ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του "Erasmus για όλους"
Το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό
(COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτρια: Doris Pack

10.12.2012


Διαδικασία : 2011/0371(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0405/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0405/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: