JELENTÉS az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

12.12.2012 - (COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Philippe Lamberts
A vélemény előadója (*): Chrysoulia Paliadeli, Kulturális és Oktatási Bizottság
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke


Eljárás : 2011/0384(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0403/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0403/2012
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra (COM(2011)0817),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0467/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0403/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia kiemelkedő szerepet szán az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek (a továbbiakban: EIT), amely több kiemelt kezdeményezéshez hozzájárul.

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia kiemelkedő szerepet szán az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek (a továbbiakban: EIT), amelynek célja, hogy hozzájáruljon több kiemelt kezdeményezéshez, többek között az Innovatív Unió és a Mozgásban az ifjúság kezdeményezésekhez.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 2014–2020 közötti időszakban az EIT-nek a kutatás, innováció és felsőoktatás alkotta tudásháromszög integrációja révén kell hozzájárulnia a(z) XX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (a továbbiakban: Horizont 2020 keretprogram) célkitűzéseihez.

(2) A 2014–2020 közötti időszakban az EIT-nek a kiválóság ösztönzése és az innováció felgyorsítása érdekében a kutatás, innováció és felsőoktatás alkotta tudásháromszög integrációja révén kell hozzájárulnia a(z) XX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (a továbbiakban: Horizont 2020 keretprogram) célkitűzéseihez.

Indokolás

Az EIT célkitűzése, hogy az innovációt felgyorsító kiválóság ösztönzése érdekében összefogja a tudásháromszög három alkotóelemét.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelésére vonatkozó szabályok a részvételi szabályokban kerülnek meghatározásra.

(4) Az eredményeknek a szabad hozzáférésen, engedélyezésen és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelésén keresztül történő terjesztésére vonatkozó szabályok a részvételi szabályokban és az EIT stratégiai innovációs tervében kerülnek meghatározásra.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Vezető európai innovációs intézményként az EIT-nek, valamint a tudományos és innovációs társulásoknak (a továbbiakban: TIT-eknek) innovatív szerepet kell játszaniuk a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelésére vonatkozó, az átláthatóságot, a tudás átadását és terjesztését előmozdító innovatív gyakorlatok meghatározásában és támogatásában.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az EIT-nek közvetlenül együtt kell működnie nemzeti és regionális képviselőkkel és az innovációs lánc bármely pontján található érintettekkel úgy, hogy az együttműködés mindkét fél számára előnnyel járjon. A párbeszéd és együttműködés rendszerszerű keretek közé terelése érdekében helyénvaló létrehozni az érintett felek EIT-fórumát, amely több területet érintő kérdésekkel foglalkozik, és az érintettek szélesebb körét fogja össze.

(6) Az EIT-nek közvetlenül együtt kell működnie nemzeti és regionális képviselőkkel és az innovációs lánc bármely pontján található érintettekkel úgy, hogy az együttműködés mindkét fél számára előnnyel járjon. A párbeszéd és együttműködés rendszerszerű keretek közé terelése érdekében helyénvaló létrehozni az érintett felek EIT-fórumát, amely több területet érintő kérdésekkel foglalkozik, és egy közös platform keretében valamennyi TIT-et és az érintettek szélesebb körét összefogja. Az érintettek szélesebb körű bevonása érdekében az EIT-nek az európai egyetemeket, valamint a K+F+I politikákban részt vevő nemzeti, regionális és helyi hatóságokat célzó releváns tájékoztatási kampányokat kellene folytatnia. A TIT-eknek is célszerű lenne kialakítani az érintettekkel folytatott rendszeres, tevékenységi körüknek megfelelő konzultációk kereteit.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az EIT-nek szem előtt kell tartania a tudásháromszög TIT-ekben részt vevő különböző szereplői közötti megfelelő egyensúlyt, különös figyelmet fordítva a kisebb szereplőkre és a magánszektor bevonására. Szorosabb együttműködésre kell törekednie a kis- és középvállalkozásokkal, hogy biztosítsa aktív részvételüket a TIT-ek tevékenységeiben. Ezenkívül adott esetben állami vállalatokat és helyi hatóságokat, valamint nem kormányzati szervezeteket is be kell vonni a TIT-ekbe.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az EIT-nek még inkább elő kellene mozdítania a kiválósági védjeggyel ellátott EIT-oklevelek és -diplomák tagállamok általi elismerését.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Az EIT-nek természeténél és összetételénél fogva elő kellene mozdítania az innovációval és a vállalkozással kapcsolatos multidiszciplináris és interdiszciplináris megközelítéseket, beleértve a nem technológiai megoldások, a szervezeti megközelítések, az új üzleti modellek, valamint a rendszerinnovációk és a közszférabeli innovációk kidolgozását is, ami a technológiai és műszaki innovációs tevékenységek szükségszerű kiegészítője.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) Mivel a szociális vállalkozások az általuk kínált árukon és szolgáltatásokon keresztül igen innovatív jellegűnek mondhatók, hozzájárulhatnak a nagyobb társadalmi kihívások kezeléséhez. A szociális innovációnak és a szociális vállalkozásnak tehát adott esetben az EIT és a TIT-ek tevékenységének fontos részét kell képeznie.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Meg kell határozni a tudományos és innovációs társulásoknak (a továbbiakban: TIT) szánt EIT-hozzájárulás nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek pénzügyi forrásainak eredetét.

(7) Meg kell határozni a tudományos és innovációs társulásoknak (a továbbiakban: TIT) szánt EIT-hozzájárulás nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek pénzügyi forrásainak eredetét. Az EIT-nek mindenekelőtt befektetőként kellene eljárnia, támogatásainak pedig fellendítő hatást kell gyakorolnia az egyéb magán- és állami finanszírozási források – többek között az egyéb uniós támogatások – tekintetében. E fellendítő hatás szintjét pontosan meg kell határozni.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek összetételét. Ésszerűsíteni kell az EIT igazgatótanácsának működését, és még világosabbá kell tenni az igazgatótanács és az igazgató szerepét és feladatait.

(8) Egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek összetételét, aminek tükröznie kell a tudásháromszög mindhárom dimenzióját, illetve törekednie kell a nemek közötti egyensúlyra. Ésszerűsíteni kell az EIT igazgatótanácsának működését, és még világosabbá kell tenni az igazgatótanács és az igazgató szerepét és feladatait. Az igazgatótanácsnak és az igazgatónak az EIT érdekeit szem előtt tartva, független, pártatlan és átlátható módon kell eljárnia.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Új TIT-eket – beleértve prioritási területeiket, a kiválasztási folyamat megszervezését és időzítését – a stratégiai innovációs tervben meghatározott szabályok alapján kell létrehozni.

(9) Az EIT költségvetését már létrehozott TIT-ek vagy újonnan kiválasztott TIT-ek finanszírozására fordíthatja.

 

2014-től az EIT-nek meg kell kezdenie a stratégiai innovációs tervben prioritásként megjelölt témakörök területén működő, legfeljebb négy új TIT kiválasztását.

 

2018-tól a rendelkezésre álló költségvetéshez alkalmazkodva és az érintettekkel folytatott konzultációt követően az EIT újabb felhívásokat tesz közzé a stratégiai innovációs tervben megállapított fennmaradó területeken, illetve a Horizont 2020 célkitűzései közé tartozó, újonnan meghatározott területeken tevékenykedő TIT-ek kiválasztására.

 

(9a) Az új TIT-eket az EIT-nek kell létrehoznia és kiválasztania nyitott, átlátható és versenyeztetésen alapuló folyamat révén, biztosítva a potenciális résztvevők számára az egyértelműséget és az előreláthatóságot. A TIT-ek kiválasztási folyamatának a támogathatósági kritériumokra vonatkozó minimumkövetelményeken kell alapulnia, és a pályázatokban rejlő lehetőségeket, valamint meg kell felelnie a pályázatok minőségét és megvalósíthatóságát tükröző kiválasztási kritériumoknak.

 

(9b) Az EIT-nek figyelembe kell vennie, hogy nem minden TIT-nek azonosak a pénzügyi igényei, azaz egyesek tőkeigényesebbek másoknál. Az EIT-nek tehát meg kell határoznia, hogy mennyi pénzügyi támogatást nyújt az egyes TIT-ek számára.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A TIT-eknek szakmai képzések biztosításával bővíteniük kell oktatási tevékenységüket.

(10) A TIT-eknek szakmai és nyári képzések, távoktatás, valamint a posztgraduális tanulmányokat folytatók számára nyújtott szakmai gyakorlatok biztosításával bővíteniük kell oktatási tevékenységüket. Az EIT-nek be kell fektetnie a világszínvonalú EIT-márkanév kialakításába az innovatív vállalkozói oktatás területén.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az EIT-nek és a TIT-eknek az oktatás terén szinergiákat kell kialakítaniuk az uniós és a tagállami politikák között, annak támogatása érdekében, hogy a jövőben rendelkezésre álljon az ahhoz szükséges nélkülözhetetlen humántőke, hogy Európa ténylegesen vezető szerepet töltsön be a tudomány, a technológia és az innováció terén. E célból elő kell mozdítani a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika oktatását, valamint vállalkozási tanácsadást (coaching), szakmai gyakorlatokat és ösztöndíjakat kell biztosítani az európai fiatalok, illetve a legkiemelkedőbb középiskolai és egyetemi diákok számára.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az átfogó EU-szintű felügyeleti és értékelési rendszerrel való összhang biztosításához szükséges, hogy a Bizottság és az EIT együttműködjön a TIT-ek felügyeletének és értékelésének megszervezése terén.

(11) Az átfogó EU-szintű felügyeleti és értékelési rendszerrel való összhang biztosításához szükséges, hogy a Bizottság és az EIT együttműködjön a TIT-ek felügyeletének és értékelésének megszervezése terén. Különösen a TIT-ek és az EIT felügyeletére vonatkozó elveket kell egyértelművé tenni. A TIT-ek közötti koordinációt és együttműködést az EIT-nek kell biztosítania egyrészt a szinergiák, másrészt a számos EIT-partner közötti koordináció révén kialakított hozzáadott érték elérése érdekében.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A TIT-eknek keresniük kell a releváns európai uniós kezdeményezésekkel való szinergiákat.

(12) A TIT-eknek keresniük kell az európai szinten indított, kutatásra és innovációra irányuló releváns kezdeményezésekkel – többek között az európai innovációs partnerségekkel, a SET-terv keretében létrehozott európai ipari kezdeményezésekkel, valamint a köz- és magánszféra közötti egyéb partnerségekkel – való szinergiákat.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A TIT-eknek olyan „innovációs katalizátorok” szerepét kell betölteniük, amelyek jelentős számban képesek biztosítani az olyannyira szükséges innovátorokat, akik a vállalkozási kultúra és tapasztalatok hordozói lesznek, és képesek innovatív, tudásalapú kkv-k alapítására, valamint a meglévő vállalkozások átalakítására. A TIT-eknek referenciatársulásokként kell működniük, amelyek egyszerűen lemásolható együttműködési modellt kínálnak az európai, regionális és nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs közösségek számára, valamint az uniós innovációs célkitűzések megvalósítása érdekében a strukturális alapok megerősítésére.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b) Az Unió és a tagállamok által kutatási, innovációs és oktatási célokra fordított kiadásokat jobban kell koordinálni egymást kiegészítő jellegük, hatékonyságuk és láthatóságuk fokozása, valamint jobb költségvetési szinergiák biztosítása érdekében.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben szélesebb körben vegyenek részt különböző tagállamok szervezetei, a partnerszervezeteknek legalább három különböző tagállamból kell származniuk.

(13) Annak érdekében, hogy a TIT-ekben szélesebb körben vegyenek részt különböző tagállamok szervezetei, a partnerszervezeteknek legalább három különböző tagállamból kell származniuk. Az EIT-nek támogatnia kell a szélesebb körű részvételt, valamint Európa-szerte ösztönöznie kell a kiválóságot. Biztosítania kell a valamennyi magas színvonalú európai egyetemhez, kutatási közösséghez, kisebb kutatócsoporthoz és magánszektorbeli szereplőhöz való hozzáférést, ideértve a rendkívül innovatív induló vállalkozásokat is.

 

(13a) Az EIT-nek és a TIT-eknek kapcsolatfelvételi tevékenységeket kell kidolgozniuk, és kommunikációs és információs csatornákat kell kialakítaniuk az újonnan létrejövő és potenciális kiválósági központokon belüli intézményekkel és egyéb partnerekkel, különösen, ha erre egyértelmű kereslet mutatkozik, hogy bekapcsolódhassanak azok tevékenységeikbe és részt vehessenek azokban.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A TIT-ek tevékenységeinek finanszírozására, felügyeletére és értékelésére vonatkozó követelményeket és eljárásokat az EIT-nek azelőtt kell elfogadnia, hogy megindulna a TIT-ek kiválasztásának folyamata.

(14) A TIT-ek tevékenységeinek finanszírozására, felügyeletére és értékelésére vonatkozó követelményeket és eljárásokat az EIT-nek azelőtt kell elfogadnia, hogy megindulna a TIT-ek kiválasztásának folyamata. A TIT-ek számára nyújtott éves pénzügyi hozzájárulás jelentős részét tehát egy versenyalapú felülvizsgálati mechanizmus alapján kell odaítélni.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Fontos biztosítani az EIT pénzgazdálkodásának hatékonyságát és eredményességét és a TIT-ek minél hatékonyabb és felhasználóbarátabb végrehajtását. Az EIT-nek törekednie kell a TIT-ekre háruló adminisztratív terhek csökkentésére.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az EIT hároméves munkaprogramjának figyelembe kell vennie a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott konkrét EIT-célkitűzésekről szóló bizottsági véleményt, illetve annak más európai uniós szakpolitikákat és eszközöket kiegészítő jellegét.

(15) Az EIT hároméves munkaprogramjának figyelembe kell vennie a bizottsági véleményt, valamint az Európai Parlament és a Tanács által kifejtett álláspontot. Rendszeres párbeszédet kell kialakítani az EIT és az Európai Parlament között.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A EIT értékelésének időszerű információkkal kell hozzájárulnia a Horizont 2020 keretprogram 2017-es és 2023-as értékeléséhez.

(17) Az EIT értékelésének lehetővé kell tennie a teljesítmény és a kulcsmutatók közvetlen összehasonlítását a Horizont 2020 keretprogram vonatkozó eszközeivel, és időszerű információkkal kell hozzájárulnia a Horizont 2020 keretprogram 2017-es és 2023-as értékeléséhez.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A Bizottságnak meg kell erősítenie az EIT-tevékenységek bizonyos vonatkozásainak végrehajtása terén játszott szerepét.

(18) A Bizottságnak javítania kell az EIT-tevékenységek bizonyos vonatkozásainak végrehajtása feletti felügyeletét, az EIT-nek pedig jobban kell felügyelnie a TIT-eket. E felügyeletnek eredményorientáltnak kell lennie.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Az EIT tevékenységei vonatkozásában biztosítani kell a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot, elszámoltathatóságot, valamint az uniós költségvetési hozzájárulások demokratikus ellenőrzését, különösen ami az Unió céljainak teljesítéséhez való – mind várható, mind megvalósult – hozzájárulásukat illeti.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – -a a pont (új)

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) »innováció«: az a folyamat, beleértve annak eredményét is, amely során – különböző típusú tudás, képességek és készségek ötvözésével – új ötletek születnek a társadalmi vagy gazdasági kihívások megoldására, ezáltal pedig új, a társadalom számára értékes termékek, szolgáltatások, folyamatok vagy üzleti és szervezési modellek jönnek létre, amelyek sikeresen bevezethetők a már meglévő piacra, vagy képesek új piacokat teremteni;”

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – -a b pont (új)

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ab) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) »tudományos és innovációs társulás (TIT)«: az innovációs folyamatban részt vevő felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalatok és más érdekeltek közötti autonóm partnerségek, amelyek az EIT feladatainak megvalósítása és a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás céljából közép- és hosszú távú közös innovációs tervezésen alapuló stratégiai hálózatot képeznek, annak pontos jogi formájától függetlenül;”

Indokolás

Ahhoz, hogy az EIT-t olyan eszközzé válhasson, amellyel megvalósítható a Horizont 2020 keretprogram, fontos hangsúlyozni a TIT-ek szerepe és a Horizont 2020 konkrét céljai közötti kapcsolatot.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a a pont (új)

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(5) »partnerszervezet«: olyan szervezet, amely tagja valamely TIT-nek, és amely többek között a következőkből állhat: felsőoktatási intézmények, kutatást végző szervezetek, köz- vagy magántulajdonú vállalatok, pénzügyi intézmények, regionális és helyi hatóságok, alapítványok és nonprofit szervezetek;”

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) »felsőoktatási intézmény«: az »Erasmus mindenkinek« programot létrehozó XXX/20XX/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 2. cikke szerinti értelemben vett intézmény.

(7) »felsőoktatási intézmény«: az »Erasmus mindenkinek« programot létrehozó XXX/20XX/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti értelemben vett intézmény.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b a pont (új)

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(9) »stratégiai innovációs terv«: a jövőbeli kezdeményezésekkel kapcsolatosan az EIT hosszú távú stratégiáját meghatározó stratégiai dokumentum, amely tartalmazza a tervezett felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységek hétéves időszakra szóló áttekintését.”

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b b pont (új)

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 9 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„(9a) »regionális innovációs terv«: a TIT-ek tevékenységében való részvétel kiszélesítésére irányuló olyan terv, amely a kiválósághoz vezető úton előrelépni és a helymegosztási központok főbb jellemzőit tükröző ökoszisztémává fejlődni kívánó és ehhez potenciállal rendelkező, újonnan létrejövő kiválósági központok felsőfokú oktatási intézményei, kutatási szervezetei, vállalatai, kkv-i és egyéb érintettjei közötti partnerségeket célozza.”

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és regionális hatóságok képviselői, az üzleti élet, a felsőoktatás és a kutatás terén tevékenykedő érdekképviseleti szervek és egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, valamint a tudásháromszög különböző területein működő más érdekelt felek számára nyitott fórum.

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti, regionális és helyi hatóságok képviselői, az üzleti élet, a felsőoktatás és a kutatás terén tevékenykedő érdekképviseleti szervek és egyedi jogalanyok, egyesületek, civil társadalmi szervezetek és klaszterszervezetek, valamint a tudásháromszög különböző területein működő más érdekelt felek számára nyitott platform, amely személyes találkozáson alapuló, illetve virtuális konferenciákat és rendezvényeket foglal magában.”

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – d pont

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 11 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) »hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek«: a kutatás, innováció és felsőoktatás alkotta tudásháromszög integrációjához hozzájáruló partnerszervezetek által végrehajtott tevékenységek, beleértve a TIT-ek létrehozó, adminisztratív és koordinációs tevékenységeit.

(11) »hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek«: a kutatás, innováció és felsőoktatás alkotta tudásháromszög integrációjához és az EIT átfogó célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló partnerszervezetek által végrehajtott tevékenységek, beleértve a TIT-ek létrehozó, adminisztratív és koordinációs tevékenységeit.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

294/2008/EK rendelet

3 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Küldetés és célkitűzések

Küldetés és célkitűzés

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának javításával hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és versenyképességhez. Ezt a legmagasabb színvonalú felsőoktatás, kutatás és innováció elősegítése és integrálása révén teszi.

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs és vállalkozási kapacitásának megerősítésével és fokozásával hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági és társadalmi fejlődéshez és versenyképességhez az európai társadalom előtt álló nagy társadalmi kihívások kezelése érdekében. Ezt a kiváló felsőoktatási, kutatási, innovációs és vállalkozói tevékenységek közötti szinergiák, együttműködés és integráció támogatása révén teszi.

Az EIT 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét célkitűzéseit és eredménymutatóit a Horizont 2020 keretprogram határozza meg.

Az EIT 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét célkitűzéseit és eredménymutatóit a Horizont 2020 keretprogram határozza meg.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a pont (új)

294/2008/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„a) igazgatótanács, amely a felsőoktatásban, a kutatásban, az innovációban és az üzleti életben tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót betöltő személyekből áll, akik között megfelelő egyensúlyi helyzet áll fenn. Az igazgatótanács az EIT tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek kiválasztásáért, kijelöléséért és értékeléséért, valamint minden más stratégiai döntésért felel;”

Indokolás

Az EIT szerveiben megfelelő egyensúlyt kell kialakítani az oktatás, a kutatás, az innováció és az üzleti élet szereplői között.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

294/2008/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

4. Az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

a) az a) pontot el kell hagyni.

„(1) Céljai elérése érdekében az EIT:

 

a) általános és konkrét célkitűzéseinek megvalósítása érdekében meghatározza legfőbb prioritásait és tevékenységeit;

b) A cikk a következő j) ponttal egészül ki.

b) figyelemfelkeltő tevékenységet folytat a lehetséges partnerszervezetek körében – különös tekintettel a kkv-kra, illetve az újonnan létrejövő és potenciális kiválósági központokra –, valamint ösztönzi és elősegíti a tevékenységeiben való részvételüket;

 

c) a 7. cikknek megfelelően TIT-eket választ és jelöl ki, valamint megállapodásokban rendezi jogaikat és kötelezettségeiket; megfelelő és gyors támogatást nyújt számukra; megfelelő minőség-ellenőrzési intézkedéseket alkalmaz; felügyeli és rendszeres időközönként értékeli tevékenységüket; biztosítja a megfelelő szintű koordinációt, lehetővé teszi a TIT-ek közötti és a helymegosztási központok közötti hatékony kommunikációt és tematikus együttműködést;

 

d) köz- és magánforrásokat mobilizál, és forrásait e rendelettel összhangban használja fel. Költségvetésének jelentős és egyre nagyobb részét igyekszik magánforrásokból és a saját tevékenységeiből származó bevételből előteremteni;

 

e) ösztönzi a TIT-ekkel partner felsőoktatási intézmények által kiadott oklevelek és azon diplomák tagállamok általi elismerését, amelyeket EIT-okleveleknek és -diplomáknak nevezhetnek;

 

f) elősegíti a tudásháromszög integrálására irányuló bevált gyakorlatok terjesztését a közös innovációs és tudásátadási kultúra fejlesztése céljából;

 

fa) az Unió innovációs kapacitásának bővítése érdekében a TIT-eken keresztül aktívan kapcsolódási pontokat alakít ki az újonnan létrejövő kiválósági központok potenciálisan helymegosztási központokká fejlődő intézményeivel. Ez történhet a TIT-ek és az újonnan létrejövő kiválósági központok partnerségei közötti együttműködés regionális innovációs terv révén történő támogatásával, ideértve az ikerintézmények létrehozását, a személyzeti csereprogramokat, valamint a strukturált mobilitási cselekvéseket;

 

g) fejleszti kapacitását és szakértelmét annak érdekében, hogy világszínvonalú szervvé váljon a felsőoktatás, a kutatás, az innováció és a vállalkozás terén elért kimagasló teljesítményéért;

 

h) támogatja az innovációval kapcsolatos multidiszciplináris megközelítéseket, különösen a nem technológiai megoldások, szervezeti megközelítések, új üzleti modellek, rendszerinnovációk és a közszférabeli innovációk integrálását;

 

i) biztosítja az EIT tevékenységei és más uniós programok egymást kiegészítő jellegét, valamint az ezek közötti szinergiát és összhangot;

 

j) támogatja a TIT-eket mint kiváló innovációs partnereket az Európai Unión belül és azon kívül egyaránt;

 

k) a már működő TIT-ek helyes gyakorlatainak és tapasztalatainak az új TIT-ek számára való átadása érdekében a bevált gyakorlatokról szóló útmutatót készít;

„j) évente legalább egyszer összehívja az érintett felek fórumát, hogy tájékoztatást adjon tevékenységeiről, tapasztalatairól, a bevált gyakorlati megoldásokról és az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való hozzájárulásról. Az érdekelt feleket felkéri véleményük kifejtésére.”

l) évente legalább egyszer összehívja az érintett felek fórumát, hogy az érintettekkel megossza és megvitassa az EIT tevékenységeit, tapasztalatait, a bevált gyakorlati megoldásokat és az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való hozzájárulást, valamint hogy kikérje az érdekelt felek véleményét az EIT ütemtervéről, stratégiájáról és műveleteiről.”

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

294/2008/EK rendelet

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„6. cikk

 

TIT-ek

 

(1) A TIT-ek mindenekelőtt az alábbi tevékenységeket végzik:

 

a) európai hozzáadott értéket képviselő innovációs tevékenységek és befektetések, amelyek teljes körűen integrálják a felsőoktatást és a kutatást a kritikus tömeg elérése érdekében, valamint ösztönzik az eredmények széles körű terjesztését és hasznosítását;

 

b) az alapvető fontosságú gazdasági és társadalmi kérdések területén folytatott, az európai és nemzeti kutatási eredményeket felhasználó, élenjáró, innováció-központú kutatás, amely lehetőséget kínál Európa nemzetközi versenyképességének fokozására és a jelentős társadalmi kihívások megoldásainak feltárására;

c) mester és doktori szinteken folytatott képzés és oktatás, valamint szakmai kurzusok olyan tudományágakban, amelyek potenciálisan megfelelnek a jövőbeni európai társadalmi-gazdasági igényeknek, és amelyek elősegítik az innovációhoz kapcsolódó szakértelem fejlesztését, a vezetői és vállalkozói képességek javítását, a kutatók és hallgatók mobilitásának fokozását;”.

c) mester és doktori szinteken folytatott képzés és oktatás, valamint szakmai kurzusok olyan tudományágakban, amelyek potenciálisan megfelelnek a jövőbeli európai társadalmi-gazdasági igényeknek és az unió munkaerő-piaci igényeinek, és amelyek bővítik az Unióban élő tehetségek körét, illetve vonzzák és megtartják a kiemelkedő tehetségeket; az innovációhoz kapcsolódó szakértelem fejlesztésének, a vezetői és vállalkozói képességek javításának, valamint a kutatók és hallgatók mobilitásának előmozdítása, többek között az EIT-oklevelesek és az EIT-képzésben részesülők hálózatépítési és vállalkozói tevékenységeinek támogatásával;

 

d) a legjobb gyakorlatok terjesztése az innovációs ágazatban, a felsőoktatás, a kutatás és az üzleti élet – beleértve a szolgáltatást és a pénzügyi szektort – közötti együttműködés fejlesztésére összpontosítva.

 

e) a kutatás, fejlesztés és innováció területén már meglévő európai, nemzeti és regionális kezdeményezésekkel és helyi eszközökkel megvalósuló lehető legteljesebb integráció és koordináció.

 

(2) A TIT-ek általánosságban jelentős önállósággal rendelkeznek belső szervezetük és összetételük meghatározásában. A TIT-ek különösen:

 

a) igazgatótanácsot hoznak létre, amelynek összetétele tiszteletben tartja a felsőoktatás, a kutatás és az üzleti ágazatok képviselői közötti egyensúlyt;

 

b) nyitottak az új tagok előtt, különös tekintettel a kkv-kra, amelyek hozzáadott értékkel gazdagíthatják a partnerséget, szem előtt tartva a partnerség folytonosságát;

 

c) nyitott és átlátható működést folytatnak, a bevált gyakorlatok magatartási kódexeinek megfelelően.

 

(2a) A TIT-ek meghatározzák pontos ütemtervüket és munkamódszereiket. A TIT-ek különösen:

 

a) tevékenységeikre vonatkozóan éves üzleti tervet dolgoznak ki konkrét célokkal, közbenső célkitűzésekkel és fő teljesítménymutatókkal;

 

b) stratégiákat dolgoznak ki a pénzügyi fenntarthatóság elérésére, ami az uniós finanszírozás fokozatos csökkentését eredményezi;

 

c) az újonnan létrejövő intézményekre és kiválósági központokra irányuló kapcsolatfelvételi tevékenységeket dolgoznak ki például a regionális innovációs terven keresztül, és rendszeresen konzultálnak az érintettekkel.

 

(3) Az EIT, valamint az egyes TIT-ek közötti viszony szerződéses megállapodáson alapul.

Indokolás

A TIT-ek nagy önállósággal rendelkeznek, mindazonáltal tisztázni kell, hogy a milyen minimális jellemzőkkel, alapelvekkel és feladatokkal kell rendelkezniük.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont

294/2008/EK rendelet

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 7. cikk a következőképpen módosul:

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„7. cikk

a) A cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

A TIT-ek kiválasztása

 

(1) Az EIT versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható eljárás során, minőségük alapján választja és jelöli ki a TIT-té váló partnerségeket, feltéve, ha azok eleget tesznek a minimumkövetelményeknek, és megfelelnek a (3) és (4) bekezdésben vázolt kiválasztási kritériumoknak. A TIT-eknek a kiválóság és az innovációs relevancia elvén alapuló kiválasztásával kapcsolatos részletes kritériumokat az EIT fogadja el és teszi közzé; a kiválasztási folyamatba továbbá külső és független szakértőket is bevonnak.

(1a) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és kijelölését az innovációs tervben meghatározott prioritási területeknek és ütemtervnek megfelelően végzi.”

(2) 2014-től az EIT-nek meg kell kezdenie a stratégiai innovációs tervben prioritásként megjelölt témakörök területén működő, legfeljebb négy új TIT kiválasztását. Elegendő pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén az EIT 2018-tól az érintettekkel folytatott konzultációt követően új kiválasztási eljárást kezdhet a stratégiai innovációs tervben megállapított egyéb területeken, illetve újonnan meghatározott területeken.

b) A (2) bekezdés az alábbi h) ponttal egészül ki:

 

„h) készség más európai uniós kezdeményezésekkel való szinergiák létrehozására,”

A kiválasztott TIT-ek száma attól függ, hogy az európai konzorciumok mennyire fejlettek, illetve mennyiben állnak készen arra, hogy hiteles TIT-eket hozzanak létre, továbbá függ az esetleges társadalmi és gazdasági hatásoktól, a más kezdeményezésekkel kialakított szinergiák lehetőségeitől, az EIT forrásfelvevő kapacitásától és a rendelkezésre álló költségvetéstől is. Az új TIT-ek kiválasztása a vizsgált TIT-ek saját érdemei és a bennük rejlő potenciál alapján történik, és nem függhet más TIT-ek teljesítményétől. Az EIT meghatározza az új TIT-ek számára biztosított hozzájárulásának megfelelő mértékét és időtartamát.

c) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

(3) A TIT létrehozásához követelmény legalább három, különböző tagállamban alapított szervezet részvétele. E partnerszervezeteknek a részvételi szabályok 7. cikke értelmében egymástól függetlennek kell lenniük.

(3) A TIT-ek létrehozásához szükséges kiválasztási minimumkövetelmények a következők:

 

a) legalább három, különböző tagállamban alapított partnerszervezet részvétele. E partnerszervezeteknek a részvételi szabályok 7. cikke értelmében egymástól függetlennek kell lenniük;

d) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

b) a TIT hozzájárulása a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott „társadalmi kihívások” és a „vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” jogcímhez tartozó konkrét célkitűzések megvalósításához;

„(4) A TIT-et alkotó partnerszervezetek többségének a tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie. Minden TIT-ben legalább egy felsőoktatási intézménynek és egy magáncégnek részt kell vennie.”

c) a TIT-et alkotó partnerszervezetek legalább kétharmadának a tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie;

 

d) minden TIT-ben legalább egy felsőoktatási intézménynek és egy magáncégnek részt kell vennie.

 

(4) A TIT-ek kijelölésére vonatkozó kiválasztási kritériumoknak a következőkről kell számot adnia:

 

a) általában és potenciálisan mennyiben képesek az innováció és a vállalkozói szellem ösztönzésére a partnerségen belül, valamint mennyire kimagaslóak a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén;

 

b) a partnerség kapacitása a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott „Társadalmi kihívások” és a „Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” jogcím szerinti konkrét célkitűzések megvalósításához való hozzájáruláshoz, valamint a stratégiai innovációs terv céljainak eléréséhez;

 

c) az innovációval kapcsolatos multidiszciplináris megközelítés, például a nem technológiai megoldások, szervezeti megközelítések, új üzleti modellek, rendszerinnovációk és/vagy a közszférabeli innovációk integrálása;

 

d) a partnerség kapacitása arra, hogy fenntartható és hosszú távon önfenntartó finanszírozást biztosítson, beleértve a magánszektorból, az iparból és a szolgáltatásokból származó jelentős és egyre növekvő hozzájárulást;

 

e) a felsőoktatás, a kutatás és az innováció tudásháromszögében tevékenykedő szervezetek partnerségében való részvétel, valamint az említett három alkotóelem közötti megfelelő egyensúly;

 

-f) a nyitottság és az átláthatóság demonstrálása az irányításban, és az új belépők odavonzására irányuló stratégia;

 

f) az érintett ágazatnak megfelelő, az EIT-nek a szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos alapelveivel és iránymutatásaival összhangban a szellemi tulajdon kezeléséről készített terv bemutatása, amely magában foglalja annak leírását is, ahogyan a különböző partnerszervezetektől származó hozzájárulásokat figyelembe vették;

 

g) a magánszektor részvételét és a vele való együttműködést támogató intézkedések, beleértve a pénzügyi ágazatot és különösen a kkv-ket, valamint az induló vállalkozások, a hasznosító (spin-off) vállalkozások és a kkv-k létrehozását a TIT-ek tevékenységeiből származó eredmények kereskedelmi felhasználására való tekintettel;

 

h) a társadalmi-gazdasági szereplők részvételét és a velük való együttműködést támogató intézkedések, beleértve – adott esetben – a hatóságokat, a közszférabeli vállalkozásokat és a nonprofit szervezeteket;

 

i) készség a TIT-eken kívüli egyéb szervezetekkel és hálózatokkal, többek között az újonnan létrejövő intézményekkel és kiválósági központokkal való együttműködésre a bevált gyakorlatok megosztása és a kiválóság érdekében;

 

j) készség szinergiák kialakítására a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén tevékenykedő egyéb európai uniós kezdeményezésekkel, valamint az, hogy a partnerség milyen mértékben egészíti ki az egyéb európai, nemzeti, regionális és/vagy helyi innovációs programokat.

 

(4) A későbbiekben a regionális innovációs terv részét képező, újonnan létrejövő és potenciális kiválósági központok kiválasztását a TIT-ek által irányított és végrehajtott, nyílt és átlátható felhívásokon keresztül kell megvalósítani. A kiválasztás során alkalmazott kritériumokat az EIT-vel együttműködve a TIT-ek dolgozzák ki (a TIT-ek kiválasztására vonatkozó, a (2) bekezdésben vázolt kritériumoknak megfelelően), és ezeket az EIT teszi közzé.

e) A cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

 

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására irányuló eljárás megkezdését megelőzően elfogadja a TIT-ek tevékenységének finanszírozására, felügyeletére és értékelésére vonatkozó kritériumokat és eljárásokat.

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására irányuló eljárás megkezdését megelőzően elfogadja a TIT-ek tevékenységének finanszírozására, felügyeletére és értékelésére vonatkozó kritériumokat és eljárásokat.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 a pont (új)

294/2008/EK rendelet

7 -a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

 

„7-a. cikk

 

Pénzügyi források és finanszírozási elvek

 

(1) Az EIT-t a 19. cikkben megállapított, az Európai Unió általános költségvetéséből származó pénzügyi keretbe tartozó hozzájárulásból, valamint más köz- és magánforrásokból kell finanszírozni.

 

(2) A TIT-eket különösen az alábbi forrásokból kell finanszírozni:

 

a) partnerszervezetek hozzájárulása, amely a finanszírozás jelentős forrását képezi;

 

b) a tagállamok, harmadik országok vagy ezek hatóságainak kötelező vagy önkéntes hozzájárulása;

 

c) nemzetközi szervezetek vagy intézmények hozzájárulásai;

 

d) a TIT-ek saját tevékenysége és szellemi termékekhez fűződő jogdíjai révén nyert bevételek;

 

e) dotációs tőke, köztük az EIT-alapítvány által kezelt alapok;

 

f) magánszemélyek, intézmények, alapítványok vagy bármely más nemzeti szerv hagyatékai, adományai, hozzájárulásai;

 

g) az EIT hozzájárulásai;

 

h) pénzügyi eszközök, köztük az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott eszközök.

 

A juttatások természetbeni juttatásokat is magukban foglalhatnak.

 

(3) Az EIT finanszírozásához való hozzáférésre vonatkozó szabályokat az EIT-nek a 21. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi szabályzata határozza meg.

 

(4) A TIT-ek számára nyújtott EIT-hozzájárulás:

 

a) 100%-ig fedezheti a hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek elszámolható költségeit;

 

b) nem haladhatja meg a TIT-ek éves költségvetésének 25%-át, hároméves átlag alapján számítva.

 

(5) Az EIT versenyalapú felülvizsgálati mechanizmust hoz létre a TIT-ek számára nyújtott éves pénzügyi hozzájárulása egy jelentős részének elosztására. A versenyalapú felülvizsgálati mechanizmus magában foglalja a TIT-ek éves üzleti tervében javasolt projektek minőségének és a bennük rejlő lehetőségeknek, valamint a korábbi évek teljesítményének a vizsgálatát, a 7a. cikkben meghatározott folyamatos felügyelet keretében tapasztaltak szerint.

(A rendelet 14. cikke a 7-a. cikk helyére került.)

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a pénzügyi forrásokat (14. cikk) és a finanszírozási elveket egyetlen cikkbe vontuk össze, ezenkívül módosítottunk oly módon, hogy a cikk magában foglalja a TIT-ek tőkeáttételi hatásaival kapcsolatos elveket (legfeljebb 25%-os EIT-hozzájárulás és legfeljebb összesen 50%-os uniós finanszírozás), valamint a TIT számára nyújtott éves hozzájárulásra vonatkozó versenyalapú felülvizsgálati mechanizmust.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont

294/2008/EK rendelet

7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A TIT-ek értékelésének és felügyeletének alapelvei

A TIT-ek felügyeletének és értékelésének alapelvei

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók alapján a Bizottsággal együttműködve megszervezi az egyes TIT-ek teljesítéseinek, eredményeinek és hatásának folyamatos felügyeletét és időszakos külső értékelését.

Az EIT a mennyiségi és minőségi kulcs-teljesítménymutatók alapján megszervezi az egyes TIT-ek teljesítéseinek, eredményeinek és hatásának folyamatos felügyeletét és háromévenkénti időszakos külső értékelését. Az értékelés eredményét nyilvánosságra kell hozni.

 

A felügyeletnek eredményorientáltnak kell lennie, és összehasonlítható mutatókkal kell szolgálnia annak érdekében, hogy az EIT éves eredménytábláján keresztül fel lehessen mérni a TIT-ek hozzájárulását a Horizont 2020 egyéb vonatkozó eszközei által nyújtott hozzájárulásához képest.

 

A felügyelet a következőkre terjed ki:

 

a) a TIT-ek hozzájárulása a Horizont 2020 keretprogram célkitűzéseinek megvalósításához;

 

b) a TIT-ek általános teljesítménye a TIT-ekre vonatkozó alapvető mutatók alapján;

 

c) a TIT-ek egyedi teljesítménye az egyéni célok és a fő teljesítménymutatók alapján, az egyes TIT-ek üzleti terveinek megfelelően.

 

(2) A TIT-eknek a folyamatos felügyelet révén mért teljesítménye képezi a TIT-ek számára az EIT által nyújtott éves pénzügyi hozzájárulás elosztását szolgáló versenyalapú felülvizsgálati mechanizmusok alapját, a 7a. cikk (4a) bekezdésével összhangban.

 

(3) A folyamatos felügyeleti rendszer kidolgozása során figyelembe kell venni a II. mellékletben felsorolt mutatók előzetes listáját.”

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

294/2008/EK rendelet

7 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7b. cikk

7b. cikk

A TIT működésének időtartama, folytatása és megszűnése

A TIT finanszírozásának időtartama, folytatása és megszűnése

(1) Az időszakos értékelések eredményeinek és az adott területek sajátosságainak függvényében a TIT-ek általánosságban 7–15 éves időszakra jönnek létre.

(1) Az EIT hétéves kezdeti időszakra keretmegállapodást köthet az egyes TIT-ekkel.

(2) Az igazgatótanács határozhat úgy, hogy meghosszabbítja egy TIT eredetileg megállapított működési idejét, ha ez a legmegfelelőbb mód az EIT céljának elérésére.

(2) A 7a. cikkben meghatározott folyamatos felügyelet és értékelések eredményeitől függően az igazgatótanács úgy határozhat, hogy meghosszabbítja egy TIT működésének finanszírozását, ha az bizonyítja, hogy eléri saját és az EIT céljait. Az igazgatótanács testre szabott megközelítést alkalmaz, és figyelembe veszi, hogy az egyes TIT-ek finanszírozási igényeik, méretük és működési időtartamuk tekintetében eltérőek lehetnek.

(3) Abban az esetben, ha egy TIT értékelése nem mutat megfelelő eredményeket, az igazgatótanács megteszi a szükséges intézkedéseket, beleértve a TIT pénzügyi támogatásának csökkentését, módosítását vagy visszavonását, illetve a megállapodás megszüntetését.

(3) Abban az esetben, ha egy TIT értékelése nem mutat megfelelő eredményeket, az igazgatótanács megteszi a szükséges intézkedéseket, beleértve a TIT pénzügyi támogatásának csökkentését, módosítását vagy visszavonását, illetve a megállapodás megszüntetését.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 8 a pont (új)

294/2008/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. A 8. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ba) terjesszék a közös kérdéskörökkel – például a képesítések kölcsönös elismerésével és a hatékony tanítási gyakorlattal – kapcsolatos bevált gyakorlatokat.”

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 9 a pont (új)

294/2008/EK rendelet

13 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. A 13. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) Az EIT az első TIT-ek kiválasztását célzó pályázati felhívás kiírása előtt nyilvánosságra hozza eljárási szabályzatát, a 21. cikk (1) bekezdésében említett külön pénzügyi szabályzatát, valamint a TIT-ek kiválasztásának a 7. cikkben említett részletes kritériumait.”

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont – bevezető rész

294/2008/EK rendelet

14 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. A 14. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

10. A 14. cikket el kell hagyni.

(Lásd az új 7-a. cikket.)

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a pénzügyi forrásokat (14. cikk) és a finanszírozási elveket egyetlen cikkbe vontuk össze (7-a. cikk).

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

294/2008/EK rendelet

15 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT-nek az alábbiakat kell elfogadnia:

Az EIT-nek az alábbiakat kell elfogadnia:

a) egy, az innovációs terv elfogadott változatán alapuló, gördülő hároméves munkaprogram, amely az EIT és a TIT-ek főbb prioritásaira és a tervezett kezdeményezésekre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a finanszírozási igényekre és forrásokra vonatkozó becslést tartalmaz. Olyan megfelelő mutatókat is magában foglal, amelyek a TIT-ek és az EIT által végzett tevékenységek felügyeletére vonatkoznak. Az előzetes gördülő hároméves munkaprogramot az EIT a Bizottságnak minden n-2 év december 31-ig köteles benyújtani. A Bizottság három hónapon belül véleményezi a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott konkrét EIT-célkitűzéseket, illetve azoknak az uniós politikákkal és eszközökkel fennálló komplementaritását. Az EIT megfelelően figyelembe veszi a Bizottság véleményét, és véleményeltérés esetén megindokolja saját álláspontját. Az EIT a végleges munkaprogramot tájékoztatás céljából benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának;

a) egy, az innovációs terv elfogadott változatán alapuló, gördülő hároméves munkaprogram, amely az EIT és a TIT-ek főbb prioritásaira és a tervezett kezdeményezésekre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a finanszírozási igényekre és forrásokra vonatkozó becslést tartalmaz, figyelembe véve az egyes TIT-ek gazdasági életképességét. Olyan megfelelő – eredményorientált megközelítést alkalmazó – mutatókat is magában foglal, amelyek a TIT-ek és az EIT által végzett tevékenységek felügyeletére vonatkoznak. Az előzetes gördülő hároméves munkaprogramot az EIT a Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden n-2 év december 31-ig köteles benyújtani. Három hónapon belül a Bizottság véleményt ad ki, az Európai Parlament és a Tanács pedig kifejtheti álláspontját. Az EIT megfelelően figyelembe veszi a kifejezett véleményeket és álláspontokat, és véleményeltérés esetén megindokolja saját álláspontját. Az EIT a végleges munkaprogramot tájékoztatás céljából benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának;

b) éves jelentés, minden év június 30-ig. A jelentés ismerteti az előző naptári évben az EIT és a TIT által végzett tevékenységeket, és a megállapított célkitűzések, mutatók és menetrend vonatkozásában értékeli az eredményeket, a végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, a forrásfelhasználást és az EIT általános működését.

b) éves jelentés, amelyet minden év június 30-ig közzé kell tenni. A jelentés ismerteti az előző naptári évben az EIT és a TIT által végzett tevékenységeket, és a megállapított célkitűzések, mutatók és menetrend vonatkozásában értékeli az eredményeket, a végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, a forrásfelhasználást és az EIT általános működését. Az EIT igazgatója minden évben benyújtja az éves jelentést az Európai Parlament bizottságainak.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont

294/2008/EK rendelet

16 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 16. cikk a következőképpen módosul:

A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

a) a (2) bekezdésben az „ötévente” szó helyébe a „háromévente” lép;

„16. cikk

b) A cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

Az EIT felügyelete és értékelése

 

(1) Az ETI gondoskodik arról, hogy a tevékenységei, beleértve a tudományos és innovációs társulások által irányított tevékenységeket is, rendszeres felügyelet alatt álljanak, és azokról rendszeres időközönként független értékelés készüljön annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az eredmények legjobb minőségét, a tudományos kiválóságot és a források leghatékonyabb felhasználását. Ezen értékelésnek eredményorientáltnak kell lennie. Az értékelés eredményét nyilvánosságra kell hozni.

 

(2) 2011 júniusáig, majd az új pénzügyi keret hatálybalépését követően három és fél évente a Bizottság jelentést nyújt be az EIT és a TIT-ek tevékenységének félidős értékeléséről. Ennek alapját független, külső értékelés képezi, és azt vizsgálja, hogy az EIT hogyan teljesíti feladatát. Az értékelés kiterjed az EIT és a TIT-ek valamennyi tevékenységére, és az EIT hozzáadott értékét, az általa folytatott tevékenységek hatását, eredményességét, fenntarthatóságát, hatékonyságát és relevanciáját, valamint a felsőoktatás, kutatás és innováció támogatását célzó, meglévő nemzeti és közösségi politikákkal való kapcsolatát és/vagy kiegészítő jellegét értékeli. Az értékelésnek európai és nemzeti szinten egyaránt figyelembe kell vennie az érdekeltek szempontjait.

 

(3) Az értékelés az újonnan létrejövő intézményekből és kiválósági központokból származó résztvevők bevonásának és a kkv-k részvételének előmozdításához kapcsolódó szempontokat értékeli. Az értékelés ezenkívül figyelembe veszi az EIT által az Európa 2020 stratégia és annak kiemelt kezdeményezései tekintetében meglévő prioritásokhoz nyújtott hozzájárulást.

 

Az EIT értékelését össze kell hangolni a hasonló eszközöknek (a közös technológiai kezdeményezéseknek, a köz- és magánszféra közötti partnerségeknek) a Horizont 2020 keretprogram keretében végzett értékelésével, és biztosítani kell a Horizont 2020 mutatóinak való megfelelést.

„(2a) A Bizottság független szakértők segítségével további értékeléseket végezhet stratégiai szempontból releváns témákról annak érdekében, hogy megvizsgálja, mennyire haladt előre az EIT a kitűzött célok elérésében, meghatározza a tevékenységek végrehajtásához hozzájáruló tényezőket és azonosítsa a bevált gyakorlati megoldásokat.

(4) A Bizottság független szakértők segítségével további értékeléseket végezhet stratégiai szempontból releváns témákról annak érdekében, hogy megvizsgálja, mennyire haladt előre az EIT a kitűzött célok elérésében, meghatározza a tevékenységek végrehajtásához hozzájáruló tényezőket és azonosítsa a bevált gyakorlati megoldásokat.

 

(5) A Bizottság az értékelés eredményeit, saját véleményét, valamint szükség esetén az e rendelet módosítására vonatkozó javaslatait továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának. Az igazgatótanács az EIT programjaiban és a műveleteiben kellően figyelembe veszi az értékelés megállapításait.”

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 14 pont – -a a pont (új)

294/2008/EK rendelet

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa) A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A stratégiai innovációs terv meghatározza az EIT hosszú távú stratégiáját az Unió innovációs színterén, és értékelést tartalmaz az EIT által gyakorolt hatásról és azon képességéről, hogy az Unió számára innovációs hozzáadott értéket nyújtson. Az innovációs terv figyelembe veszi az ETI 16. cikkben említett felügyeletének és értékelésének az eredményeit.”

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 14 pont – b pont (új)

294/2008/EK rendelet

17 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b) A 17. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) A Bizottság figyelembe veszi és integrálja a stratégiai innovációs terv vonatkozó szempontjait a következő programozási időszakra szóló, a kutatás és innováció közös stratégiai keretére irányuló jövőbeni javaslatba.”

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 15 pont

294/2008/EK rendelet

19 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Horizont 2020 keretprogramból e rendelet végrehajtására fordítandó pénzügyi keret a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 3182,230 millió EUR. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi kereten belül. Az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulást e pénzügyi kereten belül kell biztosítani.

A költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti xxx/201z-i intézményközi megállapodás [17]. pontja értelmében a Horizont 2020 keretprogramból e rendelet végrehajtására fordítandó pénzügyi keret a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra legfeljebb [3182,230 millió EUR]. Az éves költségvetési eljárás során ez az összeg jelenti a költségvetési hatóság számára az elsődleges referenciát. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendelet és a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti xxx/201z -i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek sérelme nélkül. Az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulást e pénzügyi kereten belül kell biztosítani.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság figyelmet fordít a felsőoktatási, innovációs és üzleti tapasztalattal rendelkezők egyenlő arányú részvételére, a nemek közötti egyensúlyra, valamint méltányolja a felsőoktatási, kutatói és innovációs tevékenységek mindenkori környezetét Unió-szerte.

A Bizottság figyelmet fordít a felsőoktatási, innovációs és üzleti tapasztalattal rendelkezők egyenlő arányú részvételére, a nemek közötti egyensúlyra, valamint a felsőoktatási, kutatói és innovációs környezet Unió-szerte egyre szélesebb körű részvételére.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kinevezi a tag(ok)at, továbbá tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a kiválasztási folyamatról és az igazgatótanács tagjainak végleges kinevezéséről.

A Bizottság – miután tájékoztatta az Európai Parlamentet és a Tanácsot a kiválasztási folyamatról és az igazgatótanács tagjainak végleges kinevezéséről – kinevezi a tag(ok)at. A Bizottság általi kinevezést megelőzően az Európai Parlament és a Tanács fenntartja magának a jogot arra, hogy véleményt nyilvánítson a kiválasztott jelöltekről.

Indokolás

Az igazgatótanács kinevezési eljárása átláthatóságának biztosítása érdekében.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság felmenti tisztségéből az igazgatótanács azon tagjait, akik megbízatásukat nem az Unió érdekeivel összhangban gyakorolják. E felmentésre az Európai Parlament és a Tanács véleménye alapján kerül sor.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács tagjai az EIT érdekei szerint, független módon járnak el, őrködnek céljai és küldetése, identitása és koherenciája felett.

Az igazgatótanács tagjai az EIT érdekei szerint, független, átlátható és pártatlan módon járnak el, őrködnek céljai és küldetése, identitása, autonómiája és koherenciája felett.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o) a többnyelvűség vonatkozásában meglévő elvek figyelembevételével határoz az EIT nyelvi rendszeréről és az annak működésére vonatkozó gyakorlati követelményekről;

o) gondoskodik arról, hogy az EIT tiszteletben tartsa a többnyelvűség vonatkozásában meglévő elveket;

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p) nemzetközi szinten népszerűsíti az EIT-t, hogy növelje annak vonzerejét, és így az – a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén elért kimagasló teljesítmény révén – világszínvonalú szervvé válhasson.

p) nemzetközi szinten népszerűsíti az EIT-t, hogy növelje annak tudományos, felsőoktatási és elsősorban üzleti vonzerejét, és így az – a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén elért kimagasló teljesítmény révén – világszínvonalú szervvé válhasson.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

pa) az EIT-n keresztül támogatja az Uniót.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 4 szakasz – 3 pont – m pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

m) biztosítja az uniós intézményekkel folytatott megfelelő kommunikációt;

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 4 szakasz – 3 pont – n pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

n) az EIT érdekei szerint, független, átlátható és pártatlan módon jár el, őrködve céljai és küldetése, identitása, autonómiája és koherenciája felett.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ia. melléklet

 

A TIT-ek felügyeletére vonatkozó általános teljesítménymutatók nem teljes listája

 

Input:

 

a) a partnerek éves költségvetéshez nyújtott hozzájárulásainak (természetbeni juttatások és készpénz) bontása

 

b) a költségvetés bontása tevékenységi típusok szerint (kutatás, oktatás, innováció, állandó költségek)

 

Eredmény és hatás:

 

a) a kidolgozott tantervek és a képzett diákok száma

 

b) a kutatási projektek és a publikációk száma

 

c) a részt vevő vállalkozások száma, ideértve a kkv-k, a kutatóintézetek és az egyetemek részarányát

 

e) a minden egyes befektetett euróra jutó szabadalmak száma és az átadott szabadalmak száma

 

g) a létrehozott spin-off vállalkozások száma

 

h) a részt vevő vállalkozásokban elvégzett innovációs tevékenységek száma.

  • [1]               HL C 181., 2012.21.6., 122. o.

INDOKOLÁS

Bevezetés

Ahhoz, hogy Európa kilábalhasson a jelenlegi többszörös válsághelyzetből, meg kell találnia annak a módját, hogyan fejlesztheti innovációs kapacitását, amelynek révén fenntartható és hatékony megoldásokat szolgáltathat a Horizont 2020 keretprogramban azonosított társadalmi kihívások, valamint a foglalkoztatás és az értékteremtés tekintetében.

Európa innovációs kapacitásának megerősítése érdekében a növekedést és a foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia keretében 2008-ban létrehozták az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT).

Ez volt az első uniós próbálkozás a tudásháromszög három oldalának (azaz a felsőoktatásnak, a kutatásnak és innovációnak) az integrálására. Az EIT 2010-ben kezdte meg működését, 309 millió euró összegű uniós költségvetési hozzájárulással a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozóan.

A tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) tevékenységein keresztül az EIT támogatja az egyetemek, kutatóközpontok és vállalkozások közötti szorosabb együttműködést, hogy az EU innovációs kapacitásának fokozása érdekében megszüntesse a kutatás, az oktatás és a vállalkozói tevékenységek közötti réseket.

A TIT-ek már 2010 óta működnek (az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése területén a „Climate-KIC”, a jövő információs és kommunikációs társadalma területén az „EIT ICT Labs” és a fenntartható energia területén a „KIC InnoEnergy”), 16 helymegosztási központon keresztül 12 uniós tagállamban, és több mint 200 partnerrel együttműködve.

A TIT-ekkel kapcsolatos eddigi tapasztalatok a résztvevők számának növekedését (ideértve az ipart is), erőteljes ösztönző hatást, korszerűsítő hatást és már most kézzelfogható eredményeket mutatnak (a képzett diákok, induló vállalkozások tekintetében).

A Bizottság javaslata

A Bizottság az EIT számára körülbelül 3 milliárd eurós költségvetés biztosítását javasolja, és azt, hogy az EIT hatáskörét építsék be a Horizont 2020 program keretei közé. A költségvetést két részletben szabadítanák fel: ez első részlet finanszírozná a meglévő TIT-ek megerősítését és 2014-ben 3 új TIT létrehozását; a második részlet – a 2017 végén végzett felülvizsgálatot követően – a létrehozott TIT-ek tevékenységeinek folytatását és újabb 3 TIT létrehozását szolgálná.

Az EIT létrehozásáról szóló rendelet tekintetében javasolt bizottsági módosítások tovább pontosítják az EIT által a TIT-ek számára nyújtott hozzájárulások hatáskörét, a TIT-ek létrehozásának kritériumait, valamint a működésük értékelésére, időtartamára és megszűnésére vonatkozó elveket.

Az EIT-rendeletet kísérő stratégiai innovációs terv (amelyet egy külön dokumentumban fogadnak el) másrészről felvázolja az EIT-nek a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó prioritásait, a munkaprogramját, valamint működésének és a TIT-ek finanszírozásának módjait.

Az előadó álláspontja

1. Az EIT költségvetése és célkitűzései

Az EIT mindezidáig sikeres és ígéretes eszköznek tűnik, amely innovációval kapcsolatos tevékenységeket hajt végre átfogó és céltudatos módon, bevonva a magán- és az állami szférát, valamint az egyetemi partnereket az innovációs folyamatba.

Az állami és a magánszféra közötti partnerségi kezdeményezések más formáival összehasonlítva, a kutatásnak és az innovációnak az oktatási komponenssel való összekapcsolása olyan hozzáadott értékkel gazdagítja az EIT-t, amellyel más kezdeményezések nem rendelkeznek.

Az előadó ezért támogatja a költségvetés összegének fokozatos emelését a 2014–2020 közötti időszakban, a Bizottság javaslatával összhangban, valamint az új TIT-ek létrehozását.

Az új TIT-eket a Horizont 2020 keretprogram kiemelt területein kell létrehozni, különösen a „társadalmi kihívások” és a „vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” pillér keretében.

Ezek olyan területek, ahol az EU-nak egyesítenie kell erőfeszítéseit az innovatív megoldások megtalálására és megvalósítására, és a vállalkozói tevékenységek előmozdítására.

Az előadó támogatja azt a javaslatot, hogy az EIT teljesítményének értékelése érdekében félidős értékelést végezzenek, de mivel az EIT a Horizont 2020 keretprogram része, semmi sem indokolja, miért kellene a Horizont 2020 keretprogram egyéb részeihez képest eltérő értékelésnek alávetni.

2. A TIT-ek kiválasztására vonatkozó elvek

Az előadó úgy véli, hogy nem kell előírni, hogy az EIT mennyi TIT-et hozzon létre, és milyen területen.

A Bizottság által jelenleg javasolt új TIT-ek bevezetése és fontossági sorrendbe állítása nem kellőképpen indokolt. Más témák is lehetnek olyan sürgetőek vagy ígéretesek, mint azok, amelyeket előterjesztettek.

Az előadó azt javasolja, hogy a TIT-ek kiválasztása ehelyett egy nyitott, átlátható és versenyhelyzetet teremtő eljárás alapján történjen. A javaslat alapján az EIT annyi TIT-et jelölne ki, amennyi pénzügyileg csak lehetséges, feltéve hogy teljesítik a kiválasztási és minőségi kritériumoknak, és tevékenységi körük összhangban van a Horizont 2020 keretprogram prioritásaival.

A kiválasztás során az EIT-nek figyelembe kell vennie azt is, hogy egy TIT-ek nem szükségszerűen olyan tőkeigényesek, mint mások.

3. A TIT-ek finanszírozására vonatkozó elvek

Versenyalapú felülvizsgálati mechanizmus

Amint azt az EIT 2012-ben már kezdeményezte, a TIT-eknek évente versenyezniük kell a rendelkezésre álló költségvetésért. Ez biztosítaná azt, hogy csak a legígéretesebb és legértékesebb projektek részesüljenek finanszírozásban, elkerülve a lehetséges „nyeremény” hatást, amit egy előre meghatározott juttatás kiválthat.

Az éves hozzájárulás a TIT-ek éves üzleti tervének, célkitűzéseinek, elért eredményeinek és további potenciáljának értékelésén alapulna.

Az előadó javasolja, hogy a versenyalapú elosztás elvét építsék be a rendeletbe.

Kiegyenlítő hatás

Az EIT eddig a TIT-ek költségvetésének kb. 25%-át biztosította, a fennmaradó 75% pedig egyéb, állami vagy magánszférabeli partnerektől származik (ideértve a partnerek saját forrásait, a tagállamoktól származó állami finanszírozást, más uniós kezdeményezésekből, mint például a hetedik keretprogramból és a strukturális alapokból, és a jövőben a Horizont 2020 keretprogramból származó finanszírozás).

Az előadó javasolja, hogy ezt az elvet építsék be a rendeletbe.

Ezenkívül meg kell akadályozni az EIT szinergiateremtő hatásának oly módon történő gyengítését, hogy túlságosan széles körben alkalmaznak uniós alapokat más uniós alapok „kiegyenlítésére”. Az előadó azt javasolja, hogy a TIT-ek az EIT hozzájárulásán kívül legfeljebb 25%-os további hozzájárulásban részesülhessenek az uniós alapokból.

A fenntarthatóság biztosítása

Végül, a finanszírozás hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság a TIT-ek egyes tevékenységei tekintetében középtávon önfinanszírozást tervez. Ennek megvalósítása érdekében a finanszírozási stratégia kidolgozásának egyértelműen a TIT-ek feladatai közé kell tartoznia.

4. Programozás, felügyelet és értékelés

Az előadó azt javasolja, hogy a jövőben a stratégiai innovációs tervet az igazgatótanács fogadja el és építsék bele a jövőbeni kutatási és innovációs keretprogramba (Horizont 2021 és azon túl). Másrészről nagyobb szintű felügyeletet kell biztosítani a döntéshozók számára a hároméves munkaprogramok elfogadásával kapcsolatban.

Az EIT kezdeti időszakában az első hároméves munkaprogram tervezetét benyújtották véleményezésre a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak Az előadó úgy véli, hogy az EIT következő hároméves munkaprogramjai esetében is hasonlóképpen kell eljárni.

Ezenkívül az előadó rendszeres párbeszéd megindítását javasolja az EIT igazgatója és az Európai Parlament között az EIT éves jelentésének közzétételekor.

Az EIT a négy tevékenységi szintre (a Horizont 2020 szintje, az EIT-szint, a TIT-ek közötti szint és az egyes TIT-ek szintje) irányuló felügyeleti rendszer létrehozását tervezi. Az előadó javasolja, hogy ezeket az elveket építsék be a rendeletbe.

5. Az innováció fogalmának kiszélesítése

Több mint technológiai megoldás

Napjainkban az EIT tevékenységei többnyire technológiai és ipari megoldások biztosításának támogatására irányulnak. És bár szükség van rájuk, semmiképpen sem elegendőek a jelenleg az Unió előtt álló kihívások kezeléséhez.

Az előadó úgy véli, hogy a nem technológiai, a szervezeti és a rendszerinnovációk, valamint a közszférabeli innovációk a technológia-alapú megoldásokkal azonos figyelmet igényelnek.

Hasonlóképpen mérlegelni kell a szociális vállalkozói tevékenység támogatását, mivel a szociális vállalkozások – az általuk kínált árukat vagy szolgáltatásokat, vagy a szervezeti felépítésüket tekintve – rendszerint igen innovatív jellegűek.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok (IPR)

Egy olyan helyzetben, amikor Kína válik a szabadalmak első számú letéteményesévé, az Uniónak „intelligens” szellemitulajdon-jogi politikát kell kidolgoznia, amely lehetővé tenné számára, hogy maradandót alkosson[1].

A szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos gyakorlatokhoz köthető piaci sikertelenségek különösen a kkv-kat sújtják, megakadályozva például a szellemitulajdon-jogok cseréjében való részvételüket, ami általában nagyobb piaci szereplők között megy végbe, és a szabadalmak bírósági úton történő érvényre juttatására kényszerülnek.

Európa vezető innovációs intézeteként az EIT-nek olyan innovatív gyakorlatokat kell kidolgoznia és előmozdítania, amelyek a standard európai gazdasági szereplőkhöz igazodnak.

Az EIT és a TIT-ek „laboratóriumként” működnének, amely támogatja a több különböző IPR-politika kidolgozását, és amely Európa-szerte képes választ adni a különböző ágazatok és szereplők szükségleteire és érdekeire, különös tekintettel a kkv-kra, az egyetemekre és a hatóságokra.

6. Irányítás és részvétel

Jóllehet a TIT-ek innovatív típusú és önszerveződő üzleti jellegű struktúrák, néhány közös minimumjellemzőt meg kell határozni valamennyi TIT tekintetében, a nyitottság, az átláthatóság és az érdekek egyensúlyának biztosítása érdekében. Ez még inkább fontos figyelembe véve azt, hogy a TIT-eket részben az állami költségvetésből finanszírozzák.

A TIT-ek struktúrájának különösen lehetővé kell tenniük számukra a fejlődést, és hogy elkerüljék a technológiai bezáródást vagy tevékenységük kényszerű abbahagyását. Lehetővé kell tenni, hogy új partnerek csatlakozzanak a TIT-hez és vegyenek részt a tevékenységekben, míg a szellemitulajdon-jogok tekintetben javasolt szabályoknak azonos lehetőséget kell biztosítaniuk valamennyi szereplő számára.

A részvétel új belépők előtti kiszélesítését és különösen a kkv-k részvételének növelését be kell építeni az EIT és a TIT-ek stratégiájába.

A TIT-eknek – az EIT-hez hasonlóan – szintén létre kell hozniuk az érintett felek fórumát saját tevékenységi területükön, amely fórumot évente egyszer hívnak össze.

Az EIT-nek ezenkívül lehetőséget kell biztosítania a kevésbé jól teljesítő európai régiók számára ahhoz, hogy kihasználják a TIT-ek előnyeit és részt vehessenek a TIT-ekben, különös tekintettel azon régiókra, amelyeknek jelenleg a legnagyobb szükségük van arra, hogy az innováció segítségével kilábaljanak a válságból.

7. A Horizont 2020 keretprogram egyéb eszközeivel fennálló komplementaritás

A TIT-eknek a Horizont 2020 keretprogramhoz tartozó egyéb tevékenységekkel fennálló kiegészítő jellegét pontosabban meg kell határozni.

Számos nyitott kérdés van a TIT-ek által az összetett uniós kutatási színtéren betöltött egyedi szereppel kapcsolatban, különösen a közös programozási kezdeményezésekkel, az európai technológiai platformokkal, a közös technológiai kezdeményezésekkel, az ERA-Net hálózattal, vagy a Erasmus mindenkinek programmal, a tudásfejlesztési szövetségekkel és ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségekkel, valamint a Marie Curie-fellépésekkel összehasonlítva.

Az előadó úgy véli, hogy különösen a Bizottságnak átfogó értékelést kell végeznie a különböző kutatási és innovációs programjai keretében létrehozott köz- és magánszféra közötti partnerségek összes különböző típusáról.

A cél az, hogy meghatározzák a leghatékonyabb partnerségi modelleket, azonosítsák a siker alapvető jellemzőit, és hogy a kutatási és innovációs színtér racionalizálására és egyszerűsítésére törekedjenek a jövőbeni finanszírozási keretben.

  • [1]  2010-ben a belföldi szabadalmi kérvényeknek az összes szabadalmakhoz viszonyított aránya 15,1% volt Európában (stagnál), 53,6% az USA-ban (csökken), 82,1% Japánban (stagnál) és 72,7% Kínában (erőteljesen növekszik).

VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (*) (20.9.2012)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

A vélemény előadója (*): Chrysoula Paliadeli

(*)       Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT) az Európai Parlament és a Tanács rendelete értelmében hozták létre 2008-ban azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a fenntartható gazdasági fejlődéshez és a versenyképességhez. Ezt a célkitűzést az Unió és a tagállamok innovációs kapacitásának megerősítése révén kell elérni. Az EIT arra törekszik tehát, hogy – elsősorban tudományos és innovációs társulásain (az ún. TIT-eken) keresztül – előmozdítsa a felsőoktatás, a kutatás és az innováció alkotta tudásháromszög integrációját.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat számos változtatást javasol.

E változtatások célja az EIT szerepéről és működéséről szóló konzultáción felmerült problémák kezelése, figyelembe véve az EIT számára a 2014–2020-as időszakra javasolt új stratégiai innovációs tervet is.

Az előadó üdvözli és teljes mértékben támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy az EIT-nek megkülönböztetett szerepet biztosítson a Horizont 2020 program végrehajtásában. E szerep betöltése során az EIT-nek a tudományos, kutatási és üzleti közösségek közötti szinergiák elmélyítésére kell összpontosítania, valamint az érdekeltek széles körét be kell vonnia tevékenységi körébe.

Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy több erőfeszítést kell tenni az EIT létezésének tudatosítása és a szerepével kapcsolatos felvilágosítás érdekében.

Magának az EIT-nek továbbra is ösztönöznie kell a TIT-ek körébe tartozó felsőoktatási intézményeket arra, hogy osszák meg bevált gyakorlataikat bármely olyan közös kérdéskörrel kapcsolatosan, amely az elkövetkezendő években felmerülhet vagy szükségszerűen felmerül. Ilyen problémakör lehet például a képesítések kölcsönös elismerése, az oklevelek és diplomák akkreditálására irányuló közös eljárások kérdése, a tanítási gyakorlatok és egyéb hasonló témák.

A tudományos és innovációs társulások oktatási tevékenységeinek új szakmai tanfolyamokkal történő kibővítésére irányuló javaslat egyelőre nem haladhatja meg a posztgraduális képzés kereteit.

Az előadó támogatja továbbá az EIT irányítási és igazgatási struktúráinak ésszerűsítésére és az ezek feladatainak további egyértelműsítésére irányuló terveket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelésére vonatkozó szabályok a részvételi szabályokban kerülnek meghatározásra.

(4) A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelésére vonatkozó szabályok a részvételi szabályokban kerülnek meghatározásra. Ugyanakkor az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek (az EIT-nek) innovatív szerepet kell játszania a szellemi tulajdonjogok kezelését célzó, az átláthatóságot és a cserét elősegítő eszközök kifejlesztésében, lehetővé téve a köz- és magánszféra szereplői (különösen a kis- és középvállalkozások) számára a kutatásokban való részvételt és a találmányok felhasználását.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az EIT-nek még inkább elő kellene mozdítania a kiválósági védjeggyel ellátott EIT-oklevelek és -diplomák tagállamok általi elismerését.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) Az EIT-nek támogatnia kell az innovációval kapcsolatos multidiszciplináris megközelítéseket, ideértve a nem technológiai megoldásokat, szervezeti megközelítéseket, új üzleti modelleket, nyilvános kutatást és más, együttműködést célzó megközelítéseket.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek összetételét. Ésszerűsíteni kell az EIT igazgatótanácsának működését, és még világosabbá kell tenni az igazgatótanács és az igazgató szerepét és feladatait.

(8) Egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek összetételét, aminek tükröznie kell a tudásháromszög mindhárom dimenzióját. Ésszerűsíteni kell az EIT igazgatótanácsának működését, és még világosabbá kell tenni az igazgatótanács, az igazgató és a végrehajtó bizottság szerepét és feladatait.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A TIT-eknek szakmai képzések biztosításával bővíteniük kell oktatási tevékenységüket.

(10) A TIT-eknek a posztgraduális tanulmányokat folytatók számára nyújtott szakmai képzések biztosításával bővíteniük kell oktatási tevékenységüket.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az átfogó EU-szintű felügyeleti és értékelési rendszerrel való összhang biztosításához szükséges, hogy a Bizottság és az EIT együttműködjön a TIT-ek felügyeletének és értékelésének megszervezése terén.

(11) Az átfogó EU-szintű felügyeleti és értékelési rendszerrel való összhang biztosításához szükséges, hogy a Bizottság és az EIT együttműködjön a TIT-ek felügyeletének és értékelésének megszervezése terén. Különösen a TIT-ek és az EIT felügyeletére vonatkozó elveket kell egyértelművé tenni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„»felsőoktatási intézmény«: az »Erasmus mindenkinek« programot létrehozó XXX/20XX/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 2. cikke szerinti értelemben vett intézmény.”

„»felsőoktatási intézmény«: az »Erasmus mindenkinek« programot létrehozó XXX/20XX/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti értelemben vett intézmény.”

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és regionális hatóságok képviselői, az üzleti élet, a felsőoktatás és a kutatás terén tevékenykedő érdekképviseleti szervek és egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, valamint a tudásháromszög különböző területein működő más érdekelt felek számára nyitott fórum.

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és regionális hatóságok képviselői, az üzleti élet, a felsőoktatás, a kutatás, a civil társadalmi szervezetek és a klaszterszervezetek terén tevékenykedő érdekképviseleti szervek és egyedi jogalanyok, valamint a tudásháromszög különböző területein működő más érdekelt felek számára nyitott platform.”

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

294/2008/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának javításával hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és versenyképességhez. Ezt a legmagasabb színvonalú felsőoktatás, kutatás és innováció elősegítése és integrálása révén teszi.

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának javításával hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és versenyképességhez. Ezt a legmagasabb színvonalú felsőoktatás, kutatási tevékenységek és innováció közötti szinergiák, együttműködés és ezek integrációja révén kell elérni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a pont (új)

294/2008/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

2. A Bizottság az igazgatótanács ülésein való részvétel céljából a tudásháromszög három dimenzióját képviselő megfigyelőket jelölhet ki.”

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – b pont

294/2008/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) évente legalább egyszer összehívja az érintett felek fórumát, hogy tájékoztatást adjon tevékenységeiről, tapasztalatairól, a bevált gyakorlati megoldásokról és az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való hozzájárulásról. Az érdekelt feleket felkéri véleményük kifejtésére.

j) évente legalább egyszer összehívja az érintett felek fórumát, hogy tájékoztatást adjon tevékenységeiről, tapasztalatairól, a bevált gyakorlati megoldásokról és az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való hozzájárulásról. Az összes érdekelt felet felkéri véleményük kifejtésére.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – a pont

294/2008/EK rendelet

7 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és kijelölését az innovációs tervben meghatározott prioritási területeknek és ütemtervnek megfelelően végzi.

(1a) Az EIT-nek kell elindítania a TIT-ek kiválasztását, és annyi TIT-et kell kijelölnie az általuk képviselt minőség alapján, és azzal a feltétellel, hogy megfelelnek a kiválasztásukra és az odaítélésükre vonatkozó minimumkövetelményeknek, amennyi pénzügyileg csak lehetséges.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – a a pont (új)

294/2008/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„g) készség a TIT-eken kívüli egyéb szervezetekkel és hálózatokkal, többek között a kevésbé jól teljesítő régiókkal való együttműködésre a bevált gyakorlatok megosztása és a kiválóság érdekében.”

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – c pont

294/2008/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A TIT létrehozásához követelmény legalább három, különböző tagállamban alapított szervezet részvétele. E partnerszervezeteknek a részvételi szabályok 7. cikke értelmében egymástól függetlennek kell lenniük.

(3) A TIT létrehozásához követelmény legalább három, különböző tagállamban alapított szervezet részvétele. Amennyiben az egyik partnerszervezet európai területi együttműködési csoportosulás, úgy az EIT-nek kell megszabnia olyan különleges rendelkezéseket, amelyek figyelembe veszik azt a tényt, hogy az európai területi együttműködési csoportosulás nemzetközi természetű. E partnerszervezeteknek a részvételi szabályok 7. cikke értelmében egymástól függetlennek kell lenniük.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 8 a pont (új)

294/2008/EK rendelet

8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A 8. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ba) terjesszék a közös kérdéskörökkel – például a képesítések kölcsönös elismerésével és a hatékony tanítási gyakorlattal – kapcsolatos bevált gyakorlatokat.”

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

294/2008/EK rendelet

15 cikk – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) éves jelentés, minden év június 30-ig. A jelentés ismerteti az előző naptári évben az EIT és a TIT által végzett tevékenységeket, és a megállapított célkitűzések, mutatók és menetrend vonatkozásában értékeli az eredményeket, a végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, a forrásfelhasználást és az EIT általános működését.

b) éves jelentés, amelyet minden év június 30-ig közzé kell tenni. A jelentés ismerteti az előző naptári évben az EIT és a TIT által végzett tevékenységeket, és a megállapított célkitűzések, mutatók és menetrend vonatkozásában értékeli az eredményeket, a végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, a forrásfelhasználást és az EIT általános működését. Az EIT igazgatója minden évben benyújtja az éves jelentést az Európai Parlament illetékes bizottságainak.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

13.12.2011

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

20.4.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Chrysoula Paliadeli

2.2.2012

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2012

19.6.2012

20.6.2012

 

Az elfogadás dátuma

19.9.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (18.9.2012)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

A vélemény előadója: Ivars Godmanis

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletről szóló javaslatról megállapodás nem születik;

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1b) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására1; megismétli, hogy elegendő további forrást kell biztosítani a következő többéves pénzügyi keretben ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja meglévő politikai prioritásait és a Lisszaboni Szerződésben meghatározott új feladatait, valamint hogy előre nem látható események esetén válaszlépéseket tudjon tenni; rámutat arra, hogy még ha legalább 5%-kal emelnénk is a 2013-as szinthez képest a következő többéves pénzügyi keret forrásainak szintjét, ez csak korlátozott mértékben járulna hozzá az elfogadott uniós célkitűzések és kötelezettségvállalások megvalósításához, illetve a közösségi szolidaritás elvéhez; felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja ezt a megközelítést, határozza meg egyértelműen, hogy mely politikai prioritásait vagy projektjeit lehet teljes egészében elvetni annak ellenére, hogy európai hozzáadott értékük bebizonyosodott;

 

_______________

 

1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás  3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) emlékeztet továbbá azon álláspontjára, mely szerint a következő többéves pénzügyi keretben – az európai hozzáadott érték és a kiválóság elvével összhangban – a költségvetési források nagyobb koncentrációját kell megvalósítani a gazdasági növekedést és a versenyképességet ösztönző területeken, például a kutatás és az innováció terén;

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia kiemelkedő szerepet szán az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek (a továbbiakban: EIT), amely több kiemelt kezdeményezéshez hozzájárul.

(1) Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia kiemelkedő szerepet szán az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek (a továbbiakban: EIT), amelynek célja, hogy hozzájáruljon több kiemelt kezdeményezéshez, többek között az Innovatív Unió és a Mozgásban az ifjúság kiemelt kezdeményezésekhez.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az EIT jelentős magánszektorbeli forrásokat is be fog vonzani a tevékenységeihez, megerősítve ezzel az Unió innovációs kapacitását.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A köz- és magánforrásból származó pénzügyi erőforrások mozgósítása, összegyűjtése és kiegészítése révén maximálisra kell növelni az uniós EIT-finanszírozást.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Meg kell határozni a tudományos és innovációs társulásoknak (a továbbiakban: TIT) szánt EIT-hozzájárulás nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek pénzügyi forrásainak eredetét.

(7) Meg kell határozni a tudományos és innovációs társulásoknak (a továbbiakban: TIT) szánt EIT-hozzájárulás nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek pénzügyi forrásainak eredetét. Az EIT-nek nagyobb szinergiát és a lehető legnagyobb mértékű komplementaritást kell kiépítenie a strukturális alapokkal.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A TIT-eknek keresniük kell a releváns európai uniós kezdeményezésekkel való szinergiákat.

(12) A TIT-eknek keresniük kell a releváns európai uniós kezdeményezésekkel való szinergiákat. E szinergiák nem gátolhatják a kutatási, innovációs és oktatási kiválóság elvének érvényesítését, amelyre az EIT-nek törekednie kell.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az EU és a tagállamok által kutatási, innovációs és oktatási célokra fordított kiadásokat jobban kell koordinálni egymást kiegészítő jellegük, hatékonyságuk és láthatóságuk fokozása, valamint jobb költségvetési szinergiák biztosítása érdekében.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A fő hajtóerőnek a kiválóságnak kell lennie az EIT egésze számára, miközben előmozdítják a részvétel kiterjesztését annak érdekében, hogy Európa-szerte ösztönözzék a kiválóságot, ideértve a „kiválóság lépcsőjének”elképzelését, valamint hogy ösztönözzék az erős, de alacsony fejlettségű kiváló egységek részvételét.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A TIT-ek tevékenységeinek finanszírozására, felügyeletére és értékelésére vonatkozó követelményeket és eljárásokat az EIT-nek azelőtt kell elfogadnia, hogy megindulna a TIT-ek kiválasztásának folyamata.

(14) A TIT-ek tevékenységeinek finanszírozására, felügyeletére és értékelésére vonatkozó követelményeket és eljárásokat az EIT-nek azelőtt kell elfogadnia, hogy megindulna a TIT-ek kiválasztásának folyamata, mindeközben pedig az egyszerűsítési intézkedések végrehajtása kiemelt jelentőségű.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Fontos biztosítani az EIT pénzgazdálkodásának hatékonyságát és eredményességét és a TIT-ek minél hatékonyabb és felhasználóbarátabb végrehajtását.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A Bizottságnak meg kell erősítenie az EIT-tevékenységek bizonyos vonatkozásainak végrehajtása terén játszott szerepét.

(18) A Bizottságnak meg kell erősítenie az EIT-tevékenységek bizonyos vonatkozásainak végrehajtása terén játszott szerepét. A Bizottság a program végrehajtását az eredmények és a hatások értékelésére szolgáló kulcsfontosságú mutatók segítségével évente ellenőrzi. Az EIT-célkitűzések teljesülésének mértékét minimálisan e mutatók – többek között a megfelelő kiindulási alapértékek – alapján kell értékelni.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Az EIT tevékenységei vonatkozásában biztosítani kell a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot, elszámoltathatóságot, az uniós költségvetési hozzájárulások demokratikus ellenőrzését, különösen ami az Unió céljainak teljesítéséhez való – mind várható, mind megvalósult – hozzájárulásukat illeti.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és regionális hatóságok képviselői, az üzleti élet, a felsőoktatás és a kutatás terén tevékenykedő érdekképviseleti szervek és egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, valamint a tudásháromszög különböző területein működő más érdekelt felek számára nyitott fórum.”

(10) »az érintett felek fóruma«: nemzeti és regionális hatóságok képviselői, az üzleti élet, a felsőoktatás, a kutatás terén tevékenykedő érdekképviseleti szervek és egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, civil társadalmi szervezetek, valamint a tudásháromszög különböző területein működő más érdekelt felek számára nyitott fórum.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

294/2008/EK rendelet

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának javításával hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és versenyképességhez. Ezt a legmagasabb színvonalú felsőoktatás, kutatás és innováció elősegítése és integrálása révén teszi. Az EIT 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét célkitűzéseit és eredménymutatóit a Horizont 2020 keretprogram határozza meg.

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának javításával hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és versenyképességhez. Ezt a kiváló felsőoktatás, kutatás és innováció ösztönzése és integrálása révén teszi. Az EIT 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó általános célkitűzéseit, konkrét célkitűzéseit és eredménymutatóit a Horizont 2020 keretprogram határozza meg.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont

294/2008/EK rendelet

7a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók alapján a Bizottsággal együttműködve megszervezi az egyes TIT-ek teljesítéseinek, eredményeinek és hatásának folyamatos felügyeletét és időszakos külső értékelését.

Az EIT a kulcs-teljesítménymutatók alapján a Bizottsággal együttműködve megszervezi az egyes TIT-ek teljesítéseinek, eredményeinek és hatásának folyamatos felügyeletét és időszakos külső értékelését. Az EIT-célkitűzések teljesülésének mértékét minimálisan e mutatók – többek között a megfelelő kiindulási alapértékek – alapján értékelik. Az EIT teljesítéseinek javítása érdekében a TIT-ek tevékenységének mérhető hatással kell lennie a fenntartható, innovatív induló (start-up) és hasznosító (spin-off) vállalkozásokra, nevezetesen az EIT-oklevelesek és az EIT-képzésben részesülők vállalkozói és hálózatépítési tevékenységeinek támogatásával.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 15 pont

294/2008/EK rendelet

19 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Horizont 2020 keretprogramból e rendelet végrehajtására fordítandó pénzügyi keret a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 3182,230 millió EUR. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi kereten belül. Az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulást e pénzügyi kereten belül kell biztosítani.

A költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti xxx/201z-i intézményközi megállapodás [17]. pontja értelmében a Horizont 2020 keretprogramból e rendelet végrehajtására fordítandó pénzügyi keret a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra legfeljebb 3182,230 millió EUR. Az éves költségvetési eljárás során ez az összeg képezi a költségvetési hatóság számára az elsődleges hivatkozási alapot. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendelet és a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti xxx/201z -i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek sérelme nélkül. Az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulást e pénzügyi kereten belül kell biztosítani.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

13.12.2011

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ivars Godmanis

6.2.2012

Az elfogadás dátuma

6.9.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Luigi Berlinguer

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (13.7.2012)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

A vélemény előadója: Mészáros Alajos

RÖVID INDOKOLÁS

A 294/2008/EK rendelet Európa innovációs kapacitásának megerősítése céljával hozta létre az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT). Ez az első uniós próbálkozás a felsőoktatás, a kutatás és az innováció integrálására az úgynevezett „tudásháromszögbe”. Az integráció elsősorban a tudományos és innovációs társaságok (TIT-ek) segítségével történik, amelyek társadalmi kihívásokra válaszul szolgáló, hosszú távú együttműködéseket hoznak létre a szervezetek között. Az EIT 2010-ben kezdte meg működését, székhelye Budapest.

A Bizottság módosításokat terjesztett elő az EIT létrehozásáról szóló rendelethez. A javasolt változtatások a kezdeti fázisban levont tanulságokon, a külső értékelési jelentések ajánlásain, valamint az EIT tekintetében érintett felekkel folytatott széleskörű konzultáció eredményein alapulnak. Ez a módosító rendelet szorosan kapcsolódik továbbá az EIT stratégiai innovációs tervére irányuló, az EIT igazgatótanácsának javaslatára építő előterjesztéshez.

Az előadó véleményét a következő négy szempont köré építi fel:

Az EIT irányítási rendszereinek javítása és az uniós intézményekkel folytatott párbeszéd erősítése

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek összetételét. Pontosabban meg kell határozni például az igazgatótanács és az igazgató feladatait. Az igazgatótanácsnak és az igazgatónak mindig az EIT érdekeit szem előtt tartva, független és pártatlan módon kell eljárnia. Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy az uniós intézményeket megfelelő mértékben be kell vonni az EIT munkaprogramjainak kidolgozásába.

A részvétel valamennyi tagállamra történő kiszélesítése, valamint az EIT rendszerei közötti szinergiák előmozdítása, elsősorban a kkv-k javára

A nyitottságnak, az átláthatóságnak és az érdekek egyensúlyának az irányítási elvek középpontjában kell lennie, és ezért az új ötletekkel szolgáló, az Unió bármely részéből érkező új belépők részvételének fokozódását és különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részvételének növekedését be kell építeni a TIT-ek növekedési stratégiájába. Annak ellenére, hogy a piacok szerkezete különböző, fontos, hogy a kkv-k számára lehetőség nyíljon a tudományos és innovációs társaságokban (a TIT-ekben) való teljes körű részvételre. Adott esetben állami vállalatokat és helyi hatóságokat, valamint nem kormányzati szervezeteket is be kell vonni a TIT-ekbe.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelése

Az előadó úgy véli, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelésére vonatkozó szabályoknak biztosítaniuk kell a jogtulajdonosok és a felhasználók közötti megfelelő egyensúlyt. A szabályoknak útmutatásként és modellként kell szolgálniuk, előmozdítva a tudás átadását és terjesztését a TIT-ek keretén belül és szélesebb körben, Unió-szerte egyaránt.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelésére vonatkozó szabályok a részvételi szabályokban kerülnek meghatározásra.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok kezelésére és az eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok a részvételi szabályokban kerülnek meghatározásra, és biztosítják a jogtulajdonosok és a felhasználók közötti megfelelő egyensúlyt. Az Európai Bizottság az EIT-vel konzultálva útmutatást ad a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok innovatív, a tudás átadását és terjesztését a TIT-ek keretén belül és szélesebb körben, Unió-szerte egyaránt előmozdító modelljeire vonatkozóan.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EIT-nek szorosan együtt kell működnie a kis- és középvállalkozásokkal (kkv-kkal), hogy biztosítsa e vállalkozások aktív részvételét a TIT-ek tevékenységeiben. Adott esetben állami vállalatokat és helyi hatóságokat, valamint nem kormányzati szervezeteket is be kell vonni a TIT-ekbe.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Meg kell határozni a tudományos és innovációs társulásoknak (a továbbiakban: TIT) szánt EIT-hozzájárulás nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek pénzügyi forrásainak eredetét.

(7) Meg kell határozni a tudományos és innovációs társulásoknak (a továbbiakban: TIT) szánt EIT-hozzájárulás nagyságrendjét, és tisztázni kell a TIT-ek pénzügyi forrásainak eredetét. Az uniós támogatást a TIT-eket más magán- vagy állami finanszírozási források keresésére ösztönző erőnek kell tekinteni, és az uniós intézményeknek a jövőben figyelembe kell venniük az uniós támogatás ösztönző erőként történő felhasználásának felülvizsgálatát.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek összetételét. Ésszerűsíteni kell az EIT igazgatótanácsának működését, és még világosabbá kell tenni az igazgatótanács és az igazgató szerepét és feladatait.

(8) Egyszerűsíteni kell az EIT szerveinek összetételét. Ésszerűsíteni kell az EIT igazgatótanácsának működését, és még világosabbá kell tenni az igazgatótanács és az igazgató szerepét és feladatait. Az igazgatótanácsnak és az igazgatónak az EIT érdekeit szem előtt tartva, független, pártatlan és átlátható módon kell eljárnia.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT hároméves munkaprogramjának figyelembe kell vennie a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott konkrét EIT-célkitűzésekről szóló bizottsági véleményt, illetve annak más európai uniós szakpolitikákat és eszközöket kiegészítő jellegét.

Az EIT hároméves munkaprogramjának figyelembe kell vennie a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács véleményét a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott konkrét EIT-célkitűzésekről, illetve annak más európai uniós szakpolitikákat és eszközöket kiegészítő jellegét. E program kidolgozásába megfelelő mértékben be kell vonni ezeket az uniós intézményeket.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – c pont

294/2008/EK rendelet

2 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) „az érintett felek fóruma”: nemzeti és regionális hatóságok képviselői, az üzleti élet, a felsőoktatás és a kutatás terén tevékenykedő érdekképviseleti szervek és egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, valamint a tudásháromszög különböző területein működő más érdekelt felek számára nyitott fórum.

(10) „az érintett felek fóruma”: nemzeti és regionális hatóságok képviselői, az üzleti élet, a felsőoktatás és a kutatás terén tevékenykedő érdekképviseleti szervek és egyedi jogalanyok, klaszterszervezetek, valamint a civil társadalom egyéb érdekelt felei és a tudásháromszög különböző területein működő más érdekelt felek számára nyitott fórum.

Indokolás

A Bizottság 2011/0384(COD) javaslata folytán hozzáadott (10) bekezdést követve.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

294/2008/EK rendelet

3 cikk – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának javításával hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és versenyképességhez. Ezt a legmagasabb színvonalú felsőoktatás, kutatás és innováció elősegítése és integrálása révén teszi.

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának javításával hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és versenyképességhez. Ezt a legmagasabb színvonalú felsőoktatás, kutatás, innováció és vállalkozói tevékenységek elősegítése és integrálása révén teszi.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – b pont

294/2008/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) évente legalább egyszer összehívja az érintett felek fórumát, hogy tájékoztatást adjon tevékenységeiről, tapasztalatairól, a bevált gyakorlati megoldásokról és az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való hozzájárulásról. Az érdekelt feleket felkéri véleményük kifejtésére.

j) évente legalább egyszer összehívja az érintett felek fórumát, hogy tájékoztatást adjon tevékenységeiről, tapasztalatairól, a bevált gyakorlati megoldásokról és az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való hozzájárulásról. Valamennyi érdekelt felet felkéri véleményük kifejtésére.

Indokolás

A Bizottság 2011/0384(COD) javaslata folytán hozzáadott (10) bekezdést követve.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – d pont

294/2008/EK rendelet

7 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A TIT-et alkotó partnerszervezetek többségének a tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie. Minden TIT-ben legalább egy felsőoktatási intézménynek és egy magáncégnek részt kell vennie.”

(4) A TIT-et alkotó partnerszervezetek többségének a tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie. Minden TIT-et legalább egy felsőoktatási intézménynek és egy magánvállalatnak kell alkotnia.

Indokolás

A Bizottság 2011/0384(COD) javaslata folytán hozzáadott (10) bekezdést követve.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 12 bekezdés

294/2008/EK rendelet

15 cikk – a albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) egy, az innovációs terv elfogadott változatán alapuló, gördülő hároméves munkaprogram, amely az EIT és a TIT-ek főbb prioritásaira és a tervezett kezdeményezésekre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a finanszírozási igényekre és forrásokra vonatkozó becslést tartalmaz. Olyan megfelelő mutatókat is magában foglal, amelyek a TIT-ek és az EIT által végzett tevékenységek felügyeletére vonatkoznak. Az előzetes gördülő hároméves munkaprogramot az EIT a Bizottságnak minden n-2 év december 31-ig köteles benyújtani. A Bizottság három hónapon belül véleményezi a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott konkrét EIT-célkitűzéseket, illetve azoknak az uniós politikákkal és eszközökkel fennálló komplementaritását. Az EIT megfelelően figyelembe veszi a Bizottság véleményét, és véleményeltérés esetén megindokolja saját álláspontját. Az EIT a végleges munkaprogramot tájékoztatás céljából benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának;

a) egy, az innovációs terv elfogadott változatán alapuló, gördülő hároméves munkaprogram, amely az EIT és a TIT-ek főbb prioritásaira és a tervezett kezdeményezésekre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a finanszírozási igényekre és forrásokra vonatkozó becslést tartalmaz, figyelembe véve az egyes TIT-ek gazdasági életképességét. Olyan megfelelő mutatókat is magában foglal, amelyek a TIT-ek és az EIT által végzett tevékenységek felügyeletére vonatkoznak. Az előzetes gördülő hároméves munkaprogramot az EIT az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak minden n-2 év december 31-ig köteles benyújtani. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság három hónapon belül véleményezi a Horizont 2020 keretprogramban meghatározott konkrét EIT-célkitűzéseket, illetve azoknak az uniós politikákkal és eszközökkel fennálló komplementaritását. Az EIT megfelelően figyelembe veszi ezeket a véleményeket, és véleményeltérés esetén megindokolja saját álláspontját. Az EIT a végleges munkaprogramot tájékoztatás céljából benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának;

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság figyelmet fordít a felsőoktatási, innovációs és üzleti tapasztalattal rendelkezők egyenlő arányú részvételére, a nemek közötti egyensúlyra, valamint méltányolja a felsőoktatási, kutatói és innovációs tevékenységek mindenkori környezetét Unió-szerte.

A Bizottság figyelmet fordít a felsőoktatási, innovációs és üzleti tapasztalattal rendelkezők egyenlő arányú részvételére, a nemek közötti egyensúlyra, valamint a felsőoktatási, kutatói és innovációs környezet Unió-szerte egyre szélesebb körű részvételére.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács tagjai az EIT érdekei szerint, független módon járnak el, őrködnek céljai és küldetése, identitása és koherenciája felett.

Az igazgatótanács tagjai az EIT érdekei szerint, független, átlátható és pártatlan módon járnak el, őrködnek céljai és küldetése, identitása, autonómiája és koherenciája felett.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – g albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a Bizottság egyetértésével megállapítja az igazgatótanács és a végrehajtó bizottság tagjainak megfelelő tiszteletdíját; e tiszteletdíjak nagyságát a tagállamok által biztosított hasonló tiszteletdíjakkal kell összevetni;

g) a Bizottság egyetértésével megállapítja az igazgatótanács és a végrehajtó bizottság tagjainak megfelelő tiszteletdíját;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – p albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p) nemzetközi szinten népszerűsíti az EIT-t, hogy növelje annak vonzerejét, és így az – a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén elért kimagasló teljesítmény révén – világszínvonalú szervvé válhasson.

p) nemzetközi szinten népszerűsíti az EIT-t, hogy növelje annak tudományos, felsőoktatási és elsősorban üzleti vonzerejét, és így az – a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén elért kimagasló teljesítmény révén – világszínvonalú szervvé válhasson.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 4 szakasz – 3 pont – m albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

m) biztosítja az uniós intézményekkel folytatott megfelelő kommunikációt;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 4 szakasz – 3 pont – n albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

n) az EIT érdekei szerint, független, átlátható és pártatlan módon jár el, őrködve céljai és küldetése, identitása, autonómiája és koherenciája felett.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.12.2011

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Alajos Mészáros

19.12.2011

Vizsgálat a bizottságban

30.5.2012

19.6.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

10.7.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.11.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

CULT

13.12.2011

JURI

13.12.2011

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

19.1.2012

 

 

 

Társbizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

20.4.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Philippe Lamberts

20.1.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2012

18.6.2012

17.9.2012

8.10.2012

Az elfogadás dátuma

28.11.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Alexandra Thein

Benyújtás dátuma

7.12.2012