ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi

12.12.2012 - (COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Philippe Lamberts
Atzinumu sagatavoja (*): Chrysoulia Paliadeli, Kultūras un izglītības komiteja
(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 50. pants


Procedūra : 2011/0384(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0403/2012
Iesniegtie teksti :
A7-0403/2012
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0817),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 173. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0467/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Kultūras un izglītības komitejas, Budžeta komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0403/2012),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) “Eiropa 2020 — Eiropas gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijā” ir paredzēta izšķirīga loma Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (turpmāk „EIT”), kas veicina vairāku pamatiniciatīvu īstenošanu.

(1) “Eiropa 2020 — Eiropas gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijā” ir paredzēta izšķirīga loma Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (turpmāk „EIT”), kura mērķis ir veicināt vairāku pamatiniciatīvu, it īpaši pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība” un “Jaunatne kustībā”, īstenošanu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) No 2014. līdz 2020. gadam EIT būtu jāveicina Pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2014.-2020. gadam “Apvārsnis 2020” (turpmāk “Apvārsnis 2020”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. XX/XXXX, mērķu sasniegšana, integrējot pētniecības, inovāciju un izglītības zināšanu triādi.

(2) No 2014. līdz 2020. gadam EIT būtu jāveicina Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (turpmāk “Apvārsnis 2020”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. XX/XXXX, mērķu sasniegšana, integrējot pētniecības, inovāciju un izglītības zināšanu triādi, lai sekmētu izcilību un paātrinātu inovācijas.

Pamatojums

EIT mērķis ir integrēt visas trīs zināšanu triādes daļas, lai sekmētu izcilību, kas savukārt paātrina inovācijas.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Dalības noteikumos ir paredzēti intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības noteikumi.

(4) Dalības noteikumos un EIT stratēģiskajā inovāciju programmā ir paredzēti noteikumi par pētījumu rezultātu izplatīšanu, nodrošinot brīvu piekļuvi tiem, licencēšanu un intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldību.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) EIT un Zināšanu un inovāciju kopienām (turpmāk “ZIK”) kā vadošajiem Eiropas inovāciju institūtiem būtu jācenšas apzināt un sekmēt inovatīvu praksi intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldībā, veicinot pārredzamību, zināšanu nodošanu un izplatīšanu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) EIT būtu tieši jāsadarbojas ar valstu un reģionālajiem pārstāvjiem un citām inovācijas ķēdes ieinteresētajām personām, nodrošinot abpusējus ieguvumus. Lai nodrošinātu sistemātiskāku šāda veida apspriešanu un apmaiņu, būtu jāorganizē EIT ieinteresēto personu forums, apvienojot plašāku tranversālajos jautājumos ieinteresēto personu loku.

(6) EIT būtu tieši jāsadarbojas ar valstu un reģionālajiem pārstāvjiem un citām inovācijas ķēdes ieinteresētajām personām, nodrošinot abpusējus ieguvumus. Lai nodrošinātu sistemātiskāku šāda veida apspriešanu un apmaiņu, būtu jāorganizē EIT ieinteresēto personu forums, apvienojot kopējā platformā visas ZIK un plašāku transversālajos jautājumos ieinteresēto personu loku. Lai nodrošinātu plašāku ieinteresēto personu līdzdalību, EIT būtu jāīsteno attiecīgas informatīvas kampaņas Eiropas universitātēs un valsts, reģionālās un vietējās iestādēs, kas iesaistītas pētniecības, izstrādes un inovāciju politikā. ZIK arī būtu jāievieš procedūras regulārām apspriedēm ar ieinteresētajām personām attiecīgajā darbības jomā.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) EIT būtu jāpievērš uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta dažādu zināšanu triādes dalībnieku līdzvērtīga līdzdalība ZIK, īpaši pievēršoties mazo dalībnieku un MVU iesaistīšanai. EIT jo īpaši būtu ciešāk jāsadarbojas ar MVU, lai nodrošinātu to aktīvu līdzdalību ZIK darbībā. Turklāt ZIK darbībā attiecīgi jāiesaista arī valsts uzņēmumi un pašvaldību iestādes, kā arī bezpeļņas organizācijas.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) EIT būtu pastiprināti jāsekmē to EIT zinātnisko grādu un diplomu atzīšana dalībvalstīs, kuriem ir izcilības marķējums.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) EIT pēc savas būtības un struktūras veicina daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu pieeju inovācijām un uzņēmējdarbībai, tostarp ar tehnoloģijām nesaistītu risinājumu, organizatorisku pieeju, jaunu uzņēmējdarbības modeļu izstrādi, sistēmu inovācijas un novatoriskus risinājumus valsts sektorā, kā papildinājumu, kas vajadzīgs tehnoloģiskiem un tehniskiem inovācijas pasākumiem.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c) Sociālie uzņēmumi, kas piedāvā ļoti inovatīvas preces un pakalpojumus, var palīdzēt risināt galvenās sabiedrības problēmas. Tādēļ būtiskai daļai no EIT un ZIK īstenotajām darbībām ir jābūt sociālajām inovācijām un sociālajai uzņēmējdarbībai.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs zināšanu un inovācijas kopienās (turpmāk „ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK finanšu līdzekļu avoti.

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs zināšanu un inovācijas kopienās (turpmāk „ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK finanšu līdzekļu avoti. EIT jo īpaši vajadzētu būt ieguldītājam, un tā piešķirtais finansējums būtu jāizmanto kā līdzeklis citu privātā vai publiskā finansējuma avotu, tostarp citu ES fondu, ietekmes palielināšanai. Būtu precīzi jānosaka šīs ietekmes palielināšanas instrumenta līmenis.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un papildus jāprecizē valdes un direktora loma un uzdevumi.

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs, tajā jāatspoguļo visas zinību triādes dimensijas un jācenšas panākt dzimumu līdzsvars. Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un papildus jāprecizē valdes un direktora loma un uzdevumi. Valdei un direktoram būtu jādarbojas EIT interesēs neatkarīgā, objektīvā un pārredzamā veidā.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Jaunās ZIK, tostarp to prioritārās jomas un atlases procesa organizēšana un grafiks, būtu jānosaka stratēģiskajā inovācijas programmā paredzētajā kārtībā.

(9) EIT var piešķirt sava budžeta līdzekļus jau izveidotām vai jaunatlasītām ZIK.

 

EIT no 2014. gada būtu jāuzsāk ne vairāk kā četru jaunu ZIK atlases process stratēģiskajā inovāciju programmā paredzēto tematisko prioritāšu jomās.

 

EIT no 2018. gada būtu jāizsludina turpmākie aicinājumi ZIK atlasei pārējās stratēģiskajā inovāciju programmā paredzētajās tematiskajās jomās vai jaunās tematiskajās jomās, kas noteiktas saistībā ar „Apvārsnis 2020” mērķiem.

 

(9a) Jaunās ZIK būtu jānosaka un jāatlasa EIT atklātā, pārredzamā un uz konkurences principu balstītā procesā, nodrošinot skaidrību un paredzamību potenciālajiem dalībniekiem. ZIK atlases procesā būtu jābalstās uz minimālajiem nosacījumiem par atbilstības kritērijiem un jāievēro atlases kritēriji par priekšlikuma potenciālu, kvalitāti un dzīvotspēju.

 

(9b) EIT būtu jāņem vērā, ka ne visām ZIK ir vienādas vajadzības finansējuma ziņā, jo dažas no tām ir kapitālietilpīgākas par citām. Tādēļ EIT būtu jānosaka finansiālā atbalsta apjoms, ko tas sniegs ZIK.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) ZIK būtu jāpaplašina to izglītojošo pasākumu klāsts, nodrošinot profesionālās apmācības kursus.

(10) ZIK būtu jāpaplašina to izglītojošo pasākumu klāsts, nodrošinot profesionālās apmācības un vasaras kursus, tālmācības kursus un prakses iespējas pēcdiploma studiju programmu studentiem. EIT būtu jāiegulda līdzekļi pasaules līmeņa EIT zīmola izveidē inovatīvas uzņēmējdarbības izglītības jomā.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) EIT un ZIK ar ES un dalībvalstu politiku būtu jāpanāk sinerģija izglītības jomā, lai turpmāk nodrošinātu vajadzīgo cilvēkkapitālu, kas ir būtiski, lai Eiropa varētu ieņemt vadošo lomu zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomās. Šajā saistībā būtu jāveicina izglītība zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas nozarēs, kā arī jānodrošina apmācība uzņēmējdarbības jomā, prakses iespējas un dotācijas Eiropas jauniešiem un labākajiem vidusskolēniem un studentiem.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai nodrošinātu atbilstību vispārējai ES līmeņa uzraudzības un izvērtēšanas sistēmai, Komisijai un EIT ir jāsadarbojas ZIK darbības uzraudzības un izvērtēšanas organizēšanas jomā.

(11) Lai nodrošinātu atbilstību vispārējai ES līmeņa pārraudzības un izvērtēšanas sistēmai, Komisijai un EIT ir jāsadarbojas ZIK darbības pārraudzības un izvērtēšanas organizēšanas jomā. Jo īpaši būtu jāprecizē ZIK un EIT pārraudzības principi. EIT būtu jānodrošina ZIK savstarpējā koordinēšana un sadarbība, lai panāktu sinerģiju un radītu pievienoto vērtību daudzo EIT partneru mijiedarbībai.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) ZIK būtu jācenšas veidot sinerģiju ar attiecīgajām Eiropas Savienības iniciatīvām.

(12) ZIK būtu jācenšas veidot sinerģija ar attiecīgajām Eiropas līmenī izveidotajām pētniecības un inovāciju iniciatīvām un instrumentiem, tostarp ar Eiropas inovāciju partnerībām, SET plānā noteiktajām Eiropas rūpniecības iniciatīvām un citām publiskā un privātā sektora partnerībām.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) ZIK būtu jādarbojas kā „inovācijas katalizatoriem”, kas spēj radīt ievērojamu skaitu ļoti vajadzīgo novatoru, kuri nodrošinās uzņēmējdarbības kultūras un pieredzes pārnesi un spēs radīt inovatīvus, uz zināšanām balstītus MVU un pārveidot jau esošos uzņēmumus. ZIK vajadzētu būt par paraugu un viegli reproducējamu sadarbības modeli citām Eiropas, reģionālajām un valsts pētniecības, attīstības un inovāciju kopienām, lai varētu konsolidēt struktūrfondus, kas palīdzētu īstenot Eiropas mērķus inovāciju jomā.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b) Būtu labāk jākoordinē pētniecībai, inovācijām un izglītībai paredzēto ES un dalībvalstu līdzekļu izlietojums, lai nodrošinātu papildināmību, lielāku efektivitāti un redzamību, kā arī panāktu labāku budžeta sinerģiju.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Lai nodrošinātu dažādu dalībvalstu organizāciju lielāku līdzdalību ZIK, vismaz trīs dažādās dalībvalstīs būtu jādibina partnerorganizācijas.

(13) Lai nodrošinātu dažādu dalībvalstu organizāciju lielāku līdzdalību ZIK, vismaz trīs dažādās dalībvalstīs būtu jādibina partnerorganizācijas. EIT būtu jāsekmē līdzdalības paplašināšana un jāveicina izcilība Eiropas mērogā. Būtu arī jānodrošina piekļuves tiesības visām Eiropas augstas kvalitātes universitātēm, pētniecības kopienām, mazām pētniecības grupām un privātā sektora dalībniekiem, tostarp ļoti inovatīviem jaundibinātiem uzņēmumiem.

 

(13a) EIT un ZIK būtu jāizvērš informatīvie pasākumi un jāveido saziņas un informācijas apmaiņas kanāli ar iestādēm un citiem partneriem jaunajos un potenciālajos izcilības centros, jo īpaši acīmredzama pieprasījuma gadījumos, lai tie varētu iesaistīties un līdzdarboties attiecīgajās darbībās.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Pirms sākt ZIK atlases procesu, EIT būtu jāpieņem ZIK darbību finansēšanas, uzraudzības un izvērtēšanas kritēriji un procedūras.

(14) Pirms sākt ZIK atlases procesu, EIT būtu jāpieņem ZIK darbību finansēšanas, uzraudzības un izvērtēšanas kritēriji un procedūras. Būtiska ikgadējā finansiālā ieguldījuma daļa ZIK tiks piešķirta, pamatojoties uz konkurētspējas pārskata mehānismu.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Ir svarīgi nodrošināt pareizu EIT finanšu pārvaldību un ZIK īstenošanu pēc iespējas efektīvākā un lietotājiem draudzīgākā veidā. EIT būtu jācenšas samazināt ZIK administratīvo slogu.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) EIT trīsgadu darba programmā būtu jāņem vērā Komisijas atzinums par EIT konkrētajiem mērķiem, kas noteikti programmā „Apvārsnis 2020”, un tā saderību ar Eiropas Savienības politiku un tiesību aktiem.

(15) EIT trīsgadu darba programmā būtu jāņem vērā Komisijas atzinums un Eiropas Parlamenta un Padomes viedoklis. Būtu jāizveido regulārs EIT un Eiropas Parlamenta dialogs.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) EIT izvērtējumam būtu savlaicīgi jāpapildina 2017. un 2023. gadā gaidāmais pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” izvērtējums.

(17) EIT izvērtējumam būtu jāļauj tiešā veidā salīdzināt tā darbību un galvenos rādītājus ar attiecīgajiem pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” instrumentiem un būtu savlaicīgi jāpapildina 2017. un 2023. gadā gaidāmais pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” izvērtējums.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Komisijai būtu jāpalielina tās loma konkrētu EIT darbības aspektu īstenošanas uzraudzībā.

(18) Komisijai būtu jāuzlabo konkrētu EIT darbības aspektu īstenošanas uzraudzībā, savukārt EIT būtu jāuzlabo ZIK uzraudzība. Uzraudzībai ir jābūt orientētai uz rezultātiem.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) EIT darbībās būtu jānodrošina maksimāla pārredzamība, pārskatatbildība un Savienības budžeta līdzekļu demokrātiska kontrole, jo īpaši attiecībā uz šo darbību paredzamajiem un īstenotajiem ieguldījumiem Savienības mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – –aa) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-aa) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

 

„1. „inovācijas” ir process, kā arī rezultāts, kas apvieno dažāda veida zināšanas, spējas un prasmes un kurā jaunas idejas palīdz reaģēt uz sabiedrības vai ekonomiskajām vajadzībām un rada jaunus produktus, pakalpojumus, procesus vai uzņēmējdarbības un organizatoriskus modeļus, kas sniedz labumu sabiedrībai un ko var sekmīgi ieviest esošajā tirgū vai kas spēj radīt jaunu tirgu;”

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – –ab) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-ab) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

„2. „zināšanu un inovāciju kopiena” (ZIK) ir augstākās izglītības iestāžu, pētniecības organizāciju, uzņēmumu un citu ieinteresēto personu autonoma partnerība inovāciju procesā, veidojot stratēģisku tīklu, kura pamatā ir kopīga vidēja un ilgtermiņa inovāciju plānošana, lai izpildītu EIT uzdevumus un veicinātu programmā “Apvārsnis 2020” noteikto mērķu sasniegšanu neatkarīgi no tā konkrētās juridiskās formas;”

Pamatojums

Lai pilnībā nostiprinātu EIT kā programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanas instrumentu, ir jāuzsver saikne starp ZIK nozīmi un īpašajiem programmas „Apvārsnis 2020” mērķiem.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

 

„5. „partnerorganizācija” ir organizācija, kas ir kādas ZIK locekle, un tā var jo īpaši būt arī augstākās izglītības iestāde, pētniecības organizācija, publisks vai privāts uzņēmums, finanšu iestāde, reģionāla vai vietēja iestāde, fonds vai bezpeļņas organizācija;”

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. „augstākās izglītības iestāde” ir iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma (EK) Nr. XXX/20XX, ar ko izveido „Erasmus visiem”, kā definēts 2. pantā;”;

„7. „augstākās izglītības iestāde” ir iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. XXX/20XX, ar ko izveido „Erasmus visiem”, 2. panta nozīmē;”;

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

 

„9. “stratēģiska inovāciju programma” (SIP) ir politikas dokuments, kurā izklāstīta EIT ilgtermiņa stratēģija attiecībā uz turpmākajām iniciatīvām, tostarp pārskats par septiņu gadu laikposmam plānotajām darbībām augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā.”

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – bb) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 9.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

„9.a „reģionālā inovāciju shēma” ir paredzēta, lai paplašinātu līdzdalību ZIK darbībās, un ir vērsta uz partnerībām starp augstākās izglītības iestādēm, pētniecības organizācijām, uzņēmumiem, MVU un citām ieinteresētajām personām no jauniem izcilības centriem, kam ir vēlme un spējas virzīties pa izcilības kāpnēm un kļūt par sistēmām, kas atspoguļo sadarbības centru galvenās iezīmes.”

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

„10) „ieinteresēto personu forums” ir sanāksme, kurā var piedalīties valstu un reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas organizācijas un individuālas struktūras no uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un pētniecības nozarēm, organizāciju kopas, kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras pārstāv zināšanu triādes;”;

„10) „ieinteresēto personu forums” ir platforma, kurā notiek klātienes un virtuālas konferences un pasākumi un kurā var piedalīties valstu, reģionālo un pašvaldību iestāžu pārstāvji, ieinteresētas organizācijas un individuālas struktūras no uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un pētniecības nozarēm, asociācijas, pilsoniskā sabiedrība un organizāciju kopas, kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras pārstāv zināšanu triādes;”;

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 11. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„11) „ZIK pievienotās vērtības darbības” ir tādas darbības, ko īsteno partnerorganizācijas un kuras veicina pētniecības, inovācijas un augstākās izglītības zināšanu triādes integrēšanu, tostarp ZIK izveides, administratīvās un koordinēšanas darbības.”;

„11) „ZIK pievienotās vērtības darbības” ir tādas darbības, ko īsteno partnerorganizācijas un kuras veicina pētniecības, inovācijas un augstākās izglītības zināšanu triādes integrēšanu, tostarp ZIK izveides, administratīvās un koordinēšanas darbības, kā arī veicina EIT vispārējo mērķu sasniegšanu.”;

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

3. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pamatuzdevums un mērķi

Pamatuzdevums un mērķis

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un Savienības inovācijas spējas. EIT to nodrošinās, veicinot un integrējot augstākajiem standartiem atbilstošu augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju.

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas un sociālo attīstību un konkurētspēju, vairojot un paātrinot dalībvalstu un Savienības inovācijas un uzņēmējdarbības spējas, lai rastu risinājumu lielajām Eiropas sabiedrības problēmām. EIT to nodrošina, veicinot sinerģijas, sadarbību un integrāciju starp augstāko izglītību, pētniecību un inovācijām un izcilu uzņēmējdarbību.

EIT vispārējie mērķi, konkrētie mērķi un rezultātu rādītāji 2014.–2020. gadam ir noteikti programmā „Apvārsnis 2020”;

EIT vispārējie mērķi, konkrētie mērķi un rezultātu rādītāji 2014.–2020. gadam ir noteikti programmā „Apvārsnis 2020”;

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

4. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a) regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

„a) valde, kurā līdzsvaroti ir pārstāvēti augsta līmeņa dalībnieki ar pieredzi augstākajā izglītībā, pētniecībā, inovācijās un uzņēmējdarbībā. Valde atbild par EIT darba vadīšanu, ZIK atlasi, noteikšanu un izvērtēšanu, kā arī visiem citiem stratēģiskiem lēmumiem;”

Pamatojums

EIT struktūrās ir jānodrošina līdzsvarota pārstāvju dalība no izglītības, pētniecības, inovācijas un uzņēmējdarbības jomām.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

5. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

regulas 5. panta 1. punktu groza šādi:

(4) regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

(a) dzēš a) apakšpunktu;

„1. Lai sasniegtu savu mērķi, EIT:

 

(a) nosaka savas galvenās prioritātes un darbības, lai sasniegtu vispārējos un konkrētos mērķus;

(b) iekļauj šādu j) apakšpunktu:

(b) vairo izpratni potenciālo partnerorganizāciju vidū, jo īpaši MVU un jauno un potenciālo izcilības centru vidū, lai sekmētu un vienkāršotu to dalību EIT darbībā;

 

(c) atlasa un izraugās ZIK saskaņā ar 7. pantu un vienojoties nosaka to tiesības un pienākumus; sniedz tām piemērotu un ātru atbalstu; piemēro attiecīgus kvalitātes kontroles pasākumus; pārrauga un regulāri izvērtē to darbību; un nodrošina piemērotu koordinācijas līmeni, sekmē efektīvu komunikāciju un tematisko sadarbību starp ZIK un sadarbības centriem;

 

(d) piesaista finanšu līdzekļus no publiskiem un privātiem avotiem un izmanto savus resursus saskaņā ar šo regulu. EIT īpaši tiecas ievērojamu un arvien lielāku sava budžeta daļu iegūt no privātiem avotiem un no ienākumiem, ko rada paša EIT darbības;

 

(e) sekmē tādu grādu un diplomu atzīšanu dalībvalstīs, kurus piešķīrušas augstākās izglītības iestādes, kas ir partnerorganizācijas, un kurus var apzīmēt par EIT grādiem un diplomiem;

 

(f) veicina paraugprakses izplatīšanu par to, kā integrēt zināšanu triādi, lai izveidotu vispārēju inovāciju un zināšanu nodošanas kultūru;

 

(fa) izmantojot ZIK, aktīvi veido saikni ar jauniem izcilības centriem ar sadarbības centru potenciālu, lai paplašinātu Savienības inovācijas spējas. Tas var ietvert atbalstu ZIK sadarbībai un jauno izcilības centru partnerībām saskaņā ar reģionālo inovācijas shēmu, tostarp dvīņošanai, darbinieku apmaiņai un organizētas mobilitātes pasākumiem;

 

(g) attīsta savas spējas un pieredzi, lai kļūtu par pasaules mēroga struktūru attiecībā uz izcilību augstākajā izglītībā, pētniecībā, inovācijā un uzņēmējdarbībā;

 

(h) veicina daudzdisciplīnu pieeju inovācijām, it īpaši ar tehnoloģijām nesaistītus risinājumus, organizatorisku pieeju, jaunus uzņēmējdarbības modeļus, sistēmu inovāciju un novatoriskus risinājumus valsts sektorā;”

 

(i) nodrošina papildināmību, sinerģiju un saskaņotību starp EIT darbību un citām Savienības programmām;

 

(j) sekmē ZIK kļūšanu par izciliem partneriem inovācijas jomā gan Savienībā, gan ārpus tās;

 

(k) izstrādā paraugprakses norādījumus, lai ZIK paraugpraksi un pieredzi nodotu tālāk jaunajām ZIK;

"(j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto personu forumu, lai informētu par EIT darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un ieguldījumu Savienības inovācijas, pētniecības, izglītības politikā un mērķos. Ieinteresētās personas tiek aicinātas paust savu viedokli;”;

(l) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto personu forumu, lai ar ieinteresētajām personām dalītos informācijā un apspriestos par EIT darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un ieguldījumu Savienības inovācijas, pētniecības, izglītības politikā un mērķos un lai saņemtu ieguldījumu no ieinteresētajām personām attiecībā uz EIT darbības programmu, stratēģiju un darbību;”;

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

 

6. pants

 

ZIK

 

1. ZIK savā darbā jo īpaši:

 

a) veic ar inovācijām saistītas darbības un ieguldījumus ar Eiropas pievienoto vērtību, pilnīgi integrējot augstākās izglītības un pētniecības aspektus, lai sasniegtu kritisko masu, un veicinot rezultātu izplatīšanu un izmantošanu;

 

b) veic vadošu un uz inovācijām vērstu pētniecību galvenajās ekonomisko un sociālo interešu jomās, pamatojoties uz Eiropas un valstu pētījumu rezultātiem, kas var stiprināt Eiropas konkurētspēju starptautiskā mērogā un rast risinājumus lielajām sabiedrības problēmām;

„c) veic izglītības un apmācības darbības maģistratūras un doktorantūras līmenī, kā arī piedāvā profesionālās apmācības kursus jomās, kas var nodrošināt atbilstību Eiropas sociālekonomiskajām vajadzībām nākotnē un sekmē ar inovācijām saistītu prasmju attīstību un vadības un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidi, un pētnieku un studentu mobilitāti;

c) veic izglītības un apmācības darbības maģistrantūras un doktorantūras līmenī, kā arī piedāvā profesionālās apmācības kursus jomās, kas var nodrošināt atbilstību Eiropas sociālekonomiskajām vajadzībām nākotnē un Savienības darba tirgus vajadzībām un kas palielina Savienības talantīgo cilvēku skaitu, piesaistot un noturot talantīgākos cilvēkus; sekmē ar inovācijām saistītu prasmju attīstību un vadības un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidi, un pētnieku un studentu mobilitāti, tostarp atbalstot EIT grādu ieguvēju un apmācību saņēmēju tīklu veidošanas pasākumus un uzņēmējdarbību;

 

d) izplata paraugpraksi inovāciju nozarē, vēršot uzmanību uz augstākās izglītības, pētniecības, uzņēmējdarbības, tostarp pakalpojumu un finanšu sektora, sadarbības izveidi;

 

e) pēc iespējas vairāk integrē un koordinē savas darbības attiecībā uz esošajām Eiropas, valstu un reģionālā līmeņa iniciatīvām un vietējā līmeņa instrumentiem pētniecības, attīstības un inovācijas jomā.

 

2. ZIK ir ievērojama vispārēja autonomija noteikt savu iekšējo organizāciju un sastāvu. Jo īpaši ZIK:

 

a) izveido valdi, kurā ir līdzsvaroti pārstāvēti augstākās izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības nozaru pārstāvji;

 

b) ir atvērtas jauniem dalībniekiem, it īpaši MVU, kas partnerībai var sniegt pievienotu vērtību, un vienlaikus ņem vērā partnerības pēctecību;

 

c) darbojas atklāti un pārredzami un ievēro labas pārvaldības kodeksu.

 

2.a ZIK nosaka precīzu darba kārtību un darba metodes. ZIK jo īpaši:

 

a) izstrādā gada uzņēmējdarbības plānu, ietverot tajā konkrētus mērķus, starpposma mērķus un izpildes pamatrādītājus;

 

b) izstrādā stratēģijas, lai panāktu finansiālu ilgtspēju, kas ļautu pakāpeniski mazināt ES finansējumu;

 

c) izvērš informatīvus pasākumus, jo īpaši ar jaunām iestādēm un izcilības centriem, piemēram, izmantojot reģionālo inovāciju shēmu, un regulāri apspriežas ar ieinteresētajām personām.

 

3. EIT attiecības ar katru ZIK pamatojas uz līgumiskām attiecībām.

Pamatojums

ZIK ir ievērojama autonomija, tomēr ir jāprecizē, kādām jābūt obligātajām ZIK iezīmēm, vispārīgajiem principiem un uzdevumiem.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

7. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

regulas 7. pantu groza šādi:

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

 

7. pants

(a) iekļauj 1.a punktu:

ZIK atlase

 

1. EIT atlasa un nosaka partnerības, kas kļūs par ZIK, uz konkurenci balstīta, atklāta un pārskatāma konkursa kārtībā, pamatojoties uz to kvalitāti un ar noteikumu, ka tās ievēro minimālās atbilstības prasības un 3. un 4. punktā norādītos atlases kritērijus. EIT pieņem un publicē sīki izstrādātus kritērijus ZIK atlasei, kuru pamatā ir izcilības un inovāciju nozīmes principi; atlases procesā iesaista ārējus un neatkarīgus ekspertus.

„1.a. EIT sāk ZIK atlasi un iecelšanu saskaņā ar SIP noteiktajām prioritārajām jomām un grafiku.”;

2. EIT no 2014. gada sāk ne vairāk kā četru jaunu ZIK atlasi stratēģiskajā inovācijas programmā paredzēto tematisko prioritāšu jomās. Atkarībā no pieejamajiem finanšu resursiem EIT, apspriežoties ar ieinteresētajām personām, var no 2018. gada sākt jaunu atlasi citās stratēģiskajā inovāciju programmā paredzētajās tematisko prioritāšu jomās.

(b) panta 2. punktā iekļauj šādu h) apakšpunktu:

 

„h) gatavību veidot sinerģiju ar citām Eiropas Savienības iniciatīvām.”;

Atlasīto ZIK skaits ir atkarīgs no Eiropas konsorciju brieduma pakāpes un gatavības veidot uzticamas ZIK, no iespējamās ietekmes uz sabiedrību un ekonomiku un no iespējām panākt sinerģiju ar citām iniciatīvām, kā arī no EIT līdzekļu izmantošanas spējas un pieejamā budžeta apjoma. Jaunu ZIK atlase ir atkarīga no katras konkrētās ZIK nopelniem un potenciāla, taču tai nevajadzētu būt atkarīgai no citu ZIK darbības rādītājiem. EIT nosaka piemērotu apjomu un ilgumu tā ieguldījumam jaunajās ZIK.

(c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

 

3. Obligāts noteikums, lai izveidotu ZIK, ir vismaz trīs tādu partnerorganizāciju dalība, kas izveidotas vismaz trīs dažādās dalībvalstīs. Visām šīm partnerorganizācijām ir jābūt neatkarīgām citai no citas dalības noteikumu 7. panta nozīmē.”;

3. Obligātie atbilstības kritēriji ZIK izveidei ir:

 

a) vismaz trīs tādu partnerorganizāciju dalība, kas izveidotas vismaz trīs dažādās dalībvalstīs. Visām šīm partnerorganizācijām ir jābūt neatkarīgām citai no citas dalības noteikumu 7. panta nozīmē;

(d) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

b) ZIK ieguldījums īpašu mērķu sasniegšanā saskaņā ar programmā “Apvārsnis 2020” noteikto „sabiedrisko problēmu risināšanu” un „vadošo lomu galvenajās rūpniecības tehnoloģijās”;

„4. Lielākā daļa partnerorganizāciju ZIK sastāvā ir tādas, kas veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs. Katras ZIK sastāvā ir vismaz viena augstākās izglītības iestāde un viens privāts uzņēmums.”; "

c) vismaz divas trešdaļas partnerorganizāciju ZIK sastāvā ir tādas, kas veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs;

 

d) katras ZIK sastāvā ir vismaz viena augstākās izglītības iestāde un viens privāts uzņēmums.

 

4. Ar ZIK atlases kritērijiem ir jāpierāda:

 

a) partnerības pašreizējās un potenciālās spējas virzīt inovācijas un uzņēmējdarbības spējas, kā arī tās izcilība augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā;

 

b) partnerības spēja sniegt ieguldījumu īpašo mērķu sasniegšanā saskaņā ar programmā “Apvārsnis 2020” noteiktajām “sabiedrisko problēmu risināšanas” un/vai “vadošās lomas galvenajās rūpniecības tehnoloģijās” prioritātēm” un stratēģiska inovāciju programmas mērķu sasniegšanā;

 

c) daudzdisciplīnu pieeja inovācijām, piemēram, integrējot ar tehnoloģijām nesaistītus risinājumus, organizatorisku pieeju, jaunus uzņēmējdarbības modeļus, sistēmu inovāciju un/vai novatoriskus risinājumus valsts sektorā;

 

d) partnerības spējas nodrošināt ilgtspējīgu un ilgtermiņa pašfinansējumu, tostarp panākot ievērojamu un pieaugošu ieguldījumu no privātā sektora, rūpniecības un pakalpojumu nozares;

 

e) tādu organizāciju dalība partnerībā, kuras aktīvi darbojas augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju zināšanu triādē, nodrošinot visu triju elementu līdzsvarotu pārstāvību;

 

-f) tās pārvaldības atklātība un pārredzamība un stratēģija jaunu dalībnieku piesaistei;

 

f) uzskatāms intelektuālā īpašuma pārvaldības plāns, kas piemērots attiecīgajai nozarei un saskan ar EIT principiem un intelektuālā īpašuma pārvaldīšanas pamatnostādnēm, tostarp to, kādā veidā ir ņemti vērā dažādu partnerorganizāciju ieguldījumi;

 

g) pasākumi privātā sektora, tostarp finanšu sektora, un jo īpaši MVU, iesaistīšanas un sadarbības atbalstam, kā arī jaundibināto uzņēmumu, no pētniecības iestādēm atdalījušos uzņēmumu un MVU atbalstam, ņemot vērā ZIK darbību rezultātu komerciālo izmantošanu;

 

h) pasākumi sociāli ekonomisko dalībnieku, tostarp attiecīgā gadījumā publisko iestāžu, publiskā sektora uzņēmumu un bezpeļņas organizāciju, iesaistīšanai un sadarbībai ar tiem;

 

i) gatavība sadarboties ar citām organizācijām un tīkliem ārpus ZIK, tostarp jaunām iestādēm un izcilības centriem, lai apmainītos ar paraugpraksi un izciliem sasniegumiem;

 

j) gatavība veidot sinerģiju ar citām Eiropas Savienības iniciatīvām pētniecības, izstrādes un inovāciju jomā un papildināt partnerību ar citām Eiropas, valsts, reģionāla un/vai vietēja līmeņa inovāciju programmām.

 

4. Tādu jauno un potenciālo izcilības centru atlasi, kas būs daļa no reģionālās inovāciju shēmas, veic atklātos un pārredzamos konkursos, kurus pārvalda un īsteno ZIK. Atlases kritērijus izstrādā ZIK (saskaņā ar 2. punktā norādītajiem ZIK atlases kritērijiem) sadarbībā ar EIT, un tos publicē EIT.

(e) pievieno šādu 5. punktu:

 

"5. Pirms sākt jaunu ZIK atlases procedūru, EIT pieņem ZIK darbības finansēšanas, uzraudzības un izvērtēšanas kritērijus un procedūras.”;

5. Pirms sākt jaunu ZIK atlases procedūru, EIT pieņem ZIK darbības finansēšanas, uzraudzības un izvērtēšanas kritērijus un procedūras.”;

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

1. pants – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

7.-a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) iekļauj šādu pantu:

 

“7.-a pants

 

Finansējuma avoti un finansēšanas principi

 

1. EIT finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta iemaksas 19. pantā paredzētajā apjomā un no citiem privātiem un publiskiem avotiem.

 

2. ZIK finansē īpaši no šādiem avotiem:

 

a) no partnerorganizāciju iemaksām, kas veido būtisku finansējuma avotu;

 

b) no dalībvalstu, trešo valstu vai to publisko iestāžu obligātām vai brīvprātīgām iemaksām;

 

c) no starptautisku struktūru vai iestāžu iemaksām;

 

d) no pašu ZIK darbības un autoratlīdzību ieņēmumiem saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām;

 

e) no kapitāla noguldījumiem, tostarp EIT fonda apsaimniekotiem ieguldījumiem;

 

f) no privātpersonu, iestāžu, fondu vai citu valsts struktūru novēlējumiem, dāvinājumiem un iemaksām;

 

g) no EIT iemaksām;

 

h) no finanšu instrumentiem, tostarp tādiem, ko finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

 

Iemaksas var ietvert iemaksas natūrā.

