIF'erne og for alle andre strategiske beslutninger"

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der er balance mellem aktørerne fra uddannelses-, forsknings-, innovations- og forretningsverdenen inden for EIT-organerne.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5, stk. 1, ændres således:

4) Artikel 5, stk. 1, affattes således:

a) Litra a) udgår.

"1. For at nå sit mål skal EIT:

 

a) fastlægge sine hovedprioriteter og aktiviteter med henblik på at opfylde sine generelle og specifikke mål

b) Følgende indsættes som litra j):

b) øge kendskabet blandt potentielle partnerorganisationer, navnlig SMV’er og fremvoksende og potentielle ekspertisecentre, for at tilskynde til og fremme deres deltagelse i sine aktiviteter

 

c) udvælge og udpege VIF’er i overensstemmelse med artikel 7 og fastlægge deres rettigheder og forpligtelser i en aftale; yde dem hensigtsmæssig og hurtig støtte; anvende passende foranstaltninger til kvalitetskontrol; overvåge og med jævne mellemrum evaluere deres aktiviteter og sikre en passende koordination, fremme effektiv kommunikation og tematisk samarbejde mellem VIF'ere og mellem samlokaliseringscentrene

 

d) mobilisere midler fra offentlige og private kilder og anvende sine ressourcer i overensstemmelse med denne forordning. EIT skal navnlig søge at tilvejebringe en betydelig og stigende andel af midlerne på sit budget fra private kilder og fra indtægter fra egne aktiviteter

 

e) fremme anerkendelse i medlemsstaterne af grader og eksamensbeviser, der opnås på videregående uddannelsesinstitutioner, der er partnerorganisationer, og som kan betegnes som EIT-grader og -eksamensbeviser

 

f) fremme formidling af god praksis med hensyn til integration af videnstrekantens tre elementer, så der kan udvikles en fælles innovations- og videnoverførselskultur

 

fa) aktivt etablere forbindelsesled via VIF'erne med institutioner fra fremvoksende ekspertisecentre med potentiale til at udvikle sig til samlokaliseringscentre henblik på at udbygge Unionens innovationskapacitet. Dette kan indebære at yde støtte til dannelsen af teams mellem VIF'er og partnerskaber fra fremvoksende ekspertisecentre gennem en regional innovationsordning, herunder twinning, personaleudveksling og strukturerede mobilitetsaktiviteter

 

g) udvikle sin kapacitet og ekspertise til at blive et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertise inden for videregående uddannelse, forskning og innovation

 

h) fremme tværfaglige tilgange til innovation, især integreringen af ikke-teknologiske løsninger, organisatoriske tilgange, nye forretningsmodeller, systeminnovation og innovation i den offentlige sektor

 

i) sikre komplementaritet, synergi og sammenhæng mellem EIT's aktiviteter og andre EU-programmer

 

j) fremme VIF'erne som partnere for topkvalitetsinnovation både inden og uden for Unionen

 

k) udarbejde en vejledning i bedste praksis med henblik på at udbrede god praksis og erfaringer fra eksisterende VIF'er til nye VIF'er

"j) mindst en gang årligt indkalde interessentforummet til at informere om EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god praksis og bidrag til EU's politikker og mål for innovation, forskning og uddannelse. Interessenter skal opfordres til at give deres mening til kende."

l) mindst en gang årligt indkalde interessentforummet for med interessenterne at dele og drøfte EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god praksis og bidrag til EU's politikker og mål for innovation, forskning og uddannelse og for at modtage bidrag fra interessenterne til EIT's dagsorden, strategi og operationer."

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 1, litra c), affattes således:

Artikel 6 affattes således:

 

"Artikel 6

 

VIF'er

 

1. VIF'er skal navnlig gennemføre:

 

a) innovationsaktiviteter og -investeringer med europæisk merværdi, der fuldt ud integrerer dimensionerne videregående uddannelse og forskning med henblik på at opnå en kritisk masse og fremmer formidling og udnyttelse af resultater

 

b) innovationsbaseret frontlinjeforskning inden for områder af særlig økonomisk og samfundsmæssig interesse, der bygger på resultaterne af den europæiske og den nationale forskning, og som potentielt kan styrke Europas konkurrenceevne på internationalt plan og udvirke løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer

"c) uddannelsesaktiviteter på kandidat- og ph.d.-niveau, samt faglige kurser i fag med potentiale til at opfylde fremtidige europæiske socioøkonomiske behov, og som fremmer udvikling af innovationsrelaterede kvalifikationer, forbedring af ledelses- og iværksætterkvalifikationerne samt forskeres og studerendes mobilitet".

c) uddannelsesaktiviteter på kandidat- og ph.d.-niveau, samt faglige kurser, i fag med potentiale til at opfylde fremtidige europæiske socioøkonomiske behov og behovene på Unionens arbejdsmarked, og som udvider Unionens talentgrundlag og tiltrækker og fastholder toptalenter; fremme af udvikling af innovationsrelaterede kvalifikationer, forbedring af ledelses- og iværksætterkvalifikationerne samt forskeres og studerendes mobilitet, herunder understøttelse af netværks- og iværksætteraktiviteter hos dem, der modtager uddannelse og oplæring gennem EIT

 

d) formidling af bedste praksis inden for innovationssektoren med fokus på udvikling af samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner, forskningssektoren og erhvervslivet, herunder service- og finanssektoren

 

e) i videst muligt omfang integration i og samordning med eksisterende europæiske, nationale og regionale initiativer og lokale instrumenter inden for forskning, udvikling og innovation.

 

2. VIF’erne skal have betydelig frihed til at fastlægge deres interne organisation og sammensætning. VIF’erne skal navnlig

 

a) etablere en bestyrelse, hvis sammensætning respekterer balancen mellem repræsentanter for videregående uddannelser og forsknings- og erhvervssektoren

 

b) være åbne for nye medlemmer, især SMV’er, som kan tilføre partnerskabet merværdi, under hensyntagen til partnerskabets kontinuitet

 

c) fungere på en åben og gennemsigtig måde og i henhold til kodekser for god forvaltning.

 

2a. VIF’er skal fastsætte deres nøjagtige dagsorden og arbejdsmetoder. VIF’erne skal navnlig

 

a) opstille en årlig forretningsplan for aktiviteter med specifikke mål, milepæle og nøgleresultatindikatorer

 

b) udvikle strategier for opnåelse af finansiel bæredygtighed, som fører til en gradvis reduktion af EU-finansieringen

 

c) udvikle opsøgende aktiviteter, navnlig over for fremvoksende institutioner og ekspertisecentre, f.eks. gennem den regionale innovationsordning, og gennemføre regelmæssige høringer af interessenter.

 

3. Forholdet mellem EIT og det enkelte VIF baseres på en skriftlig aftale."

Begrundelse

VIF'erne har stor frihed, men det er nødvendigt at præcisere, hvilke minimumsbestanddele, overordnede principper og opgaver VIF'erne bør have.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

Artikel 7 affattes således:

 

"Artikel 7

a) Som stk. 1a indsættes følgende:

Udvælgelse af VIF'er

 

1. Et partnerskab udvælges og udnævnes af EIT til at være et VIF ved en konkurrencebaseret, åben og gennemsigtig procedure og på grundlag af deres kvalitet og under forudsætning af, at de opfylder minimumskriterierne for oprettelse og udvælgelseskriterierne som beskrevet i stk. 3 og 4. EIT vedtager og offentliggør detaljerede kriterier for udvælgelsen af VIF'erne baseret på principperne om ekspertise og innovationsrelevans; i udvælgelsesprocessen medvirker eksterne uafhængige eksperter.

"1a. EIT igangsætter udvælgelsen og udpegelsen af VIF'er i overensstemmelse med de prioriterede områder og den tidsplan, der er fastsat i SID."

2. Senest i 2014 igangsætter EIT udvælgelsen af op til fire nye VIF'er inden for de prioriterede temaområder, der er fastsat i SID. På grundlag af tilstedeværelsen af finansielle midler kan EIT senest i 2018 og efter at have gennemført en interessenthøring iværksætte en ny udvælgelsesproces inden for andre af de i SID fastsatte temaområder eller inden for nyudpegede områder.

b) I stk. 2 indsættes som litra h):

 

"h) beredvillighed til at skabe synergi med andre EU-initiativer."

Antallet af udvalgte VIF'er skal afhænge af, hvor veletablerede og forberedte EU-baserede konsortier er på at oprette troværdige VIF'er, af den potentielle samfundsmæssige og økonomiske effekt og af mulighederne for synergier med andre initiativer, såvel som af EIT's absorptionsevne og de til rådighed værende budgetmidler. Udvælgelsen af nye VIF'er baseres på det enkelte VIF's egen fortjeneste og potentiale og bør ske uden skelen til andre VIF'ers opnåede resultater. EIT fastlægger omfanget af og varigheden for dets bidrag til de nye VIF'er.

c) Stk. 3 affattes således:

 

"3. Minimumsbetingelsen for at oprette et VIF er deltagelse af mindst tre partnerorganisationer, der skal være etableret i mindst tre forskellige medlemsstater. Disse partnerorganisationer skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 7 i regler for deltagelse".

3. Minimumskriterierne for at oprette et VIF er:

 

a) deltagelse af mindst tre partnerorganisationer etableret i mindst tre forskellige medlemsstater. Disse partnerorganisationer skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 7 i regler for deltagelse

d) Stk. 4 affattes således:

b) VIF’et skal bidrage til at nå de specifikke mål under prioriteterne "samfundsmæssige udfordringer" og "lederskab inden for støtte- og industriteknologi", som er fastsat i Horisont 2020

"4. Flertallet af de partnerorganisationer, der danner et VIF, skal være etableret i medlemsstaterne. I hvert enkelt VIF skal der indgå mindst én videregående uddannelsesinstitution og én privat virksomhed. "

c) mindst to tredjedele af de partnerorganisationer, der danner et VIF, skal være etableret i medlemsstaterne

 

d) i hvert enkelt VIF skal der indgå mindst én videregående uddannelsesinstitution og én privat virksomhed.

 

4. Udvælgelseskriterierne for udnævnelse af et VIP skal give et billede af følgende:

 

a) det nuværende og kommende potentiale som drivkraft for innovation og iværksætterånd i partnerskabet såvel som dets ekspertise inden for videregående uddannelse, forskning og innovation

 

b) partnerskabets kapacitet til at bidrage til at nå de specifikke mål under prioriteterne "samfundsmæssige udfordringer" og/eller "lederskab inden for støtte- og industriteknologi" som fastsat i Horisont 2020, og til at nå SIA's mål

 

c) den tværfaglige tilgang til innovation, f.eks. integrering af ikke-teknologiske løsninger, organisatoriske tilgange, nye forretningsmodeller, systeminnovation og/eller innovation i den offentlige sektor

 

d) partnerskabets evne til at sikre bæredygtig selvfinansiering på lang sigt, herunder et betydeligt og stadig større bidrag fra den private sektor, erhvervslivet og servicesektoren

 

e) at der i partnerskabet indgår organisationer, der er aktive inden for videnstrekantens tre elementer videregående uddannelse, forskning og innovation, og balancen mellem disse tre elementer

 

-f) udvisning af åbenhed og gennemsigtighed i dets forvaltning og dets strategi for tiltrækning af nye deltagere

 

f) dokumentation for en plan for forvaltning af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som er hensigtsmæssig for den pågældende sektor og i overensstemmelse med EIT's principper og retningslinjer for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder hvordan der er taget hensyn til bidrag fra de forskellige partnerorganisationer

 

g) foranstaltninger til støtte for inddragelse af og samarbejde med den private sektor, herunder den finansielle sektor og navnlig SMV'er, samt oprettelse af nye virksomheder, spin-offs og SMV'er med henblik på kommerciel udnyttelse af resultaterne fra VIF'ernes aktiviteter

 

h) foranstaltninger med henblik på at støtte inddragelse af og samarbejde med socioøkonomiske aktører, herunder offentlige myndigheder, virksomheder i den offentlige sektor og nonprofit-organisationer, hvor det er hensigtsmæssigt

 

i) beredvillighed til at interagere med andre organisationer og netværk uden for VIF’et med henblik på at dele god praksis og ekspertise, også med fremvoksende institutioner og ekspertisecentre

 

j) beredvillighed til at skabe synergi med andre EU-initiativer inden for området forskning, udvikling og innovation og partnerskabets komplementaritet med andre EU-styrede, nationale, regionale og/eller lokale innovationsprogrammer.

 

4. Udvælgelsen af de fremvoksende og potentielle ekspertisecentre, som skal indgå i den regionale innovationsordning, skal ske ved åbne og gennemsigtige indkaldelser, som forvaltes og gennemføres af VIF'erne. De kriterier, der bruges ved udvælgelsen, udarbejdes af VIF'erne (i overensstemmelse med kriterierne for udvælgelse af VIF'er i stk. 2) i samarbejde med EIT og offentliggøres af EIT.

(e) Som stk. 5 indsættes:

 

"5. Kriterierne og procedurerne for finansiering, overvågning og evaluering af VIF'ernes aktiviteter vedtages af EIT, inden VIF-udvælgelsesproceduren indledes".

5. Kriterierne og procedurerne for finansiering, overvågning og evaluering af VIF'ernes aktiviteter vedtages af EIT, inden VIF-udvælgelsesproceduren indledes."

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 7 -a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7-a

 

Finansieringskilder og -principper

 

1. EIT finansieres ved hjælp af et bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget inden for den finansieringsramme, der er fastsat i artikel 19, og fra andre private og offentlige kilder.

 

2. VIF'erne finansieres navnlig ved hjælp af følgende:

 

a) bidrag fra partnerorganisationer, idet de udgør en betydelig finansieringskilde

 

b) lovbestemte eller frivillige bidrag fra medlemsstater, tredjelande eller disses offentlige myndigheder

 

c) bidrag fra internationale organer eller institutioner

 

d) indtægter fra VIF'ernes egne aktiviteter og royalties fra intellektuelle ejendomsrettigheder

 

e) kapitaltilskud, herunder kapitaltilskud, der forvaltes af EIT-fonden

 

f) testamentariske gaver, donationer og bidrag fra enkeltpersoner, institutioner, fonde eller andre nationale organer

 

g) bidrag fra EIT

 

h) finansielle instrumenter, herunder finansielle instrumenter finansieret via Den Europæiske Unions almindelige budget.

 

Bidrag kan omfatte bidrag i naturalier.

 

3. Retningslinjerne for adgang til finansiering fra EIT fastsættes i de finansielle bestemmelser for EIT, jf. artikel 21, stk. 1.

 

4. EIT's bidrag til VIF’erne

 

a) kan dække op til 100 % af de samlede udgifter i forbindelse med merværdiskabende VIF-aktiviteter, og

 

b) må ikke overskride 25 % af VIF’ernes årlige budget beregnet ud fra et gennemsnit over tre år.

 

5. EIT etablerer en konkurrencebaseret evalueringsmekanisme med henblik på tildelingen af en betydelig del af sine årlige finansielle bidrag til VIF'erne. Denne konkurrencebaserede evalueringsmekanisme omfatter en vurdering af kvaliteten af og potentialet i de projekter, der foreslås i VIF’ernes årlige forretningsplaner, og de foregående års resultater som påvist gennem den løbende overvågning, jf. artikel 7a.

(Forordningens artikel 14 er flyttet til artikel 7-a)

Begrundelse

Af klarhedshensyn er finansieringskilder (artikel 14) og finansieringsprincipper blevet samlet i én enkelt artikel og ændret til at indbefatte principperne om VIF’ernes løftestangseffekt (maksimum 25 % bidrag fra EIT og maksimum 50 % samlet bidrag fra EU-midler) samt den konkurrencebaserede evalueringsmekanisme i forbindelse med de årlige VIF-tildelinger.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Principper for evaluering og overvågning af VIF'ere

Principper for overvågning og evaluering af VIF'ere

EIT tilrettelægger på baggrund af væsentlige resultatindikatorer og i samarbejde med Kommissionen løbende overvågning og periodiske uafhængige evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater og virkninger".

1. EIT tilrettelægger på baggrund af væsentlige kvantitative og kvalitative resultatindikatorer løbende overvågning og hvert tredje år uafhængige evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater og virkninger. Resultaterne af evalueringerne offentliggøres.

 

Overvågningen skal være resultatorienteret og skal komme til udtryk i sammenlignelige indikatorer med henblik på at evaluere VIF'ernes bidrag sammenlignet med bidragene fra andre relevante instrumenter under Horisont 2020 via en årlig EIT-resultattavle.

 

Overvågningen skal omfatte:

 

a) VIF’ernes bidrag til opfyldelsen af de specifikke mål i Horisont 2020

 

b) VIF’ernes generelle præstationer på grundlag af et sæt fælles VIF-kerneindikatorer

 

c) VIF'ernes specifikke præstationer på grundlag af individuelle mål og nøgleresultatindikatorer som fastlagt i det enkelte VIF's forretningsplan

 

2. VIF’ernes præstationer, som måles ved hjælp af løbende overvågning, udgør grundlaget for den konkurrencebaserede evalueringsmekanisme til fordeling af EIT’s årlige finansielle bidrag til VIF'erne, jf. artikel 7a, stk. 4a.

 

3. Ved udviklingen af systemet til løbende overvågning skal den foreløbige liste over indikatorer i bilag II tages i betragtning."

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 7b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Artikel 7b

"Artikel 7b

Varighed, opretholdelse og opløsning af et VIF

Varighed, opretholdelse og bortfald af finansieringen af et VIF

1. Alt afhængigt af resultaterne af de periodiske evalueringer og de særlige forhold inden for bestemte områder består et VIF normalt i en periode på 7-15 år.

1. EIT kan indgå en rammeaftale med et VIF i en indledende periode på 7 år.

2. Bestyrelsen kan beslutte at forlænge den periode, der oprindeligt er fastsat for opretholdelse af et givet VIF's virksomhed, hvis det er den mest hensigtsmæssige måde til opnåelse af EIT's mål.

2. Alt afhængigt af resultaterne af den løbende overvågning og evalueringerne, jf. artikel 7a, kan bestyrelsen beslutte at forlænge finansieringen af et givet VIF's virksomhed, hvis det påviseligt har nået sine egne og EIT's mål. Bestyrelsen anvender en skræddersyet tilgang og tager hensyn til, at ikke alle VIF'er har samme finansielle behov, størrelse og varighed.

3. Hvis der i forbindelse med evalueringerne af et givent VIF konstateres utilfredsstillende resultater, træffer bestyrelsen passende foranstaltninger, herunder reduktion, ændring eller bortfald af den økonomiske støtte eller opsigelse af aftalen."

3. Hvis der i forbindelse med evalueringerne af et givent VIF konstateres utilfredsstillende resultater, træffer bestyrelsen passende foranstaltninger, herunder reduktion, ændring eller bortfald af den økonomiske støtte eller opsigelse af aftalen."

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a) I artikel 8, stk. 2 indsættes følgende litra:

 

“ba) at udbrede bedste praksis vedrørende fælles spørgsmål, såsom gensidig anerkendelse af kvalifikationer og effektiv undervisningspraksis."

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 13 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a) Artikel 13, stk. 2, affattes således:

 

"2. EIT offentliggør sin forretningsorden, sine egne finansielle bestemmelser, jf. artikel 21, stk. 1, og de detaljerede kriterier for udvælgelsen af VIF'erne, der er omhandlet i artikel 7, før der indkaldes forslag med henblik på udvælgelsen af VIF'er."

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 10 - indledning

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10) Artikel 14, stk. 2, affattes således:

10) Artikel 14 udgår.

(Jf. artikel 7-a (ny))

Begrundelse

Af klarhedshensyn er finansieringskilder (artikel 14) og finansieringsprincipper blevet samlet i én enkelt artikel (artikel 7-a).

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIT vedtager:

EIT vedtager:

a) et løbende treårigt arbejdsprogram på basis af SID, når denne er vedtaget, med en redegørelse for EIT's og VIF'ernes vigtigste prioriterede områder og planlagte initiativer, herunder et skøn over finansieringsbehovet og -kilderne. Programmet skal endvidere indeholde relevante indikatorer for overvågning af VIF- og EIT-aktiviteter. EIT fremlægger udkast til det løbende treårige arbejdsprogram til Kommissionen senest den 31. december hvert år N-2. Efter senest tre måneder fremsætter Kommissionens en udtalelse om EIT's specifikke mål, som defineret i Horisont 2020, samt for programmets komplementaritet med EU's politikker og instrumenter. EIT tager et passende hensyn til Kommissionens udtalelse, og begrunder i tilfælde af uoverensstemmelser sin holdning EIT sender det endelige arbejdsprogram til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til orientering

a) et løbende treårigt arbejdsprogram på basis af SID, når denne er vedtaget, med en redegørelse for EIT's og VIF'ernes vigtigste prioriterede områder og planlagte initiativer, herunder et skøn over finansieringsbehovet og -kilderne under hensyntagen til hver enkelt VIF's finansielle levedygtighed. Programmet skal endvidere indeholde relevante indikatorer for overvågning af VIF- og EIT-aktiviteter, og der skal anvendes en resultatorienteret tilgang. EIT fremlægger udkast til det løbende treårige arbejdsprogram til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december hvert år N-2. Efter senest tre måneder fremsætter Kommissionen en udtalelse, og ligeledes inden for denne frist kan Europa-Parlamentet og Rådet give udtryk for deres meninger. EIT tager et passende hensyn til de afgivne udtalelser og meninger og begrunder i tilfælde af uoverensstemmelser sin holdning. EIT sender det endelige arbejdsprogram til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til orientering

b) en årsrapport senest den 30. juni hvert år. Rapporten indeholder en redegørelse for de aktiviteter, EIT og VIF'erne har gennemført i det foregående kalenderår, en vurdering af resultaterne i forhold til målsætningerne, indikatorerne og tidsplanen samt en redegørelse for risiciene ved de gennemførte foranstaltninger og for EIT's anvendelse af ressourcerne og dets generelle drift".

b) en årsrapport, som offentliggøres senest den 30. juni hvert år. Rapporten indeholder en redegørelse for de aktiviteter, EIT og VIF'erne har gennemført i det foregående kalenderår, en vurdering af resultaterne i forhold til målsætningerne, indikatorerne og tidsplanen samt en redegørelse for risiciene ved de gennemførte foranstaltninger og for EIT's anvendelse af ressourcerne og dets generelle drift. Hvert år forelægger EIT’s direktør årsrapporten for Europa-Parlamentets kompetente udvalg."

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 13

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I artikel 16 foretages følgende ændringer:

Artikel 16 affattes således:

a) I stk. 2 ændres "hvert femte år" til "hvert tredje år".

"Artikel 16

b) Som stk. 2a indsættes følgende:

Overvågning og evaluering af EIT

 

1. EIT sikrer, at dets aktiviteter, herunder de aktiviteter, der forvaltes af VIF'erne, underkastes systematisk overvågning og periodisk uafhængig evaluering for at sikre resultater af højeste kvalitet, videnskabelig ekspertise og den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. Denne evaluering skal være resultatorienteret. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

 

2. Senest i juni 2011 og hvert tre et halv år efter en ny finansiel rammes ikrafttræden fremlægger Kommissionen en rapport om midtvejsevalueringen af EIT's og dets VIF'ers aktiviteter. Rapporten baseres på en uafhængig ekstern evaluering og omfatter en undersøgelse af, hvordan EIT fuldfører sin mission. Den dækker alle EIT’s og VIF'ernes aktiviteter og vurderer merværdien ved EIT, indvirkningen, måleffektiviteten, bæredygtigheden, omkostningseffektiviteten og relevansen af de aktiviteter, der gennemføres, og af disses sammenhæng og/eller komplementaritet med eksisterende nationale politikker og med EU-politikker til støtte for videregående uddannelse, forskning og innovation. Der tages hensyn til de synspunkter, som de berørte aktører på både europæisk og nationalt plan har tilkendegivet.

 

3. Evalueringen vurderer aspekter vedrørende fremme af inddragelsen af deltagere fra fremvoksende institutioner og ekspertisecentre og deltagelse af SMV’er. Derudover skal evalueringen tage EIT’s bidrag til prioriteterne i Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer i betragtning.

 

Evalueringen af EIT koordineres med den evaluering, der gennemføres inden for rammerne af Horisont 2020 af lignende instrumenter (fælles teknologiinitiativer, offentlig-private partnerskaber) og sikrer sammenlignelighed med Horisont 2020-indikatorerne.

"2a. Kommissionen kan foretage yderligere evalueringer af strategisk relevante områder eller emner, med bistand fra uafhængige eksperter, for at vurdere EIT's fremskridt mod de opstillede mål, identificere de faktorer, der bidrager til gennemførelsen af aktiviteterne og kortlægge god praksis".

4. Kommissionen kan foretage yderligere evalueringer af strategisk relevante områder eller emner, med bistand fra uafhængige eksperter, for at vurdere EIT's fremskridt mod de opstillede mål, identificere de faktorer, der bidrager til gennemførelsen af aktiviteterne og kortlægge god praksis.

 

5. Kommissionen fremsender resultaterne af evalueringen sammen med sin egen udtalelse og, hvor det er relevant, eventuelle forslag til ændring af denne forordning til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Bestyrelsen tager i forbindelse med EIT's programmer og aktiviteter passende hensyn til resultaterne af evalueringerne."

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14 – litra -a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 17 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa) Artikel 17, stk. 2, affattes således:

 

"2. SID fastlægger den langsigtede strategi for EIT inden for Unionens innovationsmiljø og medtager en vurdering af dets effekt og kapacitet til at skabe innovationsmerværdi for Unionen. SID tager hensyn til resultaterne af overvågningen og evalueringen af EIT, der er omhandlet i artikel 16."

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 14 – litra b (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 17 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b) Artikel 17, stk. 4, affattes således:

 

"4. Kommissionen tager højde for og integrerer de relevante aspekter af SID i det kommende forslag om en fælles strategisk ramme for forskning og innovation for den næste programmeringsperiode."

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 15

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansieringsrammen fra Horisont 2020 for gennemførelsen af denne forordning i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 fastsættes til 3 182,230 mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme. Det finansielle bidrag fra EIT til VIF'erne kommer fra denne finansieringsramme."

Som omhandlet i punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning fastsættes finansieringsrammen fra Horisont 2020 for gennemførelsen af denne forordning i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 til maksimalt [3 182,230 mio. EUR]. Dette beløb udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden, dog uden at dette tilsidesætter bestemmelserne i forordningen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning. Det finansielle bidrag fra EIT til VIF'erne kommer fra denne finansieringsramme."

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 1 – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til fordelingen mellem medlemmer med erfaring fra videregående uddannelse, forskning, innovation og erhvervslivet, samt kønsfordelingen og en vurdering af miljøerne inden for videregående uddannelse, forskning og innovation i hele EU.

Kommissionen tager hensyn til fordelingen mellem medlemmer med erfaring fra videregående uddannelse, forskning, innovation og erhvervslivet, samt kønsfordelingen og en mere omfattende medvirken af miljøerne inden for videregående uddannelse, forskning og innovation i hele EU.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 1 – punkt 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen udnævner medlemmerne og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om udvælgelsesprocessen og den endelige udnævnelse af de udnævnte medlemmer af bestyrelsen.

Kommissionen udnævner medlemmerne efter at have underrettet Europa-Parlamentet og Rådet om udvælgelsesprocessen og den endelige udnævnelse af de udnævnte medlemmer af bestyrelsen. Parlamentet og Rådet kan, inden Kommissionen foretager udnævnelsen, fremkomme med en udtalelse om de udvalgte kandidater.

Begrundelse

Formålet er at sikre gennemsigtighed i proceduren til udnævnelse af bestyrelsesmedlemmerne.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 1 – punkt 2 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen afskediger ethvert medlem af bestyrelsen, som ikke varetager de pligter, der følger med deres hverv, i overensstemmelse med EU's interesser. Kommissionen tager dette skridt på grundlag af Parlamentets og Rådets udtalelse.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 1 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen varetager EIT's interesser, idet de fremmer instituttets mål og opgaver og sikrer dets identitet og den overordnede sammenhæng på uafhængig måde.

Medlemmerne af bestyrelsen varetager EIT's interesser, idet de fremmer instituttets mål og opgaver og sikrer dets identitet, autonomi og den overordnede sammenhæng på en uafhængig, gennemskuelig og uvildig måde.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 2 – punkt 1 - litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o) træffe beslutning om EIT's sprogordning, idet der tages hensyn til de gældende principper om flersprogethed og de praktiske krav i forbindelse med aktiviteterne

o) sikre, at EIT efterlever de gældende principper om flersprogethed

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 2 – punkt 1 - litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p) promovere EIT på verdensplan med henblik på at øge dets tiltrækningskraft og gøre det til et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertisen inden for videregående uddannelse, forskning og innovation.

p) promovere EIT på verdensplan med henblik på at øge dets videnskabelige, akademiske og især dets erhvervsmæssige tiltrækningskraft og gøre det til et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertisen inden for videregående uddannelse, forskning og innovation.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 2 – punkt 1 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

pa) fremme Unionen gennem EIT.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 4 – punkt 3 – litra m (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

m) sikre behørig kommunikation med Unionens institutioner

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 4 – punkt 3 - litra n (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

n) agere i EIT's interesser ved at fremme dets mål og opgaver og sikre dets identitet, selvstændighed og den overordnede sammenhæng på en uafhængig, gennemsigtig og uvildig måde.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag Ia

 

En ikkeudtømmende liste over resultatindikatorer for overvågning af VIF’erne

 

Input:

 

a) udspecificering af bidrag fra partnere (natural- og kontantydelser) til det årlige budget

 

b) udspecificering af budgettet på aktivitetstyper (forskning, uddannelse, innovation, administrationsomkostninger)

 

Output og resultater:

 

a) antal udviklede undervisningsplaner og uddannede studerende

 

b) antal forskningsprojekter og publikationer

 

c) antal deltagende virksomheder, herunder andelen af SMV’er, forskningsinstitutter og universiteter

 

e) antal udstedte patenter per investeret euro og antal patenter, som er blevet overdraget

 

g) antal nyetablerede spin-off-virksomheder

 

h) antal innovationsaktiviteter, som er blevet gennemført i deltagende virksomheder.

  • [1]  EUT C 181 af 21.6.2012, s. 122.

BEGRUNDELSE

Indledning

For at komme ud af de mange kriser, det i øjeblikket står over for, er Europa nødt til at finde måder, hvorpå det kan udvikle sin innovationskapacitet til udvikling af bæredygtige og effektive løsninger på samfundsmæssige udfordringer, som dem der er identificeret i Horisont 2020, men også job- og værdiskabelse.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) blev oprettet i 2008 inden for rammerne af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse med sigte på at styrke Europas innovationskapacitet.

Det udgør EU’s første forsøg på at integrere videntrekantens tre sider (videregående uddannelse, forskning og innovation). EIT blev operationelt i 2010 med et budgetbidrag fra EU på 309 mio. EUR for perioden 2008-13.

Gennem videns- og innovationsfællesskabernes (VIF’ernes) aktiviteter fremmer EIT et tættere samarbejde mellem universiteter, forskningscentre og virksomheder med sigte på at lukke kløften mellem forskning, uddannelse og iværksætteraktiviteter for at forbedre EU’s innovationskapacitet.

Tre VIF’er er kommet i gang siden 2010 (klima-VIF, EIF’s IKT-laboratorier og InnoEnergy) via 16 ”samlokaliseringscentre” i 12 EU-lande og med deltagelse af mere end 200 partnere.

De hidtidige erfaringer med VIF’er har vist et stigende antal deltagere (herunder industri), en god løftestangseffekt, strømliningseffekter og allerede håndgribelige resultater (studerende, der er blevet uddannet, og virksomhedsstarter).

Kommissionens forslag

Kommissionen foreslår at tildele EIT et budget på omkring 3 mio. EUR og integrere EIT’s anvendelsesområde i Horisont 2020-programmet. Budgettet skulle frigives gennem to tildelinger: den første til at finansiere konsolideringen af de eksisterende VIF’er og etableringen af 3 nye i 2014, den anden efter en evaluering ved udgangen af 2017 til at videreføre de etablerede VIF'er og igangsætte tre mere.

Kommissionens foreslåede ændringer af EIT-forordningen præciserer yderligere omfanget af EIT’s bidrag til VIF’er, kriterierne for deres oprettelse og principperne for deres varighed, opretholdelse og opløsning.

Den strategiske innovationsdagsorden (som skal vedtages i et separat dokument), der ledsager EIT-forordningen, opridser på den anden side EIT’s prioriteter for perioden 2014-2020, arbejdsprogrammet og modaliteterne for dets virke og finansiering af VIF’erne.

Ordførerens holdning

1. EIT's budget og mål

EIT forekommer indtil videre at være et succesfuldt og lovende redskab til gennemførelse af innovationsorienterede aktiviteter på en sammenhængende og ukompliceret måde og inddragelse af partnere fra den private og offentlige sektor og fra universiteterne i en dynamisk innovationsproces.

Desuden giver sammenkædningen af forskning og innovation med uddannelseskomponenten i sammenligning med andre offentlig-private partnerskabsinitiativer EIT en merværdi, som ingen andre initiativer i øjeblikket har.

Ordføreren støtter derfor den gradvise forhøjelse af budgettet i perioden 2014-2020, som Kommissionen har foreslået, og igangsættelsen af nye VIF’er.

De nye VIF’er bør dannes inden for prioriterede områder i Horisont 2020, og navnlig under søjlerne "samfundsmæssige udfordringer" og "lederskab inden for støtte- og industriteknologi".

Det er på disse områder, EU er nødt til at samle sine bestræbelser på at finde frem til og gennemføre innovative løsninger og fremme iværksætterinitiativer.

Ordføreren støtter forslaget om en midtvejsevaluering af EIT for at vurdere dets præstationer, men da det er forankret i Horisont 2020, er der ingen særlig grund til at gøre det til genstand for en særskilt vurdering i forhold til andre dele af Horisont 2020-programmet.

2. Principper for udvælgelse af VIF’er

Ordføreren mener ikke, at emnerne for og antallet af VIF’er, der skal oprettes af EIF, bør fastsættes.

Den faseinddeling og prioritering af nye VIF’er, som Kommissionen foreslår, er ikke tilstrækkeligt velbegrundet. Andre emneområder kan betragtes som lige så presserende eller lovende, som dem, der foreslås.

Ordføreren foreslår, at udvælgelsen af VIF’er i stedet gøres til genstand for en åben og gennemsigtig konkurrenceproces. Ud fra de indkomne forslag udpeger EIT så mange VIF’er, som det er økonomisk muligt, forudsat at kriterierne for udvælgelse og kvalitet er opfyldt, og at deres aktivitetsområde falder ind under Horisont 2020-prioriteterne.

I forbindelse med udvælgelsen bør EIT desuden tage højde for, at ikke alle VIF’er er lige kapitalintensive.

3. Principper for finansiering af VIF’er

Den konkurrencebaserede evalueringsmekanisme

Som EIT allerede har indført i 2012, bør VIF’erne hvert år konkurrere om det budget, der er til rådighed. Dette vil sikre, at kun de mest lovende og værdifulde projekter rent faktisk bliver finansieret, og forhindre den mulige kapitalvindingseffekt, som en forudbestemt tildeling kan skabe.

De årlige bidrag vil være baseret på evalueringen af VIF’ernes årlige forretningsplaner, mål, opnåede resultater og yderligere potentiale.

Ordføreren foreslår, at principperne om konkurrencebaseret tildeling bør indføjes i forordningen.

Løftestangseffekt

EIT har hidtil leveret omkring 25 % af VIF’ernes budget, og 75 % skal matches af andre offentlige eller private partnere (herunder partnernes egne ressourcer, offentlige midler fra medlemsstaterne, midler fra andre EU-initiativer, som f.eks. det syvende forskningsrammeprogram og strukturfondene, samt i fremtiden Horisont 2020).

Ordføreren foreslår at dette princip indføjes i forordningen.

Det er desuden nødvendigt at undgå at undergrave EIT’s synergieffekt ved i for høj grad at benytte EU-midler til at skabe "løftestangseffekt" for andre EU-midler. Ordføreren foreslår en yderligere tærskel, således at VIF’erne højst må skaffe 25 % i EU-midler udover EIT’s bidrag.

Sikring af stabilitet

Endelig forudser Kommissionen selvfinansiering af nogle VIF-aktiviteter på mellemlang sigt for at sikre finansieringens bæredygtighed på lang sigt. Med henblik på at opnå dette bør udvikling af en finansieringsstrategi klart være en del af VIF’ernes opgaver.

4. Programmering, overvågning og evaluering

Ordføreren foreslår, at SID i fremtiden vedtages af bestyrelsen og integreres i den kommende ramme for forskning og innovation (Horisont 2021 og derefter). På den anden side bør beslutningstagerne gives mere tilsyn med vedtagelsen af EIT’s treårige arbejdsprogrammer.

I EIT’s indledende fase blev udkastet til det første treårige arbejdsprogram forelagt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til udtalelse. Ordføreren mener, at dette også bør være tilfældet med de kommende treårige EIT-arbejdsprogrammer.

Derudover foreslås en regelmæssig dialog mellem EIT’s direktør og Europa-Parlamentet i forbindelse med offentliggørelsen af EIT’s årsrapport.

EIT forventer desuden at etablere et overvågningssystem til at se på de fire aktivitetsniveauer (Horisont 2020-niveauet, EIT-niveauet, VIF'erne indbyrdes og det enkelte VIF). Ordføreren foreslår at disse principper indføjes i forordningen.

5. Udvidelse af begrebet innovation

Mere end teknologiske løsninger

I dag er EIT’s aktiviteter hovedsagelig rettet mod at støtte tilvejebringelsen af teknologiske og industrielle løsninger. Skønt disse er nødvendige, er de absolut ikke tilstrækkelige til at imødegå de udfordringer, som EU står over for i dag.

Ordføreren mener, at ikke-teknologiske løsninger, organisatoriske tilgange, nye forretningsmodeller, systeminnovation og innovation i den offentlige sektor kræver samme opmærksomhed som teknologidrevne løsninger.

Ligeledes bør det overvejes at fremme socialt iværksætteri, da sociale foretagender som regel er meget innovative af karakter i kraft af de varer eller tjenesteydelser, de leverer, eller deres organisatoriske modeller.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

I en situation, hvor Kina er ved at blive den førende depositar for patenter, er EU nødt til at udvikle en "intelligent" politik for intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), som vil gøre det muligt for EU at opnå indflydelse[1].

Markedssvigt i relation til IPR-praksisser, som f.eks. forhindring af deltagelse i udveksling af IPR, der generelt sker mellem større aktører på markedet, er særligt skadelige for SMV’er, som også rammes af den retlige værdiansættelse af patenter.

Som det førende europæiske institut for innovation bør EIF udvikle og fremme innovative praksisser, der allerede er tilpasset almindelige europæiske aktører.

EIT og VIF’erne vil være et "laboratorium" til støtte for udviklingen af differentierede IPR-politikker, som kan imødekomme behovene og interesserne hos forskellige sektorer og aktører i hele Europa, især SMV’er, universiteter og offentlige myndigheder.

6. Forvaltningspraksis og deltagelse

Selv om VIF’er er innovative typer og selvorganiserende, virksomhedslignende strukturer, bør der fastsættes fælles minimumsbestanddele for alle VIF’er med henblik på at sikre principperne om åbenhed, gennemsigtighed og interessebalance. Dette behov er endnu vigtigere i betragtning af, at VIF’er er delvis finansieret af det offentlige budget.

Især bør VIF’ernes struktur gøre det muligt for dem at udvikle sig og undgå virkninger, som er omsluttende eller ekskluderende. Nye partnere skal have mulighed for at indtræde i VIF’et og deltage i aktiviteterne, og de foreslåede IPR-bestemmelser skal give alle aktører lige muligheder.

Det bør være en del af EIT’s og VIF'ernes strategi at udbrede deltagelsen til nye aktører, og navnlig at øge SMV’ernes deltagelse.

VIF'erne bør, ligesom det forventes af EIT, også etablere et interessentforum inden for deres specifikke indsatsområde, som skal sammenkaldes én gang om året.

EIT bør desuden give Europas dårligt stillede regioner muligheder for at nyde gavn af og deltage i VIF'erne, navnlig dem som i øjeblikket har størst behov for at innovere sig ud af krisen.

7. Komplementaritet med andre Horisont 2020-instrumenter

VIF'ernes komplementaritet med andre aktiviteter, der gennemføres under Horisont 2020, skal stadig klarlægges nærmere.

Der er flere åbne spørgsmål vedrørende VIF'ernes konkrete rolle i det komplekse EU-forskningsmiljø, navnlig i forhold til fælles programmeringsinitiativer, europæiske teknologiplatforme, fælles teknologiinitiativer og ERA-netværk, men også i forhold til "Erasmus for alle", "vidensalliancer" og alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer samt “Marie Curie”-aktiviteter.

Ordføreren mener, at Kommissionen især burde foretage en omfattende evaluering af alle de forskellige typer af offentlig-private partnerskaber, der er etableret under de forskellige forsknings- og innovationsprogrammer.

Formålet skulle være at vurdere, hvilke partnerskabsmodeller der er mest effektive, indkredse afgørende faktorer for succes og tilstræbe at rationalisere og forenkle forsknings- og innovationsmiljøet inden for den kommende finansielle ramme.

  • [1]  I 2010 var andelen af indenlandske patentansøgninger i forhold til det samlede patentvolumen 15,1 % i Europa (stagnerende), 53,6 % i USA (faldende), 82,1 % i Japan (stagnerende) og 72, 7 % i Kina (stærkt stigende).

UDTALELSE fra Kultur- og UddannelsesudvalgeT (*) (20.9.2012)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

Ordfører: Chrysoula Paliadeli

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 50

KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) blev oprettet i 2008 ved en forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme af konkurrenceevnen. Dette mål skal nås ved at styrke EU’s og medlemsstaternes innovationskapacitet. EIT sigter derfor mod at fremme integrationen af videnstrekanten videregående uddannelse, forskning og innovation, primært via sine videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er).

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi foreslår en række ændringer.

Disse ændringer tager sigte på spørgsmål, der er blevet rejst under en høring om EIT's rolle og funktion, og tager også hensyn til det nye forslag til EIT’s strategiske innovationsdagsorden for perioden 2014-2020.

Ordføreren bifalder og støtter fuldt ud Kommissionens hensigter om at give EIT en fremtrædende rolle i gennemførelsen af Horisont 2020-programmet. Denne rolle skal være koncentreret om at uddybe synergierne mellem fællesskaber inden for videnskab, forskning og erhvervsliv og inddrage en bred vifte af interessenter.

Ordføreren mener dog, at der skal investeres mere arbejde i bevidstgørelse om EIT’s rolle og eksistens.

EIT skal på sin side yderligere tilskynde de højere uddannelsesinstitutioner, som er en del af VIF (videns- og innovationsfællesskaber), til at oplyse om deres bedste praksis med hensyn til alle fælles spørgsmål, der måtte – og som uundgåeligt vil – opstå i løbet af de kommende år. Sådanne spørgsmål vil kunne omfatte gensidig anerkendelse af kvalifikationer, fælles godkendelsesprocedurer for uddannelser og eksamensbeviser, undervisningspraksis og andre spørgsmål af lignende karakter.

Forslaget om at inkludere nye faglige kurser i VIF'ernes uddannelsesaktiviteter bør ikke på nuværende tidspunkt overskride rammerne for postgraduate uddannelser.

Ordføreren støtter også planer om at strømline EIT's ledelse og forvaltningsstrukturer og om at præcisere deres respektive opgaver nærmere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Reglerne for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder er fastlagt i reglerne for deltagelse.

(4) Reglerne for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder er fastlagt i reglerne for deltagelse. EIT bør dog spille en innovativ rolle i udvikling af værktøjer til at forvalte intellektuelle ejendomsrettigheder, som fremmer gennemsigtighed og udveksling, med henblik på at gøre offentlige og private aktører (især små og mellemstore virksomheder (SMV'er)) i stand til at engagere sig i forskning og udnyttelse af opfindelser.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) EIT bør yderligere fremme medlemsstaternes anerkendelse af EIT-uddannelser og -eksamensbeviser, der bærer dets udmærkelsesmærke.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) EIT bør fremme multidisciplinære tilgange til innovation, herunder udvikling af ikke-teknologiske løsninger, organisationsmæssige tilgange, nye forretningsmodeller, åben forskning og andre samarbejdsstrategier.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør forenkles. EIT's bestyrelses funktion bør strømlines, og bestyrelsens og direktørens roller og opgaver bør præciseres nærmere.

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør forenkles og bør afspejle videntrekantens tre dimensioner. EIT's bestyrelses funktion bør strømlines, og bestyrelsens, direktørens og forretningsudvalgets roller og opgaver bør præciseres nærmere.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) VIF'erne bør udvide deres uddannelsesaktiviteter ved at tilbyde faglige kurser.

(10) VIF'erne bør udvide deres uddannelsesaktiviteter ved at tilbyde faglige kurser til postgraduate studerende.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Det er nødvendigt for Kommissionen og EIT at samarbejde om at tilrettelægge overvågningen og evalueringen af VIF'erne for at sikre sammenhæng med det generelle overvågnings- og evalueringssystem på EU-plan.

(11) Det er nødvendigt for Kommissionen og EIT at samarbejde om at tilrettelægge overvågningen og evalueringen af VIF'erne for at sikre sammenhæng med det generelle overvågnings- og evalueringssystem på EU-plan. Især bør principperne for overvågning af VIF'erne og EIT præciseres.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"videregående uddannelsesinstitution": en institution, som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/20XX om "Erasmus for Alle".

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra c

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. "interessentforum": et forum, der er åbent for repræsentanter for nationale og regionale myndigheder, organiserede interessegrupper og individuelle enheder fra erhvervslivet, videregående uddannelser og forskning, klyngeorganisationer samt andre interesserede parter fra videnstrekanten".

10. "interessentforum": en platform, der er åben for repræsentanter for nationale og regionale myndigheder, organiserede interessegrupper og individuelle enheder fra erhvervslivet, videregående uddannelser, forskning, civilsamfundsorganisationer og klyngeorganisationer samt andre interesserede parter fra videnstrekanten".

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Dette skal ske ved at fremme og integrere videregående uddannelse, forskning og innovation på højeste niveau.

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Dette skal opnås gennem synergier, samarbejde og integration af videregående uddannelse, forskningsaktiviteter og innovation på højeste niveau.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 4, stk. 2, affattes således:

 

"2. Kommissionen udpeger observatører, der repræsenterer videntrekantens tre dimensioner, til at deltage i bestyrelsens møder."

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 5 – stk. 1 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(j) "j) mindst en gang årligt indkalde interessentforummet til at informere om EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god praksis og bidrag til EU's politikker og mål for innovation, forskning og uddannelse. Interessenter skal opfordres til at give deres mening til kende."

(j) "mindst en gang årligt indkalde interessentforummet til at informere om EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god praksis og bidrag til EU's politikker og mål for innovation, forskning og uddannelse. Alle interessenter skal opfordres til at give deres mening til kende."

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 – litra a

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 7 – stk. 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. EIT igangsætter udvælgelsen og udpegelsen af VIF'er i overensstemmelse med de prioriterede områder og den tidsplan, der er fastsat i SID."

1a. EIT igangsætter udvælgelsen og udpeger så mange VIF'er som økonomisk muligt på grundlag af deres kvalitet, og forudsat at de opfylder minimumskriterierne for udvælgelse og tildeling.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 7 – stk. 2 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Stk. 2, litra g), affattes således:

 

“g) beredvillighed til at interagere med andre organisationer og netværk uden for VIF’et med henblik på at dele god praksis og ekspertise, også med dårligt stillede regioner."

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 – litra c

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Minimumsbetingelsen for at oprette et VIF er deltagelse af mindst tre partnerorganisationer, der skal være etableret i mindst tre forskellige medlemsstater. Disse partnerorganisationer skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 7 i regler for deltagelse".

3. Minimumsbetingelsen for at oprette et VIF er deltagelse af mindst tre partnerorganisationer, der skal være etableret i mindst tre forskellige medlemsstater. Når en af partnerorganisationerne er en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), fastlægger EIT særlige bestemmelser, der tager hensyn til det faktum, at EGTS’en er af international karakter. Disse partnerorganisationer skal være indbyrdes uafhængige, jf. artikel 7 i regler for deltagelse".

Ændringsforslag       15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a) I artikel 8, stk. 2, tilføjes følgende litra:

 

“ba) at udbrede bedste praksis vedrørende fælles spørgsmål, såsom gensidig anerkendelse af kvalifikationer og effektiv undervisningspraksis."

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 15 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) en årsrapport senest den 30. juni hvert år. Rapporten indeholder en redegørelse for de aktiviteter, EIT og VIF'erne har gennemført i det foregående kalenderår, en vurdering af resultaterne i forhold til målsætningerne, indikatorerne og tidsplanen samt en redegørelse for risiciene ved de gennemførte foranstaltninger og for EIT's anvendelse af ressourcerne og dets generelle drift".

b) en årsrapport, som offentliggøres senest den 30. juni hvert år. Rapporten indeholder en redegørelse for de aktiviteter, EIT og VIF'erne har gennemført i det foregående kalenderår, en vurdering af resultaterne i forhold til målsætningerne, indikatorerne og tidsplanen samt en redegørelse for risiciene ved de gennemførte foranstaltninger og for EIT's anvendelse af ressourcerne og dets generelle drift". Hvert år forelægger EIT’s direktør årsrapporten for Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Referencer

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

13.12.2011

Associeret/Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

20.4.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Chrysoula Paliadeli

2.2.2012

Behandling i udvalg

25.4.2012

19.6.2012

20.6.2012

 

Dato for vedtagelse

19.9.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

UDTALELSE fra Budgetudvalget (18.9.2012)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Ordfører for udtalelse: Ivars Godmanis

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. påpeger, at den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes endeligt, før der er indgået en aftale om forslaget til forordning om den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b. henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om "Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa1; gentager, at der er behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer i den næste FFR, således at det bliver muligt for Unionen at opfylde sine eksisterende politiske prioriteringer og de nye opgaver i henhold til Lissabontraktaten samt at reagere på uforudsete begivenheder; påpeger, at man selv med en forøgelse af midlerne til den næste FFR på 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne yde et begrænset bidrag til opfyldelsen af Unionens vedtagne mål og forpligtelser samt af Unionens solidaritetsprincip; opfordrer Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af dets politiske prioriteter eller projekter, det vil være indstillet på helt at opgive til trods for deres bevislige europæiske merværdi;

 

_______________

 

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag  3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. erindrer desuden om, at det mener, at den næste FFR i højere grad bør koncentrere budgetmidlerne inden for områder, der stimulerer den økonomiske vækst og konkurrenceevnen, såsom forskning og innovation baseret på principperne om europæisk merværdi og topkvalitet;

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst tillægger Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (i det følgende benævnt EIT), som bidrager til en række flagskibsinitiativer, en fremtrædende rolle.

(1) Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst tillægger Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (i det følgende benævnt EIT), som sigter mod at bidrage til en række flagskibsinitiativer, navnlig flagskibsinitiativerne "Innovation i EU" og "Unge på vej", en fremtrædende rolle.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) EIT vil desuden tiltrække betydelige midler fra den private sektor til sine aktiviteter og derved forstærke EU's innovationskapacitet.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Virkningen af Unionens EIT-finansiering bør maksimeres gennem mobilisering, sammenlægning og gearing af offentlige og private finansielle ressourcer.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og innovationsfællesskaberne (i det følgende benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne kommer fra.

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og innovationsfællesskaberne (i det følgende benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne kommer fra. EIT bør opbygge større synergi og den størst mulige komplementaritet i forhold til strukturfondene.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) VIF'erne bør søge at skabe synergi med de relevante EU-initiativer.

(12) VIF'erne bør søge at skabe synergi med de relevante EU-initiativer. Disse synergier bør ikke indebære, at der gås på kompromis med princippet om topkvalitet inden for forskning, innovation og uddannelse, som EIT skal forfølge.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Anvendelsen af EU's og medlemsstaternes midler til forskning, innovation og uddannelse bør koordineres bedre for at sikre komplementaritet, større effektivitet og synlighed samt for at opnå bedre budgetmæssige synergier.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Topkvalitet bør være den væsentlige drivkraft for EIT som helhed, samtidig med at man fremmer udvidelsen af deltagelsen for at anspore til topkvalitet over hele Europa, hvilket også skal omfatte begrebet "vejen til topkvalitet", med henblik på at tilskynde stærke grupper med spirende ekspertise til at deltage.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Kriterierne og procedurerne for finansiering, tilsyn og evaluering af VIF'ernes aktiviteter bør vedtages af EIT, inden VIF-udvælgelsesprocessen indledes.

(14) Kriterierne og procedurerne for finansiering, tilsyn og evaluering af VIF'ernes aktiviteter bør vedtages af EIT, inden VIF-udvælgelsesprocessen indledes, idet det er af allerstørste betydning, at der gennemføres forenklingsforanstaltninger.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Det er vigtigt at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning i EIT, og at VIF'erne implementeres på den mest effektive og brugervenlige måde.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 18 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør styrke sin rolle, for så vidt angår tilsynet med gennemførelsen af specifikke aspekter af EIT's aktiviteter.

(18) Kommissionen bør styrke sin rolle, for så vidt angår tilsynet med gennemførelsen af specifikke aspekter af EIT's aktiviteter. Kommissionen bør hvert år kontrollere gennemførelsen af programmet ved hjælp af nøgleindikatorer til vurdering af resultater og virkning. Disse indikatorer, inklusive relevante referenceniveauer, bør udgøre et minimumsgrundlag til vurdering af, i hvilket omfang målsætningerne for EIT er blevet nået.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) EIT-aktiviteterne bør sikre maksimal gennemsigtighed, ansvarlighed og demokratisk kontrol med bidragene fra Unionens budget, navnlig med hensyn til deres bidrag, både det forventede og det opnåede, til opnåelse af Unionens målsætninger.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra c

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. "interessentforum": et forum, der er åbent for repræsentanter for nationale og regionale myndigheder, organiserede interessegrupper og individuelle enheder fra erhvervslivet, videregående uddannelser og forskning, klyngeorganisationer samt andre interesserede parter fra videnstrekanten".

10. "interessentforum": et forum, der er åbent for repræsentanter for nationale og regionale myndigheder, organiserede interessegrupper og individuelle enheder fra erhvervslivet, videregående uddannelser, forskning, klyngeorganisationer, civilsamfundsorganisationer samt andre interesserede parter fra videnstrekanten".

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Dette skal ske ved at fremme og integrere videregående uddannelse, forskning og innovation på højeste niveau. De generelle og specifikke mål samt resultatindikatorer for EIT for perioden 2014-2020 er fastsat i Horisont 2020."

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Dette skal ske ved at fremme og integrere videregående uddannelse, forskning og innovation på ekspertiseniveau. De generelle og specifikke mål samt resultatindikatorer for EIT for perioden 2014-2020 er fastsat i Horisont 2020."

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 7a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIT tilrettelægger på baggrund af væsentlige resultatindikatorer og i samarbejde med Kommissionen løbende overvågning og periodiske uafhængige evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater og virkninger.

EIT tilrettelægger på baggrund af væsentlige resultatindikatorer og i samarbejde med Kommissionen løbende overvågning og periodiske uafhængige evalueringer af hvert enkelt VIF's resultater og virkninger. Disse indikatorer, inklusive relevante referenceniveauer, skal udgøre et minimumsgrundlag til vurdering af, i hvilket omfang målsætningerne for EIT er blevet nået. For at forbedre udbyttet af EIT's virksomhed skal VIF'ernes aktiviteter have en målelig indvirkning på tilblivelsen af bæredygtige innovative opstartsvirksomheder og spin-offs, navnlig i form af støtte til netværks- og iværksætteraktiviteter hos dem, der modtager uddannelse og oplæring gennem EIT.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 15

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansieringsrammen fra Horisont 2020 for gennemførelsen af denne forordning i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 fastsættes til 3 182,230 mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme. Det finansielle bidrag fra EIT til VIF'erne kommer fra denne finansieringsramme.

Som omhandlet i punkt [17] i den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning fastsættes finansieringsrammen fra Horisont 2020 for gennemførelsen af denne forordning i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 til maksimalt 3 182,230 mio. EUR. Dette beløb udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden med forbehold af bestemmelserne i forordningen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning. Det finansielle bidrag fra EIT til VIF'erne kommer fra denne finansieringsramme.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Referencer

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.12.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ivars Godmanis

6.2.2012

Dato for vedtagelse

6.9.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Luigi Berlinguer

UDTALELSE fra Retsudvalget (13.7.2012)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
(COM(2011)0817 – C7 0467/2011 – 2011/0384(COD))

Rådgivende ordfører: Alajos Mészáros

KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) blev oprettet ved forordning (EF) 294/2008 med sigte på at styrke Europas innovationskapacitet. Det udgør EU's første forsøg på at integrere videregående uddannelse, forskning og innovation i den såkaldte "videntrekant". Denne integration finder hovedsageligt sted via viden- og innovationsfællesskaber (VIF'er), som bringer organisationer sammen om at løse samfundsmæssige udfordringer på lang sigt. EIT indledte sin drift i 2010 og har hovedsæde i Budapest.

Kommissionen fremsætter nu ændringsforslag til forordningen om oprettelse af EIT. De foreslåede ændringer bygger på erfaringer fra den indledende periode, henstillingerne fra den eksterne evalueringsrapport samt resultaterne af høringer med EIT's interessenter. Denne ændringsforordning er ligeledes tæt knyttet til forslaget om en strategisk innovationsdagsorden for EIT, som bygger på forslaget fra EIT's bestyrelse.

Ordføreren fokuserer i sin udtalelse primært på følgende aspekter:

Bedre forvaltningsstruktur i EIT og bedre dialog med EU-institutionerne

Erfaringen viser, at sammensætningen af EIT's organer bør forenkles. Især bør bestyrelsens og direktørens opgaver præciseres nærmere. Bestyrelsen og direktøren skal altid handle i EIT's interesse på en uafhængig og upartisk måde. Ordføreren understreger endvidere betydningen af at involvere EU-institutionerne i tilstrækkeligt omfang, når EIT's arbejdsprogrammer oprettes.

Udvidelse af deltagelsen på tværs af alle medlemsstaterne og fremme af synergien mellem EIT's strukturer, navnlig til fordel for små og mellemstore virksomheder

Principperne om åbenhed, gennemsigtighed og afbalancering af interesser skal stå i centrum for forvaltningsprincipperne, og øget af deltagelse af nye enheder i hele EU, som tilfører nye idéer, og navnlig øget deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bør derfor være en del af VIF'ernes vækststrategi. Selv om ikke alle markeder har samme struktur, er det vigtigt at give SMV'erne mulighed for at deltage fuldt ud i alle viden- og innovationsfællesskaberne (VIF'er). Offentlige virksomheder og lokale myndigheder samt nonprofitorganisationer bør ligeledes inddrages i VIF'erne, når det er relevant.

Forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder

Ordføreren mener, at reglerne om forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder skal sikre den rigtige balance mellem rettighedsindehavere og brugere. Reglerne skal omfatte vejledning og modeller, der fremmer videnoverførsel og -formidling, både inden for VIF'ernes rammer og mere generelt i hele EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Reglerne for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder er fastlagt i reglerne for deltagelse.

Reglerne for forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder og formidling af resultaterne er fastlagt i reglerne for deltagelse og skal sikre en rimelig balance mellem rettighedsindehavere og brugere. Kommissionen bør i samråd med EIT opstille retningslinjer for innovative modeller for intellektuelle ejendomsrettigheder og fremme vidensoverførsel og formidling, både i forbindelse med VIF'erne og mere generelt i EU.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EIT bør arbejde tæt sammen med små og mellemstore virksomheder (SMV'er) for at sikre deres aktive deltagelse i VIF'ernes aktiviteter. Offentlige virksomheder og lokale myndigheder samt nonprofitorganisationer bør ligeledes inddrages i VIF'erne, når det er relevant.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og innovationsfællesskaberne (i det følgende benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne kommer fra.

(7) Omfanget af EIT's bidrag til videns- og innovationsfællesskaberne (i det følgende benævnt VIF'er) bør defineres, og det bør præciseres, hvor finansieringen af VIF'erne kommer fra. EU-midler bør navnlig betragtes som løftestang til at tilskynde VIF'erne til at forfølge andre kilder til privat eller offentlig finansiering, og EU-institutionerne bør i fremtiden overveje at foretage en vurdering af EU-midlernes anvendelse som løftestang.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør forenkles. EIT's bestyrelses funktion bør strømlines, og bestyrelsens og direktørens roller og opgaver bør præciseres nærmere.

(8) Sammensætningen af EIT's organer bør forenkles. EIT's bestyrelses funktion bør strømlines, og bestyrelsens og direktørens roller og opgaver bør præciseres nærmere. Bestyrelsen og direktøren skal handle i EIT's interesse på en uafhængig, uvildig og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) EIT's treårige arbejdsprogram bør tage højde for Kommissionens udtalelse om EIT's specifikke mål, som defineret i Horisont 2020, samt for programmets komplementaritet med EU's politikker og instrumenter.

(15) EIT's treårige arbejdsprogram bør tage højde for Kommissionens, Europa-Parlamentets og Rådets udtalelser om EIT's specifikke mål, som defineret i Horisont 2020, samt for programmets komplementaritet med EU's politikker og instrumenter. Disse EU-institutioner bør inddrages på tilstrækkelig vis, når programmet er etableret.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 – litra c

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 2 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. "interessentforum": et forum, der er åbent for repræsentanter for nationale og regionale myndigheder, organiserede interessegrupper og individuelle enheder fra erhvervslivet, videregående uddannelser og forskning, klyngeorganisationer samt andre interesserede parter fra videnstrekanten".

10. "interessentforum": et forum, der er åbent for repræsentanter for nationale og regionale myndigheder, organiserede interessegrupper og individuelle enheder fra erhvervslivet, videregående uddannelser og forskning, klyngeorganisationer samt andre interesserede parter fra civilsamfundet og fra videnstrekanten".

Begrundelse

Som følge af nr. 10 som tilføjet ved Kommissionens forslag 2011/0384(COD).

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Dette skal ske ved at fremme og integrere videregående uddannelse, forskning og innovation på højeste niveau.

EIT's mission er at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og fremme konkurrenceevnen i Europa gennem styrkelse af medlemsstaternes og Unionens innovationskapacitet. Dette skal ske ved at fremme og integrere videregående uddannelse, forskning, innovation og iværksættervirksomhed på højeste niveau.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 5 – stk. 1 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(j) "j) mindst en gang årligt indkalde interessentforummet til at informere om EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god praksis og bidrag til EU's politikker og mål for innovation, forskning og uddannelse. Interessenter skal opfordres til at give deres mening til kende."

(j) "j) mindst en gang årligt indkalde interessentforummet til at informere om EIT's aktiviteter, dets erfaringer, god praksis og bidrag til EU's politikker og mål for innovation, forskning og uddannelse. Alle interessenter skal opfordres til at give deres mening til kende."

Begrundelse

Som følge af nr. 10 som tilføjet ved Kommissionens forslag 2011/0384(COD).

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 – litra d

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 7 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Flertallet af de partnerorganisationer, der danner et VIF, skal være etableret i medlemsstaterne. I hvert enkelt VIF skal der indgå mindst én videregående uddannelsesinstitution og én privat virksomhed.

4. Flertallet af de partnerorganisationer, der danner et VIF, skal være etableret i medlemsstaterne. Hvert enkelt VIF skal bestå af mindst én videregående uddannelsesinstitution og én privat enhed.

Begrundelse

Som følge af nr. 10 som tilføjet ved Kommissionens forslag 2011/0384(COD).

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 294/2008

Artikel 15 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) et løbende treårigt arbejdsprogram på basis af SID, når denne er vedtaget, med en redegørelse for EIT's og VIF'ernes vigtigste prioriterede områder og planlagte initiativer, herunder et skøn over finansieringsbehovet og -kilderne. Programmet skal endvidere indeholde relevante indikatorer for overvågning af VIF- og EIT-aktiviteter. EIT fremlægger udkast til det løbende treårige arbejdsprogram til Kommissionen senest den 31. december hvert år N-2. Efter senest tre måneder fremsætter Kommissionens en udtalelse om EIT's specifikke mål, som defineret i Horisont 2020, samt for programmets komplementaritet med EU's politikker og instrumenter. EIT tager et passende hensyn til Kommissionens udtalelse, og begrunder i tilfælde af uoverensstemmelser sin holdning EIT sender det endelige arbejdsprogram til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til orientering

(a) et løbende treårigt arbejdsprogram på basis af SID, når denne er vedtaget, med en redegørelse for EIT's og VIF'ernes vigtigste prioriterede områder og planlagte initiativer, herunder et skøn over finansieringsbehovet og -kilderne under hensyntagen til hver enkelt VIF's finansielle levedygtighed. Programmet skal endvidere indeholde relevante indikatorer for overvågning af VIF- og EIT-aktiviteter. EIT fremlægger udkast til det løbende treårige arbejdsprogram til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. december hvert år N-2. Efter senest tre måneder fremsætter Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionens en udtalelse om EIT's specifikke mål, som defineret i Horisont 2020, samt for programmets komplementaritet med EU's politikker og instrumenter. EIT tager et passende hensyn til disse udtalelser, og begrunder i tilfælde af uoverensstemmelser sin holdning EIT sender det endelige arbejdsprogram til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til orientering

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Bilag – Afdeling 1 – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til fordelingen mellem medlemmer med erfaring fra videregående uddannelse, forskning, innovation og erhvervslivet, samt kønsfordelingen og en vurdering af miljøerne inden for videregående uddannelse, forskning og innovation i hele EU.

Kommissionen tager hensyn til fordelingen mellem medlemmer med erfaring fra videregående uddannelse, forskning, innovation og erhvervslivet, samt kønsfordelingen og en mere omfattende medvirken af videregående uddannelser, forskning og innovation i hele EU.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Bilag – Afdeling 1 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen varetager EIT's interesser, idet de fremmer instituttets mål og opgaver og sikrer dets identitet og den overordnede sammenhæng på uafhængig måde.

Medlemmerne af bestyrelsen varetager EIT's interesser, idet de fremmer instituttets mål og opgaver og sikrer dets identitet, autonomi og den overordnede sammenhæng på en uafhængig, gennemskuelig og uvildig måde

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Bilag – Afdeling 2 – punkt 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g) med Kommissionens samtykke fastsætte passende honorarer for bestyrelsens, forretningsudvalgets og revisionsudvalgets medlemmer; disse honorarer fastsættes på grundlag af tilsvarende honorarer i medlemsstaterne

(g) med Kommissionens samtykke fastsætte passende honorarer for bestyrelsens, forretningsudvalgets og revisionsudvalgets medlemmer;

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Bilag – Afdeling 2 – punkt 1 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(p) promovere EIT på verdensplan med henblik på at øge dets tiltrækningskraft og gøre det til et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertisen inden for videregående uddannelse, forskning og innovation.

(p) promovere EIT på verdensplan med henblik på at øge dets videnskabelige, akademiske og erhvervsmæssige tiltrækningskraft og gøre det til et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertisen inden for videregående uddannelse, forskning og innovation.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Bilag – Afdeling 4 – punkt 3 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(la) sikre en korrekt orientering af EU-institutionerne

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Bilag – Afdeling 4 – punkt 3 – litra l b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(lb) varetage EIT's interesser ved at fremme instituttets mål og opgaver og sikre dets identitet, autonomi og kohærens på en uafhængig, gennemsigtig og uvildig måde.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Referencer

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.12.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Alajos Mészáros

19.12.2011

Behandling i udvalg

30.5.2012

19.6.2012

 

 

Dato for vedtagelse

10.7.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Referencer

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Dato for høring af EP

30.11.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

CULT

13.12.2011

JURI

13.12.2011

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

19.1.2012

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

20.4.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Philippe Lamberts

20.1.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

23.1.2012

18.6.2012

17.9.2012

8.10.2012

Dato for vedtagelse

28.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Alexandra Thein

Dato for indgivelse

12.12.2012