Menettely : 2011/0384(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0403/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0403/2012

Keskustelut :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Äänestykset :

PV 21/11/2013 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0502

MIETINTÖ     ***I
PDF 1105kWORD 657k
7.12.2012
PE 489.664v02-00 A7-0403/2012

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Philippe Lamberts

Valmistelija (*): Chrysoulia Paliadeli, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0817),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 173 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0467/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0403/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 ‑strategiassa on asetettu keskeiseen asemaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, jäljempänä ’EIT’, joka tukee useita lippulaivahankkeita.

(1) Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu keskeiseen asemaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, jäljempänä 'EIT', joka pyrkii tukemaan useita lippulaivahankkeita, erityisesti lippulaivahankkeita "Innovaatiounioni" ja "Nuoret liikkeellä".

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Vuosina 2014–2020 EIT:n on määrä edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella XX/XXX perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020", jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, tavoitteita tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen muodostaman osaamiskolmion integroinnin avulla.

(2) Vuosina 2014–2020 EIT:n on määrä edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella XX/XXX perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020", jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, tavoitteita tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen muodostaman osaamiskolmion integroinnin avulla huippuosaamisen edistämiseksi ja innovoinnin vauhdittamiseksi.

Perustelu

EIT:n tavoitteena on integroida osaamiskolmion kolme osatekijää innovointia vauhdittavan huippuosaamisen edistämiseksi.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt määritellään osallistumissäännöissä.

(4) Tulosten levittämistä avoimen saatavuuden ja lisensoinnin avulla sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt määritellään osallistumissäännöissä sekä EIT:n strategisessa innovaatio-ohjelmassa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Unionin johtavana innovaatioinstituuttina EIT:llä sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöillä olisi oltava innovatiivinen rooli määritettäessä ja tuettaessa teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevia innovatiivisia käytäntöjä, joilla edistetään avoimuutta sekä tietämyksen siirtoa ja levittämistä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja muihin innovaatioprosessiin osallistuviin tahoihin, sillä siitä syntyy molemminpuolista hyötyä. Jotta vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta tulisi järjestelmällisempää, olisi järjestettävä EIT:n sidosryhmäfoorumi, jolla laajempi sidosryhmien yhteisö voi käsitellä monialaisia kysymyksiä.

(6) EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja muihin innovaatioprosessiin osallistuviin tahoihin, sillä siitä syntyy molemminpuolista hyötyä. Jotta vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta tulisi järjestelmällisempää, olisi järjestettävä EIT:n sidosryhmäfoorumi, jolla kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt sekä laajempi sidosryhmien yhteisö voivat käsitellä monialaisia kysymyksiä yhteiseltä pohjalta. Sidosryhmien entistä laajemman osallistumisen varmistamiseksi EIT:n olisi järjestettävä asiaa koskevia tiedotuskampanjoita, joiden kohteena ovat tutkimus-, kehittämis- ja innovointipolitiikoissa mukana olevat eurooppalaiset yliopistot sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi myös luotava prosesseja sidosryhmien säännöllisten kuulemisten järjestämiseksi erityisellä toimialallaan.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) EIT:n olisi kiinnitettävä huomiota hyvän tasapainon saavuttamiseen niiden osaamiskolmion toimijoiden välille, jotka osallistuvat osaamis- ja innovaatioyhteisöihin, ja kiinnitettävä erityistä huomiota pieniin toimijoihin sekä yksityisen sektorin mukanaoloon. Sen olisi erityisesti pyrittävä toimimaan entistä tiiviimmin pk-yritysten kanssa, jotta varmistetaan niiden aktiivinen osallistuminen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan. Lisäksi julkisten yhtiöiden ja paikallisviranomaisten sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen olisi oltava tarvittaessa mukana osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnassa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) EIT:n olisi kannustettava jäsenvaltioita tunnustamaan sen laatuleiman saaneet tutkinnot.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) EIT:n olisi edistettävä luonteensa ja kokoonpanonsa mukaisesti monitieteellistä ja tieteiden välistä näkökulmaa innovointiin ja yrittäjyyteen, mukaan luettuna ei-teknologisten ratkaisujen, organisaatioon liittyvien toimintatapojen, uusien liiketoimintamallien, järjestelmien innovoinnin ja julkisen sektorin innovaatioiden kehittäminen. Tätä tarvitaan täydentämään teknologista ja teknistä innovointitoimintaa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c) Luonteeltaan erittäin innovatiiviset yhteiskunnalliset yritykset voivat tuottamisensa hyödykkeiden tai palvelujen avulla olla avuksi suurten yhteiskunnallisten haasteiden kohtaamisessa. Sosiaalisen innovoinnin ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden olisi siksi oltava tarvittaessa tärkeä osa EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittaman tuen laajuus ja selvennettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet.

(7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittaman tuen laajuus ja selvennettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet. EIT:n olisi erityisesti toimittava investoijana ja sen rahoituksella olisi pyrittävä saamaan aikaan vipuvaikutus rahoituksen saamiseksi muista yksityisistä tai julkisista rahoituslähteistä, muu EU-rahoitus mukaan luettuna. Tämän vipuvaikutuksen taso olisi määriteltävä selvästi.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava. EIT:n hallintoneuvoston toimintaa olisi mukautettava ja hallintoneuvoston ja johtajan asemaa ja tehtäviä selvennettävä.

(8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava, kokoonpanon olisi ilmennettävä osaamiskolmion kolmea osa-aluetta ja siinä olisi pyrittävä sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. EIT:n hallintoneuvoston toimintaa olisi mukautettava ja hallintoneuvoston ja johtajan asemaa ja tehtäviä selvennettävä. Hallintoneuvoston ja johtajan olisi toimittava itsenäisesti, puolueettomasti ja avoimesti EIT:n etujen mukaisesti.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Uudet osaamisyhteisöt olisi perustettava ja niiden prioriteettialat sekä valintamenettelyn järjestäminen ja aikataulu olisi vahvistettava strategisessa innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella.

(9) EIT voi osoittaa määrärahansa jo perustetuille osaamis- ja innovaatioyhteisöille tai vastikään valituille osaamis- ja innovaatioyhteisöille.

 

Vuodesta 2014 alkaen EIT:n olisi aloitettava enintään neljän uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön valinta strategisessa innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen prioriteettialojen mukaisesti.

 

Vuodesta 2018 alkaen EIT:n olisi käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti ja sidosryhmiä kuultuaan aloitettava uusia ehdotuspyyntömenettelyjä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valitsemiseksi strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritellyillä jäljellä olevilla aihealueilla tai Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteiden piiriin kuuluvilla vastikään määritellyillä aihealueilla.

 

(9 a) EIT:n olisi pantava alulle ja valittava uudet osaamisyhteisöt sellaisen avoimen, läpinäkyvän ja kilpailuun perustuvan menettelyn avulla, joka on selkeä ja ennustettava mahdollisille osallistujille. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn olisi perustuttava tukikelpoisuussääntöjen vähimmäisehtoihin ja täytettävä ehdotuksen potentiaalin, laadun ja toteuttamiskelpoisuuden osoittavat valintaperusteet.

 

(9 b) EIT:n olisi otettava huomioon, että kaikilla osaamis- ja innovaatioyhteisöillä ei ole samoja rahoitustarpeita, koska jotkin niistä ovat pääomavaltaisempia kuin toiset. EIT:n olisi siksi määriteltävä taloudellisen tuen määrä, jonka se myöntää osaamis- ja innovaatioyhteisöille.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi laajennettava koulutustoimiaan tarjoamalla ammatillista täydennyskoulutusta.

(10) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi laajennettava koulutustoimiaan tarjoamalla ammatillista täydennyskoulutusta, kesäkursseja, etäopiskeluna suoritettavia kursseja sekä harjoittelijapaikkoja jatko-opiskelijoille. EIT olisi panostettava maailmanluokan EIT-brändin kehittämiseen innovatiivisen yrittäjäkoulutuksen alalla.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi kehitettävä koulutusalan synergioita EU:n ja jäsenvaltioiden politiikkojen kanssa, jotta ne voivat tukea sellaisen inhimillisen pääoman saatavuutta tulevaisuudessa, jota tarvitaan, jotta Eurooppa saavuttaisi tieteen, tekniikan ja innovoinnin johtoaseman. Tätä varten olisi edistettävä luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan alan koulutusta ja otettava käyttöön nuorille eurooppalaisille ja parhaille lukio- ja yliopisto-opiskelijoille tarkoitettuja yritysvalmennusohjelmia, harjoittelijapaikkoja ja apurahoja.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Komission ja EIT:n välillä on tarpeen tehdä yhteistyötä kysymyksissä, jotka koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurannan ja arvioinnin järjestämistä, jotta toimittaisiin EU:n tason yleiseen seuranta- ja arviointijärjestelmään nähden johdonmukaisesti.

(11) Komission ja EIT:n välillä on tarpeen tehdä yhteistyötä kysymyksissä, jotka koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurannan ja arvioinnin järjestämistä, jotta toimittaisiin EU:n tason yleiseen seuranta- ja arviointijärjestelmään nähden johdonmukaisesti. Erityisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n seurannan periaatteita olisi selvennettävä. EIT:n olisi varmistettava osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välinen koordinaatio ja yhteistyö, jotta EIT:n lukuisten kumppaneiden välisestä vuorovaikutuksesta saadaan synergiaetuja ja lisäarvoa.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan liittyvien Euroopan unionin aloitteiden kanssa.

(12) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan liittyvien tutkimus- ja innovaatioaloitteiden sekä Euroopan tasolla perustettujen välineiden kanssa, mukaan luettuina eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet, SET-suunnitelman mukaiset eurooppalaiset teollisuusaloitteet ja muut julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi toimittava innovoinnin "katalyssaattoreina" ja niiden olisi kyettävä tuottamaan merkittävä määrä hyvin tarpeellisia innovoijia, jotka toimivat yrittäjäkulttuurin ja ‑kokemuksen välittäjinä ja osaavat luoda innovatiivisia ja tietoon perustuvia pk-yrityksiä sekä muuttaa perusteellisesti nykyisiä yrityksiä. Osaamisyhteisöjen olisi toimittava esimerkkeinä ja helposti omaksuttavina yhteistyömalleina muille eurooppalaisille, alueellisille ja kansallisille tutkimus-, kehittämis- ja innovointiyhteisöille sekä mallina rakennerahastojen käytön vakiinnuttamisesta unionin innovointitavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b) Unionin ja jäsenvaltioiden varojen käyttöä tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen alalla olisi koordinoitava paremmin, jotta voidaan varmistaa täydentävyys ja lisätä tehokkuutta ja näkyvyyttä sekä parantaa talousarvioiden synergioita.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot osallistuisivat osaamis- ja innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, kumppaniorganisaatioiden olisi oltava vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon sijoittautuneita.

(13) Jotta eri jäsenvaltioiden organisaatiot osallistuisivat osaamis- ja innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, kumppaniorganisaatioiden olisi oltava vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon sijoittautuneita. EIT:n olisi edistettävä laajempaa osallistumista ja huippuosaamista Euroopassa. Sen olisi varmistettava pääsy kaikkiin korkealuokkaisiin eurooppalaisiin yliopistoihin, tutkimusyhteisöihin, pieniin tutkimusryhmiin ja yksityisen sektorin toimijoihin, hyvin innovatiiviset aloittelevat yritykset mukaan luettuina.

 

(13 a) EIT:n sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi kehitettävä julkisuustyötä sekä perustettava viestintä- ja tietojenvaihtokanavia tulevien potentiaalisten huippuosaamiskeskusten laitosten ja kumppanien kanssa erityisesti silloin, kun kysyntä on selvästi osoitettu, jotta ne voivat osallistua niiden toimintaan.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan valintamenettelyn aloittamista.

(14) EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan valintamenettelyn aloittamista. Merkittävä osa osaamisyhteisöjen vuosittain saamasta rahoitusosuudesta olisi myönnettävä kilpailuun perustuvan arviointijärjestelmän perusteella.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) On tärkeää varmistaa EIT:n moitteeton varainhoito ja osaamis- ja innovaatioyhteisön toteuttaminen mahdollisimman tehokkaalla ja käyttäjäystävällisellä tavalla. EIT:n olisi pyrittävä keventämään osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinnollista taakkaa.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa olisi otettava huomioon komission lausunto Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritellyistä EIT:n erityistavoitteista sekä EIT:n täydentävyydestä unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden.

(15) EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa olisi otettava huomioon komission lausunto sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston esittämät näkemykset. Olisi säädettävä EIT:n ja Euroopan parlamentin välisestä säännöllisestä vuoropuhelusta.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) EIT:tä koskevasta arvioinnista olisi saatava oikea-aikaista materiaalia Horisontti 2020 -puiteohjelman arviointiin vuosina 2017 ja 2023.

(17) EIT:tä koskevassa arvioinnissa olisi voitava verrata suoraan EIT:n ja Horisontti 2020 -puiteohjelman asianmukaisten välineiden tulos- ja avainindikaattoreita, ja siitä olisi saatava oikea-aikaista materiaalia Horisontti 2020 -puiteohjelman arviointiin vuosina 2017 ja 2023.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Komission olisi lisättävä osuuttaan EIT:n erityisten toimintanäkökohtien toteutuksen seurannassa.

(18) Komission olisi parannettava EIT:n erityisten toimintanäkökohtien toteutuksen seurantaa, kun taas EIT:n olisi parannettava innovaatio- ja osaamisyhteisöjen seurantaa. Seurannan olisi oltava tuloshakuista.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) EIT:n toimilla olisi varmistettava unionin talousarviosta saatavan rahoituksen mahdollisimman suuri avoimuus, vastuullisuus ja demokraattinen valvonta etenkin sen osalta, mikä on niiden odotettu ja toteutunut vaikutus unionin tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. 'innovoinnilla' tarkoitetaan sitä prosessia tuloksineen, jossa yhdistyvät monenlainen osaaminen sekä monenlaiset valmiudet ja taidot ja jossa vastataan uusilla ideoilla yhteiskunnallisiin tai taloudellisiin tarpeisiin ja luodaan uusia tuotteita, palveluja, prosesseja tai liiketoiminta- ja organisaatiomalleja, joilla on arvoa yhteiskunnalle ja jotka voidaan ottaa menestyksellisesti käyttöön olemassa olevilla markkinoilla tai jotka pystyvät luomaan uusia markkinoita;"

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -a b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. 'osaamis- ja innovaatioyhteisöllä' tarkoitetaan sen täsmällisestä oikeudellisesta muodosta riippumatta korkea-asteen oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden innovaatioprosessiin osallistuvien tahojen autonomista yhteistyöryhmää, joka toimii yhteiseen keskipitkän ja pitkän aikavälin innovaatiosuunnitteluun perustuvana strategisena verkostona ja jonka tavoitteena on vastata EIT:lle asetettuihin haasteisiin sekä osaltaan edistää Horisontti 2020 -puiteohjelmassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista;"

Perustelu

Jotta EIT miellettäisiin täysimääräisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanovälineeksi, on tärkeää korostaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen roolin ja Horisontti 2020 -puiteohjelman erityistavoitteiden välistä yhteyttä.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

 

"5. 'kumppaniorganisaatiolla' tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön jäsenorganisaatioita, jotka voivat olla erityisesti korkea-asteen oppilaitoksia, tutkimusorganisaatioita, julkisia tai yksityisiä yrityksiä, rahoituslaitoksia, alue- ja paikallisviranomaisia, säätiöitä ja voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä;"

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. "korkea-asteen oppilaitoksella" tarkoitetaan "Yhteinen Erasmus" -ohjelman perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EY) N:o XXX/20XX 2 artiklassa tarkoitettua oppilaitosta;

"7. 'korkea-asteen oppilaitoksella' tarkoitetaan "Yhteinen Erasmus" -ohjelman perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o XXX/20XX 2 artiklassa tarkoitettua oppilaitosta;"

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) Korvataan 9 kohta seuraavasti:

 

"9. 'strategisella innovaatio-ohjelmalla' tarkoitetaan toimintapoliittista asiakirjaa, jossa hahmotellaan EIT:n pitkän aikavälin strategia tulevia aloitteita varten ja johon sisältyy yleiskatsaus seitsemän vuoden aikajaksolle suunniteltuihin korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimiin;"

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

"9 a. 'alueellisella innovaatiojärjestelmällä' tarkoitetaan järjestelmää, jolla pyritään laajentamaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintoihin osallistumista ja joka kohdistetaan korkeakoululaitosten, tutkimusorganisaatioiden, yritysten, pk-yritysten ja tulevien huippuosaamiskeskusten muiden sidosryhmien välisiin kumppanuuksiin, jotka pyrkivät ja pystyvät nousemaan huippuosaamiseen johtavaa portaikkoa ja kehittymään ekosysteemeiksi, jotka kuvastavat yhteistoimintakeskittymien pääpiirteitä."

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan kokousta, jossa voivat olla edustettuina kansalliset ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, klusteriorganisaatiot sekä muut intressitahot kaikista osaamiskolmion osista;"

"10. 'sidosryhmäfoorumilla' tarkoitetaan fyysisistä ja virtuaalikonferensseista ja tapahtumista koostuvaa foorumia, jossa voivat olla edustettuina kansalliset, paikalliset ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, järjestöt, kansalaisyhteiskunta ja klusteriorganisaatiot sekä muut intressitahot kaikista osaamiskolmion osista;"

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 11 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

11. "osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimilla" tarkoitetaan kumppaniorganisaatioiden toteuttamia toimia, joilla edistetään tutkimuksen, innovaation ja korkea-asteen koulutuksen osaamiskolmion integrointia, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustaminen sekä niiden hallinnolliset ja yhteensovittamistoimet."

"11. 'osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimilla' tarkoitetaan kumppaniorganisaatioiden toteuttamia toimia, joilla edistetään tutkimuksen, innovaation ja korkea-asteen koulutuksen osaamiskolmion integrointia, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustaminen sekä niiden hallinnolliset ja yhteensovittamistoimet sekä EIT:n yleisten tavoitteiden edistäminen."

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

3 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Tehtävä ja tavoitteet

Tehtävä ja tavoite

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja integroimalla korkealuokkaisinta korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatio- ja yrittäjyyskapasiteettia, jotta voidaan vastata eurooppalaisen yhteiskunnan kohtaamiin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä synergioita ja yhteistyötä ja integroimalla huipputason korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä huippuosaamiseen perustuvaa yrittäjyyttä.

EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 määritellään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.".

EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 määritellään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.".

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

 

"(a) hallintoneuvosto, joka koostuu tasapuolisesti korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan alojen kokeneista korkean tason jäsenistä. Hallintoneuvosto vastaa EIT:n toimien ohjaamisesta, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnasta, nimeämisestä ja arvioinnista sekä kaikista muista strategisista päätöksistä;"

Perustelu

EIT:n elimissä on koulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin ja yritystoiminnan alat oltava tasapuolisesti edustettuina.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Muutetaan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

(4) Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

(a) Poistetaan a alakohta.

"1. Saavuttaakseen tavoitteensa EIT

 

a) määrittelee keskeiset painopisteensä ja toimensa, joilla se pyrkii täyttämään yleiset ja erityiset tavoitteensa;

(b) Lisätään j alakohta seuraavasti:

b) tekee toimintaansa tunnetuksi mahdollisten kumppaniorganisaatioiden ja etenkin pk-yritysten ja tulevien ja potentiaalisten huippuosaamiskeskusten parissa rohkaistakseen niitä osallistumaan toimintaansa ja helpottaakseen sitä;

 

c) valitsee ja nimeää osaamis- ja innovaatioyhteisöjä 7 artiklan mukaisesti sekä määrittelee sopimuksella niiden oikeudet ja velvollisuudet; tarjoaa niille nopeasti asianmukaista tukea; soveltaa asianmukaisia laadunvalvontatoimenpiteitä, seuraa niiden toimia ja arvioi niitä määräajoin ja varmistaa riittävän koordinoinnin, tukee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välistä ja yhteistoimintakeskittymien välistä tehokasta viestintää ja temaattista yhteistyötä;

 

d) hankkii varoja julkisista ja yksityisistä lähteistä ja käyttää resurssejaan tämän asetuksen mukaisesti. Se pyrkii erityisesti rahoittamaan toimintansa suurelta osin yksityisistä lähteistä ja omasta toiminnastaan saaduilla tuloilla ja kasvattamaan tätä osuutta;

 

e) edistää kumppaniorganisaatioina toimivien korkea-asteen oppilaitosten myöntämien tutkintojen, jotka voidaan luokitella EIT-tutkinnoiksi, tunnustamista jäsenvaltioissa;

 

f) edistää hyvien toimintatapojen levittämistä osaamiskolmion integroimiseksi ja yhteisen innovaatioiden ja tietämyksen siirron kulttuurin kehittämiseksi;

 

f a) luo unionin innovointikapasiteetin laajentamiseksi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kautta aktiivisesti yhteyksiä tulevien innovointikeskusten laitoksiin, joiden on mahdollista kehittyä yhteistoimintakeskittymiksi. Tähän voi liittyä tuen myöntäminen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja tulevien osaamiskeskusten kumppanuuksien väliselle tiimiyttämiselle alueellisen innovaatiojärjestelmän kautta, mukaan luettuina twinning-toiminta, henkilöstövaihdot ja strukturoitua liikkuvuutta koskevat toimet;

 

g) kehittää valmiuksiaan ja asiantuntemustaan tullakseen maailmanluokan huippuosaamista edustavaksi laitokseksi korkea-asteen koulutuksessa, tutkimuksessa, innovoinnissa ja yrittäjyydessä;

 

h) edistää monitieteellistä näkökulmaa innovointiin, etenkin ei-teknologisten ratkaisujen, organisaatioon liittyvien toimintatapojen, uusien liiketoimintamallien, järjestelmien innovoinnin ja julkisen sektorin innovaatioiden integrointia siihen;

 

i) varmistaa EIT:n toimien ja unionin muiden ohjelmien välinen täydentävyys, synergia ja johdonmukaisuus;

 

j) edistää osaamis- ja innovaatioyhteisöjä erinomaisina innovointikumppaneina unionissa ja sen ulkopuolella;

 

k) kehittää "parhaita käytäntöjä" hyvien käytäntöjen ja kokemusten levittämiseksi nykyisiltä osaamis- ja innovaatioyhteisöiltä uusille osaamis- ja innovaatioyhteisöille;

"(j) kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle sidosryhmäfoorumin, jossa tiedotetaan EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja -tavoitteiden kannalta. Sidosryhmillä on tilaisuus esittää näkökantansa."

(l) kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle sidosryhmäfoorumin, jossa jaetaan kokemuksia ja keskustellaan sidosryhmien kanssa EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja ‑tavoitteiden kannalta ja jossa EIT saa palautetta sidosryhmiltä EIT:n tavoitteista, strategiasta ja toiminnasta."

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan 6 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

 

"6 artikla

 

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt

 

1. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tehtäviin kuuluvat erityisesti seuraavat:

 

(a) innovaatiotoimet ja -investoinnit, jotka tuottavat Euroopan tason lisäarvoa ja joissa otetaan kaikilta osin huomioon korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen näkökohdat kriittisen massan saavuttamiseksi ja edistetään tulosten levittämistä ja hyödyntämistä;

 

(b) innovointiin perustuva huippututkimus aloilla, joilla on suuri taloudellinen tai yhteiskunnallinen merkitys ja joilla hyödynnetään sekä Euroopan että kansallisen tason tutkimuksen tuloksia Euroopan kilpailukyvyn lujittamiseksi kansainvälisesti ja ratkaisujen löytämiseksi suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin;

"(c) maisterin- ja tohtorintutkintotason koulutustoiminta sekä ammatillinen täydennyskoulutus aloilla, joilla on mahdollisuudet vastata Euroopan tuleviin sosioekonomisiin tarpeisiin ja jotka edistävät innovaatioon liittyvien taitojen kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen parantamista sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta;"

(c) maisterin- ja tohtorintutkintotason koulutustoiminta sekä ammatillinen täydennyskoulutus aloilla, joilla on mahdollisuudet vastata Euroopan tuleviin sosioekonomisiin tarpeisiin ja unionin työmarkkinoiden tarpeisiin ja jotka levittävät unionin kykypohjaa ja edistävät innovointiin liittyvien taitojen kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen parantamista sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta, mukaan luettuina EIT:n tutkintojen ja koulutusalan suorittajien verkostoitumisen ja yrittäjätoiminnan tukeminen;

 

(d) parhaiden innovointiin liittyvien toimintamallien levittäminen, joka kohdistuu ennen muuta korkeakoulutus- ja tutkimusalan ja yritysmaailman yhteistyön kehittämiseen, palvelu- ja rahoitusalat mukaan luettuina;

 

(e) liittyminen tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin alojen eurooppalaisiin, kansallisiin ja alueellisiin aloitteisiin ja paikallisiin välineisiin sekä mahdollisimman tehokas koordinointi niiden kanssa.

 

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöille annetaan laajat valtuudet itse määritellä sisäinen organisaationsa ja kokoonpanonsa. Erityisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on

 

(a) perustettava hallintoneuvosto, jonka kokoonpanossa ovat tasapuolisesti edustettuina korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen alan ja liiketoimintasektorin edustajat;

 

(b) oltava avoimia uusille jäsenille, erityisesti pk-yrityksille, jotka voivat tuoda lisäarvoa kumppanuuteen, mutta huolehdittava kumppanuuden jatkuvuudesta;

 

(c) toimittava avoimesti ja läpinäkyvästi sekä parhaiden käytäntöjen mukaisia hallinnointisääntöjä noudattaen.

 

2 a. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt määrittävät yksityiskohtaisen toimintasuunnitelmansa ja työmenetelmänsä. Erityisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on

 

(a) laadittava vuosittain liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää erityistavoitteet, välitavoitteet ja keskeiset suoritusindikaattorit;

 

(b) kehitettävä strategioita sellaisen taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi, jonka myötä EU-rahoitusta asteittain vähennetään;

 

(c) kehitettävä julkisuustoimiaan erityisesti tulevien huippuosaamislaitosten ja -keskusten kanssa esimerkiksi alueellisen innovaatiojärjestelmän avulla ja kuultava säännöllisesti sidosryhmiä.

 

3. EIT:n ja kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön välinen suhde perustuu sopimukseen.

Perustelu

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat erittäin itsenäisiä, mutta on kuitenkin määritettävä, mitä vähimmäisominaisuuksia, yleisiä periaatteita ja tehtäviä osaamis- ja innovaatioyhteisöillä olisi oltava.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

 

"7 artikla

(a) Lisätään 1 a kohta:

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valitseminen

 

1. EIT valitsee osaamis- ja innovaatioyhteisöiksi nimettävän yhteistyöryhmän kilpailuun perustuvalla avoimella menettelyllä laatuperustein ja sillä perusteella, että se täyttää vähimmäiskelpoisuusehdot sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut valintaperusteet. EIT hyväksyy ja julkaisee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaa koskevat yksityiskohtaiset perusteet, joissa periaatteina ovat huippuosaaminen ja merkityksellisyys innovoinnin kannalta; valintamenettelyyn osallistuu myös ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita.

"1 a. EIT aloittaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnan ja nimeämisen strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritettyjen prioriteettialojen ja määräaikojen mukaisesti."

2. Vuodesta 2014 alkaen EIT aloittaa enintään neljän uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön valinnan strategisessa innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen prioriteettiaihealueiden mukaisesti. Käytettävien rahoitusvarojen perusteella EIT voi vuodesta 2018 alkaen käynnistää sidosryhmiä kuultuaan uuden valintaprosessin strategisen innovaatio-ohjelman muilla aihealueilla tai äskettäin määritellyillä alueilla.

(b) Lisätään 2 kohtaan h alakohta seuraavasti:

 

"(h) valmius luoda synergiaa Euroopan unionin muiden aloitteiden kanssa."

Valittujen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen määrä perustuu eurooppalaisten konsortioiden kypsyyteen ja valmiuteen muodostaa uskottavia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, mahdollisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin sekä synergioiden mahdollisuuksiin muiden aloitteiden kanssa samoin kuin Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin varojenkäyttökykyyn ja käytettävissä oleviin määrärahoihin. Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hyväksymisen on perustuttava kunkin tarkasteltavana olevan osaamisyhteisön omiin ansioihin ja mahdollisuuksiin eikä se saa riippua muiden osaamisyhteisöjen suorituksista. EIT määrittelee asianmukaisen koon ja keston uusille osaamis- ja innovaatioyhteisöille myöntämälleen tuelle.

(c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostamisen vähimmäisehtona on, että siihen osallistuu vähintään kolme kumppaniorganisaatiota vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava toisistaan riippumattomia osallistumissääntöjen 7 artiklan mukaisesti."

3. Muodostettavien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnassa käytetään seuraavia vähimmäisperusteita:

 

(a) osaamis- ja innovaatioyhteisöön osallistuu vähintään kolme kumppaniorganisaatiota vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava toisistaan riippumattomia osallistumissääntöjen 7 artiklan mukaisesti;

(d) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

(b) osaamis- ja innovaatioyhteisöt edistävät Horisontti 2020 -puiteohjelman otsakkeiden "Yhteiskunnalliset haasteet" ja "Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa" mukaisten erityistavoitteiden toteuttamista;

"4. Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostavien kumppanuusorganisaatioiden enemmistön on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. Kuhunkin osaamis- ja innovaatioyhteisöön on kuuluttava ainakin yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi yksityinen yritys." "

(c) vähintään kahden kolmasosan osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostavista kumppanuusorganisaatioista on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita;

 

(d) kuhunkin osaamis- ja innovaatioyhteisöön on kuuluttava ainakin yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi yksityinen yritys;

 

4. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen nimeämisen valintaperusteissa on voitava osoittaa

 

(a) yhteistyöryhmän nykyinen ja mahdollinen innovatiivinen voima ja yrittäjyyskapasiteetti sekä sen huippuosaaminen korkea-asteen koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovoinnissa;

 

(b) yhteistyöryhmän valmiudet toteuttaa Horisontti 2020 -puiteohjelman otsakkeiden "Yhteiskunnalliset haasteet" ja "Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa" mukaiset tavoitteet ja saavuttaa strategisen innovaatio-ohjelman tavoitteet;

 

(c) monitieteellinen näkökulma innovointiin, etenkin ei-teknologisten ratkaisujen, organisaatioon liittyvien toimintatapojen, uusien liiketoimintamallien, järjestelmien innovoinnin ja julkisen sektorin innovaatioiden integrointi siihen;

 

(d) yhteistyöryhmän valmiudet varmistaa pitkän aikavälin kestävä ja omavarainen rahoitus, joka muodostuu huomattavassa ja kasvavassa määrin yksityiseltä sektorilta, teollisuudelta ja palvelualalta saatavista varoista;

 

(e) korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation osaamiskolmiossa toimivien organisaatioiden osallistuminen kumppanuuteen ja tasapainon varmistaminen näiden kolmen tekijän välillä;

 

(-f) hallinnon todistettava avoimuus ja läpinäkyvyys ja yhteistyöryhmän strategia, jolla se houkuttelee uusia hakijoita;

 

(f) osoitus asiaankuuluvalla alalla sovellettavien teollis- ja tekijänoikeuksien hallintasuunnitelmasta, joka vastaa teollis- ja tekijänoikeuksien hallintaa koskevien EIT:n periaatteita ja ohjeita, mukaan lukien se, miten eri kumppaniorganisaatioiden panos on otettu huomioon;

 

(g) toimenpiteet, joilla tuetaan yksityisen sektorin, mukaan lukien rahoitussektori ja erityisesti pk-yritykset, osallistumista ja yhteistyötä sen kanssa sekä uusien yritysten, eriytettyjen yritysten ja pk-yritysten perustamista, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tulosten kaupallista hyödyntämistä silmällä pitäen;

 

(h) toimenpiteet, joilla tuetaan tarvittaessa sosiaalis-taloudellisten toimijoiden, kuten viranomaisten, julkisen sektorin yritysten sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen, osallistumista toimintaan ja yhteistyötä niiden kanssa;

 

(i) valmius vuorovaikutukseen muiden osaamis- ja innovaatioyhteisön ulkopuolisten järjestöjen ja verkostojen kanssa hyvien toimintamallien ja huippuosaamisen jakamiseksi, myös tulevien huippuosaamislaitosten ja ‑keskusten kanssa;

 

(j) valmius luoda synergiaa Euroopan unionin muiden aloitteiden kanssa tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin aloilla sekä täydentäviä yhteistyöryhmiä muiden eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten ja/tai paikallisten innovaatio-ohjelmien kanssa.

 

4. Alueellisen innovaatiojärjestelmän osana olevien tulevien ja potentiaalisten huippuosaamiskeskusten valinta on tehtävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinnoimien ja täytäntöönpanemien avointen ja läpinäkyvien valintamenettelyjen avulla. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on määriteltävä yhteistyössä EIT:n kanssa (2 kohdassa kuvattujen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaa koskevien perusteiden mukaisesti) valintaperusteet, jotka EIT julkaisee.

(e) Lisätään 5 kohta seuraavasti:

 

"5. EIT hyväksyy osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan valintamenettelyn aloittamista."

5. EIT hyväksyy osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan valintamenettelyn aloittamista.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

-7 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"7 -a artikla

 

Rahoituslähteet ja rahoitusperiaatteet

 

1. EIT:n rahoitus järjestetään Euroopan unionin talousarviosta 19 artiklassa vahvistettujen rahoituspuitteiden mukaisesti, sekä muista yksityisistä ja julkisista lähteistä.

 

2. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitus järjestetään erityisesti seuraavista lähteistä:

 

(a) kumppaniorganisaatioilta saatavat rahoitusosuudet, jotka muodostavat merkittävän rahoituslähteen;

 

(b) jäsenvaltioiden, kolmansien maiden tai niiden viranomaisten lakisääteisesti tai vapaaehtoisesti myöntämät rahoitusosuudet;

 

(c) kansainvälisten elinten tai instituutioiden myöntämät varat;

 

(d) osaamis- ja innovaatioyhteisön omasta toiminnasta sekä teollis- ja tekijänoikeuksista saatavista rojalteista peräisin olevat tulot;

 

(e) pääomalahjoitukset, mukaan luettuina ne, joita hallinnoi EIT:n säätiö;

 

(f) testamenttilahjoitukset, lahjoitukset sekä yksityishenkilöiltä, instituutioilta, säätiöiltä tai muilta kansallisilta elimiltä saatava rahoitus;

 

(g) EIT:ltä saatava rahoitusosuus;

 

(h) rahoitusvälineet, mukaan luettuina ne, jotka rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

 

Ne voivat olla myös luontoissuorituksia.

 

3. Rahoituksen saamista EIT:ltä koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa EIT:n varainhoitoa koskevissa säännöksissä.

 

4. EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöille

 

(a) voi kattaa enintään 100 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimien tukikelpoisista kokonaiskustannuksista;

 

(b) ei saa olla yli 25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisön vuosittaisesta talousarviosta kolmivuotisen keskiarvon perusteella laskettuna.

 

5. EIT perustaa kilpailuun perustuvan arviointijärjestelmän, jota sovelletaan merkittävään osaan sen osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittamasta vuosittaisesta rahoitusosuudesta. Kilpailuun perustuvan arviointijärjestelmän yhteydessä arvioidaan muun muassa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuosittaisissa liiketoimintasuunnitelmissa ehdotettujen hankkeiden laatua ja potentiaalia sekä 7 a artiklassa määritetyn jatkuvan seurannan yhteydessä ilmennyttä suorituskykyä edellisvuosina.

(Asetuksen 14 artikla on siirretty 7 -a artiklaksi.)

Perustelu

Selvyyden vuoksi rahoituslähteet (14 artikla) ja rahoitusperiaatteet on koottu yhteen ainoaan artiklaan, ja niihin on lisätty osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevat vipuvaikutusperiaatteet (EIT:n rahoitusosuus enintään 25 prosenttia ja EU:n kokonaisrahoitusosuus enintään 50 prosenttia) sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöille vuosittain osoitettavia rahoitusosuuksia koskeva kilpailuun perustuva arviointijärjestelmä.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

7 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen arviointia ja seurantaa koskevat periaatteet

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurantaa ja arviointia koskevat periaatteet

EIT huolehtii keskeisten suoritusindikaattoreiden perusteella ja yhteistyössä komission kanssa siitä, että kunkin osaamis- ja innovointiyhteisön tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin ulkoinen arviointi."

EIT huolehtii keskeisten määrällisten ja laadullisten suoritusindikaattoreiden perusteella siitä, että kunkin osaamis- ja innovointiyhteisön tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään kolmen vuoden välein ulkoinen arviointi. Arviointien tulokset julkistetaan.

 

Seurannassa on keskityttävä tuloksiin, ja sen on tuotettava vertailukelpoisia indikaattoreita, jotta vuosittain EIT:n tulostaululla voidaan arvioida osaamis- ja innovaatioyhteisöjen osuutta muihin asianmukaisiin Horisontti 2020 ‑puiteohjelman välineisiin verrattuna.

 

Seurannan yhteydessä tarkastellaan

 

(a) miten osaamis- ja innovaatioyhteisöt tukevat Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden saavuttamista;

 

(b) osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suorituskykyä osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevien yhteisten keskeisten indikaattorien perusteella;

 

(c) yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön suorituskykyä asianomaisen yhteisön liiketoimintasuunnitelmassa määritettyjen yksittäisten tavoitteiden ja keskeisten suoritusindikaattoreiden perusteella.

 

2. Jatkuvan seurannan yhteydessä mitattua osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suorituskykyä käytetään perustana EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittaman vuosittaisen rahoitusosuuden määrittämiseksi käytettävässä kilpailuun perustuvassa arviointijärjestelmässä 7 a artiklan 4 a alakohdassa määritetyllä tavalla.

 

3. Jatkuvaa seurantajärjestelmää kehittäessä on otettava huomioon liitteessä II esitetty alustava luettelo käytettävistä indikaattoreista."

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

7 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

7 b artikla

7 b artikla

Osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan kesto, jatkaminen ja päättäminen

Osaamis- ja innovaatioyhteisön rahoituksen kesto, jatkaminen ja päättäminen

1. Määräajoin tehtävien arviointien tulokset ja toiminta-alojen erityispiirteet huomioiden osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminta-aika on tavallisesti 7–15 vuotta.

1. EIT voi tehdä osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa puitesopimuksen aluksi seitsemäksi vuodeksi.

2. Hallintoneuvosto voi päättää jatkaa osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminta-aikaa alun perin asetettua pitemmälle, jos se on tarkoituksenmukaisin keino saavuttaa EIT:n tavoitteet.

2. Hallintoneuvosto voi 7 a artiklassa määritetyn jatkuvan seurannan ja tehtävien arviointien tulosten perusteella päättää jatkaa osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan rahoittamista, jos tämä on osoittanut pystyvänsä saavuttamaan omat tavoitteensa ja EIT:n tavoitteet. Hallintoneuvosto noudattaa räätälöityä toimintatapaa ja ottaa huomioon, että kaikilla osaamis- ja innovaatioyhteisöillä ei ole samoja rahoitustarpeita eivätkä ne ole kooltaan ja kestoltaan samanlaisia.

3. Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat riittämättömät, hallintoneuvoston on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joihin kuuluvat rahoitustuen vähentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen taikka sopimuksen purkaminen."

3. Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat riittämättömät, hallintoneuvoston on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joihin kuuluvat rahoitustuen vähentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen taikka sopimuksen purkaminen.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"(b a) levittämään parhaita toimintamalleja, jotka liittyvät yhteisiin asioihin, kuten tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen ja tehokkaisiin opetuskäytäntöihin."

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

13 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. EIT julkaisee työjärjestyksensä, 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erityiset rahoitussääntönsä ja 7 artiklassa tarkoitetut osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaa koskevat yksityiskohtaiset perusteet ennen kuin julkaistaan ehdotuspyynnöt osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valitsemiseksi."

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 10 kohta – johdantokappale

Asetus (EY) N:o 294/2008

14 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

(10) Poistetaan 14 artikla.

(Katso 7 -a artikla (uusi)).

Perustelu

Selvyyden vuoksi rahoituslähteet (14 artikla) ja rahoitusperiaatteet on esitetty yhdessä ainoassa artiklassa (7 -a artikla).

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 12 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

15 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

EIT hyväksyy:

EIT hyväksyy:

(a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman, joka perustuu strategiseen innovaatio-ohjelmaan sen tultua hyväksytyksi ja jossa esitetään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskeiset painopisteet ja suunnitellut toimet sekä arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä. Siihen sisältyvät myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut asianmukaiset indikaattorit. EIT toimittaa komissiolle kunkin n – 2 vuoden joulukuun 31 päivään mennessä alustavan jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman. Komissio antaa kolmen kuukauden kuluessa lausunnon ottaen huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritellyt EIT:n erityistavoitteet sekä sen täydentävyyden unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden. EIT ottaa komission lausunnon asianmukaisesti huomioon ja perustelee mahdollisen eriävän kantansa. EIT toimittaa lopullisen työohjelman tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle;

(a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman, joka perustuu strategiseen innovaatio-ohjelmaan sen tultua hyväksytyksi ja jossa esitetään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskeiset painopisteet ja suunnitellut toimet sekä arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä ottaen huomioon kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön taloudelliset toimintaedellytykset. Siihen sisältyvät myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut asianmukaiset indikaattorit, joissa keskitytään tuloksiin. EIT toimittaa komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle kunkin n – 2 vuoden joulukuun 31 päivään mennessä alustavan jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman. Komissio antaa lausunnon ja Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ilmaista näkemyksensä kolmen kuukauden kuluessa. EIT ottaa annetut lausunnot ja näkemykset asianmukaisesti huomioon ja perustelee mahdollisen eriävän kantansa. EIT toimittaa lopullisen työohjelman tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle;

(b) vuosikertomuksen kunkin vuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä. Kertomuksessa selostetaan EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen kalenterivuoden aikana toteuttamat toimet ja arvioidaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä riskejä sekä resurssien käyttöä ja EIT:n yleistä toimintaa."

(b) vuosikertomuksen, joka julkaistaan kunkin vuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä. Kertomuksessa selostetaan EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen kalenterivuoden aikana toteuttamat toimet ja arvioidaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä riskejä sekä resurssien käyttöä ja EIT:n yleistä toimintaa. EIT:n johtaja esittelee vuosittain vuosikertomuksen asiasta vastaaville Euroopan parlamentin valiokunnille."

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 13 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

16 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

(a) Korvataan 2 kohdassa oleva sana "viiden" sanalla "kolmen".

"16 artikla

(b) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

EIT:n seuranta ja arviointi

 

1. Mahdollisimman laadukkaisiin tuloksiin, tieteelliseen huippuosaamiseen ja mahdollisimman tehokkaaseen resurssienkäyttöön pääsemiseksi EIT varmistaa, että sen toimia – mukaan luettuina osaamis- ja innovaatioyhteisöjen hallinnoimat toimet – seurataan järjestelmällisesti ja että niistä tehdään määräajoin riippumaton arviointi. Arvioinnissa keskitytään tuloksiin. Arviointien tulokset julkistetaan.

 

2. Komissio antaa EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan väliarviointia koskevan kertomuksen kesäkuuhun 2011 mennessä ja aina kolmen ja puolen vuoden kuluttua uuden rahoituskehyksen voimaantulosta. Kertomus perustuu riippumattomaan ulkoiseen arvioon, ja siinä tarkastellaan, miten EIT täyttää tehtävänsä. Siinä käsitellään kaikkia EIT:n sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimia ja tarkastellaan EIT:n tuomaa lisäarvoa, toteutettujen toimien vaikutusta, tehokkuutta, kestävyyttä, toimivuutta, merkitystä ja suhdetta nykyisiin kansallisiin ja yhteisön politiikkoihin ja/tai sitä, miten ne täydentävät näitä politiikkoja, korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation tukemiseksi. Siinä otetaan huomioon sekä EU:n tason että kansallisten sidosryhmien näkökannat.

 

3. Arvioinnin yhteydessä arvioidaan näkökohtia, jotka liittyvät tulevien huippuosaamislaitosten ja -keskusten edustajien sekä pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien edistämiseen. Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon, miten EIT on osaltaan edistänyt Eurooppa 2020 -strategian ensisijaisia tavoitteita ja siihen sisältyviä lippulaivahankkeita.

 

EIT:tä koskevaa arviointia olisi koordinoitava Horisontti 2020 ‑puiteohjelman mukaisia samanlaisia välineitä (yhteiset teknologia-aloitteet, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet) koskevan arvioinnin kanssa, ja siinä olisi varmistettava yhdenmukaisuus Horisontti 2020 ‑puiteohjelman indikaattoreiden kanssa.

"2 a. Komissio voi riippumattomien asiantuntijoiden avustamana suorittaa muita arviointeja strategisesti merkittävistä aihealueista tai teemoista ja tarkastella EIT:n edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, kartoittaa toimien toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja yksilöidä hyviä toimintatapoja."

4. Komissio voi riippumattomien asiantuntijoiden avustamana suorittaa muita arviointeja strategisesti merkittävistä aihealueista tai teemoista ja tarkastella EIT:n edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, kartoittaa toimien toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja yksilöidä hyviä toimintatapoja.

 

5. Komissio toimittaa arvioinnin tulokset yhdessä oman lausuntonsa ja tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista koskevien ehdotusten kanssa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Hallintoneuvosto ottaa arvioinnin tulokset asianmukaisesti huomioon EIT:n ohjelmissa ja toimissa."

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 14 kohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

17 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a a) Korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritellään EIT:n pitkän aikavälin strategia unionin innovaatiotoiminnassa, ja siihen sisältyy arvio sen vaikutuksista ja mahdollisuuksista saada innovaatiosta lisäarvoa unionille. Strategisessa innovointiohjelmassa otetaan EIT:n seurannan ja arvioinnin tulokset huomioon 16 artiklan mukaisesti."

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 14 kohta – b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

17 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b) Korvataan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:

 

"4. "Komissio ottaa huomioon strategisen innovaatio-ohjelman aiheelliset näkökohdat ja sisällyttää ne tulevaan tutkimuksen ja innovoinnin yhteisestä strategiakehyksestä tulevaa ohjelmakautta varten tehtävään ehdotukseen."

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 15 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

19 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat rahoituspuitteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ovat 3 182,230 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöille maksetaan näiden rahoituspuitteiden mukaisesti."

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat rahoituspuitteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ovat budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta [...] tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [17] kohdan mukaisesti enintään [3 182,230 miljoonaa euroa]. Budjettivallan käyttäjä pitää tätä määrää ensisijaisena ohjeenaan vuotuisessa talousarviomenettelyssä. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisestä annetun asetuksen säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta […] tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräyksiä rajoittamatta. EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöille maksetaan näiden rahoituspuitteiden mukaisesti."

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 jakso – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio huolehtii nimityksissä korkeakoulutus, tutkimus- ja innovaatiokokemuksen sekä innovaatio- ja yrityskokemuksen samoin kuin naisten ja miesten tasapainoisesta edustuksesta ja ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation toimintaympäristön eri puolilla unionia.

Komissio huolehtii nimityksissä korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiokokemuksen sekä innovaatio- ja yrityskokemuksen samoin kuin naisten ja miesten tasapainoisesta edustuksesta ja korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation toimintaympäristöjen osallistumisen laajentamisesta eri puolilla unionia.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 jakso – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio nimittää jäsenet ja tiedottaa valintaprosessista ja hallintoneuvoston jäsenten lopullisesta nimityksestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio nimittää jäsenet tiedotettuaan valintaprosessista ja hallintoneuvoston jäsenten lopullisesta nimityksestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat antaa lausunnon valituista ehdokkaista ennen kuin komissio vahvistaa nimitykset.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan hallintoneuvoston jäsenten nimitysmenettelyn avoimuus.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 jakso – 2 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio erottaa hallintoneuvoston jäsenen tai jäsenet, jo(t)ka ei(vät) hoida toimeensa kuuluvia tehtäviään unionin etujen mukaisesti. Komissio erottaa jäsenen tai jäsenet Euroopan parlamentin ja neuvoston lausunnon perusteella.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 jakso – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvoston jäsenet toimivat itsenäisesti EIT:n etujen mukaisesti ja sen päämäärien ja tehtävän, identiteetin ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

Hallintoneuvoston jäsenet toimivat itsenäisesti, avoimesti ja puolueettomasti EIT:n etujen mukaisesti ja sen päämäärien ja tehtävän, identiteetin, autonomisen toiminnan ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 jakso – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(p) se päättää EIT:n kielijärjestelyistä ottaen huomioon voimassa olevat monikielisyysperiaatteet ja EIT:n toiminnan asettamat käytännön vaatimukset;

(o) varmistaa, että EIT noudattaa voimassa olevia monikielisyysperiaatteita;

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 jakso – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(q) se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmassa lisätäkseen sen houkuttelevuutta ja tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen huipputason korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation alalla.

(p) se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmassa lisätäkseen sen houkuttelevuutta tieteen, tutkimuksen ja etenkin yritysten kannalta ja tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen huipputason korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation alalla.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 jakso – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(p a) se edistää unionia EIT:n välityksellä;

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 jakso – 3 kohta – m alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(m) huolehtia moitteettomasta yhteydenpidosta EU:n toimielimiin;

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 jakso – 3 kohta – n alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(n) toimia itsenäisesti, avoimesti ja puolueettomasti EIT:n etujen mukaisesti ja sen päämäärien ja tehtävän, identiteetin, autonomisen toiminnan ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

Liite I a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

I a liite

 

Ohjeellinen luettelo osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurannassa käytettävistä yleisistä suoritusindikaattoreista

 

Panos:

 

(a) kumppaneilta vuosittaiseen talousarvioon (sekä luontoissuorituksina että käteisenä) saatavien osuuksien jakautuminen

 

(b) määrärahojen jakautuminen toimintatyypeittäin (tutkimus, koulutus, innovointi, yleiskustannukset)

 

Tuotos ja vaikutukset:

 

(a) kehitettyjen opinto-ohjelmien sekä koulutettujen opiskelijoiden määrä

 

(b) tutkimushankkeiden ja julkaisujen määrä

 

(c) osallistujayritysten määrä, mukaan luettuna pk-yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen osuus

 

(e) investoitua euroa kohden myönnettyjen patenttien määrä ja siirrettyjen patenttien määrä

 

(g) perustettujen spin-off-yritysten määrä

 

(h) osallistujayrityksissä aloitettujen innovointitoimien määrä.

(1)

             EUVL C 181, 21.6.2012, s. 122.


PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan unionin on nykyisistä moninaisista kriiseistä selviytyäkseen löydettävä tapoja kehittää innovaatiokapasiteettiaan siten, että pystytään tuottamaan kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritettyihin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä luomaan työpaikkoja ja lisäarvoa.

Euroopan teknologiainstituutti (EIT) perustettiin Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian yhteydessä vuonna 2008 lujittamaan Euroopan unionin innovaatiokapasiteettia.

Se on EU:n ensimmäinen yritys integroida osaamiskolmion (korkea-asteen koulutus, tutkimus ja innovointi) kolme osa-aluetta. EIT aloitti toimintansa vuonna 2010, ja EU myönsi sille talousarviostaan 309 miljoonan euron rahoitusosuuden vuosiksi 2008–2013.

EIT edistää osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan kautta korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja yritysten välisen vuorovaikutuksen tiivistämistä, ja sen tavoitteena on kuroa umpeen tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan välillä vallitseva kuilu parantaakseen EU:n innovaatiokapasiteettia.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat olleet toiminnassa vuodesta 2010 alkaen (ilmastonmuutoksen osaamis- ja innovaatioyhteisö Climate-KIC, tulevaisuuden tieto- ja viestintäyhteiskunnan osaamis- ja innovaatioyhteisö EIT ICT Labs ja kestävän energian osaamis- ja innovaatioyhteisö KIC InnoEnergy).

Osaamis- ja innovaatioyhteisöistä tähän mennessä saatujen kokemusten mukaan osallistujien (myös elinkeinoelämä) määrä kasvaa jatkuvasti, vipuvaikutus on ollut hyvä, toiminta on tehostunut ja konkreettisia tuloksia on jo saatu aikaan (opiskelijoiden koulutus, uusyritykset).

Komission ehdotus

Komissio ehdottaa EIT:lle noin kolmen miljardin euron budjettia. Se ehdottaa myös EIT:n toiminnan ankkurointia Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteisiin. Määrärahat myönnettäisiin kahdessa osassa: ensimmäisellä erällä rahoitettaisiin nykyisten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vahvistamista ja perustettaisiin kolme uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä vuonna 2014; toinen erä maksettaisiin vuoden 2017 lopussa toteutettavan arvioinnin jälkeen, ja sillä rahoitettaisiin jo perustettujen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan jatkamista ja käynnistettäisiin kolme uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä.

Komission ehdottamat muutokset EIT-asetukseen selventävät entisestään sitä, mihin tarkoitukseen EIT:n rahoitusosuuksia osaamis- ja innovaatioyhteisöille käytetään, perusteita, joiden mukaan näitä yhteisöjä perustetaan, sekä niiden arviointiin, kestoon ja päättymiseen sovellettavia periaatteita.

EIT-asetukseen liitettävässä strategisessa innovaatio-ohjelmassa (joka hyväksytään erillisessä asiakirjassa) hahmotellaan EIT:n prioriteetit vuosiksi 2014–2020, sen työohjelma sekä sen toimintaa ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Esittelijän kanta

1.  EIT:n määrärahat ja tavoitteet

EIT vaikuttaa tähän mennessä onnistuneelta ja lupaavalta välineeltä, jonka avulla voidaan toteuttaa innovaatiolähtöistä toimintaa laajamittaisesti ja vaivattomasti ja saada yksityisen ja julkisen sektorin kumppanit sekä korkeakouluja edustavat kumppanit mukaan dynaamiseen innovointiprosessiin.

Muihin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusaloitteisiin verrattuna EIT luo sellaista lisäarvoa, jota niillä ei ole, nivomalla tutkimuksen ja innovoinnin yhteen koulutuksen kanssa.

Esittelijä kannattaa sen vuoksi määrärahojen asteittaista lisäämistä vuosina 2014–2020 komission ehdotuksen mukaisesti sekä uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistämistä.

Uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt olisi perustettava Horisontti 2020 -puiteohjelman prioriteettialoille ja niiden toiminnan olisi tuettava erityisesti yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä johtoasemaan mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa liittyviä tavoitteita.

Nämä ovat aloja, joilla EU:n on yhdistettävä voimansa ja etsittävä sekä toteutettava innovatiivisia ratkaisuja ja edistettävä yrittäjyyteen liittyviä aloitteita.

Esittelijä kannattaa ehdotusta toteuttaa EIT:n väliarviointi sen toimivuuden arvioimiseksi. Koska EIT:n toiminta on ankkuroitu Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, ei ole kuitenkaan mitään erityistä syytä, miksi sitä olisi arvioitava erikseen verrattuna muihin Horisontti 2020 ‑ohjelman osiin.

2.  Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnassa noudatettavat periaatteet

Esittelijä katsoo, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen aihetta ja määrää, jotka EIT:n olisi vahvistettava, ei pitäisi määrätä ennalta.

Uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen käynnistämistä ja priorisointia koskevat komission ehdotukset eivät ole riittävän hyvin perusteltuja. On olemassa aiheita, joita voidaan pitää yhtä kiireellisinä tai lupaavina kuin komission ehdottamia.

Esittelijä ehdottaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnassa noudatettaisiin avointa, läpinäkyvää ja kilpailuun perustuvaa menettelyä. Saadun ehdotuksen perusteella EIT nimeäisi niin monta osaamis- ja innovaatioyhteisöä kuin on taloudellisesti mahdollista, kuitenkin sillä edellytyksellä, että ne täyttävät valinta- ja laatuperusteet ja että niiden toiminta tukee Horisontti 2020 -puiteohjelman ensisijaisia tavoitteita.

EIT:n olisi otettava valinnassa huomioon myös sen, että jotkin osaamis- ja innovaatioyhteisöt eivät välttämättä ole yhtä pääomavaltaisia kuin toiset.

3.  Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoittamisessa noudatettavat periaatteet

Kilpailuun perustuva arviointijärjestelmä

EIT:n jo vuonna 2012 aloittaman käytännön mukaisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi kilpailtava vuosittain saatavilla olevista määrärahoista. Näin varmistettaisiin, että vain lupaavimmat ja arvokkaimmat hankkeet saavat rahoitusta, ja vältettäisiin mahdollinen hukkavaikutus, jonka ennalta määrätty rahoitus voisi saada aikaan.

Vuosittainen rahoitusosuus perustuisi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuosittaisten liiketoimintasuunnitelmien, saavutettujen tulosten ja lisäpotentiaalin arviointiin.

Esittelijä ehdottaa, että kilpailuun perustuvaa määrärahojen osoittamista koskevat periaatteet sisällytettäisiin asetukseen.

Vipuvaikutus

EIT on tähän mennessä rahoittanut noin 25 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen budjetista, ja 75 prosenttia on pitänyt saada muilta julkisilta tai yksityisiltä kumppaneilta (mukaan luettuina kumppaneiden omat varat, julkinen rahoitus jäsenvaltioilta, varat muista EU:n aloitteista, kuten seitsemännestä puiteohjelmasta, ja rakennerahastoista sekä tulevaisuudessa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta).

Esittelijä ehdottaa, että tämä periaate sisällytetään asetukseen.

Lisäksi on tarpeen olla heikentämättä EIT:n synergiavaikutusta käyttämällä liian laajasti EU:n varoja muiden EU:n varojen saamiseksi. Esittelijä ehdottaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt voisivat EIT:n rahoitusosuuden lisäksi saada muita EU:n varoja enintään 25 prosenttia.

Kestävyyden varmistaminen

Varmistaakseen rahoituksen kestävyyden pitkällä aikavälillä komissio ehdottaa, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt rahoittavat osan toiminnastaan itse keskipitkällä aikavälillä. Jotta tämä onnistuisi, rahoitusstrategian kehittämisen olisi kuuluttava selvästi osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tehtäviin.

4.  Ohjelmatyö, seuranta ja arviointi

Esittelijä ehdottaa, että strategiset innovaatio-ohjelmat hyväksyy tulevaisuudessa hallintoneuvosto ja että ne integroidaan tulevaan tutkimuksen ja innovoinnin kehykseen (Horisontti 2012–2028). Toisaalta päättäjille olisi annettava enemmän valvontavaltaa EIT:n kolmivuotisten työohjelmien hyväksymisen suhteen.

EIT:n toiminnan alkuvaiheessa ensimmäinen luonnos kolmivuotisesta työohjelmasta toimitettiin parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kommentoitavaksi. Esittelijä uskoo, että näin olisi syytä jälleen toimia EIT:n tulevien kolmivuotisten työohjelmien yhteydessä.

Lisäksi ehdotetaan, että EIT:n johtajan ja Euroopan parlamentin välillä käydään säännöllistä vuoropuhelua EIT:n vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä.

EIT aikoo myös perustaa seurantajärjestelmän, jossa tarkastellaan neljää toimintatasoa (Horisontti 2020, EIT, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välinen taso ja yksittäisten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen taso). Esittelijä ehdottaa, että nämä periaatteet sisällytetään asetukseen.

5.  Innovoinnin käsitteen laajentaminen

Muutakin kuin teknologisia ratkaisuja

EIT:n toiminnassa keskitytään tällä hetkellä pääasiassa tukemaan teknologisten ja teollisten ratkaisujen aikaansaamista. Vaikka nämä ovat tarpeen, ne eivät mitenkään riitä, jos halutaan vastata unionin nykyisiin haasteisiin.

Esittelijän mielestä ei-teknologisiin ratkaisuihin, organisaatioon, järjestelmien innovointiin ja julkisen sektorin innovaatioihin on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota kuin teknologisiin ratkaisuihin.

Myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämistä olisi harkittava, koska yhteiskunnalliset yritykset ovat yleensä luonteeltaan erittäin innovatiivisia, kun ajatellaan niiden tuottamia hyödykkeitä tai palveluita tai niiden organisaatiomalleja.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Tilanteessa, jossa Kiinasta on tulossa maa, jossa haetaan eniten patentteja, EU:n on kehitettävä "älykäs" teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva politiikka, joka auttaa sitä parantamaan asemiaan(1).

Teollis- ja tekijänoikeuskäytäntöihin liittyvät markkinaongelmat hankaloittavat erityisesti pk-yritysten toimintaa ehkäisemällä esimerkiksi osallistumista teollis- ja tekijänoikeuksien vaihtoon, mitä tavallisesti tapahtuu suurempien markkinatoimijoiden välillä, ja patenttien oikeudellinen arvottaminen vaikuttaa niihin haitallisesti.

EIT:n olisi unionin johtavana innovaatioinstituuttina kehitettävä ja edistettävä innovatiivisia käytäntöjä, jotka soveltuvat tavanomaisille eurooppalaisille toimijoille.

EIT ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt muodostaisivat eräänlaisen laboratorion, jossa tuetaan sellaisten eriytettyjen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien toimintalinjojen kehittämistä, joilla pystytään vastaamaan eri alojen ja toimijoiden, etenkin pk-yritysten, korkeakoulujen ja julkishallinnon, tarpeisiin kaikkialla unionissa ja toimimaan niiden etujen mukaisesti.

6.  Hallintotapa ja osallistuminen

Vaikka osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat innovatiivisia ja toimintansa omaehtoisesti organisoivia yrityksiä muistuttavia rakenteita, kaikille osaamis- ja innovaatioyhteisöille olisi määritettävä joitakin vähimmäisominaisuuksia, jotta varmistetaan, että avoimuuden, läpinäkyvyyden ja etujen tasapainon periaatteet toteutuvat. Tämän merkitys korostuu, kun otetaan huomioon, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjä rahoitetaan osittain julkisin varoin.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rakenteen on oltava sellainen, että ne voivat kehittyä ja välttää toiminnan jumiutumisen tai tyrehtymisen. Uusien kumppaneiden on voitava liittyä osaamis- ja innovaatioyhteisöihin ja osallistua toimintaan. Samalla ehdotettujen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien sääntöjen on tarjottava samat mahdollisuudet kaikille toimijoille.

Osallistujapohjan laajentamisen uusiin hakijoihin ja erityisesti pk-yritysten osallistumisen lisäämisen olisi oltava osa EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen strategiaa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi EIT:n tavoin myös perustettava kerran vuodessa koolle kutsuttava oman alansa sidosryhmäfoorumi.

EIT:n olisi myös annettava unionin huonommin suoriutuville alueille mahdollisuus hyötyä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä ja osallistua niihin. Tämä koskee etenkin alueita, jotka tällä hetkellä ovat eniten innovatiivisten ratkaisujen tarpeessa selvitäkseen kriisistä.

7.  Täydentävyys muiden Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvien välineiden kanssa.

On selvennettävä edelleen sitä, miten osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminta täydentää muuta Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä toteutettua toimintaa.

Vielä on paljolti auki, mikä on osaamis- ja innovaatioyhteisöjen erityinen asema monitahoisessa EU:n tutkimusympäristössä ja erityisesti mikä on sen suhde yhteisiin ohjelma-aloitteisiin, eurooppalaisiin teknologiayhteisöihin, yhteisiin teknologia-aloitteisiin ja ERA‑Net-välineeseen samoin kuin Yhteinen Erasmus -ohjelmaan, osaamisyhteenliittymiin ja alakohtaisiin taitoyhteenliittymiin sekä Marie Curie -toimiin.

Esittelijä katsoo, että komission olisi erityisesti toteutettava kattava arviointi kaikista sen eri tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien yhteydessä toteutetuista erilaisista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista.

Tarkoituksena olisi arvioida, mitkä ovat tehokkaimpia kumppanuusmalleja, määrittää onnistumisen kannalta olennaiset piirteet ja pyrkiä järkeistämään ja yksinkertaistamaan tutkimus- ja innovointiympäristöä tulevassa rahoituskehyksessä.

(1)

Vuonna 2010 kotimaisten patenttihakemusten osuus patenttien kokonaismäärästä oli Euroopassa 15,1 prosenttia (pysynyt paikoillaan), Yhdysvalloissa 53,6 prosenttia (vähenemässä), Japanissa 82,1 prosenttia (pysynyt paikoillaan) ja Kiinassa 72,7 prosenttia (voimakkaasti lisääntymässä).


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.9.2012)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Valmistelija (*): Chrysoula Paliadeli

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perustettiin vuonna 2008 parlamentin ja neuvoston asetuksella. Instituutin tarkoituksena on edistää kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä. Kyseinen tavoite saavutetaan tehostamalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden innovaatiokapasiteettia. EIT pyrkiikin edistämään korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin osaamiskolmiota pääasiassa osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä avulla.

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta sisältää monia muutosehdotuksia.

Muutoksilla pyritään ratkaisemaan ongelmia, jotka nostettiin esiin EIT:n roolia ja toimintaa käsitelleessä kuulemisessa, ja ottamaan huomioon myös ehdotettu EIT:n uusi strateginen innovaatio-ohjelma vuosiksi 2014–2020.

Valmistelija tukee täysin komission aikeita antaa EIT:lle selkeä rooli Horisontti 2020 ‑puiteohjelman täytäntöönpanossa. EIT:n tulisi keskittyä tiede-, tutkimus- ja yritysyhteisöjen välisen synergian syventämiseen ja houkutella vaikutuspiiriinsä laaja joukko sidosryhmiä.

Valmistelija kuitenkin uskoo, että EIT:n roolista ja olemassaolosta pitää tiedottaa paremmin.

EIT:n tulisi omalta osaltaan rohkaista osaamis- ja innovaatioyhteisöihin kuuluvia korkea-asteen oppilaitoksia jakamaan parhaita toimintamallejaan, jotka liittyvät kaikkiin tulevina vuosina todennäköisesti esiin nouseviin yhteisiin asioihin. Tällaisia asioita voivat olla muun muassa tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen, yhteinen loppututkintojen ja tutkintotodistusten hyväksymisprosessi sekä opetuskäytännöt.

Ehdotus lisätä uusia ammatillisia täydennyskoulutuskursseja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koulutustoimiin pitäisi tässä vaiheessa rajata jatko-opintojen alaan.

Valmistelija tukee myös suunnitelmia mukauttaa EIT:n hallintoa ja hallintorakenteita sekä selventää niiden tehtäviä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt määritellään osallistumissäännöissä.

(4) Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt määritellään osallistumissäännöissä. EIT:llä olisi kuitenkin oltava innovoiva rooli sellaisten teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointivälineiden kehittämisessä, jotka edistävät avoimuutta ja tietojen vaihtoa, jotta sekä julkiset että yksityiset toimijat (etenkin pienet ja keskisuuret yritykset eli pk-yritykset) voisivat osallistua tutkimukseen ja hyödyntää keksintöjä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) EIT:n olisi kannustettava jäsenvaltioita tunnustamaan sen laatuleiman saaneet tutkinnot.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) EIT:n olisi edistettävä monitieteistä innovointia ja muun muassa kehitettävä muuhun kuin tekniikkaan perustuvia ratkaisuja, organisaatiopohjaisia toimintamalleja, uusia liiketoimintamalleja, avointa tutkimusta ja muita yhteistoimintamalleja.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava. EIT:n hallintoneuvoston toimintaa olisi mukautettava ja hallintoneuvoston ja johtajan asemaa ja tehtäviä selvennettävä.

(8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava, ja kokoonpanon olisi ilmennettävä osaamiskolmion kolmea osa-aluetta. EIT:n hallintoneuvoston toimintaa olisi mukautettava ja hallintoneuvoston, johtajan ja toimeenpanokomitean asemaa ja tehtäviä selvennettävä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi laajennettava koulutustoimiaan tarjoamalla ammatillista täydennyskoulutusta.

(10) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi laajennettava koulutustoimiaan tarjoamalla ammatillista täydennyskoulutusta jatko-opiskelijoille.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Komission ja EIT:n välillä on tarpeen tehdä yhteistyötä kysymyksissä, jotka koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurannan ja arvioinnin järjestämistä, jotta toimittaisiin EU:n tason yleiseen seuranta- ja arviointijärjestelmään nähden johdonmukaisesti.

(11) Komission ja EIT:n välillä on tarpeen tehdä yhteistyötä kysymyksissä, jotka koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurannan ja arvioinnin järjestämistä, jotta toimittaisiin EU:n tason yleiseen seuranta- ja arviointijärjestelmään nähden johdonmukaisesti. Erityisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n seurannan periaatteita olisi selvennettävä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"korkea-asteen oppilaitoksella" tarkoitetaan "Yhteinen Erasmus" -ohjelman perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EY) N:o XXX/20XX 2 artiklassa tarkoitettua oppilaitosta;

"korkea-asteen oppilaitoksella" tarkoitetaan "Yhteinen Erasmus" -ohjelman perustamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o XXX/20XX 2 artiklassa tarkoitettua oppilaitosta;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan kokousta, jossa voivat olla edustettuina kansalliset ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, klusteriorganisaatiot sekä muut intressitahot kaikista osaamiskolmion osista;"

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan avointa foorumia, jossa voivat olla edustettuina kansalliset ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, klusteriorganisaatiot sekä muut intressitahot kaikista osaamiskolmion osista;"

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja integroimalla korkealuokkaisinta korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia. Tavoite saavutetaan luomalla synergiaa, yhteistyötä ja yhteyksiä korkealuokkaisimpien korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintojen välille.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Komissio [...] nimittää osaamiskolmion kolmea osa-aluetta edustavia tarkkailijoita osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin."

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

5 artikla – 1 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"j) kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle sidosryhmäfoorumin, jossa tiedotetaan EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja ‑tavoitteiden kannalta. Sidosryhmillä on tilaisuus esittää näkökantansa."

"j) kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle sidosryhmäfoorumin, jossa tiedotetaan EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja ‑tavoitteiden kannalta. Kaikilla sidosryhmillä on tilaisuus esittää näkökantansa."

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

7 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"1 a. EIT aloittaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnan ja nimeämisen strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritettyjen prioriteettialojen ja määräaikojen mukaisesti."

"1 a. EIT aloittaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnan ja nimeää laatuperustein niin monta osaamis- ja innovaatioyhteisöä kuin on taloudellisesti mahdollista, edellyttäen että ne täyttävät valintaa ja hyväksymistä koskevat vähimmäisperusteet."

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

7 artikla – 2 kohta – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) Korvataan 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

 

"(g) valmius vuorovaikutukseen muiden osaamis- ja innovaatioyhteisön ulkopuolisten järjestöjen ja verkostojen kanssa hyvien toimintamallien ja huippuosaamisen jakamiseksi, myös huonommin suoriutuvien alueiden kanssa."

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostamisen vähimmäisehtona on, että siihen osallistuu vähintään kolme kumppaniorganisaatiota vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava toisistaan riippumattomia osallistumissääntöjen 7 artiklan mukaisesti."

"3. Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostamisen vähimmäisehtona on, että siihen osallistuu vähintään kolme kumppaniorganisaatiota vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta. Jos jokin kumppaniorganisaatioista on eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY), EIT antaa erityissäännökset, joissa otetaan huomioon EAYY:n kansainvälinen luonne. Kaikkien näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava toisistaan riippumattomia osallistumissääntöjen 7 artiklan mukaisesti."

Tarkistus       15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 294/2008

8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"(b a) levittämään parhaita toimintamalleja, jotka liittyvät yhteisiin asioihin, kuten tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen ja tehokkaisiin opetuskäytäntöihin."

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 12 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

15 artikla – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) vuosikertomuksen kunkin vuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä. Kertomuksessa selostetaan EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen kalenterivuoden aikana toteuttamat toimet ja arvioidaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä riskejä sekä resurssien käyttöä ja EIT:n yleistä toimintaa."

(b) vuosikertomuksen, joka julkaistaan kunkin vuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä. Kertomuksessa selostetaan EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen kalenterivuoden aikana toteuttamat toimet ja arvioidaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä riskejä sekä resurssien käyttöä ja EIT:n yleistä toimintaa. EIT:n johtaja esittelee vuosikertomuksen vuosittain asiasta vastaaville Euroopan parlamentin valiokunnille."

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

13.12.2011

Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

20.4.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Chrysoula Paliadeli

2.2.2012

Valiokuntakäsittely

25.4.2012

19.6.2012

20.6.2012

 

Hyväksytty (pvä)

19.9.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.9.2012)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta

(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

Valmistelija: Ivars Godmanis

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. toteaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on lainsäädäntövallan käyttäjälle vain ohjeellinen eikä sitä voida vahvistaa ennen kuin on päästy sopimukseen ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020;

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten"1; toistaa, että seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen tarvitaan riittävästi lisävaroja unionin nykyisten poliittisten prioriteettien ja Lissabonin sopimuksesta johtuvien uusien tehtävien täyttämiseen sekä ennakoimattomiin tapahtumiin reagointiin; huomauttaa, että vaikka seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen tasoa korotettaisiin vähintään viisi prosenttia vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan vain rajoitetusti edistää sitä, että unionin sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin sitoumukset täytetään ja unionin yhteisvastuullisuuden periaatetta noudatetaan; kehottaa neuvostoa – jos se on eri mieltä tästä lähestymistavasta – ilmoittamaan selvästi, mitkä poliittiset ensisijaiset tavoitteet tai hankkeet voitaisiin sivuuttaa kokonaan huolimatta siitä, että ne todistetusti tuottavat eurooppalaista lisäarvoa;

 

_______________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus  3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. toistaa lisäksi kantansa, jonka mukaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä talousarviovarat pitäisi keskittää voimakkaammin aloille, jotka edistävät talouskasvua ja kilpailukykyä, kuten tutkimukseen ja innovointiin, eurooppalaisen lisäarvon ja huippuosaamisen periaatteiden mukaisesti;

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu keskeiseen asemaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, jäljempänä 'EIT', joka tukee useita lippulaivahankkeita.

(1) Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu keskeiseen asemaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, jäljempänä 'EIT', joka pyrkii tukemaan useita lippulaivahankkeita, erityisesti lippulaivahankkeita "Innovaatiounioni" ja "Nuoret liikkeellä".

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) EIT kerää merkittävästi yksityisen alan rahoitusta toimintaansa ja vahvistaa siten EU:n innovointikapasiteettia.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Unionin EIT:lle myöntämän rahoituksen vaikutukset olisi maksimoitava siten, että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja hyödynnetään julkisia ja yksityisiä rahoitusvaroja.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittaman tuen laajuus ja selvennettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet.

(7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittaman tuen laajuus ja selvennettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet. EIT:n olisi lisättävä synergiaa rakennerahastojen kanssa ja täydennettävä niitä mahdollisimman tehokkaasti.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan liittyvien Euroopan unionin aloitteiden kanssa.

(12) Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan liittyvien Euroopan unionin aloitteiden kanssa. Nämä synergiavaikutukset eivät kuitenkaan saa vaarantaa tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen huippuosaamisen periaatetta, jonka olisi säilyttävä EIT:n ohjenuorana.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Unionin ja jäsenvaltioiden varojen käyttö tutkimuksen, innovaation ja koulutuksen alalla olisi koordinoitava paremmin, jotta voidaan taata täydentävyys ja lisätä tehokkuutta ja näkyvyyttä sekä parantaa talousarvioiden synergioita.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Huippuosaamisen olisi oltava yleisesti ottaen EIT:n tärkein moottori sen edistäessä osallistumisen laajentamista huippuosaamisen lisäämiseksi Euroopassa, "huippuosaamisen portaikko" -käsite mukaan luettuna, millä kannustetaan huippuosaamissolujen vahvojen yksikköjen osallistumista.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan valintamenettelyn aloittamista.

(14) EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjä koskevan valintamenettelyn aloittamista, mikä on erittäin tärkeää yksinkertaistamistoimien toteuttamisen kannalta.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) On tärkeää varmistaa EIT:n moitteeton varainhoito ja osaamis- ja innovaatioyhteisön toimien toteuttaminen mahdollisimman tehokkaalla ja käyttäjäystävällisellä tavalla.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(18) Komission olisi lisättävä osuuttaan EIT:n erityisten toimintanäkökohtien toteutuksen seurannassa.

(18) Komission olisi lisättävä osuuttaan EIT:n erityisten toimintanäkökohtien toteutuksen seurannassa. Komission olisi seurattava vuosittain ohjelman täytäntöönpanoa käyttäen keskeisiä indikaattoreita tulosten ja vaikutusten arviointiin. Näiden indikaattoreiden ja niiden perustasojen olisi muodostettava vähimmäisperusta sen arvioinnille, missä määrin EIT:n tavoitteet on saavutettu.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) EIT:n toimilla olisi varmistettava unionin talousarviosta saatavan rahoituksen mahdollisimman suuri avoimuus, luotettavuus ja demokraattinen valvonta etenkin sen osalta, mikä on niiden odotettu ja toteutunut vaikutus unionin tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan kokousta, jossa voivat olla edustettuina kansalliset ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, klusteriorganisaatiot sekä muut intressitahot kaikista osaamiskolmion osista;"

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan kokousta, jossa voivat olla edustettuina kansalliset ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, klusteriorganisaatiot, kansalaisyhteiskunnan järjestöt sekä muut intressitahot kaikista osaamiskolmion osista;"

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja integroimalla korkealuokkaisinta korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 määritellään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.".

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä integroimalla huipputason korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet sekä tulosindikaattorit vuosiksi 2014–2020 määritellään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.".

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

7 a artikla

Komission teksti

Tarkistus

EIT huolehtii keskeisten suoritusindikaattoreiden perusteella ja yhteistyössä komission kanssa siitä, että kunkin osaamis- ja innovointiyhteisön tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin ulkoinen arviointi.

EIT huolehtii keskeisten suoritusindikaattoreiden perusteella ja yhteistyössä komission kanssa siitä, että kunkin osaamis- ja innovointiyhteisön tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin ulkoinen arviointi. Nämä indikaattorit ja niiden perustasot muodostavat vähimmäisperustan sen arvioinnille, missä määrin EIT:n tavoitteet on saavutettu. Jotta voitaisiin parantaa EIT:n tuloksia, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnalla olisi oltava mitattavissa oleva vaikutus kestävien innovatiivisten uusyritysten ja spin-off-yritysten perustamiseen, eritoten siten, että tuetaan EIT:n tutkintojen ja harjoittelujaksojen suorittaneiden verkottumista ja yritystoimintaa.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 15 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

19 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat rahoituspuitteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ovat 3 182,230 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöille maksetaan näiden rahoituspuitteiden mukaisesti."

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat rahoituspuitteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ovat budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta [...] tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [17] kohdan mukaisesti enintään 3 182,230 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä pitää tätä määrää ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisestä annetun asetuksen säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta […] tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräyksiä rajoittamatta. EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöille maksetaan näiden rahoituspuitteiden mukaisesti."

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

13.12.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ivars Godmanis

6.2.2012

Hyväksytty (pvä)

6.9.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Luigi Berlinguer


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.7.2012)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Valmistelija: Alajos Mészáros

LYHYT PERUSTELU

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perustettiin asetuksella (EY) N:o 294/2008, ja sen tavoitteena on tehostaa Euroopan innovaatiokapasiteettia. Se on EU:n ensimmäinen yritys integroida korkea-asteen koulutus, tutkimus ja innovointi niin kutsutuksi "osaamiskolmioksi". Integrointi toteutetaan pääasiassa osaamis- ja innovaatioyhteisöissä, joihin osallistuvat organisaatiot etsivät yhdessä pitkäjänteisesti ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. EIT aloitti toimintansa vuonna 2010, ja sen päätoimipaikka on Budapestissa.

Komissio ehdottaa nyt muutoksia EIT:n perustamisesta annettuun asetukseen. Ehdotettujen muutosten lähtökohtina ovat aloitusvaiheessa saadut kokemukset, ulkoisessa arviointiraportissa esitetyt suositukset sekä laajasta EIT:n sidosryhmien kuulemisesta saadut tulokset. Tämä muutosasetus liittyy myös läheisesti ehdotukseen EIT:n hallintoneuvoston ehdotukseen pohjautuvasta EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta.

Laatija keskittyy lausunnossa lähinnä seuraaviin seikkoihin:

EIT:n hallintorakenteiden ja EU:n toimielinten kanssa käytävän vuoropuhelun parantaminen

Kokemukset osoittavat, että EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava. Erityisesti hallintoneuvoston ja johtajan tehtäviä olisi edelleen selvennettävä. Hallintoneuvoston ja johtajan on aina toimittava itsenäisesti ja puolueettomasti EIT:n etujen mukaisesti. Laatija korostaa myös, että EU:n toimielinten asianmukainen osallistuminen EIT:n työohjelmien laatimiseen on tärkeää.

Osallistumisen laajentaminen kaikissa jäsenvaltioissa ja EIT:n rakenteiden välisen synergian luominen etenkin pk-yritysten hyväksi

Avoimuuden ja etujen tasapainon periaatteiden on oltava keskeisellä sijalla hallinnon periaatteissa ja laajennettaessa osallistumista kattamaan uusia ideoita tuovat uudet osallistujat koko EU:ssa, ja sen vuoksi etenkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) osallistumisen lisäämisen olisi oltava osa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kasvustrategiaa. Vaikka kaikkien markkinoiden rakenne ei ole samanlainen, on tärkeää tarjota pk-yrityksille mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaikkiin osaamis- ja innovaatioyhteisöihin. Julkiset yhtiöt ja paikallisviranomaiset sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot olisi myös tarvittaessa kutsuttava osallistumaan osaamis- ja innovaatioyhteisöihin.

Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointi

Lausunnon laatija katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevien sääntöjen on varmistettava oikeanlainen tasapaino oikeuksien haltijoiden ja käyttäjien välillä. Säännöillä olisi annettava ohjeistusta ja malleja, joilla edistetään tietämyksen siirtoa ja levittämistä sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöissä että laajemmin koko EU:ssa.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat tarkistukset mietintöön, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt määritellään osallistumissäännöissä.

Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia ja tulosten levittämistä koskevat säännöt määritellään osallistumissäännöissä, ja niillä on varmistettava oikeanlainen tasapaino oikeuksien haltijoiden ja käyttäjien välillä. Komission olisi EIT:tä kuultuaan annettava ohjeistusta innovatiivisista teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista malleista, joilla edistetään tietämyksen siirtoa ja levittämistä sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöissä että laajemmin koko EU:ssa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

EIT:n olisi toimittava tiiviisti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kanssa, jotta varmistetaan niiden aktiivinen osallistuminen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintaan. Julkiset yhtiöt ja paikallisviranomaiset sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot olisi myös tarvittaessa kutsuttava osallistumaan osaamis- ja innovaatioyhteisöihin.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittaman tuen laajuus ja selvennettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet.

(7) Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittaman tuen laajuus ja selvennettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet. Unionin rahoituksen tarkoituksena olisi erityisesti saada aikaan vipuvaikutus, jolla kannustetaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjä hankkimaan yksityistä tai julkista rahoitusta muista lähteistä. EU:n toimielinten olisi harkittava jatkossa selvityksen tekemistä unionin rahoituksen käytöstä vipuvaikutuksena.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava. EIT:n hallintoneuvoston toimintaa olisi mukautettava ja hallintoneuvoston ja johtajan asemaa ja tehtäviä selvennettävä.

(8) EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava. EIT:n hallintoneuvoston toimintaa olisi mukautettava ja hallintoneuvoston ja johtajan asemaa ja tehtäviä selvennettävä. Hallintoneuvoston ja johtajan on toimittava itsenäisesti, puolueettomasti ja avoimesti EIT:n etujen mukaisesti.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa olisi otettava huomioon komission lausunto Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritellyistä EIT:n erityistavoitteista sekä EIT:n täydentävyydestä unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden.

EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa olisi otettava huomioon komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston lausunnot Horisontti 2020 ‑puiteohjelmassa määritellyistä EIT:n erityistavoitteista sekä EIT:n täydentävyydestä unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden. Nämä EU:n toimielimet olisi kutsuttava osallistumaan asianmukaisesti tämän ohjelman laatimiseen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

2 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan kokousta, jossa voivat olla edustettuina kansalliset ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, klusteriorganisaatiot sekä muut intressitahot kaikista osaamiskolmion osista;"

10. "sidosryhmäfoorumilla" tarkoitetaan kokousta, jossa voivat olla edustettuina kansalliset ja alueviranomaiset, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmät ja yksittäiset yhteisöt, klusteriorganisaatiot sekä muut kansalaisyhteiskunnan intressitahot ja intressitahot kaikista osaamiskolmion osista;

Perustelu

Tarkistus perustuu komission ehdotuksessa 2011/0384(COD) lisättyyn 10 kohtaan.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja integroimalla korkealuokkaisinta korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä ja integroimalla korkealuokkaisinta korkeakoulutus-, tutkimus-, innovaatio- ja yrittäjätoimintaa.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

5 artikla – 1 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"j) kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle sidosryhmäfoorumin, jossa tiedotetaan EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja -tavoitteiden kannalta. Sidosryhmillä on tilaisuus esittää näkökantansa."

j) kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle sidosryhmäfoorumin, jossa tiedotetaan EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja hyvistä toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja -tavoitteiden kannalta. Kaikilla sidosryhmillä on tilaisuus esittää näkökantansa.

Perustelu

Tarkistus perustuu komission ehdotuksessa 2011/0384(COD) lisättyyn 10 kohtaan.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

7 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"4. Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostavien kumppanuusorganisaatioiden enemmistön on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. Kuhunkin osaamis- ja innovaatioyhteisöön on kuuluttava ainakin yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi yksityinen yritys."

4. Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostavien kumppanuusorganisaatioiden enemmistön on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. Kuhunkin osaamis- ja innovaatioyhteisöön on sisällyttävä ainakin yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi yksityinen taho.

Perustelu

Tarkistus perustuu komission ehdotuksessa 2011/0384(COD) lisättyyn 10 kohtaan.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 12 kohta

Asetus (EY) N:o 294/2008

15 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman, joka perustuu strategiseen innovaatio-ohjelmaan sen tultua hyväksytyksi ja jossa esitetään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskeiset painopisteet ja suunnitellut toimet sekä arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä. Siihen sisältyvät myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut asianmukaiset indikaattorit. EIT toimittaa komissiolle kunkin n – 2 vuoden joulukuun 31 päivään mennessä alustavan jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman. Komissio antaa kolmen kuukauden kuluessa lausunnon ottaen huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritellyt EIT:n erityistavoitteet sekä sen täydentävyyden unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden. EIT ottaa komission lausunnon asianmukaisesti huomioon ja perustelee mahdollisen eriävän kantansa. EIT toimittaa lopullisen työohjelman tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle;

(a) jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman, joka perustuu strategiseen innovaatio-ohjelmaan sen tultua hyväksytyksi ja jossa esitetään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskeiset painopisteet ja suunnitellut toimet sekä arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä ottaen huomioon kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön taloudelliset toimintaedellytykset. Siihen sisältyvät myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut asianmukaiset indikaattorit. EIT toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kunkin n – 2 vuoden joulukuun 31 päivään mennessä alustavan jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antavat kolmen kuukauden kuluessa lausunnot ottaen huomioon Horisontti 2020 ‑puiteohjelmassa määritellyt EIT:n erityistavoitteet sekä sen täydentävyyden unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden. EIT ottaa nämä lausunnot asianmukaisesti huomioon ja perustelee mahdollisen eriävän kantansa. EIT toimittaa lopullisen työohjelman tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle;

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 jakso – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio huolehtii nimityksissä korkeakoulutus, tutkimus- ja innovaatiokokemuksen sekä innovaatio- ja yrityskokemuksen samoin kuin naisten ja miesten tasapainoisesta edustuksesta ja ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation toimintaympäristön eri puolilla unionia.

Komissio huolehtii nimityksissä korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatiokokemuksen sekä innovaatio- ja yrityskokemuksen samoin kuin naisten ja miesten tasapainoisesta edustuksesta ja korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation toimintaympäristöihin osallistumisen laajentamisesta eri puolilla unionia.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 jakso – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvoston jäsenet toimivat itsenäisesti EIT:n etujen mukaisesti ja sen päämäärien ja tehtävän, identiteetin ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

Hallintoneuvoston jäsenet toimivat itsenäisesti, avoimesti ja puolueettomasti EIT:n etujen mukaisesti ja sen päämäärien ja tehtävän, identiteetin, autonomisen toiminnan ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 jakso – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g) se määrittelee komission suostumuksella hallintoneuvoston ja toimeenpanokomitean jäsenille suoritettavat asianmukaiset korvaukset, joiden suuruudessa otetaan huomioon vastaavat järjestelyt jäsenvaltioissa;

(g) se määrittelee komission suostumuksella hallintoneuvoston ja toimeenpanokomitean jäsenille suoritettavat asianmukaiset korvaukset;

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 jakso – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(p) se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmassa lisätäkseen sen houkuttelevuutta ja tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen huipputason korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation alalla.

(p) se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmassa lisätäkseen sen houkuttelevuutta tieteen, tutkimuksen ja etenkin yritysten kannalta ja tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen huipputason korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation alalla.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 jakso – 3 kohta – m alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(m) huolehtia moitteettomasta viestinnästä EU:n toimielinten kanssa;

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 jakso – 3 kohta – n alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(n) toimia itsenäisesti, avoimesti ja puolueettomasti EIT:n etujen mukaisesti ja sen päämäärien ja tehtävän, identiteetin, autonomisen toiminnan ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

13.12.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Alajos Mészáros

19.12.2011

Valiokuntakäsittely

30.5.2012

19.6.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.11.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

CULT

13.12.2011

JURI

13.12.2011

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

19.1.2012

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

20.4.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Philippe Lamberts

20.1.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.1.2012

18.6.2012

17.9.2012

8.10.2012

Hyväksytty (pvä)

28.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Alexandra Thein

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2012

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö