Procedură : 2011/0384(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0403/2012

Texte depuse :

A7-0403/2012

Dezbateri :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Voturi :

PV 21/11/2013 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0502

RAPORT     ***I
PDF 1351kWORD 854k
12.12.2012
PE 489.664v03-00 A7-0403/2012

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Philippe Lamberts

Raportoare pentru aviz (*): Chrysoulia Paliadeli, Comisia pentru cultură și educație

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (*)
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0817),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0467/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0403/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii atribuie un rol proeminent Institutului European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare EIT) care contribuie la o serie de inițiative emblematice.

(1) Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii atribuie un rol proeminent Institutului European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare EIT), care urmărește să contribuie la o serie de inițiative emblematice, în special inițiativele „O Uniune a inovării” și „Tineretul în mișcare”.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În perioada 2014 – 2020, EIT ar trebui să contribuie la obiectivele programului „Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare” stabilit prin Regulamentul nr. XX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Orizont 2020”), prin integrarea triunghiului cunoașterii compus din cercetare, inovare și învățământ.

(2) În perioada 2014 – 2020, EIT ar trebui să contribuie la obiectivele programului „Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare” stabilit prin Regulamentul nr. XX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Orizont 2020”), prin integrarea triunghiului cunoașterii compus din cercetare, inovare și învățământ pentru a stimula excelența și a accelera inovarea.

Justificare

EIT are ca obiectiv să integreze cele trei părți ale triunghiului cunoașterii pentru a stimula excelența care accelerează inovarea.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Normele privind gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt definite în normele de participare.

(4) Normele privind difuzarea rezultatelor prin intermediul accesului deschis, acordarea de licențe și gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt definite în normele de participare și în Agenda strategică de inovare a EIT.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În calitate de institut de inovare european principal, EIT și comunitățile de cunoaștere și inovație (denumite în continuare CCI-uri) ar trebui să joace un rol inovator în identificarea și stimularea practicilor inovatoare pentru gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală, promovând transparența, transferul de cunoștințe și difuzarea acestora.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) EIT ar trebui să colaboreze direct cu reprezentanții naționali și regionali și cu alți părți interesate din cadrul lanțului inovării, generând efecte benefice de ambele părți. Pentru a face ca acest dialog și aceste schimburi să fie mai sistematice, ar trebui să fie organizat un forum al părților interesate ale EIT, care să reunească comunități mai largi de părți interesate în jurul problemelor de interes general.

(6) EIT ar trebui să colaboreze direct cu reprezentanții naționali și regionali și cu alți părți interesate din cadrul lanțului inovării, generând efecte benefice de ambele părți. Pentru a face ca acest dialog și aceste schimburi să fie mai sistematice, ar trebui să fie organizat un forum al părților interesate ale EIT, care să reunească în cadrul unei platforme comune toate CCI-urile și comunități mai largi de părți interesate în jurul problemelor de interes general. Pentru a asigura o implicare mai amplă a părților interesate, EIT ar trebui să desfășoare campanii de informare relevante care să vizeze universitățile europene, autoritățile naționale, regionale și locale implicate în politicile C&D&I. CCI-urile ar trebui să instituie, de asemenea, procese pentru consultarea regulată a părților interesate în domeniul lor de activitate.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) EIT ar trebui să acorde atenție realizării unui bun echilibru între diferiții actori din cadrul triunghiului cunoașterii implicați în CCI-uri, acordând o atenție deosebită în special implicării micilor actori și a sectorului privat. Îndeosebi, EIT ar trebui să încerce să colaboreze mai strâns cu IMM-urile pentru a asigura participarea lor activă la activitățile CCI-urilor. În plus, societățile publice și autoritățile locale, precum și organizațiile non-profit ar trebui implicate în CCI-uri, după caz.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) EIT ar trebui să continue să încurajeze recunoașterea de către statele membre a titlurilor și diplomelor eliberate de EIT care poartă marca sa de excelență.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) EIT ar promoveze, chiar prin natura și alcătuirea sa, abordări multidisciplinare și interdisciplinare în ceea ce privește inovarea și antreprenoriatul, inclusiv dezvoltarea de soluții non-tehnologice, abordări organizaționale, noi modele de afaceri, inovarea sistemelor și inovații în sectorul public, ca o completare necesară la activitățile de inovare tehnologică și tehnică.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Deoarece întreprinderile sociale au un caracter foarte inovator prin bunurile și serviciile pe care le oferă, ele pot contribui la abordarea provocărilor societale majore. Prin urmare, inovarea socială și antreprenoriatul social ar trebui să constituie, după caz, o parte importantă a activităților EIT și ale CCI-urilor.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Amploarea și conținutul contribuției EIT la comunitățile de cunoaștere și inovare (denumite în continuare CCI-uri) ar trebui definite, iar originile resurselor financiare ale CCI-urilor ar trebui clarificate.

(7) Amploarea și conținutul contribuției EIT la comunitățile de cunoaștere și inovare (denumite în continuare CCI-uri) ar trebui definite, iar originile resurselor financiare ale CCI-urilor ar trebui clarificate. În special, EIT ar trebui să acționeze ca un investitor, iar fondurile sale să vizeze atragerea altor surse de finanțare privată și publică, inclusiv alte fonduri UE. Nivelul multiplicării finanțării ar trebui să fie definit în mod clar.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui să fie simplificată. Funcționarea consiliului de conducere al EIT ar trebui să fie eficientizată, iar rolurile și sarcinile consiliului de conducere și ale directorului ar trebui să fie mai bine clarificate.

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui să fie simplificată și să reflecte cele trei dimensiuni ale triunghiului cunoașterii și ar trebui să se urmărească un echilibru de gen. Funcționarea consiliului de conducere al EIT ar trebui să fie eficientizată, iar rolurile și sarcinile consiliului de conducere și ale directorului ar trebui să fie mai bine clarificate. Consiliul de conducere și directorul ar trebui să acționeze în interesul EIT, într-un mod independent, imparțial și transparent.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pe baza modalităților definite în Agenda strategică de inovare ar trebui lansate noi CCI-uri, inclusiv domeniile lor prioritare, precum și organizarea și cronologia procesului de selecție.

(9) EIT își poate aloca bugetul CCI-urilor deja existente sau CCI-urilor nou selectate.

 

În 2014, EIT ar trebui să inițieze procesul de selecție a până la patru noi CCI-uri în domeniile tematice prioritare definite în Agenda strategică de inovare (ASI).

 

În 2018, în funcție de bugetul disponibil și după consultarea părților interesate, EIT ar trebui să lanseze alte cereri de oferte pentru selecția CCI-urilor în celelalte domenii tematice identificate în ASI sau în domenii tematice nou identificate care intră în sfera obiectivelor programului Orizont 2020.

 

(9a) EIT ar trebui să lanseze și să selecteze noi CCI-uri pe baza unui proces deschis, transparent și competitiv care asigură claritate și predictibilitate pentru eventualii participanți. Procesul de selecție a CCI-urilor ar trebui să se bazeze pe condiții minime privind criteriile de eligibilitate și să îndeplinească criterii de selecție care să demonstreze potențialul, calitatea și viabilitatea propunerilor.

 

(9b) EIT ar trebui să ia în considerare faptul că nu toate CCI-urile vor avea aceleași nevoi financiare, unele având nevoie de mai mult capital decât altele. Prin urmare, EIT ar trebui să definească volumul sprijinului financiar pe care îl va acorda CCI-urilor.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) CCI-urile ar trebui să lărgească activitățile lor cu scop educativ, oferind cursuri de formare profesională.

(10) CCI-urile ar trebui să lărgească activitățile lor cu scop educativ, oferind cursuri de formare profesională și de vară, cursuri de învățare la distanță și stagii studenților de nivel postuniversitar. EIT ar trebui să investească în cultivarea unui nume de marcă al EIT de talie mondială în domeniul educației antreprenoriale inovatoare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10 a) EIT și CCI-urile ar trebui să dezvolte sinergii cu politicile UE și ale statelor membre din domeniul educației pentru a contribui la asigurarea disponibilității capitalului uman necesar îndeplinirii rolului UE de lider în domeniul științific, tehnologic și al inovării. În acest sens, ar trebui promovată educația în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) și ar trebui create cursuri de orientare antreprenorială, stagii și burse pentru tinerii europeni și pentru cei mai buni studenți și elevi de liceu.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Cooperarea între Comisie și EIT cu privire la organizarea monitorizării și evaluării CCI-urilor este necesară pentru a se asigura coerența cu sistemul general de monitorizare și evaluare la nivel UE.

(11) Cooperarea între Comisie și EIT cu privire la organizarea monitorizării și evaluării CCI-urilor este necesară pentru a se asigura coerența cu sistemul general de monitorizare și evaluare la nivel UE. În mod concret, ar trebui clarificate principiile de monitorizare a CCI-urilor și a EIT. EIT ar trebui să asigure coordonarea și cooperarea între CCI-uri pentru a obține sinergii și crearea de valoare adăugată din interacțiunea numeroșilor parteneri ai EIT.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) CCI-urile ar trebui să încerce să realizeze sinergii cu inițiativele relevante ale Uniunii Europene.

(12) CCI-urile ar trebui să încerce să realizeze sinergii cu inițiativele și instrumentele relevante de cercetare și inovare instituite la nivel european, inclusiv parteneriatele europene pentru inovare, inițiativele industriale europene din cadrul planului SET și alte parteneriate publice-private.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) CCI-urile ar trebui să acționeze ca niște „catalizatori ai inovării”, capabili să producă un număr semnificativ de inovatori foarte necesari, care vor fi vectorii culturii și experienței antreprenoriale și care vor putea crea IMM-uri inovatoare bazate pe cunoaștere și transforma întreprinderile existente. CCI-urile ar trebui să funcționeze ca un model de colaborare de referință și ușor de reprodus pentru alte comunități C&D&I europene, regionale și naționale și pentru consolidarea fondurilor structurale în vederea realizării obiectivelor Uniunii privind inovarea.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b) Ar trebui coordonate mai bine cheltuielile Uniunii și ale statelor membre dedicate cercetării, inovării și educației, pentru a asigura complementaritatea, o mai bună eficiență și vizibilitate, precum și pentru a ajunge la sinergii bugetare superioare.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a se asigura o participare mai largă a organizațiilor din diferite state membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei state membre diferite.

(13) Pentru a se asigura o participare mai largă a organizațiilor din diferite state membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei state membre diferite. EIT ar trebui să promoveze o mai largă participare și să stimuleze excelența în întreaga Europă. Acesta ar trebui să asigure accesul la toate universitățile europene de vârf, comunitățile de cercetare, grupurile mici de cercetare și actorii din sectorul privat, inclusiv întreprinderile nou-înființate foarte inovatoare.

 

(13a) EIT și CCI-urile ar trebui să dezvolte activități de diseminare și să stabilească canale de comunicare și de schimb de informații cu instituții și alți parteneri din centre de excelență emergente și potențiale, în special dacă există o cerere demonstrată, pentru ca aceștia să aibă posibilitatea să se implice și să participe la activitățile lor.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Criteriile și procedurile de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor ar trebui să fie adoptate de EIT înainte de lansarea procesului de selecție a CCI-urilor.

(14) Criteriile și procedurile de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor ar trebui să fie adoptate de EIT înainte de lansarea procesului de selecție a CCI-urilor. În special, o parte semnificativă din contribuția financiară anuală către CCI-uri ar trebui alocată pe baza unui mecanism concurențial de revizuire.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Trebuie asigurată o gestiune financiară corectă a EIT, precum și implementarea CCI-urilor într-o manieră cât mai eficientă și accesibilă. EIT ar trebui să urmărească reducerea sarcinilor administrative pentru CCI-uri.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Programul de lucru trienal al EIT ar trebui să ia în considerare avizul Comisiei privind obiectivele specifice ale EIT, astfel cum sunt definite în programul Orizont 2020, precum și complementaritățile acestora cu politicile și instrumentele Uniunii Europene.

(15) Programul de lucru trienal al EIT ar trebui să ia în considerare avizul Comisiei, precum și opiniile exprimate de Parlamentul European și de Consiliu. Ar trebui stabilit un dialog regulat între EIT și Parlamentul European.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Evaluarea EIT ar trebui să furnizeze o contribuție oportună la evaluarea programului Orizont 2020 în 2017 și 2023.

(17) Evaluarea EIT ar trebui să permită o comparație directă a performanțelor și a indicatorilor-cheie cu instrumentele relevante ale programului Orizont 2020 și să furnizeze o contribuție oportună la evaluarea programului Orizont 2020 în 2017 și 2023.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Comisia ar trebui să intensifice monitorizarea punerii în aplicare a aspectelor specifice ale activităților EIT.

(18) Comisia ar trebui să își amelioreze monitorizarea punerii în aplicare a aspectelor specifice ale activităților EIT, iar EIT ar trebui să își amelioreze monitorizarea CCI-urilor. Monitorizarea ar trebui să se axeze pe rezultate.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) EIT ar trebui să garanteze, în cadrul activităților sale, o gestiune a contribuțiilor de la bugetul Uniunii care să fie total transparentă, responsabilă și supusă controlului democratic, în special în ceea ce privește participarea lor, scontată sau efectivă, la realizarea obiectivelor Uniunii.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa) Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) «inovare» înseamnă procesul, inclusiv rezultatele sale, care combină diferite tipuri de cunoștințe, competențe și capacități, prin care idei noi răspund nevoilor societale sau economice și generează noi produse, servicii, procese sau modele comerciale și de organizare care aduc valoare societății și pot fi introduse cu succes pe o piață existentă sau care ar putea crea piețe noi;”

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera -ab (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ab) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) «Comunitate de cunoaștere și inovare» (CCI) înseamnă un parteneriat autonom al instituțiilor de învățământ superior, al organizațiilor de cercetare, al societăților și al altor părți interesate în procesul de inovare, sub forma unei rețele strategice, indiferent de forma sa juridică precisă, bazată pe o planificare comună pentru inovare pe termen mediu și lung, pentru a face față provocărilor EIT și pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în programul Orizont 2020;”

Justificare

Pentru a încorpora pe deplin EIT ca instrument de punere în aplicare a programului Orizont 2020, este important să se sublinieze legătura dintre rolul CCI-urilor și obiectivele specifice ale programului respectiv.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) Alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) «organizație parteneră» înseamnă orice organizație care este membru al unei CCI și poate include, în special, instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți publice sau private, instituții financiare, autorități locale și regionale, fundații și organizații non-profit;”

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) „instituție de învățământ superior” înseamnă o instituție în sensul articolului 2 din Decizia (CE) nr. XXX/20XX a Parlamentului European și a Consiliului de înființare a programului „Erasmus pentru toți”.

(7) „instituție de învățământ superior” înseamnă o instituție în sensul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. XXX/20XX al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a programului „Erasmus pentru toți”.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) Alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(9) «Agendă strategică de inovare» (ASI) înseamnă un document de politică care conturează strategia pe termen lung a EIT pentru inițiativele viitoare, incluzând o imagine de ansamblu a activităților planificate în domeniul învățământului superior, al cercetării și al inovării, pe o perioadă de șapte ani.”

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„(9a) „sistem regional de inovare” înseamnă un sistem care vizează extinderea participării la activitățile CCI-urilor și se concentrează pe parteneriatele dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare, societăți, IMM-uri și alte părți interesate din centre de excelență emergente, care au ambiția și potențialul de a urca pe scara excelenței, devenind ecosisteme care reflectă trăsăturile principale ale centrelor de colocație.”

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

(10)«Forumul părților interesate» înseamnă o reuniune deschisă reprezentanților autorităților naționale și regionale, intereselor organizate și entităților individuale din mediul de afaceri, învățământul superior și cercetare, grupurilor de organizații înrudite, precum și altor părți interesate din triunghiul cunoașterii”.

(10)«Forumul părților interesate» înseamnă o platformă, care implică evenimente și conferințe reale și virtuale, deschisă reprezentanților autorităților naționale, regionale și locale, intereselor organizate și entităților individuale din mediul de afaceri, învățământului superior, cercetării, asociațiilor, societății civile și grupurilor de organizații înrudite, precum și altor părți interesate din triunghiul cunoașterii”.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) „activitățile cu valoare adăugată ale CCI-urilor înseamnă activități desfășurate de către organizații partenere care contribuie la integrarea triunghiului cunoașterii compus din cercetare, inovare și învățământ superior, incluzând activitățile de înființare, administrative și de coordonare ale CCI-urilor.

(11) «activitățile cu valoare adăugată ale CCI-urilor» înseamnă activități desfășurate de către organizații partenere care contribuie la integrarea triunghiului cunoașterii compus din cercetare, inovare și învățământ superior, incluzând activitățile de înființare, administrative și de coordonare ale CCI-urilor și care contribuie la obiectivele generale ale EIT.”

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Misiune și obiective

Misiune și obiectiv

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT realizează aceasta prin promovarea și integrarea învățământului superior, a cercetării și a inovării la cele mai înalte standarde.

Misiunea EIT este de a contribui la o dezvoltare economică și socială europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea și accelerarea capacității de inovare și antreprenoriale a statelor membre și a Uniunii pentru a aborda marile provocări societale cu care se confruntă societatea europeană. EIT realizează aceasta prin promovarea sinergiilor, a cooperării și a integrării învățământului superior, a cercetării, a inovării și a activității antreprenoriale de excelență.

Obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii rezultatelor obținute de EIT pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite în programul Orizont 2020.

Obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii rezultatelor obținute de EIT pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite în programul Orizont 2020.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 4 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(a) Un consiliu de conducere care este alcătuit din și care respectă echilibrul dintre membrii de nivel înalt cu experiență în învățământul superior, cercetare, inovare și afaceri. Acesta este responsabil pentru conducerea activităților EIT, selectarea, desemnarea și evaluarea CCI-urilor, precum și pentru orice altă decizie strategică;”

Justificare

În cadrul organismelor EIT este necesar un echilibru între actorii din învățământ, cercetare, inovare și mediul de afaceri.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

4. Articolul 5 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(a) Litera (a) se elimină.

„(1) Pentru realizarea obiectivului său, EIT:

 

(a) identifică prioritățile și activitățile sale principale pentru a-și îndeplini obiectivele specifice;

(b) Se introduce litera (j) cu următorul text:

(b) crește gradul de conștientizare în rândul potențialelor organizații partenere, în special al IMM-urilor și al centrelor de excelență emergente și potențiale, pentru a încuraja și a facilita participarea acestora la activitățile sale;

 

(c) selecționează și desemnează CCI-uri în conformitate cu articolul 7 și le definește drepturile și obligațiile prin acorduri; le acordă rapid sprijinul corespunzător; aplică măsuri adecvate de control al calității; monitorizează și evaluează periodic activitățile acestora; și asigură un nivel adecvat de coordonare, facilitează comunicarea eficientă și cooperarea tematică dintre CCI-uri și dintre centrele de colocație;

 

(d) mobilizează fonduri din surse publice și private și își folosește resursele în conformitate cu prezentul regulament. Urmărește în special să finanțeze o proporție semnificativă și din ce în ce mai ridicată din bugetul său din surse private și din venituri rezultate din activitățile proprii;

 

(e) încurajează recunoașterea în statele membre a calificărilor și a diplomelor care sunt acordate de instituții de învățământ superior care sunt organizații partenere ale CCI-urilor și care pot fi denumite titluri și diplome EIT;

 

(f) promovează difuzarea de bune practici privind integrarea triunghiului cunoașterii în scopul dezvoltării unei culturi comune a inovării și a transferului de cunoștințe;

 

(fa) stabilește în mod activ legături prin intermediul CCI-urilor cu instituții din centre de excelență emergente care au potențialul de a deveni centre de colocație, pentru a extinde capacitatea Uniunii de inovare. Acest lucru poate implica furnizarea de sprijin pentru formarea de echipe între CCI-uri și parteneriatele din centrele de excelență emergente printr-un sistem regional de inovare, inclusiv înfrățiri, schimburi de personal și acțiuni structurate de mobilitate;

 

(g) își dezvoltă capacitățile și cunoștințele pentru a deveni un organism de excelență de talie mondială în învățământul superior, cercetare, inovare și antreprenoriat;

 

(h) promovează o abordare multidisciplinară pentru inovare, în special integrarea soluțiilor non-tehnologice, a abordărilor organizaționale, a noilor modele de afaceri, a inovării sistemelor și a inovațiilor din sectorul public;

 

(i) asigură complementaritatea, sinergia și consecvența între activitățile EIT și alte programe ale Uniunii;

 

(j) promovează CCI-urile ca parteneri excelenți pentru inovare în Uniune și în afara acesteia;

 

(k) elaborează un «ghid de bune practici» pentru a disemina bunele practici și experiențele CCI-urilor existente către CCI-uri noi;

„(j) convoacă, cel puțin o dată pe an, forumul părților interesate pentru a informa despre activitățile EIT, experiența sa, bunele practici și contribuția la inovarea, cercetarea și

obiectivele învățământului de la nivelul Uniunii. Părțile interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere.”

(l) convoacă, cel puțin o dată pe an, forumul părților interesate pentru a împărtăși și a discuta cu părțile interesate activitățile EIT, experiența sa, bunele practici și contribuția la inovarea, cercetarea și politicile și obiectivele învățământului de la nivelul Uniunii, precum și pentru a primi contribuția părților interesate cu privire la agenda, strategia și operațiunile EIT.”

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Аrticolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La articolul 6 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 6

 

CCI-uri

 

(1) CCI-urile întreprind, în special:

 

(a) activități de inovare și investiții cu valoare adăugată europeană, care integrează pe deplin dimensiunile învățământului superior și cercetării pentru a atinge o masă critică și stimulează difuzarea și exploatarea rezultatelor;

 

(b) activități de cercetare de ultimă generație și axate pe inovare în domenii de prim interes economic și societal, care se bazează pe rezultatele activităților de cercetare de la nivel european și național, având potențialul de a consolida competitivitatea Europei la nivel internațional și de a obține soluții pentru marile provocări societale;

(c) activități de educare și instruire la nivel de masterat și doctorat, precum și cursuri de formare profesională, în discipline care au potențialul de a satisface viitoarele nevoi socioeconomice europene și care promovează dezvoltarea competențelor necesare inovării, îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și manageriale și mobilitatea cercetătorilor și a studenților;”.

(c) activități de educare și instruire la nivel de masterat și doctorat, precum și cursuri de formare profesională, în discipline care au potențialul de a satisface viitoarele nevoi socioeconomice europene și nevoile pieței forței de muncă din Uniune și care extind baza de talente a UE, atrag și păstrează talentele de nivel înalt; acțiuni care promovează dezvoltarea competențelor necesare inovării, îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și manageriale și mobilitatea cercetătorilor și a studenților, inclusiv susținerea colaborării în rețea și a activităților antreprenoriale ale titularilor de diplome și ale beneficiarilor de cursuri de formare furnizate de EIT;

 

(d) diseminarea celor mai bune practici în sectorul inovării, cu accent pe dezvoltarea cooperării între învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri, inclusiv sectorul serviciilor și cel financiar;

 

(e) acțiuni de integrare și coordonare într-o măsură cât mai mare cu inițiativele europene, naționale și regionale existente, precum și cu instrumentele locale din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

 

(2) CCI-urile dispun de o autonomie globală considerabilă în definirea modului de organizare internă și de alcătuire. În mod concret, CCI-urile:

 

(a) instituie un consiliu de conducere a cărui componență respectă un echilibru între reprezentanții din sectorul învățământului superior, cel al cercetării și cel al afacerilor;

 

(b) sunt deschise membrilor noi, în special IMM-urilor, care pot conferi o valoare adăugată parteneriatului, ținând seama de continuitatea acestuia;

 

(c) funcționează într-un mod deschis și transparent și în conformitate cu codurile de guvernanță ale bunelor practici;

 

(2a) CCI-urile își stabilesc ordinea de zi și metodele precise de lucru. În mod concret, CCI-urile:

 

(a) stabilesc un plan anual de afaceri al activităților cu obiective specifice, etapele majore și indicatorii-cheie de performanță;

 

(b) dezvoltă strategii pentru obținerea unei sustenabilități financiare care să conducă la diminuarea treptată a finanțării UE;

 

(c) dezvoltă activități de comunicare, în special cu instituțiile și centrele de excelență emergente, de exemplu prin intermediul sistemului regional de inovare, și consultă în mod regulat părțile interesate.

 

(3) Relația dintre EIT și fiecare CCI se întemeiază pe un acord contractual.

Justificare

Deși CCI-urile au un grad mare de autonomie, este necesar să se clarifice particularitățile minime, principiile generale și sarcinile pe care acestea ar trebui să le aibă.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 7

(a) Se introduce următorul alineat (1a):

Selectarea CCI-urilor

 

(1) EIT selectează și desemnează un parteneriat pentru a deveni CCI în urma unei proceduri competitive, deschise și transparente și pe baza calității acestuia, cu condiția să îndeplinească criteriile minime de eligibilitate și criteriile de selecție prevăzute la alineatele (3) și (4). Criterii detaliate privind selectarea CCI-urilor, bazate pe principiile excelenței și relevanței inovării, se adoptă și se publică de către EIT; în procesul de selectare sunt implicați experți externi și independenți.

„(1a) EIT lansează selectarea și desemnarea CCI-urilor, în conformitate cu domeniile prioritare și cu calendarul definit în ASI.

(2) În 2014, EIT lansează selectarea a până la patru noi CCI-uri în domeniile tematice prioritare definite în ASI. În 2018, în funcție de bugetul disponibil și după consultarea părților interesate, EIT poate lansa un nou proces de selecție în alte domenii tematice ale ASI sau în domenii tematice nou identificate.

(b) La alineatul (2), se adaugă următoarea literă (h):

 

„(h) disponibilitatea de a stabili sinergii cu alte inițiative ale Uniunii Europene,

Numărul de CCI-uri selectate va depinde de maturitatea și de disponibilitatea consorțiilor europene de a forma CCI-uri credibile, de impactul potențial societal și economic și de posibilitățile de sinergie cu alte inițiative, precum și de capacitatea de absorbție a EIT și de bugetul disponibil. Selectarea noilor CCI-uri are ca fundament meritele și potențialul fiecărui CCI analizat și nu ar trebui să depindă de performanțele altor CCI-uri. EIT definește volumul și durata adecvată a contribuției sale la noile CCI-uri.

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) Condiția minimă pentru a înființa o CCI este participarea a cel puțin trei organizații partenere, având sediul în cel puțin trei state membre diferite. Toate aceste organizații partenere trebuie să fie independente una de cealaltă, în sensul articolului 7 din normele de participare”.

(3) Criteriile minime de eligibilitate pentru a înființa o CCI sunt:

 

(a) participarea la cel puțin trei organizații partenere, având sediul în cel puțin trei state membre diferite. Toate aceste organizații partenere trebuie să fie independente una de cealaltă, în sensul articolului 7 din normele de participare;

(d) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

(b) contribuția CCI la îndeplinirea obiectivelor specifice ale rubricilor «provocările societale» și «poziția de lider în tehnologiile generice și industriale» definite în Orizont 2020;

„(4) Majoritatea organizațiilor partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre. Din fiecare CCI fac parte cel puțin o instituție de învățământ superior și o societate comercială privată. "

(c) cel puțin două treimi dintre organizațiile partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre;

 

(d) din fiecare CCI fac parte cel puțin o instituție de învățământ superior și o societate comercială privată.

 

(4) Criteriile de selecție pentru desemnarea unei CCI trebuie să poată demonstra următoarele:

 

(a) capacitatea actuală și potențială de stimulare a inovării și antreprenoriatului în cadrul parteneriatului, precum și nivelul de excelență al acestuia în domeniile învățământului superior, cercetării și inovării;

 

(b) capacitatea parteneriatului de a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice ale rubricilor «provocările societale» și/sau «poziția de lider în tehnologiile generice și industriale», astfel cum sunt definite în Orizont 2020, și de a îndeplini obiectivele ASI;

 

(c) abordarea multidisciplinară pentru inovare, cum ar fi integrarea soluțiilor non-tehnologice, a abordărilor organizaționale, a noilor modele de afaceri, a inovării sistemelor și/sau a inovațiilor din sectorul public;

 

(d) capacitatea parteneriatului de a asigura o autofinanțare sustenabilă pe termen lung, inclusiv o contribuție substanțială și progresivă din partea sectorului privat, din partea industriei și a sectorului serviciilor;

 

(e) participarea la parteneriat a organizațiilor active în triunghiul cunoașterii alcătuit din învățământul superior, cercetare și inovare, precum și echilibrul între aceste trei elemente;

 

(-f) deschiderea și transparența conducerii sale și strategia sa de atragere de noi participanți;

 

(f) prezentarea unui plan de gestionare a proprietății intelectuale, adecvat pentru sectorul implicat și în acord cu principiile și orientările EIT privind gestionarea proprietății intelectuale, inclusiv modul în care contribuțiile diferitelor organizații partenere au fost luate în considerare;

 

(g) măsuri pentru sprijinirea implicării sectorului privat și pentru cooperarea cu acesta, inclusiv cu sectorul financiar și în special cu IMM-urile, precum și pentru crearea de întreprinderi noi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) și de IMM-uri, în vederea exploatării comerciale a rezultatelor activităților CCI-urilor;

 

(h) măsuri de sprijinire a implicării și a cooperării cu actorii socioeconomici, inclusiv autoritățile publice, întreprinderile din sectorul public și organizațiile non-profit, după caz;

 

(i) pregătirea pentru a interacționa cu alte organizații și rețele din afara CCI, cu scopul de a face schimb de cele mai bune practici și de excelență, inclusiv cu instituțiile și centrele de excelență emergente;

 

(j) disponibilitatea de a stabili sinergii cu alte inițiative ale Uniunii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, precum și parteneriate complementare cu alte programe de inovare de la nivel european, național, regional și/sau local.

 

(4) Selecția centrelor de excelență emergente și potențiale care vor face parte din „sistemul regional de inovare” se realizează prin cereri de oferte deschise și transparente, gestionate și implementate de CCI-uri. Criteriile de selecție sunt elaborate de CCI-uri (în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (2) pentru selecția CCI-urilor), în cooperare cu EIT, și vor fi publicate de către EIT.

(e) Se adaugă următorul alineat (5):

 

(5) EIT adoptă criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor înainte de lansarea procedurii de selecție pentru noi CCI-uri.

(5) EIT adoptă criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor înainte de lansarea procedurii de selecție pentru noi CCI-uri.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 7 -a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 7-a

 

Surse de finanțare și principii de finanțare

 

(1) EIT este finanțat printr-o contribuție de la bugetul general al Uniunii Europene în limitele pachetului financiar prevăzut la articolul 19 și din alte surse publice și private.

 

(2) CCI-urile sunt finanțate în special din următoarele surse:

 

(a) contribuții din partea organizațiilor partenere, reprezentând o sursă importantă de finanțare;

 

(b) contribuții regulamentare sau voluntare din partea statelor membre, a țărilor terțe sau a autorităților publice ale acestora;

 

(c) contribuții din partea unor organisme sau instituții internaționale;

 

(d) venituri provenite din activitățile proprii ale CCI-urilor și redevențe din drepturi de proprietate intelectuală (DPI);

 

(e) donații de capital, inclusiv cele gestionate de Fundația EIT;

 

(f) moșteniri, donații și contribuții din partea unor persoane, instituții, fundații sau orice alt organism național;

 

(g) contribuții din partea EIT;

 

(h) instrumente financiare, inclusiv cele finanțate de la bugetul general al Uniunii Europene.

 

Contribuțiile pot include contribuții în natură.

 

(3) Modalitățile de accesare a fondurilor EIT sunt definite în normele financiare ale EIT prevăzute la articolul 21 alineatul (1).

 

(4) Contribuția EIT la CCI-uri:

 

(a) poate acoperi până la 100% din costurile eligibile totale ale activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor;

 

(b) nu depășește 25% din bugetul anual al CCI-urilor, calculat ca medie trienală.

 

(5) EIT stabilește un mecanism concurențial de revizuire pentru alocarea unei părți substanțiale din contribuția sa financiară anuală către CCI-uri. Mecanismul concurențial de revizuire include evaluarea calității și a potențialului proiectelor propuse în planurile anuale de afaceri ale CCI-urilor, precum și a performanței din anii anteriori indicată de monitorizarea permanentă definită la articolul 7a;

(Articolul 14 din regulament este transferat la articolul 7-a)

Justificare

Pentru claritate, sursele de finanțare (articolul 14) și principiile de finanțare au fost consolidate într-un articol unic și modificat pentru a include principiile efectelor de pârghie (maximum 25% din contribuția EIT și maximum 50% din contribuția totală a fondurilor UE), precum și mecanismul concurențial de revizuire pentru alocările anuale către CCI-uri.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principiile de evaluare și monitorizare a CCI-urilor

Principiile de monitorizare și evaluare a CCI-urilor

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de performanță și în cooperare cu Comisia, organizează un proces de monitorizare continuă și evaluări externe periodice ale realizărilor, rezultatelor și impactelor fiecărei CCI.

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de performanță cantitativă și calitativă, organizează un proces de monitorizare continuă și evaluări externe trienale ale realizărilor, rezultatelor și impacturilor fiecărei CCI. Rezultatele evaluărilor se fac publice.

 

Monitorizarea se axează pe rezultate și furnizează indicatori comparabili pentru a evalua contribuția CCI-urilor în comparație cu alte instrumente relevante ale programului Orizont 2020 prin intermediul unui tablou de bord anual al EIT.

 

Monitorizarea include:

 

(a) contribuția CCI-urilor la îndeplinirea obiectivelor specifice ale programului Orizont 2020;

 

(b) performanța generală a CCI-urilor bazată pe o serie de indicatori comuni esențiali ai CCI-urilor;

 

(c) performanța specifică a CCI-urilor bazată pe obiectivele individuale și pe indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în planurile individuale de afaceri ale CCI-urilor.

 

(2) Performanța CCI-urilor măsurată prin monitorizarea continuă servește ca bază pentru mecanismul concurențial de revizuire pentru alocarea contribuției financiare anuale a EIT către CCI-uri, astfel cum este definită la articolul 7a alineatul (4a).

 

(3) La dezvoltarea sistemului de monitorizare continuă este luată în considerare lista preliminară a indicatorilor prevăzută în anexa II.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 7b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7b

Articolul 7b

Durata, continuarea și încetarea unei CCI

Durata, continuarea și încetarea finanțării unei CCI

(1) În funcție de rezultatele evaluărilor periodice și a specificităților anumitor domenii, în mod normal, o CCI este înființată pentru o perioadă de 7 – 15 ani.

(1) EIT poate încheia un acord-cadru cu o CCI pentru o perioadă inițială de șapte ani.

(2) Consiliul de conducere poate decide prelungirea duratei de funcționare a CCI-urilor față de perioada stabilită inițial, în cazul în care aceasta este cea mai bună metodă de realizare a obiectivelor EIT.

(2) Sub rezerva rezultatelor monitorizării permanente și a evaluărilor definite la articolul 7a, consiliul de conducere poate decide să prelungească finanțarea funcționării unei CCI, dacă aceasta a dovedit că îndeplinește obiectivele sale și pe cele ale EIT. Consiliul de conducere aplică o abordare personalizată, luând în considerare faptul că nu toate CCI-urile au aceleași nevoi financiare, dimensiuni și durată.

(3) În cazul în care evaluările unei CCI indică rezultate inadecvate, consiliul de conducere ia măsuri corespunzătoare, incluzând reducerea, modificarea sau retragerea susținerii sale financiare sau rezilierea acordului.

(3) În cazul în care evaluările unei CCI indică rezultate inadecvate, consiliul de conducere ia măsuri corespunzătoare, incluzând reducerea, modificarea sau retragerea susținerii sale financiare sau rezilierea acordului.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. La articolul 8 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

 

„(ba) să difuzeze cele mai bune practici cu privire la chestiunile de interes comun, precum recunoașterea reciprocă a calificărilor și metodele de predare eficiente”.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 13 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a. Articolul 13 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) EIT face publice normele sale de procedură, normele sale financiare specifice menționate la articolul 21 alineatul (1) și criteriile detaliate pentru selecția CCI-urilor menționate la articolul 7 înainte de a lansa cererile de oferte în vederea selecției CCI-urilor.”

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 10 – partea introductivă

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. Articolul 14 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

10. Articolul 14 se elimină.

(a se vedea articolul 7-a nou)

Justificare

Pentru claritate, sursele de finanțare (articolul 14) și principiile finanțării au fost consolidate într-un articol unic (articolul 7-a).

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT adoptă:

EIT adoptă:

(a) un program de lucru trienal continuu, bazat pe ASI, după ce aceasta va fi adoptată, care cuprinde o descriere a priorităților majore și a inițiativelor planificate ale EIT și ale CCIurilor, incluzând o estimare a necesarului de finanțare și sursele acesteia. El conține, de asemenea, indicatori corespunzători pentru monitorizarea activităților CCI-urilor și ale EIT. Programul de lucru trienal continuu preliminar este transmis de EIT Comisiei până la data de 31 decembrie a anului N-2. Comisia emite în termen de trei luni un aviz cu privire la obiectivele specifice ale EIT, astfel cum sunt definite în programul Orizont 2020, precum și la complementaritățile acestuia cu politicile și instrumentele Uniunii. EIT ține seama în mod corespunzător de avizul Comisiei, iar în caz de dezacord, își justifică poziția. Programul de lucru final este transmis de către EIT Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, în scop de informare;

(a) un program de lucru trienal continuu, bazat pe ASI, după ce aceasta va fi adoptată, care cuprinde o descriere a priorităților majore și a inițiativelor planificate ale EIT și ale CCI-urilor, incluzând o estimare a necesarului de finanțare și sursele acesteia, ținând seama de viabilitatea financiară a fiecărei CCI. El conține, de asemenea, indicatori corespunzători pentru monitorizarea activităților CCI-urilor și ale EIT, utilizând o abordare axată pe rezultate. Programul de lucru trienal continuu preliminar este transmis de EIT Comisiei, Parlamentului European și Consiliului până la data de 31 decembrie a anului N-2. Comisia emite un aviz, iar Parlamentul European și Consiliul își pot exprima opiniile, în termen de trei luni. EIT ține seama în mod corespunzător de avizele și opiniile exprimate, iar în caz de dezacord, își justifică poziția. Programul de lucru final este transmis de către EIT Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, în scop de informare;

(b) un raport anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an. Raportul prezintă activitățile realizate de EIT și de CCI-uri în cursul anului calendaristic anterior și evaluează rezultatele în raport cu obiectivele, indicatorii și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților desfășurate, utilizarea resurselor și funcționarea generală a EIT.

(b) un raport anual care trebuie publicat până la data de 30 iunie a fiecărui an. Raportul prezintă activitățile realizate de EIT și de CCI-uri în cursul anului calendaristic anterior și evaluează rezultatele în raport cu obiectivele, indicatorii și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților desfășurate, utilizarea resurselor și funcționarea generală a EIT. În fiecare an, directorul EIT prezintă raportul anual comisiilor competente ale Parlamentului European.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

(a) la alineatul (2), cuvântul cinci” se înlocuiește cu cuvântul „trei”;

Articolul 16

(b) se introduce următorul alineat (2a):

Monitorizarea și evaluarea EIT

 

(1) EIT se asigură că activitățile sale, inclusiv cele gestionate prin CCI-uri, fac obiectul unei monitorizări sistematice și al unei evaluări periodice independente, pentru a asigura atât cea mai bună calitate a rezultatelor și excelența științifică, cât și cea mai eficientă utilizare a resurselor. Acest proces de evaluare se axează pe rezultate. Rezultatele evaluărilor se fac publice.

 

(2) Până în iunie 2011 și o dată la trei ani și jumătate după intrarea în vigoare a noului cadru financiar, Comisia prezintă un raport privind evaluarea intermediară a activităților EIT și ale CCI-urilor sale. Aceasta se bazează pe o evaluare externă independentă și examinează felul în care EIT își îndeplinește misiunea. Aceasta se referă la toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și evaluează valoarea adăugată a EIT, impactul, eficacitatea, durabilitatea, eficiența și relevanța activităților desfășurate și relația și/sau complementaritatea acestora cu politicile naționale și comunitare existente, în sprijinul învățământului superior, al cercetării și al inovării. Aceasta ia în considerare punctele de vedere ale părților interesate, atât la nivel european, cât și la nivel național.

 

(3) Evaluarea are în vedere aspectele legate de promovarea implicării participanților proveniți din instituțiile și centrele de excelență emergente, precum și participarea IMM-urilor. În plus, evaluarea vizează contribuția EIT la prioritățile Strategiei Europa 2020 și la inițiativele sale emblematice.

 

Evaluarea EIT este coordonată cu evaluarea, în cadrul programului Orizont 2020, a instrumentelor similare (inițiativele tehnologice comune, parteneriatele publice-private) și se asigură alinierea cu indicatorii Orizont 2020.

„(2a) Comisia poate efectua evaluări suplimentare ale tematicilor sau subiectelor de importanță strategică, cu asistență din partea experților independenți, pentru a examina progresele realizate de EIT în îndeplinirea obiectivelor stabilite, pentru a identifica factorii care contribuie la punerea în aplicare a activităților și pentru a identifica bunele practici.

(4) Comisia poate efectua evaluări suplimentare ale tematicilor sau subiectelor de importanță strategică, cu asistență din partea experților independenți, pentru a examina progresele realizate de EIT în îndeplinirea obiectivelor stabilite, pentru a identifica factorii care contribuie la punerea în aplicare a activităților și pentru a identifica bunele practici.

 

(5) Comisia transmite rezultatele evaluării, împreună cu propriul său aviz și, după caz, orice propunere de modificare a prezentului regulament, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. Consiliul de conducere ia în considerare constatările evaluărilor în programele și operațiunile EIT.”

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 14 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 17 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa) La articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

 

„(2) ASI definește strategia pe termen lung pentru EIT în cadrul domeniului inovării în Uniune și include o evaluare a impactului său și a capacității sale de a genera inovare cu valoare adăugată pentru Uniune. ASI ține seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT prevăzute la articolul 16.”

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 14 – litera b (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 17 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b) La articolul 17, alineatul (4) se înlocuiește cu textul următor:

 

„(4) Comisia ține seama și integrează aspectele relevante ale ASI în propunerea viitoare de cadru strategic comun pentru cercetare și inovare pentru următoarea perioadă de programare”.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar din cadrul Orizont 2020 pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 se stabilește la 3 182,230 milioane EUR. Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară în limita cadrului financiar. Contribuția financiară a EIT la CCI-uri este acordată din acest pachet financiar.

În sensul punctului [17] din Acordul interinstituțional din xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestionare financiară, pachetul financiar din cadrul Orizont 2020 pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 se stabilește la maximum [3 182,230 milioane EUR]. Această sumă constituie referința principală pentru autoritatea bugetară în cursul procedurii bugetare anuale. Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și ale Acordului interinstituțional din xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Contribuția financiară a EIT la CCI-uri este acordată din acest pachet financiar.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia are în vedere echilibrul dintre experiența în materie de învățământ superior, cercetare, inovare și activități economice de profil, precum și egalitatea între sexe și ia în considerare mediile învățământului superior, cercetării și inovării din întreaga Uniune.

Comisia are în vedere echilibrul dintre experiența din învățământul superior, din cercetare, din inovare și din mediul de afaceri, precum și egalitatea între sexe și participarea cât mai extinsă a mediilor învățământului superior, cercetării și inovării din întreaga Uniune.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia numește membrul (membrii) și informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu procesul de selecție și cu numirea finală a membrilor respectivi ai consiliului de conducere.

Comisia numește membrul (membrii) după ce a informat Parlamentul European și Consiliul în legătură cu procesul de selecție și cu numirea finală a membrilor respectivi ai consiliului de conducere. Înaintea efectuării oricărei numiri de către Comisie, Parlamentul European și Consiliul își pot exprima opinia cu privire la candidații selectați.

Justificare

Scopul este de a asigura transparența procedurii de numire a membrilor consiliului de conducere.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia demite membrul sau membrii consiliului de conducere care nu își execută mandatul în interesul Uniunii. Demiterea se efectuează pe baza opiniei Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii consiliului de conducere acționează în interesul EIT, într-un mod independent, pentru a îndeplini obiectivele și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i identitatea și coerența.

Membrii consiliului de conducere acționează în interesul EIT, într-un mod independent, transparent și imparțial, pentru a îndeplini obiectivele și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i identitatea, autonomia și coerența.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) decide cu privire la regimul lingvistic al EIT, ținând seama de principiile existente cu privire la multilingvism și de necesitățile practice impuse de operațiunile sale;

(o) se asigură că EIT respectă principiile existente cu privire la multilingvism;

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) promovează EIT la nivel mondial, pentru a-i spori atractivitatea și pentru a-l transforma într-un organism de talie mondială în ceea ce privește excelența în învățământul superior, cercetare și inovare;

(p) promovează EIT la nivel mondial, pentru a-i spori atractivitatea din punct de vedere științific, academic și în special economic și pentru a-l transforma într-un organism de talie mondială în ceea ce privește excelența în învățământul superior, cercetare și inovare;

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(pa) promovează Uniunea prin intermediul EIT.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera m (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(m) asigură o comunicare adecvată cu instituțiile Uniunii;

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera n (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(n) acționează în interesul EIT, într-un mod independent, transparent și imparțial, pentru a îndeplini obiectivele și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i identitatea, autonomia și coerența.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ia

 

Lista neexhaustivă a indicatorilor generali de performanță pentru monitorizarea CCI-urilor

 

Contribuție:

 

(a) repartizarea contribuțiilor partenerilor (în natură și în numerar) la bugetul anual

 

(b) repartizarea bugetului după tipul de activitate (cercetare, educație, inovare, cheltuieli generale indirecte)

 

Rezultatele și impactul:

 

(a) numărul de planuri de învățământ dezvoltate și de studenți instruiți

 

(b) numărul de proiecte și publicații de cercetare

 

(c) numărul de societăți comerciale participante, inclusiv ponderea IMM-urilor, a institutelor de cercetare și a universităților;

 

(e) numărul de brevete acordate per euro investit și numărul de brevete transferate

 

(g) numărul de societăți derivate create

 

(h) numărul de activități de inovare realizate în cadrul întreprinderilor participante.

(1)

             JO C 181, 21.6.2012, p.122.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Pentru a ieși din multiplele tipuri de criză cu care se confruntă în prezent, Europa trebuie să găsească mijloace de dezvoltare a capacității sale de inovare, în vederea furnizării de soluții sustenabile și eficiente pentru provocările societale, precum cele identificate în Orizont 2020, dar și pentru ocuparea forței de muncă și crearea unei valori adăugate.

În cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă, Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat în 2008, cu scopul de a consolida capacitatea de inovare a Europei.

Aceasta este prima încercare a UE de a integra aceste trei laturi ale triunghiului cunoașterii (învățământ superior, cercetare și inovare). EIT a devenit operațional în 2010, printr-o contribuție de la bugetul UE de 309 milioane de euro pentru perioada 2008-2013.

Prin intermediul activităților comunităților de cunoaștere și inovație (CCI-uri), EIT promovează o interacțiune mai bună între universități, centre de cercetare și întreprinderi, cu scopul de a diminua decalajele existente între activitățile de cercetare, de educație și de antreprenoriat, în vederea consolidării capacității de inovare a UE.

Aceste CCI-uri au fost înființate și funcționează din anul 2010 [adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora („Climate-KIC”), societatea informației și a comunicării din viitor („EIT ICT Labs”) și energie sustenabilă („KIC InnoEnergy”)] prin intermediul a 16 „centre de colocație” în 12 țări UE, implicând peste 200 de parteneri.

Experiențele de până acum cu CCI-urile au indicat un număr din ce în ce mai mare de participanți (inclusiv industria), un efect bun de pârghie, efecte de eficientizare și rezultate concrete (studenți instruiți, societăți nou create).

Propunerea Comisiei

Comisia propune ca EIT să dispună de un buget de 3 miliarde de euro și să integreze domeniul de aplicare al EIT în Programul Orizont 2020. Bugetul este alocat în 2 tranșe: prima pentru a finanța consolidarea CCI-urilor existente și pentru a stabili 3 CCI-uri noi în 2014; a doua, după efectuarea unei analize la sfârșitul anului 2017, pentru a continua activitățile CCI-urilor create și pentru a începe alte 3 activități noi.

Modificările propuse de Comisie la Regulamentul privind EIT clarifică sfera de aplicare a contribuțiilor EIT la CCI-uri, criteriile de constituire și principiile de evaluare a acestora, durata și încetarea activității.

Agenda strategică pentru inovare (de adoptat într-un document separat) care însoțește Regulamentul privind EIT, prevede, pe de altă parte, prioritățile EIT pentru perioada 2014-2020, programul de lucru și modalitățile sale de funcționare și finanțare a CCI-urilor.

Poziția raportorului

1. Bugetul EIT și obiectivele

EIT pare să fie până în prezent un instrument de succes și promițător de realizare a activităților orientate spre inovare, într-un mod cuprinzător și direct, implicând parteneri precum sectorul public și privat sau universitățile într-un proces dinamic de inovare.

De asemenea, comparativ cu celelalte inițiative de parteneriat public-privat, interconectarea cercetării și a inovării cu componenta educație conferă EIT o valoare adăugată, pe care, în prezent, alte inițiative nu o au.

Prin urmare, raportorul susține mărirea graduală a bugetului pentru perioada 2014-2020, astfel cum a propus Comisia, și lansarea unor noi CCI-uri.

Noile CCI-uri ar trebui să fie înființate în domenii prioritare ale Orizont 2020 și, în special, în cadrul pilonilor „provocări societale” și „poziția de lider în tehnologiile generice și industriale”.

Acestea sunt domeniile asupra cărora UE trebuie să își îndrepte eforturile pentru a găsi și pune în aplicare soluții inovatoare și pentru a promova inițiative antreprenoriale.

Raportorul susține propunerea referitoare la o evaluare intermediară a EIT pentru a evalua performanța sa; cu toate acestea, fiind inclus în Orizont 2020, nu există un motiv special pentru care EIT ar trebui să facă obiectul unei evaluări separate, comparativ cu celelalte părți ale programului Orizont 2020.

2. Principiile de selecție a CCI-urilor

Raportorul consideră că tema și numărul CCI-urilor pe care EIT ar trebui să le înființeze nu ar trebui prestabilite.

Etapizarea și prioritizarea noilor CCI-uri propuse în prezent de Comisie nu sunt suficient de bine justificate. Și alte teme pot fi considerate urgente sau la fel de promițătoare ca cele prezentate.

Raportorul propune ca selecția CCI-urilor să se realizeze în baza unei proceduri deschise, transparente și competitive. Pe baza propunerii primite, EIT desemnează atâtea CCI-uri câte sunt posibile din punct de vedere financiar, cu condiția să îndeplinească criteriile de selecție și calitate și ca sfera lor de aplicare să se încadreze în prioritățile programului Orizont 2020.

În cadrul selecției, EIT ar trebui, de asemenea, să țină seama de faptul că anumite CCI-uri nu trebuie să aibă neapărat un capital la fel de mare ca al altora.

3. Principiile de finanțare a CCI-urilor

Mecanismul concurențial de revizuire

Potrivit sistemului pe care EIT l-a introdus deja în 2012 , CCI-urile ar trebui să concureze în fiecare an pentru bugetul disponibil. Aceasta ar asigura că doar proiectele cele mai promițătoare și mai valoroase primesc efectiv finanțare, evitând un posibil efect neașteptat pe care ar putea să îl producă o atribuire prestabilită.

Contribuția anuală are la bază evaluarea planurilor anuale de afaceri ale CCI-urilor, a obiectivelor, a rezultatelor obținute și a viitorului potențial al acestora.

Raportorul sugerează că principiile alocării concurențiale ar trebui incluse în regulament.

Efectul de pârghie

EIT a asigurat până în prezent aproximativ 25% din bugetul CCI-urilor, 75% urmând să fie asigurat de alți parteneri publici sau privați (inclusiv de resursele proprii ale partenerului, de finanțarea publică din partea statelor membre, de fondurile provenite din alte inițiative ale UE precum PC7, de fondurile structurale și, pe viitor, de Orizont 2020).

Raportorul propune includerea acestui principiu în regulament.

În plus, este necesar să se prevină subminarea creării de sinergii de către EIT prin utilizarea fondurilor UE la un nivel prea înalt, pentru a atrage alte fonduri UE. Raportorul propune limitarea fondurilor UE atrase de CCI-uri la maximum 25% în plus față de contribuția EIT.

Asigurarea sustenabilității

În final, pentru a asigura sustenabilitatea finanțării pe termen lung, Comisia prevede autofinanțarea anumitor activități ale CCI-urilor pe termen mediu. Pentru a realiza acest lucru, dezvoltarea unei strategii de finanțare ar trebuie să facă în mod clar parte din sarcinile CCI-urilor.

4. Programare, monitorizare și evaluare

Raportorul propune ca, pe viitor, ASI să fie adoptat de consiliul de conducere și integrat în viitorul cadru pentru cercetare și inovare (Orizont 2021 și mai departe). Pe de altă parte, ar trebui realizată o supraveghere mai atentă a factorilor de decizie privind adoptarea programelor de lucru trienale ale EIT.

În etapa inițială a EIT, primul proiect al programului de lucru trienal a fost depus pentru ca Parlamentul, Consiliul și Comisia să facă observațiile necesare. Raportorul consideră că și în cazul programelor de lucru trienale viitoare ale EIT trebuie să se procedeze în același fel.

Mai mult, este sugerată stabilirea unui dialog regulat cu EIT și Parlamentul European cu ocazia publicării raportului anual al EIT.

Mai mult, EIT prevede stabilirea unui sistem de monitorizare care să abordeze cele patru niveluri de activitate (nivelul Orizont 2020, nivelul EIT, nivelul inter-CCI, nivelul CCI individual). Raportorul propune includerea acestor principii în regulament.

5. Extinderea conceptului de inovare

Mai mult decât soluții tehnologice

În prezent, activitățile EIT sunt orientate cu precădere spre sprijinirea furnizării de soluții tehnologice și industriale. Deși acestea sunt necesare, nu sunt deloc suficiente pentru a aborda provocările cu care UE se confruntă în prezent.

Raportorul consideră că inovarea non-tehnologică, inovarea organizațională, inovarea sistemelor și inovarea sectorului public necesită aceeași atenție ca soluțiile axate pe tehnologie.

În mod similar, promovarea antreprenoriatului social ar trebui luată în considerare, dat fiind faptul că întreprinderile au, de regulă, un caracter inovator, prin bunurile sau serviciile pe care le oferă sau prin modelele lor organizaționale.

Drepturi de proprietate intelectuală

Într-un context în care China devine prima deținătoare de brevete, UE trebuie să dezvolte o politică „inteligentă” în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, care să îi permită să se impună(1).

Eșecurile de pe piață legate de practicile DPI afectează în special IMM-urile, de exemplu, împiedicându-le să participe la schimburile de DPI, aceasta având loc în general între actori mai mari de pe piață, și suferă de pe urma valorizării juridice a brevetelor.

În calitate de institut european principal de inovare, EIT ar trebui să dezvolte și să promoveze practici inovatoare care sunt adaptate la actorii europeni standard.

EIT și CCI ar fi un „laborator” de sprijinire a dezvoltării de politici diferențiate în domeniul DPI care să răspundă nevoilor și intereselor diferitelor sectoare și actori din Europa, în special IMM-uri, universități și autorități publice.

6. Guvernanță și participare

Deși CCI-urile sunt tipuri inovatoare de structuri cu autoorganizare asemănătoare întreprinderilor, ar trebui definite câteva trăsături comune minime pentru toate CCI-urile, pentru a asigura respectarea principiului deschiderii, al transparenței și al echilibrului în ceea ce privește interesele. Această nevoie este chiar mai importantă dacă se consideră că CCI-urile sunt finanțate parțial de la bugetul public.

În special, structura CCI-urilor trebuie să le permită să evolueze și să evite efectele de blocare sau de închidere. Noii parteneri trebuie să poată să se alăture CCI-urilor și să participe la activități, iar normele propuse privind DPI trebuie să asigure aceleași oportunități pentru toți actorii.

Extinderea participării la noi intrați și, în special, sporirea participării IMM-urilor ar trebui să facă parte din strategia EIT și CCI.

După cum este prevăzut pentru EIT, CCI-urile ar trebui să stabilească un forum al părților interesate în domeniul lor de activitate, care urmează să fie convocat o dată pe an.

EIT ar trebui, de asemenea, să ofere oportunități regiunilor mai puțin dezvoltate din Europa de a beneficia și a participa la CCI-uri, în special celor care au cea mai mare nevoie de inovare pentru a ieși din criză.

7. Complementaritățile cu alte instrumente Orizont 2020

Complementaritățile CCI-urilor cu celelalte activități realizate în cadrul programului Orizont 2020 încă trebuie clarificate.

Există câteva întrebări la care nu s-a răspuns încă privind rolul specific al CCI-urilor în peisajul complex de cercetare al UE, în special în ceea ce privește inițiativele de programare comună, platformele tehnologice europene, inițiativele comune în domeniul tehnologiei, ERA-Nets, dar și „Erasmus pentru toți”, Alianțele cunoașterii și Alianțele competențelor sectoriale și acțiunile Marie Curie.

Raportorul consideră că Comisia ar trebui să realizeze în special o evaluare cuprinzătoare a tuturor tipurilor diferite de parteneriate public-private stabilite în baza diferitelor sale programe de cercetare și inovare.

Scopul ar trebui să fie acela de a evalua modelele de parteneriate cele mai eficiente, de a identifica trăsăturile esențiale și de a avea în vedere raționalizarea și simplificarea peisajului pentru cercetare și inovare în viitorul cadru de finanțare.

(1)

În 2010, rata cererilor de brevete locale din totalul de brevete a fost de 15,1 % în Europa (stagnare), 53,6 % în Statele Unite (scădere), 82,1 % în Japonia (stagnare) și 72,7 % în China (puternic în creștere).


AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (*) (20.9.2012)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

Raportoare pentru aviz (*): Chrysoula Paliadeli

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat în 2008 printr-un Regulament al Parlamentului European și al Consiliului, având obiectivul de a contribui la o creștere economică durabilă și la o competitivitate sustenabilă. Obiectivul se realizează prin consolidarea capacității de inovare a UE și a statelor sale membre. Prin urmare, EIT urmărește să favorizeze integrarea triunghiului cunoașterii compus din învățământul superior, cercetare și inovare, în principal prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI-uri).

Propunerea Comisiei referitoare la un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a EIT propune o serie de modificări.

Modificările urmăresc să trateze chestiunile prezentate în cursul unei consultări cu privire la rolul și funcționarea EIT și, de asemenea, să ia în considerare noua Agendă strategică de inovare pentru EIT propusă pentru perioada 2014-2020.

Raportoarea salută și sprijină pe deplin intenția Comisiei de a conferi EIT un rol distinctiv în punerea în aplicare a programului Orizont 2020. Rolul se va concentra asupra intensificării sinergiilor între comunitățile din domeniile academic, al cercetării și al afacerilor și va atrage în sfera sa o gamă largă de părți interesate.

Cu toate acestea, raportoarea consideră că trebuie depuse mai multe eforturi pentru sensibilizarea cu privire la rolul și existența EIT.

EIT ar trebui, în schimb, să încurajeze în continuare instituțiile de învățământ superior, componente ale CCI, să împărtășească din cele mai bune practici ale lor referitoare la toate aspectele de interes comun care pot și, în mod inevitabil, vor apărea în cursul anilor următori. Aceste chestiuni pot include recunoașterea reciprocă a diplomelor, procesele de acreditare comună a titlurilor și diplomelor, metodele de predare și alte chestiuni similare.

Propunerea privind includerea de noi cursuri de formare profesională în activitățile educaționale ale CCI nu ar trebui să depășească, pentru moment, cadrul învățământului postuniversitar.

Raportoarea sprijină, de asemenea, planurile de eficientizare a structurilor de guvernanță și administrație ale EIT și de clarificare suplimentară a sarcinilor care le revin.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Normele privind gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt definite în normele de participare.

(4) Normele privind gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt definite în normele de participare. Cu toate acestea, EIT ar trebui să joace un rol inovator în dezvoltarea de instrumente pentru a gestiona drepturile de proprietate intelectuală care promovează transparența și schimburile, pentru a permite actorilor publici și privați (în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)) să se implice în cercetare și să profite de invenții.

Amendamentul 2

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) EIT ar trebui să continue să încurajeze recunoașterea de către statele membre a titlurilor și diplomelor eliberate de EIT care poartă marca sa de excelență.

Amendamentul 3

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) EIT ar trebui să promoveze abordări multidisciplinare în ceea ce privește inovarea, inclusiv dezvoltarea de soluții non-tehnologice, abordări organizaționale, noi modele de afaceri, cercetarea deschisă și alte abordări bazate pe colaborare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui să fie simplificată. Funcționarea consiliului de conducere al EIT ar trebui să fie eficientizată, iar rolurile și sarcinile consiliului de conducere și ale directorului ar trebui să fie mai bine clarificate.

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui să fie simplificată și ar trebui să reflecte cele trei dimensiuni ale triunghiului cunoașterii. Funcționarea consiliului de conducere al EIT ar trebui să fie eficientizată, iar rolurile și sarcinile consiliului de conducere și ale directorului și ale comitetului executiv ar trebui să fie mai bine clarificate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) CCI-urile ar trebui să lărgească activitățile lor cu scop educativ, oferind cursuri de formare profesională.

(10) CCI-urile ar trebui să lărgească activitățile lor cu scop educativ, oferind cursuri de formare profesională studenților din instituțiile postuniversitare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Cooperarea între Comisie și EIT cu privire la organizarea monitorizării și evaluării CCIurilor este necesară pentru a se asigura coerența cu sistemul general de monitorizare și evaluare la nivel UE.

(11) Cooperarea între Comisie și EIT cu privire la organizarea monitorizării și evaluării CCI-urilor este necesară pentru a se asigura coerența cu sistemul general de monitorizare și evaluare la nivel UE. În mod concret, ar trebui clarificate principiile de monitorizare a CCI-urilor și a EIT.

Amendamentul 7

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„instituție de învățământ superior” înseamnă o instituție în sensul articolului 2 din Decizia (CE) nr. XXX/20XX a Parlamentului European și a Consiliului de înființare a programului „Erasmus pentru toți”.

„instituție de învățământ superior” înseamnă o instituție în sensul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. XXX/20XX al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a programului „Erasmus pentru toți”.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) «Forumul părților interesate» înseamnă o reuniune deschisă reprezentanților autorităților naționale și regionale, intereselor organizate și entităților individuale din mediul de afaceri, învățământul superior și cercetare, grupurilor de organizații înrudite, precum și altor părți interesate din triunghiul cunoașterii”.

(10) „«Forumul părților interesate» înseamnă o platformă deschisă reprezentanților autorităților naționale și regionale, intereselor organizate și entităților individuale din mediul de afaceri, învățământul superior, cercetare, organizațiilor societății civile și grupurilor de organizații înrudite, precum și altor părți interesate din triunghiul cunoașterii”.

Amendamentul 9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT realizează aceasta prin promovarea și integrarea învățământului superior, a cercetării și a inovării la cele mai înalte standarde.

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. Aceasta se va realiza prin sinergii, cooperare și integrarea învățământului superior, a activităților de cercetare și a inovării la cele mai înalte standarde.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

(2). Comisia numește observatori reprezentând cele trei dimensiuni ale triunghiului cunoașterii pentru a participa la ședințele consiliului de conducere.”

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 5 – alineatul 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) convoacă, cel puțin o dată pe an, forumul părților interesate pentru a informa despre activitățile EIT, experiența sa, bunele practici și contribuția la inovarea, cercetarea și politicile și obiectivele învățământului de la nivelul Uniunii. Părțile interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere.

(j) convoacă, cel puțin o dată pe an, forumul părților interesate pentru a informa despre activitățile EIT, experiența sa, bunele practici și contribuția la inovarea, cercetarea și politicile și obiectivele învățământului de la nivelul Uniunii. Toate părțile interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 7 – alineatul 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) EIT lansează selectarea și desemnarea CCI-urilor, în conformitate cu domeniile prioritare și cu calendarul definit în ASI.”

(1a) EIT lansează selectarea CCI-urilor și desemnează atâtea CCI-uri câte sunt fiabile din punct de vedere financiar, pe baza calității acestora și cu condiția să îndeplinească criteriile minime de selecție și de acordare.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 – litera a a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) La alineatul (2), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(g) pregătirea pentru a interacționa cu alte organizații și rețele din afara CCI, în scopul de a face schimb de cele mai bune practici și de excelență, inclusiv cu regiunile mai puțin performante.”

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Condiția minimă pentru a înființa o CCI este participarea a cel puțin trei organizații partenere, având sediul în cel puțin trei state membre diferite. Toate aceste organizații partenere trebuie să fie independente una de cealaltă, în sensul articolului 7 din normele de participare”.

(3) Condiția minimă pentru a înființa o CCI este participarea a cel puțin trei organizații partenere, având sediul în cel puțin trei state membre diferite. Atunci când una dintre organizațiile partenere este o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), EIT prevede dispoziții specifice care iau în considerarea caracterul internațional al GECT. Toate aceste organizații partenere trebuie să fie independente una de cealaltă, în sensul articolului 7 din normele de participare;

Amendamentul 15

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. La articolul 8 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

 

„(ba) să difuzeze cele mai bune practici cu privire la chestiunile de interes comun, precum recunoașterea reciprocă a calificărilor și metodele de predare eficiente”.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 15 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un raport anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an. Raportul prezintă activitățile realizate de EIT și de CCI-uri în cursul anului calendaristic anterior și evaluează rezultatele în raport cu obiectivele, indicatorii și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților desfășurate, utilizarea resurselor și funcționarea generală a EIT.

(b) un raport anual care trebuie publicat până la data de 30 iunie a fiecărui an. Raportul prezintă activitățile realizate de EIT și de CCI-uri în cursul anului calendaristic anterior și evaluează rezultatele în raport cu obiectivele, indicatorii și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților desfășurate, utilizarea resurselor și funcționarea generală a EIT. În fiecare an, directorul EIT prezintă raportul anual comisiilor competente ale Parlamentului European.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

Referințe

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CULT

13.12.2011

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în plen

20.4.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Chrysoula Paliadeli

2.2.2012

Examinare în comisie

25.4.2012

19.6.2012

20.6.2012

 

Data adoptării

19.9.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne


AVIZ al Comisiei pentru bugete (18.9.2012)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

Raportor pentru aviz: Ivars Godmanis

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. subliniază că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă constituie doar o indicație a autorității legislative și nu poate fi stabilit până când nu se ajunge la un acord privind propunerea de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. reamintește rezoluția din 8 iunie 2011 referitoare la investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii1; reamintește că este necesar să se prevadă resurse suplimentare suficiente în următorul CFM pentru a permite Uniunii să își realizeze prioritățile politice existente și noile sarcini prevăzute în Tratatul de la Lisabona, precum și să facă față evenimentelor neprevăzute; atrage atenția asupra faptului că, chiar și în condițiile unei creșteri cu 5 % a nivelului resurselor pentru următorul CFM comparativ cu nivelul din 2013, nu se poate aduce decât o contribuție limitată la realizarea obiectivelor și a angajamentelor convenite ale Uniunii și la respectarea principiului solidarității în cadrul Uniunii; solicită Consiliului, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să identifice în mod clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în ciuda valorii lor adăugate europene dovedite;

 

_______________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. reamintește, în plus, că următorul CFM ar trebui să prevadă o mai mare concentrare a resurselor bugetare în domenii care stimulează creșterea economică și competitivitatea, precum cercetarea și inovarea, în conformitate cu principiile valorii adăugate europene și excelenței;

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii atribuie un rol proeminent Institutului European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare EIT) care contribuie la o serie de inițiative emblematice.

(1) Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii atribuie un rol proeminent Institutului European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare EIT), care urmărește să contribuie la o serie de inițiative emblematice, în special inițiativele „O Uniune a inovării” și „Tineretul în mișcare”.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) EIT va atrage, de asemenea, fonduri semnificative din sectorul privat pentru activitățile sale, crescând astfel capacitatea de inovare a UE.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) ar trebui maximizat impactul finanțării EIT a Uniunii prin mobilizarea, gruparea și exploatarea resurselor financiare publice și private;

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Amploarea și conținutul contribuției EIT la comunitățile de cunoaștere și inovare (denumite în continuare CCI-uri) ar trebui definite, iar originile resurselor financiare ale CCI-urilor ar trebui clarificate.

(7) Amploarea și conținutul contribuției EIT la comunitățile de cunoaștere și inovare (denumite în continuare CCI-uri) ar trebui definite, iar originile resurselor financiare ale CCI-urilor ar trebui clarificate. EIT ar trebui să creeze o sinergie mai pronunțată și o complementaritate cât mai mare cu fondurile structurale.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) CCI-urile ar trebui să încerce să realizeze sinergii cu inițiativele relevante ale Uniunii Europene.

(12) CCI-urile ar trebui să încerce să realizeze sinergii cu inițiativele relevante ale Uniunii Europene. Aceste sinergii nu ar trebui să compromită principiul excelenței în cercetare, inovare și educație care trebuie urmărit de EIT.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Ar trebui coordonate mai bine cheltuielile UE și ale statelor membre dedicate cercetării, inovării și educației, pentru a asigura complementaritatea, o mai bună eficiență și vizibilitate, precum si pentru a ajunge la sinergii bugetare superioare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Principalul vector al EIT în ansamblu ar trebui să fie excelența, promovând totodată creșterea participării, pentru a stimula excelența în întreaga Europă, incluzând conceptul de „scală a excelenței”, în vederea încurajării participării unor unități puternice de excelență embrionică.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Criteriile și procedurile de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor ar trebui să fie adoptate de EIT înainte de lansarea procesului de selecție a CCI-urilor.

(14) Criteriile și procedurile de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor ar trebui să fie adoptate de EIT înainte de lansarea procesului de selecție a CCI-urilor, având o importanță capitală pentru implementarea măsurilor de simplificare.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Trebuie asigurată o gestiune financiară corectă a EIT, precum și implementarea CCI-urilor într-o manieră cât mai eficientă și accesibilă.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 18 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Comisia ar trebui să intensifice monitorizarea punerii în aplicare a aspectelor specifice ale activităților EIT.

(18) Comisia ar trebui să intensifice monitorizarea punerii în aplicare a aspectelor specifice ale activităților EIT. Comisia ar trebui să monitorizeze anual implementarea programului cu ajutorul unor indicatori cheie de evaluare a rezultatelor și a impacturilor. Acești indicatori, inclusiv situația de referință, ar trebui să ofere o bază minimă pentru evaluarea gradului de îndeplinirea a obiectivelor EIT.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) EIT ar trebui să garanteze, în cadrul activităților sale, o gestiune a contribuțiilor de la bugetul Uniunii care să fie total transparentă, responsabilă și supusă controlului democratic în ceea ce privește participarea sa, scontată sau reală, la realizarea obiectivelor Uniunii.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) «Forumul părților interesate» înseamnă o reuniune deschisă reprezentanților autorităților naționale și regionale, intereselor organizate și entităților individuale din mediul de afaceri, învățământul superior și cercetare, grupurilor de organizații înrudite, precum și altor părți interesate din triunghiul cunoașterii.

(10) «Forumul părților interesate» înseamnă o platformă deschisă reprezentanților autorităților naționale și regionale, intereselor organizate și entităților individuale din mediul de afaceri, învățământul superior și cercetare, grupurilor de organizații înrudite, organizațiilor societății civile, precum și altor părți interesate din triunghiul cunoașterii.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT realizează aceasta prin promovarea și integrarea învățământului superior, a cercetării și a inovării la cele mai înalte standarde. Obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii rezultatelor obținute de EIT pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite în programul Orizont 2020.

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT realizează aceasta prin promovarea și integrarea învățământului superior, a excelenței în cercetare și inovare. Obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii rezultatelor obținute de EIT pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite în programul Orizont 2020.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 7 a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de performanță și în cooperare cu Comisia, organizează un proces de monitorizare continuă și evaluări externe periodice ale realizărilor, rezultatelor și impactelor fiecărei CCI.”

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de performanță și în cooperare cu Comisia, organizează un proces de monitorizare continuă și evaluări externe periodice ale realizărilor, rezultatelor și impactelor fiecărei CCI. Acești indicatori, inclusiv situația de referință, oferă o bază minimă pentru a evalua măsura în care au fost îndeplinite obiectivele EIT. Pentru a îmbunătăți obținerea de rezultate de către EIT, activitățile CCI-urilor trebuie să aibă un efecte măsurabile în privința creării de întreprinderi noi și derivate din altele, în special prin susținerea acțiunii în rețea și a activităților antreprenoriale ale celor care beneficiază de titluri și formări ale EIT.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar din cadrul Orizont 2020 pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 se stabilește la 3 182,230 milioane EUR. Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară în limita cadrului financiar. Contribuția financiară a EIT la CCI-uri este acordată din acest pachet financiar.

În sensul punctului [17] din Acordul interinstituțional din .../... între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestionare financiară, pachetul financiar din cadrul Orizont 2020 pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 se stabilește la maximum 3 182,230 milioane EUR. Această sumă constituie referința principală pentru autoritatea bugetară în cursul procedurii bugetare anuale. Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și ale Acordului interinstituțional din …/… dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Contribuția financiară a EIT la CCI-uri este acordată din acest pachet financiar.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

Referințe

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

13.12.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Ivars Godmanis

6.2.2012

Data adoptării

6.9.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Luigi Berlinguer


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (13.7.2012)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Raportor pentru aviz: Alajos Mészáros

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat prin Regulamentul (CE) nr. 294/2008, cu scopul de a consolida capacitatea de inovare a Europei. Acesta reprezintă prima tentativă a UE de a integra învățământul superior, cercetarea și inovarea în așa-numitul „triunghi al cunoașterii”. Această integrare are loc în principal prin intermediul comunităților de cunoaștere și inovare (CCI-uri), care reunesc pe termen lung organizații în jurul provocărilor societale. EIT a devenit operațional în 2010, sediul său fiind stabilit la Budapesta.

Comisia prezintă acum amendamente la regulamentul de înființare a EIT. Modificările propuse se bazează pe concluziile trase în urma experienței din perioada inițială, pe recomandările din rapoartele externe de evaluare și pe rezultatele consultărilor largi organizate cu părțile interesate ale EIT. Regulamentul de modificare este, de asemenea, strâns legat de propunerea unei Agende strategice pentru inovare a EIT, care are ca punct de plecare propunerea consiliului de conducere al EIT.

În prezentul aviz, raportorul se concentrează în principal asupra aspectelor prezentate în continuare.

Îmbunătățirea structurilor de conducere a EIT și a dialogului cu instituțiile UE

Din experiența de până acum rezultă că compoziția organismelor EIT ar trebui simplificată. Ar trebui mai ales clarificate sarcinile consiliului de conducere și ale directorului. Consiliul de conducere și directorul trebuie să acționeze întotdeauna în interesul EIT, într-un mod independent și imparțial. Raportorul subliniază, de asemenea, importanța unei implicări adecvate a instituțiilor UE în stabilirea programelor de lucru ale EIT.

Creșterea participării în rândul tuturor statelor membre și stimularea sinergiei între structurile EIT, în beneficiul, mai ales, al IMM-urilor

Principiile deschiderii, transparenței și echilibrului intereselor trebuie să constituie principalele principii directoare și, de aceea, trebuie inclusă în strategia de creștere a CCI-urilor extinderea participării noilor veniți din întreaga UE care aduc idei noi, și în special extinderea participării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Chiar dacă nu toate piețele au aceeași structură, este important să se ofere IMM-urilor posibilitatea de a participa pe deplin la Comunitățile de cunoaștere și inovare (CCI). Societățile publice, autoritățile locale și organizațiile non-profit trebuie, de asemenea, implicate în CCI-uri într-un mod adecvat.

Gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală

Raportorul consideră că normele de management al drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să găsească echilibrul just între deținătorii drepturilor și utilizatori. Aceste norme trebuie să conțină orientări și modele care să promoveze transferul și difuzarea cunoștințelor, în cadrul CCI-urilor și la scară cât mai largă în UE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Normele privind gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt definite în normele de participare.

Normele privind gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală și difuzarea rezultatelor sunt definite în normele de participare și trebuie să asigure un echilibru just între titularii drepturilor și utilizatori. Comisia Europeană, în urma consultării cu EIT, ar trebui să ofere orientări cu privire la modelele inovatoare de drepturi de proprietate intelectuală, care să promoveze transferul și difuzarea cunoștințelor în cadrul CCI-urilor și la scară mai largă, în întreaga Uniune.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

EIT trebuie să colaboreze strâns cu întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a asigura participarea activă a acestora la activitățile CCI-urilor. Societățile publice, autoritățile locale și organizațiile non-profit trebuie, de asemenea, implicate în CCI-uri într-un mod adecvat.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Amploarea și conținutul contribuției EIT la comunitățile de cunoaștere și inovare (denumite în continuare CCI-uri) ar trebui definite, iar originile resurselor financiare ale CCI-urilor ar trebui clarificate.

(7) Amploarea și conținutul contribuției EIT la comunitățile de cunoaștere și inovare (denumite în continuare CCI-uri) ar trebui definite, iar originile resurselor financiare ale CCI-urilor ar trebui clarificate. În special, finanțarea UE ar trebui considerată ca pârghie pentru a încuraja CCI-urile să caute alte surse de finanțare privată sau publică și ar trebui avută în vedere, pe viitor, o revizuire de către instituțiile UE a utilizării finanțării UE ca pârghie.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui să fie simplificată. Funcționarea consiliului de conducere al EIT ar trebui să fie eficientizată, iar rolurile și sarcinile consiliului de conducere și ale directorului ar trebui să fie mai bine clarificate.

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui să fie simplificată. Funcționarea consiliului de conducere al EIT ar trebui să fie eficientizată, iar rolurile și sarcinile consiliului de conducere și ale directorului ar trebui să fie mai bine clarificate. Consiliul de conducere și directorul trebuie să acționeze în interesul EIT, într-un mod independent, imparțial și transparent.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul de lucru trienal al EIT ar trebui să ia în considerare avizul Comisiei privind obiectivele specifice ale EIT, astfel cum sunt definite în programul Orizont 2020, precum și complementaritățile acestora cu politicile și instrumentele Uniunii Europene.

Programul de lucru trienal al EIT ar trebui să ia în considerare avizele Comisiei, Parlamentului European și Consiliului privind obiectivele specifice ale EIT, astfel cum sunt definite în programul Orizont 2020, precum și complementaritățile acestora cu politicile și instrumentele Uniunii Europene. Aceste instituții ale UE ar trebui să fie implicate în mod adecvat în momentul stabilirii programului.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 2 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) «Forumul părților interesate» înseamnă o reuniune deschisă reprezentanților autorităților naționale și regionale, intereselor organizate și entităților individuale din mediul de afaceri, învățământul superior și cercetare, grupurilor de organizații înrudite, precum și altor părți interesate din triunghiul cunoașterii.

(10) «Forumul părților interesate» înseamnă o reuniune deschisă reprezentanților autorităților naționale și regionale, intereselor organizate și entităților individuale din mediul de afaceri, învățământul superior și cercetare, grupurilor de organizații înrudite, precum și altor părți interesate din societatea civilă și din triunghiul cunoașterii.

Justificare

În urma introducerii alineatului (10) de propunerea Comisiei 2011/0384(COD).

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 2

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT realizează aceasta prin promovarea și integrarea învățământului superior, a cercetării și a inovării la cele mai înalte standarde.

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT realizează acest lucru prin promovarea și integrarea învățământului superior, a cercetării, a inovării și a activităților antreprenoriale la cele mai înalte standarde.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 5 – alineatul 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) convoacă, cel puțin o dată pe an, forumul părților interesate pentru a informa despre activitățile EIT, experiența sa, bunele practici și contribuția la inovarea, cercetarea și politicile și obiectivele învățământului de la nivelul Uniunii. Părțile interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere.

(j) convoacă, cel puțin o dată pe an, forumul părților interesate pentru a informa despre activitățile EIT, experiența sa, bunele practici și contribuția la inovarea, cercetarea și politicile și obiectivele învățământului de la nivelul Uniunii. Toate părțile interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere.

Justificare

În urma introducerii alineatului (10) de propunerea Comisiei 2011/0384(COD).

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Majoritatea organizațiilor partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre. Din fiecare CCI fac parte cel puțin o instituție de învățământ superior și o societate comercială privată.

(4) Majoritatea organizațiilor partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre. Fiecare CCI este alcătuită din cel puțin o instituție de învățământ superior și o entitate privată.

Justificare

În urma introducerii alineatului (10) de propunerea Comisiei 2011/0384(COD).

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 12

Regulamentul (CE) nr. 294/2008

Articolul 15 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un program de lucru trienal continuu, bazat pe ASI, după ce aceasta va fi adoptată, care cuprinde o descriere a priorităților majore și a inițiativelor planificate ale EIT și ale CCI-urilor, incluzând o estimare a necesarului de finanțare și sursele acesteia. El conține, de asemenea, indicatori corespunzători pentru monitorizarea activităților CCI-urilor și ale EIT. Programul de lucru trienal continuu preliminar este transmis de EIT Comisiei până la data de 31 decembrie a anului N-2. Comisia emite în termen de trei luni un aviz cu privire la obiectivele specifice ale EIT, astfel cum sunt definite în programul Orizont 2020, precum și la complementaritățile acestuia cu politicile și instrumentele Uniunii. EIT ține seama în mod corespunzător de avizul Comisiei, iar în caz de dezacord, își justifică poziția. Programul de lucru final este transmis de către EIT Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, în scop de informare;

(a) un program de lucru trienal continuu, bazat pe ASI, după ce aceasta va fi adoptată, care cuprinde o descriere a priorităților majore și a inițiativelor planificate ale EIT și ale CCI-urilor, incluzând o estimare a necesarului de finanțare și sursele acesteia, ținând seama de viabilitatea financiară a fiecărui CCI. El conține, de asemenea, indicatori corespunzători pentru monitorizarea activităților CCI-urilor și ale EIT. Programul de lucru trienal continuu preliminar este transmis de EIT Parlamentului European, Consiliului și Comisiei până la data de 31 decembrie a anului N-2. Parlamentul European, Consiliul și Comisia emit în termen de trei luni un aviz cu privire la obiectivele specifice ale EIT, astfel cum sunt definite în programul Orizont 2020, precum și la complementaritățile acestuia cu politicile și instrumentele Uniunii. EIT ține seama în mod corespunzător de aceste avize, iar în caz de dezacord, își justifică poziția. Programul de lucru final este transmis de către EIT Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, în scop de informare;

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia are în vedere echilibrul dintre experiența în materie de învățământ superior, cercetare, inovare și activități economice de profil, precum și egalitatea între sexe și ia în considerare mediile învățământului superior, cercetării și inovării din întreaga Uniune.

Comisia va ține cont de echilibrul dintre experiența din învățământul superior, din cercetare, din inovare și din mediul de afaceri, precum și de egalitatea între sexe și de participarea cât mai extinsă a mediilor învățământului superior, cercetării și inovării din întreaga Uniune.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii consiliului de conducere acționează în interesul EIT, într-un mod independent, pentru a îndeplini obiectivele și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i identitatea și coerența.

Membrii consiliului de conducere acționează în interesul EIT, într-un mod independent, transparent și imparțial, pentru a îndeplini obiectivele și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i identitatea, autonomia și coerența.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) definește, cu acordul Comisiei, onorariile corespunzătoare pentru membrii consiliului de conducere și ai comitetului executiv; aceste onorarii sunt stabilite ținând cont de dispoziții similare din statele membre;

(g) definește, cu acordul Comisiei, onorariile corespunzătoare pentru membrii consiliului de conducere și ai comitetului executiv;

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) promovează EIT la nivel mondial, pentru a-i spori atractivitatea și pentru a-l transforma într-un organism de talie mondială în ceea ce privește excelența în învățământul superior, cercetare și inovare;

(p) promovează EIT la nivel mondial, pentru a-i spori atractivitatea din punct de vedere științific, academic și în special economic și pentru a-l transforma într-un organism de talie mondială în ceea ce privește excelența în învățământul superior, cercetare și inovare;

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera m (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(m) asigură o comunicare adecvată cu instituțiile UE;

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera n (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(n) acționează în interesul EIT, într-un mod independent, transparent și imparțial, pentru a îndeplini obiectivele și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i identitatea, autonomia și coerența.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

Referințe

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

JURI

13.12.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Alajos Mészáros

19.12.2011

Examinare în comisie

30.5.2012

19.6.2012

 

 

Data adoptării

10.7.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

Referințe

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Data prezentării la PE

30.11.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

CULT

13.12.2011

JURI

13.12.2011

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

EMPL

19.1.2012

 

 

 

Comisie(i) asociată(e)

       Data anunțului în plen

CULT

20.4.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Philippe Lamberts

20.1.2012

 

 

 

Examinare în comisie

23.1.2012

18.6.2012

17.9.2012

8.10.2012

Data adoptării

28.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Țicău

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Alexandra Thein

Data depunerii

12.12.2012

Aviz juridic - Politica de confidențialitate