Postup : 2011/0430(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0404/2012

Predkladané texty :

A7-0404/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2013 - 3
CRE 13/06/2013 - 3

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0275

SPRÁVA     ***I
PDF 1107kWORD 818k
7.12.2012
PE 492.922v02-00 A7-0404/2012

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

(COM(2011)0877 – C7‑0502/2011 – 2011/0430(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Ivailo Kalfin

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

(COM(2011)0877 – C7‑0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0877),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0502/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 2012(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre právne veci (A7–0404/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Citácia 5a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

so zreteľom na stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov1,

 

______________

 

1 Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 18. apríla 2012 k balíku otvoreného prístupu k údajom Európskej komisie vrátane návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Údaje a informácie, ktoré poskytli vlády členských štátov, verejný sektor a inštitúcie a orgány Únie, predstavujú široký, rôznorodý a cenný súbor zdrojov, ktorý môže priniesť úžitok znalostnej ekonomike.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Politika otvoreného prístupu k údajom, v rámci ktorej sa podporuje široká dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely so žiadnymi alebo len minimálnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami, môže zohrať významnú úlohu pri naštartovaní vývoja nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií. Predpokladom sú však v celej Únii rovnaké podmienky pre všetkých vzhľadom na oprávnenie opakovaného použitia dokumentov, ktoré sa nedajú dosiahnuť, ak sa spoľahneme len na rozličné pravidlá a praktiky členských štátov alebo dotknutých verejných orgánov.

(2) Politika otvoreného prístupu k údajom, v rámci ktorej sa podporuje široká dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely so žiadnymi alebo len minimálnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami a ktorá podporuje pohyb informácií nielen v záujme hospodárskych subjektov, ale aj občanov, ako aj voľný pohyb osôb vnútri Únie s náležitým ohľadom na základné práva v každom prípade, môže zohrať významnú úlohu pri naštartovaní vývoja nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií, stimulovania hospodárskeho rastu a podpory sociálnej angažovanosti. Predpokladom sú však v celej Únii rovnaké podmienky pre všetkých vzhľadom na oprávnenie opakovaného použitia dokumentov, ktoré sa nedajú dosiahnuť, ak sa spoľahneme len na rozličné pravidlá a praktiky členských štátov alebo dotknutých verejných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Povolenie opakovane použiť dokumenty v držbe subjektu verejného sektora znamená pridanú hodnotu pre používateľov, konečných používateľov spoločnosť vo všeobecnosti, a v mnohých prípadoch aj pre samotný verejný subjekt, pretože používatelia a koneční používatelia mu poskytujú spätnú väzbu, na základe ktorej môže zlepšovať kvalitu zhromažďovaných informácií.

(3) Povolenie opakovane použiť údaje a dokumenty v držbe subjektu verejného sektora znamená pridanú hodnotu pre používateľov, konečných používateľov, spoločnosť vo všeobecnosti a pre samotný verejný subjekt, pretože sa tým presadzuje transparentnosť a používatelia a koneční používatelia poskytujú subjektu spätnú väzbu, na základe ktorej môže zlepšovať kvalitu zhromažďovaných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Smernica 2003/98/ES neukladá povinnosť umožniť opakované použitie dokumentov. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie zostáva na členských štátoch alebo príslušnom subjekte verejného sektora. Smernica zároveň vychádza z vnútroštátnych pravidiel regulujúcich prístup k dokumentom. Niektoré členské štáty jednoznačne prepojili právo na opakované použitie s právom na prístup, takže vo všeobecnosti sa všetky dostupné dokumenty môžu opakovane použiť. V iných členských štátoch je prepojenie týchto dvoch súborov pravidiel menej jasné, čo spôsobuje právnu neistotu.

(6) Smernica 2003/98/ES neposkytuje dôvod pre uloženie povinnosti členským štátom umožniť prístup k dokumentom verejného sektora a ich opakované použitie. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie zostáva na členských štátoch alebo príslušnom subjekte verejného sektora. Smernica len zjednocuje podmienky, za ktorých sa dokumenty sprístupňujú na opakované použitie. Smernica zároveň vychádza z vnútroštátnych pravidiel regulujúcich prístup k dokumentom. Niektoré členské štáty jednoznačne prepojili právo na opakované použitie s právom na prístup, zatiaľ čo iné členské štáty na základe právnych predpisov oddeľujú právo na opakované použitie informácií od vnútroštátnych predpisov o prístupe k informáciám a o slobodnom prístupe k informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Mala by sa stanoviť povinnosť, aby na opakované použitie bolo možné poskytnúť všetky všeobecne dostupné dokumenty, ku ktorým nie je na základe prístupových režimov v členských štátoch obmedzený prístup, a súčasne je potrebné v plnom súlade s právnymi predpismi Únie na ochranu údajov zabezpečiť dodržiavanie zásady subsidiarity a ochranu súkromia a osobných údajov na úrovni Únie vrátane prípadov cezhraničného opakovaného použitia údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6b) Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa prístupu k dokumentom verejného sektora sú založené na transparentnosti a slobodnom prístupe k informáciám. V niektorých prípadoch je však toto právo obmedzené, a to napríklad na osoby s osobitným záujmom o tieto dokumenty alebo v prípadoch, keď dokumenty obsahujú citlivé informácie týkajúce sa napr. vnútroštátnej alebo verejnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6c) Smernica 2003/98/ES neukladá členským štátom povinnosť digitalizovať existujúci analógový materiál alebo ho sprístupňovať v otvorenom formáte. Subjekty verejného sektora môžu samy rozhodnúť, kedy a za akých podmienok budú údaje digitalizované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6d) Smernica 2003/98/ES sa vzťahuje na dokumenty, ktorých poskytovanie patrí do rozsahu úloh vo verejnom záujme, ktoré príslušným subjektom verejného sektora ukladá zákon alebo iné záväzné právne predpisy v dotknutom členskom štáte. Túto verejnú úlohu by malo byť možné vymedziť pre príslušné subjekty všeobecne alebo od prípadu k prípadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Smernicou 2003/98/ES by sa preto členským štátom mala uložiť jednoznačná povinnosť sprístupniť všetky všeobecne dostupné dokumenty na opakované použitie. Takáto povinnosť predstavuje obmedzenie práv duševného vlastníctva autora dokumentu, a preto by sa rozsah prepojenia medzi právom na prístup a právom na použitie mal obmedziť na minimum nevyhnutné na dosiahnutie cieľov sledovaných zavedením tejto povinnosti. V tomto ohľade a vzhľadom na právne predpisy Únie a členských štátov, ako aj na medzinárodné povinnosti Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), by dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES. Ak je tretia strana pôvodným vlastníkom dokumentu v držbe knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, ktorý je ešte chránený právom duševného vlastníctva, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

(7) Smernicou 2003/98/ES by sa preto členským štátom mala uložiť všeobecná povinnosť stanoviť, že všeobecne dostupné dokumenty môžu byť opakovane použiteľné, a v budúcnosti generovať všetky takéto dokumenty tak, aby bolo možné ich opakované použitie, pričom treba rešpektovať zásadu subsidiarity. Takáto povinnosť predstavuje obmedzenie práv duševného vlastníctva autora dokumentu, a preto by sa rozsah prepojenia medzi právom na prístup a právom na použitie mal obmedziť na minimum nevyhnutné na dosiahnutie cieľov sledovaných zavedením tejto povinnosti. V tomto ohľade a vzhľadom na právne predpisy Únie a členských štátov, ako aj na medzinárodné povinnosti Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), by dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES. Ak je tretia strana pôvodným vlastníkom dokumentu v držbe knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, ktorý je ešte chránený právom duševného vlastníctva, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Dokumenty, pri ktorých dedičské práva zanikli a ktoré v dôsledku toho vstupujú do verejnej domény, predstavujú veľmi významnú časť zbierok knižníc, archívov a múzeí a mali by byť prioritou digitalizačných kampaní; treba preto dbať na to, aby táto digitalizácia neviedla k zmene ich právneho štatútu. Treba zabezpečiť prístup k týmto údajom a ich opakované použitie, aby sa rešpektovalo základné právo na prístup ku kultúre, informáciám a vzdelávaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Vyhľadávanie, digitalizácia a prezentácia kultúrnych aktív sú dôležité úlohy slúžiace na zabezpečenie prístupu všetkých ku kultúre, informáciám a vzdelávaniu. Dôležité je teda zvoliť rozumné využívanie kultúrnych aktív, ktoré uľahčuje prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že kultúrne aktíva sa odlišujú od ostatných hospodárskych aktív a že ich treba chrániť pred nadmernou komercializáciou. Orgány verejnej správy by mali podporiť kultúrne inštitúcie, ktoré sú predmetom tejto smernice, a to zriadením verejných fondov na digitalizáciu a šírenie údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Rozsah uplatňovania smernice sa rozširuje na knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy. Smernica sa nevzťahuje na iné kultúrne inštitúcie, ako sú opery, balety alebo divadlá vrátane archívov, ktoré sú súčasťou týchto inštitúcií.

(10) Rozsah uplatňovania smernice sa rozširuje na knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá, verejné orgány, ktoré spravujú archeologické a kultúrne ustanovizne a archívy, pričom podporuje „virtualizáciu“ historických pamiatok s cieľom uľahčiť prístup k týmto informáciám. Smernica sa nevzťahuje na výskumné alebo vzdelávacie zariadenia, alebo iné kultúrne inštitúcie, ako sú opery, balety alebo divadlá vrátane archívov, ktoré sú súčasťou týchto inštitúcií, ani na subjekty verejnoprávneho vysielania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Keďže opakované použitie dokumentov, ktoré sú vo vlastníctve knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, má významný spoločenský a hospodársky potenciál pre kultúrne a kreatívne odvetvia i spoločnosť v dôsledku rozšírenia fondov projektu Europeana, mala by sa podporovať prebiehajúcu digitalizáciu zbierok európskeho kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10b) Pokiaľ ide o opis, digitalizáciu a prezentáciu kultúrnych zbierok, existuje medzi knižnicami (vrátane univerzitných knižníc), múzeami, archívmi a súkromnými partnermi množstvo dohôd o spolupráci, v rámci ktorých subjekty verejného sektora udeľujú svojim partnerom exkluzívne prístupové práva a práva na komerčné využívanie. V praxi sa ukázalo, že tieto verejno-súkromné partnerstvá umožňujú zmysluplné využívanie kultúrnych zbierok a zároveň urýchľujú sprístupňovanie kultúrneho dedičstva verejnosti. Smernica 2003/98/ES by preto nemala vylučovať uzavretie dohôd o udelení výhradných práv. Okrem toho by kultúrne inštitúcie mali mať možnosť slobodne si zvoliť partnerov, s ktorými chcú spolupracovať, pod podmienkou, že bude dodržaná zásada transparentnosti a nediskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10c) Inštitúcie a orgány Únie by mali ísť príkladom, pokiaľ ide o opakované používanie informácií verejného sektora, a tak pretransformovať informačný manažment v celom verejnom sektore, presadzovať osvedčené postupy a rozvíjať inovatívne technologické riešenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 10d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10d) Určité osobné údaje obsiahnuté v archívnych dokumentoch, na ktoré sa vzťahuje zákaz akejkoľvek diskriminácie, by mali byť vyňaté z pôsobnosti smernice 2003/98/ES alebo v prípade, ak platné právne predpisy vyžadujú ich poskytovanie, mali by byť anonymizované alebo by údaje o osobách mali byť pred každým použitím skryté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 10e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10e) Údaje vo vlastníctve vzdelávacích a výskumných inštitúcií by mali ostať mimo pôsobnosti smernice 2003/98/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na uľahčenie opakovaného použitia by subjekty verejného sektora mali sprístupňovať dokumenty v strojovo čitateľnom formáte a ak je to možné a vhodné, spolu s ich metaúdajmi vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

(11) Na uľahčenie opakovaného použitia by subjekty verejného sektora mali sprístupňovať dokumenty v otvorenom formáte a ak je to možné a vhodné, spolu s ich metaúdajmi vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Dokument je v strojovo čitateľnom formáte, ak ide o súbor vo formáte štruktúrovanom tak, že z neho môže softvérová aplikácia ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať relevantné údaje. Údaje zakódované v súboroch, ktoré sú štruktúrované v strojovo čitateľnom formáte, sú strojovo čitateľné údaje. Strojovo čitateľné formáty môžu, ale nemusia existovať ako formálne otvorené štandardy. Členské štáty by v náležitých prípadoch mali nabádať k použitiu otvorených, strojovo čitateľných formátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ak sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, mala by sa výška poplatkov obmedziť na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii a šírení dokumentov, s výnimkou osobitne opodstatnených prípadov zodpovedajúcich objektívnym, transparentným a overiteľným kritériám. Mala by sa predovšetkým zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré pokrývajú podstatnú časť svojich prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom svojej verejnej úlohy pomocou využívania svojich práv duševného vlastníctva. Dôkazové bremeno v otázke, či sú poplatky založené na nákladoch a či spĺňajú príslušné limity, by mal znášať subjekt verejného sektora, ktorý opakované použitie spoplatňuje.

(12) Ak sa umožnenie opakovaného použitia dokumentov a ich poskytovanie spoplatňuje, mala by sa výška poplatkov v zásade obmedziť na hraničné náklady vzniknuté pri reprodukcii, poskytovaní a formátovaní, ktoré podporí ich interoperabilitu, a šírení dokumentov, s výnimkou osobitne opodstatnených prípadov zodpovedajúcich objektívnym, transparentným a overiteľným kritériám. Mala by sa však predovšetkým zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré musia pokryť podstatnú časť svojich nákladov súvisiacich s výkonom svojej verejnej úlohy, ako aj s bežnou prevádzkou knižníc, múzeí a archívov. Týmto subjektom verejného sektora by sa malo umožniť vyberať za opakované použitie vyššie poplatky. Tieto poplatky prekračujúce hraničné náklady by mali byť stanovené v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami a celkový príjem z poskytnutia a povolenia opakovaného použitia dokumentov by nemal prekračovať náklady na zhotovenie, reprodukciu a šírenie spolu s primeranou návratnosťou investícií. Dôkazové bremeno v otázke, či sú poplatky založené na nákladoch a či spĺňajú príslušné kritériá, by mal vždy znášať subjekt verejného sektora, ktorý opakované použitie spoplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Subjekty verejného sektora môžu v prípade, ak je to realizovateľné, pri opakovanom použití dokumentu určiť používateľovi podmienky, napríklad uvedenie zdroja. V akýchkoľvek licenciách na opakované použitie informácií verejného sektora by sa v každom prípade malo ukladať čo najmenej obmedzení. Významnú úlohu môžu v tomto ohľade takisto zohrať otvorené licencie dostupné online, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva bez technologických, finančných či zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov. Preto by členské štáty mali podporovať používanie otvorených licencií verejnej správy.

(13) Subjekty verejného sektora môžu v prípade, ak je to realizovateľné, pri opakovanom použití dokumentu určiť používateľovi podmienky, napríklad uvedenie zdroja. V akýchkoľvek licenciách na opakované použitie informácií verejného sektora by sa v každom prípade malo ukladať čo najmenej obmedzení, prednostne by sa mali obmedziť na uvedenie zdroja. Významnú úlohu by mali v tomto ohľade zohrať otvorené licencie dostupné online, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva bez technologických, finančných či zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov. Preto by členské štáty mali podporovať používanie otvorených licencií, ktoré by sa mali v Únii časom štandardizovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Správne uplatňovanie viacerých prvkov tejto smernice, napríklad opravných prostriedkov, dodržiavania zásad spoplatňovania a povinnosti podávať správy, si vyžadujú dohľad nezávislého orgánu zodpovedného za opakované použitie informácií verejného sektora. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

(14) Správne uplatňovanie viacerých prvkov tejto smernice, napríklad opravných prostriedkov, dodržiavania zásad spoplatňovania a povinnosti podávať správy, si vyžaduje preskúmanie orgánu zodpovedného za opakované použitie informácií verejného sektora. Členské štáty sú zodpovedné za to, aby túto kontrolnú úlohu uložili príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

Odôvodnenie

Zriadenie nezávislého regulačného orgánu je v rozpore s úsilím členských štátov o zníženie miery byrokracie a konsolidáciu verejných financií a zbytočne obmedzuje organizačnú právomoc členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Ciele tejto smernice, t. j. uľahčiť tvorbu informačných produktov a služieb dostupných na celom území Únie a založených na dokumentoch verejného sektora, zabezpečiť účinné cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora pre súkromné spoločnosti na účely produktov a služieb s pridanou hodnotou, ako aj obmedziť narušenia hospodárskej súťaže na trhu v Únii, nemôžu dostatočne naplniť členské štáty a vzhľadom na celoeurópsku podstatu navrhovaného opatrenia sa tieto ciele môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, a preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(15) Ciele tejto smernice, t. j. uľahčiť tvorbu informačných produktov a služieb dostupných na celom území Únie a založených na dokumentoch verejného sektora, zabezpečiť účinné cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora na jednej strane pre súkromné spoločnosti so zameraním na malé a stredné podniky s cieľom zabezpečiť produkty a služby s pridanou hodnotou a na druhej strane pre občanov na uľahčenie voľného pohybu informácií a komunikácie, nemôžu dostatočne naplniť členské štáty a vzhľadom na celoeurópsku podstatu navrhovaného opatrenia sa tieto ciele môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, a preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva vlastniť majetok (článok 17). Nič v tejto smernici by sa nemalo vykladať ani vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach.

(16) V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na ochranu osobných údajov vo všetkých oblastiach života (článok 8) a práva vlastniť majetok (článok 17). Nič v tejto smernici by sa nemalo vykladať ani vykonávať spôsobom, ktorý nie je v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Je potrebné zaistiť, aby členské štáty (pozri odôvodnenie 19) informovali Komisiu o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nezávislého orgánu. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

(17) Je potrebné zaistiť, aby členské štáty (pozri odôvodnenie 19) predkladali Komisii správy o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nestranného subjektu zodpovedného za dohľad nad opakovaným používaním informácií verejného sektora. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nestrannými subjektmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Komisia by mala asistovať členským štátom pri vykonávaní smernice jednotným spôsobom a na tento účel poskytovať, po konzultáciách so zainteresovanými stranami, usmernenia, predovšetkým v otázke spoplatňovania a výpočtu nákladov, odporúčaných podmienok udeľovania licencií a formátov.

(18) Komisia by mala asistovať členským štátom pri vykonávaní smernice jednotným spôsobom a na tento účel po konzultáciách so zainteresovanými stranami predkladať návrhy a stanovovať nezáväzné usmernenia, predovšetkým v otázke spoplatňovania a výpočtu nákladov, odporúčaných podmienok udeľovania licencií a formátov. Z tohto dôvodu by mala Komisia a členské štáty podporovať cezhraničnú výmenu najlepších postupov a znalostí medzi zainteresovanými stranami a verejnými a regulačnými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 - bod 1a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

 

„(b) dokumenty, ku ktorým majú práva duševného vlastníctva tretie strany, vrátane dokumentov univerzitných knižníc, ku ktorým majú práva duševného vlastníctva univerzity;“.

Odôvodnenie

Tento PDN má za cieľ objasniť, že smernica sa nevzťahuje na dokumenty knižnice, ktorá je súčasťou univerzity, ktorá vlastní práva duševného vlastníctva k danému dokumentu. Univerzita a jej knižnice môžu tvoriť jeden právny subjekt. Bez tohto PDN by dokumenty, ku ktorým vlastnia práva duševného vlastníctva tretie strany, neboli vylúčené v prípade, keď knižnica vlastní dokumenty, ale držiteľom práv duševného vlastníctva je univerzita, pretože univerzita by nebola samostatnou (t.j. treťou) stranou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – bod 1b (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1b) v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

 

„(c) dokumenty, ku ktorým nie je podľa prístupového režimu v členských štátoch prístup aj z týchto dôvodov:

 

– ochrany národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosť štátu), obrany alebo verejnej bezpečnosti,

 

– dôvernosti štatistických alebo obchodných údajov;

 

– ochrany súkromia a osobných údajov;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – bod 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

‘(e) dokumenty, ktoré majú v držbe vzdelávacie a výskumné inštitúcie, ako sú výskumné inštitúty, prípadne vrátane organizácií založených na účely transferu výsledkov výskumu, školy a univerzity (okrem univerzitných knižníc pri dokumentoch iných než výskumné dokumenty chránené právami duševného vlastníctva tretích strán) a“

(e) dokumenty, ktoré majú v držbe vzdelávacie a výskumné inštitúcie vrátane organizácií založených na účely transferu výsledkov výskumu, školy a univerzity (okrem univerzitných knižníc pri dokumentoch iných než výskumné dokumenty chránené právami duševného vlastníctva tretích strán) a“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 - bod 2a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) V odseku 2 sa za písmeno e) vkladá toto písmeno:

 

„(ea) dokumenty, ktoré majú v držbe archívy, múzeá alebo knižnice (vrátane univerzitných knižníc) a sú veľmi citlivej náboženskej povahy alebo obsahujú tradičné znalosti;“

Odôvodnenie

Musí sa zabezpečiť, aby kultúrne zariadenia, ktoré majú materiály osobitne citlivej náboženskej povahy alebo obsahujú tradičné znalosti, mohli pristupovať k opakovanému použitiu týchto materiálov etickým spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 - bod 3a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Odsek 3 sa nahrádza takto:

 

„3. Táto smernica vychádza z prístupových režimov členských štátov, ktoré nie sú ňou dotknuté .“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 - bod 5a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Za odsek 5 sa dopĺňa tento odsek:

 

„5a. Verejné subjekty by mali zabezpečiť, aby bol prístup k informáciám verejného sektora a ich opakované použitie v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti ochrany údajov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 2 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „strojovo čitateľné“ znamená, že digitálne dokumenty sú dostatočne štruktúrované na to, aby softvérové aplikácie boli schopné spoľahlivo identifikovať jednotlivé konštatovania faktov a ich internú štruktúru.“

(6) „strojovo čitateľné“ znamená, že digitálne dokumenty sú štruktúrované, aby boli softvérové aplikácie schopné spoľahlivo identifikovať a extrahovať jednotlivé konštatovania faktov a ich internú štruktúru.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 2 – odsek 6a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

 

„6a. „anonymizácia“ je vykonanie úkonov potrebných na vymazanie, skrytie alebo znemožnenie čitateľnosti osobných údajov."

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2b (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 2 – odsek 6b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

 

„6b. „formálna norma“ je norma, ktorá bola kodifikovaná v písomnej podobe s podrobným uvedením špecifikácií týkajúcich sa požiadavky na interoperabilitu softvéru pre správu súborov.“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 c (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 2 – odsek 6c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2c. V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

 

„6c. otvorený formát“ je formát, ktorý nie je závislý od žiadnej platformy a je strojovo čitateľný a prístupný verejnosti bez právnych, technických alebo finančných obmedzení, ktoré by znemožňovali opakované použitie týchto informácií“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/98/ES

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Členské štáty podľa odseku 2 zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov uvedených v článku 1 na obchodné a neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitolách III a IV.

(1) Členské štáty podľa odseku 2 zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov subjektov verejného sektora uvedených v článku 1 na obchodné a neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitolách III a IV za predpokladu, že ide o dokumenty, ktoré sú prístupné na základe pravidiel členských štátov týkajúcich sa prístupu k informáciám verejného sektora. Tieto dokumenty sa šíria pokiaľ možno v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/98/ES

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Pri dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, ktoré prináležia knižniciam (vrátane univerzitných knižníc), múzeám a archívom, členské štáty zabezpečia aby v prípadoch, keď je opakované použitie dokumentov povolené, boli tieto dokumenty opakovane použiteľné na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitole III a IV.

(2) Pri dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, ktoré prináležia knižniciam (vrátane univerzitných knižníc), múzeám a archívom, členské štáty zabezpečia aby v prípadoch, keď je opakované použitie dokumentov povolené, boli tieto dokumenty opakovane použiteľné na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitole III a IV za predpokladu, že ide o dokumenty, ktoré sú prístupné na základe pravidiel členských štátov týkajúcich sa prístupu k informáciám verejného sektora. Tieto dokumenty sa šíria pokiaľ možno v otvorenom formáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 – bod 1 (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1) Odsek 1 sa nahrádza takto:

 

„(1) Subjekty verejného sektora spracujú žiadosti prostredníctvom elektronických prostriedkov. Pokiaľ je to možné a vhodné, dokument na opakované použitie sprístupnia žiadateľovi prostredníctvom elektronických prostriedkov, alebo ak je potrebná licencia, predložia žiadateľovi licenčnú ponuku v primeranom čase, ktorý zodpovedá lehotám stanoveným na spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 – bod 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Na konci odseku 4 sa dopĺňa táto veta:

(2) Na konci odseku 4 sa dopĺňa táto veta:

K opravným prostriedkom patrí preskúmanie nezávislým orgánom, ktorému sa udelia osobitné regulačné právomoci vzhľadom na opakované použitie informácií verejného sektora a ktorého rozhodnutia sú záväzné pre dotknutý subjekt verejného sektora.

„K opravným prostriedkom patrí preskúmanie príslušným nestranným subjektom v členskom štáte, ktorý rozhoduje o opakovanom použití informácií verejného sektora a ktorého rozhodnutia sú záväzné pre dotknutý subjekt verejného sektora.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 - bod 2a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 4 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

(5a) Táto smernica je v plnom rozsahu v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Ak sa verejné údaje sprístupnené na opakované použitie týkajú osobných údajov, malo by sa stanoviť, za akých podmienok a na základe ktorých osobitných záruk ochrany údajov je opakované použitie prípustné, ak sa uskutočňuje na základe licencie. Týmto posúdením sa zabezpečí, aby existoval vhodný právny základ na prenos a opakované použitie údajov podľa vnútroštátnych právnych predpisov, aby opakované použitie bolo dostupné iba na  účel, ktorý je v súlade s týmito predpismi, a aby žiadatelia a následní používatelia boli povinní dodržiavať všetky ostatné ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane údajov. Komisia podrobne monitoruje, či sa vykonávaním tejto smernice neporušujú právne predpisy Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5

Smernica 2003/98/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V odseku 1 sa výraz „v elektronickej forme“ nahrádza výrazom „v strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi“.

(1) Odsek 1 sa nahrádza takto:

 

„(1) Subjekty verejného sektora sprístupnia svoje dokumenty v dostupných formátoch alebo jazykoch a, pokiaľ je to možné a vhodné, v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi, pričom dokumenty i metaúdaje by mali byť podľa možností v súlade s otvorenými, formálnymi štandardmi. Dokumenty vytvorené po nadobudnutí účinnosti tejto smernice sú v zásade sprístupňované v strojovo čitateľnom formáte. Neznamená to však povinnosť upravovať dokumenty, ak by si úprava existujúcich dokumentov vrátane poskytovania úryvkov vyžadovala neprimerané úsilie podľa transparentných, objektívnych a overiteľných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – bod 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípadoch, keď sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, je celková suma poplatkov, ktoré vyberajú subjekty verejného sektora, obmedzená na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii a šírení dokumentov.

1. V prípadoch, keď sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, je celková suma poplatkov, ktoré vyberajú subjekty verejného sektora, obmedzená na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii, poskytovaní a šírení dokumentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – bod 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odseky 2 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým keď podstatná časť prevádzkových nákladov vyplývajúcich z vykonávania úlohy v rámci služby vo verejnom záujme vzniká subjektom verejného sektora z využívania ich práv duševného vlastníctva, môže sa subjektom verejného sektora povoliť spoplatňovať opakované použitie dokumentov vyššou sumou, než sú okrajové náklady, podľa objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií, pod podmienkou, že sa tak deje vo verejnom záujme a na základe povolenia nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4 a bez toho, aby tým boli ovplyvnené odseky 3 a 4 tohto článku.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na tieto inštitúcie:

 

(a) subjekty verejného sektora, od ktorých sa požaduje, aby vytvárali zisky, ktorými pokryjú podstatnú časť nákladov na tvorbu, reprodukciu a šírenie dokumentov;

 

(b) knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy.

 

Výnimky možno udeliť, ak je to vo verejnom záujme a na základe objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií a bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 4 tohto článku.

3. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môžu knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy spoplatniť opakované použitie dokumentov vo svojej držbe vyššou sumou, než sú okrajové náklady.“

3. Poplatky, ktoré určia subjekty uvedené v odseku 2 písm. a) a b) vo výške prekračujúcej hraničné náklady, preskúma nestranný subjekt uvedený v článku 4 ods. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 - bod 2a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) V článku 6 sa dopĺňa tento odsek:

 

„4a. Členské štáty určia vhodný subjekt alebo vhodné subjekty, ktoré nie sú subjektmi verejného sektora a ktoré majú právomoc stanovovať kritériá pre účtovanie vyšších poplatkov, než sú hraničné náklady, ako sa stanovuje v odseku 4.“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – bod 3

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vkladá sa nový odsek 5:

vypúšťa sa

Dôkazové bremeno v otázke, či sú poplatky v súlade s týmto článkom, znáša subjekt verejného sektora, ktorý opakované použitie spoplatňuje.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2003/98/ES

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V článku 7 (Transparentnosť) sa za formuláciu „kalkulácii poplatkov“ dopĺňa formulácia „vyšších než okrajové náklady alebo poplatkov“.

(7) V článku 7 sa tretia veta nahrádza týmto znením:

 

„Príslušný subjekt verejného sektora uvedie aj faktory, ktoré sa zohľadnia pri výpočte poplatkov podľa článku 6.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 – bod 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Subjekty verejného sektora môžu povoliť opakované použitie bez podmienok alebo môžu uložiť podmienky, napríklad uvedenie zdroja, prípadne prostredníctvom licencie. Tieto podmienky nemusia nevyhnutne obmedzovať možnosti opakovaného použitia a nepoužívajú sa na obmedzenie hospodárskej súťaže.“

„1. Subjekty verejného sektora môžu povoliť opakované použitie dokumentov bez podmienok alebo môžu uložiť podmienky prípadne prostredníctvom licencie upravujúcej zásadné otázky. Tieto podmienky nemusia nevyhnutne obmedzovať možnosti opakovaného použitia a nepoužívajú sa na obmedzenie hospodárskej súťaže.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 2003/98/ES

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia prijatie praktických úprav, ktoré uľahčia viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú zoznamy dostupných najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi, prednostne dostupné on-line a v strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými zoznamami položiek.

Členské štáty prijmú praktické úpravy, ktoré uľahčia vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú zoznamy dostupných najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi, prednostne dostupné on-line a v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými zoznamami položiek.

 

Toto nezaväzuje subjekty verejného sektora k tvorbe alebo úprave dokumentov tak, aby zodpovedali žiadosti ani k tomu, aby poskytovali výpisy z dokumentov, ak by to vyžadovalo neprimerané úsilie presahujúce rámec jednoduchej operácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 9a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9a. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 9a

 

S cieľom prispieť k jednotnému vykonávaniu tohto článku môže Komisia prijať usmernenia so zoznamom odporúčaných súborov údajov dostupných na opakované použitie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9b (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9b. Článok 11 ods. 2 sa nahrádza takto:

 

„2. V prípade, keď sú na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme nevyhnutné výhradné práva, by mal platnosť týchto výhradných dohôd pravidelne overovať orgán uvedený v článku 4 ods. 4 v každom prípade raz za tri roky. Výhradné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice musia byť transparentné a zverejnené príslušnými subjektmi verejného sektora.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9c (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9c. V článku 11 sa dopĺňa tento odsek:

 

„2a. Ak je na digitalizáciu kultúrnych zdrojov potrebné výhradné právo na preferenčné komerčné využívanie, obdobie takéhoto preferenčného využívania nie je spravidla dlhšie ako 7 rokov. Tieto výhradné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, musia byť transparentné a zverejnené. Ak je na digitalizáciu kultúrnych zdrojov potrebné výhradné právo na preferenčné komerčné využívanie, príslušnému subjektu verejného sektora sa poskytne bezplatná kópia digitalizovaných kultúrnych zdrojov ako súčasť takejto dohody. Po ukončení obdobia exkluzivity poskytne kultúrna inštitúcia bez ohľadu na zmluvné podmienky stanovujúce opak každú digitálnu kópiu verejnosti na opakované použitie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V článku 11 (Zákaz výhradných dohôd) sa na konci odseku 3 dopĺňa táto veta:

(10) V článku 11 (Zákaz výhradných dohôd) sa na konci odseku 3 dopĺňa táto veta:

Takéto úpravy, ktoré sa týkajú kultúrnych inštitúcií a univerzitných knižníc, sa však ukončia pri uplynutí platnosti zmluvy a v každom prípade nie neskôr ako 31. decembra 20XX [6 rokov po tom, ako táto smernica nadobudne účinnosť].“

Platné úpravy, ktoré sa týkajú knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, sa však ukončia pri uplynutí platnosti zmluvy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/98/ES

Článok 13 – odsek 1 a 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) V článku 13 (Revízia) sa dátum 1. júla 2008 nahrádza formuláciou [3 roky po dátume transpozície] a dopĺňa sa tento odsek:

(12) V článku 13 (Revízia) sa dátum 1. júla 2008 nahrádza formuláciou [5 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] a dopĺňa sa tento odsek:

Členské štáty každoročne postupujú Komisii správu o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4.

„2a. „Členské štáty postupujú Komisii raz za dva roky správu o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nestranných subjektov v členských štátoch uvedených v článku 4 ods. 4. Komisia uverejňuje raz za dva roky príslušnú hodnotiacu tabuľku vrátane ukazovateľov výkonnosti týkajúcich sa opakovaného použitia informácií verejného sektora.“.

(1)

Ú. v. EÚ C 191, 29.06.12, s. 129.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (15.10.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

(COM(2011)0877 – C7‑0502/2011 – 2011/0430(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Rafał Trzaskowski

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Nebyrokratické a nákladovo efektívne opakované použitie informácií verejného sektora je dostupné pre tieto dôležité okruhy používateľov: malé a stredné podniky, najmä v oblasti IKT, novinári a vedci. Okrem toho zlepšený prístup k informáciám verejného sektora podporuje transparentnosť a zrozumiteľnosť v práci verejných orgánov vo vzťahu k občanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Smernica 2003/98/ES neukladá povinnosť umožniť opakované použitie dokumentov. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie zostáva na členských štátoch alebo príslušnom subjekte verejného sektora. Smernica zároveň vychádza z vnútroštátnych pravidiel regulujúcich prístup k dokumentom. Niektoré členské štáty jednoznačne prepojili právo na opakované použitie s právom na prístup, takže vo všeobecnosti sa všetky dostupné dokumenty môžu opakovane použiť. V iných členských štátoch je prepojenie týchto dvoch súborov pravidiel menej jasné, čo spôsobuje právnu neistotu.

(6) Smernica 2003/98/ES neposkytuje dôvod pre uloženie povinnosti členským štátom umožniť prístup k dokumentom verejného sektora a ich opakované použitie. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie zostáva na členských štátoch alebo príslušnom subjekte verejného sektora. Smernica len zjednocuje podmienky, za ktorých sa dokumenty sprístupňujú na opakované použitie. Smernica zároveň vychádza z vnútroštátnych pravidiel regulujúcich prístup k dokumentom. Niektoré členské štáty jednoznačne prepojili právo na opakované použitie s právom na prístup, zatiaľ čo iné členské štáty zákonne oddeľujú právo na opakované použitie informácií od vnútroštátnych predpisov o prístupe k informáciám, resp. predpisov o slobodnom prístupe k informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Vnútroštátne predpisy upravujúce prístup k dokumentom verejného sektora sú založené na transparentnosti a slobodnom prístupe k informáciám. V niektorých prípadoch je však toto právo obmedzené, a to napríklad na osoby s osobitným záujmom o tieto dokumenty alebo v prípadoch, keď dokumenty obsahujú citlivé informácie týkajúce sa napr. vnútroštátnej alebo verejnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6c) Smernica 2003/98/ES sa vzťahuje na dokumenty, ktorých poskytovanie patrí do rozsahu úloh vo verejnom záujme, ktoré príslušným subjektom verejného sektora ukladá zákon alebo iné záväzné právne predpisy v dotknutom členskom štáte. Túto verejnú úlohu by malo byť možné vymedziť pre príslušné subjekty všeobecne alebo od prípadu k prípadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Smernicou 2003/98/ES by sa preto členským štátom mala uložiť jednoznačná povinnosť sprístupniť všetky všeobecne dostupné dokumenty na opakované použitie. Takáto povinnosť predstavuje obmedzenie práv duševného vlastníctva autora dokumentu, a preto by sa rozsah prepojenia medzi právom na prístup a právom na použitie mal obmedziť na minimum nevyhnutné na dosiahnutie cieľov sledovaných zavedením tejto povinnosti. V tomto ohľade a vzhľadom na právne predpisy Únie a členských štátov, ako aj na medzinárodné povinnosti Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), by dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES. Ak je tretia strana pôvodným vlastníkom dokumentu v držbe knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, ktorý je ešte chránený právom duševného vlastníctva, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

(7) Smernicou 2003/98/ES by sa preto mal upravovať spôsob, akým členské štáty sprístupňujú všetky dostupné dokumenty na opakované použitie. Preto by sa rozsah prepojenia medzi právom na prístup a právom na použitie mal obmedziť na minimum nevyhnutné na dosiahnutie cieľov sledovaných zavedením tejto povinnosti. V tomto ohľade a vzhľadom na právne predpisy Únie a členských štátov, ako aj na medzinárodné povinnosti Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), by dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES. Ak je tretia strana pôvodným vlastníkom dokumentu v držbe knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, ktorý je ešte chránený právom duševného vlastníctva, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Keďže opakované použitie dokumentov, ktoré sú vo vlastníctve knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, má významný spoločenský a hospodársky potenciál pre kultúrne a kreatívne hospodárske odvetvia, mala by sa podporovať postupná digitalizácia zbierok európskeho kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10b) Pokiaľ ide o popis, digitalizáciu a prezentáciu kultúrnych zbierok, existuje medzi knižnicami (vrátane univerzitných knižníc), múzeami, archívmi a súkromnými partnermi množstvo dohôd o spolupráci, v rámci ktorých subjekty verejného sektora udeľujú svojim partnerom exkluzívne prístupové práva a práva na obchodné využívanie. V praxi sa ukázalo, že tieto verejno-súkromné partnerstvá umožňujú zmysluplné používanie kultúrnych zbierok a zároveň urýchľujú sprístupňovanie kultúrneho dedičstva občanom. Smernica 2003/98/ES by preto nemala vylučovať uzavretie dohôd o udelení výhradných práv. Okrem toho by kultúrne inštitúcie mali mať možnosť samy si vyhľadať partnerov, s ktorými chcú spolupracovať pod podmienkou, že bude dodržaná zásada transparentnosti a nediskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na uľahčenie opakovaného použitia by subjekty verejného sektora mali sprístupňovať dokumenty v strojovo čitateľnom formáte a ak je to možné a vhodné, spolu s ich metaúdajmi vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

