BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik

7.12.2012 - (COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Philippe Lamberts
Rådgivande utskotts föredragande (*): Chrysoula Paliadeli
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen


Förfarande : 2011/0384(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0403/2012
Ingivna texter :
A7-0403/2012
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik

(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0817),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 173.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0467/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet av den 28 mars 2012[1] från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning, budgetutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A7-0403/2012), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla ska Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat EIT) spela en framträdande roll och bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ.

(1) Enligt Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla ska Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat EIT) spela en framträdande roll och sträva efter att bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ, särskilt flaggskeppsinitiativen Innovationsunion och Unga på väg.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Under perioden 2014–2020 bör EIT bidra till målen för Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX (nedan kallat Horisont 2020), genom att integrera kunskapstriangeln, det vill säga forskning, innovation och utbildning.

(2) Under perioden 2014–2020 bör EIT bidra till målen för Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX (nedan kallat Horisont 2020), genom att integrera kunskapstriangeln, det vill säga forskning, innovation och utbildning i syfte att stimulera spetskompetens och påskynda innovation.

Motivering

Syftet med EIT är att integrera kunskapstriangelns tre delar för att stimulera spetskompetens och påskynda innovation.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I reglerna för deltagande fastställs vad som gäller för förvaltningen av immateriella rättigheter.

(4) I reglerna för deltagande och i EIT:s strategiska innovationsprogram fastställs vad som gäller för spridning av resultat genom öppen tillgång, licensiering och förvaltning av immateriella rättigheter.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) I egenskap av ett av EU:s ledande institut för innovation bör EIT och kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade KI-grupperna) spela en innovativ roll i fastställandet och främjandet av innovativa metoder för förvaltning av immateriella rättigheter samt främja insyn, kunskapsöverföring och spridning.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) EIT bör ta direktkontakt med nationella och regionala företrädare och andra aktörer längs hela innovationskedjan, och skapa nytta på båda sidor. För att en sådan dialog och ett sådant utbyte ska ske mer systematiskt bör ett EIT-forum anordnas, där berörda parter i vid mening möts kring övergripande frågor.

(6) EIT bör ta direktkontakt med nationella och regionala företrädare och andra aktörer längs hela innovationskedjan, och skapa nytta på båda sidor. För att en sådan dialog och ett sådant utbyte ska ske mer systematiskt bör ett EIT-forum anordnas, där alla KI-grupper och berörda parter i vid mening möts kring övergripande frågor inom ramen för en gemensam plattform. För att öka de berörda parternas delaktighet bör EIT genomföra informationskampanjer riktade till europeiska universitet samt nationella, regionala och lokala myndigheter som medverkar till strategier för FoU och innovation. KI-grupperna bör även utforma förfaranden för regelbundna samråd med berörda parter på sina specifika verksamhetsområden.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) EIT bör lägga vikt vid att skapa god jämvikt mellan de olika aktörer från kunskapstriangeln som är engagerade i KI-grupperna och särskilt beakta inbegripandet av mindre aktörer och den privata sektorn. EIT bör i synnerhet eftersträva ett närmare samarbete med små och medelstora företag för att trygga deras aktiva deltagande i KI-gruppernas verksamhet. Dessutom bör offentliga bolag och lokala myndigheter samt ideella organisationer delta i KI-grupperna på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) EIT bör vidare främja att medlemsstaternas erkännande av utbildningsbevis med dess kvalitetsmärkning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) EIT bör genom sin karaktär och sammansättning främja tvärvetenskapliga och ämnesövergripande ansatser i fråga om innovation och företagande, däribland utveckling av icke-tekniska lösningar, organisationsmetoder, nya affärsmodeller, systeminnovation och innovationer inom den offentliga sektorn, som ett nödvändigt komplement till teknikinriktad innovationsverksamhet.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c) Sociala företag kan eftersom de är mycket innovativa på grund av de varor eller tjänster de tillhandahåller bidra till att bemöta de större utmaningar som samhället står inför. Social innovation och socialt företagande bör därför på lämpligt sätt utgöra en viktig del av EIT:s och KI-gruppernas verksamhet.

 

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade KI‑grupperna) bör fastställas, liksom var KI-gruppernas medel ska komma ifrån.

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade KI‑grupperna) bör fastställas, liksom var KI-gruppernas medel ska komma ifrån. EIT bör i synnerhet agera som investerare och dess finansiering bör syfta till att fungera som en hävstång för andra privata eller offentliga finansieringskällor, inbegripet annan EUfinansiering. Nivån på denna hävstångseffekt bör definieras tydligt.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas. Arbetssättet för EIT:s styrelse bör rationaliseras, och styrelsens och direktörens respektive roller och uppgifter bör klargöras ytterligare.

(8) Sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas och återspegla kunskapstriangelns tre sidor, och en jämn könsfördelning bör eftersträvas. Arbetssättet för EIT:s styrelse bör rationaliseras, och styrelsens och direktörens respektive roller och uppgifter bör klargöras ytterligare. Styrelsen och direktören måste handla i enlighet med EIT:s intressen och på ett oberoende, opartiskt och insynsvänligt sätt.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Nya KI-grupper bör inrättas och deras prioriterade områden samt tillvägagångssätt och tidsplaner för urvalsprocessen bör fastställas i enlighet med det strategiska innovationsprogrammet.

(9) EIT får anslå medel till redan inrättade KI-grupper eller nyutvalda KIgrupper.

 

Från och med 2014 bör EIT inleda förfarandet för att välja ut upp till fyra nya KI-grupper inom de prioriterade tematiska områdena i enlighet med det strategiska innovationsprogrammet.

 

Från och med 2018 bör EIT, beroende på den tillgängliga budgeten och efter samråd med de berörda parterna, inleda ytterligare anbudsförfaranden för att välja ut KI-grupper inom de återstående verksamhetsområden som fastställs i det strategiska innovationsprogrammet eller nya verksamhetsområden som omfattas av målen för Horisont 2020.

 

(9a) EIT bör bilda och välja ut nya KIgrupper genom ett öppet, insynsvänligt och konkurrensutsatt förfarande som är tydligt och förutsägbart för potentiella deltagare. Förfarandet för att välja ut KIgrupper bör grundas på lägsta behörighetskriterier och uppfyllande av urvalskriterier rörande förslagets potential, kvalitet och genomförbarhet.

 

(9b) EIT bör ta hänsyn till att inte alla KIgrupper kommer att ha samma finansiella behov, eftersom vissa är mer kapitalintensiva än andra. EIT bör därför fastställa hur stort ekonomiskt stöd det kommer att ge KI-grupperna.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) KI-grupperna bör vidga sin utbildningsverksamhet genom att tillhandahålla yrkesinriktade kurser.

(10) KI-grupperna bör vidga sin utbildningsverksamhet genom att tillhandahålla yrkesinriktade kurser, sommarkurser, distanskurser och praktik för studenter på forskarnivå. EIT bör satsa på att odla ett världsledande EITvarumärke på området för innovativ utbildning i företagande.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) EIT och KI-grupperna bör utveckla utbildningssynergier med EU:s och medlemsstaternas åtgärder, i syfte att bidra till den framtida förekomsten av det viktiga humankapital som är avgörande för att Europa ska bli ledande inom vetenskap, teknik och innovation. För att åstadkomma detta bör man främja utbildning inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik och införa coachning i företagande samt praktiktjänstgöring och stipendier till toppelever och toppstudenter.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Kommissionen och EIT måste samarbeta om organisation, övervakning och utvärdering av KI-grupperna för att säkerställa att de överensstämmer med EU:s system för övervakning och utvärdering.

(11) Kommissionen och EIT måste samarbeta om organisation, övervakning och utvärdering av KI-grupperna för att säkerställa att de överensstämmer med EU:s system för övervakning och utvärdering. I synnerhet bör principerna för övervakning av KI-grupperna och EIT klargöras. EIT bör se till att KI-grupperna är samordnade och samarbetar med varandra, med målet att uppnå synergieffekter och mervärde tack vare samverkan mellan EIT:s många partner.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) KI-grupperna bör sträva efter synergieffekter med relevanta EU-initiativ.

(12) KI-grupperna bör sträva efter synergieffekter med relevanta europeiska initiativ och instrument för forskning och innovation, bland annat med de europeiska innovationspartnerskapen, de europeiska näringslivsinitiativen inom ramen för SET-planen och andra offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) KI-grupperna bör fungera som katalysatorer för innovation och kunna producera ett betydande antal välbehövliga innovatörer som kan föra sin företagaranda och erfarenhet vidare och skapa innovativa, kunskapsbaserade små och medelstora företag och omdana befintliga företag. KI-grupperna bör fungera som en referens och en samarbetsmodell som är lätt att efterbilda för andra europeiska, regionala och nationella FoU- och innovationsgrupper och i arbetet för att konsolidera strukturfonderna så att EU:s innovationsmål kan uppnås.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) Unionens och medlemsstaternas forsknings- och innovationsbudgetar bör samordnas bättre för att uppnå kompletteringseffekter, bättre effektivitet och synlighet samt för att förbättra budgetsynergieffekterna.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att få till ett brett deltagande av organisationer från olika medlemsstater i KI-grupperna bör partnerorganisationerna vara etablerade i minst tre olika medlemsstater.

(13) För att få till ett brett deltagande av organisationer från olika medlemsstater i KI-grupperna bör partnerorganisationerna vara etablerade i minst tre olika medlemsstater. EIT bör främja ett bredare deltagande och stimulera spetskompetens i hela Europa. Det bör säkerställa tillträde till alla högkvalitativa europeiska universitet, forskarsamhällen, små forskargrupper och aktörer inom det privata näringslivet, inbegripet mycket innovativa startup-företag.

 

(13a) EIT och KI-grupperna bör utveckla utåtriktade verksamheter och upprätta kanaler för kommunikation och informationsutbyte med institutioner och andra partner i nya och potentiella spetskompetenscentrum, särskilt där det finns en påvisbar efterfrågan, i syfte att kunna delta i och bidra till deras verksamheter.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Kriterierna och förfarandena för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet bör antas av EIT innan urvalsprocessen av KI-grupper inleds.

(14) Kriterierna och förfarandena för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet bör antas av EIT innan urvalsprocessen av KI-grupper inleds. Framför allt bör en avsevärd del av de årliga finansiella bidragen till KIgrupperna tilldelas på grundval av en konkurrensinriktad översynsmekanism.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Det är viktigt att garantera en sund ekonomisk förvaltning av EIT och att genomförandet av KI-grupperna är så effektivast och användarvänligt som möjligt. EIT bör sträva efter att minska KI-gruppernas administrativa börda.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) I EIT:s treåriga arbetsprogram bör man beakta kommissionens yttrande om EIT:s särskilda mål enligt Horisont 2020 och institutets komplementaritet med EU:s politikområden och instrument.

(15) EIT:s treåriga arbetsprogram bör man beakta kommissionens yttrande och de åsikter som Europaparlamentet och rådet uttryckt. Det bör inledas en regelbunden dialog mellan EIT och Europaparlamentet.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Utvärderingen av EIT bör kunna utgöra ett underlag i tid inför utvärderingen av Horisont 2020 åren 2017 och 2023.

(17) Utvärderingen av EIT bör möjliggöra direkta jämförelser av resultat och viktiga indikatorer med relevanta Horisont 2020instrument samt utgöra ett underlag i tid inför utvärderingen av Horisont 2020 åren 2017 och 2023.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Kommissionen bör stärka sin roll när det gäller att övervaka genomförandet av vissa aspekter av EIT:s verksamhet.

(18) Kommissionen bör förbättra sin roll när det gäller att övervaka genomförandet av vissa aspekter av EIT:s verksamhet, samtidigt som EIT bör förbättra sin övervakning av KI-grupperna. Denna övervakning bör vara resultatinriktad.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) EIT:s verksamhet bör garantera största möjliga insyn, ansvarsskyldighet och demokratisk kontroll av medel från unionsbudgeten, särskilt vad gäller dess bidrag – både förväntade och faktiska – till uppnåendet av unionens mål.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led -aa (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. innovation: den process, inbegripet dess resultat, som kombinerar olika typer av kunskap, förmåga och kompetens och genom vilken nya idéer tillgodoser samhälleliga eller ekonomiska behov och genererar nya varor, tjänster, processer eller företags- och organisationsmodeller med ett samhällsvärde och som med framgång kan introduceras på en befintlig marknad eller skapa nya marknader.”

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led -ab (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ab) Punkt 2 ska ersättas med följande:

 

”2. kunskaps- och innovationsgrupp (KIgrupp): ett autonomt partnerskap mellan högre utbildningsanstalter, forskningsorganisationer, företag och andra intressenter i innovationsprocessen i form av ett strategiskt nätverk som, oberoende av sin exakta rättsliga form, bygger på gemensam innovationsplanering på medellång till lång sikt för att möta EIT:s utmaningar och bidra till att nå målsättningarna för Horisont 2020.”

Motivering

För att fullt ut införliva EIT som ett instrument för att genomföra Horisont 2020 är det viktigt att betona sambandet mellan KI-gruppernas roll och de specifika målsättningarna för Horisont 2020.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Punkt 5 ska ersättas med följande:

 

”5. partnerorganisation: en organisation som ingår i en KI-grupp, särskilt högre utbildningsanstalter, forskningsorganisationer, offentliga eller privata företag, finansinstitut, regionala och lokala myndigheter, stiftelser samt ideella organisationer.”

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. högskola: en läroanstalt för högre utbildning enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr XXX/20XX om inrättande av Erasmus för alla.”

 

”7. högskola: en läroanstalt för högre utbildning enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/20XX om inrättande av Erasmus för alla.”

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Punkt 9 ska ersättas med följande:

 

”9. strategiskt innovationsprogram (SIP): ett policydokument där EIT:s långsiktiga strategi för framtida initiativ redovisas, inklusive en översikt över planerad högre utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamhet för en sjuårsperiod.”

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”9a. regionalt innovationssystem: ett system som syftar till att bredda deltagandet i KI-gruppernas verksamhet och till att skapa partnerskap mellan högre utbildningsanstalter, forskningsorganisationer, bolag, små och medelstora företag och andra intressenter från nya spetskompetenscentrum som har ambitionen och potentialen att klättra uppför spetsforskningsstegen och utvecklas till ekosystem som speglar de grundläggande egenskaperna hos samlokaliseringscentrum.”

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10. Forum: ett möte för företrädare för nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning och forskning, samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor.”

”10. forum: en plattform, med verkliga och virtuella konferenser och evenemang, för företrädare för nationella, regionala och lokala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, utbildning, forskning, föreningar, civilsamhälle och klusterorganisationer samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor.”

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led d

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”11. KI-gruppernas mervärdesverksamhet: verksamhet som genomförs av partnerorganisationer och som bidrar till att integrera kunskapstriangeln forskning, innovation och högre utbildning, även KI‑gruppernas inrättande och deras förvaltnings- och samordningsverksamhet.”

 

”11. KI-gruppernas mervärdesverksamhet: verksamhet som genomförs av partnerorganisationer och som bidrar till att integrera kunskapstriangeln forskning, innovation och högre utbildning, även KI‑gruppernas inrättande och deras förvaltnings- och samordningsverksamhet, och som bidrar till EIT:s övergripande mål.”

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppdrag och mål

Uppdrag och mål

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Institutet ska göra detta genom att främja och integrera högre utbildning, forskning och innovation av högsta standard.

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk och social utveckling och konkurrenskraft genom att öka och påskynda medlemsstaternas och unionens kapacitet till innovation och företagande i syfte att bemöta de stora samhällsutmaningar som det europeiska samhället står inför. Institutet ska göra detta genom att främja synergieffekter, samarbete och integration av högre utbildning, forskning, innovation och företagsverksamhet på spetskompetensnivå.

EIT:s allmänna mål, särskilda mål och resultatindikatorer för perioden 2014–2020 fastställs i Horisont 2020”.

EIT:s allmänna mål, särskilda mål och resultatindikatorer för perioden 2014–2020 fastställs i Horisont 2020”.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 4 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I artikel 4.1 ska led a ersättas med följande:

 

”a) En styrelse bestående av, och som respekterar fördelningen mellan, framstående ledamöter med erfarenhet från högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv. Den ska ansvara för att leda EIT:s verksamhet samt för att välja, utse och utvärdera KIgrupperna och för alla övriga strategiska beslut.”

Motivering

Det är viktigt att det råder balans mellan aktörer från utbildning, forskning, innovation och företag i EIT:s organ.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5.1 ska ändras på följande sätt:

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

a) Led a ska utgå.

”1. För att uppnå sitt mål ska EIT:

 

a) identifiera sina viktigaste prioriteringar och verksamheter för att uppfylla sina allmänna och specifika målsättningar.

b) Följande led ska införas som led j:

b) skapa ökad medvetenhet bland potentiella partnerorganisationer, särskilt små och medelstora företag och nya och potentiella spetskompetenscentrum, för att uppmuntra och främja deras medverkan i sin verksamhet,

 

c) välja ut och utse KI-grupper i enlighet med artikel 7 och fastställa deras rättigheter och skyldigheter genom avtal; ge grupperna lämpligt och snabbt stöd; vidta lämpliga åtgärder för kvalitetskontroll; övervaka och regelbundet utvärdera gruppernas verksamhet samt trygga en lämplig samordningsnivå, underlätta effektiv kommunikation och tematiskt samarbete mellan grupperna och mellan samlokaliseringscentrum,

 

d) anskaffa medel från offentliga och privata källor och använda sina resurser i enlighet med denna förordning; EIT ska särskilt eftersträva att hämta en betydande och ökande andel av sin budget från privata källor och från intäkter som genereras av dess egen verksamhet,

 

e) främja erkännande i medlemsstaterna av utbildningsbevis som utfärdats av högre utbildningsanstalter som är partnerorganisationer och som får betecknas som EIT-utbildningsbevis,

 

f) arbeta för att sprida god praxis för kunskapstriangelns integration i syfte att utveckla en gemensam innovations- och kunskapsöverföringskultur,

 

fa) aktivt upprätta förbindelser genom KI-grupperna med institutioner från nya spetskompetenscentrum med potential att utvecklas till samlokaliseringscentrum, i syfte att bredda EU:s innovationsförmåga; detta kan inbegripa stöd till samarbete mellan KI-grupperna och partnerskap från nya spetskompetenscentrum genom ett regionalt innovationssystem, inbegripet samverkan, personalutbyten och åtgärder för strukturerad rörlighet,

 

g) utveckla sin förmåga och expertis för att bli ett organ av världsklass för spetskompetens inom högre utbildning, forskning, innovation och företagande.

 

h) främja en tvärvetenskaplig ansats i fråga om innovation, framför allt införlivande av icke-tekniska lösningar, organisationsmetoder, nya företagsmodeller, systeminnovation och innovationer inom den offentliga sektorn.

 

i) sörja för komplementaritet och synergieffekter mellan EIT-verksamheten och andra EU-program,

 

j) främja KI-grupperna som innovationspartner med spetskompetens inom och utanför unionen,

 

k) ta fram en vägledning för bästa praxis i syfte att sprida god praxis och erfarenheter från befintliga KI-grupper till nya KI-grupper,

”j) Minst en gång om året sammankalla forumet för att informera om EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och bidrag till EU:s politik och mål inom innovation, forskning och utbildning. De berörda parterna ska få tillfälle att uttrycka sina åsikter.

 

l) minst en gång om året sammankalla forumet för att informera om och diskutera med berörda parter om EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och bidrag till EU:s politik och mål inom innovation, forskning och utbildning samt inhämta åsikter om EIT:s program, strategi och verksamhet.”

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I artikel 6.1 ska led c ersättas med följande:

Artikel 6 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 6

 

KI-grupper

 

1. KI-grupperna ska ha följande särskilda uppgifter:

 

a) Innovationsverksamhet och investeringar med ett europeiskt mervärde som helt integrerar den högre utbildnings- och forskningsdimensionen så att en kritisk massa uppnås och som främjar spridning och utnyttjande av resultaten.

 

b) Banbrytande och innovationsdriven forskning på områden som är av stort ekonomiskt intresse och samhällsintresse och som utnyttjar resultaten av europeisk och nationell forskning med potential att stärka Europas konkurrenskraft internationellt och finna lösningar på de stora samhällsutmaningarna.

c) Utbildning på magisternivå och doktorandnivå samt yrkesinriktade kurser inom ämnesområden som kan motsvara Europas framtida samhällsekonomiska behov och som främjar utvecklingen av kvalitet i fråga om innovation, stärker kompetensen i fråga om personalförvaltning och företagsledning samt ökar rörligheten för forskare och studerande.

 

c) Utbildning på magisternivå och doktorandnivå samt yrkesinriktade kurser inom ämnesområden som kan motsvara Europas framtida samhällsekonomiska behov och behoven på EU:s arbetsmarknad och som breddar unionens begåvningsbas genom att locka till sig och behålla toppbegåvningar. Insatser för att främja utvecklingen av kvalitet i fråga om innovation, stärka kompetensen i fråga om personalförvaltning och företagsledning samt öka rörligheten för forskare och studerande, bland annat genom att stödja nätverkande och företagande bland dem som genomgått EIT-utbildningar och erhållit EIT-examensbevis.

 

d) Spridning av bästa praxis inom innovationssektorn, med fokus på utveckling av samarbete mellan den högre utbildningen, forskningen och näringslivet, inklusive tjänste- och finanssektorn.

 

e) Största möjliga integrering och samordning med befintliga europeiska, nationella och regionala initiativ och lokala instrument inom forskning, utveckling och innovation.

 

2. KI-grupperna ska ha en väsentlig generell frihet att utforma sin interna organisation och sammansättning. KIgrupperna ska i synnerhet

 

a) tillsätta en styrelse i vars sammansättning det råder balans mellan företrädare för högre utbildning, forskning och näringsliv,

 

b) vara öppna för nya medlemmar, särskilt små och medelstora företag, som kan tillföra partnerskapet ett mervärde med hänsyn till dess kontinuitet,

 

c) ha ett öppet och insynsvänligt funktionssätt som överensstämmer med företagsstyrningskoder för god praxis.

 

2a. KI-grupperna ska fastställa sina exakta verksamheter och arbetsmetoder. KI-grupperna ska i synnerhet

 

a) anta en årlig verksamhetsplan med specifika målsättningar, milstolpar och grundläggande resultatindikatorer,

 

b) utveckla strategier för att nå ekonomisk hållbarhet som leder till en gradvis minskning av EU-finansieringen,

 

c) bedriva utåtriktad verksamhet, i synnerhet gentemot nya institutioner och spetskompetenscentrum, till exempel genom det regionala innovationssystemet, samt genomföra regelbundna samråd med berörda parter.

 

3. Förhållandet mellan EIT och varje KIgrupp ska regleras genom avtal.

Motivering

KI-grupperna har stor frihet, men det måste förtydligas vilka egenskaper, allmänna principer och uppgifter som de minst bör omfattas av.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

Artikel 7 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 7

a) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

Urval av KI-grupper

 

1. Ett partnerskap ska väljas ut och utses till KI-grupp av EIT genom ett konkurrensutsatt, öppet och insynsvänligt förfarande och på grundval av dess kvalitet och förutsatt att det uppfyller de lägsta behörighetskriterierna och urvalskriterierna i enlighet med punkterna 3 och 4. Utförliga kriterier för urval av KI-grupper, grundade på principerna om spetskompetens och innovationsrelevans, ska antas och offentliggöras av EIT. Externa och oberoende experter ska anlitas vid urvalsförfarandet.

”1a. EIT ska se till att KI-grupperna väljs ut och utses i enlighet med de prioriterade områdena och tidsplanen i SIP.

 

2. Från och med 2014 ska EIT inleda förfarandet för att välja ut upp till fyra nya KI-grupper inom de prioriterade tematiska områdena i enlighet med SIP. Från och med 2018 får EIT, beroende på den tillgängliga budgeten och efter samråd med berörda parter, inleda ett nytt urvalsförfarande inom andra tematiska områden i SIP eller inom nya områden.

b) I punkt 2 ska följande led läggas till som led h:

 

”h) Beredskap att skapa synergieffekter med andra EU-initiativ.”

 

Antalet KI-grupper som väljs ut ska avgöras utifrån mognaden och beredskapen hos europeiska konsortier att bilda trovärdiga KI-grupper, den potentiella inverkan på samhället och ekonomin samt möjligheterna till synergieffekter med andra initiativ samt EIT:s upptagningsförmåga och tillgängliga budgeten. Urvalet av nya KIgrupper ska grundas på varje KIgrupps egna meriter och potential och bör inte vara avhängigt av andra KIgruppers resultat. EIT ska välja en lämplig omfattning och varaktighet på sitt bidrag till de nya KI-grupperna.

c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

 

 

3. Minimivillkoret för att bilda en KI‑grupp är att minst tre partnerorganisationer deltar, som är etablerade i minst tre medlemsstater. Samtliga partnerorganisationer måste vara oberoende av varandra, i enlighet med artikel 7 i reglerna för deltagande.”

3. De lägsta behörighetskriterierna för att bilda en KI-grupp är följande:

 

a) Minst tre partnerorganisationer som är etablerade i minst tre olika medlemsstater ska delta. Samtliga partnerorganisationer måste vara oberoende av varandra, i enlighet med artikel 7 i reglerna för deltagande.

d) Punkt 4 ska ersättas med följande:

 

b) KI-gruppen ska bidra till uppnåendet av de specifika målsättningarna för avsnitten ”samhällsutmaningar” och ”ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik” i Horisont 2020.

”4. Flertalet partnerorganisationer som bildar en KI-grupp ska vara etablerade i medlemsstaterna. Minst en högskola och minst ett privat företag ska ingå i varje KI‑grupp.”

c) Minst två tredjedelar av de partnerorganisationer som bildar en KI-grupp ska vara etablerade i medlemsstaterna.

 

d) Minst en högskola och minst ett privat företag ska ingå i varje KI-grupp.

 

4. För att uppfylla urvalskriterierna för bildande av en KI-grupp ska gruppen kunna bevisa följande:

 

a) Partnerskapets befintliga och potentiella förmåga att föra innovationen framåt samt dess kapacitet till företagande och spetskompetens inom högre utbildning, forskning och innovation.

 

b) Partnerskapets förmåga att bidra till uppnåendet av de specifika målsättningarna inom avsnitten ”samhällsutmaningar” och ”ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik” i Horisont 2020 och att uppnå SIP:s mål.

 

c) En tvärvetenskaplig ansats i fråga om innovation, däribland införlivande av icke-tekniska lösningar, organisationsmetoder, nya företagsmodeller, systeminnovation och/eller innovation inom den offentliga sektorn.

 

d) Partnerskapets förmåga att åstadkomma en hållbar och långsiktig självförsörjande finansiering, inklusive betydande och ökande bidrag från den privata sektorn, näringslivet och tjänstesektorn.

 

e) Deltagande i partnerskapet av organisationer som arbetar inom kunskapstriangeln högre utbildning, forskning och innovation och en god jämvikt mellan dessa tre delar.

 

-f) Påvisad öppenhet och insyn i partnerskapets styrning och strategi för att locka nya medlemmar.

 

f) Uppvisande av en plan för förvaltning av immateriella rättigheter som är anpassad till den berörda sektorn och som överensstämmer med EIT:s principer och riktlinjer för förvaltning av immateriella rättigheter, inbegripet det sätt på vilket hänsyn tagits till bidrag från olika partnerorganisationer.

 

g) Åtgärder för att stödja medverkan av och samarbete med den privata sektorn, bland annat finanssektorn och i synnerhet små och medelstora företag, samt bildandet av startup-företag, avknoppningsföretag samt små och medelstora företag inför den kommersiella användningen av resultaten från KI-gruppernas verksamhet.

 

h) Åtgärder för att stödja medverkan av och samarbete med samhällsekonomiska aktörer, däribland offentliga myndigheter, företag inom den offentliga sektorn och ideella organisationer, om lämpligt.

 

i) Beredskap för att samverka med andra organisationer och nätverk utanför KIgrupperna i syfte att utbyta god praxis och spetskompetens, bland annat med nya institutioner och spetskompetenscentrum.

 

j) Beredskap att skapa synergieffekter med andra EU-initiativ inom forskning, utveckling och innovation och partnerskapskomplementaritet med andra europeiska, nationella, regionala och/eller lokala innovationsprogram.

 

4. Urvalet av nya och potentiella spetskompetenscentrum som ska ingå i det regionala innovationssystemet ska göras genom öppna och insynsvänliga anbudsförfaranden som KI-grupperna administrerar och genomför. Urvalskriterierna ska fastställas av KIgrupperna (i enlighet med de urvalskriterier för KI-grupper som anges i punkt 2) i samarbete med EIT, och ska offentliggöras av EIT.

e) Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

 

5. EIT ska anta kriterier och förfaranden för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet innan urvalsprocessen av nya KI-grupper inleds.”

5. EIT ska anta kriterier och förfaranden för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet innan urvalsprocessen av nya KI-grupper inleds.”

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 7 -a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 7 -a

 

Finansieringskällor och finansieringsprinciper

 

1. EIT ska finansieras genom ett bidrag från Europeiska unionens allmänna budget enligt den finansieringsram som föreskrivs i artikel 19 och från andra privata och offentliga källor.

 

2. KI-grupperna ska finansieras genom framför allt följande källor:

 

a) bidrag från partnerorganisationer, som utgör en betydande finansieringskälla.

 

b) lagstadgade eller frivilliga bidrag från medlemsstater, tredjeländer eller deras nationella myndigheter,

 

c) bidrag från internationella organ eller institutioner,

 

d) inkomster från KI-gruppernas egen verksamhet och royalties från immateriella rättigheter,

 

e) kapital, även det som förvaltas av EITstiftelsen,

 

f) testamentsgåvor, donationer och bidrag från individer, institutioner, stiftelser och andra nationella organ,

 

g) bidrag från EIT,

 

h) finansieringsinstrument, inklusive sådana som finansieras genom EU:s allmänna budget.

 

Bidragen får inkludera bidrag in natura.

 

3. Villkoren för att få tillgång till finansiering från EIT ska definieras i EIT:s finansiella bestämmelser enligt artikel 21.1.

 

4. EIT:s bidrag till KI-grupperna

 

a) får täcka upp till 100 procent av den sammanlagda bidragsberättigande kostnaden för KI-gruppernas mervärdesverksamhet,

 

b) ska inte överskrida 25 procent av KIgruppernas årliga budget, beräknat på ett genomsnitt på tre år.

 

5. EIT ska inrätta en konkurrensinriktad översynsmekanism för tilldelningen av en väsentlig andel av sitt årliga finansiella bidrag till KI-grupperna. Den konkurrensinriktade översynsmekanismen ska omfatta en utvärdering av kvaliteten och potentialen hos de förslag som föreslås i KIgruppernas årliga verksamhetsplaner och resultaten under tidigare år inom ramen för den kontinuerliga övervakningen i enlighet med artikel 7a.

(Artikel 14 i förordningen flyttas till artikel 7–a.)

Motivering

Av tydlighetsskäl har finansieringskällorna (artikel 14) och finansieringsprinciperna konsoliderats i en enda artikel och ändrats för att omfatta KI-gruppernas hävstångseffektprinciper (EIT ska bidra med högst 25 %, och EU-medlen ska stå för sammanlagt högst 50 %) samt mekanismen för en konkurrensinriktad översyn av KI‑gruppernas årliga anslag.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Principer för utvärdering och övervakning av KI-grupperna

Principer för övervakning och utvärdering av KI-grupperna

EIT ska anordna kontinuerlig övervakning och återkommande oberoende utvärderingar av varje KI-grupps resultat och effekt, på grundval av prestandaindikatorer och i samarbete med kommissionen.”

 

EIT ska anordna kontinuerlig övervakning och oberoende utvärderingar vart tredje år av varje KI-grupps resultat och effekt, på grundval av kvantitativa och kvalitativa prestandaindikatorer. Resultaten av utvärderingarna ska offentliggöras.

 

Övervakningen ska vara resultatinriktad och ge jämförbara indikatorer, så att KIgruppernas bidrag kan utvärderas i förhållande till andra relevanta instrument inom Horisont 2020 genom en årlig EIT-resultattavla.

 

Övervakningen ska omfatta

 

a) KI-gruppernas bidrag till att nå de specifika målen för Horisont 2020,

 

b) KI-gruppernas allmänna resultat utifrån gemensamma kärnindikatorer för KI-grupperna,

 

c) KI-gruppernas specifika resultat utifrån individuella mål och centrala resultatindikatorer i enlighet med de enskilda KI-gruppernas verksamhetsplaner.

 

2. KI-gruppernas resultat, som mäts genom kontinuerlig övervakning, ska utgöra grunden för den konkurrensinriktade översynsmekanismen för tilldelning av EIT:s årliga finansiella bidrag till KIgrupperna, i enlighet med artikel 7a.4a.

 

3. Vid utvecklingen av systemet för kontinuerlig övervakning ska den preliminära förteckningen över indikatorer i bilaga II beaktas.”

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 7b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7b

Artikel 7b

En KI-grupps varaktighet, förlängning och avveckling

Varaktighet, förlängning och avveckling av en KI-grupps finansiering

1. Med förbehåll för de regelbundna utvärderingarna och särdragen inom enskilda områden ska en KI-grupp normalt ha en varaktighet på 7–15 år.

1. EIT får sluta ett ramavtal med en KI‑grupp för en inledande period på 7 år.

2. Styrelsen får besluta att förlänga en KI‑grupps verksamhet utöver den ursprungligen fastlagda tiden, om detta är det lämpligaste sättet att uppnå EIT:s mål.

2. Beroende på resultatet av den kontinuerliga övervakning och utvärderingarna i enlighet med artikel 7a får styrelsen besluta att förlänga finansieringen av en KI-grupps verksamhet om den bevisligen uppnår sina och EIT:s mål. Styrelsen ska tillämpa en skräddarsydd metod, där hänsyn tas till att inte alla KI-grupper har samma ekonomiska behov, storlek och varaktighet.

3. Om utvärderingar av en KI-grupp visar på otillräckliga resultat ska styrelsen vidta lämpliga åtgärder, som kan vara minskning, ändring eller återkallande av dess ekonomiska stöd eller uppsägning av avtalet.”

 

3. Om utvärderingar av en KI-grupp visar på otillräckliga resultat ska styrelsen vidta lämpliga åtgärder, som kan vara minskning, ändring eller återkallande av dess ekonomiska stöd eller uppsägning av avtalet.”

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a. I artikel 8.2 ska följande led läggas till:

 

”ba) sprida bästa praxis om vanliga frågor, såsom ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och effektiva undervisningsmetoder.”

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 13 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

 

”2. EIT ska offentliggöra sin arbetsordning, sina särskilda finansiella bestämmelser enligt artikel 21.1 och de detaljerade kriterierna för urval av KI‑grupper enligt artikel 7 före inbjudan att lämna förslag till urval av KI-grupper.”

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 10 – inledningen

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

10. Artikel 14 ska utgå.

(Se artikel 7 –a)

Motivering

Av tydlighetsskäl har finansieringskällorna (artikel 14) och finansieringsprinciperna konsoliderats i en enda artikel (artikel 7 -a).

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EIT ska anta följande:

 

EIT ska anta följande:

a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som ska grundas på SIP, när det har antagits, och som ska innehålla en redogörelse för EIT:s och KI-gruppernas huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor. Det ska också innehålla lämpliga indikatorer för övervakningen av KI‑gruppernas och EIT:s verksamhet. EIT ska lämna in det preliminära rullande treåriga arbetsprogrammet till kommissionen senast den 31 december varje år N-2. Kommissionen ska lämna ett yttrande inom tre månader rörande EIT:s särskilda mål som de fastställs i Horisont 2020 samt hur dessa stämmer överens med EU:s politikområden och instrument. EIT ska ta vederbörlig hänsyn till kommissionens yttrande, och om EIT inte instämmer ska det motivera sin åsikt. EIT ska överlämna det slutliga arbetsprogrammet till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén för kännedom.

a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som ska grundas på SIP, när det har antagits, och som ska innehålla en redogörelse för EIT:s och KI-gruppernas huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor, samt ta hänsyn till varje KI-grupps ekonomiska bärkraft. Det ska också innehålla lämpliga indikatorer för övervakningen av KI-gruppernas och EIT:s verksamhet enligt en resultatinriktad metod. EIT ska lämna in det preliminära rullande treåriga arbetsprogrammet till kommissionen, Europaparlamentet och rådet senast den 31 december varje år N-2. Kommissionen ska lämna ett yttrande och Europaparlamentet och rådet får yttra sig, inom tre månader. EIT ska ta vederbörlig hänsyn till de yttranden som lagts fram, och om det inte instämmer ska det motivera sin åsikt. EIT ska överlämna det slutliga arbetsprogrammet till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén för kännedom.

b) En årlig rapport, som ska läggas fram senast den 30 juni varje år. Rapporten ska innehålla en beskrivning av EIT:s och KI‑gruppernas verksamhet under det föregående kalenderåret och en bedömning av resultaten i förhållande till fastställda mål, indikatorer och tidsramar, de risker som är förknippade med verksamheten, resursanvändningen och EIT:s allmänna funktionssätt.

b) En årlig rapport, som ska offentliggöras senast den 30 juni varje år. Rapporten ska innehålla en beskrivning av EIT:s och KI‑gruppernas verksamhet under det föregående kalenderåret och en bedömning av resultaten i förhållande till fastställda mål, indikatorer och tidsramar, de risker som är förknippade med verksamheten, resursanvändningen och EIT:s allmänna funktionssätt. EIT:s direktör ska varje år lägga fram den årliga rapporten för Europaparlamentets behöriga utskott.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

Artikel 16 ska ersättas med följande:

a) I punkt 2 ska ”vart femte år” ersättas med ”vart tredje år”.

”Artikel 16

b) Följande punkt ska införas som punkt 2a:

Övervakning och utvärdering av EIT

 

1. EIT ska se till att dess verksamheter, även de som bedrivs av KI-grupperna, systematiskt övervakas och regelbundet utvärderas av en oberoende part, i syfte att säkerställa resultat av högsta kvalitet, vetenskaplig spetskompetens och en så effektiv resursanvändning som möjligt. Denna utvärdering ska vara resultatinriktad. Resultaten av utvärderingarna ska offentliggöras.

 

2. Senast i juni 2011 och med tre och ett halvt års mellanrum efter det att en ny budgetram har trätt i kraft ska kommissionen lägga fram en rapport om halvtidsutvärderingen av EIT:s och KIgruppernas verksamheter. Rapporten ska grundas på en oberoende extern utvärdering och granska hur EIT fullgör sitt uppdrag. Den ska omfatta alla verksamheter inom EIT och KIgrupperna och ska bedöma EIT:s mervärde, verksamheternas följder, genomslag, hållbarhet, effektivitet och relevans samt deras samband och/eller komplementaritet med nationell politik eller gemenskapspolitik, för att stödja högre utbildning, forskning och innovation. Dessutom ska den beakta de synpunkter som framförts av berörda aktörer på europeisk och nationell nivå.

 

3. Utvärderingen ska bedöma aspekter avseende främjandet av medverkan av deltagare från nya institutioner och spetskompetenscentrum och små och medelstora företags deltagande. Vidare ska utvärderingen beakta EIT:s bidrag till prioriteringarna i Europa 2020-strategin och dess flaggskeppsinitiativ.

 

Utvärderingen av EIT bör samordnas med den utvärdering som görs av liknande instrument (gemensamma teknikinitiativ, offentlig-privata partnerskap) inom ramen för Horisont 2020 och anpassas till indikatorerna inom Horisont 2020.

”2a. Kommissionen får genomföra ytterligare utvärderingar av strategiskt viktiga ämnesområden eller frågor med hjälp av oberoende experter, för att granska EIT:s framsteg i förhållande till de uppställda målen, fastställa vilka faktorer som bidrar till genomförandet av verksamheten och fastställa god praxis.

 

4. Kommissionen får genomföra ytterligare utvärderingar av strategiskt viktiga ämnesområden eller frågor med hjälp av oberoende experter, för att granska EIT:s framsteg i förhållande till de uppställda målen, fastställa vilka faktorer som bidrar till genomförandet av verksamheten och fastställa god praxis.

 

5. Kommissionen ska överlämna resultatet av utvärderingen, åtföljt av sitt eget yttrande och eventuella förslag till ändring av denna förordning, till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Styrelsen ska ta vederbörlig hänsyn till resultaten av utvärderingarna inom ramen för EIT:s program och verksamheter.”

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 14 – led -aa (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 17 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa) Artikel 17.2 ska ersättas med följande:

 

”2. SIP ska fastställa den långsiktiga strategin för EIT inom ramen för EU:s innovationsmiljö och inbegripa en bedömning av EIT:s inverkan och förmåga att skapa ett innovationsrelaterat mervärde för unionen. SIP ska beakta resultaten från den övervakning och utvärdering av EIT som avses i artikel 16.”

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14 – led b (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 17 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) Artikel 17.4 ska ersättas med följande:

 

”4. Kommissionen ska beakta och införliva de relevanta aspekterna av SIP i det framtida förslaget till en gemensam strategisk ram för forskning och innovation för nästa programplaneringsperiod”.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Finansieringsramen från Horisont 2020 för genomförandet av denna förordning under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2020 ska vara 3,182 230 miljarder euro. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetramen. EIT:s ekonomiska bidrag till KI-grupperna ska tillhandahållas inom denna finansieringsram.

I enlighet med punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den .../... mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning ska finansieringsramen från Horisont 2020 för genomförandet av denna förordning under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2020 vara högst [3,182 230 miljarder euro]. Detta belopp ska utgöra den främsta referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten utan att det påverkar tillämpningen av förordningen om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 samt det interinstitutionella avtalet av den …/… mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. EIT:s ekonomiska bidrag till KI-grupperna ska tillhandahållas inom denna finansieringsram.”

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Bilagan – avsnitt 1 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska beakta balansen mellan erfarenheter från högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv och de ska också ta hänsyn till könsfördelningen och en bedömning av de olika miljöerna för innovation, forskning och högre utbildning i unionen.

 

Kommissionen ska beakta balansen mellan erfarenheter från högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv och också ta hänsyn till könsfördelningen och det bredare deltagandet från de olika miljöerna för innovation, forskning och högre utbildning i unionen.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Bilagan – avsnitt 1 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska utnämna ledamöterna och informera Europaparlamentet och rådet om urvalsarbetet och den slutliga utnämningen av dessa styrelseledamöter.

Kommissionen ska utnämna ledamöterna efter att ha informerat Europaparlamentet och rådet om urvalsarbetet och den slutliga utnämningen av dessa styrelseledamöter. Innan kommissionen gör sådana utnämningar får parlamentet och rådet yttra sig om kandidaterna.

Motivering

För att garantera insyn i urvalsarbetet när det gäller styrelsen.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Bilagan – avsnitt 1 – punkt 2 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska avskeda den eller de ledamöter i styrelsen som inte utför sitt uppdrag i enlighet med unionens intressen. Avskedandet ska ske på grundval av ett yttrande från Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Bilagan – avsnitt 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelseledamöterna ska handla i EIT:s intresse och främja dess mål, uppdrag, identitet och enhetlighet på ett oberoende sätt.

Styrelseledamöterna ska handla i EIT:s intresse och främja dess mål, uppdrag, identitet, oberoende och enhetlighet på ett oberoende, insynsvänligt och opartiskt sätt.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Bilagan – avsnitt 2 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

o) besluta om EIT:s språkordning med beaktande av gällande principer om flerspråkighet och de praktiska krav dess verksamhet ställer.

o) se till att EIT följer gällande principer om flerspråkighet.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Bilagan – avsnitt 2 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

p) främja EIT internationellt, för att öka dess attraktionskraft och göra det till ett organ i världsklass för högsta kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation.

p) främja EIT internationellt, för att öka dess attraktionskraft för vetenskapen, den akademiska världen och, i synnerhet, näringslivet och göra det till ett organ i världsklass för högsta kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Bilagan – avsnitt 2 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

pa) främja unionen genom EIT.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Bilagan – avsnitt 4 – punkt 3 – led m (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

m) se till att det finns en god kommunikation med EU-institutionerna.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Bilagan – avsnitt 4 – punkt 3 – led n (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

n) handla i EIT:s intresse och främja dess mål, uppdrag, identitet, oberoende och enhetlighet på ett oberoende, insynsvänligt och opartiskt sätt.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga Ia

 

En ej uttömmande förteckning över allmänna resultatindikatorer för övervakning av KI-grupperna

 

Bidrag:

 

a) fördelning av partnerbidragen (in natura och i likvida medel) till den årliga budgeten,

 

b) fördelning av budgeten utifrån verksamhetstyp (forskning, utbildning, innovation, indirekta kostnader).

 

Resultat och inverkan:

 

a) Antalet utarbetade läroplaner och utbildade studenter,

 

b) antalet forskningsprojekt och publikationer,

 

c) antalet deltagande företag, däribland andelen små och medelstora företag, forskningsinstitut och universitet,

 

e) antalet patent som beviljats per investerad euro och antalet patent som överförts,

 

g) antalet avknoppningsföretag som bildats,

 

h) antalet innovationsverksamheter som inletts vid deltagande företag.”

  • [1]  EUT C 181, 21.6.2012, s. 122.

MOTIVERING

Inledning

För att Europa ska återhämta sig från de många aktuella kriserna måste det hitta sätt att utveckla sin innovationskapacitet, i syfte att hitta hållbara och effektiva lösningar för de samhällsutmaningar som konstateras i Horisont 2020, men också för att skapa sysselsättning och värde.

Europeiska institutet för innovation och teknik inrättades 2008 inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning i syfte att stärka EU:s innovationskapacitet.

EIT är EU:s första försök att integrera de tre sidorna av kunskapstriangeln (högre utbildning, forskning och innovation). EIT:s verksamhet inleddes under 2010 med ett bidrag från EU på 309 miljoner euro för perioden 2008–2013.

Genom verksamheten inom ramen för kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupper), främjar EIT ett närmare samspel mellan universitet, forskningscentrum och företag i syfte att täppa till tomrummet mellan forskning, utbildning och näringsverksamhet för att stärka EU:s innovationskapacitet.

Tre KI-grupper har varit aktiva sedan 2010 (Climate-KIC, EIT ICT Labs och KIC InnoEnergy) med 16 ”samlokaliserade centrum” (co-location centres) i 12 EU-länder och med deltagande av över 200 partner.

Erfarenheterna av KI-grupperna hittills är att antalet deltagare har ökat (däribland från industrin) och att de haft en god hävstångseffekt, gett upphov till effektiviseringseffekter och redan uppvisat konkreta resultat (i form av utbildade studenter och nystartade företag).

Kommissionens förslag

Kommissionen föreslår att en budget på omkring 3 miljarder euro ska avsättas för EIT och att initiativet ska införlivas i Horisont 2020-programmet. Budgeten ska tilldelas i två faser: anslagen i den första fasen ska finansiera konsolideringen av de befintliga KI-grupperna och användas för att inrätta tre nya KI-grupper under 2014, och anslagen i den andra fasen ska tilldelas efter en översyn i slutet av 2017, i syfte att fortsätta verksamheten i de nya KI‑grupperna och inrätta ytterligare tre nya KI-grupper.

Kommissionens förslag till ändring av EIT-förordningen förtydligade ytterligare räckvidden för EIT:s bidrag till KI-grupperna, kriterierna för gruppernas inrättande och principerna för gruppernas utvärdering, varaktighet och avveckling.

I det strategiska innovationsprogram (som ska antas i ett enskilt dokument) som åtföljer EIT‑förordningen redogörs å andra sidan för EIT-prioriteringarna för perioden 2014–2020, samt för arbetsprogrammet och bestämmelserna för EIT:s verksamhet och finansieringen av KI-grupperna.

Föredragandens ståndpunkt

1. EIT:s budget och syften

EIT har hittills varit ett framgångsrikt och lovande instrument för att utöva innovationsinriktad verksamhet på ett genomgripande och okomplicerat sätt, med deltagande av den privata och offentliga sektorn och universitetspartner i en dynamisk innovationsprocess.

Jämfört med andra former av offentlig-privata partnerskapsinitiativ ger sammankopplingen av forskning och innovation med utbildning också EIT ett mervärde som andra initiativ för närvarande saknar.

Föredraganden stöder därför den gradvisa ökningen av budgeten under perioden 2014–2020 i enlighet med kommissionens förslag, samt inrättandet av nya KI-grupper.

De nya KI-grupperna bör inrättas på prioriterade områden inom Horisont 2020 och i synnerhet inom ramen för pelarna ”samhällsutmaningar” och ”ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik”.

Det är på dessa områden som EU måste göra ansträngningar för att hitta och genomföra innovativa lösningar och främja näringslivsinitiativ.

Föredraganden stöder förslaget till en halvtidsutvärdering av EIT i syfte att bedöma dess resultat, men det finns samtidigt inget särskilt skäl med avseende på Horisont 2020 till att EIT inte skulle kunna genomgå samma bedömning som andra delar av Horisont 2020‑programmet.

2. Principer för urval av KI-grupper

Föredraganden anser inte att det bör föreskrivas vilka ämnesområden KI-grupperna bör omfatta och hur många KI-grupper EIT bör inrätta.

Infasningen och prioriteringen av de nya KI-grupper som för närvarande föreslagits av kommissionen är inte tillräckligt välmotiverade. Andra ämnesområden kan bedömas vara lika viktiga eller lovande som de som föreslagits.

Föredraganden föreslår att urvalet av KI-grupper i stället bör vara föremål för ett öppet, insynsvänligt och konkurrensinriktat förfarande. Med utgångspunkt i det förslag som lagts fram bör EIT inrätta så många KI-grupper som anslagen tillåter, under förutsättning att de uppfyller urvals- och kvalitetskriterierna och att deras räckvidd omfattas av prioriteringarna i Horisont 2020.

Inom ramen för urvalsförfarandet bör EIT också beakta att vissa KI-grupper inte nödvändigtvis är lika kapitalintensiva som andra.

3. Principer för finansiering av KI-grupper

Konkurrensinriktad översynsmekanism

Liksom redan inletts under 2012 inom ramen för EIT bör KI-grupperna årligen konkurrera om den tillgängliga budgeten. Detta skulle säkerställa att endast de mest lovande och värdefulla projekten i praktiken skulle finansieras, vilket skulle göra det möjligt att undvika den potentiella exceptionella effekten med på förhand fastställd tilldelning av anslag.

De årliga bidragen skulle bygga på utvärderingen av KI-gruppernas årliga verksamhetsplaner, målsättningar, uppnådda resultat och vidare potential.

Föredraganden föreslår att principerna för konkurrensinriktad tilldelning av anslag bör införlivas i förordningen.

Hävstångseffekt

EIT har hittills bidragit med omkring 25 procent av KI-gruppernas budget, och 75 procent har kommit från offentliga eller privata partner (däribland partnernas egna medel, offentlig finansiering från medlemsstaterna, medel från andra EU-initiativ som exempelvis FP7 och strukturfonderna och i framtiden Horisont 2020).

Föredraganden föreslår att denna princip ska införlivas i förordningen.

Det finns vidare ett behov av att förhindra att synergieffekten i och med EIT undergrävs genom alltför omfattande användning av EU-medel som hävstång för andra EU-medel. Föredraganden föreslår ytterligare en tröskel, genom att högst 25 procent av EU-medlen ska komma från KI-grupperna utöver EIT:s bidrag.

Garantera varaktighet

För att garantera en varaktig finansiering på lång sikt avser kommissionen slutligen att låta KI‑grupperna själva få finansiera en del av sin verksamhet på medellång sikt. I det syftet bör utvecklingen av en strategi för finansiering vara en tydlig del av KI‑gruppernas uppgifter.

4. Programplanering, övervakning och utvärdering

Föredraganden föreslår att SIP i framtiden ska antas av styrelsen och införlivas i den framtida ramen för forskning och innovation (Horisont 2021–2018). Å andra sidan bör beslutsfattarna också få ökad insyn i antagandet av EIT:s treåriga arbetsprogram.

Under den inledande EIT-fasen ingavs det första treåriga arbetsprogrammet till parlamentet, rådet och kommissionen för synpunkter. Föredraganden anser att detta tillvägagångssätt även borde tillämpas för EIT:s kommande treåriga arbetsprogram.

Dessutom föreslås en regelbunden dialog med EIT:s direktör och Europaparlamentet vid offentliggörandet av EIT:s årsrapport.

EIT planerar dessutom att inrätta ett övervakningssystem för de fyra verksamhetsnivåerna (Horisont 2020, EIT, verksamheten mellan KI-grupperna samt i de enskilda KI-grupperna). Föredraganden föreslår att dessa principer ska införlivas i förordningen.

5. En bredare syn på innovation

Mer än tekniska lösningar

EIT:s verksamhet är i dag främst inriktad på att stödja genomförandet av tekniska och industrirelaterade lösningar. Även om sådana lösningar är nödvändiga är de långtifrån tillräckliga för att hantera de utmaningar som EU i dag står inför.

Föredraganden anser att icke-teknisk, organisatorisk och systemrelaterad innovation och innovation inom den offentliga sektorn kräver samma uppmärksamhet som teknikdrivna lösningar.

På samma sätt bör socialt entreprenörskap främjas, eftersom sociala företag ofta är mycket innovativa, genom de varor eller tjänster som de tillhandahåller eller genom sina organisationsmodeller.

Immateriella rättigheter

Mot bakgrund av att Kina håller på att bli det främsta depositionslandet för patent, måste EU utarbeta en politik för ”smarta” immateriella rättigheter som gör det möjligt för EU att göra ett avtryck.[1]

Marknadsmisslyckanden i samband med praxis för immateriella rättigheter inverkar framför allt negativt på små och medelstora företag, som exempelvis förhindras att delta i utbytet av immateriella rättigheter, vilket i allmänhet sker mellan större marknadsaktörer, och som påverkas av den rättsliga värderingen av patent.

Som det ledande EU-institutet för innovation bör EIT utarbeta och främja innovativa metoder som anpassas till de vanligaste EU-aktörerna.

EIT och KI-grupperna skulle fungera som ett ”laboratorium” för att stödja utvecklingen av olika IPR-åtgärder som kan besvara behoven och intressena inom olika sektorer och för olika aktörer inom EU, särskilt små och medelstora företag, universitet och offentliga myndigheter.

6. Styrning och deltagande

Även om KI-grupperna är innovativa och självorganiserande företagslika strukturer, bör ett antal gemensamma minimidrag fastställas för alla KI-grupper, för att garantera principerna med öppenhet, insyn och intressebalans. Detta behov är desto större med tanke på att KI‑grupperna delvis finansieras med offentliga medel.

KI-gruppernas struktur måste i synnerhet göra det möjligt för dem att utvecklas och undvika att stagnera eller bli inkrökta i sig själva. Nya partner måste kunna ansluta sig till KI-grupperna och delta i verksamheten, medan bestämmelserna om immateriella rättigheter måste ge alla aktörer samma möjligheter.

Ett utökat deltagande av nya aktörer och i synnerhet ett större deltagande av små och medelstora företag bör ingå i strategin för EIT och KI-grupperna.

KI-grupperna bör liksom planeras för EIT också inrätta ett forum inom sitt särskilda verksamhetsområde, som ska hållas en gång om året.

EIT bör också ge sämre presterande EU-regioner möjlighet att dra nytta av och delta i KI‑grupperna, särskilt de regioner som för närvarande är i störst behov av att ta sig ur krisen med hjälp av innovationer.

7. Komplementaritet med andra Horisont 2020-instrument

KI-gruppernas komplementaritet med andra åtgärder inom ramen för Horisont 2020 måste fortfarande klargöras bättre.

Det finns flera olösta frågor som rör KI-gruppernas specifika roll i det komplexa sammanhanget med EU-forskning, särskilt i samband med initiativ för gemensam programplanering, europeiska teknikplattformar, gemensamma teknikinitiativ, ERA-NET, men också i samband med Erasmus för alla, kunskapsallianser och sektorskompetensallianser och med Marie Curie‑insatser.

Föredraganden anser att kommissionen framför allt bör inleda en omfattande utvärdering av alla typer av offentlig-privata partnerskap som inrättats inom ramen för dess olika forsknings- och innovationsprogram.

Syftet bör vara att utvärdera vilka partnerskap som är mest effektiva, fastställa viktiga framgångsfaktorer och eftersträva en rationalisering och effektivisering av miljön för forskning och innovation i den framtida budgetramen.

  • [1]  År 2010 var förhållandet mellan nationella patentansökningar och det totala antalet patent 15,1 % i Europa (en stabilisering), 53,6 % i USA (en minskning), 82,1 % i Japan (en stabilisering) och 72,7 % i Kina (en kraftig ökning).

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (*) (20.9.2012)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Föredragande (*): Chrysoula Paliadeli

(*) Associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades 2008 genom en förordning från Europaparlamentet och rådet, med målet att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Detta mål ska uppnås genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. EIT:s målsättning är därför att stödja integrationen av kunskapstriangelns olika delar, det vill säga högre utbildning, forskning och innovation. Detta ska huvudsakligen ske genom institutets kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper).

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik innehåller ett antal ändringsförslag.

Dessa ändringsförslag syftar till att hantera frågor som togs upp under samrådet om EIT:s roll och funktionssätt och beaktar även det nya förslaget till strategiskt innovationsprogram för EIT för perioden 2014–2020.

Föredraganden välkomnar och ger sitt fulla stöd till kommissionens plan att ge EIT en tydlig roll i genomförandet av Horisont 2020-programmet. Denna roll ska inriktas på att fördjupa synergieffekterna mellan den akademiska världen, forskarsamhället och näringslivet, samt omfatta ett stort urval av berörda parter.

Föredraganden anser dock att mer behöver göras för att öka medvetenheten om EIT:s roll och existens.

EIT borde för sin del ytterligare uppmuntra högskolor som deltar i KI-grupperna att dela med sig av bästa praxis om vanliga frågor som kan och ofrånkomligen kommer att dyka upp under kommande år. Sådana frågor kan vara ömsesidiga erkännanden av kvalifikationer, vanliga ackrediteringsförfaranden för utbildningsbevis, undervisningsmetoder och liknande frågor.

Förslaget att inkludera nya yrkesutbildningskurser i KI-gruppernas studieverksamhet borde för närvarande inte gå utöver det som omfattas av utbildningen på forskningsnivå.

Föredraganden stödjer också planerna på att rationalisera styrelse- och administrationsstrukturen för EIT och att ytterligare tydliggöra strukturernas respektive uppgifter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I reglerna för deltagande fastställs vad som gäller för förvaltningen av immateriella rättigheter.

(4) I reglerna för deltagande fastställs vad som gäller för förvaltningen av immateriella rättigheter. EIT bör dock spela en innovativ roll i utvecklingen av verktyg för förvaltningen av immateriella rättigheter där öppenhet och utbyte främjas, så att offentliga och privata aktörer (särskilt små och medelstora företag) kan delta i forskningen och utnyttja innovationer.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) EIT bör vidare främja att medlemsstaterna ska erkänna utbildningsbevis med EIT:s kvalitetsmärkning.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) EIT bör främja tvärvetenskapliga strategier för innovation, däribland icke‑tekniska lösningar, organisatoriska strategier, nya företagsmodeller, öppen forskning och andra samarbetsstrategier.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas. Arbetssättet för EIT:s styrelse bör rationaliseras, och styrelsens och direktörens respektive roller och uppgifter bör klargöras ytterligare.

(8) Sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas och återspegla kunskapstriangelns tre sidor. Arbetssättet för EIT:s styrelse bör rationaliseras, och styrelsens, direktörens och det verkställande utskottets respektive roller och uppgifter bör klargöras ytterligare.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) KI-grupperna bör vidga sin utbildningsverksamhet genom att tillhandahålla yrkesinriktade kurser.

(10) KI-grupperna bör vidga sin utbildningsverksamhet genom att tillhandahålla yrkesinriktade kurser för studenter på forskarnivå.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Kommissionen och EIT måste samarbeta om organisation, övervakning och utvärdering av KI-grupperna för att säkerställa att de överensstämmer med EU:s system för övervakning och utvärdering.

(11) Kommissionen och EIT måste samarbeta om organisation, övervakning och utvärdering av KI-grupperna för att säkerställa att de överensstämmer med EU:s system för övervakning och utvärdering. Principerna för övervakning av KI-grupperna och EIT bör särskilt klargöras.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”högskola: en läroanstalt för högre utbildning enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr XXX/20XX om inrättande av Erasmus för alla.”

”högskola: en läroanstalt för högre utbildning enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/20XX om inrättande av Erasmus för alla.”

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. forum: ett möte för företrädare för nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning och forskning samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor.

10. forum: en plattform för företrädare för nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning och forskning, organisationer i det civila samhället samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Det ska ske genom att institutet främjar och integrerar högre utbildning, forskning och innovation av högsta standard.

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Detta ska uppnås genom synergieffekter, samarbete och integrering av högre utbildning, forskningsaktiviteter och innovation av högsta standard.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

 

2. Kommissionen ska utnämna observatörer som företräder kunskapstriangelns tre dimensioner och som deltar i de möten som hålls i styrelsen.”

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 5 – punkt 1 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Minst en gång om året sammankalla forumet för att informera om EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och bidrag till EU:s politik och mål inom innovation, forskning och utbildning. De berörda parterna ska få tillfälle att uttrycka sina åsikter.

j) Minst en gång om året sammankalla forumet för att informera om EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och bidrag till EU:s politik och mål inom innovation, forskning och utbildning. Alla berörda parter ska få tillfälle att uttrycka sina åsikter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led a

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 7 – punkt 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a. EIT ska se till att KI-grupperna väljs ut och utses i enlighet med de prioriterade områdena och tidsplanen i SIP.

1a. EIT ska se till att KI-grupperna väljs ut och utse så många KI-grupper som anslagen tillåter, på grundval av deras kvalitet och under förutsättning att de uppfyller minimikriterier för urval och tilldelning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 7 – punkt 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) I punkt 2 ska led g ersättas med följande:

 

g) beredskap för att interagera med andra organisationer och nätverk utanför KI-grupperna i syfte att utbyta god praxis och kvalitet, bland annat med sämre presterande regioner.”

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led c

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Minimivillkoret för att bilda en KI-grupp är att minst tre partnerorganisationer deltar, som är etablerade i minst tre medlemsstater. Samtliga partnerorganisationer måste vara oberoende av varandra, i enlighet med artikel 7 i reglerna för deltagande.

3. Minimivillkoret för att bilda en KI-grupp är att minst tre partnerorganisationer deltar, som är etablerade i minst tre medlemsstater. Om en av partnerorganisationerna är en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), ska EIT föreskriva särskilda bestämmelser som tar hänsyn till EGTS internationella karaktär. Samtliga partnerorganisationer måste vara oberoende av varandra, i enlighet med artikel 7 i reglerna för deltagande.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8a (nytt)

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) I artikel 8.2 ska följande led läggas till:

 

”ba) sprida bästa praxis om vanliga frågor, såsom ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och effektiva undervisningsmetoder.”

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 15 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) En årlig rapport, som ska läggas fram senast den 30 juni varje år. Rapporten ska innehålla en beskrivning av EIT:s och KI‑gruppernas verksamhet under det föregående kalenderåret och en bedömning av resultaten i förhållande till fastställda mål, indikatorer och tidsramar, de risker som är förknippade med verksamheten, resursanvändningen och EIT:s allmänna funktionssätt.

b) En årlig rapport, som ska offentliggöras senast den 30 juni varje år. Rapporten ska innehålla en beskrivning av EIT:s och KI‑gruppernas verksamhet under det föregående kalenderåret och en bedömning av resultaten i förhållande till fastställda mål, indikatorer och tidsramar, de risker som är förknippade med verksamheten, resursanvändningen och EIT:s allmänna funktionssätt. EIT:s direktör ska varje år lägga fram den årliga rapporten för Europaparlamentets behöriga utskott.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik

Referensnummer

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

13.12.2011

Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

20.4.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Chrysoula Paliadeli

2.2.2012

Behandling i utskott

25.4.2012

19.6.2012

20.6.2012

 

Antagande

19.9.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

YTTRANDE från budgetutskottet (18.9.2012)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Föredragande: Ivars Godmanis

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som specificeras i lagstiftningsförslaget bara utgör en vägledning för den lagstiftande myndigheten och att denna ram inte kan fastställas innan en överenskommelse nåtts om lagstiftningsförslaget om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 8 juni 2011 om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla1. Parlamentet upprepar att det krävs tillräckliga extraresurser i nästa fleråriga budgetram för att unionen ska kunna uppfylla de befintliga politiska prioriteringarna och de nya uppgifter som föreskrivs i Lissabonfördraget samt reagera vid oförutsedda händelser. Parlamentet påpekar att till och med en ökning av resursnivån för nästa fleråriga budgetram med minst fem procent jämfört med 2013 bara kan bidra i begränsad utsträckning till att nå unionens överenskomna mål och åtaganden och upprätthålla principen om solidaritet inom unionen. Parlamentet uppmanar rådet att, om det inte delar denna uppfattning, tydligt ange vilka av dess politiska prioriteringar eller projekt som skulle kunna överges helt och hållet trots sitt dokumenterade europeiska mervärde.

 

____________

1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag  3

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1c. Europaparlamentet erinrar dessutom om sin ståndpunkt att man inom nästa fleråriga budgetram i högre grad bör fokusera medel till områden som stimulerar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, såsom forskning och innovation i enlighet med principerna om ett europeiskt mervärde och om excellens.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla ska Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat EIT) spela en framträdande roll och bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ.

(1) Enligt Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla ska Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat EIT) spela en framträdande roll och söka bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ, särskilt flaggskeppsinitiativen Innovationsunion och Unga på väg.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) EIT kommer även att dra till sig betydande privata medel till sin verksamhet och på så vis stärka EU:s innovationskapacitet.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Effekterna av unionens EIT‑finansiering bör maximeras genom att mobilisera, samla och utnyttja offentliga och privata ekonomiska resurser.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade KI‑grupperna) bör fastställas, liksom var KI-gruppernas medel ska komma ifrån.

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade KI‑grupperna) bör fastställas, liksom var KI-gruppernas medel ska komma ifrån. EIT bör skapa större synergieffekter och största möjliga komplementaritet med strukturfonderna.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) KI-grupperna bör sträva efter synergieffekter med relevanta EU-initiativ.

(12) KI-grupperna bör sträva efter synergieffekter med relevanta EU-initiativ. Dessa synergieffekter bör inte äventyra principen om högkvalitativ forskning, innovation och utbildning som EIT bör sträva efter.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Unionens och medlemsstaternas utgifter för forskning, innovation och utbildning bör samordnas bättre för att garantera komplementaritet, bättre effektivitet och synlighet, samt för att förbättra budgetsynergieffekterna.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Spetskompetens bör vara den främsta drivkraften hos EIT som helhet, samtidigt som deltagandet breddas i syfte att stimulera spetskompetens inom Europa, bland annat genom idén om en ”spetsforskningsstege”, för att uppmuntra till deltagande från starka enheter med gryende spetskompetens.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Kriterierna och förfarandena för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet bör antas av EIT innan urvalsprocessen av KI-grupper inleds.

(14) Kriterierna och förfarandena för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet bör antas av EIT innan urvalsprocessen av KI-grupper inleds, varvid det är av största betydelse att förenklingsåtgärder införs.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Det är viktigt att garantera sund ekonomisk förvaltning av EIT och att genomförandet av KI-grupperna sker på det effektivaste och användarvänligaste sättet.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 18 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Kommissionen bör stärka sin roll när det gäller att övervaka genomförandet av vissa aspekter av EIT:s verksamhet.

(18) Kommissionen bör stärka sin roll när det gäller att övervaka genomförandet av vissa aspekter av EIT:s verksamhet. Kommissionen bör årligen kontrollera genomförandet av programmet med hjälp av nyckelindikatorer för utvärdering av resultat och effekter. Dessa indikatorer, inklusive relevanta referensnivåer, bör utgöra minimum för att utvärdera i vilken utsträckning som EIT:s mål har uppnåtts.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) EIT:s verksamhet bör garantera största möjliga transparens, ansvarsskyldighet och demokratisk kontroll av medel från unionsbudgeten, särskilt vad gäller deras bidrag, både de förväntade och uppnådda, till att nå unionens mål.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10. forum: ett möte för företrädare för nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning och forskning samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor.”

”10. forum: ett möte för företrädare för nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning och forskning, klusterorganisationer, det civila samhällets organisationer, samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Det ska ske genom att institutet främjar och integrerar högre utbildning, forskning och innovation av högsta standard. EIT:s allmänna mål, särskilda mål och resultatindikatorer för perioden 2014–2020 fastställs i Horisont 2020”.

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Det ska ske genom att institutet främjar och integrerar högre högkvalitativ utbildning, forskning och innovation. EIT:s allmänna mål, särskilda mål och resultatindikatorer för perioden 2014–2020 fastställs i Horisont 2020”.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 7a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EIT ska anordna kontinuerlig övervakning och återkommande oberoende utvärderingar av varje KI-grupps resultat och effekt, på grundval av prestandaindikatorer och i samarbete med kommissionen.

EIT ska anordna kontinuerlig övervakning och återkommande oberoende utvärderingar av varje KI-grupps resultat och effekt, på grundval av prestandaindikatorer och i samarbete med kommissionen. Dessa indikatorer, inklusive relevanta referensnivåer, ska utgöra ett minimum för att utvärdera i vilken utsträckning som EIT:s mål har uppnåtts. För att förbättra utdelningen av EIT:s resultat bör KI-gruppernas verksamhet ha en mätbar inverkan på grundandet av hållbara, innovativa nystartade företag och avknoppningar, särskilt genom att man stöder nätverkande och företagande bland dem som genomgått EIT:s utbildning och erhållit EIT:s examensbevis.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 15

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Finansieringsramen från Horisont 2020 för genomförandet av denna förordning under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2020 ska vara 3,182 230 miljarder euro. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetramen. EIT:s ekonomiska bidrag till KI-grupperna ska tillhandahållas inom denna finansieringsram.

I enlighet med punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den .../... mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning ska finansieringsramen från Horisont 2020 för genomförandet av denna förordning under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2020 vara högst 3,182 230 miljarder euro. Detta belopp ska utgöra den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten utan att det påverkar tillämpningen av förordningen om den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 samt det interinstitutionella avtalet av den .../... mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. EIT:s ekonomiska bidrag till KI-grupperna ska tillhandahållas inom denna finansieringsram.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik

Referensnummer

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

13.12.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ivars Godmanis

6.2.2012

Antagande

6.9.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Luigi Berlinguer

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (13.7.2012)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik
(COM(2011)0817 – C7‑0467/2011 – 2011/0384(COD))

Föredragande: Alajos Mészáros

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades genom förordning (EG) nr 294/2008 med målet att stärka EU:s innovationsförmåga. Institutet utgör EU:s första försök att integrera högre utbildning, forskning och innovation i den så kallade kunskapstriangeln. Integreringen kommer i första hand att ske genom kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade KI-grupperna), där företrädare för organisationer möts och arbetar långsiktigt med samhällsutmaningar. EIT inledde sin verksamhet 2010 och har sitt säte i Budapest.

Kommissionen lägger nu fram ändringar till EIT-förordningen. De föreslagna ändringarna bygger på erfarenheter från inledningsskedet, rekommendationerna i rapporterna från den externa utvärderingen samt breda samråd med EIT:s berörda parter. Denna ändringsförordning har också ett mycket nära samband med förslaget till EIT:s strategiska innovationsprogram (SIP), som bygger på förslaget från EIT:s styrelse.

Föredraganden inriktar sig i sitt yttrande i huvudsak på följande aspekter:

Förbättring av EIT:s ledningsstruktur och dialogen med EU:s institutioner

Erfarenheten visar att sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas. Särskilt styrelsens och direktörens respektive uppgifter bör klargöras ytterligare. Styrelsen och direktören måste alltid handla i enlighet med EIT:s intressen och på ett oberoende och opartiskt sätt. Föredraganden betonar vikten av att på ett lämpligt sätt engagera EU-institutionerna när EIT:s arbetsprogram fastställs.

Utvidgat deltagandet från alla medlemsstater och främjande av synergier i EIT:s uppbyggnad till fördel för i synnerhet små och medelstora företag

Öppenhet, insyn och en avvägning av intressen måste vara de grundprinciper på vilka ledningen vilar, och därför bör en del av KI-gruppernas tillväxtstrategi utgöras av ett utvidgat deltagande i hela EU från nya deltagare som medför nya idéer, och i synnerhet ett ökat deltagande från små och medelstora företag. Även om alla marknader inte har samma struktur är det viktigt att ge små och medelstora företag möjlighet att delta i KI-grupperna fullt ut. Offentliga företag och lokala myndigheter samt ideella organisationer bör också i tillämpliga fall ingå i KI-grupperna.

Hanteringen av immateriella rättigheter

Föredraganden anser att man i reglerna för förvaltningen av immateriella rättigheter måste se till att det finns en riktig balans mellan rättsinnehavare och användare. Reglerna bör ge vägledning och presentera modeller för främjandet av överföring och spridning av kunskap, både när det gäller KI-grupperna och i ett bredare EU‑perspektiv.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I reglerna för deltagande fastställs vad som gäller för förvaltningen av immateriella rättigheter.

(4) I reglerna för deltagande fastställs vad som gäller för förvaltningen av immateriella rättigheter och spridning av resultat, varvid den rätta balansen mellan rättsinnehavare och användare måste säkerställas. Europeiska kommissionen bör i samråd med EIT ge vägledning om innovativa immaterialrättsliga modeller som främjar överföring och spridning av kunskap, både när det gäller kunskaps- och innovationsgrupperna och i ett bredare EU-perspektiv.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) EIT bör ha ett nära samarbete med små och medelstora företag för att se till att dessa deltar aktivt i KI-gruppernas verksamhet. Offentliga företag och lokala myndigheter samt ideella organisationer bör också i tillämpliga fall ingå i KI‑grupperna.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade KI‑grupperna) bör fastställas, liksom var KI-gruppernas medel ska komma ifrån.

(7) EIT:s bidrag till kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade KI‑grupperna) bör fastställas, liksom var KI-gruppernas medel ska komma ifrån. EU-finansiering bör framför allt betraktas som en hävstång för att uppmuntra KI-grupperna att söka andra källor till privat eller offentlig finansiering, och EU-institutionerna bör framöver överväga att göra en granskning av hur EU-finansieringen används som hävstång.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas. Arbetssättet för EIT:s styrelse bör rationaliseras, och styrelsens och direktörens respektive roller och uppgifter bör klargöras ytterligare.

(8) Sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas. Arbetssättet för EIT:s styrelse bör rationaliseras, och styrelsens och direktörens respektive roller och uppgifter bör klargöras ytterligare. Styrelsen och direktören måste handla i enlighet med EIT:s intressen och på ett oberoende, opartiskt och insynsvänligt sätt.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) I EIT:s treåriga arbetsprogram bör man beakta kommissionens yttrande om EIT:s särskilda mål enligt Horisont 2020 och institutets komplementaritet med EU:s politikområden och instrument.

I EIT:s treåriga arbetsprogram bör man beakta kommissionens, Europaparlamentets och rådets yttranden om EIT:s särskilda mål enligt Horisont 2020 och institutets komplementaritet med EU:s politikområden och instrument. Dessa EU-institutioner bör involveras på lämpligt sätt när detta program inrättas.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led c

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 2 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. forum: ett möte för företrädare för nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning och forskning samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor.

10. forum: ett möte för företrädare för nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning och forskning samt andra berörda parter från det civila samhället och från kunskapstriangelns alla sidor.

Motivering

Ändring till följd av punkt 10 såsom den införts i kommissionens förslag 2011/0384(COD).

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Institutet ska göra detta genom att främja och integrera högre utbildning, forskning och innovation av högsta standard.

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Institutet ska göra detta genom att främja och integrera högre utbildning, forskning, innovation och företagande av högsta standard.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 5 – punkt 1 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Minst en gång om året sammankalla forumet för att informera om EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och bidrag till EU:s politik och mål inom innovation, forskning och utbildning. De berörda parterna ska få tillfälle att uttrycka sina åsikter.

j) Minst en gång om året sammankalla forumet för att informera om EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och bidrag till EU:s politik och mål inom innovation, forskning och utbildning. Alla berörda parter ska få tillfälle att uttrycka sina åsikter.

Motivering

Ändring till följd av punkt 10 såsom den införts i kommissionens förslag 2011/0384(COD).

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6 – led d

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 7 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Majoriteten av de partnerorganisationer som bildar en KI-grupp ska vara etablerade i medlemsstaterna. Minst en högskola och minst ett privat företag ska ingå i varje KI‑grupp.

4. Majoriteten av de partnerorganisationer som bildar en KI-grupp ska vara etablerade i medlemsstaterna. Varje KI-grupp ska vara sammansatt av minst en högskola och minst en privat enhet.

Motivering

Ändring till följd av punkt 10 såsom den införts i kommissionens förslag 2011/0384(COD).

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 294/2008

Artikel 15 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som ska grundas på SIP, när det har antagits, och som ska innehålla en redogörelse för EIT:s och KI-gruppernas huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor. Det ska också innehålla lämpliga indikatorer för övervakningen av KI‑gruppernas och EIT:s verksamhet. EIT ska lämna in det preliminära rullande treåriga arbetsprogrammet till kommissionen senast den 31 december varje år N-2. Kommissionen ska lämna ett yttrande inom tre månader rörande EIT:s särskilda mål som de fastställs i Horisont 2020 samt hur dessa stämmer överens med EU:s politikområden och instrument. EIT ska ta vederbörlig hänsyn till kommissionens yttrande, och om EIT inte instämmer ska det motivera sin åsikt. EIT ska överlämna det slutliga arbetsprogrammet till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén för kännedom.

a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som ska grundas på SIP, när det har antagits, och som ska innehålla en redogörelse för EIT:s och KI-gruppernas huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor, samt ta hänsyn till varje KI-grupps ekonomiska bärkraft. Det ska också innehålla lämpliga indikatorer för övervakningen av KI gruppernas och EIT:s verksamhet. EIT ska lämna in det preliminära rullande treåriga arbetsprogrammet till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast den 31 december varje år N-2. Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska lämna ett yttrande inom tre månader rörande EIT:s särskilda mål som de fastställs i Horisont 2020 samt hur dessa stämmer överens med EU:s politikområden och instrument. EIT ska ta vederbörlig hänsyn till dessa yttranden, och om EIT inte instämmer ska det motivera sin åsikt. EIT ska överlämna det slutliga arbetsprogrammet till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén för kännedom.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Bilaga – avsnitt 1 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska beakta balansen mellan erfarenheter från högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv och de ska också ta hänsyn till könsfördelningen och en bedömning av de olika miljöerna för innovation, forskning och högre utbildning i unionen.

Kommissionen ska beakta balansen mellan erfarenheter från högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv och de ska också ta hänsyn till könsfördelningen och det bredare deltagandet från de olika miljöerna för innovation, forskning och högre utbildning i unionen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Bilaga – avsnitt 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Styrelseledamöterna ska handla i EIT:s intresse och främja dess mål, uppdrag, identitet och enhetlighet på ett oberoende sätt.

4. Styrelseledamöterna ska handla i EIT:s intresse och främja dess mål, uppdrag, identitet, oberoende och enhetlighet på ett oberoende, insynsvänligt och opartiskt sätt.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Bilaga – avsnitt 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) med kommissionens godkännande fastställa lämpliga arvoden för ledamöter i styrelsen och i det verkställande utskottet, som ska vara jämförbara med liknande arvoden i medlemsstaterna

g) med kommissionens godkännande fastställa lämpliga arvoden för ledamöter i styrelsen och i det verkställande utskottet,

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Bilaga – avsnitt 2 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

p) främja EIT internationellt, för att öka dess attraktionskraft och göra det till ett organ i världsklass för högsta kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation.

(p) främja EIT internationellt, för att öka dess attraktionskraft för vetenskapen, den akademiska världen och särskilt för näringslivet och göra det till ett organ i världsklass för högsta kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Bilaga – avsnitt 4 – punkt 3 – led m (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

m) se till att det finns en sund kommunikation med EU-institutionerna,

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Bilaga – avsnitt 4 – punkt 3 – led n (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

n) handla i EIT:s intresse och främja dess mål, uppdrag, identitet, oberoende och enhetlighet på ett oberoende, insynsvänligt och opartiskt sätt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik

Referensnummer

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

13.12.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Alajos Mészáros

19.12.2011

Behandling i utskott

30.5.2012

19.6.2012

 

 

Antagande

10.7.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 294/2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik

Referensnummer

COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Framläggande för parlamentet

30.11.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

CULT

13.12.2011

JURI

13.12.2011

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

19.1.2012

 

 

 

Associerat/associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

20.4.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Philippe Lamberts

20.1.2012

 

 

 

Behandling i utskott

23.1.2012

18.6.2012

17.9.2012

8.10.2012

Antagande

28.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Alexandra Thein

Ingivande

7.12.2012