POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

12.12.2012 - (COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD)) - ***I

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Philippe Lamberts
Pripravljavka mnenja (*): Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli), Odbor za kulturo in izobraževanje
(*) Pridruženi odbor – člen 50 Poslovnika


Postopek : 2011/0384(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0403/2012
Predložena besedila :
A7-0403/2012
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0817),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0467/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012[1],

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za proračun ter Odbora za pravne zadeve (A7-0403/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast je dodelila pomembno vlogo Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: EIT), ki prispeva k številnim vodilnim pobudam.

(1) Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast je dodelila pomembno vlogo Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: EIT), ki si prizadeva prispevati k številnim vodilnim pobudam, zlasti h glavnima pobudama Unija inovacij ter Mladi in mobilnost.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V obdobju 2014–2020 mora EIT k ciljem programa „Obzorje 2020 – okvirni program za raziskave in inovacije“, ustanovljenem z Uredbo št. XX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Obzorje 2020) prispevati s povezovanjem trikotnika znanja – raziskave, inovacije in izobraževanje.

(2) V obdobju 2014–2020 bi moral EIT k ciljem programa „Obzorje 2020 – okvirni program za raziskave in inovacije“, ustanovljenem z Uredbo št. XX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: Obzorje 2020) prispevati s povezovanjem trikotnika znanja – raziskave, inovacije in izobraževanje, da bi spodbujal odličnost in pospešil inovacije.

Obrazložitev

Cilj EIT je povezati tri dele trikotnika znanja, da bi spodbujal odličnost, ki pospešuje inovacije.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Pravila o upravljanju pravic intelektualne lastnine so opredeljena v pravilih za sodelovanje.

(4) Pravila o razširjanju rezultatov z odprtim dostopom, podeljevanju licenc in upravljanju pravic intelektualne lastnine so opredeljena v pravilih za sodelovanje in strateškem programu inovacij EIT.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Kot vodilni evropski inštituti za inovacije bi morali EIT ter skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) imeti inovativno vlogo pri opredeljevanju in spodbujanju inovativnih praks za upravljanje pravic intelektualne lastnine, spodbujanje preglednosti ter prenos in razširjanje znanja.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) EIT se mora neposredno povezati z nacionalnimi in regionalnimi predstavniki ter drugimi interesnimi skupinami v inovacijski verigi, kar bo ustvarilo koristi na obeh straneh. Da bi bila ta dialog in izmenjava bolj sistematična, je treba organizirati forum interesnih skupin EIT, pri čemer bo širša skupnost interesnih skupin združena ob medsektorskih vprašanjih.

(6) EIT bi se moral neposredno povezati z nacionalnimi in regionalnimi predstavniki ter drugimi interesnimi skupinami v inovacijski verigi, kar bo ustvarilo koristi na obeh straneh. Da bi bila ta dialog in izmenjava bolj sistematična, bi bilo treba organizirati forum interesnih skupin EIT, pri čemer bodo v okviru skupne platforme vse SZI in širša skupnost interesnih skupin združene ob medsektorskih vprašanjih. Da bi zagotovili širšo udeležbo zainteresiranih strani, bi moral EIT izvesti zadevne informacijske kampanje, namenjene evropskim univerzam ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom, ki so vključeni v raziskovalne, razvojne in inovacijske politike. SZI bi morale prav tako vzpostaviti procese za redna posvetovanja zainteresiranih strani na njihovih posebnih področjih delovanja.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) EIT mora paziti na dobro ravnotežje med različnimi akterji trikotnika znanja, ki so vključeni v SZI, pri čemer bi moral biti posebno pozoren na udeležbo manjših akterjev in zasebnega sektorja. Zlasti bi moral EIT v večji meri pritegniti mala in srednja podjetja, da bi zagotovil njihovo dejavno udeležbo v dejavnostih SZI. Poleg tega bi morali po potrebi pri SZI sodelovati javna podjetja in lokalni organi pa tudi neprofitne organizacije.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) EIT bi moral v državah članicah nadalje spodbujati priznavanje spričeval in diplom EIT z znakom odličnosti.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) EIT bi že zaradi svojega značaja in sestave moral spodbujati multidisciplinarne in meddisciplinarne pristope k inovacijam in podjetništvu, vključno z razvojem netehnoloških rešitev, organizacijskih pristopov, novih poslovnih modelov, inovacijskih sistemov in inovacij v javnem sektorju, kot potrebno dopolnitev tehnoloških in tehničnih inovacijskih dejavnosti.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c) Ker so socialna podjetja po naravi zelo inovativna pri ponujenih izdelkih in storitvah, lahko prispevajo k reševanju bistvenih družbenih izzivov. Po potrebi bi morali biti socialne inovacije in socialno podjetništvo pomemben del dejavnosti EIT in SZI.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Opredeliti je treba obseg prispevka EIT za skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) in pojasniti izvore finančnih sredstev SZI.

(7) Opredeliti bi bilo treba obseg prispevka EIT za skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) in pojasniti izvore finančnih sredstev SZI. Zlasti bi moral EIT delovati kot vlagatelj, njegovo financiranje pa bi moralo biti namenjeno podpiranju drugih virov zasebnega in javnega financiranja, vključno z drugimi viri EU. Raven te podpore bi bilo treba jasno opredeliti.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Sestavo organov EIT je treba poenostaviti. Delovanje upravnega odbora EIT je treba racionalizirati, dodatno pa je treba pojasniti tudi zadevne vloge in naloge upravnega odbora in direktorja.

(8) Sestavo organov EIT bi bilo treba poenostaviti, odražati bi morala tri prvine trikotnika znanja, prizadevati pa si je treba za uravnoteženo zastopanost obeh spolov. Delovanje upravnega odbora EIT je treba racionalizirati, dodatno pa bi bilo treba pojasniti tudi zadevne vloge in naloge upravnega odbora in direktorja. Slednja bi morala delovati neodvisno, nepristransko in pregledno v interesu inštituta.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Nove SZI, vključno z njihovimi prednostnimi področji ter organizacijo in časovnim okvirom izbirnega postopka, je treba oblikovati na podlagi pogojev in načinov, opredeljenih v strateškem inovacijskem programu.

(9) EIT lahko svoja proračunska sredstva razporedi že ustanovljenim ali pa novo izbranim SZI.

 

Od leta 2014 bi moral EIT izbrati do štiri nove SZI v tematskih prednostnih področjih, kot je določeno v strateškem inovacijskem programu.

 

V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi bi moral EIT dodatno razpisati postopke izbire SZI v preostalih tematskih področjih, določenih v strateškem inovacijskem programu, ali v novo opredeljenih področjih iz obsega ciljev Obzorja 2020.

 

(9a) Nove SZI bi moral EIT oblikovati in izbrati na podlagi odprtega, preglednega in konkurenčnega procesa, ki morebitnim udeležencem zagotavlja jasnost in predvidljivost. Postopek izbire SZI bi moral temeljiti na minimalnih pogojih meril za upravičenost ter izpolnjevati izbirna merila, ki dokazujejo potencial, kakovost in izvedljivosti predlogov.

 

(9b) EIT bi moral upoštevati, da nimajo vse SZI enakih finančnih potreb, saj so nekatere kapitalsko intenzivnejše od drugih. Zato bi moral EIT opredeliti znesek finančne podpore, ki jo bo zagotovil SZI.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) SZI morajo razširiti svoje izobraževalne dejavnosti s ponujanjem strokovnih programov usposabljanja.

(10) SZI bi morale razširiti svoje izobraževalne dejavnosti s ponujanjem strokovnih in poletnih programov usposabljanja, tečajev učenja na daljavo in delovnih praks podiplomskih študentom. EIT bi moral vlagati v uveljavljanje svojega imena kot svetovne vrhunske znamke na področju inovacijskega podjetniškega izobraževanja.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) EIT in SZI bi morali razviti izobraževalne sinergije s politikami EU in držav članic, da bi podprli prihodnjo razpoložljivost potrebnega človeškega kapitala, ki je bistven za uresničitev cilja Evrope, da doseže vodilni položaj na znanstvenem, tehnološkem in inovacijskem področju. V ta namen bi bilo treba spodbujati naravoslovje, tehnologijo, tehniko in matematiko, za mlade Evropejce ter najboljše dijake in študente pa je treba uvesti podjetniško inštruiranje, delovne prakse in štipendije.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Komisija in EIT morata sodelovati pri organiziranju spremljanja in vrednotenja SZI, da se zagotovi skladnost s splošnim sistemom spremljanja in vrednotenja na ravni EU.

(11) Komisija in EIT bi morala sodelovati pri organiziranju spremljanja in vrednotenja SZI, da se zagotovi skladnost s splošnim sistemom spremljanja in vrednotenja na ravni EU. Zlasti bi bilo treba pojasniti načela za spremljanje SZI in EIT. EIT bi moral v vseh SZI zagotoviti usklajevanje in sodelovanje, da bi prek sodelovanja s številnimi partnerji dosegli sinergije in ustvarili dodano vrednost.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) SZI si morajo prizadevati za sinergije z ustreznimi pobudami Evropske unije.

(12) SZI bi si morale prizadevati za sinergije z ustreznimi raziskovalnimi in inovacijskimi pobudami in instrumenti na evropski ravni, vključno z evropskim partnerstvom za inovacije, evropskimi industrijskimi pobudami iz energetskega tehnološkega načrta in drugimi javno-zasebnimi partnerstvi.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) SZI bi morale delovati kot „katalizatorji inovacij“, ki so zmožni ustvariti znatno število močno potrebnih inovatorjev, ki bodo nosilci podjetniške kulture in izkušenj ter bodo sposobni ustvariti inovativna in na znanju temelječa MSP ter preoblikovati obstoječa podjetja. SZI bi morale delovati kot referenčni in lahko posnemljiv model sodelovanja za druge evropske, regionalne in nacionalne skupnosti na področju raziskovanja, razvoja in inovacij ter za utrjevanje strukturnih skladov, da bi dosegli inovacijske cilje Unije.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) Poraba sredstev Unije in držav članic za raziskave, inovacije in izobraževanje mora biti bolje usklajena, da bi zagotovili dopolnjevanje, večjo učinkovitost in prepoznavnost ter dosegli večje proračunske sinergije.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Za zagotovitev večjega sodelovanja organizacij iz različnih držav članic v SZI morajo biti partnerske organizacije ustanovljene v vsaj treh različnih državah članicah.

(13) Za zagotovitev večjega sodelovanja organizacij iz različnih držav članic v SZI morajo biti partnerske organizacije ustanovljene v vsaj treh različnih državah članicah. EIT bi moral spodbujati vse širšo udeležbo in odličnost po vsej Evropi. Zagotoviti bi moral dostop do vseh visokokakovostnih evropskih univerz, raziskovalnih skupnosti, malih raziskovalnih skupin in akterjev zasebnega sektorja, vključno z inovativnimi podjetji v fazi zagona.

 

(13a) EIT in SZI bi morali razviti dejavnosti ozaveščanja in vzpostaviti komunikacijske kanale in kanale izmenjave informacij z institucijami in drugimi partnerji v nastajajočih in potencialnih centrih odličnosti, zlasti kjer za to obstaja dokazano povpraševanje, da se bodo lahko udeležili njihovih dejavnosti in pri njih sodelovali.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Merila in postopke za financiranje, spremljanje in vrednotenje dejavnosti SZI mora EIT sprejeti pred začetkom postopka izbora SZI.

(14) Merila in postopke za financiranje, spremljanje in vrednotenje dejavnosti SZI mora EIT sprejeti pred začetkom postopka izbora SZI. Predvsem se znaten del letnega finančnega prispevka za SZI dodeli na podlagi mehanizma primerjalnega pregleda.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Pomembno je zagotoviti dobro finančno upravljanje EIT ter čim bolj učinkovito in uporabniku prijazno izvajanje SZI. EIT bi si moral prizadevati za zmanjšanje administrativnega bremena SZI.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) V triletnem delovnem programu EIT mora biti upoštevano mnenje Komisije o posebnih ciljih EIT, kot so opredeljeni v programu Obzorje 2020, ter o njegovem dopolnjevanju s politikami in instrumenti Evropske unije.

(15) V triletnem delovnem programu EIT bi moralo biti upoštevano mnenje Komisije ter stališča Evropskega parlamenta in Sveta; Vzpostaviti bi bilo treba redni dialog med EIT in Evropskim parlamentom.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Vrednotenje EIT mora pravočasno zagotoviti prispevek za vrednotenje programa Obzorje 2020 v letih 2017 in 2023.

(17) Vrednotenje EIT bi moralo omogočiti neposredno primerjavo uspešnosti delovanja in ključnih kazalnikov z ustreznimi instrumenti programa Obzorje 2020 ter pravočasno zagotoviti prispevek za vrednotenje programa Obzorje 2020 v letih 2017 in 2023.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Komisija mora okrepiti svojo vlogo pri spremljanju izvajanja posebnih vidikov dejavnosti EIT.

(18) Komisija bi morala izboljšati svojo vlogo pri spremljanju izvajanja posebnih vidikov dejavnosti EIT, ta pa bi moral izboljšati svoje spremljanje SZI. To spremljanje bi moralo biti usmerjeno k rezultatom.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Pri dejavnostih EIT bi bilo treba zagotoviti čim večjo preglednost, odgovornost in demokratični nadzor nad prispevki iz proračuna Unije, zlasti v zvezi z njihovim pričakovanim in dejanskim prispevkom k doseganju ciljev Unije.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka -aa (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

 

1. „inovacija“ pomeni proces, vključno z njegovimi izidi, v katerih so združene različne vrste znanja, zmožnosti in spretnosti, s katerimi se nove ideje odzivajo na družbene in gospodarske potrebe in ustvarjajo nove izdelke, storitve, procese ali poslovne in organizacijske modele, ki družbi prinašajo vrednost in ki se jih lahko uspešno uvede na obstoječ trg oziroma so zmožni ustvariti nove trge;“

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka -ab (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ab) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

 

„2. „skupnost znanja in inovacij“ (SZI) pomeni samostojno partnerstvo visokošolskih zavodov, raziskovalnih organizacij, družb in drugih zainteresiranih strani v inovacijskem procesu v obliki strateške mreže, ne glede na njeno določeno pravno obliko, na podlagi srednje- do dolgoročnega inovacijskega načrtovanja za izpolnitev ciljev EIT in za prispevek k doseganju ciljev v okviru Obzorja 2020;“

Obrazložitev

Da bi popolnoma vključili EIT kot instrument za izvajanje Obzorja 2020 je treba poudariti povezavo med SZI ter posebnimi cilji tega programa.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka (a a) (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

 

„5. „partnerska organizacija“ pomeni organizacijo, ki je članica SZI in lahko vključuje zlasti visokošolske zavode, raziskovalne organizacije, javne ali zasebne družbe, finančne institucije, regionalne in lokalne organe, fundacije, neprofitne organizacije;“

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka (b)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. „visokošolska ustanova“ pomeni ustanovo v smislu člena 2 Sklepa (ES) št. XXX/20XX Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi programa „Erasmus za vse“

"7. „visokošolska ustanova“ pomeni ustanovo v smislu člena 2 Uredbe (ES) št. XXX/20XX Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi programa „Erasmus za vse“.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b a) odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

 

„9. „strateški inovacijski program“ (SIP) pomeni dokument politike, ki vsebuje dolgoročno strategijo EIT za prihodnje pobude, vključno s pregledom načrtovanih dejavnosti višjega izobraževanja, raziskav in inovacij, v sedemletnem obdobju;“

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka (b b) (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„9a. „regionalna inovacijska shema“ pomeni shemo za vse širšo udeležbo v dejavnostih SZI, namenjeno partnerstvom med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, družbami, MSP in drugimi interesnimi skupinami iz nastajajočih centrov odličnosti, ki imajo ambicije in potencial, da napredujejo po poti odličnosti in se razvijejo v eko-sisteme, ki odražajo glavne značilnosti kolokacijskih centrov.“

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka (c)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

10. „forum interesnih skupin“ pomeni srečanje, ki se ga lahko udeležijo predstavniki nacionalnih in regionalnih organov, organiziranih interesnih skupin in posameznih subjektov s poslovnega, visokošolskega in raziskovalnega področja, iz grozdnih organizacij in drugih zainteresiranih strani iz trikotnika znanja;“

10. „forum interesnih skupin“ pomeni platformo, ki vključuje fizične in virtualne konference in dogodke, ki se je lahko udeležijo predstavniki nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, organiziranih interesnih skupin in posameznih subjektov iz poslovnih, visokošolskih in raziskovalnih združenj, civilne družbe in grozdnih organizacij in drugih zainteresiranih strani iz trikotnika znanja;“

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka (d)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11. „dejavnosti SZI z dodano vrednostjo“ pomenijo dejavnosti, ki jih izvajajo partnerske organizacije in ki prispevajo k povezovanju trikotnika znanja – raziskave, inovacije in visoko šolstvo –, vključno z dejavnostmi ustanavljanja, upravljanja in usklajevanja SZI.“

„11. „dejavnosti SZI z dodano vrednostjo“ pomenijo dejavnosti, ki jih izvajajo partnerske organizacije in ki prispevajo k povezovanju trikotnika znanja – raziskave, inovacije in visoko šolstvo –, vključno z dejavnostmi ustanavljanja, upravljanja in usklajevanja SZI, in ki prispevajo k splošnim ciljem EIT.“

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloga in cilji

Naloga in cilj

Cilj EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostni evropski gospodarski rasti in konkurenčnosti. To bo možno doseči s spodbujanjem in povezovanjem visokega šolstva, raziskav in inovacij na najvišji ravni.

Cilj EIT je s povečanjem inovacijske in podjetniške zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostnemu evropskemu gospodarskemu in družbenemu razvoju in konkurenčnosti, da bi se soočili z velikimi izzivi evropske družbe. To bo možno doseči s spodbujanjem sinergij, sodelovanja in povezovanja visokega šolstva, raziskav in inovacij ter podjetniških dejavnosti odličnosti.

Splošni in posebni cilji ter kazalniki rezultatov EIT za obdobje 2014–2020 so opredeljeni v programu Obzorje 2020.

Splošni in posebni cilji ter kazalniki rezultatov EIT za obdobje 2014–2020 so opredeljeni v programu Obzorje 2020.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 4 – odstavek 1 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V členu 4(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

 

„(a) upravni odbor, ki ga sestavljajo člani na visoki ravni, z izkušnjami na področju visokega šolstva, raziskav, inovacij in podjetništva, pri čemer se spoštuje ravnotežje med njimi. Odgovoren je za vodenje dejavnosti EIT, za izbiro, imenovanje in vrednotenje SZI ter za vse druge strateške odločitve;“

Obrazložitev

V organih EIT je potrebno ravnotežje med akterji izobraževanja, raziskav, inovacij in podjetij.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5(1) se spremeni:

(4) Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

(a) točka (a) se črta;

„1. EIT za dosego svojega cilja:

 

(a) opredeli svoje glavne prednostne naloge in dejavnosti za izpolnjevanje svojih splošnih in posebnih ciljev;

(b) vstavi se točka (j):

(b) poveča obveščenost med morebitnimi partnerskimi organizacijami, zlasti pri MSP ter nastajajočih in morebitnih centrih odličnosti, da spodbudi in olajša njihovo udeležbo pri svojih dejavnostih;

 

(c) v skladu s členom 7 izbere in imenuje SZI ter s sporazumom opredeli njihove pravice in dolžnosti; SZI zagotovi ustrezno in hitro podporo; uporablja primerne ukrepe za nadzor kakovosti; spremlja in redno vrednoti njihove dejavnosti; ter zagotavlja ustrezno raven usklajevanja med njimi, olajša učinkovito komunikacijo in tematsko sodelovanje med različnimi kolokacijskimi centri in SZI;

 

(d) omogoča sprostitev sredstev iz javnih in zasebnih virov ter svoja sredstva porabi v skladu s to uredbo. zlasti si prizadeva znaten in čedalje večji delež svojega proračuna zbrati iz zasebnih virov in iz prihodka, ustvarjenega z lastnimi dejavnostmi;

 

(e) v državah članicah spodbuja priznavanje stopenj izobrazbe in diplom, ki jih podeljujejo visokošolske ustanove, ki so partnerske organizacije in ki lahko štejejo tudi kot stopnje izobrazbe in diplome EIT;

 

(f) spodbuja razširjanje dobre prakse povezovanja v okviru trikotnika znanja, da bi se s tem razvila skupna kultura inovacij in prenosa znanja;

 

(fa) dejavno vzpostavlja povezave prek SZI z institucijami iz nastajajočih centrov odličnosti, ki imajo potencial, da se razvijejo v kolokacijske centre, da bi se povečale inovacijske zmogljivosti EU. To lahko vključuje podpiranje povezovanja SZI in partnerstev iz nastajajočih centrov odličnosti prek regionalne inovacijske sheme, vključno s tesnim medinstitucionalnim sodelovanjem, izmenjavo osebja in strukturirano mobilnostjo;

 

(g) razvije svoje zmogljivosti in strokovno znanje, da postane organ odličnosti v svetovnem merilu na področju visokega šolstva, raziskav, inovacij in podjetništva;

 

(h) spodbuja multidisciplinarne pristope k inovacijam, zlasti vključevanje netehnoloških rešitev, organizacijskih pristopov, novih poslovnih modelov in inovacijskih sistemov ter inovacij v javnem sektorju;

 

(i) zagotavlja dopolnjevanje, sinergijo in skladnost med dejavnostmi EIT in drugimi programi Unije.

 

(j) v Evropski uniji in zunaj nje promovira SZI kot odlične inovacijske partnerje;

 

(k) izdela priročnik o najboljši praksi, da bi se dobre prakse in izkušnje obstoječih SZI razširile v novih SZI;

(j) vsaj enkrat na leto skliče forum interesnih skupin, na katerem predstavi dejavnosti EIT, izkušnje, dobre prakse ter prispevek k politikam in ciljem Unije na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja. Interesne skupine se povabi, da izrazijo svoja stališča.“

(l) vsaj enkrat na leto skliče forum interesnih skupin, na katerem se z interesnimi skupinami deli in obravnava dejavnosti EIT, izkušnje, dobre prakse ter prispevek k politikam in ciljem Unije na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja ter pridobi prispevke o programu, strategiji in operacijah EIT.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V členu 6(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 6

 

SZI

 

1. SZI se ukvarjajo zlasti z:

 

(a) inovacijskimi dejavnostmi in vlaganji z evropsko dodano vrednostjo, ki vključujejo vse razsežnosti visokega šolstva in raziskav za doseganje kritične mase ter podpirajo razširjanje in uporabo rezultatov;

 

(b) vrhunskimi, v inovacije usmerjenimi raziskavami na področjih ključnih gospodarskih in družbenih interesov, ki se opirajo na rezultate evropskih in nacionalnih raziskav in obetajo krepitev evropske konkurenčnosti na mednarodni ravni ter najdejo rešitve za velike družbene izzive;

"(c) izobraževalnimi dejavnostmi in dejavnostmi usposabljanja na magistrski in doktorski ravni ter strokovnimi programi usposabljanja v disciplinah, ki bi lahko zadostile prihodnjim evropskim družbeno-gospodarskim potrebam in ki spodbujajo razvoj sposobnosti, povezanih z inovacijami, izboljšanje vodstvenih in podjetniških sposobnosti ter mobilnost raziskovalcev in študentov;

(c) izobraževalnimi dejavnostmi in dejavnostmi usposabljanja na magistrski in doktorski ravni ter strokovnimi programi usposabljanja v disciplinah, ki bi lahko zadostile prihodnjim evropskim družbeno-gospodarskim potrebam in potrebam trga zaposlovanja Unije ter bi razširile bazo talentov Unije ter privabile in obdržale največje talente; dejavnostmi, ki spodbujajo razvoj sposobnosti, povezanih z inovacijami, izboljšanje vodstvenih in podjetniških sposobnosti ter mobilnost raziskovalcev in študentov, vključno s podpiranjem dejavnosti mreženja in podjetništva prejemnikov diplom in izobraževanja EIT;

 

(d) razširjanjem najboljših praks v inovacijskem sektorju, s poudarkom na razvoju sodelovanja med visokim šolstvom, raziskavami in podjetji, vključno s finančnimi sektorji.

 

(e) prizadevanjem za čim večjo integracijo in usklajenost z obstoječimi evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi pobudami ter lokalnimi instrumenti na področju raziskav, razvoja in inovacij.

 

2. SZI imajo precejšnjo splošno avtonomijo pri določitvi svoje notranje organizacije in sestave. Za SZI velja zlasti, da:

 

a) ustanovijo upravni odbor, ki ga uravnoteženo sestavljajo predstavniki visokošolskega, raziskovalnega in poslovnega sektorja;

 

b) so odprte za nove člane, zlasti MSP, ki v partnerstvo lahko prinesejo dodano vrednost, ob upoštevanju trajnosti partnerstva;

 

c) delujejo odprto in pregledno ter v skladu s kodeksi dobre prakse;

 

2a. SZI določijo svoj natančen načrt dela in delovne metode. Za SZI velja zlasti, da:

 

a) pripravijo letni poslovni načrt za dejavnosti s posebnimi cilji, mejniki in ključnimi kazalniki uspešnosti;

 

b) razvijejo strategije za doseganje finančne vzdržnosti, ki vodi v postopno znižanje financiranja EU;

 

c) razvijejo dejavnosti ozaveščanja, zlasti z nastajajočimi institucijami in centri odličnosti, na primer prek regionalne inovacijske sheme, in izvajajo redna posvetovanja z interesnimi skupinami.

 

3. Razmerje med EIT in SZI urejajo pogodbeni sporazumi.“

Obrazložitev

SZI imajo široko avtonomijo, vendar je treba pojasniti njihove minimalne značilnosti, splošna načela in naloge.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7 se spremeni:

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 7

(a) vstavi se odstavek 1a:

Izbor SZI

 

1. EIT po konkurenčnem, odprtem in preglednem postopku ter na podlagi merila kakovosti izbere in imenuje partnerstvo, ki bo postalo SZI, če izpolnjuje minimalna merila upravičenosti in izbirna merila iz odstavkov 3 in 4. EIT v skladu z načeli odličnosti in ob upoštevanju pomembnosti za področje inovacij sprejme in objavi podrobna merila za izbor SZI, pri izbirnem postopku pa sodelujejo tudi zunanji in neodvisni strokovnjaki.

„1a. EIT začne postopek izbora in imenovanja SZI v skladu s prednostnimi področji in časovnim okvirom, opredeljenim v SIP;“

2. EIT z letom 2014 začne postopek izbora največ štirih novih SZI na področju tematskih prednostnih nalog iz SIP. Glede na razpoložljivost finančnih sredstev lahko EIT od leta 2018 po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi začne nov postopek izbora na področju drugih tematskih prednostnih nalog iz SIP ali na novo opredeljenih področjih.

(b) v odstavku 2 se doda točka (h):

 

(h) pripravljenost za vzpostavljanje sinergij z drugimi pobudami Evropske unije;“

Število izbranih SZI bo odvisno od zrelosti in pripravljenosti evropskih konzorcijev, da oblikujejo zanesljive SZI, od možnega družbenega in gospodarskega učinka ter priložnosti za sinergije z drugimi pobudami, pa tudi od absorpcijske zmogljivosti EIT in razpoložljivega proračuna. Izbira novih SZI temelji na prednostih in potencialu vsake obravnavane SZI ter ne sme biti odvisna od uspešnosti drugih SZI. EIT opredeli ustrezno velikost in trajanje svojega prispevka k novim SZI.

(c) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

3. Minimalni pogoj za oblikovanje SZI je, da sodelujejo vsaj tri partnerske organizacije, ustanovljene v vsaj treh različnih državah članicah. Vse te partnerske organizacije morajo biti med seboj neodvisne v smislu člena 7 pravil za sodelovanje.“

3. Minimalna izbirna merila za oblikovanje SZI so:

 

a) sodelovanje vsaj treh partnerskih organizacij, ustanovljenih v vsaj treh različnih državah članicah. Vse te partnerske organizacije morajo biti med seboj neodvisne v smislu člena 7 pravil za sodelovanje;

(d) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

b) prispevek SZI k doseganju posebnih ciljev pod naslovoma „družbeni izzivi“ in „vodilni položaj v omogočitvenih in industrijskih tehnologijah“, kot sta opredeljena v Obzorju 2020;

„4. Večina partnerskih organizacij v SZI mora biti ustanovljena v državah članicah. V vsaki SZI sodelujeta vsaj ena visokošolska ustanova in eno zasebno podjetje. "

c) vsaj dve tretjini partnerskih organizacij znotraj SZI morata biti ustanovljeni v državah članicah;

 

d) sodelovanje vsaj ene visokošolske ustanove in enega zasebnega podjetja v vsaki SZI.

 

4. Izbirna merila za imenovanje SZI bi morala zagotoviti:

 

(a) podatke o sedanjem in prihodnjem potencialu SZI za doseganje inovativnih in podjetniških zmogljivosti v partnerstvu in o njeni odličnosti v svetovnem merilu na področju visokega šolstva, raziskav in inovacij;

 

(b) podatke o zmogljivosti partnerstva za prispevanje k doseganju posebnih ciljev pod naslovom v „družbeni izzivi“ in/ali „vodilni položaj v omogočitvenih in industrijskih tehnologijah“, kot sta opredeljeni v Obzorju 2020, in ciljev SIP;

 

(c) prikaz multidisciplinarnega pristopa k inovacijam, kot je vključevanje netehnoloških rešitev, organizacijskih pristopov, novih poslovnih modelov, inovacijskih sistemov in/ali inovacij v javnem sektorju;

 

(d) podatke o zmogljivosti partnerstva za zagotavljanje trajnostnega in dolgoročnega samostojnega financiranja, vključno z znatnim in čedalje večjim prispevkom iz zasebnega sektorja, industrije in storitev;

 

(e) podatke o sodelovanju pri partnerstvu organizacij, dejavnih v trikotniku znanja – visoko šolstvo, raziskave in inovacije ter primernem ravnotežju teh treh elementov;

 

(-f) prikaz dokazane odprtosti in preglednosti upravljanja SZI ter njeni strategiji za privabljanje novih udeležencev;

 

(f) prikaz načrta upravljanja intelektualne lastnine, ki je primeren za zadevno področje in skladen z načeli in smernicami EIT za upravljanje intelektualne lastnine, vključno s prikazom, kako se upoštevajo prispevki različnih partnerskih organizacij;

 

(g) podatke o ukrepih v podporo udeležbi zasebnega sektorja in sodelovanju z njim, vključno s finančnim sektorjem in zlasti MSP, ter za pomoč pri ustanavljanju novih podjetij ("start-up"), odcepljenih podjetij ("spin-off") ter malih in srednjih podjetij, da bi se rezultati dejavnosti SZI lahko izkoristili v komercialne namene;

 

(h) podatke o ukrepih za podpiranje udeležbe in sodelovanja s socialno-ekonomskimi akterji, vključno z javnimi organi, javnimi podjetji in neprofitnimi organizacijami, kadar je to ustrezno;

 

(i) izkaz pripravljenosti sodelovanja z drugimi organizacijami in mrežami zunaj SZI z namenom izmenjave dobrih praks in odličnosti, tudi z nastajajočimi institucijami in centri odličnosti;

 

(j) pripravljenost za vzpostavitev sinergije z drugimi pobudami Evropske unije na področju raziskav, razvoja in inovacij ter dopolnjevanje partnerstva z drugimi evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in/ali lokalnimi inovacijskimi programi.

 

4. Izbira nastajajočih in potencialnih centrov odličnosti, ki bodo sodili v regionalno inovacijsko shemo, se izvede z odprtimi in preglednimi javnimi razpisi, ki jih upravljajo in izvajajo SZI. Merila za izbiro opredelijo SZI (v skladu z opredeljenimi merili za izbiro SZI iz odstavka 2) v sodelovanju z EIT, ki ta merila tudi objavi.

(e) doda se odstavek 5:

 

5. EIT sprejme merila in postopke za financiranje, spremljanje in vrednotenje dejavnosti SZI pred začetkom postopka izbora novih SZI.

5. EIT sprejme merila in postopke za financiranje, spremljanje in vrednotenje dejavnosti SZI pred začetkom postopka izbora novih SZI.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 7 -a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7-a

 

Viri in načela financiranja

 

1. EIT se financira s prispevkom iz splošnega proračuna Evropske unije v okviru finančnih sredstev, določenih v členu 19, ter iz drugih zasebnih in javnih virov.

 

2. SZI se financirajo zlasti iz naslednjih virov:

 

(a) prispevkov partnerskih organizacij, ki predstavljajo bistven vir financiranja;

 

(b) zakonsko določenih ali prostovoljnih prispevkov držav, tretjih držav ali njihovih javnih organov;

 

(c) prispevkov mednarodnih organov ali institucij;

 

(d) prihodkov, ustvarjenih z dejavnostmi samih SZI, ter licenčnin iz naslova pravic intelektualne lastnine;

 

(e) premoženja, vključno s tistim, ki ga upravlja sklad EIT;

 

(f) volil, donacij in prispevkov posameznikov, institucij, skladov ali drugih nacionalnih organov;

 

(g) prispevka EIT;

 

(h) finančnih instrumentov, vključno s tistimi, ki se financirajo iz splošnega proračuna Evropske unije.

 

Prispevki lahko vključujejo prispevke v naravi.“

 

3. Načini za dostop do sredstev EIT se določijo v finančnih pravilih EIT iz člena 21(1).

 

4. Prispevek EIT za SZI:

 

(a) lahko krije do 100 % vseh upravičenih stroškov dejavnosti SZI, ki imajo dodano vrednost;

 

(b) ne presega 25 % letnega proračuna SZI, izračunanega kot triletno povprečje.

 

5. EIT razvije konkurenčen mehanizem pregleda za dodelitev bistvenega dela svojih letnih finančnih prispevkov za SZI. Konkurenčen mehanizem pregleda vključuje oceno kakovosti in potenciala projektov, predlaganih v okviru letnih poslovnih načrtov SZI, in uspešnosti prejšnjih let, potrjene s stalnim spremljanjem, kot je opredeljeno v členu 7a.

(Člen 14 uredbe se premakne v člen 7-a.)

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti so bili viri financiranja (člen 14) in načela financiranja združeni v enem členu ter spremenjeni, tako da vključujejo načela glede učinkov vzvoda SZI (največ 25 % prispevka EIT in največ 50 % celotnega prispevka sredstev EU), pa tudi konkurenčen mehanizem pregleda za letne dodelitve SZI.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Načela vrednotenja in spremljanja SZI

Načela spremljanja in vrednotenja SZI

EIT na podlagi glavnih kazalnikov uspešnosti in v sodelovanju s Komisijo organizira stalno spremljanje in redno zunanje vrednotenje neposrednih učinkov, rezultatov in vplivov vsake SZI.“

EIT na podlagi glavnih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov uspešnosti organizira stalno spremljanje in triletno zunanje vrednotenje neposrednega učinka, rezultatov in vplivov posameznih SZI. Rezultati vrednotenj se objavijo.

 

Spremljanje je usmerjeno v rezultate in zagotavlja primerljive kazalnike za oceno prispevka SZI v primerjavi z drugimi ustreznimi instrumenti v programu Obzorje 2020 v letni preglednici dosežkov EIT.

 

Spremljanje vključuje:

 

a) prispevek SZI k doseganju posebnih ciljev Obzorja 2020;

 

b) splošno uspešnost SZI na podlagi sklopa skupnih temeljnih kazalnikov SZI;

 

c) posebno uspešnost SZI na podlagi posameznih ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti, kot so določeni v posameznih poslovnih načrtih SZI.

 

2. Uspešnost SZI, merjena prek stalnega spremljanja, je podlaga za konkurenčen mehanizem pregleda za dodelitev letnega finančnega prispevka EIT za SZI, kot je opredeljeno v členu 7a (4a).

 

3. Pri razvoju sistemu spremljanja se upošteva okvirni seznam kazalnikov iz Priloge II.“

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 7b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7b

Člen 7b

Trajanje, nadaljevanje in prenehanje SZI

Trajanje, nadaljevanje in prenehanje financiranja SZI

1. Odvisno od rezultatov rednih vrednotenj in posebnosti posameznih področij SZI običajno deluje od sedem do 15 let.

1. EIT lahko vzpostavi okvirni sporazum s SZI za prvotno obdobje sedmih let.

2. Upravni odbor lahko odloči, da se prvotno določeno obdobje delovanja SZI podaljša, če je to najprimernejši način za doseganje ciljev EIT.

2. Upravni odbor lahko ob upoštevanju rezultatov stalnega spremljanja in vrednotenj iz člena 7a odloči, da podaljša financiranje delovanja SZI, če ta dokaže, da je izpolnila svoje cilje in cilje EIT. Upravni odbor uporabi prilagojen pristop z upoštevanjem tega, da vse SZI nimajo enakih finančnih potreb, obsega in trajanja.

3. Če vrednotenja SZI pokažejo neustrezne rezultate, upravni odbor sprejme ustrezne ukrepe, vključno z zmanjšanjem, spremembo ali umikom finančne pomoči ali prekinitvijo sporazuma.

3. Če vrednotenja SZI pokažejo neustrezne rezultate, upravni odbor sprejme ustrezne ukrepe, vključno z zmanjšanjem, spremembo ali umikom finančne pomoči ali prekinitvijo sporazuma.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 8 a (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 8 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Členu 8(2) se doda naslednja točka:

 

„(ba) razširjanje dobre prakse o skupnih vprašanjih, kot so vzajemno priznavanje kvalifikacij in učinkovite učne metode.“

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 9 a (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 13 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Člen 13(2) se nadomesti z naslednjim:

 

„2. EIT svoj poslovnik, posebna finančna pravila iz člena 21(1) ter podrobna merila za izbor SZI iz člena 7 objavi pred razpisom za zbiranje predlogov za izbor SZI.“

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 10 – uvodni del

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Odstavek 2 člena 14 se nadomesti z naslednjim:

(10) Člen 14 se črta.

(Glej člen 7-a (novo).)

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti so bili viri financiranja (člen 14) in načela financiranja združeni v enem členu (člen 7-a).

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EIT sprejme:

EIT sprejme:

(a) tekoči triletni delovni program, temelječ na SIP, ko je ta sprejet, ki vsebuje izjavo o glavnih prednostnih nalogah in načrtovanih pobudah EIT in SZI, vključno z oceno finančnih potreb in virov. Program vsebuje tudi ustrezne kazalnike za spremljanje dejavnosti SZI in EIT. EIT vsako leto n – 2 do 31. decembra Komisiji predloži predhodni tekoči triletni delovni program. Komisija v treh mesecih poda mnenje o posebnih ciljih EIT, kot so opredeljeni v programu Obzorje 2020, ter o dopolnjevanju programa s politikami in instrumenti Unije. EIT upošteva mnenje Komisije in v primeru nestrinjanja utemelji svoje stališče. Končni delovni program pošlje v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij;

(a) tekoči triletni delovni program, temelječ na SIP, ko je ta sprejet, ki vsebuje izjavo o glavnih prednostnih nalogah in načrtovanih pobudah EIT in SZI, vključno z oceno finančnih potreb in virov, pri čemer upošteva finančne sposobnosti vsake SZI. Program vsebuje tudi ustrezne kazalnike za spremljanje dejavnosti SZI in EIT, pri čemer uporablja pristop, usmerjen k rezultatom. EIT vsako leto n – 2 do 31. decembra Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predhodni tekoči triletni delovni program. Komisija v treh mesecih poda mnenje, Evropski parlament in Svet pa lahko izrazita svoja stališča. EIT upošteva izražena mnenja in stališča ter v primeru nestrinjanja utemelji svoje stališče. Končni delovni program pošlje v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij;

(b) letno poročilo vsako leto do 30. junija. V njem so navedene dejavnosti, ki so jih v preteklem koledarskem letu izvedli EIT in SZI, in ovrednoteni rezultati glede na zastavljene cilje, kazalnike in roke, tveganja, povezana z izvedenimi dejavnostmi, ter poraba sredstev in splošno delovanje EIT.

(b) letno poročilo, ki se objavi vsako leto do 30. junija. V njem so navedene dejavnosti, ki so jih v preteklem koledarskem letu izvedli EIT in SZI, in ovrednoteni rezultati glede na zastavljene cilje, kazalnike in roke, tveganja, povezana z izvedenimi dejavnostmi, ter poraba sredstev in splošno delovanje EIT. Direktor EIT vsako leto predloži letno poročilu pristojnim odborom Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 13

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 16 se spremeni:

Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

(a) v odstavku 2 se besedi „pet let“ nadomestita z besedama „tri leta“;

„Člen 16

(b) vstavi se naslednji odstavek 2a:

Spremljanje in vrednotenje EIT

 

1. Za zagotovitev visoke kakovosti rezultatov, znanstvene odličnosti in najučinkovitejše porabe sredstev mora ETI zagotoviti, da se bodo njegove dejavnosti, vključno s tistimi, ki jih upravljajo SZI, sistematično nadzorovale in neodvisno vrednotile. To vrednotenje je usmerjeno k rezultatom. Rezultati vrednotenj se objavijo.

 

2. Komisija do junija 2011 in vsaka tri leta in pol po začetku veljavnosti novega finančnega okvira predloži vmesno poročilo o oceni dejavnosti EIT in SZI. To vrednotenje temelji na neodvisnem zunanjem ocenjevanju in preverja, kako EIT izpolnjuje svoje naloge. Obsega vse dejavnosti EIT in SZI ter ocenjuje dodano vrednost EIT, vpliv, uspešnost, trajnost, učinkovitost in ustreznost opravljenih dejavnosti ter njihovo povezavo in/ali dopolnjevanje z obstoječimi nacionalnimi politikami in politikami Skupnosti v podporo visokemu šolstvu, raziskavam in inovacijam. Upoštevajo se stališča interesnih skupin na evropski, pa tudi nacionalni ravni.

 

3. Pri vrednotenju se ocenijo vidiki v zvezi s spodbujanjem vključitve udeležencev iz nastajajočih institucij in centrov odličnosti ter sodelovanje malih in srednjih podjetij. Poleg tega se upošteva prispevek EIT k izvajanju prednostnih nalog strategije Evropa 2020 in njenih vodilnih pobud.

 

Ocenjevanje EIT je usklajeno z oceno podobnih instrumentov, opravljeno v okviru Obzorja 2020 (skupne tehnološke pobude, javno-zasebna partnerstva) in zagotovi uskladitev s kazalniki iz Obzorja 2020.

„2a. Komisija lahko opravi dodatna vrednotenja strateško pomembnih tem ali vprašanj s pomočjo neodvisnih strokovnjakov, da preuči napredek EIT pri doseganju zastavljenih ciljev ter opredeli dejavnike, ki prispevajo k izvajanju dejavnosti, in dobro prakso.

4. Komisija lahko opravi dodatna vrednotenja strateško pomembnih tem ali vprašanj s pomočjo neodvisnih strokovnjakov, da preuči napredek EIT pri doseganju zastavljenih ciljev ter opredeli dejavnike, ki prispevajo k izvajanju dejavnosti, in dobro prakso.

 

5. Komisija rezultate vrednotenja skupaj s svojim mnenjem in, kjer je to ustrezno, vse predloge za spremembo te uredbe posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Upravni odbor ugotovitve iz vrednotenj ustrezno upošteva v programih in pri delovanju EIT.“

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 14 – točka (-aa) (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 17 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa) Člen 17(2) se nadomesti z naslednjim:

 

„2. V SIP se opredeli dolgoročna strategija za EIT v inovacijskem okolju Unije, vsebuje pa tudi oceno njegovega učinka in sposobnosti ustvarjanja najboljše inovacijske dodane vrednosti za Unijo. SIP upošteva rezultate spremljanja in vrednotenja EIT iz člena 16.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 14 – točka b (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 17 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b) Člen 17(4) se nadomesti z naslednjim:

 

„4. Komisija upošteva in vključi ustrezne vidike SIP v prihodnje predloge za skupni strateški okvir za raziskave in inovacije v naslednjem programskem obdobju.“

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna sredstva iz programa Obzorje 2020 za izvajanje te uredbe v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 so določena v višini 3 182,230 milijonov EUR. Letna proračunska sredstva v mejah finančnega okvira odobri proračunski organ. Finančni prispevek EIT za SZI se zagotovi iz teh finančnih sredstev.

V smislu točke [17] Medinstitucionalnega sporazuma z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunskem sodelovanju in dobrem finančnem poslovodenju so finančna sredstva iz programa Obzorje 2020 za izvajanje te uredbe v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 določena v višini največ [3 182 230 milijonov EUR]. Ta znesek v letnem proračunskem postopku pomeni prednostni referenčni okvir za proračunski organ. Letna proračunska sredstva odobri proračunski organ brez poseganja v določbe uredbe o oblikovanju večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/YY/201Z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju. Finančni prispevek EIT za SZI se zagotovi iz teh finančnih sredstev.“

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 1 – točka 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija upošteva uravnoteženost med posamezniki z izkušnjami z visokošolskega, raziskovalnega, inovacijskega in poslovnega področja, uravnoteženo zastopanost spolov ter različna okolja za visoko šolstvo, raziskave in inovacije v Uniji.

Komisija upošteva uravnoteženost med izkušnjami z visokošolskega, raziskovalnega, inovacijskega in poslovnega področja ter uravnoteženo zastopanost spolov in vse širšo udeležbo iz različnih okolij za visoko šolstvo, raziskave in inovacije v Uniji.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 1 – točka 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija imenuje člane ter Evropski parlament in Svet obvesti o postopku izbora in končnem imenovanju članov upravnega odbora.

Komisija imenuje člane po tem, ko Evropski parlament in Svet obvesti o postopku izbora in končnem imenovanju članov upravnega odbora. Evropski parlament in Svet lahko pred takšnim imenovanjem izrazita mnenje o izbranih kandidatih.

Obrazložitev

Namen je zagotovitev preglednosti postopka za imenovanje članov upravnega odbora.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 1 – točka 2 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija razreši vse člane upravnega odbora, ki svojih nalog ne opravljajo v skladu z interesi Unije. To stori na podlagi mnenja Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člani upravnega odbora delujejo neodvisno in v skladu z interesi EIT, varujejo njegove cilje in naloge, identiteto in skladnost.

Člani upravnega odbora delujejo v skladu z interesi EIT ter neodvisno, pregledno in nepristransko varujejo njegove cilje in naloge, identiteto, avtonomnost in skladnost.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 2 – točka 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) odloči o jezikovni ureditvi EIT, pri čemer upošteva obstoječa načela večjezičnosti in praktične zahteve glede njenega uresničevanja;

(o) zagotovi, da EIT deluje v skladu z obstoječimi načeli večjezičnosti;

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 2 – točka 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p) na splošno podpira EIT ter tako povečuje njegovo privlačnost in mu daje vlogo svetovno pomembnega organa za razvoj odličnosti na področjih visokega šolstva, raziskav in inovacij.

(p) globalno podpira EIT ter tako povečuje njegovo znanstveno, akademsko in zlasti poslovno privlačnost in mu daje vlogo svetovno pomembnega organa za razvoj odličnosti na področjih visokega šolstva, raziskav in inovacij.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 2 – točka 1 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(pa) promovira Unijo prek EIT.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 4 – točka 3 – točka m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(m) skrbi za ustrezno komunikacijo z institucijami EU;

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 4 – točka 3 – točka n (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(n) deluje v skladu z interesi EIT ter neodvisno, pregledno in nepristransko varuje njegove cilje in naloge, identiteto, avtonomnost in skladnost.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga Ia

 

Neizčrpni seznam splošnih kazalnikov uspešnosti za spremljanje SZI

 

Vložek:

 

a) razdelitev prispevkov partnerjev (v naravi in v denarju) v letni proračun

 

b) razdelitev proračuna po vrstah dejavnosti (raziskave, izobraževanje, inovacije, splošno)

 

Rezultati in učinek:

 

a) število oblikovanih urnikov in poučevanih študentov

 

b) število raziskovalnih projektov in objav

 

c) število udeleženih podjetij, vključno z deležem MSP, raziskovalnih inštitutov in univerz

 

e) število odobrenih patentov na vložen evro in število prenesenih patentov

 

g) število ustvarjenih oddeljenih podjetij

 

h) število inovacijskih dejavnosti, prevzetih v udeleženih podjetjih.

  • [1]               UL C 181, 21.6.2012, str. 122.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Da bi si Evropa opomogla od številnih kriz, s katerimi se trenutno sooča, mora najti načine, kako izboljšati svoje inovacijske zmogljivosti in zagotoviti trajnostne in učinkovite rešitve družbenih izzivov, kot so tisti, ki so navedeni v programu Obzorje 2020, pa tudi zaposlovanje in ustvarjanje vrednosti.

Evropski inštitut za tehnologijo (EIT) je bil ustanovljen leta 2008 v okviru lizbonske strategije za rast in delovna mesta z namenom okrepitve evropskih inovacijskih zmogljivosti.

Predstavlja prvi poskus Evropske unije, da bi povezala tri dele trikotnika znanja (visokošolsko izobraževanje, raziskave in inovacije). EIT je začel delovati leta 2010 in je za obdobje 2008–2013 iz proračuna EU prejel sredstva v višini 309 milijonov EUR.

EIT preko dejavnosti skupnosti znanja in inovacij (SZI) spodbuja tesnejše sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji, da bi zapolnil vrzeli med raziskovalnimi, izobraževalnimi in podjetniškimi dejavnostmi in tako povečal inovacijske zmogljivosti Evropske unije.

Od leta 2010 so bile ustanovljene tri skupnosti znanja in inovacij (SZI za podnebje, EIT IKT Labs in SZI InnoEnergy), ki delujejo v 16 „kolokacijskih centrih“ v 12 državah članicah EU in sodelujejo z več kot 200 partnerji.

Dosedanje izkušnje skupnosti znanja in inovacij pričajo o vedno večjem številu udeležencev (tudi v industriji), močnem učinku vzvoda, uspešnih poenostavitvah in oprijemljivih dosežkih (usposobljeni študenti, nova podjetja).

Predlog Komisije

Komisija predlaga, da se Evropskemu inštitutu za tehnologijo dodeli proračun v višini okrog 3 milijarde EUR in da se njegovo področje delovanja vključi v program Obzorje 2020. Proračunska sredstva bi bila razdeljena na dva dela: prvi bi bil namenjen financiranju ukrepov za krepitev obstoječih SZI in za ustanovitev treh novih leta 2014, drugi, ki bi ga dodelili po pregledu po zaključku leta 2017, pa bi bil namenjen financiranju nadaljnjega delovanja ustanovljenih SZI in ustanovitvi treh novih.

Predlogi sprememb Komisije k Uredbi EIT dodatno pojasnjujejo prispevke EIT skupnostim znanja in inovacij, merila za njihovo določitev in načela za njihovo vrednotenje, trajanje in prenehanje.

Strateški inovacijski program (ki bo sprejet kot ločen dokument in je priložen Uredbi EIT) na drugi strani opisuje prednostne naloge Evropskega inštituta za tehnologijo za obdobje 2014–2020, njegov delovni program ter načine delovanja in financiranja SZI.

Mnenje poročevalca

1. Proračun in cilji EIT

Doslej kaže, da je EIT uspešen in obetaven instrument za celovito in enostavno izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo inovacije, saj partnerjem iz zasebnih in javnih sektorjev ter univerze vključuje v dinamičen proces spodbujanja inovacij.

Poleg tega ima EIT v primerjavi z drugimi oblikami trenutnih pobud za javno-zasebna partnerstva višjo dodano vrednost, ki mu jo prinaša medsebojna povezanost raziskav, inovacij in izobraževalne komponente.

Poročevalec zato podpira predlog Komisije o postopnem zvišanju proračuna med leti 2014 in 2020 ter predlog o ustanovitvi novih SZI.

Te bi morale biti ustanovljene v skladu s prednostnimi nalogami programa Obzorje 2020 in zlasti v okviru delov „družbeni izzivi“ in „vodilni položaj v omogočitvenih in ključnih tehnologijah“.

Evropska unija mora združiti svoje napore na teh področjih, da bo našla in uresničila inovativne rešitve in podprla podjetniške pobude.

Poročevalec podpira tudi predlog o vmesni oceni uspešnosti EIT, vendar pa glede na to, da je EIT vključen v program Obzorje 2020, ni posebnega razloga, da bi moral biti ocenjen ločeno od drugih delov programa.

2. Načela za izbiranje skupnosti znanja in inovacij

Poročevalec meni, da ne bi smeli vnaprej določiti predmeta in števila SZI, ki naj bi jih EIT ustanovil.

Faze in prednostne naloge novih SZI, ki jih je predlagala Komisija, niso dobro utemeljene. Lahko bi rekli, da obstajajo druge teme, ki so enako nujne ali obetavne kot tiste, ki so bile predlagane.

Poročevalec namesto tega predlaga, da se SZI izberejo na podlagi odprtega, preglednega in konkurenčnega postopka. V skladu s prejetim predlogom naj bi EIT imenoval toliko SZI, kot je finančno izvedljivo, če izpolnjujejo izbirna merila in merila kakovosti in če njihovo področje spada pod cilje Obzorja 2020.

V postopku izbire bi moral EIT upoštevati tudi dejstvo, da nekatere SZI morda niso tako kapitalsko intenzivne kot druge.

3. Načela za financiranje skupnosti znanja in inovacij

Konkurenčen mehanizem pregleda

Na pobudo EIT se morajo od leta 2012 SZI vsako leto potegovati za razpoložljiva proračunska sredstva. To bo zagotovilo, da bodo učinkovito financirani le najbolj obetavni in dragoceni projekti in da se bo preprečila možnost nepričakovanih dobičkov, ki bi jih lahko prinesle vnaprej določene dodelitve.

Letni prispevki bi temeljili na oceni letnih poslovnih načrtov SZI, njihovih ciljih, doseženih rezultatih in nadaljnjih potencialih.

Poročevalec predlaga, da se načela za konkurenčno dodeljevanje vključijo v uredbo.

Učinek vzvoda

EIT je doslej zagotovil 25 % sredstev za financiranje SZI, 75 % sredstev pa naj bi prispevali drugi javni ali zasebni partnerji (vključno z lastnimi sredstvi partnerjev, javnimi sredstvi držav članic, sredstvi drugih pobud EU, kot so 7OP in strukturni skladi ter v prihodnosti program Obzorje 2020).

Poročevalec predlaga, da se to načelo vključi v uredbo.

Poleg tega je treba preprečiti preširoko porazdelitev sredstev EU z namenom povečanja drugih sredstev EU, saj bi ta lahko oslabila sinergični učinek delovanja EIT. Poročevalec predlaga, da se za sredstva EU, ki naj bi bila dodeljena SZI poleg prispevkov EIT, določi nadaljnja meja, in sicer največ 25 %.

Zagotavljanje trajnosti

Komisija za nekatere dejavnosti SZI predvideva samostojno srednjeročno financiranje, da bi se zagotovila trajnost dolgoročnega financiranja. Zato je jasno, da bi morale naloge SZI vključevati tudi razvoj strategije financiranja.

4. Načrtovanje programa, spremljanje in ocenjevanje

Poročevalec predlaga, da upravni odbor v prihodnosti sprejme strateški inovacijski program (SIP) in ga vključi v prihodnji okvirni program za raziskave in inovacije (Obzorje 2020 in poznejše programe). Na drugi strani pa bi morali imeti nosilci odločanja večji pregled nad sprejetjem triletnih delovnih programov EIT.

V začetni fazi EIT je bil prvi osnutek triletnih delovnih programov predložen v mnenje Parlamentu, Svetu in Komisiji. Poročevalec meni, da bi moral biti v prihodnosti predložen tudi osnutek naslednjih triletnih delovnih programov EIT.

Predlaga tudi vzpostavitev rednega dialoga med direktorjem EIT in Evropskim parlamentom ob objavi letnega poročila EIT.

EIT predvideva tudi, da se bo vzpostavil sistem spremljanja štirih ravni delovanja (raven Obzorja 2020, raven EIT, raven vseh SZI in raven posameznih SZI). Poročevalec predlaga, da se ta načela vključijo v uredbo.

5. Razširitev pojma inovacij

Več kot tehnološke rešitve

Danes so dejavnosti EIT usmerjene predvsem v zagotavljanje tehnoloških in industrijskih rešitev. Čeprav so te nujno potrebne, ne predstavljajo zadostnih ukrepov za reševanje izzivov, s katerimi se danes sooča EU.

Poročevalec meni, da je treba netehnološkim, organizacijskim in sistemskim inovacijam ter inovacijam v javnem sektorju nameniti enako pozornost kot tehnološkim rešitvam.

Podobno bi morali razmisliti tudi o spodbujanju socialnega podjetništva, saj so socialna podjetja ponavadi zelo inovativna v smislu blaga ali storitev, ki jih ponujajo, ali pa njihovih organizacijskih modelov.

Pravice intelektualne lastnine

Ker Kitajska postaja največji depozitar patentov, bi morala EU razviti „pametno“ politiko na področju pravic intelektualne lastnine, ki bi ji omogočila, da se bolj uveljavi[1].

Tržni neuspehi, povezani z izvajanjem pravic intelektualne lastnine, so v škodo predvsem malim in srednjim podjetjem in vključujejo na primer prepoved sodelovanja pri izmenjavi pravic intelektualne lastnine, ki se odvija predvsem med večjimi akterji na trgu, in škodo zaradi sodnega vrednotenja patentov.

Kot vodilni evropski inštitut za inovacije bi moral EIT razviti in spodbujati inovativne prakse, ki so prilagojene običajnim evropskim akterjem.

EIT in SZI bi lahko bile „laboratorij“, ki bi podpiral razvoj različnih politik na področju pravic intelektualne lastnine in bi se odzival na potrebe in interese različnih sektorjev in akterjev po vsej Evropi, še posebej malih in srednjih podjetij, univerz in javnih organov.

6. Upravljanje in sodelovanje

Čeprav so SZI poslovne strukture inovativnega tipa in delujejo na podlagi samoorganizacije, je treba opredeliti nekatere njihove skupne značilnosti, da se zagotovijo načela odprtosti, preglednosti in uravnoteženih interesov. Ta potreba je še pomembnejša, če upoštevamo, da se SZI deloma financirajo iz javnega proračuna.

Struktura mora SZI omogočiti, da se razvijajo, in preprečiti učinek zaprtega sistema ali ekskluzivnosti. Novim partnerjem je treba omogočiti, da se vključijo v te skupnosti in sodelujejo v njihovih dejavnostih, predlagana pravila o pravicah intelektualne lastnine pa morajo vsem akterjem zagotavljati enake možnosti.

Del strategije EIT in SZI bi moralo biti tudi spodbujanje vključevanja novih udeležencev, zlasti večje udeležbe MSP.

SZI bi morale na svojem področju delovanja, kot je predvideno tudi za EIT, ustanoviti forum interesnih skupin, ki bi se sestajal enkrat letno.

EIT bi moral manj uspešnim evropskim regijam ponuditi priložnost, da sodelujejo v SZI in imajo od njih korist, zlasti tistim, ki najbolj potrebujejo inovacije za izhod iz krize.

7. Dopolnjevanje z drugimi instrumenti Obzorja 2020

Še vedno je treba dodatno pojasniti dopolnjevanje SZI z drugimi dejavnostmi, ki potekajo v okviru Obzorja 2020.

O posebni vlogi SZI v kompleksnem raziskovalnem okolju EU namreč obstaja več odprtih vprašanj, zlasti v primerjavi s pobudami za skupno načrtovanje, evropskimi tehnološkimi platformami, skupnimi tehnološkimi pobudami, instrumenti ERA-Net, pa tudi s programom Erasmus za vse, koalicijami znanja, koalicijami sektorskih znanj in veščin ter dejavnostmi Marie Curie.

Poročevalec meni, da bi morala Komisija predvsem opraviti celovito oceno vseh različnih vrst javno-zasebnih partnerstev, ustanovljenih v okviru njenih različnih raziskovalnih in inovacijskih programov.

Cilj bi moral biti oceniti najučinkovitejše modele partnerstva, prepoznati bistvene sestavine za uspeh ter poenostaviti okolje za raziskave in inovacije v naslednjem finančnem okviru.

  • [1]  Leta 2010 so deleži domačih patentnih prijav glede na skupno število prijav znašali 15,1 % za Evropo (miruje), 53,6 % za ZDA (se zmanjšuje), 82,1 % za Japonsko (miruje) in 72,7 % za Kitajsko (se hitro povečuje).

MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (*) (20.9.2012)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Pripravljavka mnenja(*): Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

(*)

Pridruženi odbor – člen 50 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je bil ustanovljen leta 2008 z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta, da bi prispeval k trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti. Ta cilj bo dosegel s povečanjem inovacijske zmogljivosti EU in njenih držav članic. EIT je usmerjen v izboljšanje povezav znotraj t. i. trikotnika znanja med visokošolskim izobraževanjem, področjem raziskav in inovacijami, zlasti prek skupnosti znanja in inovacij (SZI).

Komisija v svojem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo predlaga številne spremembe.

Z njimi želi obravnavati vprašanja o vlogi in delovanju EIT, ki so se pojavila med posvetovanji, ter upoštevati predlagani novi strateški inovacijski program zanj v obdobju 2014–2020.

Pripravljavka mnenja pozdravlja in v celoti podpira namero Komisije, da bi EIT dobil posebno vlogo pri izvajanju programa Obzorje 2020. Pri tem se bo osredotočil na poglobitev sinergij med akademskim, raziskovalnim in poslovnim svetom, k sodelovanju pa bo pritegnil širok krog zainteresiranih strani.

Kljub vsemu pripravljavka mnenja meni, da je treba vložiti več dela v obveščanje o vlogi in obstoju EIT.

Inštitut bi moral nadalje spodbujati visokošolske zavode, vključene v skupnosti znanja in inovacij, da izmenjajo primere dobre prakse o skupnih vprašanjih, ki bi se lahko in se dejansko tudi bodo pojavila v prihodnjih letih. To lahko med drugim zajema vzajemno priznavanje kvalifikacij, enotne postopke potrjevanja spričeval in diplom, učne metode ipd.

Predlog, da bi v izobraževalne dejavnosti skupnosti znanja in inovacij vključili nove tečaje poklicnega usposabljanja, za zdaj ne bi smel presegati okvira podiplomskega izobraževanja.

Pripravljavka mnenja tudi podpira načrte za racionalizirano upravljanje EIT in upravne strukture ter za dodatno razjasnitev njihovih nalog.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Pravila o upravljanju pravic intelektualne lastnine so opredeljena v pravilih za sodelovanje.

(4) Pravila o upravljanju pravic intelektualne lastnine so opredeljena v pravilih za sodelovanje. EIT pa bi moral igrati vlogo inovatorja pri razvijanju orodij za upravljanje pravic intelektualne lastnine, ki bodo spodbujala preglednost in izmenjave, da bi javnim in zasebnim akterjem (zlasti malim in srednjim podjetjem) omogočil sodelovanje pri raziskavah in izkoriščanje izumov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) EIT bi moral v državah članicah nadalje spodbujati priznavanje spričeval in diplom z znakom odličnosti EIT.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) EIT bi moral spodbujati multidisciplinarne pristope k inovacijam, tudi z razvojem netehnoloških rešitev, organizacijskih pristopov, novih poslovnih modelov, odprtih raziskav in drugih sodelovalnih pristopov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Sestavo organov EIT je treba poenostaviti. Delovanje upravnega odbora EIT je treba racionalizirati, dodatno pa je treba pojasniti tudi zadevne vloge in naloge upravnega odbora in direktorja.

(8) Sestavo organov EIT je treba poenostaviti, odražati pa bi morala vse tri prvine trikotnika znanja. Delovanje upravnega odbora EIT je treba racionalizirati, dodatno pa je treba pojasniti tudi zadevne vloge in naloge upravnega odbora, direktorja in izvršnega odbora.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) SZI morajo razširiti svoje izobraževalne dejavnosti s ponujanjem strokovnih programov usposabljanja.

(10) SZI morajo razširiti svoje izobraževalne dejavnosti s ponujanjem strokovnih programov usposabljanja podiplomskim študentom.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Komisija in EIT morata sodelovati pri organiziranju spremljanja in vrednotenja SZI, da se zagotovi skladnost s splošnim sistemom spremljanja in vrednotenja na ravni EU.

(11) Komisija in EIT morata sodelovati pri organiziranju spremljanja in vrednotenja SZI, da se zagotovi skladnost s splošnim sistemom spremljanja in vrednotenja na ravni EU. Zlasti bi bilo treba pojasniti načela za spremljanje SZI in EIT.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka (b)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„„visokošolska ustanova“ pomeni ustanovo v smislu člena 2 Sklepa (ES) št. XXX/20XX Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi programa „Erasmus za vse“.

„visokošolska ustanova“ pomeni ustanovo v smislu člena 2 Uredbe (ES) št. XXX/20XX Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi programa „Erasmus za vse“.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka (c)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. „forum interesnih skupin“ pomeni srečanje, ki se ga lahko udeležijo predstavniki nacionalnih in regionalnih organov, organiziranih interesnih skupin in posameznih subjektov s poslovnega, visokošolskega in raziskovalnega področja, iz grozdnih organizacij in drugih zainteresiranih strani iz trikotnika znanja;

10. „forum interesnih skupin“ pomeni platformo, ki se je lahko udeležijo predstavniki nacionalnih in regionalnih organov, organiziranih interesnih skupin in posameznih subjektov s poslovnega, visokošolskega in raziskovalnega področja, organizacij civilne družbe, iz grozdnih organizacij in drugih zainteresiranih strani iz trikotnika znanja;

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostni evropski gospodarski rasti in konkurenčnosti. To bo dosegel s spodbujanjem in povezovanjem visokega šolstva, raziskav in inovacij na najvišji ravni.

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostni evropski gospodarski rasti in konkurenčnosti. To se bo doseglo s sinergijami, sodelovanjem in povezovanjem visokega šolstva, raziskovalnih dejavnosti in inovacij na najvišji ravni.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:

 

2. Komisija imenuje opazovalce, ki predstavljajo tri prvine trikotnika znanja, da sodelujejo na sestankih upravnega odbora.“

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4 – točka (b)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 5 – odstavek 1 – točka (j)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) vsaj enkrat na leto skliče forum interesnih skupin, na katerem predstavi dejavnosti EIT, izkušnje, dobre prakse ter prispevek k politikam in ciljem Unije na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja. Interesne skupine se povabi, da izrazijo svoja stališča.

(j) vsaj enkrat na leto skliče forum interesnih skupin, na katerem predstavi dejavnosti EIT, izkušnje, dobre prakse ter prispevek k politikam in ciljem Unije na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja. Vse interesne skupine se povabi, da izrazijo svoja stališča.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 – točka (a)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 7 – odstavek 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. EIT začne postopek izbora in imenovanja SZI v skladu s prednostnimi področji in časovnim okvirom, opredeljenim v SIP;

1a. EIT začne postopek izbora SZI in na podlagi njihove kakovosti ter jih pod pogojem, da izpolnjujejo minimalna izbirna merila, imenuje toliko, kot je finančno izvedljivo.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 – točka (a a) (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 7 – odstavek 2 – točka (g)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) v odstavku 2 se točka (g) nadomesti z naslednjim:

 

(g) pripravljenost sodelovanja z drugimi organizacijami in mrežami zunaj SZI z namenom izmenjave dobrih praks in odličnosti, tudi z manj uspešnimi regijami.“

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 – točka (c)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Minimalni pogoj za oblikovanje SZI je, da sodelujejo vsaj tri partnerske organizacije, ustanovljene v vsaj treh različnih državah članicah. Vse te partnerske organizacije morajo biti med seboj neodvisne v smislu člena 7 pravil za sodelovanje.

3. Minimalni pogoj za oblikovanje SZI je, da sodelujejo vsaj tri partnerske organizacije, ustanovljene v vsaj treh različnih državah članicah. Če je ena od partnerskih organizacij evropsko združenje za ozemeljsko sodelovanje (EZOS), EIT predpiše posebne določbe, ki upoštevajo dejstvo, da je EZOS mednarodnega značaja. Vse te partnerske organizacije morajo biti med seboj neodvisne v smislu člena 7 pravil za sodelovanje.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 8 a (novo)

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 8 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) V členu 8(2) se doda naslednja točka:

 

„(ba) razširjanje dobre prakse o skupnih vprašanjih, kot so vzajemno priznavanje kvalifikacij in učinkovite učne metode.“

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 15 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) letno poročilo vsako leto do 30. junija. V njem so navedene dejavnosti, ki so jih v preteklem koledarskem letu izvedli EIT in SZI, in ovrednoteni rezultati glede na zastavljene cilje, kazalnike in roke, tveganja, povezana z izvedenimi dejavnostmi, ter poraba sredstev in splošno delovanje EIT.

(b) letno poročilo, ki se objavi vsako leto do 30. junija. V njem so navedene dejavnosti, ki so jih v preteklem koledarskem letu izvedli EIT in SZI, in ovrednoteni rezultati glede na zastavljene cilje, kazalnike in roke, tveganja, povezana z izvedenimi dejavnostmi, ter poraba sredstev in splošno delovanje EIT. Direktor EIT vsako leto predloži letno poročilo pristojnim odborom Evropskega parlamenta.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

Referenčni dokumenti

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

13.12.2011

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

20.4.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

2.2.2012

Obravnava v odboru

25.4.2012

19.6.2012

20.6.2012

 

Datum sprejetja

19.9.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stojanov (Emil Stoyanov), Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

MNENJE Odbora za proračun (18.9.2012)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Pripravljavec mnenja: Ivars Godmanis

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, za zakonodajni organ le okvirna in da ne morejo biti dokončna, dokler ne bo sprejet sporazum o predlogu uredbe, ki bo določala večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1; ponovno poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, da bo Unija lahko uresničila svoje sedanje politične prednostne naloge in nove naloge iz Lizbonske pogodbe ter se odzvala na nepredvidene dogodke; poudarja, da bo tudi ob povečanju ravni sredstev v naslednjem večletnem finančnem okviru za pet ali več odstotkov glede na ravni iz leta 2013 mogoče le delno prispevati k uresničevanju dogovorjenih ciljev in zavez Unije ter načela solidarnosti Unije; poziva Svet, naj v primeru, da se ne strinja s tem pristopom, jasno opredeli, katere od njegovih prednostnih političnih nalog ali projektov bi bilo mogoče kljub dokazani evropski dodani vrednosti povsem opustiti;

 

_______________

 

1Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe  3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. dalje opozarja, da bi morala biti v naslednjem večletnem finančnem okviru proračunska sredstva bolj osredotočena na področja, ki spodbujajo gospodarsko rast in konkurenčnost, na primer raziskave in inovacije, v skladu z načeli evropske dodane vrednosti in odličnosti;

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast je dodelila pomembno vlogo Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: EIT), ki prispeva k številnim vodilnim pobudam.

(1) Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast je dodelila pomembno vlogo Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: EIT), ki si prizadeva prispevati k številnim vodilnim pobudam, zlasti k pobudama Unija inovacij ter Mladi in mobilnost.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) EIT bo tudi pritegnil znatna sredstva zasebnega sektorja za financiranje svojih dejavnosti, s čimer se bodo okrepile inovacijske zmogljivosti EU.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Učinek financiranja EIT bi bilo treba čim bolj povečati z mobiliziranjem, združevanjem in spodbujanjem javnega in zasebnega financiranja.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Opredeliti je treba obseg prispevka EIT za skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) in pojasniti izvore finančnih sredstev SZI.

(7) Opredeliti bi bilo treba obseg prispevka EIT za skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) in pojasniti izvore finančnih sredstev SZI. EIT bi moral vzpostaviti večjo sinergijo in čim večje dopolnjevanje s strukturnimi skladi.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) SZI si morajo prizadevati za sinergije z ustreznimi pobudami Evropske unije.

(12) SZI bi si morale prizadevati za sinergije z ustreznimi pobudami Evropske unije. Te sinergije ne bi smele ogroziti načela odličnosti raziskav, inovacij in izobraževanja, ki mu mora slediti EIT.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Poraba sredstev EU in držav članic za raziskave, inovacije in izobraževanje bi morala biti bolj usklajena, da bi zagotovili dopolnjevanje, večjo učinkovitost in vidnost ter večje proračunske sinergije.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Odličnost mora biti glavna gonilna sila za EIT kot celoto pri njegovem podpiranju širše udeležbe, da bi tako spodbujal odličnost po vsej Evropi, vključno s konceptom „poti do odličnosti“, s katerim bi pritegnil udeležbo močnih enot začetne odličnosti.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Merila in postopke za financiranje, spremljanje in vrednotenje dejavnosti SZI mora EIT sprejeti pred začetkom postopka izbora SZI.

(14) Merila in postopke za financiranje, spremljanje in vrednotenje dejavnosti SZI bi moral EIT sprejeti pred začetkom postopka izbora SZI, saj je izvajanje poenostavitvenih pravil izjemnega pomena.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Pomembno je zagotoviti dobro finančno upravljanje EIT ter čim bolj učinkovito in uporabniku prijazno izvajanje dejavnosti SZI.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Komisija mora okrepiti svojo vlogo pri spremljanju izvajanja posebnih vidikov dejavnosti EIT.

(18) Komisija bi morala okrepiti svojo vlogo pri spremljanju izvajanja posebnih vidikov dejavnosti EIT. S pomočjo ključnih kazalnikov za oceno rezultatov in učinkov bi morala letno spremljati izvajanje programa. Kazalniki, vključno z ustreznimi izhodiščnimi vrednostmi, bi morali zagotoviti minimalno osnovo za oceno, do kakšne mere so bili doseženi cilji EIT.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) V dejavnostih EIT je treba zagotoviti čim večjo preglednost, odgovornost in demokratični nadzor nad sredstvi iz proračuna Unije, zlasti v zvezi z njihovim pričakovanim in dejanskim prispevkom k doseganju ciljev Unije.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 – točka c

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. „forum interesnih skupin“ pomeni srečanje, ki se ga lahko udeležijo predstavniki nacionalnih in regionalnih organov, organiziranih interesnih skupin in posameznih subjektov s poslovnega, visokošolskega in raziskovalnega področja, iz grozdnih organizacij in drugih zainteresiranih strani iz trikotnika znanja;“

10. „forum interesnih skupin“ pomeni srečanje, ki se ga lahko udeležijo predstavniki nacionalnih in regionalnih organov, organiziranih interesnih skupin in posameznih subjektov s poslovnega, visokošolskega in raziskovalnega področja, iz grozdnih organizacij, organizacij civilne družbe in drugih zainteresiranih strani iz trikotnika znanja;“

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostni evropski gospodarski rasti in konkurenčnosti. To bo dosegel s spodbujanjem in povezovanjem visokega šolstva, raziskav in inovacij na najvišji ravni. Splošni in posebni cilji ter kazalniki rezultatov EIT za obdobje 2014–2020 so opredeljeni v programu Obzorje 2020.“

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostni evropski gospodarski rasti in konkurenčnosti. To bo dosegel s spodbujanjem in povezovanjem visokega šolstva, raziskav in inovacij na ravni odličnosti. Splošni in posebni cilji ter kazalniki rezultatov EIT za obdobje 2014–2020 so opredeljeni v programu Obzorje 2020.“

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 7a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EIT na podlagi glavnih kazalnikov uspešnosti in v sodelovanju s Komisijo organizira stalno spremljanje in redno zunanje vrednotenje neposrednih učinkov, rezultatov in vplivov vsake SZI.“

EIT na podlagi glavnih kazalnikov uspešnosti in v sodelovanju s Komisijo organizira stalno spremljanje in redno zunanje vrednotenje neposrednih učinkov, rezultatov in vplivov vsake SZI. Kazalniki, vključno z ustreznimi izhodiščnimi vrednostmi, morajo zagotoviti minimalno osnovo za oceno, do kakšne mere so bili doseženi cilji EIT. Za doseganje boljših rezultatov EIT imajo dejavnosti SZI merljiv učinek na ustvarjanje trajnostnih inovativnih novih podjetij in odcepljenih podjetij, zlasti prek podpiranja dejavnosti mreženja in podjetništva prejemnikov diplom EIT in usposabljanj.“

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 15

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna sredstva iz programa Obzorje 2020 za izvajanje te uredbe v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 so določena v višini 3 182,230 milijonov EUR. Letna proračunska sredstva v mejah finančnega okvira odobri proračunski organ. Finančni prispevek EIT za SZI se zagotovi iz teh finančnih sredstev.“

V smislu točke [17] Medinstitucionalnega sporazuma z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunskem sodelovanju in dobrem finančnem poslovodenju so finančna sredstva iz programa Obzorje 2020 za izvajanje te uredbe v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 določena v višini največ 3 182,230 milijonov EUR. Ta znesek pomeni v letnem proračunskem postopku prednostni referenčni okvir za proračunski organ. Letna proračunska sredstva odobri proračunski organ brez poseganja v določbe uredbe o oblikovanju večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/YY/201Z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju. Finančni prispevek EIT za SZI se zagotovi iz teh finančnih sredstev.“

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

Referenčni dokumenti

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

13.12.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Ivars Godmanis

6.2.2012

Datum sprejetja

6.9.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Luigi Berlinguer

MNENJE Odbora za pravne zadeve (13.7.2012)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Pripravljavec mnenja: Alajos Mészáros

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je bil ustanovljen z Uredbo (ES) 294/2008, da bi prispeval h krepitvi evropskih inovacijskih zmogljivosti. Gre za prvi poskus EU, da bi visoko šolstvo, raziskave in inovacije povezala v tako imenovani trikotnik znanja. To povezovanje poteka predvsem prek skupnosti znanja in inovacij (SZI), ki organizacije dolgoročno združujejo v okviru družbenih izzivov. Inštitut je začel delovati leta 2010, sedež pa ima v Budimpešti.

Komisija predstavlja predloge za spremembo uredbe o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Temeljijo na spoznanjih iz začetnega obdobja, priporočilih iz zunanjih ocenjevalnih poročil ter na rezultatih obsežnih posvetovanj z interesnimi skupinami inštituta. Uredba o spremembi prvotne uredbe je tudi tesno povezana s predlaganim strateškim inovacijskim programom inštituta, ki temelji na predlogu njegovega upravnega odbora.

Pripravljavec mnenja se v besedilu osredotoča predvsem na naslednje vidike:

Izboljšanje struktur upravljanja EIT in dialog z institucijami EU

Izkušnje kažejo, da bi bilo treba sestavo organov EIT poenostaviti. Predvsem bi bilo treba podrobneje pojasniti naloge upravnega odbora in direktorja. Oba morata vedno delovati neodvisno in nepristransko ter v interesu inštituta. Pripravljavec mnenja želi tudi poudariti, da je pomembno v pripravo delovnih programov inštituta ustrezno vključiti institucije EU.

Širitev udeležbe iz vseh držav članic in spodbujanje sinergije struktur EIT, predvsem v korist malih in srednjih podjetij

Osrednja načela upravljanja morajo biti načela odprtosti, preglednosti in ravnovesja med interesi, sestavni del strategije SZI za rast pa mora biti čedalje širše sodelovanje novih udeležencev iz vse EU, saj bodo ti prinesli sveže zamisli, zlasti pa je treba povečati udeležbo malih in srednjih podjetij (MSP). Čeprav imajo trgi različno strukturo, je pomembno MSP omogočiti polno udeležbo v skupnostih znanja in inovacij (SZI). V teh skupnostih bi morala sodelovati tudi javna podjetja in lokalni organi ter nevladne organizacije, če je to ustrezno.

Upravljanje intelektualne lastnine

Stališče pripravljavca mnenja je, da morajo pravila o upravljanju pravic intelektualne lastnine zagotoviti ustrezno ravnovesje med imetniki pravic in uporabniki. Pravila bi morala priskrbeti smernice in modele, ki bi spodbujali prenos in razširjanje znanja tako v SZI kot širše v EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravila o upravljanju pravic intelektualne lastnine so opredeljena v pravilih za sodelovanje.

Pravila o upravljanju pravic intelektualne lastnine in razširjanju rezultatov so opredeljena v pravilih za sodelovanje ter morajo zagotoviti ustrezno ravnovesje med imetniki pravic in uporabniki. Evropska komisija mora ob posvetovanju z EIT pripraviti smernice za inovativne modele uresničevanja pravic intelektualne lastnine, ki bodo spodbujali prenos in razširjanje znanja v SZI in širše po EU.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Inštitut EIT bi moral tesneje sodelovati z malimi in srednjimi podjetji (MSP), da bi zagotovil njihovo aktivno udeležbo v dejavnostih SZI. V SZI bi morala sodelovati tudi javna podjetja in lokalni organi ter nevladne organizacije, če je to ustrezno.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Opredeliti je treba obseg prispevka EIT za skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) in pojasniti izvore finančnih sredstev SZI.

(7) Opredeliti bi bilo treba obseg prispevka EIT za skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) in pojasniti izvore finančnih sredstev SZI. Financiranje EU bi bilo treba obravnavati kot vzvod za spodbujanje SZI k iskanju drugih virov zasebnega in javnega financiranja, institucije EU pa bi morale v prihodnosti razmisliti o pregledu uporabe financiranja EU kot vzvoda.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Sestavo organov EIT je treba poenostaviti. Delovanje upravnega odbora EIT je treba racionalizirati, dodatno pa je treba pojasniti tudi zadevne vloge in naloge upravnega odbora in direktorja.

(8) Sestavo organov EIT bi bilo treba poenostaviti. Delovanje upravnega odbora EIT bi bilo treba racionalizirati, dodatno pa bi bilo treba pojasniti tudi zadevne vloge in naloge upravnega odbora in direktorja. Slednja morata delovati neodvisno, nepristransko in pregledno ter v interesu inštituta.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V triletnem delovnem programu EIT mora biti upoštevano mnenje Komisije o posebnih ciljih EIT, kot so opredeljeni v programu Obzorje 2020, ter o njegovem dopolnjevanju s politikami in instrumenti Evropske unije.

V triletnem delovnem programu EIT bi morala biti upoštevana mnenja Komisije, Parlamenta in Sveta o posebnih ciljih EIT, kot so ti opredeljeni v programu Obzorje 2020, ter o njegovem dopolnjevanju s politikami in instrumenti Evropske unije. Te institucije EU bi bilo treba ustrezno vključiti v pripravo tega programa.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 2 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. „forum interesnih skupin“ pomeni srečanje, ki se ga lahko udeležijo predstavniki nacionalnih in regionalnih organov, organiziranih interesnih skupin in posameznih subjektov s poslovnega, visokošolskega in raziskovalnega področja, iz grozdnih organizacij in drugih zainteresiranih strani iz trikotnika znanja;“

10. „forum interesnih skupin“ pomeni srečanje, ki se ga lahko udeležijo predstavniki nacionalnih in regionalnih organov, organiziranih interesnih skupin in posameznih subjektov s poslovnega, visokošolskega in raziskovalnega področja, iz grozdnih organizacij in drugih zainteresiranih strani iz civilne družbe in iz trikotnika znanja;

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 10, dodanim v predlogu Komisije v postopku 2011/0384(COD).

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostni evropski gospodarski rasti in konkurenčnosti. To bo dosegel s spodbujanjem in povezovanjem visokega šolstva, raziskav in inovacij na najvišji ravni.

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostni evropski gospodarski rasti in konkurenčnosti. To bo dosegel s spodbujanjem in povezovanjem visokega šolstva, raziskav, inovacij in podjetniških dejavnosti na najvišji ravni.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4 – točka b

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 5 – odstavek 1 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) vsaj enkrat na leto skliče forum interesnih skupin, na katerem predstavi dejavnosti EIT, izkušnje, dobre prakse ter prispevek k politikam in ciljem Unije na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja. Interesne skupine se povabi, da izrazijo svoja stališča.“

(j) vsaj enkrat na leto skliče forum interesnih skupin, na katerem predstavi dejavnosti EIT, izkušnje, dobre prakse ter prispevek k politikam in ciljem Unije na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja. Vse interesne skupine se povabi, da izrazijo svoja stališča.“

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 10, dodanim v predlogu Komisije v postopku 2011/0384(COD).

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 – točka d

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 7 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Večina partnerskih organizacij v SZI mora biti ustanovljena v državah članicah. V vsaki SZI sodelujeta vsaj ena visokošolska ustanova in eno zasebno podjetje.“

4. Večina partnerskih organizacij v SZI mora biti ustanovljena v državah članicah. Vsaka SZI sestoji iz vsaj ene visokošolske ustanove in enega zasebnega subjekta.“

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 10, dodanim v predlogu Komisije v postopku 2011/0384(COD).

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 12

Uredba (ES) št. 294/2008

Člen 15 – pododstavek a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) tekoči triletni delovni program, temelječ na SIP, ko je ta sprejet, ki vsebuje izjavo o glavnih prednostnih nalogah in načrtovanih pobudah EIT in SZI, vključno z oceno finančnih potreb in virov. Program vsebuje tudi ustrezne kazalnike za spremljanje dejavnosti SZI in EIT. EIT vsako leto n – 2 do 31. decembra Komisiji predloži predhodni tekoči triletni delovni program. Komisija v treh mesecih poda mnenje o posebnih ciljih EIT, kot so opredeljeni v programu Obzorje 2020, ter o dopolnjevanju programa s politikami in instrumenti Unije. EIT upošteva mnenje Komisije in v primeru nestrinjanja utemelji svoje stališče. Končni delovni program pošlje v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij;

(a) tekoči triletni delovni program, temelječ na SIP, ko je ta sprejet, ki vsebuje izjavo o glavnih prednostnih nalogah in načrtovanih pobudah EIT in SZI, vključno z oceno finančnih potreb in virov, pri čemer upošteva finančne sposobnosti vsake SZI. Program vsebuje tudi ustrezne kazalnike za spremljanje dejavnosti SZI in EIT. EIT vsako leto n – 2 do 31. decembra Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži predhodni tekoči triletni delovni program. Evropski parlament, Svet in Komisija v treh mesecih podajo mnenje o posebnih ciljih EIT, kot so opredeljeni v programu Obzorje 2020, ter o dopolnjevanju programa s politikami in instrumenti Unije. EIT ta mnenja upošteva in v primeru nestrinjanja utemelji svoje stališče. Končni delovni program pošlje v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 1 – točka 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija upošteva uravnoteženost med posamezniki z izkušnjami z visokošolskega, raziskovalnega, inovacijskega in poslovnega področja, uravnoteženo zastopanost spolov ter različna okolja za visoko šolstvo, raziskave in inovacije v Uniji.

Komisija upošteva uravnoteženost med izkušnjami z visokošolskega, raziskovalnega, inovacijskega in poslovnega področja ter uravnoteženo zastopanost spolov in vse širšo udeležbo iz različnih okolij za visoko šolstvo, raziskave in inovacije v Uniji.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člani upravnega odbora delujejo neodvisno in v skladu z interesi EIT, varujejo njegove cilje in naloge, identiteto in skladnost.

Člani upravnega odbora delujejo v skladu z interesi EIT ter neodvisno, pregledno in nepristransko varujejo njegove cilje in naloge, identiteto, avtonomnost in skladnost.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 2 – točka 1 – pododstavek g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) v soglasju s Komisijo določi ustrezne honorarje za člane upravnega in izvršnega odbora; ti honorarji so primerljivi s podobnimi honorarji v državah članicah;

(g) v soglasju s Komisijo določi ustrezne honorarje za člane upravnega in izvršnega odbora;

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 2 – točka 1 – pododstavek p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p) na splošno podpira EIT ter tako povečuje njegovo privlačnost in mu daje vlogo svetovno pomembnega organa za razvoj odličnosti na področjih visokega šolstva, raziskav in inovacij.

(p) globalno podpira EIT ter tako povečuje njegovo znanstveno, akademsko in zlasti poslovno privlačnost in mu daje vlogo svetovno pomembnega organa za razvoj odličnosti na področjih visokega šolstva, raziskav in inovacij.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 4 – točka 3 – pododstavek m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(m) skrbi za ustrezno komunikacijo z institucijami EU;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Priloga – oddelek 4 – točka 3 – pododstavek n (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(n) deluje v skladu z interesi EIT ter neodvisno, pregledno in nepristransko varuje njegove cilje in naloge, identiteto, avtonomnost in skladnost.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

Referenčni dokumenti

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

13.12.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Alajos Mészáros

19.12.2011

Obravnava v odboru

30.5.2012

19.6.2012

 

 

Datum sprejetja

10.7.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

Referenčni dokumenti

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Datum predložitve EP

30.11.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

CULT

13.12.2011

JURI

13.12.2011

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

19.1.2012

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

20.4.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Philippe Lamberts

20.1.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

23.1.2012

18.6.2012

17.9.2012

8.10.2012

Datum sprejetja

28.11.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas), Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Alexandra Thein

Datum predložitve

7.12.2012