(11) Na uľahčenie opakovaného použitia by subjekty verejného sektora mali sprístupňovať dokumenty v technologicky neutrálnom, strojovo čitateľnom formáte a, ak je to možné a vhodné, spolu s ich metaúdajmi vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Dokument sa považuje za dokument v strojovo čitateľnom formáte, ak je to digitálny dokument vo formáte, ktorý umožňuje softvérovým aplikáciám ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať z neho dáta. Dokumenty kódované v súboroch, ktoré akýmkoľvek spôsobom obmedzujú takéto spracovanie alebo určenie špecifickej technológie, ktorá je potrebná na toto spracovanie, sa nepovažujú za dokumenty v strojovo čitateľnom formáte. Členské štáty zabezpečia používanie otvorených strojovo čitateľných formátov s výnimkou údajov, pri ktorých by použitie otvorených formátov bolo neopodstatnené z technologických alebo ekonomických dôvodov. Každé použitie neotvoreného strojovo čitateľného formátu údajov by sa malo zdôvodniť a mal by sa poskytnúť technický opis použitého formátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) „otvorený“ znamená, že špecifikáciu formátu vedie nezisková organizácia; jej nepretržitý vývoj prebieha na základe otvoreného rozhodovacieho procesu dostupného všetkým zainteresovaným stranám; špecifikácia formátu dokumentu je voľne dostupná; duševné vlastníctvo normy je neodvolateľne sprístupnené bez akýchkoľvek poplatkov.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu na základe vymedzenia pojmu, ktoré poskytla Európska komisia na účely európskeho rámca interoperability.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ak sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, mala by sa výška poplatkov obmedziť na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii a šírení dokumentov, s výnimkou osobitne opodstatnených prípadov zodpovedajúcich objektívnym, transparentným a overiteľným kritériám. Mala by sa predovšetkým zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré pokrývajú podstatnú časť svojich prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom svojej verejnej úlohy pomocou využívania svojich práv duševného vlastníctva. Dôkazové bremeno v otázke, či sú poplatky založené na nákladoch a či spĺňajú príslušné limity, by mal znášať subjekt verejného sektora, ktorý opakované použitie spoplatňuje.

(12) Ak sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, mala by sa výška poplatkov obmedziť na okrajové náklady vzniknuté v súvislosti s vyhovením požiadavke na opakované použitie. Mala by sa predovšetkým zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré pokrývajú podstatnú časť svojich prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom svojej verejnej úlohy pomocou využívania svojich práv duševného vlastníctva. Dôkazné bremeno v súvislosti s tým, či sú poplatky založené na nákladoch a či spĺňajú príslušné limity, by mal vždy znášať subjekt verejného sektora, ktorý opakované použitie spoplatňuje. Tieto poplatky by mali byť stanovované na základe objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Subjekty verejného sektora môžu v prípade, ak je to realizovateľné, pri opakovanom použití dokumentu určiť používateľovi podmienky, napríklad uvedenie zdroja. V akýchkoľvek licenciách na opakované použitie informácií verejného sektora by sa v každom prípade malo ukladať čo najmenej obmedzení. Významnú úlohu môžu v tomto ohľade takisto zohrať otvorené licencie dostupné online, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva bez technologických, finančných či zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov. Preto by členské štáty mali podporovať používanie otvorených licencií verejnej správy.

(13) Subjekty verejného sektora môžu v prípade, ak je to realizovateľné, pri opakovanom použití dokumentu určiť používateľovi podmienky, napríklad uvedenie zdroja. V akýchkoľvek licenciách na opakované použitie informácií verejného sektora by sa v každom prípade malo ukladať čo najmenej obmedzení, prednostne by malo ísť len o uvedenie zdroja. Významnú úlohu by mali v tomto ohľade zohrať otvorené licencie dostupné online, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva bez technologických, finančných či zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov. Preto by členské štáty mali podporovať používanie otvorených licencií, ktoré by sa mali v Únii postupne štandardizovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Správne uplatňovanie viacerých prvkov tejto smernice, napríklad opravných prostriedkov, dodržiavania zásad spoplatňovania a povinnosti podávať správy, si vyžadujú dohľad nezávislého orgánu zodpovedného za opakované použitie informácií verejného sektora. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

(14) Správne uplatňovanie viacerých prvkov tejto smernice, napríklad opravných prostriedkov, dodržiavania zásad spoplatňovania a povinnosti podávať správy, si vyžadujú dohľad nezávislého orgánu zodpovedného za opakované použitie informácií verejného sektora. Členské štáty sú zodpovedné za to, aby touto úlohou poverili príslušný vnútroštátny orgán. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov. V prípade sporov týkajúcich sa uplatňovania smernice sa možno obrátiť na vnútroštátne systémy ombudsmanov, resp. na európskeho ombudsmana.

Odôvodnenie

Zriadenie nezávislého regulačného orgánu je v rozpore s úsilím členských štátov o zníženie miery byrokracie a konsolidáciu verejných financií a zbytočne obmedzuje organizačnú právomoc členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Je potrebné zaistiť, aby členské štáty (pozri odôvodnenie 19) informovali Komisiu o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nezávislého orgánu. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

(17) Je potrebné zaistiť, aby členské štáty (pozri odôvodnenie 19) informovali Komisiu o dostupnosti informácií verejného sektora na opakované požitie, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nezávislého orgánu. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Komisia by mala asistovať členským štátom pri vykonávaní smernice jednotným spôsobom a na tento účel poskytovať, po konzultáciách so zainteresovanými stranami, usmernenia, predovšetkým v otázke spoplatňovania a výpočtu nákladov, odporúčaných podmienok udeľovania licencií a formátov.

(18) Komisia by mala asistovať členským štátom pri vykonávaní smernice jednotným spôsobom a na tento účel po konzultáciách so zainteresovanými stranami predkladať návrhy a stanovovať usmernenia, predovšetkým v otázke spoplatňovania a výpočtu nákladov, odporúčaných podmienok udeľovania licencií a formátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – bod 1a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1 a) V odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

 

„c) dokumenty, ku ktorým nie je podľa prístupového režimu v členských štátoch prístup z dôvodov:

 

– ochrany národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosť štátu), obrany alebo verejnej bezpečnosti,

 

– dôvernosti štatistických alebo obchodných údajov;

 

– ochrany súkromia a osobných údajov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 2 – bod 6 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. „strojovo čitateľné“ znamená, že digitálne dokumenty sú dostatočne štruktúrované na to, aby softvérové aplikácie boli schopné spoľahlivo identifikovať jednotlivé konštatovania faktov a ich internú štruktúru.“

6. „dokument v strojovo čitateľnom formáte“ je digitálny dokument vo formáte, ktorý umožňuje softvérovým aplikáciám ľahko identifikovať, rozpoznať a technologicky neutrálnym spôsobom z dokumentu extrahovať relevantné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 – bod - 1 (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(- 1) Odsek 1 sa nahrádza takto:

 

Subjekty verejného sektora spracúvajú žiadosti o opakované použitie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Pokiaľ je to možné a vhodné, prostredníctvom elektronických prostriedkov sprístupňujú dokument na opakované použitie pre žiadateľa, alebo ak je potrebná licencia, predkladajú žiadateľovi licenčnú ponuku v primeranej časovej lehote, ktorá zodpovedá časovému rámcu stanovenému na spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – bod 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

K opravným prostriedkom patrí preskúmanie nezávislým orgánom, ktorému sa udelia osobitné regulačné právomoci vzhľadom na opakované použitie informácií verejného sektora a ktorého rozhodnutia sú záväzné pre dotknutý subjekt verejného sektora.

K opravným prostriedkom patrí odkaz na možnosť preskúmania orgánom v členských štátoch.

Odôvodnenie

Zriadenie nezávislého regulačného orgánu je v rozpore s úsilím členských štátov o zníženie miery byrokracie a konsolidáciu verejných financií a zbytočne obmedzuje organizačnú právomoc členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – bod 2 (nový)

Nariadenie (ES) č. 98/2003

Článok 4 – nový odsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto smernica je v plnom rozsahu v súlade s príslušným právnym predpisom o ochrane údajov. Ak sa verejné údaje sprístupnené na opakované použitie týkajú osobných údajov, malo by sa stanoviť, za akých podmienok a na základe ktorých osobitných záruk ochrany údajov je opakované použitie prípustné, ak sa uskutočňuje na základe licencie. Týmto posúdením sa musí zabezpečiť, aby existoval vhodný právny základ na prenos a opakované použitie údajov podľa vnútroštátnych právnych predpisov, aby opakované použitie bolo dostupné iba na zlučiteľný účel a aby žiadatelia a následní používatelia boli povinní dodržiavať všetky ostatné ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane údajov. Komisia podrobne monitoruje, či vykonávanie tejto smernice neporušuje právne predpisy EÚ o ochrane údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – bod 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V odseku 1 sa výraz „v elektronickej forme“ nahrádza výrazom „v strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi“.

1. Odsek 1 sa nahrádza takto:

 

„1. Subjekty verejného sektora sprístupnia svoje dokumenty v dostupných formátoch alebo jazykoch a, pokiaľ je to možné a vhodné, v technologicky neutrálnom, strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi. Toto nezaväzuje subjekty verejného sektora k tvorbe, digitalizácii alebo prispôsobovaniu dokumentov alebo ich konvertovaniu do technologicky neutrálneho, strojovo čitateľného formátu tak, aby vyhoveli žiadosti, ani k tomu, aby poskytovali výpisy z dokumentov, ak by to vyžadovalo neprimerané úsilie presahujúce rámec jednoduchej operácie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – bod 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípadoch, keď sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, je celková suma poplatkov, ktoré vyberajú subjekty verejného sektora, obmedzená na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii a šírení dokumentov.

1. V prípadoch, keď sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, je celková suma poplatkov, ktoré vyberajú subjekty verejného sektora, obmedzená na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii, poskytovaní a šírení dokumentov.

 

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na:

2. Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým keď podstatná časť prevádzkových nákladov vyplývajúcich z vykonávania úlohy v rámci služby vo verejnom záujme vzniká subjektom verejného sektora z využívania ich práv duševného vlastníctva, môže sa subjektom verejného sektora povoliť spoplatňovať opakované použitie dokumentov vyššou sumou, než sú okrajové náklady, podľa objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií, pod podmienkou, že sa tak deje vo verejnom záujme a na základe povolenia nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4 a bez toho, aby tým boli ovplyvnené odseky 3 a 4 tohto článku.

a) výnimočné prípady, keď sa požaduje, aby subjekty verejného sektora vytvorili príjmy na pokrytie podstatnej časti ich prevádzkových nákladov vyplývajúcich z vykonávania ich úlohy v rámci služby vo verejnom záujme, a subjektom verejného sa sektora môže povoliť spoplatňovať opakované použitie dokumentov vyššou sumou, než sú okrajové náklady

‘3. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môžu knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy spoplatniť opakované použitie dokumentov vo svojej držbe vyššou sumou, než sú okrajové náklady.“

b) knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy.

 

3. v prípade, že sa zavedú poplatky podľa odseku 2, stanovia sa na základe objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií. Celkový príjem za poskytovanie a povoľovanie opakovaného použitia dokumentov nepresahuje náklady na zhromažďovanie, tvorbu, reprodukciu a šírenie, spolu s primeranou návratnosťou investícií. Podľa okolností nepresahuje ani anonymizáciu osobných údajov alebo investície na účely sprístupnenia údajov na opätovné použitie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Poplatky podľa odseku 1 a 2 by mali byť nákladovo orientované za zodpovedajúce účtovné obdobie a vypočítané v súlade s účtovnými zásadami platnými pre príslušné subjekty verejného sektora.

 

4. Poplatky podľa odseku 3 podliehajú preskúmaniu nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4, a to bez toho, aby tým boli ovplyvnené odseky 2 a 3 tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica 2003/98/ES

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V článku 7 (Transparentnosť) sa za formuláciu „kalkulácii poplatkov“ dopĺňa formulácia „vyšších než okrajové náklady alebo poplatkov“.

(7) V článku 7 (Transparentnosť) znie tretia veta takto:

 

„Príslušný subjekt verejného sektora uvedie aj faktory, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte poplatkov podľa článku 6.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 – bod 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Subjekty verejného sektora môžu povoliť opakované použitie bez podmienok alebo môžu uložiť podmienky, napríklad uvedenie zdroja, prípadne prostredníctvom licencie. Tieto podmienky nemusia nevyhnutne obmedzovať možnosti opakovaného použitia a nepoužívajú sa na obmedzenie hospodárskej súťaže.

Subjekty verejného sektora môžu povoliť opakované použitie dokumentov bez podmienok alebo môžu uložiť podmienky, napríklad uvedenie zdroja, prípadne prostredníctvom licencie upravujúcej zásadné otázky. Tieto podmienky sa sprístupnia prostredníctvom elektronických prostriedkov a nemusia nevyhnutne obmedzovať možnosti opakovaného použitia a nepoužívajú sa na obmedzenie hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Na účely jednotného uplatňovania tohto článku prijme Komisia usmernenia týkajúce sa odporúčaného štandardu a otvorených licencií na opakované použitie informácií verejného sektora. Tieto usmernenia obsahujú osobitné ustanovenia na ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2003/98/ES

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia prijatie praktických úprav, ktoré uľahčia viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú zoznamy dostupných najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi, prednostne dostupné on-line a v strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými zoznamami položiek.

Členské štáty prijmú praktické úpravy, ktoré v celej Únii uľahčia vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú zoznamy dostupných najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi, prednostne dostupné v technologicky neutrálnom, strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené so zoznamami položiek.

Odôvodnenie

Zavedenie možnosti viacjazyčného vyhľadávania je zmysluplné a už sa v súčasnosti poskytuje na dobrovoľnej báze. Vzhľadom na finančnú situáciu verejného sektora by však zavedenie všeobecnej povinnosti umožňovať takéto vyhľadávanie aj vo všetkých ostatných európskych jazykoch bolo spojené s neprimerane vysokými nákladmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Článok 11 ods. 2 sa nahrádza takto:

 

„2. Bez ohľadu na odsek 1 sa v prípade, keď je výhradné právo nevyhnutné na zabezpečenie služby vo verejnom záujme, platnosť tejto dohody o výhradných právach pravidelne overuje, v každom prípade minimálne každé štyri roky. Výhradné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice podliehajú zásade transparentnosti a zverejňujú ich príslušné subjekty verejného sektora.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9b (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Do článku 11 sa vkladá tento odsek:

 

„2a. Bez ohľadu na odsek 1 v prípade, keď je výhradné právo udelené v súvislosti s komerčným využívaním potrebným na digitalizáciu kultúrnych zbierok, nesmie komerčné využívanie trvať dlhšie ako sedem rokov. Počas tohto obdobia nie je potrebné výhradné právo preskúmavať. Výhradné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice musia byť transparentné a zverejnené.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – úvodná časť

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V článku 11 (Zákaz výhradných dohôd) sa na konci odseku 3 dopĺňa táto veta:

(10) Článok 11 (Zákaz výhradných dohôd) ods. 3 znie takto:

 

„3. Existujúce výhradné dohody, ktoré nespĺňajú podmienky na výnimku podľa odseku 2, sa ukončia po uplynutí platnosti zmluvy, najneskôr však 31. decembra 2008. Takéto dohody, ktoré sa týkajú knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, ktoré nespĺňajú podmienky na výnimku podľa ods. 2 alebo ods. 2a, sa ukončia po uplynutí platnosti zmluvy a v každom prípade najneskôr 31. decembra 20XX [6 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 – úvodná časť

Smernica 2003/98/ES

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) V článku 13 (Revízia) sa dátum 1. júla 2008 nahrádza formuláciou [3 roky po dátume transpozície] a dopĺňa sa tento odsek:

(12) V článku 13 (Revízia) sa dátum 1. júla 2008 nahrádza formuláciou [5 rokov po nadobudnutí účinnosti] a dopĺňa sa tento odsek:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/98/ES

Článok 13 – odsek 3 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Členské štáty každoročne postupujú Komisii správu o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4.

Členské štáty každé tri roky predkladajú Komisii správu o dostupnosti informácií verejného sektora na opakované požitie, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

Referenčné čísla

COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.12.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.12.2011

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Rafał Trzaskowski

29.2.2012

Prerokovanie vo výbore

8.5.2012

20.6.2012

18.9.2012

 

Dátum prijatia

11.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (17.7.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

(COM(2011)0877 – C7‑0502/2011 – 2011/0430(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sabine Verheyen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh smernice zavádza paradigmatický posun smerom k politike tzv. otvoreného prístupu k verejným údajom v digitálnom veku. Základnou myšlienkou je to, že verejnosť má právo na údaje, ktoré sú v mene subjektov verejného sektora získavané prostredníctvom daňových prostriedkov.

Spravodajkyňa víta kroky, ktoré sú vhodné na podporu trvalého otvoreného prístupu ku kultúrnym informáciám, a podporuje úsilie zamerané na urýchlenie digitalizácie zbierok európskeho kultúrneho dedičstva. Je si pritom vedomá hospodárskeho a spoločenského významu verejných údajov a ich dostupnosti v digitálnej forme.

Digitalizácia kultúrnych zbierok uľahčuje všetkým občanom prístup k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Spravodajkyňa preto víta rozšírenie rozsahu pôsobnosti na knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy. Informácie verejného sektora majú nesmierny hospodársky, spoločenský a inovatívny potenciál. Dá sa očakávať, že rozšírenie rozsahu pôsobnosti bude prínosom najmä pre kreatívny a kultúrny priemysel. Spravodajkyňa sa domnieva, že v záujme optimálneho využitia núkajúcich sa príležitostí treba niektoré body prepracovať, pretože návrh smernice môže mať nepriaznivý vplyv na finančnú situáciu a snahy o digitalizáciu vo verejnej (kultúrnej) oblasti.

Rozhodovacia právomoc subjektov verejného sektora Vnútroštátne (alebo miestne) orgány s rozhodovacou právomocou musia mať aj naďalej možnosť, aby samy rozhodovali o využívaní svojich informácií, a musia byť schopné z veľkej časti znášať náklady, ktoré im vznikli v dôsledku plnenia ich poslania v rámci služby vo verejnom záujme.

§ Autonómne rozhodovanie subjektov verejného sektora: Vnútroštátne (alebo miestne) subjekty prijímajúce rozhodnutia si musia zachovať právomoc samy rozhodovať o použití svojich informácií a musia mať možnosť pokryť veľkú časť nákladov, ktoré im vznikli v dôsledku plnenia ich verejnoprávneho poslania. Spravodajkyňa je toho názoru, že aj naďalej by malo byť možné vylúčiť určité dokumenty z opakovaného používania, a to napr. preto, že v prípade mnohých nespracovaných údajov ide o nekontrolovaný stav evidencie údajov, ktoré budú vhodné na opakované použitie až po ich ďalšom spracovaní.

§ Interoperabilita: Spravodajkyňa sa – rovnako ako Komisia, domnieva, že sprístupňovať by sa vo forme bežných dátových formátov technologicky neutrálnym a strojovo čitateľným spôsobom mali výlučne údaje a metaúdaje, ktoré už sú k dispozícii v digitálnej forme.

§ Vytvorenie nezávislého orgánu a presunutie dôkazného bremena: Požiadavka na zriadenie nezávislého orgánu s osobitnými regulačnými právomocami je v rozpore s úsilím členských štátov o zníženie miery byrokracie a konsolidáciu verejných financií. Verejnej správe by v dôsledku povinnosti podávať správy a presunutia dôkazného bremena v otázke dodržiavania predpisov o poplatkoch vznikli neprimerané dodatočné náklady. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa rozhodnutie o tom, na ktorý vnútroštátny subjekt preniesť zodpovednosť za dohľad nad správnym vykonávaním smernice, prenechalo na členské štáty. Žiadateľ má aj naďalej právo po neúspešnom postupe nevznesenia námietok využiť právnu cestu.

§ Poplatky a zásady ich regulovania: Spravodajkyňa poukazuje na skutočnosť, že knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy, ktorých právna forma je verejná alebo ktoré sú verejne spravované, musia často svoju činnosť v rôznej miere financovať z vlastných zdrojov. Navyše sú bežné náklady na dlhodobú archiváciu digitálnych údajov veľmi vysoké. Touto smernicou by sa preto mali zaviesť primerané zásady regulovania poplatkov umožňujúce pri opakovanom použití informácií vyberať poplatky s cieľom pokryť náklady, ktoré vznikli dodatočne pri odovzdávaní údajov. V opačnom prípade hrozí, že kvalita informácií verejného sektora a schopnosť investovať v tejto oblasti budú negatívne ovplyvnené. Okrem toho by napokon digitalizácia na komerčné účely prebiehala len na úkor verejných inštitúcií – s nežiaducim vplyvom na projekty digitalizácie.

§ Výhradné dohody: Pokiaľ ide o sprístupňovanie, digitalizáciu a prezentáciu kultúrnych zbierok, existuje medzi knižnicami (vrátane univerzitných knižníc), múzeami, archívmi a súkromnými partnermi množstvo dojednaní o spolupráci, v rámci ktorých subjekty verejného sektora udeľujú svojim partnerom exkluzívne prístupové práva a práva na obchodné využívanie. V praxi sa ukázalo, že tieto verejno-súkromné partnerstvá umožňujú zmysluplné využívanie a plynulé sprístupňovanie kultúrnych zbierok. Projekty hromadnej digitalizácie, v prípade ktorých partnerom zo súkromného sektora vznikajú značné finančné náklady, si vyžadujú udelenie výhradných práv na účely uskutočnenia projektu verejného záujmu. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že udeľovanie výhradných práv by sa smernicou 2003/98/ES nemalo vylúčiť, ale trvanie predmetných dohôd by sa malo obmedziť na sedem rokov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Politika otvoreného prístupu k údajom, v rámci ktorej sa podporuje široká dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely so žiadnymi alebo len minimálnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami, môže zohrať významnú úlohu pri naštartovaní vývoja nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií. Predpokladom sú však v celej Únii rovnaké podmienky pre všetkých vzhľadom na oprávnenie opakovaného použitia dokumentov, ktoré sa nedajú dosiahnuť, ak sa spoľahneme len na rozličné pravidlá a praktiky členských štátov alebo dotknutých verejných orgánov.

(2) Politika otvoreného prístupu k údajom, v rámci ktorej sa podporuje široká dostupnosť informácií verejného sektora a možnosť ich opakovaného použitia na súkromné či obchodné účely so žiadnymi alebo len minimálnymi právnymi, technickými alebo finančnými obmedzeniami a ktorá podporuje pohyb informácií nielen v záujme hospodárskych subjektov, ale aj občanov, ako aj voľný pohyb osôb vnútri Únie s náležitým ohľadom na základné práva v každom prípade, môže zohrať významnú úlohu pri naštartovaní vývoja nových služieb založených na nových spôsoboch kombinovania a využívania takýchto informácií. Predpokladom sú však v celej Únii rovnaké podmienky pre všetkých vzhľadom na oprávnenie opakovaného použitia dokumentov, ktoré sa nedajú dosiahnuť, ak sa spoľahneme len na rozličné pravidlá a praktiky členských štátov alebo dotknutých verejných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Smernica 2003/98/ES neukladá povinnosť umožniť opakované použitie dokumentov. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie zostáva na členských štátoch alebo príslušnom subjekte verejného sektora. Smernica zároveň vychádza z vnútroštátnych pravidiel regulujúcich prístup k dokumentom. Niektoré členské štáty jednoznačne prepojili právo na opakované použitie s právom na prístup, takže vo všeobecnosti sa všetky dostupné dokumenty môžu opakovane použiť. V iných členských štátoch je prepojenie týchto dvoch súborov pravidiel menej jasné, čo spôsobuje právnu neistotu.

(6) Smernica 2003/98/ES neukladá členským štátom povinnosť umožniť prístup k dokumentom verejného sektora a ich opakované použitie. Rozhodnutie o tom, či sa povolí alebo nepovolí opakované použitie zostáva na členských štátoch alebo príslušnom subjekte verejného sektora. Smernica len zjednocuje podmienky, za ktorých sa dokumenty sprístupňujú na opakované použitie. Smernica zároveň vychádza z vnútroštátnych pravidiel regulujúcich prístup k dokumentom. Niektoré členské štáty jednoznačne prepojili právo na opakované použitie s právom na prístup, zatiaľ čo iné členské štáty právne oddeľujú právo na opakované použitie informácií od vnútroštátnych predpisov o prístupe k informáciám, resp. predpisov o slobodnom prístupe k informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Režimy prístupu k dokumentom verejného sektora, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských štátoch, sú založené na transparentnosti a slobodnom prístupe k informáciám. V niektorých prípadoch je však toto právo obmedzené, a to napríklad na osoby s osobitným záujmom o tieto dokumenty alebo v prípadoch, keď dokumenty obsahujú citlivé informácie týkajúce sa napr. vnútroštátnej alebo verejnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6b) Smernica 2003/98/ES neukladá členským štátom povinnosť digitalizovať existujúci analógový materiál alebo ho konvertovať do technologicky neutrálneho, strojovo čitateľného formátu. Subjekty verejného sektora môžu samy rozhodnúť, ktoré údaje, kedy a za akých podmienok budú digitalizované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6c) Smernica 2003/98/ES sa vzťahuje na dokumenty, ktorých poskytovanie patrí do rozsahu úloh vo verejnom záujme, ktoré príslušným subjektom verejného sektora ukladá zákon alebo iné záväzné právne predpisy v dotknutom členskom štáte. Túto verejnú úlohu by malo byť možné vymedziť pre príslušné subjekty všeobecne alebo od prípadu k prípadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Smernicou 2003/98/ES by sa preto členským štátom mala uložiť jednoznačná povinnosť sprístupniť všetky všeobecne dostupné dokumenty na opakované použitie. Takáto povinnosť predstavuje obmedzenie práv duševného vlastníctva autora dokumentu, a preto by sa rozsah prepojenia medzi právom na prístup a právom na použitie mal obmedziť na minimum nevyhnutné na dosiahnutie cieľov sledovaných zavedením tejto povinnosti. V tomto ohľade a vzhľadom na právne predpisy Únie a členských štátov, ako aj na medzinárodné povinnosti Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), by dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES. Ak je tretia strana pôvodným vlastníkom dokumentu v držbe knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, ktorý je ešte chránený právom duševného vlastníctva, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

(7) Smernicou 2003/98/ES sa obmedzujú práva duševného vlastníctva autora dokumentu. Preto by sa rozsah prepojenia medzi právom na prístup a právom na použitie mal obmedziť na minimum nevyhnutné na dosiahnutie cieľov sledovaných zavedením tejto povinnosti. V tomto ohľade a vzhľadom na právne predpisy Únie a členských štátov, ako aj na medzinárodné povinnosti Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), by dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES. Ak je tretia strana pôvodným vlastníkom dokumentu v držbe knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, ktorý je ešte chránený právom duševného vlastníctva, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Dokumenty, pri ktorých dedičské práva zanikli a ktoré v dôsledku toho vstupujú do verejnej oblasti, predstavujú veľmi významnú časť zbierok knižníc, archívov a múzeí a sú prednostne predmetom digitalizačných kampaní; treba preto dbať na to, aby táto digitalizácia neviedla k zmene ich právneho postavenia. Treba zabezpečiť prístup k týmto údajom a ich opakované použitie, aby sa dodržalo základné právo na prístup ku kultúre, informáciám a vzdelávaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Prieskum, digitalizácia a prezentácia kultúrnych aktív sú dôležité výzvy na zabezpečenie prístupu všetkých ku kultúre, informáciám a vzdelávaniu. Dôležité je teda zvoliť rozumné používanie kultúrnych aktív, ktoré uľahčuje prístup občanov ku kultúrnemu dedičstvu, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že kultúrne aktíva sa odlišujú od ostatných hospodárskych aktív a že ich treba chrániť pred nadmerným obchodovaním. Orgány verejnej správy by mali podporiť kultúrne inštitúcie, ktoré sú predmetom tejto smernice, a to zriadením verejných fondov na digitalizáciu a šírenie údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Rozsah uplatňovania smernice sa rozširuje na knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy. Smernica sa nevzťahuje na iné kultúrne inštitúcie, ako sú opery, balety alebo divadlá vrátane archívov, ktoré sú súčasťou týchto inštitúcií.

(10) Rozsah uplatňovania smernice sa rozširuje na knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy, pričom podporuje využitie virtualizácie historických miest s cieľom uľahčiť prístup k týmto informáciám. Smernica sa nevzťahuje na výskumné a vzdelávacie inštitúcie ani na iné kultúrne inštitúcie, ako sú opery, balety alebo divadlá vrátane archívov, ktoré sú súčasťou týchto inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Keďže opakované použitie dokumentov, ktoré sú vo vlastníctve knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, má významný spoločenský a hospodársky potenciál pre kultúrne a kreatívne hospodárske odvetvia, ako aj spoločnosť prostredníctvom rozšírenia zbierky Europeana, mala by sa podporovať prebiehajúca digitalizácia európskych kultúrnych zbierok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10b) Určité osobné údaje obsiahnuté v archívnych dokumentoch, ktoré sú predmetom zákazu akejkoľvek diskriminácie, by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES alebo, v prípade, že podľa platných právnych predpisov je ich oznámenie povinné, by mali byť anonymizované alebo by údaje o osobách mali byť pred každým použitím zamaskované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 10c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10c) Pokiaľ ide o sprístupňovanie, digitalizáciu a prezentáciu kultúrnych zbierok, existuje medzi knižnicami (vrátane univerzitných knižníc), múzeami, archívmi a súkromnými partnermi množstvo dojednaní o spolupráci, v rámci ktorých subjekty verejného sektora udeľujú svojim partnerom exkluzívne prístupové práva a práva na obchodné využívanie. V praxi sa ukázalo, že tieto verejno-súkromné partnerstvá umožňujú zmysluplné používanie kultúrnych zbierok a zároveň urýchľujú sprístupňovanie kultúrneho dedičstva občanom. Smernica 2003/98/ES by preto nemala vylučovať uzavretie dohôd o udelení výhradných práv. Okrem toho by kultúrne inštitúcie mali mať možnosť slobodne si zvoliť partnerov, s ktorými chcú spolupracovať, pod podmienkou, že bude dodržaná zásada transparentnosti a nediskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10d) Údaje v držbe vzdelávacích a výskumných inštitúcií by mali ostať mimo rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 10e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10e) Verejnoprávne vysielanie by malo aj naďalej ostať mimo rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na uľahčenie opakovaného použitia by subjekty verejného sektora mali sprístupňovať dokumenty v strojovo čitateľnom formáte a ak je to možné a vhodné, spolu s ich metaúdajmi vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

(11) Na uľahčenie opakovaného použitia by subjekty verejného sektora mali sprístupňovať dokumenty v technologicky neutrálnom, strojovo čitateľnom formáte a, ak je to možné a vhodné, spolu s ich metaúdajmi vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ak sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, mala by sa výška poplatkov obmedziť na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii a šírení dokumentov, s výnimkou osobitne opodstatnených prípadov zodpovedajúcich objektívnym, transparentným a overiteľným kritériám. Mala by sa predovšetkým zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré pokrývajú podstatnú časť svojich prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom svojej verejnej úlohy pomocou využívania svojich práv duševného vlastníctva. Dôkazové bremeno v otázke, či sú poplatky založené na nákladoch a či spĺňajú príslušné limity, by mal znášať subjekt verejného sektora, ktorý opakované použitie spoplatňuje.

(12) Ak sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, mala by sa výška poplatkov v zásade obmedziť na hraničné náklady vzniknuté pri reprodukcii, sprístupňovaní a šírení dokumentov, s výnimkou osobitne opodstatnených prípadov zodpovedajúcich objektívnym, transparentným a overiteľným kritériám. Mala by sa predovšetkým zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré pokrývajú podstatnú časť svojich prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom svojej verejnej úlohy pomocou využívania svojich práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Správne uplatňovanie viacerých prvkov tejto smernice, napríklad opravných prostriedkov, dodržiavania zásad spoplatňovania a povinnosti podávať správy, si vyžadujú dohľad nezávislého orgánu zodpovedného za opakované použitie informácií verejného sektora. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

(14) Správne uplatňovanie viacerých prvkov tejto smernice, napríklad opravných prostriedkov, najmä pre občanov v oblasti ochrany údajov, dodržiavania zásad spoplatňovania a povinnosti podávať správy, si vyžadujú dohľad nezávislého orgánu zodpovedného za opakované použitie informácií verejného sektora. Členské štáty sú zodpovedné za to, aby túto úlohu dohľadu preniesli na príslušný vnútroštátny orgán. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

Odôvodnenie

Zriadenie nezávislého regulačného orgánu je v rozpore s úsilím členských štátov o zníženie miery byrokracie a konsolidáciu verejných financií a zbytočne obmedzuje organizačnú právomoc členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Ciele tejto smernice, t. j. uľahčiť tvorbu informačných produktov a služieb dostupných na celom území Únie a založených na dokumentoch verejného sektora, zabezpečiť účinné cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora pre súkromné spoločnosti na účely produktov a služieb s pridanou hodnotou, ako aj obmedziť narušenia hospodárskej súťaže na trhu v Únii, nemôžu dostatočne naplniť členské štáty a vzhľadom na celoeurópsku podstatu navrhovaného opatrenia sa tieto ciele môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, a preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(15) Ciele tejto smernice, t. j. uľahčiť tvorbu informačných produktov a služieb dostupných na celom území Únie a založených na dokumentoch verejného sektora, zabezpečiť účinné cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora na jednej strane pre súkromné spoločnosti na účely produktov a služieb s pridanou hodnotou a na druhej strane pre občanov na uľahčenie voľného pohybu informácií a komunikácie, nemôžu dostatočne naplniť členské štáty a vzhľadom na celoeurópsku podstatu navrhovaného opatrenia sa tieto ciele môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, a preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Komisia by mala asistovať členským štátom pri vykonávaní smernice jednotným spôsobom a na tento účel poskytovať, po konzultáciách so zainteresovanými stranami, usmernenia, predovšetkým v otázke spoplatňovania a výpočtu nákladov, odporúčaných podmienok udeľovania licencií a formátov.

(18) Komisia by mala asistovať členským štátom pri vykonávaní smernice jednotným spôsobom a na tento účel po konzultáciách so zainteresovanými stranami predkladať návrhy a stanovovať usmernenia, predovšetkým v otázke spoplatňovania a výpočtu nákladov, odporúčaných podmienok udeľovania licencií a formátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 2 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „strojovo čitateľné“ znamená, že digitálne dokumenty sú dostatočne štruktúrované na to, aby softvérové aplikácie boli schopné spoľahlivo identifikovať jednotlivé konštatovania faktov a ich internú štruktúru.“

(6) „strojovo čitateľné“ znamená, že digitálne dokumenty sú štruktúrované tak, aby softvérové aplikácie boli schopné technologicky neutrálnym spôsobom získavať jednotlivé relevantné údaje.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/98/ES

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Členské štáty podľa odseku 2 zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov uvedených v článku 1 na obchodné a neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitolách III a IV.

(1) Členské štáty podľa odseku 2 zabezpečujú možnosť opakovaného použitia dokumentov subjektov verejného sektora uvedených v článku 1 na obchodné a neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitolách III a IV za predpokladu, že ide o dokumenty, ktoré sú klasifikované ako prístupné na základe existujúcich pravidiel členských štátov týkajúcich sa prístupu k informáciám verejného sektora. Tieto dokumenty sa šíria pokiaľ možno v technologicky neutrálnej, strojovo čitateľnej forme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2003/98/ES

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Pri dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, ktoré prináležia knižniciam (vrátane univerzitných knižníc), múzeám a archívom, členské štáty zabezpečia aby v prípadoch, keď je opakované použitie dokumentov povolené, boli tieto dokumenty opakovane použiteľné na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitole III a IV.

(2) Pri dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, ktoré prináležia knižniciam (vrátane univerzitných knižníc), múzeám a archívom, členské štáty zabezpečia aby v prípadoch, keď je opakované použitie dokumentov povolené, boli tieto dokumenty opakovane použiteľné na obchodné alebo neobchodné účely v súlade s podmienkami ustanovenými v kapitolách III a IV, za predpokladu, že ide o dokumenty, ktoré sú klasifikované ako prístupné na základe existujúcich pravidiel členských štátov týkajúcich sa prístupu k informáciám verejného sektora. Tieto dokumenty sa šíria pokiaľ možno v technologicky neutrálnej, strojovo čitateľnej forme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 – odsek 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Na konci odseku 4 sa dopĺňa táto veta:

(2) Odsek 4 sa nahrádza takto:

„K opravným prostriedkom patrí preskúmanie nezávislým orgánom, ktorému sa udelia osobitné regulačné právomoci vzhľadom na opakované použitie informácií verejného sektora a ktorého rozhodnutia sú záväzné pre dotknutý subjekt verejného sektora.“

4. Akékoľvek negatívne rozhodnutie musí obsahovať odkaz na opravné prostriedky pre prípad, že by sa žiadateľ chcel proti rozhodnutiu odvolať. K opravným prostriedkom patrí odkaz na možnosť preskúmania orgánom v členských štátoch.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5

Smernica 2003/98/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V odseku 1 sa výraz „v elektronickej forme“ nahrádza výrazom „v strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi.

1. Odsek 1 sa nahrádza takto:

 

„1. Subjekty verejného sektora sprístupnia svoje dokumenty v dostupných formátoch alebo jazykoch a, pokiaľ je to možné a vhodné,technologicky neutrálnom, strojovo čitateľnom formáte spolu s ich metaúdajmi. Toto nezaväzuje subjekty verejného sektora k tvorbe, digitalizácii alebo prispôsobovaniu dokumentov alebo ich konvertovaniu do technologicky neutrálneho, strojovo čitateľného formátu tak, aby vyhoveli žiadosti, ani k tomu, aby poskytovali výpisy z dokumentov, ak by to vyžadovalo neprimerané úsilie presahujúce rámec jednoduchej operácie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – odsek 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V prípadoch, keď sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, je celková suma poplatkov, ktoré vyberajú subjekty verejného sektora, obmedzená na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii a šírení dokumentov.“

(1) V prípadoch, keď sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, je celková suma poplatkov, ktoré vyberajú subjekty verejného sektora, obmedzená na hraničné náklady vzniknuté pri reprodukcii, sprístupnení a šírení dokumentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – odsek 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým keď podstatná časť prevádzkových nákladov vyplývajúcich z vykonávania úlohy v rámci služby vo verejnom záujme vzniká subjektom verejného sektora z využívania ich práv duševného vlastníctva, môže sa subjektom verejného sektora povoliť spoplatňovať opakované použitie dokumentov vyššou sumou, než sú okrajové náklady, podľa objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií, pod podmienkou, že sa tak deje vo verejnom záujme a na základe povolenia nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4 a bez toho, aby tým boli ovplyvnené odseky 3 a 4 tohto článku.“

(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na:

 

a) výnimočné prípady, keď sú subjekty verejného sektora odkázané na vytváranie zisku s cieľom pokryť veľkú časť nákladov, ktoré im vznikli v dôsledku plnenia ich verejnoprávneho poslania;

 

b) knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy.

Odôvodnenie

V prípade opakovaného použitia na komerčné účely by malo byť subjektom verejného sektora povolené vyberať poplatky s cieľom pokryť náklady vznikajúce pri odovzdávaní údajov a zabrániť negatívnemu vplyvu na kvalitu informácií verejného sektora a na schopnosť investovať. Knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy musia svoju činnosť čiastočne financovať z vlastných zdrojov. Pokiaľ by prišli o tento príjem, v rozpočte členských štátov vyčlenenom na kultúru by vznikol vysoký deficit.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – odsek 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môžu knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy spoplatniť opakované použitie dokumentov vo svojej držbe vyššou sumou, než sú okrajové náklady.“

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – odsek 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Existujúce znenie článku 6 sa stáva odsekom 4.

(2) Existujúce znenie článku 6 sa stáva odsekom 4 a znie takto:

 

„4. Ak sa vyberajú poplatky podľa odseku 2, ich celková výška sa musí stanoviť na základe objektívnych, transparentných a variabilných kritérií a celkový príjem za poskytovanie a povoľovanie opakovaného použitia týchto dokumentov nepresiahne náklady na zber, zhotovenie, reprodukciu, sprístupnenie a šírenie, pričom umožní primeranú návratnosť investícií, ktorá je v súlade s plnením verejnoprávneho poslania subjektov a inštitúcií. V prípade projektov, ktoré majú výhradne komerčné zámery, sa príjmy z poplatkov musia investovať podľa objektívnych a transparentných kritérií, ktoré nie sú na úkor všeobecného záujmu. Poplatky podľa odsekov 1 a 2 by mali byť nákladovo orientované vo vzťahu k zodpovedajúcemu účtovnému obdobiu a vypočítané v súlade s účtovnými zásadami platnými pre príslušné subjekty verejného sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – odsek 2a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Vkladá sa tento odsek:

 

„4a. Členské štáty sú zodpovedné za menovanie orgánu, ktorý je vhodný a odborne spôsobilý na kontrolu dodržiavania kritérií výpočtu poplatkov uvedených v odseku 4.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – odsek 3

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vkladá sa nový odsek 5:

 

„Dôkazové bremeno v otázke, či sú poplatky v súlade s týmto článkom, znáša subjekt verejného sektora, ktorý opakované použitie spoplatňuje.“

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 2003/98/ES

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V článku 7 (Transparentnosť) sa za formuláciu „kalkulácii poplatkov“ dopĺňa formulácia „vyšších než okrajové náklady alebo poplatkov“.

(7) V článku 7 (Transparentnosť) sa tretia veta nahrádza takto:

 

„Príslušný subjekt verejného sektora uvedie aj faktory, ktoré sa zohľadnia pri výpočte poplatkov podľa článku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8 – odsek 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Subjekty verejného sektora môžu povoliť opakované použitie bez podmienok alebo môžu uložiť podmienky, napríklad uvedenie zdroja, prípadne prostredníctvom licencie. Tieto podmienky nemusia nevyhnutne obmedzovať možnosti opakovaného použitia a nepoužívajú sa na obmedzenie hospodárskej súťaže.“

„Subjekty verejného sektora môžu povoliť opakované použitie dokumentov bez podmienok alebo môžu uložiť podmienky, v prípade potreby aj prostredníctvom licencie upravujúcej relevantné otázky. Tieto podmienky nemusia nevyhnutne obmedzovať možnosti opakovaného použitia a nesmú sa použiť na obmedzenie hospodárskej súťaže.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 2003/98/ES

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia prijatie praktických úprav, ktoré uľahčia viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú zoznamy dostupných najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi, prednostne dostupné on-line a v strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými zoznamami položiek.“

Členské štáty prijmú praktické opatrenia, ktoré v celej Únii uľahčia vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú zoznamy najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi, prednostne dostupné v technologicky neutrálnom, strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené so zoznamami najdôležitejších dokumentov.“

Odôvodnenie

Zavedenie možnosti viacjazyčného vyhľadávania je zmysluplné a už sa v súčasnosti poskytuje na dobrovoľnej báze. Vzhľadom na finančnú situáciu verejného sektora by však zavedenie všeobecnej povinnosti umožňovať takéto vyhľadávanie aj vo všetkých ostatných európskych jazykoch bolo spojené s neprimerane vysokými nákladmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

„2. Bez ohľadu na odsek 1 sa v prípade, keď je výhradné právo nevyhnutné na zabezpečenie služby vo verejnom záujme, platnosť tejto dohody o výhradných právach pravidelne overuje, v každom prípade minimálne každé štyri roky. Výhradné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice podliehajú zásade transparentnosti a zverejňujú ich príslušné subjekty verejného sektora.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9b (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Do článku 11 sa vkladá tento odsek:

 

„2a. Bez ohľadu na odsek 1 v prípade, keď je výhradné právo udelené v súvislosti s komerčným využívaním potrebným na digitalizáciu kultúrnych zbierok, nesmie komerčné využívanie trvať dlhšie ako 7 rokov. Počas tohto obdobia nie je potrebné výhradné právo preskúmavať. Výhradné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice musia byť transparentné a zverejnené.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V článku 11 (Zákaz výhradných dohôd) sa na konci odseku 3 dopĺňa táto veta:

(10) V článku 11 (Zákaz výhradných dohôd) sa odsek 3 nahrádza takto:

„Takéto úpravy, ktoré sa týkajú kultúrnych inštitúcií a univerzitných knižníc, sa však ukončia pri uplynutí platnosti zmluvy a v každom prípade nie neskôr ako 31. decembra 20XX [6 rokov po tom, ako táto smernica nadobudne účinnosť].“

„3. Existujúce výhradné dohody, ktoré nespĺňajú podmienky na výnimku podľa odseku 2, sa ukončia pri uplynutí platnosti zmluvy, najneskôr však 31. decembra 2008. Takéto úpravy, ktoré sa týkajú knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, a ktoré nespĺňajú podmienky na výnimku podľa odseku 2 alebo odseku 2a, sa ukončia pri uplynutí platnosti zmluvy a v každom prípade najneskôr 31. decembra 20XX [6 rokov po tom, ako táto smernica nadobudne účinnosť].“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12 – úvodná časť

Smernica 2003/98/ES

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) V článku 13 (Revízia) sa dátum 1. júla 2008 nahrádza formuláciou [3 roky po dátume transpozície] a dopĺňa sa tento odsek:

(12) V článku 13 (Revízia) sa dátum 1. júla 2008 nahrádza formuláciou [5 rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a dopĺňa sa tento odsek:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 1 – bod 12

Smernica 2003/98/ES

Článok 13 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Členské štáty každoročne postupujú Komisii správu o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4.“

2a. „Členské štáty každé 2 roky postupujú Komisii správu o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4.“

Odôvodnenie

Nie je jasné, na aký účel by slúžilo každoročné podávanie správ, keďže v priebehu jedného roka sa nedajú očakávať žiadne zmeny okolností podliehajúcich povinnosti podávať správy a subjektom verejného sektora by vzniklo neprimerané dodatočné zaťaženie.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

Referenčný dokument

COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.12.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

CULT

15.12.2011

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Sabine Verheyen

24.1.2012

Prerokovanie vo výbore

27.3.2012

29.5.2012

 

 

Dátum prijatia

10.7.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Nessa Childers, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Evžen Tošenovský


STANOVISKO Výboru pre právne veci (11.10.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

(COM(2011)0877 – C7‑0502/2011 – 2011/0430(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marielle Gallo

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh smernice je súčasťou Digitálnej agendy pre Európu. Informácie verejného sektora možno použiť pri rozvoji nových digitálnych produktov a služieb s obrovským potenciálom rastu, ktorý členské štáty dostatočne nevyužívajú.

Spravodajkyňa víta aktuálnosť tohto návrhu Európskej komisie, keďže internet sa už nepovažuje len za zdroj informácií a vedomostí, ale v oveľa väčšom rozsahu za zdroj údajov.

Pokiaľ ide o obsah návrhu smernice, spravodajkyňa by chcela vo svojom stručnom odôvodnení poukázať na tieto body:

1. Rozsah pôsobnosti smernice

Je potrebné dodať, že z rozsahu pôsobnosti smernice sú vylúčené dokumenty, ktoré nie sú dostupné z dôvodu ochrany osobných údajov.

2. Vymedzenie pojmov

Informácie verejného sektora sa musia sprístupňovať v strojovo čitateľných a technologicky neutrálnych formátoch, aby sa uľahčilo ich opakované používanie. V rámci možností sa treba vyhnúť tomu, aby bola na spracovávanie dokumentov potrebná osobitná technológia.

3. Poplatky

Otázka poplatkov má kľúčový význam pre úspech v oblasti opakovaného používania informácií verejného sektora. Ak sa stanovia príliš vysoké poplatky, podniky, predovšetkým začínajúce podniky a MSP, budú musieť znášať neúmerne vysoké náklady na vývoj nových digitálnych produktov a služieb. Na druhej strane niektoré subjekty verejného sektora využívajú svoje práva duševného vlastníctva ako jeden zo zdrojov svojich príjmov.

Spravodajkyňa si uvedomuje, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma cieľmi, t. j. rozsiahlejším opakovaným používaním informácií verejného sektora na jednej strane a financovaním úloh niektorých subjektov pôsobiacich v sektore verejných služieb na druhej strane. Spravodajkyňa navrhuje, aby niektoré verejné subjekty, ako sú knižnice, múzeá a archívy, mali aj naďalej možnosť vyberať vyššie poplatky než okrajové náklady na reprodukciu a sprístupnenie, a to na základe objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií a pod podmienkou, že to povolí príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za dohľad nad opakovaným používaním informácií verejného sektora.

4. Nezávislý orgán zodpovedný za dohľad nad opakovaným používaním informácií verejného sektora

Záverom sa spravodajkyňa domnieva, že nie je potrebné vytvoriť nový administratívny orgán, ktorý by bol zodpovedný za dohľad nad opakovaným používaním informácií verejného sektora. Členské štáty môžu vykonávaním tejto funkcie poveriť niektorý z existujúcich orgánov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Smernicou 2003/98/ES by sa preto členským štátom mala uložiť jednoznačná povinnosť sprístupniť všetky všeobecne dostupné dokumenty na opakované použitie. Takáto povinnosť predstavuje obmedzenie práv duševného vlastníctva autora dokumentu, a preto by sa rozsah prepojenia medzi právom na prístup a právom na použitie mal obmedziť na minimum nevyhnutné na dosiahnutie cieľov sledovaných zavedením tejto povinnosti. V tomto ohľade a vzhľadom na právne predpisy Únie a členských štátov, ako aj na medzinárodné povinnosti Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), by dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES. Ak je tretia strana pôvodným vlastníkom dokumentu v držbe knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, ktorý je ešte chránený právom duševného vlastníctva, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

(7) Smernicou 2003/98/ES by sa preto členským štátom mala uložiť jednoznačná povinnosť sprístupniť všetky všeobecne dostupné dokumenty na opakované použitie. Táto povinnosť sa nevzťahuje na dokumenty, ktoré až na výnimky stanovené v tejto smernici nie sú dostupné v súlade s pravidlami prístupu platnými v jednotlivých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Vzhľadom na právne predpisy Únie a členských štátov, ako aj na medzinárodné povinnosti Únie, predovšetkým podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS), by dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán, mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2003/98/ES. Ak je tretia strana pôvodným vlastníkom dokumentu v držbe knižníc (vrátane univerzitných knižníc), múzeí a archívov, ktorý je ešte chránený právom duševného vlastníctva, predmetný dokument by sa na účely tejto smernice mal považovať za dokument, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva v držbe tretích strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Rozsah uplatňovania smernice sa rozširuje na knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy. Smernica sa nevzťahuje na iné kultúrne inštitúcie, ako sú opery, balety alebo divadlá vrátane archívov, ktoré sú súčasťou týchto inštitúcií.

(10) Rozsah uplatňovania smernice sa rozširuje na knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá a archívy. Smernica sa nevzťahuje na iné kultúrne inštitúcie, ako sú opery, balety alebo divadlá vrátane archívov, ktoré sú súčasťou týchto inštitúcií, ani na verejnoprávne rozhlasové a televízne organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na uľahčenie opakovaného použitia by subjekty verejného sektora mali sprístupňovať dokumenty v strojovo čitateľnom formáte a ak je to možné a vhodné, spolu s ich metaúdajmi vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

(11) Na uľahčenie opakovaného použitia by subjekty verejného sektora mali sprístupňovať dokumenty v strojovo čitateľnom a technologicky neutrálnom formáte a ak je to možné a vhodné, spolu s ich metaúdajmi vo formáte, ktorý podporuje interoperabilitu, teda napr. tak, že ich spracujú spôsobom v súlade so zásadami vyplývajúcimi z požiadaviek na kompatibilitu a použiteľnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ak sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, mala by sa výška poplatkov obmedziť na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii a šírení dokumentov, s výnimkou osobitne opodstatnených prípadov zodpovedajúcich objektívnym, transparentným a overiteľným kritériám. Mala by sa predovšetkým zohľadniť nutnosť neprekážať bežnému fungovaniu subjektov verejného sektora, ktoré pokrývajú podstatnú časť svojich prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom svojej verejnej úlohy pomocou využívania svojich práv duševného vlastníctva. Dôkazové bremeno v otázke, či sú poplatky založené na nákladoch a či spĺňajú príslušné limity, by mal znášať subjekt verejného sektora, ktorý opakované použitie spoplatňuje.

(12) Ak sa opakované použitie dokumentov spoplatňuje, výška poplatkov sa stanovuje na základe objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií, ktoré zaručujú rovnaké zaobchádzanie. Poplatky by sa mali v zásade obmedziť na okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii a sprístupňovaní dokumentov. Treba však vziať do úvahy skutočnosť, že niektoré verejné subjekty môžu mať príjem z využívania svojich práv duševného vlastníctva, aby pokryli podstatnú časť svojich prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných úloh. Tieto subjekty, ako aj knižnice, múzeá a archívy by mali mať možnosť vyberať poplatky, ktoré sú vyššie než okrajové náklady na reprodukciu a sprístupňovanie a ktoré umožňujú vytvárať primeraný zisk. Tieto poplatky by sa mali stanoviť na základe objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií, ktoré zaručujú rovnaké zaobchádzanie. Dôkazové bremeno v otázke, či sú poplatky založené na nákladoch a či spĺňajú príslušné limity, by mal znášať subjekt verejného sektora, ktorý opakované použitie spoplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Subjekty verejného sektora môžu v prípade, ak je to realizovateľné, pri opakovanom použití dokumentu určiť používateľovi podmienky, napríklad uvedenie zdroja. V akýchkoľvek licenciách na opakované použitie informácií verejného sektora by sa v každom prípade malo ukladať čo najmenej obmedzení. Významnú úlohu môžu v tomto ohľade takisto zohrať otvorené licencie dostupné online, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva bez technologických, finančných či zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov. Preto by členské štáty mali podporovať používanie otvorených licencií verejnej správy.

(13) Subjekty verejného sektora môžu v prípade, ak je to realizovateľné, pri opakovanom použití dokumentu určiť používateľovi podmienky, napríklad uvedenie zdroja. V akýchkoľvek licenciách na opakované použitie informácií verejného sektora by sa v každom prípade malo ukladať čo najmenej obmedzení. Významnú úlohu by mali v tomto ohľade takisto zohrať otvorené licencie dostupné online, na základe ktorých sa udeľujú rozsiahlejšie práva bez technologických, finančných či zemepisných obmedzení a ktoré vychádzajú z otvorených dátových formátov. Preto by členské štáty mali podporovať používanie otvorených licencií verejnej správy a udeľovanie licencií v prípade metaúdajov týkajúcich sa informácií verejného sektora by sa malo riadiť normami udeľovania licencií, ktoré stanovuje napr. Europeana.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo šíreniu licencií a pretrvávaniu a vzniku rozdielov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o využívanie informácií verejného sektora, vydávanie licencií v prípade metaúdajov o informáciách verejného sektora by sa malo riadiť normami, ktoré stanovuje napr. Europeana, pozri tlačovú správu knižnice Europeana z 12. septembra na stránke: http://goo.gl/inTkj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Správne uplatňovanie viacerých prvkov tejto smernice, napríklad opravných prostriedkov, dodržiavania zásad spoplatňovania a povinnosti podávať správy, si vyžadujú dohľad nezávislého orgánu zodpovedného za opakované použitie informácií verejného sektora. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

(14) Správne uplatňovanie viacerých prvkov tejto smernice, napríklad opravných prostriedkov, dodržiavania zásad spoplatňovania a povinnosti podávať správy, si vyžaduje dohľad orgánu zodpovedného za opakované použitie informácií verejného sektora. Členské štáty určia orgány zodpovedné za dohľad nad opakovaným používaním informácií verejného sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Je potrebné zaistiť, aby členské štáty (pozri odôvodnenie 19) informovali Komisiu o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci nezávislého orgánu. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

(17) Je potrebné zaistiť, aby členské štáty (pozri odôvodnenie 19) predkladali Komisii správy o rozsahu opakovaného použitia informácií verejného sektora, podmienkach, za ktorých sa informácie poskytujú, ako aj práci orgánu zodpovedného za dohľad nad opakovaným používaním informácií verejného sektora. Na zabezpečenie jednotnosti koncepcií na úrovni Únie by sa mala podporiť koordinácia medzi nezávislými orgánmi, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií o najlepších postupoch a politikách opakovaného používania údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – bod 1a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) v odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

 

„b) dokumenty, ku ktorým majú práva duševného vlastníctva tretie strany, vrátane dokumentov univerzitných knižníc, ku ktorým majú práva duševného vlastníctva univerzity;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – bod 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„e) dokumenty, ktoré majú v držbe vzdelávacie a výskumné inštitúcie, ako sú výskumné inštitúty, prípadne vrátane organizácií založených na účely transferu výsledkov výskumu, školy a univerzity (okrem univerzitných knižníc pri dokumentoch iných než výskumné dokumenty chránené právami duševného vlastníctva tretích strán) a“

„e) dokumenty, ktoré majú v držbe vzdelávacie a výskumné inštitúcie vrátane organizácií založených na účely transferu výsledkov výskumu, školy a univerzity (okrem univerzitných knižníc pri dokumentoch iných než výskumné dokumenty chránené právami duševného vlastníctva tretích strán) a“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – bod 3a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 1 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„fa) dokumenty, ktoré podľa právnych predpisov členských štátov nie sú dostupné z dôvodu ochrany osobných údajov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 2 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. „strojovo čitateľné“ znamená, že digitálne dokumenty sú dostatočne štruktúrované na to, aby softvérové aplikácie boli schopné spoľahlivo identifikovať jednotlivé konštatovania faktov a ich internú štruktúru.

6. „strojovo čitateľné“ znamená, že digitálne dokumenty sú štruktúrované tak, aby softvérové aplikácie boli schopné technologicky neutrálnym spôsobom spoľahlivo identifikovať a získavať relevantné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 – bod 2

Smernica 2003/98/ES

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Na konci odseku 4 sa dopĺňa táto veta:

(2) Odsek 4 sa nahrádza takto:

„K opravným prostriedkom patrí preskúmanie nezávislým orgánom, ktorému sa udelia osobitné regulačné právomoci vzhľadom na opakované použitie informácií verejného sektora a ktorého rozhodnutia sú záväzné pre dotknutý subjekt verejného sektora.“

„4. Akékoľvek rozhodnutie o opakovanom použití obsahuje odkaz na opravné prostriedky v prípade, že sa žiadateľ chce proti rozhodnutiu odvolať. K opravným prostriedkom patrí možnosť preskúmania nestranným subjektom zodpovedným za preskúmanie, napríklad vnútroštátnym orgánom pre hospodársku súťaž, vnútroštátny prístup k orgánu zodpovednému za dokumenty alebo k vnútroštátnemu súdnemu orgánu, ktorý je oprávnený vyšetrovať sťažnosti týkajúce sa opakovaného použitia dokumentov verejného sektora a ktorého rozhodnutia musí dotknutý subjekt verejného sektora považovať za záväzné.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       14

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – bod 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„2. Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým keď podstatná časť prevádzkových nákladov vyplývajúcich z vykonávania úlohy v rámci služby vo verejnom záujme vzniká subjektom verejného sektora z využívania ich práv duševného vlastníctva, môže sa subjektom verejného sektora povoliť spoplatňovať opakované použitie dokumentov vyššou sumou, než sú okrajové náklady, podľa objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií, pod podmienkou, že sa tak deje vo verejnom záujme a na základe povolenia nezávislého orgánu uvedeného v článku 4 ods. 4 a bez toho, aby tým boli ovplyvnené odseky 3 a 4 tohto článku.“

„2. Pokiaľ subjekty verejného sektora majú príjem z využívania svojich práv duševného vlastníctva, aby pokryli podstatnú časť svojich prevádzkových nákladov súvisiacich s výkonom svojich úloh v rámci služby vo verejnom záujme alebo s inou konkrétnou činnosťou, ktorá patrí medzi ich verejné úlohy a predstavuje podstatnú časť týchto úloh, subjektom verejného sektora sa môže povoliť spoplatňovať opakované použitie dokumentov vyššou sumou, než sú okrajové náklady.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – bod 1

Smernica 2003/98/ES

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„3. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môžu knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá archívy spoplatniť opakované použitie dokumentov vo svojej držbe vyššou sumou, než sú okrajové náklady.“

„3. Bez ohľadu na odsek 1 môžu knižnice (vrátane univerzitných knižníc), múzeá, archívy a subjekty verejného sektora, ktoré plnia podobné účely ako uvedené inštitúcie, spoplatniť opakované použitie dokumentov vo svojej držbe vyššou sumou, než sú okrajové náklady, a to na základe objektívnych, transparentných a overiteľných kritérií a pod podmienkou, že to schváli orgán uvedený v článku 4 ods. 4.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Smernica 2003/98/ES

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia prijatie praktických úprav, ktoré uľahčia viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú zoznamy dostupných najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi, prednostne dostupné on-line a v strojovo čitateľnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými zoznamami položiek.“

Členské štáty prijmú praktické opatrenia, ktoré uľahčia viacjazyčné vyhľadávanie dokumentov dostupných na opakované použitie, ako sú zoznamy dostupných najdôležitejších dokumentov s príslušnými metaúdajmi, prednostne dostupné on-line a v strojovo čitateľnom a technologicky neutrálnom formáte, a internetové portály, ktoré sú spojené s decentralizovanými zoznamami položiek.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. V článku 11 (Zákaz výhradných dohôd) sa na konci odseku 3 dopĺňa táto veta:

10. Článok 11 (Zákaz výhradných dohôd) sa mení a dopĺňa takto:

 

(1) Vkladá sa tento odsek:

 

„2a. Bez ohľadu na odsek 1, ak sú výhradné práva nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, ako je digitalizácia, dôvod na udelenie takéhoto výhradného práva sa pravidelne overuje, a to v každom prípade minimálne každé tri roky. Výhradné dohody uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto smernice musia byť transparentné a zverejnené. Ak existuje výhradné právo spojené s preferenčným komerčným využívaním potrebným na digitalizáciu kultúrnych zdrojov, subjektu verejného sektora sa poskytne kópia digitalizovaných kultúrnych zdrojov ako súčasť takejto dohody.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10 – bod 1a (nový)

Smernica 2003/98/ES

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Na koniec odseku 3 sa dopĺňa táto veta:

„Takéto úpravy, ktoré sa týkajú kultúrnych inštitúcií a univerzitných knižníc, sa však ukončia pri uplynutí platnosti zmluvy a v každom prípade nie neskôr ako 31. decembra 20XX [6 rokov po tom, ako táto smernica nadobudne účinnosť].“

„Takéto úpravy, ktoré sa týkajú archívov, múzeí a knižníc (vrátane univerzitných knižníc), sa však ukončia pri uplynutí platnosti zmluvy a v každom prípade nie neskôr ako 31. decembra 20XX [10 rokov po tom, ako táto smernica nadobudne účinnosť].“

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

Referenčné čísla

COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.12.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.12.2011

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Marielle Gallo

19.12.2011

Prerokovanie vo výbore

9.7.2012

18.9.2012

 

 

Dátum prijatia

11.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvie Guillaume, Salvatore Tatarella


POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora

Referenčné čísla

COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)

Dátum predloženia v EP

12.12.2011

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.12.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.12.2011

CULT

15.12.2011

JURI

15.12.2011

LIBE

15.12.2011

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Spravodajkyňa

               dátum vymenovania

Ivailo Kalfin

27.1.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.6.2012

17.9.2012

9.10.2012

 

Dátum prijatia

29.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Keith Taylor

Dátum predloženia

7.12.2012

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia