SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

12.12.2012 - (COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Philippe Lamberts
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Chrysoulia Paliadeli, Komisja Kultury i Edukacji
(*) Zaangażowana komisja – art. 50 Regulaminu


Procedura : 2011/0384(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0403/2012
Teksty złożone :
A7-0403/2012
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0817),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0467/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r.[1],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Budżetowej i Komisji Przemysłu i Komisji Prawnej (A7–0403/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Strategia „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu przypisuje bardzo istotną rolę Europejskiemu Instytutowi Innowacji i Technologii (zwanemu dalej „EIT”), który ma swój udział w szeregu sztandarowych inicjatyw.

(1) Strategia „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu przypisuje bardzo istotną rolę Europejskiemu Instytutowi Innowacji i Technologii (zwanemu dalej „EIT”), który ma na celu przyczynienie się do realizacji szeregu sztandarowych inicjatyw, w szczególności sztandarowych inicjatyw „Unia innowacji” i „Mobilna młodzież”.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W latach 2014-2020 EIT powinien przyczynić się do realizacji celów „Horyzontu 2020 – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji” ustanowionego rozporządzeniem nr XX/XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady (zwanego dalej „Horyzontem 2020”), integrując trójkąt wiedzy, tj. badania, innowacje i szkolnictwo wyższe.

(2) W latach 2014-2020 EIT powinien przyczynić się do realizacji celów „Horyzontu 2020 – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji” ustanowionego rozporządzeniem nr XX/XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady (zwanego dalej „Horyzontem 2020”), integrując trójkąt wiedzy, tj. badania, innowacje i szkolnictwo wyższe, w celu stymulowania dążenia do doskonałości oraz przyspieszenia tempa innowacji.

Uzasadnienie

Celem EIT jest zintegrowanie trzech części trójkąta wiedzy w celu stymulowania dążenia do doskonałości oraz przyspieszenia tempa innowacji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Zasady dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej są określone w zasadach uczestnictwa.

(4) Zasady dotyczące rozpowszechniania wyników poprzez otwarty dostęp, licencjonowania oraz zarządzania prawami własności intelektualnej są określone w zasadach uczestnictwa oraz w strategicznym planie innowacji EIT.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Jako wiodące instytucje europejskie działające na rzecz innowacji, EIT i wspólnoty wiedzy i innowacji (zwane dalej „WWiI”) powinny odgrywać innowacyjną rolę w określaniu i wspieraniu innowacyjnych praktyk w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, promując przejrzystość, transfer wiedzy i jej rozpowszechnianie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) EIT powinien współpracować bezpośrednio z krajowymi i regionalnymi przedstawicielami i zainteresowanymi stronami funkcjonującymi w łańcuchu innowacji, co miałoby korzystne skutki dla obu stron. Aby uczynić taki dialog i wymianę bardziej systematycznymi, należy zorganizować forum zainteresowanych stron EIT, gromadzące szerszą społeczność zainteresowanych stron wokół zagadnień o charakterze przekrojowym.

(6) EIT powinien współpracować bezpośrednio z krajowymi i regionalnymi przedstawicielami i zainteresowanymi stronami funkcjonującymi w łańcuchu innowacji, co miałoby korzystne skutki dla obu stron. Aby uczynić taki dialog i wymianę bardziej systematycznymi, należy zorganizować forum zainteresowanych stron EIT, gromadzące na wspólnej platformie wszystkie WWiI oraz szerszą społeczność zainteresowanych stron wokół zagadnień o charakterze przekrojowym. W celu zapewnienia większego zaangażowania zainteresowanych stron EIT powinien przeprowadzić stosowne kampanie informacyjne skierowane do europejskich uniwersytetów, władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się polityką w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji. WWiI powinny również ustanowić procedury regularnych konsultacji zainteresowanych stron w swoich poszczególnych obszarach działania.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) EIT powinien zwrócić uwagę na odpowiednią równowagę między różnymi podmiotami trójkąta wiedzy zaangażowanymi w WWiI, szczególną wagę przykładając do niewielkich podmiotów i zaangażowania sektora prywatnego. W szczególności EIT powinien dążyć do ściślejszej współpracy MŚP, aby zapewnić ich aktywny udział w działaniach WWiI. Ponadto, w stosownych przypadkach, w działania WWiI powinny być zaangażowane spółki publiczne i organy władz lokalnych, a także organizacje nienastawione na zysk.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) EIT powinien dalej wspierać honorowanie przez państwa członkowskie stopni naukowych i dyplomów EIT opatrzonych znakiem doskonałości EIT.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) EIT, z uwagi na swój charakter i skład, powinien propagować multidyscyplinarne i interdyscyplinarne podejścia w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, w tym opracowywanie rozwiązań pozatechnologicznych, podejść organizacyjnych, nowych modeli biznesowych, innowacji systemowych oraz innowacji dla sektora publicznego, jako niezbędne uzupełnienie innowacyjnych działań ukierunkowanych na technologię i technikę.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c) Przedsiębiorstwa społeczne − mając bardzo innowacyjny charakter, jeżeli chodzi o oferowane towary i usługi − mogą przyczynić się do rozwiązywania poważnych problemów społecznych. Dlatego innowacje społeczne i przedsiębiorczość społeczna powinny stanowić, w miarę możliwości, ważną część działań EIT i WWiI.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Należy określić zakres wkładu EIT do Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie zasobów finansowych WWiI.

(7) Należy określić zakres wkładu EIT do Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie zasobów finansowych WWiI. W szczególności EIT powinien działać jako inwestor, a jego inwestycje powinny działać jako dźwignia dla innych źródeł finansowania prywatnego lub publicznego, włączając w to inne fundusze UE. Należy ściśle określić poziom tej dźwigni.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Skład organów EIT powinien zostać uproszczony. Należy usprawnić funkcjonowanie Rady Zarządzającej EIT oraz dokładniej wyjaśnić rolę i zadania Rady Zarządzającej i Dyrektora.

(8) Skład organów EIT powinien zostać uproszczony oraz powinien odzwierciedlać trzy elementy trójkąta wiedzy i dążyć do zachowania równowagi płci. Należy usprawnić funkcjonowanie Rady Zarządzającej EIT oraz dokładniej wyjaśnić rolę i zadania Rady Zarządzającej i Dyrektora. Rada Zarządzająca i dyrektor powinny działać w interesie EIT w sposób niezależny, bezstronny i przejrzysty.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Nowe WWiI, w tym ich priorytetowe dziedziny oraz organizacja i ramy czasowe procedury wyboru, powinny zostać uruchomione w oparciu o zasady określone w strategicznym planie innowacji.

(9) EIT może przydzielać swe środki finansowe do już ustanowionych WWiI lub do nowo wybranych WWiI.

 

Począwszy od 2014 r. EIT powinien rozpocząć wybór do czterech nowych WWiI w obszarach priorytetów tematycznych określonych w strategicznym planie innowacji (SPI).

 

Od 2018 r., stosownie do dostępnego budżetu i po konsultacji z zainteresowanymi stronami, EIT powinien rozpocząć dodatkową procedurę wyboru WWiI w pozostałych obszarach tematycznych określonych w SPI lub nowo określonych tematach objętych zakresem celów programu „Horyzont 2020”.

 

(9a) Nowe WWiI powinny zostać uruchomione i wybrane przez EIT w drodze otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej procedury, gwarantującej potencjalnym uczestnikom przejrzystość i przewidywalność. Procedura wyboru WWiI powinna opierać się na minimalnych warunkach kryteriów kwalifikowalności i spełniać kryteria wyboru, wykazując potencjał, jakość i wykonalność wniosku.

 

(9b) EIT powinien wziąć pod uwagę to, że nie wszystkie WWiI będą miały takie same potrzeby finansowe – niektóre będą bardziej kapitałochłonne niż inne. EIT powinien dlatego określić kwotę wsparcia finansowego, jakiego udzieli WWiI.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) WWiI powinny poszerzać swoje działania edukacyjne poprzez zapewnienie profesjonalnych szkoleń.

(10) WWiI powinny poszerzać swoje działania edukacyjne poprzez zapewnienie profesjonalnych szkoleń, również wakacyjnych, kursów naukowych na odległość oraz staży dla studentów studiów podyplomowych. EIT powinien inwestować w kultywowanie światowej klasy marki EIT w zakresie innowacyjnego kształcenia w przedsiębiorczości.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10 a) EIT oraz WWiI powinny opracować synergię kształcenia z polityką UE i państw członkowskich, mającą na celu wspieranie przyszłej dostępności niezbędnego kapitału ludzkiego stanowiącego podstawę europejskiej drogi ku naukowemu, technologicznemu i innowacyjnemu przywództwu. W tym celu powinno się promować kształcenie w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki przy jednoczesnym utworzeniu programu zapewniającego szkolenia z przedsiębiorczości oraz staże i dotacje dla młodych Europejczyków i najlepszych uczniów szkół średnich i wyższych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Współpraca w zakresie organizacji monitorowania i oceny WWiI między Komisją a EIT jest konieczna dla zapewnienia spójności z ogólnym systemem monitorowania i oceny na poziomie UE.

(11) Współpraca w zakresie organizacji monitorowania i oceny WWiI między Komisją a EIT jest konieczna dla zapewnienia spójności z ogólnym systemem monitorowania i oceny na poziomie UE. W szczególności należy uściślić zasady monitorowania WWiI i EIT. Koordynacja i współpraca między WWiI powinny być nadzorowane przez EIT, aby zapewnić synergię i utworzenie wartości dodanej opartej na interakcji licznych partnerów EIT.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) WWiI powinny dążyć do synergii z odpowiednimi inicjatywami Unii Europejskiej.

(12) WWiI powinny dążyć do synergii z odpowiednimi inicjatywami i instrumentami w zakresie badań i innowacji ustanowionymi na szczeblu europejskim, w tym z europejskimi partnerstwami innowacyjnymi, europejskimi inicjatywami przemysłowymi w ramach planu EPSTE i innymi partnerstwami publiczno-prywatnymi.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) WWiI powinny działać jak „katalizatory innowacji” mające zdolność tworzenia znaczącej liczby tak potrzebnych innowatorów, którzy staną się nosicielami kultury przedsiębiorczości i doświadczenia i będą w stanie tworzyć innowacyjne i oparte na wiedzy MŚP oraz przekształcać już istniejące przedsiębiorstwa. WWiI powinny stać się również łatwym do powtórzenia modelem referencyjnym współpracy dla innych europejskich, regionalnych i krajowych wspólnot badań, rozwoju i innowacji oraz dla konsolidacji funduszy strukturalnych tak, aby osiągnąć cele w zakresie unijnej innowacji.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) Należy lepiej koordynować wydawanie funduszy Unii i państw członkowskich na badania naukowe, innowacje i edukację w celu zapewnienia wzajemnego powiązania, wyższej skuteczności i lepszej widoczności tych dziedzin oraz w celu osiągnięcia lepszej synergii budżetowej.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W celu zapewnienia szerszego udziału organizacji z różnych państw członkowskich w WWiI, należy utworzyć podmioty partnerskie w co najmniej trzech różnych państw członkowskich.

(13) W celu zapewnienia szerszego udziału organizacji z różnych państw członkowskich w WWiI, należy utworzyć podmioty partnerskie w co najmniej trzech różnych państw członkowskich. EIT powinien promować zwiększenie uczestnictwa i stymulować doskonałość w całej Europie. Powinien on zapewnić dostęp do wszystkich wysokiej klasy europejskich uniwersytetów, wspólnot badawczych, niewielkich grup badawczych oraz podmiotów sektora prywatnego, w tym wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.

 

(13a) EIT i WWiI powinny rozwijać kontakty zewnętrzne i ustanowić kanały komunikacji i wymiany informacji z instytucjami i innymi partnerami w powstających oraz potencjalnych centrach doskonałości, w szczególności tam, gdzie istnieje dowiedzione zapotrzebowanie, tak by mogły one angażować się i uczestniczyć w ich działalności.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Kryteria i procedury finansowania, monitorowania i oceny działalności WWiI powinny zostać przyjęte przez EIT przed rozpoczęciem procesu wyboru WWiI.

(14) Kryteria i procedury finansowania, monitorowania i oceny działalności WWiI powinny zostać przyjęte przez EIT przed rozpoczęciem procesu wyboru WWiI. W szczególności znacząca część rocznego wkładu finansowego na rzecz WWiI powinna być przydzielona w oparciu o konkurencyjny mechanizm przeglądu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Ważne jest zapewnienie należytego zarządzania EIT oraz tworzenia WWiI w jak najskuteczniejszy i przyjazny użytkownikom sposób. EIT powinien starać się ograniczyć obciążenia administracyjne dla WWiI.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Trzyletni program prac EIT powinien uwzględniać opinię Komisji w sprawie szczegółowych celów EIT, jak określono w programie „Horyzont 2020”, i jego komplementarności z polityką i instrumentami Unii Europejskiej.

(15) Trzyletni program prac EIT powinien uwzględniać opinię Komisji oraz pogląd wyrażony przez Parlament Europejski i Radę. Należy ustanowić regularny dialog między EIT i Parlamentem Europejskim.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Ocena EIT powinna wnieść terminowy wkład w ocenę programu „Horyzont 2020” w 2017 r. i 2023 r.

(17) Ocena EIT powinna umożliwić bezpośrednie porównanie osiągnięć oraz kluczowych wskaźników z właściwymi instrumentami programu „Horyzont 2020” oraz powinna wnieść terminowy wkład w ocenę programu „Horyzont 2020” w 2017 r. i 2023 r.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Komisja powinna wzmocnić swoją rolę w monitorowaniu wdrażania szczególnych aspektów działalności EIT.

(18) Komisja powinna poprawić monitorowanie wdrażania szczególnych aspektów działalności EIT, a EIT powinien usprawnić monitorowanie WWiI. Monitorowanie powinno być nastawione na wyniki.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Działania EIT zapewniają najwyższy stopień przejrzystości, rozliczalności i demokratycznej kontroli wkładów z budżetu UE, zwłaszcza w odniesieniu do ich wkładu, zarówno spodziewanego, jak i osiągniętego, w realizację celów Unii.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (-a a) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-aa) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. »innowacja« oznacza proces, w tym jego wyniki, łączący różne obszary wiedzy, różne rodzaje zdolności i umiejętności, dzięki któremu nowe idee odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne lub gospodarcze i prowadzą do powstawania nowych produktów, usług, procesów lub modeli działalności gospodarczej i modeli organizacyjnych przynoszących społeczności wartość dodaną oraz z powodzeniem wprowadzanych na istniejący rynek lub mających zdolność tworzenia nowych rynków;”

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (a b) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-ab) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. »wspólnota wiedzy i innowacji« (WWiI) oznacza niezależne partnerstwo instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron w procesie innowacji, w postaci strategicznej sieci, niezależnie od jej formy prawnej, opartej na wspólnym średnio- i długookresowym planowaniu innowacji w celu osiągnięcia celów EIT oraz przyczynienia się do realizacji celów ustanowionych w ramach inicjatywy »Horyzont 2020«;”

Uzasadnienie

Aby w pełni uwzględnić EIT jako instrument służący do wdrażania inicjatywy „Horyzont 2020”, ważne jest podkreślenie związku między rolą WWiI i poszczególnymi celami tej inicjatywy.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (a a) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. »podmiot partnerski« oznacza każdy podmiot, który jest członkiem WWiI, i może obejmować, w szczególności, instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje badawcze, spółki publiczne lub prywatne, instytucje finansowe, organy regionalne i lokalne, fundacje oraz organizacje nienastawione na zysk;”

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. „instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza instytucję w rozumieniu art. 2 decyzji (UE) nr xxx/20xx Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program „Erasmus dla wszystkich”.

7. „instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza instytucję w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr xxx/20xx Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program „Erasmus dla wszystkich”.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b a) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ust. 9 otrzymuje brzmienie:

 

„9. »strategiczny plan innowacji«” (SPI) oznacza dokument strategiczny określający długoterminową strategię EIT dotyczącą przyszłych inicjatyw, w tym przegląd planowanych działań z zakresu szkolnictwa wyższego, badań i innowacji na okres siedmiu lat.”

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b b) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„9a. „Regionalny System Innowacji” oznacza system mający na celu rozszerzenie uczestnictwa w działaniach WWiI i ukierunkowany na partnerstwa instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych, przedsiębiorstw, MŚP i innych zainteresowanych stron z powstających centrów doskonałości, które mają ambicję i potencjał do wspinania się po schodach prowadzących do doskonałości i rozwinięcia się w ekosystemy odzwierciedlające główne cechy ośrodków kolokacji.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (c)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

„10. „forum zainteresowanych stron” oznacza posiedzenie otwarte dla przedstawicieli organów krajowych i regionalnych, zorganizowanych grup interesu i indywidualnych podmiotów z kręgów działalności gospodarczej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, organizacji klastrów, jak również innych zainteresowanych stron z całego trójkąta wiedzy”.

„10. „forum zainteresowanych stron” oznacza platformę obejmującą konferencje i wydarzenia w formie rzeczywistej oraz wirtualnej, otwartą dla przedstawicieli organów krajowych, regionalnych i lokalnych, zorganizowanych grup interesu i indywidualnych podmiotów z kręgów działalności gospodarczej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, stowarzyszeń, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji klastrów, jak również innych zainteresowanych stron z całego trójkąta wiedzy.”

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (d)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„11. „działalność WWiI wnosząca wartość dodaną” oznacza działania prowadzone przez podmioty partnerskie, przyczyniające się do integracji trójkąta wiedzy, tj. badań naukowych, innowacji i szkolnictwa wyższego, w tym działania związane z zakładaniem, administrowaniem i koordynowaniem WWiI.”

„11. „działalność WWiI wnosząca wartość dodaną” oznacza działania prowadzone przez podmioty partnerskie, przyczyniające się do integracji trójkąta wiedzy, tj. badań naukowych, innowacji i szkolnictwa wyższego, w tym działania związane z zakładaniem, administrowaniem i koordynowaniem WWiI oraz przyczynianie się do osiągnięcia ogólnych celów EIT.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Misja i cele

Misja i cel

Misją EIT jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, innowacje i badania naukowe na najwyższym poziomie.

Misją EIT jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie i przyspieszenie potencjału innowacyjnego i potencjału przedsiębiorczości państw członkowskich i Unii w celu rozwiązania poważnych wyzwań społecznych stojących przed społeczeństwem europejskim. EIT realizuje ten cel, propagując synergię, współpracę i integrację szkolnictwa wyższego, innowacji i badań naukowych oraz przedsiębiorczość na najwyższym poziomie.

Ogólne cele, szczegółowe cele i wskaźniki wyników EIT na lata 2014–2020 są zdefiniowane w programie »Horyzont 2020«”.

Ogólne cele, szczegółowe cele i wskaźniki wyników EIT na lata 2014–2020 są zdefiniowane w programie »Horyzont 2020«”.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) art. 4 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

 

„(a) Rada Zarządzająca składa się w odpowiednich proporcjach z członków wysokiego szczebla, posiadających doświadczenie w kształceniu wyższym, działalności badawczej, innowacyjnej oraz w przedsiębiorczości. Odpowiada ona za kierowanie działalnością EIT, za wybór, wyznaczenie i ocenę WWiI oraz za wszelkie inne decyzje strategiczne;”

Uzasadnienie

Równowaga między podmiotami zajmującymi się edukacją, badaniami, innowacją i przedsiębiorczością jest niezbędna w organach EIT.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w art. 5 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(4) Art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(a) skreśla się lit. a);

"1. Aby osiągnąć swój cel, EIT:

 

(a) określa swoje główne priorytety i działania w celu osiągnięcia ustanowionych celów ogólnych i szczegółowych;

(b) dodaje się lit. j) w brzmieniu:

(b) uświadamia potencjalne podmioty partnerskie, w szczególności MŚP oraz powstające i potencjalne centra doskonałości, aby wspierać i ułatwiać ich udział w swoich działaniach;

 

(c) wybiera i wyznacza WWiI zgodnie z art. 7 oraz określa ich prawa i obowiązki w drodze umowy; zapewnia im odpowiednie i szybkie wsparcie; stosuje odpowiednie środki kontroli jakości; monitoruje i okresowo ocenia ich działalność; zapewnia odpowiedni poziom koordynacji oraz ułatwia skuteczną komunikację i współpracę tematyczną między WWiI i ośrodkami kolokacji;

 

(d) gromadzi fundusze ze źródeł publicznych i prywatnych oraz wykorzystuje swoje zasoby zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W szczególności stara się pozyskiwać znaczną i coraz większą część swojego budżetu ze źródeł prywatnych i z dochodu generowanego przez własne działania;

 

(e) zachęca do uznawania w państwach członkowskich nadanych przez instytucje szkolnictwa wyższego będące podmiotami partnerskimi stopni naukowych i dyplomów, które mogą być oznaczone jako stopnie naukowe i dyplomy EIT;

 

(f) wspiera upowszechnianie dobrych praktyk służących integracji trójkąta wiedzy w celu wypracowania wspólnej kultury innowacji i transferu wiedzy;

 

(fa) aktywnie nawiązuje kontakty poprzez WWiI z instytucjami z powstających centrów doskonałości o potencjale rozwinięcia się w ośrodki kolokacji, w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego Unii. Może to obejmować zapewnianie wsparcia dla łączenia WWiI i partnerstw z powstających centrów doskonałości poprzez Regionalny System Innowacji, w tym projekty partnerstwa, wymiany pracowników oraz ustrukturyzowane działania w zakresie mobilności;

 

(g) rozbudowuje swoje możliwości i zdobywa wiedzę specjalistyczną, aby stać się światowej klasy podmiotem doskonałości w obszarze szkolnictwa wyższego, badań, innowacji i przedsiębiorstwa;

 

(h) propaguje multidyscyplinarne podejścia w zakresie innowacji, w szczególności integrację rozwiązań pozatechnologicznych, podejść organizacyjnych, nowych modeli biznesowych, innowacji systemowych oraz innowacji dla sektora publicznego;

 

(i) zapewnia komplementarność, synergię oraz spójność działań EIT oraz innych programów Unii;

 

(j) promuje WWiI jako partnerów innowacji na najwyższym poziomie w Unii i poza nią;

 

(k) opracowuje wytyczne dotyczące najlepszej praktyki w celu rozprzestrzenienia dobrej praktyki oraz doświadczeń istniejących WWiI do nowych WWiI;

„(j) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum zainteresowanych stron w celu informowania o działalności EIT, jego doświadczeniach, dobrych praktykach i wkładzie w unijną politykę i cele w zakresie innowacji, badań naukowych i edukacji. Zainteresowane strony zapraszane są do przedstawienia swoich poglądów.”

(l) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum zainteresowanych stron w celu wymiany informacji dotyczących działalności EIT, jego doświadczeń, dobrych praktyk i wkładu w unijną politykę i cele w zakresie innowacji, badań naukowych i edukacji, jak również w celu omówienia tych kwestii z zainteresowanymi stronami, oraz aby uzyskać informację zwrotną na temat planu, strategii oraz działań EIT.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 - punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

art. 6 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

art. 6 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 6

 

WWiI

 

1. WWiI podejmują się w szczególności:

 

(a) innowacyjnej działalności i inwestycji oferujących wartość dodaną z europejskiego punktu widzenia, w pełni integrujących ze sobą płaszczyzny szkolnictwa wyższego i badań, w celu uzyskania masy krytycznej, stymulując rozpowszechnianie i wykorzystywanie otrzymanych wyników;

 

(b) przełomowej oraz innowacyjnej działalności badawczej w obszarach o kluczowym znaczeniu gospodarczym i społecznym oraz opracowywania wyników badań na szczeblu europejskim i krajowym, posiadających potencjał wzmocnienia konkurencyjności Europy na szczeblu światowym oraz znalezienia rozwiązań największych wyzwań społecznych;

„(c) działalności edukacyjno-szkoleniowej na poziomie magisterskim i doktoranckim, a także prowadzenia szkoleń zawodowych, w dyscyplinach mających potencjał zaspokojenia przyszłych potrzeb społeczno-gospodarczych Europy oraz promujących rozwój umiejętności związanych z innowacją, poprawę umiejętności kierowniczych i w zakresie przedsiębiorczości oraz mobilność naukowców i studentów;”.

(c) działalności edukacyjno-szkoleniowej na poziomie magisterskim i doktoranckim, a także prowadzenia szkoleń zawodowych, w dyscyplinach mających potencjał zaspokojenia przyszłych potrzeb społeczno-gospodarczych Europy oraz potrzeb rynku zatrudnienia Unii, poszerzających bazę talentów Unii, przyciągających i zatrzymujących najbardziej utalentowane osoby; promujących rozwój umiejętności związanych z innowacją, poprawę umiejętności kierowniczych i w zakresie przedsiębiorczości oraz mobilność naukowców i studentów, w tym wspieranie tworzenia sieci i działalność przedsiębiorczą osób, które uzyskały dyplom EIT czy też uczestniczyły w szkoleniach instytutu;

 

(d) upowszechniania najlepszych praktyk w sektorze innowacji z akcentem na rozwijanie współpracy szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych i przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i finansów;

 

(e) integrowania i koordynowania w miarę możliwości swoich działań z istniejącymi inicjatywami europejskimi, krajowymi i regionalnymi oraz lokalnymi instrumentami w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

 

2. WWiI dysponują znaczną ogólną niezależnością w zakresie określania swojej organizacji wewnętrznej oraz składu. W szczególności WWiI:

 

a) ustanawiają radę zarządzającą, której skład zapewnia równowagę między przedstawicielami sektora szkolnictwa wyższego, badań i biznesu;

 

b) są otwarte dla nowych członków, w szczególności MŚP, które mogą przynieść partnerstwu wartość dodaną, pamiętając o ciągłości partnerstwa;

 

c) funkcjonują w otwarty i przejrzysty sposób oraz zgodnie z kodeksami dobrych praktyk w zakresie zarządzania;

 

2a. WWiI ustalają własne określone plany działań i metodologię pracy. W szczególności WWiI:

 

a) ustanawiają roczne operacyjne plany działań, zawierające szczegółowe cele, ważne etapy prac oraz kluczowe wskaźniki skuteczności działania;

 

b) opracowują strategie osiągnięcia stabilności finansowej, prowadzące do stopniowego zmniejszenia poziomu finansowania UE;

 

c) opracowują działania w zakresie budowania kontaktów zewnętrznych, w szczególności z powstającymi instytucjami i centrami doskonałości, np. poprzez Regionalny System Innowacji, i przeprowadzają regularne konsultacje z zainteresowanymi stronami.

 

3. Stosunki między EIT a każdą WWiI są regulowane umowami.

Uzasadnienie

WWiI są w dużej mierze niezależne, jednak konieczne jest sprecyzowanie minimalnych wymogów i ogólnych zasad, którym podlegają WWiI oraz zadań, które wypełniają.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

art. 7 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 7

(a) dodaje się ust. 1a:

Wybór WWiI

 

1. Dane partnerstwo jest wybierane i wyznaczane jako WWiI przez EIT na podstawie konkurencyjnej, otwartej i przejrzystej procedury, na podstawie ich jakości oraz pod warunkiem, że spełniają one minimalne kryteria kwalifikowalności oraz wyboru zgodnie z ust. 3 i 4. Szczegółowe kryteria wyboru WWiI, oparte na zasadach doskonałości i innowacyjności, są przyjmowane i publikowane przez EIT; w procesie wyboru uczestniczą niezależni, zewnętrzni eksperci.

„1a. EIT rozpoczyna wybór i wyznaczenie WWiI zgodnie z dziedzinami priorytetowymi i harmonogramem, określonymi w SPI.”

2. Począwszy od 2014 r. EIT rozpoczyna wybór do 4 nowych WWiI w priorytetach tematycznych określonych w SPI. Na podstawie dostępnych środków finansowych EIT może, począwszy od 2018 r., po konsultacji z zainteresowanymi stronami, rozpocząć nową procedurę wyboru w innych obszarach tematycznych SPI lub nowych wyznaczonych obszarach.

(b) w ust. 2 dodaje się lit. h) w brzmieniu:

 

„h) gotowość do stworzenia synergii z innymi inicjatywami Unii Europejskiej;”

Liczba wybranych WWiI będzie uzależniona od dojrzałości i gotowości konsorcjów europejskich do stworzenia wiarygodnego WWiI, potencjału społecznego i wpływu gospodarczego oraz możliwości stworzenia synergii z innymi inicjatywami, jak również od chłonności EIT oraz dostępnego budżetu. Wybór nowych WWiI będzie opierał się na zasługach własnych i potencjale każdego rozważanego WWiI, nie będzie też zależny od osiągnięć innych WWiI. EIT określa odpowiednią wielkość i czas trwania swego wkładu na rzecz nowych WWiI.

(c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

3. Warunkiem minimalnym utworzenia WWiI jest uczestnictwo co najmniej trzech podmiotów partnerskich z siedzibami w co najmniej trzech państwach członkowskich. Każdy z tych podmiotów partnerskich musi być niezależny od pozostałych w rozumieniu art. 7 zasad uczestnictwa.”

3. Aby została utworzona WWiI, muszą zostać spełnione następujące minimalne kryteria kwalifikowalności:

 

a) uczestnictwo co najmniej trzech podmiotów partnerskich z siedzibami w co najmniej trzech państwach członkowskich. Każdy z tych podmiotów partnerskich musi być niezależny od pozostałych w rozumieniu art. 7 zasad uczestnictwa;

(d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

b) WWiI muszą przyczyniać się do realizacji szczegółowych celów objętych filarami »wyzwania społeczne« oraz »wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych«, określonych w ramach inicjatywy »Horyzont 2020«;

„4. Większość podmiotów partnerskich wchodzących w skład WWiI musi mieć siedzibę w państwach członkowskich. W skład każdej WWiI wchodzi co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jedna spółka prywatna.”

c) co najmniej dwie trzecie podmiotów partnerskich wchodzących w skład WWiI musi mieć siedzibę w państwach członkowskich;

 

d) W skład każdej WWiI wchodzi co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jedna spółka prywatna.

 

4. Kryteria wyboru w przypadku wyznaczania WWiI są w stanie wykazać:

 

(a) obecny i przyszły potencjał do wprowadzania innowacji i rozwoju przedsiębiorczości w ramach partnerstwa, a także jego doskonałość w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji;

 

(b) zdolność partnerstwa do przyczynienia się do realizacji szczegółowych celów w ramach priorytetu »wyzwania społeczne« oraz »wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych«, zdefiniowanych w inicjatywie »Horyzont 2020« oraz do realizacji celów SPI;

 

(c) multidyscyplinarne podejście w zakresie innowacji, takie jak podejście polegające na integracji rozwiązań pozatechnologicznych, podejść organizacyjnych, nowych modeli biznesowych, innowacji systemowych oraz innowacji dla sektora publicznego;

 

(d) zdolność partnerstwa do zapewnienia trwałego, długoterminowego, niezależnego finansowania, w tym znacznego i rosnącego wkładu ze strony sektora prywatnego, przemysłu i usług;

 

(e) udział w partnerstwie organizacji działających we wszystkich trzech obszarach trójkąta wiedzy: szkolnictwie wyższym, badaniach i innowacji, oraz zrównoważony udział tych trzech elementów;

 

(-f) wykazanie otwartości i przejrzystości ich systemów zarządzania oraz strategii przyciągania nowych członków;

 

(f) przedstawienie planu zarządzania własnością intelektualną odpowiedniego dla danego sektora i spójnego z zasadami i wytycznymi EIT dotyczącymi zarządzania własnością intelektualną, obejmującego zasady uwzględniania wkładów pochodzących od różnych podmiotów partnerskich;

 

(g) środki wspierające nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z sektorem prywatnym, w tym z sektorem finansowym, a w szczególności MŚP, a także wspierające tworzenie podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, przedsiębiorstw funkcjonujących na zasadzie spin-off oraz MŚP, z myślą o komercyjnym wykorzystaniu wyników działalności WWiI;

 

(h) środki mające na celu wspieranie zaangażowania podmiotów społeczno-gospodarczych, w tym, w odpowiednich przypadkach, organów publicznych, przedsiębiorstw sektora publicznego i organizacji nienastawionych na zysk, jak również współpracy z tymi podmiotami;

 

(i) gotowość do współdziałania z innymi organizacjami i sieciami poza WWiI w celu wymiany dobrych praktyk i doskonałości, w tym z powstającymi instytucjami i centrami doskonałości;

 

(j) gotowość do stworzenia synergii z innymi inicjatywami Unii Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji oraz komplementarność partnerstwa z innymi europejskimi, krajowymi, regionalnymi i/lub lokalnymi programami innowacyjnymi.

 

4. Wyboru powstających i potencjalnych centrów doskonałości, które będą częścią Regionalnego Systemu Innowacji, dokonuje się za pomocą otwartych i przejrzystych zaproszeń do składania ofert zarządzanych i wdrażanych przez WWiI. Kryteria stosowane przy wyborze są sporządzane przez WWiI (zgodnie z kryteriami wyboru WWiI określonymi w ust. 2) we współpracy z EIT i będą publikowane przez EIT.

(e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

 

„5. EIT przyjmuje kryteria i procedury finansowania, monitorowania i oceny działalności WWiI przed rozpoczęciem procedury wyboru nowych WWiI.”

5. EIT przyjmuje kryteria i procedury finansowania, monitorowania i oceny działalności WWiI przed rozpoczęciem procedury wyboru nowych WWiI.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 7 -a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7-a

 

Źródła i zasady finansowania

 

1. EIT jest finansowany z wkładu z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w ramach koperty finansowej określonej w art. 19 i z innych źródeł prywatnych i publicznych.

 

2. WWiI są finansowane w szczególności z następujących źródeł:

 

(a) wkładów podmiotów partnerskich, tworzących znaczące źródło finansowania;

 

(b) ustawowych lub dobrowolnych wkładów państw członkowskich, państw trzecich lub ich organów publicznych;

 

(c) wkładów organów lub instytucji międzynarodowych;

 

(d) przychodów uzyskanych z działalności własnej WWiI oraz z tytułu praw własności intelektualnej (IPR);

 

(e) wkładów kapitałowych, łącznie z tymi, którymi zarządza Fundacja EIT;

 

(f) zapisów, darowizn i wkładów od osób fizycznych, instytucji, fundacji lub wszelkich innych podmiotów krajowych;

 

(g) wkładów z EIT;

 

(h) instrumentów finansowych, łącznie z tymi, które są finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

 

Wkłady te mogą mieć formę wkładów rzeczowych.