 

3. Kārtību par piekļuvi EIT finansējumam nosaka EIT finanšu noteikumos, kas minēti 21. panta 1. punktā.

 

4. EIT iemaksas ZIK:

 

a) var segt līdz 100 % no ZIK pievienotās vērtības darbību kopējām atbilstīgajām izmaksām;

 

b) nepārsniedz 25 % no ZIK gada budžeta, aprēķinot pēc pēdējo trīs gadu budžeta vidējās vērtības.

 

5. EIT izveido konkurētspējas pārskata mehānismu, ko piemēro attiecībā uz to ievērojamo sava ikgadējā finansiālā ieguldījuma daļu, ko piešķir ZIK. Konkurētspējas pārskata mehānisms paredz izvērtēt ZIK gada uzņēmējdarbības plānos ierosināto projektu kvalitāti un potenciālu un iepriekšējo gadu darbību, kas apliecināta, veicot 7.a pantā definēto pastāvīgo pārraudzību.”;

(Regulas 14. pants ir pārcelts uz 7.-a pantu)

Pamatojums

Skaidrības labad finansējuma avoti (14. pants) un finansēšanas principi ir apvienoti vienā pantā un tajā veikti grozījumi, lai ietvertu ZIK sviras efekta principus (maksimāli 25 % EIT ieguldījuma un maksimāli 50 % kopējā ES fondu ieguldījuma), kā arī konkurētspējas pārskata mehānismu ZIK paredzētajiem ikgadējiem piešķīrumiem.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

7.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ZIK uzraudzības un izvērtēšanas principi

ZIK izvērtēšanas un pārraudzības principi

EIT, pamatojoties uz izpildes pamatrādītājiem un sadarbojoties ar Komisiju, pastāvīgi uzrauga un periodiski veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu, rezultātu un panāktās ietekmes izvērtēšanu.”;

EIT, pamatojoties uz kvantitatīviem un kvalitatīviem izpildes pamatrādītājiem, pastāvīgi pārrauga un reizi trīs gados veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu, rezultātu un panāktās ietekmes izvērtēšanu. Izvērtēšanas rezultātus publisko.

 

Pārraudzība ir orientēta uz rezultātiem un sniedz salīdzināmus radītājus, lai ikgadējā EIT darbības rezultātu apkopojumā ZIK ieguldījumu varētu izvērtēt, salīdzinot ar pārējo attiecīgo programmas „Apvārsnis 2020” instrumentu ieguldījumu.

 

Uzraudzība ietver:

 

a) ZIK ieguldījumu programmas “Apvārsnis 2020” īpašo mērķu sasniegšanā;

 

b) vispārējās ZIK darbības rezultātus, pamatojoties uz vispārējo ZIK piemērojamo rādītāju kopumu;

 

c) atsevišķas ZIK darbības rezultātus, pamatojoties uz individuāliem mērķiem un izpildes pamatrādītājiem, kuri paredzēti atsevišķas ZIK uzņēmējdarbības plānos.

 

2. ZIK darbības rezultāti, ko vērtē, veicot pastāvīgu pārraudzību, veido pamatu konkurētspējas pārskata mehānismam, kas paredzēts EIT ikgadējā finansiālā ieguldījuma piešķīrumam ZIK, kā noteikts 7.a panta 4.a punktā.

 

3. Izstrādājot pastāvīgu uzraudzības sistēmu, ņem vērā II pielikumā sniegto pagaidu rādītāju sarakstu.”;

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

7.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.b pants

7.b pants

ZIK darbības ilgums, turpināšanās un izbeigšana

ZIK darbības finansēšanas ilgums, turpināšanās un izbeigšana

1. Atkarībā no periodisko izvērtēšanu rezultātiem un konkrētu jomu specifiskām iezīmēm ZIK parasti darbojas septiņus līdz piecpadsmit gadus.

1. EIT ar ZIK var noslēgt pamatnolīgumu ar sākotnējo darbības laiku uz septiņiem gadiem.

2. Valde izņēmuma kārtā var lemt pagarināt ZIK darbību uz laiku, kas pārsniedz sākotnēji noteikto, ja tas vislabāk atbilst EIT mērķu sasniegšanai.

2. Atkarībā no 7.a pantā noteiktās pastāvīgās pārraudzības un izvērtēšanas rezultātiem valde var nolemt pagarināt ZIK darbības finansēšanu, ja šie rezultāti liecina, ka tiek sasniegti ZIK un EIT mērķi. Valde izmanto katram individuālam gadījumam pielāgotu pieeju, ņemot vērā, ka ne visām ZIK būs vienādas finansiālās vajadzības, lielums un darbības ilgums.

3. Ja ZIK izvērtēšana uzrāda neatbilstīgus rezultātus, valde veic attiecīgus pasākumus, tostarp finansiālā atbalsta samazināšana, grozīšana vai anulēšana vai nolīguma izbeigšana.

3. Ja ZIK izvērtēšana uzrāda neatbilstīgus rezultātus, valde veic attiecīgus pasākumus, tostarp finansiālā atbalsta samazināšanu, grozīšanu vai anulēšanu vai nolīguma izbeigšanu.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) regulas 8. panta 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

„ba) izplatīt paraugpraksi par vispārējiem jautājumiem, tādiem kā savstarpēja kvalifikāciju atzīšana un efektīva mācību metodika.”;

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

1. pants – 9.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

13. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) regulas 13. panta 2. punktu groza šādi:

 

„2. Pirms aicinājuma iesniegt priekšlikumus ZIK atlasei EIT publisko savu reglamentu, 21. panta 1. punktā minētos īpašos finanšu noteikumus un 7. pantā minētos sīki izstrādātos kritērijus ZIK atlasei.”;

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

1. pants – 10. punkts – ievaddaļa

Regula (EK) Nr. 294/2008

14. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) regulas 14. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

(10) svītro 14. pantu;

(Sk. 7.-a pantu (jauns))

Pamatojums

Skaidrības labad finanšu līdzekļi (14. pants) un finansēšanas principi ir apvienoti vienā pantā (7.-a pants).

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

15. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIT pieņem:

EIT pieņem:

(a) kārtējo trīsgadu darba programmu, kuras pamatā ir SIP, kad tā ir pieņemta, un kurā ir pārskats par galvenajām prioritātēm un plānotajām EIT un ZIK ierosmēm, tostarp finansiālo vajadzību un avotu aplēsi. Tajā ir iekļauti arī atbilstīgi rādītāji ZIK un EIT darbību uzraudzībai. Katru N-2 gadu līdz 31. decembrim EIT iesniedz Komisijai provizorisku kārtējo trīsgadu darba programmu. Komisija trīs mēnešu laikā sniedz atzinumu attiecībā uz EIT konkrētajiem mērķiem, kas izvirzīti programmā „Apvārsnis 2020”, un tās saderību ar Savienības politiku un tiesību aktiem. EIT pienācīgi ņem vērā Komisijas atzinumu un, ja rodas domstarpības, savu nostāju pamato. EIT informatīvos nolūkos iesniedz galīgo darba programmu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai;

(a) kārtējo trīsgadu darba programmu, kuras pamatā ir SIP, kad tā ir pieņemta, un kurā ir pārskats par galvenajām prioritātēm un plānotajām EIT un ZIK ierosmēm, tostarp finansiālo vajadzību un avotu aplēsi, ņemot vērā katras ZIK finansiālo dzīvotspēju. Tajā ir iekļauti arī atbilstīgi rādītāji ZIK un EIT darbību uzraudzībai, izmantojot uz rezultātiem orientētu pieeju. Katru N-2 gadu līdz 31. decembrim EIT iesniedz Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei provizorisku kārtējo trīsgadu darba programmu. Komisija trīs mēnešu laikā sniedz atzinumu un Eiropas Parlaments un Padome var paust savu viedokli. EIT pienācīgi ņem vērā sagatavotos atzinumus un paustos viedokļus un, ja rodas domstarpības, savu nostāju pamato. EIT informatīvos nolūkos iesniedz galīgo darba programmu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai;

(b) gada ziņojumu katru gadu līdz 30. jūnijam. Šajā ziņojumā tiek izklāstītas iepriekšējā kalendārajā gadā īstenotās EIT un ZIK darbības un izvērtēti panāktie rezultāti izvirzīto mērķu un rādītāju īstenošanā un noteiktā laika grafika ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie riski, resursu izmantojums un EIT vispārējā darbība.

(b) gada ziņojumu publisko katru gadu līdz 30. jūnijam. Šajā ziņojumā tiek izklāstītas iepriekšējā kalendārajā gadā īstenotās EIT un ZIK darbības un izvērtēti panāktie rezultāti izvirzīto mērķu un rādītāju īstenošanā un noteiktā laika grafika ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie riski, resursu izmantojums un EIT vispārējā darbība. EIT direktors katru gadu iesniedz gada ziņojumu kompetentajām Eiropas Parlamenta komitejām.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

1. pants – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

16. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

regulas 16. pantu groza šādi:

regulas 16. pantu aizstāj ar šādu:

(a) 2. punktā vārdu „pieci” aizstāj ar vārdu „trīs”;

16. pants

(b) iekļauj šādu 2.a punktu:

EIT pārraudzība un izvērtējums

 

1. ETI gādā par to, lai tā darbības, tostarp ZJA pārziņā esošās darbības, sistemātiski pārraudzītu un regulāri, neatkarīgi izvērtētu, tādējādi nodrošinot gan augstākās kvalitātes rezultātus, gan zinātnisku izcilību, gan arī maksimāli efektīvu resursu izlietojumu. Izvērtēšana ir orientēta uz rezultātiem. Izvērtēšanas rezultātus publisko.

 

2. Līdz 2011. gada jūnijam un reizi trijos gados pēc jaunās finanšu shēmas stāšanās spēkā Komisija iesniedz ziņojumu par EIT un ZIK darbības starpposma izvērtēšanu. Tās pamatā ir neatkarīgs ārējs izvērtējums, un tajā pārbauda, kā EIT pilda savu pamatuzdevumu. Tajā iztirzā visas EIT un ZIK darbības un izvērtē EIT pievienoto vērtību, veikto darbību ietekmi, efektivitāti, ilgtspējību, lietderību un atbilstību un to saistību ar un/vai papildināmību ar spēkā esošo valsts un Kopienas politiku, lai atbalstītu augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju. Izvērtējumā ņem vērā iesaistīto pušu viedokļus gan Eiropas, gan valstu līmenī.

 

3. Izvērtējumā analizē aspektus attiecībā uz jauno institūciju un izcilības centru dalībnieku iesaistīšanās un MVU līdzdalības veicināšanu. Turklāt izvērtējumā jāņem vērā EIT ieguldījums stratēģijas „Eiropa 2020” prioritāšu un tās pamatiniciatīvu īstenošanā.

 

EIT izvērtēšana ir jāsaskaņo ar izvērtēšanu, ko veic līdzīgiem programmas „Apvārsnis 2020” instrumentiem (kopīgām tehnoloģijas iniciatīvām, publiskā un privātā sektora partnerībām), un tajā ir jāpielāgojas līdzīgiem programmas „Apvārsnis 2020” rādītājiem.

„2.a Komisija var veikt papildu izvērtējumus par stratēģiski nozīmīgām tēmām vai jautājumiem, izmantojot neatkarīgu ekspertu palīdzību, pārbaudīt EIT panākto progresu izvirzīto mērķu sasniegšanā, noteikt faktorus, kuri veicina darbības īstenošanu, un noteikt paraugpraksi.”;

4. Komisija var veikt papildu izvērtējumus par stratēģiski nozīmīgām tēmām vai jautājumiem, izmantojot neatkarīgu ekspertu palīdzību, pārbaudīt EIT panākto progresu izvirzīto mērķu sasniegšanā, noteikt faktorus, kuri veicina darbību īstenošanu, un noteikt paraugpraksi.

 

5. Komisija minētās izvērtēšanas rezultātus, pievienojot savu atzinumu un vajadzības gadījumā priekšlikumus grozīt šo regulu, iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Izvērtējuma atzinumus valde pienācīgi ņem vērā EIT programmās un darbībā.”;

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

1. pants – 14. punkts – -aa) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

17. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-aa) regulas 17. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

„2. SIP nosaka EIT ilgtermiņa stratēģiju Savienības inovācijas vidē, un tajā iekļauj izvērtējumu par EIT ietekmi un spēju radīt Savienībai pievienoto vērtību inovāciju jomā. SIP ņem vērā 16. EIT pārraudzības un izvērtēšanas rezultātus, kas minēti 16. pantā.”;

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

1. pants – 14. punkts – b) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

17. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b) regulas 17. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

 

„4. Komisija ņem vērā un iekļauj attiecīgos SIP aspektus nākamajā priekšlikumā par kopēju pētniecības un inovācijas stratēģijas sistēmu nākamajam plānošanas periodam.”;

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

1. pants – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

19. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas īstenošanai laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim paredzētais finansējums no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ir EUR 3 182,230 miljoni. Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai. EIT finansiālās iemaksas ZIK tiek piešķirtas atbilstīgi šim finansējumam.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas xxx/201z Iestāžu nolīguma par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [17]. punkta nozīmē šīs regulas īstenošanai laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim paredzētais maksimālais finansējums no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ir [EUR 3 182,230 miljoni]. Budžeta lēmējinstitūcijai minētais finansējums ir galvenā atsauce ikgadējā budžeta procedūrā. Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina gada apropriācijas, neskarot noteikumus, kas paredzēti regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas xxx/201z Iestāžu nolīgumā par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību. EIT finansiālās iemaksas ZIK tiek piešķirtas atbilstīgi šim finansējumam.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. sadaļa – 2. punkts – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija nodrošina, lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti locekļi ar pieredzi augstākās izglītības, pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības jomā, kā arī lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti abi dzimumi un lai būtu atspoguļota augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju atšķirīgā vide visā Savienībā.

Komisija seko tam, lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti locekļi ar pieredzi augstākās izglītības, pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības jomā, kā arī lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti abi dzimumi un lai plašāk piedalītos augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju vides pārstāvji no visas Savienības.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. sadaļa – 2. punkts – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ieceļ valdes locekli(-us) un informē Eiropas Parlamentu un Padomi par minēto valdes locekļu atlases procesu un galīgo iecelšanu.

Komisija ieceļ valdes locekli(-ļus) pēc tam, kad tā ir informējusi Eiropas Parlamentu un Padomi par minēto valdes locekļu atlases procesu un galīgo iecelšanu. Pirms Komisija veic šādu iecelšanu, Eiropas Parlaments un Padome var izteikt viedokli par izraudzītajiem kandidātiem.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt valdes locekļu izraudzīšanas procedūras pārredzamību.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. sadaļa – 2. punkts – 6a. iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija atlaiž jebkuru valdes locekli vai locekļus, kuri nepilda savus amata pienākumus atbilstoši Savienības interesēm. Atlaišana notiek, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes atzinumu.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. sadaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valdes locekļi darbojas EIT interesēs, neatkarīgi ievērojot tā mērķus un pamatuzdevumu, identitāti un saskanību.

Valdes locekļi darbojas EIT interesēs, neatkarīgi, pārredzami un objektīvi ievērojot tā mērķus un pamatuzdevumu, identitāti, autonomiju un saskanību.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

Pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – o) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(o) pieņem lēmumus par EIT valodu režīmu, ņemot vērā pastāvošos daudzvalodības principus un EIT darbības praktiskos nosacījumus;

(o) nodrošina, ka EIT ņem vērā pastāvošos daudzvalodības principus;

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

Pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – p) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(p) pasaules mērogā popularizē EIT, lai palielinātu tā pievilcību un lai tas kļūtu par pasaules mēroga struktūru attiecībā uz izcilību augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā.

(p) pasaules mērogā popularizē EIT, lai palielinātu tā zinātnisko, akadēmisko un jo īpaši komerciālo pievilcību un lai tas kļūtu par pasaules mēroga struktūru attiecībā uz izcilību augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

Pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – pa) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(pa) ar EIT starpniecību popularizē Savienību.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

Pielikums – 4. sadaļa – 3. punkts – m) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(m) nodrošina pienācīgu saziņu ar Savienības iestādēm;

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

Pielikums – 4. sadaļa – 3. punkts – n) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(n) darbojas EIT interesēs, neatkarīgi, pārredzami un objektīvi ievērojot tā mērķus un misiju, identitāti, autonomiju un saskanību.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

I a pielikums

 

Papildināms vispārējās izpildes rādītāju saraksts ZIK uzraudzībai

 

Ieguldījums:

 

a) partneru ieguldījuma (skaidrā naudā un natūrā) sadalījums gada budžetā;

 

b) budžeta sadalījums pēc darbības veida (pētniecība, izglītība, inovācija, pieskaitāmās izmaksas).

 

Rezultāts un ietekme:

 

a) izstrādāto mācību programmu un apmācīto studentu skaits;

 

b) pētniecības projektu un publikāciju skaits;

 

c) iesaistīto uzņēmumu skaits, tostarp MVU, pētniecības institūtu un universitāšu īpatsvars;

 

e) piešķirto patentu skaits attiecībā pret ieguldītajiem euro un citam īpašniekam nodoto patentu skaits;

 

g) no esošiem uzņēmumiem nodalītu jaunu uzņēmu skaits;

 

h) dalības uzņēmumos veikto inovācijas darbību skaits.

  • [1]               OV L 181, 21.6.2012., 122. lpp.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Lai Eiropa atgūtos no krīzes, ko tā piedzīvo vairākās jomās, tai ir jārod veids, kā attīstīt savu inovācijas spēju, lai rastu ilgtspējīgu un efektīvu risinājumu programmā „Apvārsnis 2020” norādītajām sabiedrības problēmām, kā arī veicinātu nodarbinātību un vērtības radīšanu.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts tika izveidots, īstenojot 2008. gada Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai, ar mērķi palielināt Eiropas inovācijas spēju.

Tas ir pirmais ES mēģinājums integrēt visas trīs zināšanu triādes dimensijas (augstāko izglītību, pētniecību un inovācijas). EIT sāka darbību 2010. gadā, un ES budžeta ieguldījums EIT 2008.–2013. gadam ir EUR 309 miljonus.

EIT, izmantojot zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) veiktos pasākumus, veicina ciešāku sadarbību starp universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem, lai mazinātu atšķirību starp darbībām pētniecības, izglītības un uzņēmējdarbības jomā, kas paredzētas ES inovācijas spējas palielināšanai.

ZIK darbojas kopš 2010. gada (Klimata ZIK, EIT IKT laboratorijas un ZIK InnoEnergy), un tās veido 16 sadarbības centri 12 ES dalībvalstīs, iesaistot vairāk nekā 200 partneru.

Līdzšinējā pieredze ZIK jomā liecina par aizvien lielāku dalībnieku skaitu (tostarp rūpniecības nozarē), efektivitāti, racionalitāti un jau pamanāmiem rezultātiem (apmācīti studenti, jauni uzņēmumi).

Komisijas priekšlikums

Komisija ierosina atvēlēt EIT budžetam apmēram EUR 3 miljardus un iekļaut EIT darbības jomu programmā „Apvārsnis 2020”. No budžeta būtu jāveic divi piešķīrumi: pirmais — pašreizējo ZIK apvienošanai un trīs jaunu ZIK izveidošanai 2014. gadā; otrais — kuru nodrošina pēc pārskata izstrādes 2017. gada beigās, lai turpinātu izveidoto ZIK darbību un izveidotu trīs jaunas ZIK.

Komisijas ierosinātajos EIT regulas grozījumos papildus ir precizēts EIT iemaksu apmērs ZIK, to izveides kritēriji un principi finansēšanas izvērtēšanai, ilgumam un pārtraukšanai.

Savukārt EIT regulai pievienotajā Stratēģisko inovāciju programmā (tiks pieņemta kā atsevišķs dokuments) izklāstītas EIT prioritātes 2014.–2020. gada laikposmam, darba programma un izmaiņas ZIK darbībā un finansēšanā.

Referenta nostāja

1. EIT budžets un mērķi

EIT līdz šim ir bijis veiksmīgs un daudzsološs instruments uz inovācijām vērstu darbību saskaņotai un vienkāršai izpildei, iesaistot privātā un publiskā sektora/universitāšu partnerus dinamiskā inovācijas procesā.

Salīdzinājumā ar citām publiskās un privātās partnerības iniciatīvām pētniecības un inovāciju cieša sasaiste ar izglītību rada EIT tādu pievienoto vērtību, kādas patlaban nav nevienai citai iniciatīvai.

Tāpēc referents atbalsta Komisijas ierosinātu pakāpenisku budžeta palielināšanu 2014.–2020. gada laikposmā un jaunu ZIK izveidi.

Jaunās ZIK ir jāveido programmas „Apvārsnis 2020” prioritārajās jomās, it īpaši saskaņā ar pīlāriem „sabiedrisko problēmu risināšana” un „vadošā loma galvenajās rūpniecības tehnoloģijās”.

Tās ir jomas, kurās ES jāapvieno centieni, lai rastu un īstenotu novatoriskus risinājumus un veicinātu uzņēmējdarbības iniciatīvas.

Referents atbalsta priekšlikumu par EIT starpposma novērtējumu, lai izvērtētu tā darbību, tomēr, tā kā šāds novērtējums ir ietverts programmā „Apvārsnis 2020”, nav īpašu iemeslu piemērot atšķirīgu novērtējumu salīdzinājumā ar citām programmas „Apvārsnis 2020” daļām.

2. ZIK atlases principi

Referents uzskata, ka nebūtu jānosaka EIT izveidojamo ZIK jomas un skaits.

Komisijas ierosinātā jaunu ZIK pakāpeniskā izveide un prioritāšu noteikšana nav pietiekami pamatota. Pastāv citas jomas, kuras var uzskatīt par tikpat steidzamām un daudzsološām kā Komisijas ierosinātās jomas.

Tā vietā referents ierosina, ka ZIK atlases procesam jābūt atklātam, pārredzamam un pamatotam uz konkurences principu. Pamatojoties uz iesniegto priekšlikumu EIT izveidotu tik daudz ZIK, cik tas ir finansiāli iespējams, ar nosacījumu, ka tās atbilst obligātajiem atlases un kvalitātes kritērijiem, un to darbības joma atbilst programmas „Apvārsnis 2020” prioritātēm.

Atlases procesā EIT jāņem vērā arī tas, ka atsevišķām ZIK nav obligāti jābūt tikpat kapitālietilpīgām kā pārējām.

3. ZIK finansēšanas principi

Konkurētspējas pārskata mehānisms

Saskaņā ar EIT 2012. ierosinājumu ZIK katru gadu konkurē attiecībā uz pieejamo budžetu. Tas nodrošina, ka finansējumu saņem tikai visdaudzsološākie un vērtīgākie projekti, izvairoties no iespējamā virspeļņas efekta, ko var radīt iepriekš noteikts piešķīrums.

Gada iemaksu pamatā jābūt ZIK gada uzņēmējdarbības plānu mērķu, sasniegto rezultātu un turpmākā potenciāla novērtējumam.

Referents ierosina, ka konkurētspējas piešķīrumu principiem jābūt ietvertiem regulā.

Sviras efekts

EIT līdz šim ir nodrošinājusi apmēram 25 % no ZIK budžeta, bet 75 % ieguldījuši dažādi publiskie un privātie partneri (tostarp partnera pašu resursi, dalībvalstu piešķirtais valsts finansējums, finansējums no tādām ES iniciatīvām kā Septītā pamatprogramma un turpmāk arī programma „Apvārsnis 2020”).

Referents ierosina iekļaut šo principu šajā regulā.

Turklāt ir jānovērš EIT sinerģiskās ietekmes mazināšana, pārāk plaši izmantojot ES līdzekļus, lai piesaistītu citus ES līdzekļus. Referents ierosina, ka līdztekus EIT ieguldījumam ZIK turpmāk jāpalielina ES finansējuma robežvērtība, kas noteikta 25 % apmērā.

Ilgtspējas nodrošināšana

Visbeidzot, lai nodrošinātu finansējuma ilgtspēju, Komisija plāno dažu ZIK darbību pašfinansēšanu vidējā termiņā. Šajā nolūkā ZIK pienākumos nepārprotami jāietver finansēšanas stratēģijas izstrādāšana.

4. Plānošana, pārraudzība un izvērtēšana

Referents ierosina, ka turpmāk SIP pieņem valde un to iestrādā turpmākajā pētniecības un inovāciju sistēmā („Apvārsnis 2021” un tālāk). Savukārt lielākas pārraudzības iespējas jāparedz lēmumu pieņēmējiem attiecībā uz EIT trīsgadu darba programmu pieņemšanu.

EIT sākumposmā pirmais trīsgadu darba programmas projekts tika iesniegts apspriešanai Parlamentā, Padomē un Komisijā. Referents uzskata, ka šāda procedūra vajadzīga arī attiecībā uz turpmākajām EIT trīsgadu programmām.

Ir ierosināts arī regulārs dialogs ar EIT direktoru un Eiropas Parlamentu attiecībā uz EIT gada pārskata publicēšanu.

EIT paredz arī ieviest pārraudzības sistēmu attiecībā uz četriem darbības līmeņiem („Apvārsnis 2020” līmenis, EIT līmenis, visu ZIK līmenis, atsevišķu ZIK līmenis). Referents ierosina iekļaut šos principus šajā regulā.

5. Inovāciju jēdziena paplašināšana

Vairāk nekā tehnoloģiski risinājumi

Šobrīd EIT darbība ir vairāk vērsta uz atbalsta sniegšanu tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem risinājumiem. Lai gan tas ir vajadzīgs, tas nav pietiekami, lai atrisinātu pašreizējās ES problēmas.

Referents uzskata, ka ar tehnoloģijām nesaistītām, organizatoriskām un sistēmu inovācijām, kā arī novatoriskiem risinājumiem valsts sektorā jāvelta tikpat liela uzmanība kā risinājumiem, kas pamatoti uz tehnoloģijām.

Līdzīgi jāapsver sociālās uzņēmējdarbības veicināšana, jo sociālās jomas uzņēmumi parasti ir ļoti novatoriski, gan sniedzot savus produktus un pakalpojumus, gan organizatorisko modeļu ziņā.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Laikā, kad Ķīna gatavojas kļūt par pirmo depozitāriju patentu jomā, Eiropas Savienībai ir jāizstrādā vieda intelektuālā īpašuma tiesību politika, kas ļautu palielināt ES nozīmi[1].

Tirgus nepilnību dēļ IĪT prakses jomā it īpaši cieš MVU, piemēram, tiem ir liegta līdzdalība apmaiņā ar IĪT praksi, kas galvenokārt notiek starp lielajiem tirgus dalībniekiem, un tie cieš patentu juridiskas valorizācijas dēļ.

EIT kā vadošajam Eiropas inovāciju institūtam būtu jāattīsta un jāveicina inovatīva prakse, kas ir pielāgota Eiropas vidusmēra dalībniekiem.

EIT uz ZIK jābūt kā „laboratorijai”, kas sniedz atbalstu tādu atšķirīgu IĪT politikas jomu izstrādei, kas atbilst dažādu Eiropas nozaru un dalībnieku, it īpaši MVU, universitāšu un publisko iestāžu, vajadzībām un interesēm.

6. Pārvaldība un līdzdalība

Lai gan ZIK ir novatoriskas un pašorganizētas uzņēmējdarbības struktūras, attiecībā uz visām ZIK jānosaka atsevišķas kopīgas obligātās iezīmes, lai nodrošinātu atklātības, pārredzamības un interešu līdzsvara principa ievērošanu. Tas ir jo īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka ZIK tiek daļēji finansētas no valsts budžeta.

ZIK struktūrai jābūt tādai, kas pieļauj turpmāku attīstību un izvairās no dalības sašaurināšanas vai obligātas dalības efekta. Jaunajiem partneriem jābūt gataviem pievienoties ZIK un piedalīties to darbībā, savukārt ierosinātajos IĪT noteikumos jāparedz vienādas iespējas visiem dalībniekiem.

Līdzdalības paplašināšanai, iesaistot jaunus dalībniekus un īpaši palielinot MVU līdzdalību, jābūt ietvertai EIT un ZIK stratēģijā.

ZIK, tāpat kā EIT, arī jāizveido Ieinteresēto personu forums konkrētās darbības jomās, ko sasauc vienu reizi gadā.

EIT arī jānodrošina iespēja mazāk attīstītajiem Eiropas reģioniem gūt labumu no dalības ZIK, it īpaši tiem reģioniem, kuriem visvairāk vajadzīgi novatoriski risinājumi izkļūšanai no krīzes.

7.  Papildināmība ar citiem programmas „Apvārsnis 2020” instrumentiem

Vēl jāprecizē ZIK papildināmība ar citām „Apvārsnis 2020”darbībām.

Pastāv daudzi neatbildēti jautājumi par ZIK īpašo nozīmi sarežģītajā ES pētniecības vidē, proti, attiecībā uz kopīgas plānošanas iniciatīvām, Eiropas tehnoloģiju platformām, kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, ERA-NET tīklu, kā arī „Erasmus visiem”, zināšanu apvienībām un nozaru prasmju apvienībām un Marijas Kirī vārdā nosauktajiem pasākumiem.

Referents uzskata, ka Komisijai it īpaši būtu visaptveroši jānovērtē dažādas publiskās un privātās partnerības, kas izveidotas saskaņā ar atšķirīgām pētniecības un inovācijas programmām.

Šī novērtējuma mērķis ir izvērtēt visefektīvākos partnerības modeļus, noteikt galvenos partnerības sekmēšanas aspektus un racionalizēt un vienkāršot pētniecības un inovāciju vidi turpmākajā finansēšanas sistēmā.

  • [1]  Iekšzemes patentu pieteikumu attiecība pret kopējo patentu skaitu 2010. gadā bija 15,1 % Eiropā (nemainīga), 53,6 % ASV (samazinās), 82,1 % Japānā (nemainīga) un 72,7 % Ķīnā (izteikti palielinās).

Kultūras un izglītības komitejas ATZINUMS (*) (20.9.2012)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Atzinumu sagatavoja (*): Chrysoula Paliadeli

(*)       Iesaistītā komiteja — Reglamenta 50. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Lai sekmētu ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, 2008. gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu izveidoja Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT). Šis mērķis ir jāsasniedz, nostiprinot ES un tās dalībvalstu inovācijas spējas. Līdz ar to EIT cenšas veicināt zinību triādes — augstākās izglītības, pētniecības un inovācijas — integrāciju, šim nolūkam galvenokārt izmantojot zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK).

Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi, ir ierosinātas vairākas izmaiņas.

Šo izmaiņu mērķis ir risināt jautājumus, kas radušies, apspriežoties par EIT funkciju un darbību, kā arī ņemt vērā ierosināto jauno EIT stratēģisko inovācijas programmu 2014.–2020. gadam.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta Komisijas nodomu piedēvēt EIT izšķirošu nozīmi programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanā. Šajā ziņā galvenā uzmanība ir jāpievērš sinerģijai starp akadēmiskām, pētniecības un uzņēmējdarbības aprindām un jāiesaista pēc iespējas plašāks ieinteresēto personu loks.

Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka lielāks darbs ir jāiegulda izpratnes veidošanā par EIT funkciju un esību.

Savukārt EIT būtu arī turpmāk jāmudina augstskolas sadarbībā ar ZIK apmainīties ar labāko praksi ikvienā vispārējā jautājumā, kas var rasties un kas, protams, arī radīsies nākamo gadu gaitā. Šādi jautājumi var ietvert kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, vienotus zinātnisko grādu un diplomu akreditācijas procesus, mācību metodiku un citus tematus.

Priekšlikumu ZIK izglītības pasākumos ietvert jaunus profesionālās apmācības kursus pašlaik nevajadzētu īstenot ārpus pēcdiploma studiju sistēmas.

Atzinuma sagatavotāja arī atbalsta plānus saskaņot EIT pārvaldības un administrācijas struktūras un precīzāk noteikt to attiecīgos uzdevumus.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Dalības noteikumos ir paredzēti intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības noteikumi.

(4) Dalības noteikumos ir paredzēti intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības noteikumi. Tomēr EIT būtu jāuzņemas inovācijas funkcija, izstrādājot intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības rīkus, kas veicina pārredzamību un apmaiņu, nodrošina publisko un privāto tirgus dalībnieku (jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU)) iesaistīšanu pētniecībā un izgudrojumu izmantošanā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) EIT būtu pastiprināti jāsekmē to EIT zinātnisko grādu un diplomu atzīšana dalībvalstīs, kuriem piešķirta atzīme par izcilību.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) EIT būtu jāveicina starpdisciplīnu pieeja inovācijai, ietverot ar tehnoloģiju nesaistītus risinājumus, organizatoriskas pieejas, jaunus uzņēmējdarbības modeļus, atvērtu pētniecību un citas sadarbības pieejas.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un papildus jāprecizē valdes un direktora loma un uzdevumi.

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un papildus jāprecizē valdes, direktora un izpildu komitejas loma un uzdevumi.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) ZIK būtu jāpaplašina to izglītojošo pasākumu klāsts, nodrošinot profesionālās apmācības kursus.

(10) ZIK būtu jāpaplašina to izglītojošo pasākumu klāsts, nodrošinot profesionālās apmācības kursus pēcdiploma studiju programmu studentiem.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai nodrošinātu atbilstību vispārējai ES līmeņa uzraudzības un izvērtēšanas sistēmai, Komisijai un EIT ir jāsadarbojas ZIK darbības uzraudzības un izvērtēšanas organizēšanas jomā.

(11) Lai nodrošinātu atbilstību vispārējai ES līmeņa uzraudzības un izvērtēšanas sistēmai, Komisijai un EIT ir jāsadarbojas ZIK darbības uzraudzības un izvērtēšanas organizēšanas jomā. Jo īpaši būtu jāprecizē ZIK un EIT uzraudzības principi.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„„augstākās izglītības iestāde” ir iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma (EK) Nr. XXX/20XX, ar ko izveido „Erasmus visiem”, kā definēts 2. pantā;”;

„„augstākās izglītības iestāde” ir iestāde 2. panta nozīmē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. XXX/20XX, ar ko izveido „Erasmus visiem;”;

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. „ieinteresēto personu forums” ir sanāksme, kurā var piedalīties valstu un reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas organizācijas un individuālas struktūras no uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un pētniecības nozarēm, organizāciju kopas, kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras pārstāv zināšanu triādes;

10. „ieinteresēto personu forums” ir struktūra, kurā var piedalīties valstu un reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas organizācijas un individuālas struktūras no uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un pētniecības nozarēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un organizāciju kopas, kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras pārstāv zināšanu triādes;

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un Savienības inovācijas spējas. EIT to nodrošinās, veicinot un integrējot augstākajiem standartiem atbilstošu augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju.

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un Savienības inovācijas spējas. EIT to nodrošinās, panākot augstākajiem standartiem atbilstošas augstākās izglītības, pētniecības darbību un inovācijas sinerģiju, sadarbību un integrāciju.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

4. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

2. Komisija ieceļ novērotājus, kas pārstāv zinību triādes trīs jomas un kas piedalās valdes sanāksmēs.”

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

5. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto personu forumu, lai informētu par EIT darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un ieguldījumu Savienības inovācijas, pētniecības, izglītības politikā un mērķos. Ieinteresētās personas tiek aicinātas paust savu viedokli;

(j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto personu forumu, lai informētu par EIT darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un ieguldījumu Savienības inovācijas, pētniecības, izglītības politikā un mērķos. Visas ieinteresētās personas tiek aicinātas paust savu viedokli;

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

7. pants – 1.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a EIT sāk ZIK atlasi un iecelšanu saskaņā ar SIP noteiktajām prioritārajām jomām un grafiku.

1.a EIT sāk ZIK atlasi un izveido tik daudz ZIK, cik tas ir finansiāli iespējams, pamatojoties uz to kvalitāti, un ar nosacījumu, ka tās atbilst obligātajiem atlases un piešķiršanas kritērijiem.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) panta 2. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

(g) gatavību sadarboties ar citām organizācijām un tīkliem ārpus ZIK, tostarp mazāk attīstītajos reģionos, ar mērķi apmainīties ar paraugpraksi un izciliem sasniegumiem.”

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

7. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Obligāts noteikums, lai izveidotu ZIK, ir vismaz trīs tādu partnerorganizāciju dalība, kas izveidotas vismaz trīs dažādās dalībvalstīs. Visām šīm partnerorganizācijām ir jābūt neatkarīgām citai no citas dalības noteikumu 7. panta nozīmē.

3. Obligāts noteikums, lai izveidotu ZIK, ir vismaz trīs tādu partnerorganizāciju dalība, kas izveidotas vismaz trīs dažādās dalībvalstīs. Ja viena no partnerorganizācijām ir Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG), EIT paredz īpašus noteikumus, kuros ņemts vērā tas, ka ETSG ir starptautiska struktūra. Visām šīm partnerorganizācijām ir jābūt neatkarīgām citai no citas dalības noteikumu 7. panta nozīmē.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 294/2008

8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) regulas 8. panta 2. punktā iekļauj šādu ba) apakšpunktu:

 

„(ba) izplatīt labāko praksi par vispārējiem jautājumiem, tādiem kā savstarpēja kvalifikāciju atzīšana un efektīva mācību metodika.”.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

15. pants – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) gada ziņojumu katru gadu līdz 30. jūnijam. Šajā ziņojumā tiek izklāstītas iepriekšējā kalendārajā gadā īstenotās EIT un ZIK darbības un izvērtēti panāktie rezultāti izvirzīto mērķu un rādītāju īstenošanā un noteiktā laika grafika ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie riski, resursu izmantojums un EIT vispārējā darbība.

(b) gada ziņojumu publisko katru gadu līdz 30. jūnijam. Šajā ziņojumā tiek izklāstītas iepriekšējā kalendārajā gadā īstenotās EIT un ZIK darbības un izvērtēti panāktie rezultāti izvirzīto mērķu un rādītāju īstenošanā un noteiktā laika grafika ievērošanā, ar veiktajām darbībām saistītie riski, resursu izmantojums un EIT vispārējā darbība. EIT direktors katru gadu iesniedz gada ziņojumu kompetentajām Eiropas Parlamenta komitejām.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi

Atsauces

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

13.12.2011

Komiteju iesaistīšanas procedūra - datums, kad paziņoja plenārsēdē

20.4.2012

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Chrysoula Paliadeli

2.2.2012

Izskatīšana komitejā

25.4.2012

19.6.2012

20.6.2012

 

Pieņemšanas datums

19.9.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

Budžeta komitejas ATZINUMS (18.9.2012)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Atzinumu sagatavoja: Ivars Godmanis

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a vērš uzmanību uz to, ka finansējuma apjoms likumdošanas priekšlikumā ir norādīts tikai likumdevējas iestādes zināšanai un to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.−2020. gadam;

Grozījums Nr.  2

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka jaunajā DFS ir vajadzīgi pietiekami papildu līdzekļi, lai Savienība varētu izpildīt tās pašreizējās politikas prioritātes un jaunos uzdevumus, kas noteikti Lisabonas līgumā, kā arī reaģēt neparedzētos gadījumos; norāda — lai arī līdzekļu apjoms nākamajā DFS ir palielināts vismaz par 5 % salīdzinājumā ar apjomu 2013. gadā, tas var tikai daļēji palīdzēt sasniegt Savienības nospraustos mērķus un saistības un īstenot Savienības solidaritātes principu; prasa Padomei, ja tā šai pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no kurām politikas prioritātēm vai projektiem būtu iespējams pilnībā atteikties, neraugoties uz to apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;

 

_______________

 

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr.  3

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c turklāt atgādina savu nostāju, ka nākamajā DFS būtu jāparedz lielāka budžeta resursu koncentrācija jomās, kuras veicina ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, piemēram, pētniecības un inovācijas jomā, atbilstoši Eiropas pievienotās vērtības un izcilības principiem;

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) “Eiropa 2020 — Eiropas gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijā” ir paredzēta izšķirīga loma Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (turpmāk „EIT”), kas veicina vairāku pamatiniciatīvu īstenošanu.

(1) “Eiropa 2020 — Eiropas gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijā” ir paredzēta izšķirīga loma Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (turpmāk „EIT”), kura mērķis ir veicināt vairāku pamatiniciatīvu īstenošanu, it īpaši pamatiniciatīvu “Inovācijas savienība” un “Jaunatne kustībā”.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) EIT savām darbībām piesaistīs arī ievērojamus līdzekļu apjomus no privātā sektora, tādējādi palielinot ES inovācijas spējas.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Savienības EIT finansējuma ietekme būtu jāpalielina, mobilizējot, apvienojot un veicinot publiskos un privātos finanšu resursus.

 

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs zināšanu un inovācijas kopienās (turpmāk „ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK finanšu līdzekļu avoti.

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs zināšanu un inovācijas kopienās (turpmāk „ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK finanšu līdzekļu avoti. EIT vajadzētu veidot lielāku sinerģiju ar struktūrfondiem un pēc iespējas citam citu papildināt.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) ZIK būtu jācenšas veidot sinerģiju ar attiecīgajām Eiropas Savienības iniciatīvām.

(12) ZIK būtu jācenšas veidot sinerģiju ar attiecīgajām Eiropas Savienības iniciatīvām. Šai sinerģijai nevajadzētu apdraudēt pētniecības, jauninājumu un izglītības izcilības principu, kas EIT būtu jāīsteno.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Būtu jāuzlabo pētniecībai, jauninājumiem un izglītībai paredzēto ES un dalībvalstu līdzekļu izdevumu koordinēšana, lai nodrošinātu papildināmību, uzlabotu efektivitāti, pamanāmību un budžeta sinerģiju.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Kopumā izcilībai vajadzētu būt galvenajam EIT virzītājspēkam, taču vienlaikus vajadzētu veicināt plašāku piedalīšanos, lai stimulētu izcilību visā Eiropā, tostarp vajadzētu izmantot principu „kāpnes uz izcilību”, lai mudinātu tādu spēcīgu vienību dalību, kuru izcilība ir sākumstadijā.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Pirms sākt ZIK atlases procesu, EIT būtu jāpieņem ZIK darbību finansēšanas, uzraudzības un izvērtēšanas kritēriji un procedūras.

(14) Pirms sākt ZIK atlases procesu, EIT būtu jāpieņem ZIK darbību finansēšanas, uzraudzības un izvērtēšanas kritēriji un procedūras, bet īpaši svarīgi ir īstenot vienkāršošanas pasākumus.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Ir svarīgi nodrošināt pareizu EIT finanšu pārvaldību un ZIK īstenošanu pēc iespējas efektīvākā un lietotājiem draudzīgākā veidā.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Komisijai būtu jāpalielina tās loma konkrētu EIT darbības aspektu īstenošanas uzraudzībā.

(18) Komisijai būtu jāpalielina tās loma konkrētu EIT darbības aspektu īstenošanas uzraudzībā. Komisijai ik gadu būtu jāpārrauga programmas īstenošana, izmantojot pamatrādītājus rezultātu un ietekmes vērtēšanai. Ar minētajiem rādītājiem, tostarp attiecīgajām atsauces vērtībām, būtu jānodrošina minimālais pamats, lai novērtētu, cik lielā mērā ir sasniegti EIT mērķi.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Veicot EIT darbības, būtu jānodrošina maksimāla pārredzamība, pārskatatbildība un to ieguldījumu demokrātiska kontrole, kuros izmantots Savienības budžets, jo īpaši attiecībā uz šo darbību paredzamo un īstenoto ietekmi uz Savienības mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. „ieinteresēto personu forums” ir sanāksme, kurā var piedalīties valstu un reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas organizācijas un individuālas struktūras no uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un pētniecības nozarēm, organizāciju kopas, kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras pārstāv zināšanu triādes;

10. „ieinteresēto personu forums” ir sanāksme, kurā var piedalīties valstu un reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas organizācijas un individuālas struktūras no uzņēmējdarbības, augstākās izglītības, pētniecības nozarēm, organizāciju kopas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras pārstāv zināšanu triādes;

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un Savienības inovācijas spējas. EIT to nodrošinās, veicinot un integrējot augstākajiem standartiem atbilstošu augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju. EIT vispārējie mērķi, konkrētie mērķi un rezultātu rādītāji 2014.–2020. gadam ir noteikti programmā „Apvārsnis 2020”.

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un Savienības inovācijas spējas. EIT to sasniedz, veicinot un integrējot izcilības standartiem atbilstošu augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju. EIT vispārējie mērķi, konkrētie mērķi un rezultātu rādītāji 2014.–2020. gadam ir noteikti programmā „Apvārsnis 2020”.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

7.a pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIT, pamatojoties uz izpildes pamatrādītājiem un sadarbojoties ar Komisiju, pastāvīgi uzrauga un periodiski veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu, rezultātu un panāktās ietekmes izvērtēšanu.

EIT, pamatojoties uz izpildes pamatrādītājiem un sadarbojoties ar Komisiju, pastāvīgi uzrauga un periodiski veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu, rezultātu un panāktās ietekmes izvērtēšanu. Ar minētajiem rādītājiem, tostarp attiecīgajām atsauces vērtībām, nodrošina minimālo pamatu, lai novērtētu, cik lielā mērā ir sasniegti EIT mērķi. Lai uzlabotu EIT rezultātu apjomu, ZIK veiktajām darbībām ir izmērāma ietekme uz ilgtspējīgu inovatīvu jauno uzņēmumu radīšanu un tādu uzņēmumu izveidi, kas ir atdalījušies no pētniecības iestādēm, proti ar šādām darbībām atbalsta EIT grādu ieguvēju un apmācības saņēmēju tīklu veidošanas pasākumus un uzņēmējdarbību.

 

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

19. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas īstenošanai laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim paredzētais finansējums no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ir EUR 3 182,230 miljoni. Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai. EIT finansiālās iemaksas ZIK tiek piešķirtas atbilstīgi šim finansējumam.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas xxx/201z Iestāžu nolīguma par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [17.] punkta nozīmē šīs regulas īstenošanai laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim paredzētais maksimālais finansējums no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” ir EUR 3 182,230 miljoni. Budžeta lēmējinstitūcijai minētais finansējums ir galvenā atsauce ikgadējā budžeta procedūrā. Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina gada apropriācijas, neskarot noteikumus, kas paredzēti regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas xxx/201z Iestāžu nolīgumā par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību. EIT finansiālās iemaksas ZIK tiek piešķirtas atbilstīgi šim finansējumam.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi

Atsauces

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

13.12.2011

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Ivars Godmanis

6.2.2012

Pieņemšanas datums

6.9.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luigi Berlinguer

Juridiskās komitejas ATZINUMS (13.7.2012)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Atzinumu sagatavoja: Alajos Mészáros

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir izveidots ar Regulu (EK) Nr. 294/2008, lai stiprinātu Eiropas inovācijas spējas. Tas ir pirmais ES mēģinājums integrēt augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju t. s. „zināšanu trīsstūrī”. Šo integrāciju galvenokārt nodrošina zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK), kurās darbā pie sabiedrisko problēmu risināšanas ilgtermiņā apvienojušās dažādas organizācijas. EIT sāka darbību 2010. gadā, un tas atrodas Budapeštā.

Komisija pašlaik piedāvā grozīt regulu par EIT izveidi. Piedāvāto izmaiņu pamatā ir sākuma periodā gūtā pieredze, ārējā novērtējuma ziņojumos sniegtie ieteikumi, kā arī plašās apspriedēs ar EIT ieinteresētajām personām panāktie rezultāti. Šī grozītā regula ir arī cieši saistīta ar priekšlikumu EIT stratēģiskajai inovācijas programmai, kas izstrādāts, pamatojoties uz EIT valdes priekšlikumu.

Atzinuma sagatavotājs savā atzinumā galvenokārt pievēršas šādiem aspektiem:

EIT pārvaldības struktūru un dialoga ar ES iestādēm uzlabošana

Pieredze rāda, ka būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. Jo īpaši, būtu papildus jāprecizē valdes un direktora uzdevumi. Valdei un direktoram vienmēr neatkarīgi un objektīvi jārīkojas EIT interesēs. Atzinuma sagatavotājs arī uzsver ES iestāžu pienācīgas iesaistīšanas nozīmi, kad tiks izveidotas EIT darba programmas.

Dalības paplašināšana visās dalībvalstīs un EIT struktūru sinerģiju veicināšana, jo īpaši MVU vajadzībām

Atklātuma, pārredzamības un interešu līdzsvara principiem jābūt pārvaldības principu pamatā, un dalības paplašināšanai saistībā ar jauniem dalībniekiem visā ES, līdznesot jaunas idejas un, jo īpaši, paplašinot mazu un vidēja izmēra uzņēmumu (MVU) dalību, tādējādi jābūt daļai no ZIK izaugsmes stratēģijas. Lai gan ne visiem tirgiem ir tā pati struktūra, ir svarīgi MVU nodrošināt iespēju pilnībā piedalīties visās zināšanu un inovācijas kopienās (ZIK). Valsts uzņēmumus un vietējās iestādes, kā arī bezpeļņas organizācijas arī vajadzības gadījumā būtu jāiesaista ZIK.

Intelektuālo īpašumtiesību pārvaldība

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka intelektuālo īpašumtiesību noteikumiem jānodrošina pareizais līdzsvars starp tiesību īpašniekiem un lietotājiem. Noteikumiem jānodrošina norādījumi un modeļi, veicinot zināšanu nodošanu un izplatīšanu gan ZIK, gan plašākā kontekstā visā ES.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalības noteikumos ir paredzēti intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības noteikumi.

Dalības noteikumos ir paredzēti intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un rezultātu izplatīšanas noteikumi, un tiem ir jānodrošina pareizais līdzsvars starp tiesību īpašniekiem un lietotājiem. Eiropas Komisijai, apspriežoties ar EIT, būtu jāsniedz norādījumi par novatoriskiem intelektuālo īpašumtiesību modeļiem, kas veicina zināšanu nodošanu un izplatīšanu gan ZIK, gan plašākā kontekstā visā Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

EIT būtu cieši jāsadarbojas ar maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai nodrošinātu to aktīvu dalību ZIK pasākumos. Valsts uzņēmumus un vietējās iestādes, kā arī bezpeļņas organizācijas arī vajadzības gadījumā būtu jāiesaista ZIK.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs zināšanu un inovācijas kopienās (turpmāk „ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK finanšu līdzekļu avoti.

(7) Būtu jānosaka EIT iemaksu apmērs zināšanu un inovācijas kopienās (turpmāk „ZIK”) un būtu jāprecizē ZIK finanšu līdzekļu avoti. Jo īpaši ES finansējums būtu jāuzskata par instrumentu ZIK mudināšanai iegūt citus privātā vai valsts finansējuma avotus, un ES iestādēm nākotnē būtu jāapsver ES finansējuma kā šāda instrumenta izmantojuma pārskatīšana.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un papildus jāprecizē valdes un direktora loma un uzdevumi.

(8) Būtu jāvienkāršo EIT struktūru sastāvs. Būtu jāracionalizē EIT valdes darbība un papildus jāprecizē valdes un direktora loma un uzdevumi. Valdei un direktoram jādarbojas EIT interesēs neatkarīgā, objektīvā un pārredzamā veidā.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIT trīsgadu darba programmā būtu jāņem vērā Komisijas atzinums par EIT konkrētajiem mērķiem, kas noteikti programmā „Apvārsnis 2020”, un tā saderību ar Eiropas Savienības politiku un tiesību aktiem.

EIT trīsgadu darba programmā būtu jāņem vērā Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes atzinumi par EIT konkrētajiem mērķiem, kas noteikti programmā „Apvārsnis 2020”, un tā saderību ar Eiropas Savienības politiku un tiesību aktiem. Šīs ES iestādes būtu pienācīgi jāiesaista, kad šī programma tiks izveidota.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

2. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. „ieinteresēto personu forums” ir sanāksme, kurā var piedalīties valstu un reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas organizācijas un individuālas struktūras no uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un pētniecības nozarēm, organizāciju kopas, kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras pārstāv zināšanu triādes;

10. „ieinteresēto personu forums” ir sanāksme, kurā var piedalīties valstu un reģionālo iestāžu pārstāvji, ieinteresētas organizācijas un individuālas struktūras no uzņēmējdarbības, augstākās izglītības un pētniecības nozarēm, organizāciju kopas, kā arī pārējās ieinteresētās personas, kuras pārstāv pilsonisko sabiedrību un zināšanu triādes;

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumā 2011/0384(COD) pievienoto 10. punktu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

3. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un Savienības inovācijas spējas. EIT to nodrošinās, veicinot un integrējot augstākajiem standartiem atbilstošu augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju.

EIT pamatuzdevums ir veicināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, vairojot dalībvalstu un Savienības inovācijas spējas. EIT to nodrošinās, veicinot un integrējot augstākajiem standartiem atbilstošu augstāko izglītību, pētniecību, inovāciju un uzņēmējdarbības pasākumus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

5. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto personu forumu, lai informētu par EIT darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un ieguldījumu Savienības inovācijas, pētniecības, izglītības politikā un mērķos. Ieinteresētās personas tiek aicinātas paust savu viedokli;

j) vismaz reizi gadā rīko ieinteresēto personu forumu, lai informētu par EIT darbību, gūto pieredzi, paraugpraksi un ieguldījumu Savienības inovācijas, pētniecības, izglītības politikā un mērķos. Visas ieinteresētās personas tiek aicinātas paust savu viedokli;

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumā 2011/0384(COD) pievienoto 10. punktu.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

7. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lielākā daļa partnerorganizāciju ZIK sastāvā ir tādas, kas veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs. Katras ZIK sastāvā ir vismaz viena augstākās izglītības iestāde un viens privāts uzņēmums.

4. Lielākā daļa partnerorganizāciju ZIK sastāvā ir tādas, kas veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs. Katrā ZIK jāietver vismaz viena augstākās izglītības iestāde un viens privāts uzņēmums.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumā 2011/0384(COD) pievienoto 10. punktu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 294/2008

15. pants – a. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) kārtējo trīsgadu darba programmu, kuras pamatā ir SIP, kad tā ir pieņemta, un kurā ir pārskats par galvenajām prioritātēm un plānotajām EIT un ZIK ierosmēm, tostarp finansiālo vajadzību un avotu aplēsi. Tajā ir iekļauti arī atbilstīgi rādītāji ZIK un EIT darbību uzraudzībai. Katru N-2 gadu līdz 31. decembrim EIT iesniedz Komisijai provizorisku kārtējo trīsgadu darba programmu. Komisija trīs mēnešu laikā sniedz atzinumu attiecībā uz EIT konkrētajiem mērķiem, kas izvirzīti programmā „Apvārsnis 2020”, un tās saderību ar Savienības politiku un tiesību aktiem. EIT pienācīgi ņem vērā Komisijas atzinumu un, ja rodas domstarpības, savu nostāju pamato. EIT informatīvos nolūkos iesniedz galīgo darba programmu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai;

(a) kārtējo trīsgadu darba programmu, kuras pamatā ir SIP, kad tā ir pieņemta, un kurā ir pārskats par galvenajām prioritātēm un plānotajām EIT un ZIK ierosmēm, tostarp finansiālo vajadzību un avotu aplēsi, ņemot vērā katras ZIK finansiālā dzīvotspēja. Tajā ir iekļauti arī atbilstīgi rādītāji ZIK un EIT darbību uzraudzībai. Katru N-2 gadu līdz 31. decembrim EIT iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai provizorisku kārtējo trīsgadu darba programmu. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija trīs mēnešu laikā sniedz atzinumu attiecībā uz EIT konkrētajiem mērķiem, kas izvirzīti programmā „Apvārsnis 2020”, un tās saderību ar Savienības politiku un tiesību aktiem. EIT pienācīgi ņem vērā šos atzinumus un, ja rodas domstarpības, savu nostāju pamato. EIT informatīvos nolūkos iesniedz galīgo darba programmu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai;

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. sadaļa – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija nodrošina, lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti locekļi ar pieredzi augstākās izglītības, pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības jomā, kā arī lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti abi dzimumi un lai būtu atspoguļota augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju atšķirīgā vide visā Savienībā.

Komisija seko tam, lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti locekļi ar pieredzi augstākās izglītības, pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības jomā, kā arī lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti abi dzimumi un lai būtu paplašināta augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju atšķirīgās vides dalība visā Savienībā.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. sadaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valdes locekļi darbojas EIT interesēs, neatkarīgi ievērojot tā mērķus un pamatuzdevumu, identitāti un saskanību.

Valdes locekļi darbojas EIT interesēs, neatkarīgi, pārredzami un objektīvi ievērojot tā mērķus un pamatuzdevumu, identitāti, autonomiju un saskanību.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

Pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) vienojoties ar Komisiju, nosaka atbilstīgu valdes un izpildu komitejas locekļu atalgojumu; šo atalgojumu samēro ar līdzīgu noteikumu dalībvalstīs;

(g) vienojoties ar Komisiju, nosaka atbilstīgu valdes un izpildu komitejas locekļu atalgojumu;

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

Pielikums – 2. sadaļa – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(p) pasaules mērogā popularizē EIT, lai palielinātu tā pievilcību un lai tas kļūtu par pasaules mēroga struktūru attiecībā uz izcilību augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā.

(p) pasaules mērogā popularizē EIT, lai palielinātu tā zinātnisko, akadēmisko un jo īpaši komerciālo pievilcību un lai tas kļūtu par pasaules mēroga struktūru attiecībā uz izcilību augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

Pielikums – 4. sadaļa – 3. punkts – m apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(m) nodrošina saprātīgu komunikāciju ar ES iestādēm;

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

Pielikums – 4. sadaļa – 3. punkts – n apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(n) darbojas EIT interesēs, neatkarīgi, pārredzami un objektīvi ievērojot tā mērķus un misiju, identitāti, autonomiju un saskanību.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi

Atsauces

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.12.2011

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Alajos Mészáros

19.12.2011

Izskatīšana komitejā

30.5.2012

19.6.2012

 

 

Pieņemšanas datums

10.7.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi

Atsauces

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.11.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

CULT

13.12.2011

JURI

13.12.2011

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

EMPL

19.1.2012

 

 

 

Komiteju iesaistīšanas procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

20.4.2012

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Philippe Lamberts

20.1.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.1.2012

18.6.2012

17.9.2012

8.10.2012

Pieņemšanas datums

28.11.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexandra Thein

Iesniegšanas datums

7.12.2012