 

3. Sposoby uzyskiwania środków finansowych z EIT są określone w zasadach finansowych EIT, o których mowa w art. 21 ust. 1.

 

4. Wkład EIT w WWiI:

 

(a) może pokryć do 100% łącznych kosztów kwalifikowalnych działalności WWiI wnoszącej wartość dodaną;

 

(b) nie może przekroczyć 25% rocznego budżetu WWiI, obliczanego na podstawie średniej z trzech lat.

 

5. EIT ustanawia konkurencyjny mechanizm przeglądu procesu przydziału znacznej części swojego rocznego wkładu finansowego na rzecz WWiI. Konkurencyjny mechanizm przeglądu obejmuje ocenę jakości i potencjału projektów zaproponowanych w rocznych planach biznesowych WWiI oraz wyników uzyskanych w poprzednich latach, wykazanych w ramach ciągłego monitorowania zdefiniowanego w art. 7a;

(Artykuł 14 rozporządzenia został przeniesiony do art. 7-a).

Uzasadnienie

Na potrzeby przejrzystości przepisy dotyczące źródeł finansowania (art. 14) i zasad finansowania zostały ujęte w jednym artykule i zmienione tak, aby objąć ich zakresem zasady efektu dźwigni WWiI (maksymalnie 25% wkładu EIT oraz maksymalnie 50% całkowitego wkładu z funduszy UE), a także konkurencyjny mechanizm przeglądu rocznych przydziałów na rzecz WWiI.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasady oceny i monitorowania działalności WWiI

Zasady monitorowania i oceny działalności WWiI

EIT, na podstawie kluczowych wskaźników efektywności i we współpracy z Komisją, organizuje ciągłe monitorowanie i okresowe oceny zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu każdego WWiI.”

EIT, na podstawie kluczowych wskaźników ilościowych i jakościowych efektywności, organizuje ciągłe monitorowanie i trzyletnie oceny zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu każdego WWiI. Wyniki ocen są podawane do publicznej wiadomości.

 

Monitorowanie nastawione jest na oceny i zapewnia porównywalne wskaźniki w celu oceny wkładu WWiI, w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi programu „Horyzont 2020”, za pomocą rocznej tabeli wyników EIT.

 

Monitorowanie obejmuje:

 

a) wkład WWiI w realizowanie szczegółowych celów inicjatywy „Horyzont 2020”;

 

b) ogólne wyniki działalności WWiI oparte na zbiorze wspólnych podstawowych wskaźników dotyczących WWiI;

 

c) szczegółowe wyniki działalności WWiI oparte na indywidualnych celach i kluczowych wskaźnikach skuteczności działania określonych w poszczególnych planach biznesowych WWiI.

 

2. Wyniki działalności WWiI mierzone w ramach ciągłego monitorowania służą jako podstawa konkurencyjnego mechanizmu monitorowania przydziału rocznego wkładu finansowego na rzecz WWiI, zgodnie z art. 7a ust. 4a.

 

3. Na potrzeby opracowania systemu ciągłego monitorowania uwzględnia się wstępny wykaz wskaźników zawarty w załączniku II.”

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 7 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7b

Artykuł 7 b

Czas funkcjonowania, przedłużenie i zakończenie funkcjonowania poszczególnych WWiI

Czas funkcjonowania, przedłużenie i zakończenie finansowania poszczególnych WWiI

1. Z zastrzeżeniem wyników ocen okresowych oraz specyfiki poszczególnych dziedzin, okres funkcjonowania WWiI zazwyczaj wynosi od siedmiu do piętnastu lat.

1. EIT może zawrzeć z WWiI porozumienie ramowe na wstępny okres siedmiu lat.

2. Rada Zarządzająca może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu funkcjonowania WWiI poza początkowo ustalony okres, jeżeli jest to najwłaściwszy sposób, aby zrealizować cele EIT.

2. Z zastrzeżeniem wyników ciągłego monitorowania i ocen zdefiniowanych w art. 7a, Rada Zarządzająca może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu finansowania funkcjonowania WWiI, jeżeli wykazała ona zrealizowanie swoich celów oraz celów EIT. Rada Zarządzająca stosuje podejście indywidualne i bierze pod uwagę, że nie wszystkie WWiI będą miały takie same potrzeby finansowe, rozmiar i czas funkcjonowania.

3. W przypadku gdy wyniki oceny WWiI są niezadowalające, Rada Zarządzająca podejmuje odpowiednie środki, do których mogą należeć zmniejszenie, zmiana lub wycofanie jej wsparcia finansowego lub rozwiązanie umowy.”

3. W przypadku gdy wyniki oceny WWiI są niezadowalające, Rada Zarządzająca podejmuje odpowiednie środki, do których mogą należeć zmniejszenie, zmiana lub wycofanie jej wsparcia finansowego lub rozwiązanie umowy.”

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) W art. 8 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ba) rozpowszechniania najlepszych praktyk w kwestiach wspólnych, takich jak wzajemne uznawanie kwalifikacji i efektywne metody nauczania.”

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 13 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) W art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. EIT podaje do publicznej wiadomości swój regulamin, szczegółowe przepisy finansowe, o których mowa w art. 21 ust. 1, oraz szczegółowe kryteria wyboru WWiI, o których mowa w art. 7, przed pierwszym zaproszeniem do składania wniosków w sprawie wyboru WWiI.”

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 10 – wprowadzenie

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(10) Skreśla się art. 14.

(Zob. art. 7-a (nowy)).

Uzasadnienie

Na potrzeby przejrzystości przepisy dotyczące źródeł finansowania (art. 14) i zasad finansowania zostały ujęte w jednym artykule (art. 7-a).

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 12

Rozporządzenie nr 294/2008

Artykuł 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EIT przyjmuje:

EIT przyjmuje:

(a) trzyletni odnawialny program prac, oparty na przyjętym uprzednio SPI, zawierający deklarację głównych priorytetów oraz planowanych inicjatyw EIT i WWiI, w tym preliminarz potrzeb finansowych i źródeł finansowania. Zawiera on również odpowiednie wskaźniki dotyczące monitorowania działalności WWiI i EIT. Wstępny odnawialny trzyletni program prac jest składany przez EIT Komisji do dnia 31 grudnia każdego N-2. Komisja wydaje w ciągu trzech miesięcy opinię w odniesieniu do szczegółowych celów EIT określonych w programie „Horyzont 2020” i ich komplementarności z unijną polityką i instrumentami. EIT uwzględnia opinię Komisji, a w przypadku, gdy się z nią nie zgadza, uzasadnia swoje stanowisko. EIT przekazuje ostateczny program prac do wiadomości Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów;

(a) trzyletni odnawialny program prac, oparty na przyjętym uprzednio SPI, zawierający deklarację głównych priorytetów oraz planowanych inicjatyw EIT i WWiI, w tym preliminarz potrzeb finansowych i źródeł finansowania z uwzględnieniem kondycji finansowej każdej WWiI. Zawiera on również odpowiednie wskaźniki dotyczące monitorowania działalności WWiI i EIT w oparciu o podejście nastawione na wyniki. Wstępny odnawialny trzyletni program prac jest składany przez EIT Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia każdego N-2. Komisja wydaje opinię, a Parlament Europejski i Rada mogą przedstawić swoje zdanie, w ciągu trzech miesięcy. EIT uwzględnia wyrażone opinie i poglądy, a w przypadku, gdy się z nimi nie zgadza, uzasadnia swoje stanowisko. EIT przekazuje ostateczny program prac do wiadomości Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów;

(b) sprawozdanie roczne do dnia 30 czerwca każdego roku. Sprawozdanie zawiera opis działań prowadzonych przez EIT i WWiI w poprzednim roku kalendarzowym i ocenę wyników w odniesieniu do ustalonych celów, wskaźników i terminarza, ocenę ryzyka związanego z podjętymi działaniami, jak również ocenę wykorzystania zasobów i ogólnego funkcjonowania EIT.

(b) sprawozdanie roczne, które publikuje się do dnia 30 czerwca każdego roku. Sprawozdanie zawiera opis działań prowadzonych przez EIT i WWiI w poprzednim roku kalendarzowym i ocenę wyników w odniesieniu do ustalonych celów, wskaźników i terminarza, ocenę ryzyka związanego z podjętymi działaniami, jak również ocenę wykorzystania zasobów i ogólnego funkcjonowania EIT. Co roku Dyrektor EIT przedstawia roczne sprawozdanie właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 13

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

art. 16 otrzymuje brzmienie:

(a) w ust. 2 słowo „pięć” zastępuje się słowem „trzy”;

„Artykuł 16

(b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Monitorowanie i ocena EIT

 

1. EIT dba o to, aby jego działalność, w tym działania prowadzone przez WWiI, była przedmiotem systematycznego monitorowania i okresowej niezależnej oceny, tak aby zapewnić najwyższą jakość wyników, wysoki poziom od strony naukowej oraz jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów. Oceny te będą nastawione na wyniki. Wyniki ocen są podawane do publicznej wiadomości.

 

2. Do czerwca 2011 r. oraz co trzy i pół roku od wejścia w życie nowych ram finansowych Komisja przedstawi sprawozdanie zawierające śródokresową ocenę działań EIT i WWiI. Ocena ta jest oparta na niezależnej ocenie zewnętrznej i określa, w jaki sposób EIT wypełnia swoją misję. Obejmuje ona pełen zakres działalności EIT i WWiI, a jej przedmiotem jest wartość dodana wnoszona przez EIT, oddziaływanie, efektywność, trwałość, wydajność i adekwatność podejmowanych działań oraz ich związek lub wzajemne uzupełnianie z istniejącymi krajowymi i wspólnotowymi strategiami politycznymi w zakresie wspierania szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Uwzględnia ona także opinie zainteresowanych stron, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym.

 

3. Przedmiotem oceny są aspekty dotyczące promowania zaangażowania uczestników z powstających instytucji i centrów doskonałości oraz uczestnictwa MŚP. W ocenie uwzględnia się ponadto wkład EIT w priorytety strategii „Europa 2020” i jej sztandarowych inicjatyw.

 

Ocena EIT jest skoordynowana z oceną podobnych instrumentów (wspólne inicjatywy technologiczne, partnerstwa publiczno-prywatne) przeprowadzaną w ramach programu „Horyzont 2020” i zapewnia dostosowanie do wskaźników programu „Horyzont 2020”.

„2a. Komisja może przeprowadzić uzupełniające oceny obejmujące zagadnienia lub tematy o znaczeniu strategicznym, z pomocą niezależnych ekspertów, w celu zbadania postępów poczynionych przez EIT w realizacji wyznaczonych celów, identyfikacji czynników przyczyniających się do realizacji działań oraz określenia dobrych praktyk.”

4. Komisja może przeprowadzić uzupełniające oceny obejmujące zagadnienia lub tematy o znaczeniu strategicznym, z pomocą niezależnych ekspertów, w celu zbadania postępów poczynionych przez EIT w realizacji wyznaczonych celów, identyfikacji czynników przyczyniających się do realizacji działań oraz określenia dobrych praktyk.

 

5. Komisja przekazuje wyniki tej oceny, wraz ze swoją opinią oraz — w odpowiednich przypadkach — wszelkimi wnioskami dotyczącymi zmiany niniejszego rozporządzenia, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Rada Zarządzająca uwzględnia w należyty sposób wyniki tej oceny w programach i działaniach realizowanych przez EIT.”

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 14 – litera (-a a) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 17 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-aa) Art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. SPI określa długoterminową strategię dla EIT w obszarze innowacji Unii oraz zawiera ocenę jego wpływu i zdolności do generowania wartości dodanej w postaci innowacji na rzecz Unii. SPI uwzględnia wyniki monitorowania i oceny EIT, o których mowa w art. 16.”

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 14 – litera b) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 17 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(b) Art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Komisja uwzględni istotne aspekty SPI i włączy je do przyszłego wniosku dotyczącego wspólnych ram strategicznych na rzecz badań i innowacji w kolejnym okresie programowania.”

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 15

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koperta finansowa z programu „Horyzont 2020” przeznaczona na wykonanie niniejszego rozporządzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 3 182 230 000 EUR. Roczne środki zatwierdza władza budżetowa w granicach przewidzianych w ramach finansowych. Wkład finansowy EIT na rzecz WWiI dokonywany jest w ramach tej puli środków finansowych.

W rozumieniu pkt [17] Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym koperta finansowa z programu „Horyzont 2020” przeznaczona na wykonanie niniejszego rozporządzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi maksymalnie [3 182 230 000 EUR]. Kwota ta stanowi główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej. Roczne środki zatwierdza władza budżetowa, nie naruszając przepisów rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 oraz Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym. Wkład finansowy EIT na rzecz WWiI dokonywany jest w ramach tej puli środków finansowych.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja uwzględnia równowagę między doświadczeniem w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji oraz działalności gospodarczej, a także równowagę płci oraz uznanie środowisk akademickich, badawczych i innowacyjnych w całej Unii.

Komisja uwzględnia równowagę między doświadczeniem w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji oraz działalności gospodarczej, a także równowagę płci oraz coraz szersze zaangażowanie środowisk akademickich, badawczych i innowacyjnych w całej Unii.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja mianuje członków i informuje Parlament Europejski i Radę o przebiegu procesu wyboru i ostatecznym mianowaniu tych członków Rady Zarządzającej.

Komisja mianuje członków po tym, jak poinformuje Parlament Europejski i Radę o przebiegu procesu wyboru i ostatecznym mianowaniu tych członków Rady Zarządzającej. Przed mianowaniem członków przez Komisję, Parlament Europejski i Rada mają prawo wyrazić swoją opinię na temat wybranych członków.

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie przejrzystości procedury mianowania członków Rady.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – akapit 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja odwołuje członka lub członków Rady Zarządzającej, którzy nie będą wykonywać obowiązków związanych z ich urzędem zgodnie z interesami Unii. Odwołanie odbędzie się na podstawie opinii Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie Rady Zarządzającej działają w sposób niezależny w interesie EIT, chroniąc jego cele i misję, tożsamość i spójność.

Członkowie Rady Zarządzającej działają w sposób niezależny, przejrzysty i bezstronny w interesie EIT, chroniąc jego cele i misję, tożsamość, niezależność i spójność.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera (o)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(o) podejmuje decyzję o systemie językowym obowiązującym w EIT, uwzględniając obowiązujące zasady wielojęzyczności oraz praktyczne wymogi dotyczące działań EIT;

(o) gwarantuje zgodność działań EIT z obowiązującymi zasadami wielojęzyczności;

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera (p)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(p) promuje EIT na całym świecie, aby zwiększyć jego atrakcyjność i uczynić z niego światowej klasy podmiot doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

(p) promuje EIT na całym świecie, aby zwiększyć jego atrakcyjność w środowisku naukowym, akademickim, a zwłaszcza biznesowym i uczynić z niego światowej klasy podmiot doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera (p a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(pa) promuje Unię przez działania EIT.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 4 – punkt 3 – litera (m) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(m) dba o należytą komunikację z instytucjami UE;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 4 – punkt 3 – litera (n) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(n) działa w sposób niezależny, przejrzysty i bezstronny w interesie EIT, chroniąc jego cele i misję, tożsamość, niezależność i spójność.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik I a

 

Orientacyjny wykaz ogólnych wskaźników skuteczności działania do celów monitorowania WWiI

 

Wkład:

 

a) zestawienie wkładów partnerów (rzeczowych i w gotówce) w roczny budżet;

 

b) zestawienie pozycji w budżecie z podziałem na rodzaj działalności (badania, kształcenie, innowacje, koszty pośrednie).

 

Rezultaty i wpływ:

 

a) liczba opracowanych programów nauczania i kształconych studentów;

 

b) liczba projektów badawczych i publikacji;

 

c) liczba uczestniczących spółek, w tym udział MŚP, instytucji badawczych i uniwersytetów;

 

e) liczba przyznanych patentów na każde zainwestowane euro oraz liczba przeniesionych patentów;

 

g) liczba utworzonych firm odpryskowych;

 

h) liczba działań w zakresie innowacji podjętych w uczestniczących przedsiębiorstwach.

  • [1]               Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 122.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Aby poradzić sobie z różnorakimi sytuacjami kryzysowymi, którym stawia obecnie czoła, Europa musi znaleźć sposoby na rozwinięcie swoich zdolności innowacyjnych, aby zapewnić zrównoważone i skuteczne rozwiązania kwestii społecznych, takich jak te określone w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”, ale również rozwiązania w zakresie tworzenia miejsc pracy i wartości.

W ramach strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 2008 r. ustanowiono Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), aby zwiększyć europejskie zdolności innowacyjne.

Inicjatywa ta stanowi pierwszą próbę podjętą przez UE w celu zintegrowania trzech obszarów trójkąta wiedzy (szkolnictwa wyższego, badań i innowacji). EIT rozpoczął działalność w 2010 r., dysponując wkładem z budżetu UE w wysokości 309 mln euro, przyznanym na lata 2008–2013.

Poprzez działalność wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) EIT propaguje bliższą współpracę między uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami, aby zmniejszyć przepaść istniejącą między działalnością w zakresie badań, szkolnictwa i przedsiębiorczości, co ma doprowadzić do zwiększenia zdolności innowacyjnych UE.

Od 2010 r. funkcjonują trzy WWiI (Climate-KIC, EIT ICT Labs oraz KIC InnoEnergy) poprzez 16 „ośrodków kolokacji” w 12 państwach UE przy udziale ponad 200 partnerów.

Dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem WWiI wskazują na rosnącą liczbę uczestników (w tym z sektora przemysłu), dobry efekt dźwigni, usprawnienie oraz wymierne rezultaty już na obecnym etapie (liczba kształconych studentów, nowych przedsiębiorstw).

Wniosek Komisji

Komisja proponuje oddanie do dyspozycji EIT budżetu w wysokości około 3 mld euro oraz włączenie zakresu działalności EIT do programu „Horyzont 2020”. Środki zostaną przekazane w postaci dwóch alokacji: pierwszej alokacji przeznaczonej na ugruntowanie istniejących WWiI oraz ustanowienie trzech nowych w 2014 r.; drugiej alokacji, przekazanej po przeglądzie przeprowadzonym pod koniec 2017 r., przeznaczonej na kontynuowanie działalności utworzonych WWiI oraz na uruchomienie trzech nowych.

Zaproponowane przez Komisję poprawki do rozporządzenia w sprawie EIT mają na celu dodatkowe uściślenie zakresu wkładów EIT na rzecz WWiI, kryteriów ustanawiania WWiI oraz zasad dotyczących oceny, czasu trwania i zakończenia ich funkcjonowania.

W strategicznym planie innowacji (który ma zostać przyjęty jako odrębny dokument), towarzyszącym rozporządzeniu w sprawie EIT, określa się natomiast priorytety EIT na lata 2014–2020, program prac oraz sposoby jego realizacji, a także system finansowania WWiI.

Stanowisko sprawozdawcy

1. Budżet i cele EIT

EIT okazał się dotychczas skutecznym i obiecującym instrumentem do kompleksowej i prostej realizacji działań ukierunkowanych na innowacje, przy udziale partnerów z sektora prywatnego, publicznego oraz uniwersytetów, w ramach dynamicznego procesu innowacji.

Ponadto, w porównaniu z innymi formami inicjatyw w obszarze partnerstw publiczno-prywatnych, łączenie elementu badań, innowacji i kształcenia uzupełnia działalność EIT o wartość dodaną, której nie mają obecnie inne inicjatywy.

Sprawozdawca popiera zatem stopniowe zwiększanie budżetu w latach 2014–2020, zgodnie z propozycją Komisji, oraz uruchomienie nowych WWiI.

Nowe WWiI należy ustanowić w priorytetowych obszarach inicjatywy „Horyzont 2020”, w szczególności w ramach filarów „wyzwania społeczne” oraz „wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych”.

Są to obszary, w których UE musi skoordynować swoje starania, aby znaleźć i wdrożyć innowacyjne rozwiązania oraz propagować inicjatywy w dziedzinie przedsiębiorczości.

Sprawozdawca popiera propozycję dotyczącą śródokresowej oceny wyników działalności EIT, jednak z uwagi na to, że działalność ta jest włączona do programu „Horyzont 2020”, nie ma szczególnych powodów ku temu, aby podlegała ona odmiennej ocenie w porównaniu z innymi elementami tego programu.

2. Zasady wyboru WWiI

Sprawozdawca uważa, że nie należy narzucać przedmiotu działalności i liczby WWiI, które powinien ustanowić EIT.

Fazy ustanawiania WWiI oraz ich uszeregowanie pod względem priorytetów proponowane przez Komisję w niniejszym wniosku nie są wystarczająco dobrze uzasadnione. Inne kwestie można uznać za tak samo pilne lub obiecujące jak te zaproponowane we wniosku.

Sprawozdawca proponuje, aby wybór WWiI został zamiast tego objęty otwartą, przejrzystą i konkurencyjną procedurą. Zgodnie z otrzymanym wnioskiem EIT miałyby wyznaczyć jak największą liczbę WWiI, biorąc pod uwagę dostępne fundusze, pod warunkiem spełnienia przez nie kryteriów wyboru i jakości oraz dostosowania zakresu ich działalności do priorytetów inicjatywy „Horyzont 2020”.

Przy przeprowadzaniu procedury wyboru EIT powinien również wziąć pod uwagę, że niektóre WWiI nie muszą być tak samo kapitałochłonne jak inne WWiI.

3. Zasady finansowania WWiI

Konkurencyjny mechanizm przeglądu

Zgodnie z systemem wprowadzonym w 2012 r. przez EIT WWiI powinny co roku konkurować o dostępne środki. Zagwarantowałoby to, że faktycznie finansowane są tylko najbardziej obiecujące i wartościowe projekty, i pozwoliło uniknąć możliwego efektu nadzwyczajnych dochodów, jaki mogłaby spowodować z góry określona alokacja.

Wysokość rocznego wkładu byłaby oparta na ocenie rocznych planów biznesowych WWiI, osiągniętych przez nie wyników oraz perspektyw dotyczących ich potencjału.

Sprawozdawca sugeruje, że do rozporządzenia należy włączyć zasady alokacji opartej na konkurencyjności.

Efekt dźwigni

EIT pokrywał dotąd około 25% budżetu WWiI, a 75% środków pochodziło od innych partnerów publicznych lub prywatnych (obejmowały one między innymi zasoby własne partnerów, finansowanie publiczne przez państwa członkowskie oraz fundusze z innych inicjatyw UE, takich jak 7PR, fundusze strukturalne, a w przyszłości miałyby obejmować również fundusze z programu „Horyzont 2020”).

Sprawozdawca proponuje dodanie tej zasady do rozporządzenia.

Konieczne jest ponadto zapobieżenie ograniczeniu efektu synergii EIT, wynikającemu z wykorzystywania w zbyt dużej mierze funduszy UE jako „dźwigni” dla innych funduszy unijnych. Sprawozdawca proponuje ustanowienie przez WWiI dodatkowego górnego progu dla funduszy UE wynoszącego 25%, oprócz progu dla wkładu EIT.

Zapewnienie stabilności

Co więcej, aby zapewnić zrównoważoność finansowania w długim okresie, Komisja przewiduje samofinansowanie niektórych działań WWiI w perspektywie średnioterminowej. Aby cel ten został osiągnięty, opracowanie strategii finansowania powinno zostać wyraźnie ujęte jako część zadań WWiI.

4. Programowanie, monitorowanie i ocena

Sprawozdawca proponuje, aby w przyszłości SPI był przyjmowany przez Radę Zarządzającą oraz został włączony do przyszłych ram na rzecz badań i innowacji (Horyzont 2021 i następne lata). Należy objąć jednak decydentów ściślejszym nadzorem w odniesieniu do przyjmowania trzyletnich programów prac EIT.

Na początkowym etapie funkcjonowania EIT projekt pierwszego trzyletniego programu prac został przedłożony do zaopiniowania Parlamentowi, Radzie i Komisji. Sprawozdawca uważa, że ta sama zasada powinna obowiązywać przy przyjmowaniu kolejnych trzyletnich programów prac EIT.

Ponadto sugeruje się ustanowienie regularnego dialogu pomiędzy Dyrektorem EIT i Parlamentem Europejskim przy okazji publikacji rocznego sprawozdania EIT.

EIT przewiduje również ustanowienie systemu monitorowania obejmującego cztery poziomy działalności (poziom programu „Horyzont 2020”, poziom EIT, poziom wszystkich WWiI oraz poziom poszczególnych WWiI). Sprawozdawca proponuje dodanie tych zasad do rozporządzenia.

5. Rozszerzenie pojęcia innowacji

Wyjście poza rozwiązania technologiczne

Obecnie działalność EIT jest ukierunkowana w przeważającej mierze na wspieranie dostarczania rozwiązań technologicznych i przemysłowych. Chociaż rozwiązania te są konieczne, bez wątpienia nie wystarczą, aby podjąć wyzwania, przed jakimi stoi dzisiaj UE.

Sprawozdawca uważa, że należy położyć taki sam nacisk na innowacje pozatechnologiczne, organizacyjne, systemowe i innowacje w sektorze publicznym jak na rozwiązania technologiczne.

Podobnie należy uwzględnić propagowanie przedsiębiorczości społecznej, ponieważ przedsiębiorstwa społeczne mają zwykle bardzo innowacyjny charakter, jeżeli chodzi o zapewniane przez nie towary lub usługi oraz ich modele organizacyjne.

Prawa własności intelektualnej

W sytuacji, w której Chiny stają się głównym posiadaczem patentów, UE musi opracować „inteligentną” strategię dotyczącą praw własności intelektualnej, dzięki której będzie mogła osiągnąć szczególną pozycję[1].

Niedoskonałości rynku związane z praktykami w zakresie praw własności intelektualnej ograniczają w szczególności MŚP – na przykład uniemożliwiając im udział w wymianach praw własności intelektualnej, odbywających się głównie między dużymi uczestnikami rynku. Na niekorzyść MŚP działa również uznawanie patentów na drodze sądowej.

Jako czołowa instytucja europejska działająca na rzecz innowacji EIT powinien opracowywać i propagować innowacyjne praktyki dostosowane do standardowych podmiotów europejskich.

EIT i WWiI mogłyby pełnić funkcję „laboratorium” wspierającego opracowywanie zróżnicowanych strategii w zakresie praw własności intelektualnej, które mogłyby stanowić odpowiedź na potrzeby różnych sektorów i podmiotów w całej Europie, w szczególności MŚP, uniwersytetów i organów publicznych.

6. Zarządzanie i uczestnictwo

Chociaż WWiI są innowacyjnymi strukturami o niezależnej organizacji i charakterze biznesowym, należy określić pewne wspólne wymogi minimalne dla wszystkich WWiI, aby zapewnić przestrzeganie zasady otwartości, przejrzystości i równowagi interesów. Jest to tym bardziej istotne, jeżeli uwzględni się to, że WWiI są częściowo finansowane ze środków publicznych.

W szczególności struktura WWiI musi umożliwiać im rozwój i uniknięcie efektu uzależnienia się od jednego źródła finansowania lub ograniczenia współpracy. Nowi partnerzy muszą mieć możliwość przystępowania do WWiI oraz udziału w ich działaniach, podczas gdy przepisy dotyczące praw własności intelektualnej muszą zapewniać te same szanse wszystkim podmiotom.

Rozszerzenie uczestnictwa na nowych członków, a w szczególności podniesienie poziomu uczestnictwa MŚP, powinno stanowić część strategii EIT i WWiI.

WWiI powinny, jak zostało to przewidziane w odniesieniu do EIT, również ustanowić forum zainteresowanych stron w swoich poszczególnych obszarach działania, które powinny być zwoływane raz w roku.

EIT powinien także zapewnić słabiej rozwiniętym regionom UE możliwość korzystania z działalności WWiI oraz uczestniczenia w niej, a w szczególności tym regionom, które wykazują obecnie największą potrzebę wydostania się z sytuacji kryzysowej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.

7.  Komplementarność z innymi instrumentami programu „Horyzont 2020”

Nadal konieczne jest dodatkowe uściślenie komplementarności działań WWiI z innymi działaniami podejmowanymi w ramach programu „Horyzont 2020”.

Istnieje szereg otwartych kwestii dotyczących szczególnej roli WWiI w złożonym obszarze badań UE, zwłaszcza w odniesieniu do inicjatyw w zakresie wspólnego planowania, europejskich platform technologicznych, wspólnych inicjatyw technologicznych, programów ERA-NET, a także w odniesieniu do programu „Erasmus dla wszystkich”, sojuszy na rzecz wiedzy i sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych oraz działań „Marie Curie”.

Sprawozdawca uważa, że Komisja powinna w szczególności przeprowadzić kompleksową ocenę wszystkich trzech rodzajów partnerstw publiczno-prywatnych ustanowionych w ramach jej różnych programów na rzecz badań i innowacji.

Celem powinno być dokonanie oceny najskuteczniejszych modeli partnerstw, określenie zasadniczych właściwości zapewniających sukces oraz ukierunkowanie działań na racjonalizację i uproszczenie obszaru badań i innowacji w przyszłych ramach finansowania.

  • [1]  W 2010 r. stosunek krajowych wniosków o udzielenie patentu do ogólnej liczby patentów wyniósł 15,1% w Europie (bez zmian), 53,6% w Stanach Zjednoczonych (spadek), 82,1% w Japonii (bez zmian) oraz 72,7% w Chinach (znaczący wzrost).

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (20.9.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Chrysoula Paliadeli

(*)

           Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) został ustanowiony w 2008 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z myślą o przyczynieniu się do trwałego wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wzmocnieniu zdolności innowacyjnych UE i jej państw członkowskich. Stąd EIT stawia sobie za cel promowanie integracji trójkąta wiedzy, tj. szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji, przede wszystkim za pomocą wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI).

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające EIT proponuje szereg zmian.

Celem tych zmian będzie podejmowanie kwestii poruszonych w trakcie konsultacji na temat roli i funkcji EIT, jak również uwzględnienie proponowanego nowego strategicznego planu innowacji EIT na lata 2014 - 20120.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera wyrażony przez Komisję zamiar nadania EIT szczególnej roli podczas wdrażania programu „Horyzont 2020”. Rola ta skupi się na pogłębianiu synergii między ośrodkami uniwersyteckimi, badawczymi i gospodarczymi i obejmie swoim zasięgiem szeroki krąg zainteresowanych stron.

Zdaniem sprawozdawczyni należy jednak położyć większy nacisk na podnoszenie świadomości na temat roli i istnienia EIT.

EIT ze swej strony powinien dodatkowo zachęcać instytucje szkolnictwa wyższego, będące częścią WWiI, do dzielenia się swoimi najlepszymi praktykami we wszystkich kwestiach wspólnych, które mogą i, co jest nieuniknione, powinny pojawić się w ciągu najbliższych lat. Tego rodzaju kwestie mogą obejmować wzajemne uznawanie kwalifikacji, wspólne procesy akredytacji stopni i dyplomów, metody nauczania i inne podobne zagadnienia.

Wniosek o włączenie nowych szkoleń zawodowych w zakres działań edukacyjnych WWiI nie powinien na razie wyjść poza ramy kształcenia podyplomowego.

Sprawozdawczyni popiera również plany mające na celu usprawnienie zarządzania EIT i struktur administracyjnych oraz dokładniejsze wyjaśnienia ich poszczególnych zadań.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Zasady dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej są określone w zasadach uczestnictwa.

(4) Zasady dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej są określone w zasadach uczestnictwa. Europejski Instytut Innowacji i Technologii powinien jednak odgrywać innowacyjną rolę w opracowywaniu narzędzi służących zarządzaniu prawami własności intelektualnej, które sprzyjają przejrzystości i wymianie, aby umożliwić podmiotom publicznym i prywatnym (zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom) udział w badaniach naukowych oraz wykorzystanie innowacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) EIT powinien dalej wspierać honorowanie przez państwa członkowskie stopni naukowych i dyplomów EIT opatrzonych znakiem doskonałości EIT.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Europejski Instytut Innowacji i Technologii powinien promować multidyscyplinarne podejście do innowacji, w tym również do opracowywania rozwiązań nietechnologicznych, podejście organizacyjne, nowe modele biznesowe, otwarte badania naukowe i inne formy współpracy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Skład organów EIT powinien zostać uproszczony. Należy usprawnić funkcjonowanie Rady Zarządzającej EIT oraz dokładniej wyjaśnić rolę i zadania Rady Zarządzającej i Dyrektora.

(8) Skład organów EIT powinien zostać uproszczony oraz powinien odzwierciedlać trzy elementy trójkąta wiedzy. Należy usprawnić funkcjonowanie Rady Zarządzającej EIT oraz dokładniej wyjaśnić rolę i zadania Rady Zarządzającej, Dyrektora i Komitetu Wykonawczego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) WWiI powinny poszerzać swoje działania edukacyjne poprzez zapewnienie profesjonalnych szkoleń.

(10) WWiI powinny poszerzać swoje działania edukacyjne poprzez zapewnienie profesjonalnych szkoleń studentom studiów podyplomowych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Współpraca w zakresie organizacji monitorowania i oceny WWiI między Komisją a EIT jest konieczna dla zapewnienia spójności z ogólnym systemem monitorowania i oceny na poziomie UE.

(11) Współpraca w zakresie organizacji monitorowania i oceny WWiI między Komisją a EIT jest konieczna dla zapewnienia spójności z ogólnym systemem monitorowania i oceny na poziomie UE. W szczególności należy uściślić zasady monitorowania WWiI i EIT.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza instytucję w rozumieniu art. 2 decyzji (UE) nr xxx/20xx Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program „Erasmus dla wszystkich”.

„instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza instytucję w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr xxx/20xx Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program „Erasmus dla wszystkich”.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (c)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. „forum zainteresowanych stron” oznacza posiedzenie otwarte dla przedstawicieli organów krajowych i regionalnych, zorganizowanych grup interesu i indywidualnych podmiotów z kręgów działalności gospodarczej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, organizacji klastrów, jak również innych zainteresowanych stron z całego trójkąta wiedzy.

10. „forum zainteresowanych stron” oznacza platformę otwartą dla przedstawicieli organów krajowych i regionalnych, zorganizowanych grup interesu i indywidualnych podmiotów z kręgów działalności gospodarczej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji klastrów, jak również innych zainteresowanych stron z całego trójkąta wiedzy.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Misją EIT jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, innowacje i badania naukowe na najwyższym poziomie.

Misją EIT jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Unii. EIT osiągnie ten cel przez synergię, współpracę i integrację szkolnictwa wyższego, działań w zakresie badań naukowych i innowacji na najwyższym poziomie.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

2. Komisja wyznacza obserwatorów reprezentujących trzy elementy trójkąta wiedzy, którzy biorą udział w posiedzeniach Rady Zarządzającej.”.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 4 – litera (b)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera j)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum zainteresowanych stron w celu informowania o działalności EIT, jego doświadczeniach, dobrych praktykach i wkładzie w unijną politykę i cele w zakresie innowacji, badań naukowych i edukacji. Zainteresowane strony zapraszane są do przedstawienia swoich poglądów.

j) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum zainteresowanych stron w celu informowania o działalności EIT, jego doświadczeniach, dobrych praktykach i wkładzie w unijną politykę i cele w zakresie innowacji, badań naukowych i edukacji. Wszystkie zainteresowane strony zapraszane są do przedstawienia swoich poglądów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6 – litera (a)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 7 – ustęp 1a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. EIT rozpoczyna wybór i wyznaczenie WWiI zgodnie z dziedzinami priorytetowymi i harmonogramem, określonymi w SPI.

1a. EIT rozpoczyna wybór WWiI oraz wyznacza jak największą ich liczbę, biorąc pod uwagę dostępne fundusze, na podstawie ich jakości oraz pod warunkiem, że spełniają one minimalne kryteria wyboru i przyznania dotacji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6 – litera (a a) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) w ust. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:

 

g) gotowość do współdziałania z innymi organizacjami i sieciami poza WWiI w celu wymiany dobrych praktyk i doskonałości, w tym z podmiotami ze słabiej rozwiniętych regionów.”.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6 – litera (c)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 7 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Warunkiem minimalnym utworzenia WWiI jest uczestnictwo co najmniej trzech podmiotów partnerskich z siedzibami w co najmniej trzech państwach członkowskich. Każdy z tych podmiotów partnerskich musi być niezależny od pozostałych w rozumieniu art. 7 zasad uczestnictwa.

3. Warunkiem minimalnym utworzenia WWiI jest uczestnictwo co najmniej trzech podmiotów partnerskich z siedzibami w co najmniej trzech państwach członkowskich. Jeżeli jeden z podmiotów partnerskich jest europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej, EIT ustanawia szczegółowe przepisy uwzględniające fakt, że ugrupowanie współpracy terytorialnej ma charakter międzynarodowy. Każdy z tych podmiotów partnerskich musi być niezależny od pozostałych w rozumieniu art. 7 zasad uczestnictwa.

Poprawka       15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) W art. 8 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ba) rozpowszechniania najlepszych praktyk w kwestiach wspólnych, takich jak wzajemne uznawanie kwalifikacji i efektywne metody nauczania.”

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 15 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) sprawozdanie roczne do dnia 30 czerwca każdego roku. Sprawozdanie zawiera opis działań prowadzonych przez EIT i WWiI w poprzednim roku kalendarzowym i ocenę wyników w odniesieniu do ustalonych celów, wskaźników i terminarza, ocenę ryzyka związanego z podjętymi działaniami, jak również ocenę wykorzystania zasobów i ogólnego funkcjonowania EIT.

b) sprawozdanie roczne, które publikuje się do dnia 30 czerwca każdego roku. Sprawozdanie zawiera opis działań prowadzonych przez EIT i WWiI w poprzednim roku kalendarzowym i ocenę wyników w odniesieniu do ustalonych celów, wskaźników i terminarza, ocenę ryzyka związanego z podjętymi działaniami, jak również ocenę wykorzystania zasobów i ogólnego funkcjonowania EIT. Co roku Dyrektor EIT przedstawia roczne sprawozdanie właściwym komisjom Parlamentu Europejskiego.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 294/2008 ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Odsyłacze

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

13.12.2011

Procedura obejmująca zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

20.4.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Chrysoula Paliadeli

2.2.2012

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2012

19.6.2012

20.6.2012

 

Data przyjęcia

19.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

OPINIA Komisji Budżetowej (18.9.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivars Godmanis

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020.

Poprawka  2

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

(1b) przypomina swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. umożliwi tylko ograniczony wkład w realizację uzgodnionych celów i wypełnianie zobowiązań Unii oraz stosowanie zasady solidarności w Unii; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej.

 

_______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  3

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c) Przypomina ponadto swoje stanowisko, że następne WRF powinny przewidywać większą koncentrację środków budżetowych na obszarach, które stymulują wzrost gospodarczy i konkurencyjność, takich jak badania naukowe i innowacje, zgodnie z zasadami europejskiej wartości dodanej i doskonałości.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Strategia „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu przypisuje bardzo istotną rolę Europejskiemu Instytutowi Innowacji i Technologii (zwanemu dalej „EIT”), który ma swój udział w szeregu sztandarowych inicjatyw.

(1) Strategia „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu przypisuje bardzo istotną rolę Europejskiemu Instytutowi Innowacji i Technologii (zwanemu dalej „EIT”), który ma na celu przyczynienie się do realizacji szeregu sztandarowych inicjatyw, w szczególności sztandarowych inicjatyw „Unia innowacji” i „Mobilna młodzież”.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) EIT przyciągnie również na swoją działalność znaczne środki z sektora prywatnego, zwiększając tym samym zdolność innowacyjną UE.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Należy zmaksymalizować skutki finansowania EIT ze środków Unii poprzez mobilizację, łączenie i wykorzystywanie publicznych i prywatnych środków finansowych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Należy określić zakres wkładu EIT do Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie zasobów finansowych WWiI.

(7) Należy określić zakres wkładu EIT do Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie zasobów finansowych WWiI. EIT powinien stworzyć większą synergię i w jak największym stopniu uzupełniać fundusze strukturalne.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) WWiI powinny dążyć do synergii z odpowiednimi inicjatywami Unii Europejskiej.

(12) WWiI powinny dążyć do synergii z odpowiednimi inicjatywami Unii Europejskiej. Synergia ta nie powinna naruszać zasady doskonałości badań naukowych, innowacji i edukacji, którą powinien kierować się EIT.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Należy lepiej koordynować wydawanie funduszy UE i państw członkowskich na badania naukowe, innowacje i edukację w celu zapewnienia wzajemnego powiązania, wyższej skuteczności i lepszej widoczności tych dziedzin oraz w celu osiągnięcia lepszej synergii budżetowej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Doskonałość powinna być główną siłą napędową EIT jako takiego przy promowaniu szerszego udziału w celu pobudzenia doskonałości w całej Europie, włącznie z koncepcją „schodów do doskonałości”, aby zachęcić do udziału silne jednostki dysponujące doskonałością od chwili utworzenia.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Kryteria i procedury finansowania, monitorowania i oceny działalności WWiI powinny zostać przyjęte przez EIT przed rozpoczęciem procesu wyboru WWiI.

(14) Kryteria i procedury finansowania, monitorowania i oceny działalności WWiI powinny zostać przyjęte przez EIT przed rozpoczęciem procesu wyboru WWiI, przy czym szczególnie ważne jest wdrożenie środków na rzecz uproszczenia.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Ważne jest zapewnienie należytego zarządzania EIT oraz tworzenia WWiI w jak najskuteczniejszy i przyjazny użytkownikom sposób.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Komisja powinna wzmocnić swoją rolę w monitorowaniu wdrażania szczególnych aspektów działalności EIT.

(18) Komisja powinna wzmocnić swoją rolę w monitorowaniu wdrażania szczególnych aspektów działalności EIT. Komisja powinna dokonywać rocznego monitorowania realizacji programu za pomocą głównych wskaźników oceny wyników i skutków. Wskaźniki te, w tym odpowiednie poziomy bazowe, powinny zapewniać minimalną podstawę oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele EIT.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Działania EIT zapewniają najwyższy stopień przejrzystości, rozliczalności i demokratycznej kontroli wkładów z budżetu UE, zwłaszcza w odniesieniu do ich wkładu, zarówno spodziewanego, jak i osiągniętego, w realizację celów Unii.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 – litera c)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. „forum zainteresowanych stron” oznacza posiedzenie otwarte dla przedstawicieli organów krajowych i regionalnych, zorganizowanych grup interesu i indywidualnych podmiotów z kręgów działalności gospodarczej, szkolnictwa wyższegobadań naukowych, organizacji klastrów, jak również innych zainteresowanych stron z całego trójkąta wiedzy.

10. „forum zainteresowanych stron” oznacza posiedzenie otwarte dla przedstawicieli organów krajowych i regionalnych, zorganizowanych grup interesu i indywidualnych podmiotów z kręgów działalności gospodarczej, szkolnictwa wyższego, badań naukowych, organizacji klastrów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak również innych zainteresowanych stron z całego trójkąta wiedzy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Misją EIT jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, innowacje i badania na najwyższym poziomie. Ogólne cele, szczegółowe cele i wskaźniki wyników EIT na lata 2014–2020 są zdefiniowane w programie »Horyzont 2020«”.

Misją EIT jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i łącząc ze sobą najwyższej jakości szkolnictwo wyższe, innowacje i badania naukowe. Ogólne cele, szczegółowe cele i wskaźniki wyników EIT na lata 2014–2020 są zdefiniowane w programie »Horyzont 2020«”.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 7 a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EIT, na podstawie kluczowych wskaźników efektywności i we współpracy z Komisją, organizuje ciągłe monitorowanie i okresowe oceny zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu każdego WWiI.”

EIT, na podstawie kluczowych wskaźników efektywności i we współpracy z Komisją, organizuje ciągłe monitorowanie i okresowe oceny zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu każdego WWiI. Wskaźniki te, w tym odpowiednie poziomy bazowe, zapewniają minimalną podstawę oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele EIT. Aby EIT przyniósł rezultaty, działania prowadzone przez WWiI muszą mieć wymierny wpływ na tworzenie trwałych nowych przedsiębiorstw i spółek typu spin-off, w szczególności poprzez wpieranie tworzenia sieci i działalność przedsiębiorczą osób, które uzyskały dyplom EIT czy też uczestniczyły w szkoleniach instytutu.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 15

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koperta finansowa z programu „Horyzont 2020” przeznaczona na wykonanie niniejszego rozporządzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 3 182 230 000 EUR. Roczne środki zatwierdza władza budżetowa w granicach przewidzianych w ramach finansowych. Wkład finansowy EIT na rzecz WWiI dokonywany jest w ramach tej puli środków finansowych.

W rozumieniu pkt [17] Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym koperta finansowa z programu „Horyzont 2020” przeznaczona na wykonanie niniejszego rozporządzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi maksymalnie 3 182 230 000 EUR. Kwota ta stanowi główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas rocznej procedury budżetowej. Roczne środki zatwierdza władza budżetowa, nie naruszając przepisów rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 oraz Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracysprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym. Wkład finansowy EIT na rzecz WWiI dokonywany jest w ramach tej puli środków finansowych.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 294/2008 ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Odsyłacze

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

13.12.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Ivars Godmanis

6.2.2012

Data przyjęcia

6.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Luigi Berlinguer

OPINIA Komisji Prawnej (13.7.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alajos Mészáros

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) powstał na mocy rozporządzenia (WE) 294/2008 w celu wzmocnienia zdolności innowacyjnych w Europie. Stanowi on pierwszą próbę UE w zakresie połączenia szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji w tzw. trójkąt wiedzy. Integracja ta odbywa się przede wszystkim poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI), które w perspektywie długoterminowej grupują organizacje dokoła wyzwań społecznych. EIT rozpoczął działalność w 2010 r., a jego siedziba znajduje się w Budapeszcie.

Obecnie Komisja przedstawia poprawki do rozporządzenia ustanawiającego EIT. Zaproponowane zmiany wynikają z doświadczeń zebranych podczas fazy wstępnej, zaleceń zawartych w sprawozdaniach z oceny zewnętrznej, a także uwzględniają rezultaty wszechstronnych konsultacji z zainteresowanymi stronami EIT. Rozporządzenie zmieniające jest również ściśle powiązane z wnioskiem w sprawie strategicznego planu innowacji EIT, którego podstawą jest wniosek Rady Zarządzającej EIT.

W swojej opinii sprawozdawca skupia się przede wszystkim na następujących aspektach:

Usprawnienie struktur zarządzania EIT oraz dialogu z instytucjami UE

Z doświadczenia wynika, że skład organów EIT powinien zostać uproszczony. Doprecyzowania wymagają w szczególności zadania Rady Zarządzającej i dyrektora. Rada Zarządzająca i dyrektor zawsze muszą działać w interesie EIT w sposób niezależny i bezstronny. Sprawozdawca podkreśla również znaczenie odpowiedniego zaangażowania instytucji UE w proces opracowywania programów prac EIT.

Zaangażowanie wszystkich państw członkowskich oraz dążenie do efektów synergii w strukturach EIT z korzyścią przede wszystkim dla MŚP

Zasada otwartości, przejrzystości i równowagi interesów musi być jedną z najważniejszych zasad zarządzania, a zaangażowanie nowych podmiotów z całej UE, które wniosą nowe pomysły, a w szczególności coraz aktywniejsze uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw, powinno stanowić element strategii wspólnot wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu. Choć nie wszystkie rynki mają taką samą strukturę, ważne jest umożliwienie MŚP pełnego uczestnictwa we wszystkich wspólnotach wiedzy i innowacji. Przedsiębiorstwa publiczne i władze lokalne, a także w stosownych przypadkach organizacje non profit również powinny być zaangażowane we wspólnoty wiedzy i innowacji.

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Sprawozdawca jest zdania, że przepisy dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej muszą gwarantować stan właściwej równowagi między podmiotami praw a użytkownikami. Przepisy powinny zawierać wytyczne i modele w odniesieniu do promowania transferu wiedzy i jej rozpowszechniania zarówno w ramach wspólnot wiedzy i innowacji, jak i w całej UE.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasady dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej są określone w zasadach uczestnictwa.

Zasady dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej i rozpowszechniania wyników są określone w zasadach uczestnictwa i muszą gwarantować stan właściwej równowagi między podmiotami praw a użytkownikami. Komisja Europejska, w konsultacji z EIT, powinna dostarczyć wytyczne dotyczące innowacyjnych modeli w odniesieniu do praw własności intelektualnej w celu promowania transferu wiedzy i jej rozpowszechniania zarówno w ramach wspólnot wiedzy i innowacji, jak i w szerszym kontekście całej UE.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

EIT powinien ściśle współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), aby brały one aktywny udział w działalności wspólnot wiedzy i innowacji. Przedsiębiorstwa publiczne i władze lokalne, a także w stosownych przypadkach organizacje non profit również powinny być zaangażowane we wspólnoty wiedzy i innowacji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Należy określić zakres wkładu EIT do Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie zasobów finansowych WWiI.

(7) Należy określić zakres wkładu EIT do Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie zasobów finansowych WWiI. W szczególności finansowanie ze środków UE powinno być postrzegane jako środek nacisku na WWiI, aby pozyskiwały fundusze z innych źródeł, prywatnych lub publicznych, a instytucje UE powinny w przyszłości rozważyć kwestię wykorzystania finansowania ze środków UE jako środka nacisku.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Skład organów EIT powinien zostać uproszczony. Należy usprawnić funkcjonowanie Rady Zarządzającej EIT oraz dokładniej wyjaśnić rolę i zadania Rady Zarządzającej i Dyrektora.

(8) Skład organów EIT powinien zostać uproszczony. Należy usprawnić funkcjonowanie Rady Zarządzającej EIT oraz dokładniej wyjaśnić rolę i zadania Rady Zarządzającej i Dyrektora. Rada Zarządzająca i dyrektor muszą działać w interesie EIT w sposób niezależny, bezstronny i przejrzysty.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Trzyletni program prac EIT powinien uwzględniać opinię Komisji w sprawie szczegółowych celów EIT, jak określono w programie „Horyzont 2020”, i jego komplementarności z polityką i instrumentami Unii Europejskiej.

Trzyletni program prac EIT powinien uwzględniać opinie Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych celów EIT, jak określono w programie „Horyzont 2020”, i jego komplementarności z polityką i instrumentami Unii Europejskiej. Wspomniane instytucje UE powinny być odpowiednio zaangażowane w proces opracowywania tego programu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 2 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. „forum zainteresowanych stron” oznacza posiedzenie otwarte dla przedstawicieli organów krajowych i regionalnych, zorganizowanych grup interesu i indywidualnych podmiotów z kręgów działalności gospodarczej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, organizacji klastrów, jak również innych zainteresowanych stron z całego trójkąta wiedzy.

10. „forum zainteresowanych stron” oznacza posiedzenie otwarte dla przedstawicieli organów krajowych i regionalnych, zorganizowanych grup interesu i indywidualnych podmiotów z kręgów działalności gospodarczej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, organizacji klastrów, jak również innych zainteresowanych stron ze społeczeństwa obywatelskiego i z całego trójkąta wiedzy.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do ust. 10 dodanego we wniosku Komisji 2011/0384(COD).

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Misją EIT jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, innowacje i badania naukowe na najwyższym poziomie.

Misją EIT jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, badania naukowe, innowacje i działalność gospodarczą na najwyższym poziomie.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera b)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera j)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(j) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum zainteresowanych stron w celu informowania o działalności EIT, jego doświadczeniach, dobrych praktykach i wkładzie w unijną politykę i cele w zakresie innowacji, badań naukowych i edukacji. Zainteresowane strony zapraszane są do przedstawienia swoich poglądów.

(j) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum zainteresowanych stron w celu informowania o działalności EIT, jego doświadczeniach, dobrych praktykach i wkładzie w unijną politykę i cele w zakresie innowacji, badań naukowych i edukacji. Wszystkie zainteresowane strony zapraszane są do przedstawienia swoich poglądów.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do ust. 10 dodanego we wniosku Komisji 2011/0384(COD).

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 6 – litera d)

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 7 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Większość podmiotów partnerskich wchodzących w skład WWiI musi mieć siedzibę w państwach członkowskich. W skład każdej WWiI wchodzi co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jedna spółka prywatna.

4. Większość podmiotów partnerskich wchodzących w skład WWiI musi mieć siedzibę w państwach członkowskich. W skład każdej WWiI wchodzi co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden podmiot prywatny.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do ust. 10 dodanego we wniosku Komisji 2011/0384(COD).

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008

Artykuł 15 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) trzyletni odnawialny program prac, oparty na przyjętym uprzednio SPI, zawierający deklarację głównych priorytetów oraz planowanych inicjatyw EIT i WWiI, w tym preliminarz potrzeb finansowych i źródeł finansowania. Zawiera on również odpowiednie wskaźniki dotyczące monitorowania działalności WWiI i EIT. Wstępny odnawialny trzyletni program prac jest składany przez EIT Komisji do dnia 31 grudnia każdego N-2. Komisja wydaje w ciągu trzech miesięcy opinię w odniesieniu do szczegółowych celów EIT określonych w programie „Horyzont 2020” i ich komplementarności z unijną polityką i instrumentami. EIT uwzględnia opinię Komisji, a w przypadku, gdy się z nią nie zgadza, uzasadnia swoje stanowisko. EIT przekazuje ostateczny program prac do wiadomości Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów;

(a) trzyletni odnawialny program prac, oparty na przyjętym uprzednio SPI, zawierający deklarację głównych priorytetów oraz planowanych inicjatyw EIT i WWiI, w tym preliminarz potrzeb finansowych i źródeł finansowania z uwzględnieniem kondycji finansowej każdej WWiI. Zawiera on również odpowiednie wskaźniki dotyczące monitorowania działalności WWiI i EIT. Wstępny odnawialny trzyletni program prac jest składany przez EIT Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji do dnia 31 grudnia każdego N-2. Parlament Europejski, Rada i Komisja wydają w ciągu trzech miesięcy opinię w odniesieniu do szczegółowych celów EIT określonych w programie „Horyzont 2020” i ich komplementarności z unijną polityką i instrumentami. EIT uwzględnia te opinie, a w przypadku, gdy się z nimi nie zgadza, uzasadnia swoje stanowisko. EIT przekazuje ostateczny program prac do wiadomości Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja uwzględnia równowagę między doświadczeniem w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji oraz działalności gospodarczej, a także równowagę płci oraz uznanie środowisk akademickich, badawczych i innowacyjnych w całej Unii.

Komisja uwzględnia równowagę między doświadczeniem w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji oraz działalności gospodarczej, a także równowagę płci oraz coraz szersze zaangażowanie środowisk akademickich, badawczych i innowacyjnych w całej Unii.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie Rady Zarządzającej działają w sposób niezależny w interesie EIT, chroniąc jego cele i misję, tożsamość i spójność.

Członkowie Rady Zarządzającej działają w sposób niezależny, przejrzysty i bezstronny w interesie EIT, chroniąc jego cele i misję, tożsamość, niezależność i spójność.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g) ustala, za zgodą Komisji, odpowiednie wynagrodzenia członków Rady Zarządzającej oraz Komitetu Wykonawczego; wynagrodzenia są ustalane na podstawie porównania z podobnymi uregulowaniami w państwach członkowskich;

(g) ustala, za zgodą Komisji, odpowiednie wynagrodzenia członków Rady Zarządzającej oraz Komitetu Wykonawczego;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera p)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(p) promuje EIT na całym świecie, aby zwiększyć jego atrakcyjność i uczynić z niego światowej klasy podmiot doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

(p) promuje EIT na całym świecie, aby zwiększyć jego atrakcyjność w środowisku naukowym, akademickim, a zwłaszcza biznesowym i uczynić z niego światowej klasy podmiot doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 4 – punkt 3 – litera m) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(m) dba o należytą komunikację z instytucjami UE.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – sekcja 4 – punkt 3 – litera n) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(n) działa w sposób niezależny, przejrzysty i bezstronny w interesie EIT, chroniąc jego cele i misję, tożsamość, niezależność i spójność.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 294/2008 ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Odsyłacze

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

13.12.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Alajos Mészáros

19.12.2011

Rozpatrzenie w komisji

30.5.2012

19.6.2012

 

 

Data przyjęcia

10.7.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

0

Posłowie obecni w trakcie głosowania końcowego

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(-y) obecny(-i) w trakcie głosowania końcowego

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 294/2008 ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Odsyłacze

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

CULT

13.12.2011

JURI

13.12.2011

Opinia niewydana

       Data decyzji

EMPL

19.1.2012

 

 

 

Procedura obejmująca zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

20.4.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Philippe Lamberts

20.1.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2012

18.6.2012

17.9.2012

8.10.2012

Data przyjęcia

28.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexandra Thein

Data złożenia

12.12.2012