Pranešimas - A7-0405/2012Pranešimas
A7-0405/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „ERASMUS VISIEMS“

10.12.2012 - (COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD)) - ***I

Kultūros ir švietimo komitetas
Pranešėja: Doris Pack


Procedūra : 2011/0371(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0405/2012
Pateikti tekstai :
A7-0405/2012
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „ERASMUS VISIEMS“

(COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0788),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 165 straipsnio 4 dalį ir 166 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0436/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 29 d. Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A7-0405/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa

kuriuo sukuriama Sąjungos jaunimo, švietimo ir mokymo bei sporto programa

ERASMUS VISIEMS

Taip Europai

Pastaba

Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto tekstui; jį priėmus reikės atlikti atitinkamus viso teksto pakeitimus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnio 2 dalyje numatyti aiškūs Europos Sąjungos veiksmų įgaliojimai, kuriais turi būti siekiama skatinti jaunimą dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime;

Pagrindimas

Svarbu suteikti tvirtą pagrindą sutartyse taip pat ir su jaunimo politika susijusiam reglamentavimui. SESV 165 straipsniu Sąjungai suteikiama teisė parengti išsamią jaunimo darbotvarkę ir skatinti veiksmus, kuriais būtų remiamas jaunų žmonių savarankiškumas ir dalyvavimas visuomenės veikloje.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) tai, kad valstybių narių ir trečiųjų šalių visuomenė programos „Erasmus“ pavadinimą laiko Sąjungos besimokančio asmens judumo sinonimu, reiškia, kad šį prekės ženklą reikėtų naudoti visuose pagrindiniuose Programa reglamentuojamuose švietimo lygmenyse;

(3) kadangi visuomenė pavadinimus „Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“ ir „Grundtvig“ laiko Sąjungos judumo ir bendradarbiavimo mokymosi tikslais sinonimais, šiuos pavadinimus taip pat reikėtų naudoti rengiant naują Programą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) įgyvendinant naują Programą dėmesys turėtų būti telkiamas į kliūčių finansavimui gauti sumažinimą ir į visos struktūros administracinių sistemų supaprastinimą. Programos sėkmei labai svarbu nuolat skirti dėmesio siekiant mažinti administracines išlaidas ir supaprastinti Programos organizavimą ir valdymą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) viešos konsultacijos dėl Sąjungos strateginių galimybių įgyvendinti naują ES kompetenciją sporto srityje ir sporto parengiamųjų veiksmų vertinimo ataskaita parodė, kokios sritys galėtų būti laikomos prioritetinėmis Sąjungos veiklos sritimis ir kokios papildomos naudos duotų Sąjungos remiama veikla, padedanti Europos lygmeniu kaupti, dalytis ir skleisti patirtį ir žinias apie sporto srityje patiriamas problemas;

(4) viešos konsultacijos dėl Sąjungos strateginių galimybių įgyvendinti naują ES kompetenciją sporto srityje ir sporto parengiamųjų veiksmų vertinimo ataskaita parodė, kokios sritys galėtų būti laikomos prioritetinėmis Sąjungos veiklos sritimis ir kokios papildomos naudos duotų Sąjungos remiama veikla, padedanti Europos lygmeniu kaupti, dalytis ir skleisti patirtį ir žinias apie sporto srityje patiriamas problemas, su sąlyga, kad dėmesys teikiamas visų pirma visuomeninėms organizacijoms;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ – tai ateinančio dešimtmečio Sąjungos ekonomikos augimo strategija, skirta pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui remti, kurioje nustatyti penki didelio užmojo tikslai, pasiektini iki 2020 m. Pavyzdžiui, švietimo srityje bus siekiama mažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių, kad jų būtų mažiau kaip 10 proc., ir padidinti aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų dalį iki 40 proc. Šioje strategijoje taip pat nustatyta pavyzdinių iniciatyvų, kaip antai „Judus jaunimas“ ir „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“;

(5) Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ – tai ateinančio dešimtmečio Sąjungos ekonomikos augimo strategija, skirta pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui remti, kurioje nustatyti penki tikslai, pasiektini iki 2020 m. Pavyzdžiui, švietimo srityje bus siekiama mažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių, kad jų būtų mažiau kaip 10 proc., ir padidinti tretinį arba lygiavertį išsilavinimą įgijusių 30–34 metų amžiaus asmenų dalį iki 40 proc. Šioje strategijoje taip pat nustatyta pavyzdinių iniciatyvų, kaip antai „Judus jaunimas“, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir „Inovacijų sąjunga“1;

 

__________________

 

1 COM(2010) 0546.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) 2009 m. gegužės 12 d. Europos Sąjungos Taryba paskelbė Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą („ET 2020“), kurioje nustatyti keturi strateginiai tikslai, kad būtų įveiktos likusios kliūtys, sukurta žiniomis grindžiama Europa, o mokymasis visą gyvenimą taptų realybe;

(6) 2009 m. gegužės 12 d. Europos Sąjungos Taryba paskelbė Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą („ET 2020“), kurioje nustatyti keturi strateginiai tikslai, kad būtų įveiktos likusios kliūtys, sukurta žiniomis grindžiama Europa, o mokymasis visą gyvenimą taptų realybe; Šie tikslai bus pasiekti tik tuo atveju, jei bus skirta pakankamai lėšų;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Įgyvendinant Programą taip pat reikia padidinti nuskriaustų ir pažeidžiamų grupių prieigos galimybes ir aktyviai spręsti klausimus, susijusius su specialiais neįgaliųjų mokymosi poreikiais. Šis siekis turėtų būti atspindėtas vykdant konkrečius stebėjimo ir vertinimo veiksmus, siekiant užtikrinti, kad Programa būtų įgyvendinama laikantis šių tikslų;

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad veiksmais besivystančiose šalyse būtų užtikrinama, kad juos įgyvendinant galėtų dalyvauti nuskriaustieji ir pažeidžiamieji; tai taip pat aktualu ir Europoje.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų būti itin stiprus aukštojo mokslo srityje: taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo mokslo kokybė, padedama siekti platesnių „ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir skatinamas tarpusavio supratimas ir prisidedama prie tvaraus trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemų vystymosi;

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų būti itin stiprus profesinio rengimo ir mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi srityje: taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo mokslo ir mokymo kokybė, padedama siekti platesnių „ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Sąjungos kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir skatinamas tarpusavio supratimas ir prisidedama prie tvaraus aukštojo mokslo ir mokymo sistemų vystymosi su Sąjunga asocijuotose užjūrio šalyse ir teritorijose bei trečiosiose šalyse;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) 2010–2018 m. Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintoje sistemoje visi jaunuoliai laikomi visuomenės ištekliais ir jiems suteikiama teisė dalyvauti jiems poveikį darančių politikos sričių plėtotės veikloje – to siekiama tęstiniu struktūriniu politikų, jaunimo ir visų lygmenų jaunimo organizacijų dialogu;

(9) 2010–2018 m. Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintoje sistemoje pabrėžiamas poreikis, kad visi jaunuoliai būtų laikomi visuomenės ištekliais, ir siekiama palengvinti ir padidinti jų dalyvavimą jiems poveikį darančių politikos sričių plėtotės veikloje – to siekiama tęstiniu struktūriniu politikų, jaunimo ir visų lygmenų jaunimo organizacijų dialogu;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) valstybės narės turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Programos veikimas. Tai reiškia, kad vizos dalyviams turėtų būti išduodamos nedelsiant. Taip būtų užtikrinta, kad nei vienas dalyvis nevėluotų ir nepraleistų dalies ar visų studijų, mokymo ar mainų programos ir kad judumo veikla ar projektai nebūtų atšaukiami. Pagal 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų 19 straipsnį, valstybės narės raginamos nustatyti pagreitintą tvarką;

(11) valstybės narės turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Programos veikimas. Norint užtikrinti, kad vienas dalyvis nepraleistų nė vienos planuojamos veiklos dalies ir kad judumo veikla ar projektai nebūtų atšaukiami, valstybės narės turėtų būti raginamos nepagrįstai nedelsdamos išduoti vizas ir nustatyti pagreitintą priėmimo tvarką pagal 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų 19 straipsnį;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) norint geriau išspręsti jaunimo nedarbo problemą Sąjungoje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tarptautiniam aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimui, kad būtų suderintos mokymo programos ir darbo rinkos poreikiai, padidintos studentų įsidarbinimo galimybės ir ugdomi verslo įgūdžiai;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) 1999 m. birželio 19 d. 29 Europos šalių švietimo ministrų pasirašytoje Bolonijos deklaracijoje nustatytas tarpvyriausybinis procesas, kuriuo siekiama sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę ir kuris turėtų būti paremtas Sąjungos lygmeniu;

 

(13) 1999 m. birželio 19 d. 29 Europos šalių švietimo ministrų pasirašytoje Bolonijos deklaracijoje nustatytas tarpvyriausybinis procesas, kuriuo siekiama sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę. 2012 m. balandžio 26–27 d. Bukarešte (Rumunija) vykusioje aštuntojoje Bolonijos ministrų konferencijoje 47 ministrai, atsakingi už aukštąjį mokslą, pasirašė Bukarešto ministrų komunikatą, kuriame raginama sutvirtinti Europos aukštojo mokslo erdvę, kuri nuolat turėtų būti remiama Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) pagal atnaujintą Kopenhagos procesą (2011–2020 m.) nustatyta didelių užmojų ir globali Europos profesinio rengimo vizija ir raginta pagal Sąjungos švietimo programas skirti paramą, kuri padėtų siekti nustatytų prioritetų, įskaitant tarptautinį judumą ir valstybių narių įgyvendinamas reformas;

(14) atnaujintame Kopenhagos procese (2011–2020 m.) apibrėžiamas ir plačiai pripažįstamas lemiamas profesinio rengimo ir mokymo vaidmuo siekiant daugelio strategijos „Europa 2020“ tikslų, ypač atsižvelgiant į jo teikiamas galimybes sprendžiant aukšto nedarbo, ypač jaunimo nedarbo ir ilgalaikio nedarbo, lygio Europoje problemą, skatinant mokymosi visą gyvenimą kultūrą, kovojant su socialine atskirtimi ir skatinant aktyvų pilietiškumą. Reikia atsižvelgti į būtinybę skubiai stiprinti profesiniame rengime ir mokyme dalyvaujančių asmenų, įskaitant mokinius, mokytojus ir instruktorius, tarpvalstybinį judumą, skatinti bendradarbiavimą naudojant atitinkamų suinteresuotųjų subjektų partnerystę visais lygmenimis ir padėti valstybėms narėms atnaujinti savo profesinio rengimo ir mokymo sistemas;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) reikia užtikrinti, kad daugiau judumo galimybių būtų suteikiama techninio ir profesinio mokymo studentams, įskaitant stažuotojus bei mokinius. Turėtų būti imamasi reikiamų priemonių, kad judumas būtų ir patrauklus, ir prieinamas, ypač parengtam mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) personalui ir žmonėms, dirbantiems menų ir amatų sektoriuje;

Pagrindimas

Briugės komunikate teigiama, kad pagrindinis ateities uždavinys – stiprinti profesinio ir techninio mokymo studentų tarptautinį judumą. Mokinių judumo atveju yra svarbios organizacijos tarpininkės, kad būtų palengvinamas MVĮ, tiek kaip organizacijų siuntėjų, tiek kaip naujokus priimančių įmonių, dalyvavimas.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) būtina sustiprinti Europos mokyklų bendradarbiavimo, mokyklų darbuotojų ir besimokančių asmenų judumo intensyvumą ir mastą, kad būtų įgyvendinami komunikato „Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“ prioritetai, visų pirma didinama Sąjungos mokyklinio lavinimo kokybė, ypač tokie aspektai kaip kompetencijos plėtotė, skatinamos vienodos galimybės ir įtrauktis švietimo sistemose ir institucijose bei stiprinama mokytojo profesija ir mokyklų vadovų vaidmuo. Tokiomis aplinkybėmis itin daug dėmesio turėtų būti skiriama tokiems strateginiams tikslams kaip mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas, pagrindinių įgūdžių ugdymo gerinimas, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės didinimas ir populiarinimas, taip pat mokytojų ir mokyklų vadovų profesinės kompetencijos didinimas, vaikų iš migrantų arba nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančių šeimų galimybių mokytis gerinimas;

(15) būtina sustiprinti Europos mokyklų bendradarbiavimo, mokyklų darbuotojų ir besimokančių asmenų judumo intensyvumą ir mastą, kad būtų įgyvendinami komunikato „Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“ prioritetai, visų pirma didinama Sąjungos mokyklinio lavinimo kokybė, ypač tokie aspektai kaip kompetencijos plėtotė, skatinamos vienodos galimybės ir įtrauktis švietimo sistemose ir institucijose bei stiprinama mokytojo profesija ir mokyklų vadovų vaidmuo bei jiems teikiama parama. Tokiomis aplinkybėmis tokiems strateginiams tikslams kaip mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas, pagrindinių įgūdžių ugdymo gerinimas, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės didinimas ir populiarinimas turėtų būti teikiama pirmenybė, kartu ir mokytojų ir mokyklų vadovų profesinės kompetencijos didinimui, vaikų iš migrantų arba nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančių šeimų galimybių mokytis gerinimui;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) Programoje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas švietimo ir mokymo politikos teritoriniam aspektui ir ypač nacionaliniu ir vietos lygmenimis didėjančiai nelygybei įgyto išsilavinimo srityje;

Pagrindimas

Miestuose vyrauja bendros problemos, tokios kaip mokyklos nebaigimas, jaunimo atskirtis, žemas išsilavinimo lygis ir menka prieiga prie švietimo infrastruktūros. Nepaisant to, kad miestas klesti, šios problemos telkiasi visai čia pat, būtent socialiniu ir ekonominiu požiūriu problemiškuose rajonuose. Vietos valdžios institucijoms, kurios siekia išspręsti šias problemas, tenka pagrindinis vaidmuo koordinuojant veiksmus ir jiems vadovaujant. Sprendžiant šias problemas labai svarbi yra patirtis siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) atnaujinta Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarke, įtraukta į Tarybos rezoliuciją [...], siekiama suteikti visiems suaugusiesiems galimybių visą gyvenimą įgyti įgūdžių ir gebėjimų ir juos gerinti, itin daug dėmesio skiriant nekvalifikuotų europiečių skaičiaus mažinimui, ko siekiama ir strategija „Europa 2020“;

(16) atnaujintoje Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje, įtrauktoje į 2011 m. lapkričio 28 d. Tarybos rezoliuciją1, pabrėžiamas poreikis padidinti besimokančių suaugusiųjų skaičių, atsižvelgiant į demografinį Europos visuomenės senėjimą, dėl kurio suaugusiesiems pradžioje įgijus išsilavinimą neišvengiamai tampa būtina nuolat atnaujinti savo asmeninius ir profesinius įgūdžius ir gebėjimus, ir taip pat pripažįstamas suaugusiųjų mokymosi vaidmuo skatinant aktyvų pilietiškumą. Atsižvelgiant į strategijoje „Europa 2020“ išdėstytus skurdo mažinimo ir užimtumo tikslus, Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje ypatingas dėmesys skiriamas poreikiui didinti besimokančių suaugusių žemos kvalifikacijos ir mažai įgūdžių turinčių Europos gyventojų skaičių;

 

______________

 

1 OL C 372, 2011 12 20, p. 1.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų patirtis, Komisijos demografinės ataskaitos ir vyresnių asmenų noras dalyvauti savanoriškoje veikloje rodo mokymosi visą gyvenimą, kartų dialogo, judumo ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime dar ilgai po to, kai pasibaigia asmens profesinė karjera, svarbą. Vyresnio amžiaus asmenys – tai savanoriškos veiklos ir socialinio švietimo ramstis Europoje. Programoje reikėtų į tai atsižvelgti ir atitinkamą dėmesį skirti atitinkamoms priemonėms bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo srityse;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Europos jaunimo forumas, nacionaliniai akademinio pripažinimo centrai (angl. –NARIC), „Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrai, Europass nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių nacionaliniai informacijos centrai yra būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, reguliariai teikiantys Komisijai naujausią informaciją, susijusią su savo veiklos sritimis ir padedantys skleisti Programos rezultatus Sąjungoje ir dalyvaujančiose trečiosiose šalyse;

(17) Europos jaunimo forumas, Europos pilietinės visuomenės mokymosi visą gyvenimą platforma, nacionaliniai akademinio pripažinimo centrai (angl. –NARIC), „Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrai, Europass nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių nacionaliniai informacijos centrai yra būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, reguliariai teikiantys Komisijai naujausią informaciją, susijusią su savo veiklos sritimis ir padedantys skleisti Programos rezultatus, taip pat su Sąjunga asocijuotose užjūrio šalyse ir teritorijose;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) reikia stiprinti Programos ir tarptautinių švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių tarptautinių organizacijų, visų pirma Europos Tarybos, sąsajas.

(18) reikia stiprinti Programos ir tarptautinių švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių tarptautinių organizacijų, visų pirma Europos Tarybos, sąsajas, kaip ir bendradarbiavimą su Europos kaimynystės politikos šalimis įgyvendinant tarptautines programas;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto Europos integracijos studijų lygio užtikrinimo visame pasaulyje, visų pirma ji turėtų remti institucijas, turinčias Europos valdymo struktūrą ir vykdančias veiklą įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos srityse, nesiekiančias pelno ir teikiančias pripažįstamus kvalifikacinius ir mokslo laipsnius;

(19) norint prisidėti prie aukšto Europos integracijos studijų lygio užtikrinimo visame pasaulyje ir reaguoti į didėjantį žinių apie Europos integracijos procesą ir jo raidą ir dialogo apie šį procesą ir jo raidą poreikį svarbu skatinti mokymo, mokslinių tyrimų ir svarstymų kompetenciją remiant aukštojo mokslo institucijas, kurios specializuojasi Europos integracijos proceso tyrimų srityje, Europos asociacijas, veikiančias švietimo ir mokymo srityse, pasinaudojant „Jean Monnet“ programa;

Pagrindimas

Išbraukiami kriterijai, kuriais remiantis apsiribojama akademinėmis institucijomis skiriant dotacijas veiklai.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) reikia stiprinti Programos ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimą nacionaliniu ir ES lygmenimis. Itin svarbu aiškiai nustatyti atsakomybės už mokymosi visą gyvenimą strategijas ir politiką lygmenį. Pilietinė visuomenė atlieka svarbiausią vaidmenį siekiant, kad būtų atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių idėjas ir jiems rūpestį keliančius klausimus visais lygmenimis ir yra tvirto Sąjungos ir jos piliečių dialogo siekiant paversti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvę tikrove pagrindas;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) 2011 m. sausio 18 d. Komisijos komunikate „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“ išdėstyta Komisijos siūloma ES lygmens veikla sporto srityje įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir nurodoma, kokių veiksmų Komisija ir valstybės narės galėtų imtis tokios srityse kaip visuomeninio sporto vaidmens stiprinimas, sporto ekonominio aspekto plėtotė ir sporto organizavimas;

(20) 2011 m. sausio 18 d. Komisijos komunikate „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“ išdėstyta Komisijos siūloma ES lygmens veikla sporto srityje įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir nurodoma, kokių konkrečių veiksmų Komisija ir valstybės narės galėtų imtis, siekdamos padidinti sporto europinę tapatybę, tokios srityse kaip visuomeninio sporto vaidmens stiprinimas, sporto ekonominio aspekto plėtotė ir sporto organizavimas;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) ypač didelį dėmesį reikia skirti mėgėjų sportui ir savanoriškai veiklai sporto srityje, atsižvelgiant į tai, kad jie itin svarbūs skatinant socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatos stiprinamąją fizinę veiklą;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumas ir plačiau naudojamos Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti judumą visoje Europoje ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge didinti švietimo ir mokymo kokybę ir lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant profesinių mokyklų moksleivius) suteikus galimybių susipažinti su kitose šalyse taikomais metodais, praktika ir technologijomis, išaugtų jų galimybės įsidarbinti, be to, jiems būtų patrauklesnės tarptautinio pobūdžio darbo vietos;

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumas, palyginamumas ir pripažinimas ir plačiau naudojamos Sąjungos kvalifikacijos pripažinimo priemonės turėtų padėti didinti švietimo ir mokymo kokybę ir lengvinti tiek su mokymusi visą gyvenimą susijusį judumą, tiek profesinį judumą visoje Europoje, tiek tarp šalių, tiek tarp sektorių. Studentams (įskaitant profesinio rengimo ir mokymo studentus) ir besimokantiems suaugusiems suteikus galimybių susipažinti su kitose šalyse taikomais mokymosi visą gyvenimą metodais, praktika ir technologijomis, dar labiau išaugs jų galimybės įsidarbinti Europos rinkoje, taip pat bus skatinamas darbo jėgos judumas;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) šiuo tikslu rekomenduojama plačiau naudoti vieną kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumo užtikrinimo priemonę (Europass), nustatytą 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB, Europos kvalifikacijų sandarą (EKS), kaip nustatyta 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemą (ECVET), kaip nustatyta 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, ir Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS);

(22) šiuo tikslu rekomenduojama išplėsti vienos kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumo užtikrinimo priemonės (Europass), nustatytos 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB, Europos kokybės užtikrinimo registro (EQAR) ir Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA), kaip nustatyta 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje 2006/143/EB1, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), kaip nustatyta 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos (ECVET) ir Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET), kaip nustatyta 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, ir Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS) naudojimą;

 

____________

 

1 OL L 64, 2006 3 4, p. 60.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią Programą vykdoma veikla teiktų papildomos naudos Europai, papildytų valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų pirma tokiose srityse kaip kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir regioninė politika, plėtros politika ir išorės santykiai;

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią Programą vykdoma veikla teiktų papildomos naudos Europai, papildytų valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų pirma tokiose srityse kaip kultūra ir žiniasklaida, užimtumas, sveikata, moksliniai tyrimai ir inovacijos, įmonės, teisingumas, vartotojai, vystymasis, pramonės ir sanglaudos politika, plėtros politika ir išorės santykiai, taip pat kad jį būtų vykdoma laikantis Sąjungos makroregioninių strategijų;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia nustatyti specialius veiklos rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie būtų realistiški, atspindėtų intervencijos logiką ir derėtų su nustatytų tikslų ir veiksmų hierarchija;

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia nustatyti specialius, išmatuojamus ir realistiškus veiklos rodiklius, kurie atspindėtų intervencijos logiką. Į Europos programų įgyvendinimo rezultatus paprastai turi būti atsižvelgiama formuojant politiką ir įgyvendinant Europos strategijas dėl jaunimo ir atvirkščiai;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) reikia nustatyti veiklos kriterijus, kuriais būtų vadovaujamasi valstybėms narėms skiriant biudžetą nacionalinių agentūrų valdomai veiklai įgyvendinti;

(27) būtina nustatyti veiklos kriterijus, kuriais būtų vadovaujamasi valstybėms narėms skiriant biudžetą nacionalinių agentūrų valdomai veiklai įgyvendinti;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) asmenys iš užjūrio šalies ar teritorijos (UŠT) ir jų kompetentingos viešosios ir (arba) privačios įstaigos ir institucijos gali dalyvauti Programoje pagal Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos1 nuostatas;

 

__________________

 

1 COM(2012) 0362.

Pagrindimas

Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo pakartojama, kad užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje „Erasmus visiems“.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrame komunikate „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“, be kita ko, iškėlė tikslą toliau gerinti kaimynystės šalių dalyvavimą Sąjungos aukštojo mokslo srities judumo ir pajėgumų didinimo veikloje ir suteikti galimybę šioms šalims dalyvauti būsimose švietimo programose;

(30) Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrame komunikate „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“, be kita ko, iškėlė tikslą toliau gerinti kaimynystės šalių dalyvavimą Sąjungos aukštojo mokslo srities judumo ir pajėgumų didinimo veikloje ir suteikti galimybę kaimynystės šalims dalyvauti būsimose švietimo programose;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) Europos Sąjungos finansiniai interesai per visą išlaidų ciklą turėtų būti apsaugoti proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir prireikus sankcijas. Nors Sąjungos išorės pagalbos finansavimo reikmė nuolat stiprėja, dėl Sąjungos ekonominės ir biudžeto padėties ištekliai tokia pagalbai yra riboti. Todėl Komisija turėtų siekti išteklius naudoti kuo veiksmingiau, visų pirma nustatydama tokias finansines priemones, kurios pritrauktų papildomo finansavimo;

(31) Europos Sąjungos finansiniai interesai per visą išlaidų ciklą turėtų būti apsaugoti proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir prireikus sankcijas. Nors Sąjungos išorės pagalbos finansavimo reikmė nuolat stiprėja, dėl Sąjungos ekonominės ir biudžeto padėties ištekliai tokia pagalbai yra riboti. Todėl Komisija turėtų siekti išteklius naudoti kuo veiksmingiau ir tvariau, visų pirma nustatydama tokias finansines priemones, kurios pritrauktų papildomo finansavimo;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a) būtinai reikia mažinti administracinę naštą ir valdymo išlaidas, kad visiems potencialiems Programos naudos gavėjams būtų pašalintos dalyvavimo kliūtys. Yra labai svarbu, kad būtų įdiegti naudos gavėjų ir jiems atstovaujančių asociacijų nuolatinio dalyvavimo įgyvendinant ir stebint programoje nustatytus veiksmus mechanizmai;

Pagrindimas

Reikėtų ne tik suderinti politinius prioritetus ir programas, bet taip pat svarbu pašalinti dalyvavimui daromas kliūtis. Potencialius kandidatus dažnai atgraso taikomos procedūros, taip pat administracinės kliūtys, atsiradusios valdant ES projektus. Yra svarbu konstatuoti, kad turėtų būti nustatytos Programoje taikytinos veiksmingesnės ir naudotojams patogesnės procedūros.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) 2011 m. birželio 29 d. komunikate „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ Komisija įsipareigojo supaprastinti Sąjungos finansavimą. Sukūrus bendrą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą, valdymas turėtų tapti gerokai paprastesnis, racionalesnis, turėtų atsirasti didesnė sinergija. Įgyvendinimas turėtų dar labiau supaprastėti nustačius vienkartinių, vieneto sąnaudomis grindžiamų arba fiksuoto dydžio išmokų finansavimą ir sumažinus formalius reikalavimus, keliamus naudos gavėjams ir valstybėms narėms;

(32) 2011 m. birželio 29 d. komunikate „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ Komisija įsipareigojo supaprastinti Sąjungos finansavimą. Sukūrus bendrą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą, valdymas turėtų tapti gerokai paprastesnis, racionalesnis, turėtų atsirasti didesnė sinergija. Įgyvendinimas turėtų dar labiau supaprastėti nustačius vienkartinių, vieneto sąnaudomis grindžiamų arba fiksuoto dydžio išmokų finansavimą ir sumažinus formalius ir biurokratinius reikalavimus, keliamus naudos gavėjams ir valstybėms narėms;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a) atsižvelgdama į biudžeto valdymo institucijos įgaliojimus vykdant metinę biudžeto procedūrą Komisija turėtų pateikti biudžeto projektą šios Programos laikotarpiui, paremtą atskiromis biudžeto eilutėmis, skirtomis kiekvienam Programos veiksmui, kaip numatyta 13 straipsnyje. Taip bus užtikrintas didesnis aiškumas ir skaidrumas kasmet skirstant išteklius skirtingoms Programos sudedamosioms dalims;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32b) išlaidų panaudojimo ir kokybės gerinimas turėtų būti pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis būtų siekiama Programos tikslų, kartu užtikrinant geriausią finansinių išteklių panaudojimą;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

32 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32c) svarbu, kad būtų užtikrintas patikimas Programos finansų valdymas ir ji būtų įgyvendinama kuo veiksmingiau ir naudotojui palankiausiu būdu, taip pat užtikrinant teisinį tikrumą ir Programos prieinamumą visiems dalyviams;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) siekiant, kad Programos įgyvendinimo laikotarpiu būtų nedelsiant reaguojama į kintančias reikmes, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl veiklos kriterijų nuostatų ir nacionalinių agentūrų valdomos veiklos. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(33) siekiant, kad Programos įgyvendinimo laikotarpiu būtų nedelsiant reaguojama į kintančias reikmes, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl veiklos kriterijų nuostatų ir nacionalinių agentūrų valdomos veiklos. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais ir suinteresuotosiomis šalimis. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Veiksminga ir patogi naudotojams programa, kuri gali padidinti poveikį visuomenėje, taikant gero valdymo tvarką gali būti įgyvendinama tik naudos gavėjų pastangomis ir jiems teikiant patarimus.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a) Programa turėtų apimti tris skirtingas sritis, o pagal 30 straipsnį įsteigtas komitetas turėtų spręsti tiek horizontaliuosius, tiek su sektoriais susijusius klausimus. Valstybės narės turi užtikrinti, kad atsižvelgiant į darbotvarkės klausimus į komitetą būtų siunčiami atitinkami atstovai, o komiteto pirmininkas turi užtikrinti, kad posėdžių darbotvarkėse būtų aiškiai nurodytas atitinkamas sektorius ar sektoriai ir temos pagal kiekvieną sektorių, kurios bus nagrinėjamos kiekviename posėdyje. Prireikus dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis turėtų būti kviečiami socialiniai partneriai;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, visų pirma aukštajam mokslui, profesiniam rengimui ir suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam lavinimui ir jaunimo reikalams.

3. Programa apima šias sritis:

 

a) visų lygmenų švietimą ir mokymą atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, įskaitant bendrąjį lavinimą, aukštąjį mokslą, profesinį rengimą ir mokymą ir suaugusiųjų mokymąsi;

 

b) jaunimą, visų pirma neformaliojo švietimo įstaigose ir savišvietos būdu besimokantį jaunimą, aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį ir savanorišką veiklą;

 

c) sportą, visų pirma mėgėjų sportą.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pagal ją, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 21 straipsniu, vykdoma tarptautinė veikla ir remiami sporto srities veiksmai.

4. Programa apima tarptautinę veiklą, kuria siekiama remti Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant jos vystymosi tikslus, pasitelkiant Sąjungos ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. mokymasis visą gyvenimą – bendrasis lavinimas, profesinis rengimas, neformalusis švietimas ir savišvieta visais gyvenimo etapais, įskaitant konsultavimo ir orientavimo paslaugas, padedantys įgyti daugiau asmeninių, pilietinių, socialinių ir (arba) su užimtumu susijusių žinių, įgūdžių ir kompetencijos;

1. mokymasis visą gyvenimą – bendrasis lavinimas, profesinis rengimas, neformalusis švietimas ir savišvieta visais gyvenimo etapais, įskaitant konsultavimo ir orientavimo paslaugas, padedantys įgyti daugiau asmeninių, pilietinių, kultūrinių, socialinių ir (arba) su užimtumu susijusių žinių, įgūdžių ir kompetencijos arba pagerinti dalyvavimą visuomenės veikloje;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. neformaliojo mokymosi sistema – paprastai planuojama ir organizuojama mokymo veikla, tačiau neįtraukta į formaliojo švietimo ir mokymo sistemą;

2. neformalusis švietimas – procesas, kurio metu asmenims sudaroma galimybė vystyti savo vertybes, įgūdžius ir kompetenciją ne pagal formaliojo švietimo sistemą;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. savišvieta – procesas, kuris niekada nėra organizuojamas, neturi nustatytų tikslų, susijusių su mokymosi rezultatais, ir niekada nėra tikslingas besimokančiojo požiūriu;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. struktūrinis dialogas – jaunuolių ir kitų atitinkamų jaunimo reikalų srities dalyvių galimybės laiku ir veiksmingai prisidėti formuojant jaunuolių gyvenimui svarbią politiką;

Pagrindimas

Struktūrinis dialogas su jaunuoliais yra vienas iš svarbiausių procesų ES jaunimo politikoje. Kadangi šia programa siekiama remti jaunuolių dalyvavimą ir politikos reformą, pasiūlyme turi būti apibrėžtas struktūrinio dialogo procesas. Apibrėžtis paimta iš 2008 m. balandžio 29 d. EAC/D1/JK/D(2008): Europos struktūrinio dialogo su jaunuoliais nauja sąvoka.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant stažuotes ir neformalųjį mokymąsi, taip pat dėstyti ar mokyti ir dalyvauti tarptautinėje profesinio tobulinimosi veikloje. Čia taip pat priklauso parengiamieji priimančiosios šalies kalbos kursai, jaunimo mainai ir su jaunimu dirbančių asmenų tarptautinė profesinio tobulinimosi veikla;

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant stažuotes, praktiką, savanorišką veiklą, įskaitant vyresnio amžiaus asmenų savanorišką veiklą, neformalųjį mokymąsi, taip pat dėstyti ar mokyti ir dalyvauti tarptautinėje profesinio tobulinimosi veikloje. Jis gali apimti parengiamuosius priimančiosios šalies kalbos kursus, taip pat tolesnę susijusią veiklą. Judumas mokymosi tikslais taip pat apima jaunimo veiklą, pvz., jaunimo mainus, savanorišką veiklą, neformalųjį švietimą ir savišvietą bei su jaunimu dirbančių asmenų ir orientavimo paslaugų teikėjų profesinio mokymo veiklą;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais – tarptautiniai bendradarbiavimo projektai, kuriuose dalyvauja švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo reikalų ir kitos organizacijos;

4. bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais – tarpvalstybiniai ir tarptautiniai bendradarbiavimo projektai, kuriuose dalyvauja viešosios ir privačios švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo reikalų ir kitos švietimo ir mokymo sektoriuje veikiančios arba už šį sektorių atsakingos organizacijos;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia veikla, kuria remiamas ir skatinamas švietimo ir mokymo sistemų modernizavimas valstybėms narėms bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų pirma naudojantis atviruoju koordinavimo metodu;

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia veikla, kuria remiamas ir skatinamas švietimo ir mokymo sistemų modernizavimas, taip pat parama Europos jaunimo politikos plėtojimui didinant suinteresuotųjų šalių pajėgumus ir valstybėms narėms bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų pirma naudojantis atviruoju koordinavimo metodu, įskaitant struktūrinį dialogą su jaunuoliais;

 

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. virtualus judumas – įvairi informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiama organizacinio lygmens veikla, kuria padedama ir skatinama bendradarbiauti tarptautiniu mastu mokymo(si) tikslais;

6. virtualus judumas – įvairi informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiama organizacinio lygmens veikla, įskaitant e. mokymąsi, kuria padedama ir skatinama bendradarbiauti tarptautiniu mastu mokymo(si) tikslais nepriklausomai nuo amžiaus;

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. darbuotojai – asmenys, kurie kaip specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja švietimo, mokymo ar jaunimo neformaliojo mokymosi veikloje. Tai gali būti dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys asmenys ir neakademiniai darbuotojai;

7. darbuotojai – asmenys, kurie kaip specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja švietimo, mokymo ar jaunimo neformaliojo mokymosi veikloje. Tai gali būti profesoriai, dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys asmenys ir neakademiniai darbuotojai;

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. su jaunimu dirbantis asmuo – specialistas ar savanoris, dalyvaujantis neformaliojo mokymo(si) veikloje;

8. su jaunimu dirbantis asmuo – asmuo, dalyvaujantis formaliojo arba neformaliojo mokymo(si) veikloje;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 17 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17. jaunimo veikla – jaunuolių savarankiškai ar su grupe vykdoma nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo mainai ar savanoriška veikla), kuriai būdingas neformalusis mokymasis;

17. jaunimo veikla – jaunuolių savarankiškai ar su grupe, visų pirma per jaunimo organizacijas vykdoma nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo mainai, savanoriška veikla ar jaunimo mokymas), kuriai būdingas neformalusis mokymasis ir kuri įgyvendinama pagal Europos įgūdžių paso sistemą;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 17 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a. savanoriška veikla – formalioji, neformalioji, neinstitucinė ir su profesiniu mokymu susijusi veikla ir mokymasis, kurią asmuo vykdo savo noru, pasirinkęs savo nuožiūra ir turėdamas savo motyvų ir kuri vykdoma nesiekiant finansinės naudos ir pelno bei yra naudinga savanoriams, asmenims, kuriems teikiamos savanorių asociacijos paslaugos, bendruomenėms ir visai visuomenei; veikla yra neatlygintina, bet išlaidos, tiesiogiai susijusios su savanoriška veikla, gali būti kompensuojamos; ja nesiekiama pelno ir visų pirma ji vykdoma nevyriausybinėje organizacijoje (NVO), todėl ji negali būti motyvuojama materialia ar finansine nauda; savanoriška veikla neturėtų būti naudojamasi siekiant pakeisti apmokamą darbą;

Pagrindimas

Apibrėžtis yra panaši į apibrėžtį, naudojamą pranešime dėl tarpvalstybinės savanoriškos veiklos pripažinimo ir skatinimo ES (A7-0166/2012).

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 18 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18. partnerystės susitarimas – kelių skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių institucijų ar organizacijų susitarimas drauge vykdyti švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų europinę veiklą arba suburti formalų ar neformalų atitinkamos srities tinklą. Sporto srityje tai susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, skirtingų valstybių narių profesionalaus sporto organizacijomis ar mecenatais, siekiant pritraukti papildomos paramos, kad būtų pasiekti programos tikslai;

18. partnerystės susitarimas – kelių skirtingose dalyvaujančiose šalyse įsikūrusių institucijų ir (arba) organizacijų susitarimas drauge vykdyti švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų europinę veiklą arba suburti formalų ar neformalų atitinkamos srities tinklą. Sporto srityje tai susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, skirtingų dalyvaujančių šalių profesionalaus sporto organizacijomis ar mecenatais, siekiant pritraukti papildomos paramos, kad būtų pasiekti programos tikslai. Siekiant kokybiškesnės partnerystės į susitarimą gali būti įtrauktos institucijos ir (arba) organizacijos iš trečiųjų šalių;

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 19 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19. įmonė – bet koks ekonominę veiklą vykdantis viešojo ar privačiojo sektoriaus subjektas, nesvarbu, koks jo dydis, teisinis statusas ar ekonomikos sektorius, kuriame vykdoma veikla, įskaitant socialinę ekonomiką;

Išbraukta.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 20 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20. įgūdžiai – gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias ir mokslinę informaciją sprendžiant uždavinius ir problemas;

Išbraukta.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 21 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21. kompetencija – patvirtintas gebėjimas atsakingai ir savarankiškai naudotis žiniomis, įgūdžiais ir nuostatomis mokslo, socialinio ir profesinio gyvenimo srityse;

Išbraukta.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 23 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23. rezultatai – bet kokios formos ar pobūdžio duomenys, žinios ar informacija, kuriuos galima arba negalima apsaugoti, atsiradę vykdant veiklą, ir bet kokios su jais susijusios teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teisę;

Išbraukta.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 26 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26. ES skaidrumo užtikrinimo priemonės – priemonės, padedančios suinteresuotosioms šalims suprasti, įvertinti ir tinkamai pripažinti mokymosi rezultatus ir kvalifikacijas visoje Sąjungoje;

26. Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemonės – priemonės, padedančios suinteresuotosioms šalims suprasti, įvertinti, palyginti ir tinkamai pripažinti mokymosi rezultatus ir kvalifikacijas visoje Sąjungoje;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama ES skaidrumo priemonių apibrėžtį suderinti su 22 konstatuojamąja dalimi bei 9 ir 10e straipsniais, kuriuose išvardyta nemažai Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemonių.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 27 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27. kaimynystės šalys – 2012 m. YY mėn. X d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. XX/2012, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė, priede išvardytos šalys ir teritorijos: Alžyras, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Egiptas, Gruzija, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Moldova, Okupuotoji Palestinos Teritorija, Sirija, Tunisas ir Ukraina. Dėl su jaunimu susijusios veiklos kaimynystės šalimi taip pat bus laikoma Rusija;

27. kaimynystės šalys – 2012 m. YY mėn. X d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XX/2012, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė, priede išvardytos šalys ir teritorijos: Alžyras, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Egiptas, Gruzija, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Moldova, Okupuotoji Palestinos Teritorija, Sirija, Tunisas ir Ukraina.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 28 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28a. mėgėjiškas sportas – organizuotas sportas, kuriuo vietose užsiima sportininkai mėgėjai, ir sportas visiems.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal Programą remiami tik tie veiksmai ir veikla, kurie gali suteikti papildomos naudos Europai ir padėti pasiekti 4 straipsnyje nustatytus bendruosius tikslus.

1. Pagal Programą remiami tik tie veiksmai ir veikla, kurie gali suteikti papildomos naudos Europai ir padėti pasiekti 4 straipsnyje nustatytus bendruosius Programos tikslus, taip pat padidinti supratimą ir skatinti bendros europiečiams švietimo erdvės plėtrą.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Papildomos naudos Europai Programos veiksmų ir veiklos visų pirma suteikiama dėl:

2. Nauda Europai Programos veiksmais ir veikla visų pirma sukuriama dėl:

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) tarptautinio veiklos pobūdžio, ypač dėl tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo, kuriais siekiama ilgalaikio sisteminio poveikio;

a) tarptautinio veiklos pobūdžio, ypač dėl judumo ir bendradarbiavimo, kuriais siekiama tvaraus poveikio;

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) papildomumo ir sinergijos su kitomis nacionalinėmis, tarptautinėmis ir kitomis Sąjungos programomis ir politikos veikla, užtikrinančių masto ekonomiją ir kritinę masę;

b) papildomumo ir sinergijos su kitomis vietos, regioninio, nacionalinio, Sąjungos ir tarptautinio lygmenų programomis ir politikos veikla;

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) veiksmingo Sąjungos kvalifikacijos pripažinimo ir skaidrumo priemonių naudojimo.

c) veiksmingo ir suderinto Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemonių naudojimo.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrieji Programos tikslai

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi)

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programa siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ ir Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslų, įskaitant atitinkamus šiuose dokumentuose nustatytus lyginamuosius standartus, taip pat prie 2010–2018 m. Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos, tvaraus trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemų vystymosi ir sporto europinio matmens plėtotės.

1. Programa prisidedama prie:

Pagrindimas

Pagrindiniai Komisijos nurodomi įvairių strategijų ir programų tikslai išdėstomi 4 straipsnio pakeitimuose.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) strategijos „Europa 2020“ tikslų, visų pirma pagrindinio tikslo švietimo srityje – sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų procentinę dalį, kad ji būtų mažesnė nei 10 proc., ir padidinti aukštąjį arba lygiavertį išsilavinimą įgyjančių 30–34 metų amžiaus asmenų procentinę dalį, kad ji siektų bent 40 proc.;

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslų, įskaitant atitinkamus lyginamuosius standartus;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c) tvaraus trečiųjų šalių vystymosi tikslo, visų pirma švietimo, mokymų, jaunimo ir įgūdžių plėtojimo srityse;

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

d) atnaujinto Kopenhagos proceso (2010-2020 m.) tikslų;

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

e) atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės tikslų;

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

f) visų Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010-2018 m.) tikslų; taip pat

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

g) sporto europinio matmens plėtotės tikslų, ypač mėgėjų sporto, laikantis Sąjungos darbo plano sporto srityje ir atsižvelgiant į papildomą naudą, kurią sportas gali suteikti Sąjungos kultūriniam ir istoriniam paveldui.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Visų pirma siekiama prisidėti prie šių strategijos „Europa 2020“ pagrindinių tikslų:

Išbraukta.

a) sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių;

 

b) padidinti aukštąjį išsilavinimą įgijusių 30-34 m. asmenų skaičių.

 

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Pagal Programą taip pat propaguojamos Europos vertybės, įtvirtintos Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Konkretieji tikslai

Konkretieji Programos tikslai

Pagrindimas

Prieš pradedant naują švietimui ir mokymui skirtą skyrių norima apžvelgti konkrečius visos Programos tikslus. Konkrečius sektorių tikslus siūloma pateikti kiekviename skyriuje atskirai.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse Programa siekiama tokių konkrečiųjų tikslų:

1. Be 4 straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų, nustatomi šie konkretieji Programos tikslai:

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kelti darbo rinkai ir visuomenei aktualių svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių lygį, didinti jaunimo dalyvavimą demokratiniame Europos gyvenime, visų pirma jaunuoliams, besimokantiems asmenims, darbuotojams ir su jaunimu dirbantiems asmenims teikiant daugiau judumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį švietimo, jaunimo sektorių ir darbo rinkos bendradarbiavimą.

a) kelti darbo rinkai ir visuomenei aktualių svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių, įskaitant neprivalomus įgūdžius, lygį, gerinti asmens vystymąsi ir skatinti socialinę sanglaudą ir pažeidžiamų grupių asmenų, galinčių atsidurti nepalankioje padėtyje dėl išsilavinimo stokos, įtrauktį, didinti jaunimo dalyvavimą demokratiniame Europos gyvenime, visų pirma jaunuoliams, besimokantiems asmenims, darbuotojams ir su jaunimu dirbantiems asmenims teikiant daugiau judumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį švietimo, jaunimo ir užimtumo sektorių bendradarbiavimą; atsižvelgdamos į tai, Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Programa būtų naudinga ir socialiniu požiūriu nepalankioje padėtyje esantiems jaunuoliams;

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susiję rodikliai:

(Susiję rodikliai nukelti į naują priedą.)

– dalyvių, įgijusių svarbiausių gebėjimų ir (arba) įgūdžių, didinančių jų galimybes įsidarbinti, procentinė dalis;

 

– jaunų dalyvių, kuriems ši patirtis padėjo pasirengti dalyvauti socialiniame ir politiniame gyvenime, procentinė dalis

 

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) skatinti kokybę, inovacijas, meistriškumą ir internacionalizavimą švietimo institucijų lygmeniu, taip pat vykdant su jaunimu susijusią veiklą, visų pirma plėtojant tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų, jaunimo organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą.

b) skatinti gerinti kokybę, inovacijas, meistriškumą, socialinę įtrauktį ir prieigą, taip pat internacionalizavimą švietimo ir mokymo institucijų lygmeniu ir su jaunimu susijusios veiklos srityje, visų pirma plėtojant tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų ar jaunimo organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: Programoje dalyvavusių organizacijų, parengusių ar pritaikiusių novatoriškus metodus, procentinė dalis

(Susiję rodikliai nukelti į naują priedą.)

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti nacionalinio lygmens politines reformas, remti švietimo ir mokymo, įskaitant neformalųjį, sistemų modernizaciją, remti Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudoti pripažinimo ir skaidrumo priemones ir skleisti gerąją patirtį.

c) remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti vietos, regioninio ir nacionalinio lygmenų politines reformas, remti švietimo, įskaitant neformalųjį švietimą, ir mokymo sistemų modernizavimą, remti Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudoti pripažinimo ir skaidrumo priemones bei skleisti gerąją patirtį, įskaitant priemones, skirtas administracinei naštai palengvinti;

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: valstybių narių, nacionalinės politikos plėtotės srityje taikančių atvirąjį koordinavimo metodą, skaičius;

(Susiję rodikliai nukelti į naują priedą.)

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) didinti švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų tarptautinį matmenį aukštojo mokslo lygmeniu didinant Sąjungos aukštojo mokslo institucijų patrauklumą ir tokiomis priemonėmis kaip ES ir trečiųjų šalių švietimo institucijų bendradarbiavimo ir judumo tarp jų skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių pajėgumų didinimas remiant Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant vystymosi tikslus.

d) didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį, visų pirma plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių institucijų bendradarbiavimą profesinio rengimo ir mokymo ir aukštojo mokslo srityje, didinant Sąjungos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų (papildant programą „Marie Curie veiksmai“) institucijų patrauklumą;

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: ES aukštojo mokslo institucijų, dalyvaujančių judumo ir bendradarbiavimo veikloje, skaičius;

(Susiję rodikliai nukelti į naują priedą.)

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) remti Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant jos vystymosi tikslus, tokiomis priemonėmis kaip Sąjungos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo ir judumo tarp jų skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių pajėgumų didinimas, prireikus remiantis tikslais, nurodytais išorės finansavimo priemonėse, pagal kurias finansuojami veiksmai;

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) gerinti kalbų mokymą(si) ir skatinti kalbų įvairovę.

e) gerinti kalbų mokymą(si) ir skatinti tarpkultūrines žinias ir plačią kalbų įvairovę Sąjungoje;

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies e punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: kalbinius įgūdžius pagerinusių dalyvių procentinė dalis

(Susiję rodikliai nukelti į naują priedą.)

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies f punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: studentų, dalyvaujančių su „Jean Monnet“ susijusioje veikloje, skaičius.

(Susiję rodikliai nukelti į naują priedą.)

Pakeitimas                  93

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) didinti galimybes dalyvauti mėgėjiško sporto veikloje remiant sporto veiklą vykdančias ne pelno organizacijas;

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb) skatinti įvairių švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų sektorių bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sudaryti daugiau galimybių vykdyti įvairių sektorių bendradarbiavimą (pvz., vykdant formaliojo ir neformaliojo švietimo projektus) ir pavesti Komisijai užtikrinti, kad pagal visą programą būtų užtikrintos tokios galimybės.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Programa ypač siekiama suteikti vienodas galimybes besimokantiems, kurie turi sveikatos problemų, ar neįgaliesiems, taip pat socialiniu požiūriu nepalankioje padėtyje esantiems, pavyzdžiui, romams, dalyvauti visų lygių įtraukiame ir kokybiškame švietime.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Programos vertinimo tikslais šio reglamento 1 priede nustatomi su kiekvienu konkrečiuoju tikslu susiję išmatuojami ir tinkami rodikliai. Programos įgyvendinimo laikotarpiu šie rodikliai gali būti persvarstyti pasinaudojant deleguotaisiais aktais remiantis 27 straipsniu.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

II SKYRIUS

 

Švietimas ir mokymas

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnio (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Sektoriai ir pavadinimai

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnio (naujo) įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Švietimo ir mokymo srityje Programa remiama tiek sektorių, tiek horizontalioji veikla šiuose sektoriuose, susietuose su konkrečiais pavadinimais:

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnio (naujo) a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) „Comenius“ – skirta bendrojo lavinimo sektoriui;

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnio (naujo) b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) „Erasmus“ – skirta aukštojo mokslo sektoriui;

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnio (naujo) c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c) „Erasmus Mundus“ – skirta tarptautiniam bendradarbiavimui aukštojo mokslo srityje;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu programai „Erasmus Mundus“ suteikiamas tarptautinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje vaidmuo.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnio (naujo) d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

d) „Leonardo da Vinci“ – skirta profesiniam rengimui ir mokymui (toliau – PRM);

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnio (naujo) e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

e) „Grundtvig“ – skirta suaugusiųjų mokymui(si);

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnio (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

 

Konkretieji tikslai švietimo ir mokymo srityje

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir skaidrumo, svarbu tekste nurodyti konkrečiuosius švietimo srities tikslus.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnio (naujo) įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vadovaujantis 4 ir 5 straipsnių nuostatomis, švietimo ir mokymo srityje pagal Programą siekiama šių tikslų:

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnio (naujo) a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) programos „Comenius“ (bendrojo lavinimo) srityje Programa siekiama gerinti bendrojo lavinimo kokybę, visų pirma motyvuoti mokinius mokytis ir įgyti mokymosi mokytis įgūdžių, skatinti mokinių vienodas galimybes, jų socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą, taip pat tobulinti pedagoginius metodus ir mokyklų valdymą didinant švietimo darbuotojų judumą mokymosi tikslais, vykdant glaudesnę mokyklų partnerystę ir įgyvendinant mokinių judumą pagal mokyklų partnerystę ir remiant tinklų kūrimą ir geriausios patirties mainus;

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnio (naujo) b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) programos „Erasmus Mundus“ (tarptautinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje) srityje Programa siekiama gerinti kompetenciją ir kokybę Europos aukštojo mokslo erdvėje ir jos patrauklumą pasaulyje, šiuo tikslu taikant didesnį visų šioje erdvėje įgytų aukštojo mokslo diplomų skaidrumą ir geresnį jų pripažinimą, didinant studentų ir darbuotojų judumą mokymosi tikslais, taip pat didinant bendradarbiavimą ir skatinant jungtinio laipsnio programų kokybę dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijose, taip pat dalyvaujančių šalių ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijose. Ypač turi išaugti aukštojo mokslo indėlis į inovacijų procesą dėl geresnio aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų, įmonių ir vietos bendruomenių bendradarbiavimo;

Pagrindimas

Dėl didelių švietimo sektorių, kuriuos apima Programa, skirtumų būtina konkrečiai nurodyti konkrečius sektorių tikslus.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnio (naujo) c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c) programos „Leonardo da Vinci“ (PRM) srityje Programa siekiama remti jaunuolių galimybes įsidarbinti plečiant PRM srities studentų, įskaitant profesinį gyvenimą pradedančius jaunus bedarbius, ir darbuotojų judumą, skatinant stažuočių ir gamybinės praktikos kokybę, gerinant profesinio rengimo diplomų ir kompetencijų, įskaitant neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, skaidrumą, palyginamumą ir pripažinimą. Pagal Programą taip pat turi augti PRM indėlis į inovacijų procesą didinant bendradarbiavimą su trečiųjų šalių institucijomis, taip pat organizacijomis, kurios suteikia mokymosi galimybių, įmonėmis, socialiniais partneriais ir kitomis atitinkamomis organizacijomis;

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnio (naujo) d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

d) programos „Grundtvig“ (suaugusiųjų mokymo(si)) srityje Programa siekiama gerinti pedagoginius metodus ir suaugusiųjų švietimo organizacijų valdymą ir visų pirma propaguoti lanksčius mokymosi būdus, suaugusiųjų raštingumą, suaugusiųjų mokėjimą skaičiuoti ir vyresnių žmonių aktyvumą, didinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų judumą mokymosi tikslais ir gerinant suaugusiųjų švietime dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimą, ypatingą dėmesį skiriant nepalankioje padėtyje esančių grupių mokymosi poreikiams.

Pagrindimas

Dėl didelių švietimo sektorių, kuriuos apima Programa, skirtumų būtina konkrečiai nurodyti konkrečius sektorių tikslus.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje Programos tikslų siekiama trijų tipų veikla:

1. Švietimo ir mokymo srityje Programos tikslų siekiama trijų tipų veikla:

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais;

b) bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties mainų tikslais;

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Visi 1 dalyje numatyti veiksmai, kuriems finansavimas skiriamas pagal vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonę arba iš Europos plėtros fondo, turi atitikti atitinkamai 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1905/2006, nustatančio vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę1 (VBP reglamento), ir AKR ir ES partnerystės susitarimo tikslus ir principus. Visų pirma, kai finansavimas skiriamas pagal vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, laikomasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi paramos komiteto nustatytų oficialios pagalbos vystymuisi (OPV) nustatytų kriterijų, kaip numatyta VBP reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

 

____________________

 

1 OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

6 straipsnio 1 dalyje apibrėžta veikla apima arba tarpsektorinius projektus, kurie jungia įvairius švietimo ir mokymo sektorius, arba į sektorių orientuotus projektus, kurie vykdomi viename su konkrečiu pavadinimu susietame sektoriuje.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pavienių asmenų judumu mokymosi tikslais siekiama:

1. Pavienių asmenų judumu mokymosi tikslais siekiama šios veiklos dalyvaujančiose šalyse, kaip nurodyta 18 straipsnyje:

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, svarbu dokumento tekste nurodyti konkrečią švietimo srities veiklą.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių mokyklų moksleivių, taip pat neformalioje veikloje dalyvaujančių jaunuolių, tarptautinio judumo tarp Programoje dalyvaujančių šalių, kaip nustatyta 18 straipsnyje. Judumo tikslas gali būti studijos institucijoje partnerėje, stažuotė užsienyje ar dalyvavimas jaunimo veikloje, visų pirma savanoriškoje. Judumas, kurio tikslas – užsienyje baigti magistrantūros studijas, remiamas pagal studentų paskolų garantijų sistemą, kaip nustatyta 14 straipsnio 3 dalyje;

a) aukštųjų mokyklų studentų (įskaitant doktorantus) judumo, kai studijuojama institucijoje partnerėje arba atliekama stažuotė, įskaitant padėjėjams skirtą praktiką, užsienyje pagal programą, vadinamą „Erasmus“; stažuotės ir padėjėjams skirta praktika gali būti išplėstos neseniai baigusiems universitetines studijas ir taikomos praėjus iki 12 mėnesių nuo studijų baigimo. Judumas gali apimti pavienių besimokančių asmenų vykdomą savanorišką informacijos skleidimą;

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)tarptautinis darbuotojų judumas dalyvaujančiose šalyse reglamentuojamas 18 straipsnyje. Tai judumas mokymo arba kvalifikacijos kėlimo užsienyje tikslais.

b) judumo, kurio tikslas – užsienyje baigti magistrantūros studijas, jis remiamas pagal Europos studentų paskolų garantijų sistemą (toliau – Sistema), kaip nustatyta 14 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) PRM moksleivių ir stažuotę atliekančių asmenų judumo, kai studijuojama institucijoje partnerėje arba atliekama stažuotė, įskaitant padėjėjams skirtą praktiką, arba gamybinė praktika užsienyje pagal programą, vadinamą „Leonardo da Vinci“; stažuotės ir padėjėjams skirta praktika ir gamybinė praktika gali būti išplėstos neseniai baigusiems mokslą ir taikomos praėjus iki 12 mėnesių nuo mokslo baigimo;

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojų („Comenius“), aukštųjų mokyklų darbuotojų („Erasmus“), profesinio rengimo ir mokymo (PRM) mokyklų darbuotojų („Leonardo da Vinci“) ir suaugusiųjų mokymo darbuotojų („Grundtvig“) judumo. Tai judumas mokymo, įskaitant padėjėjams skirtą praktiką, arba kvalifikacijos kėlimo užsienyje tikslais.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat bus remiamas tarptautinis studentų, jaunuolių ir aukštojo mokslo srities darbuotojų judumas į trečiąsias šalis ir iš jų, įskaitant judumą, kuriuo siekiama kokybiškų programų, kurias baigus gaunamas jungtinis, dvigubas ar dauginis kvalifikacinis ar mokslo laipsnis, arba kuris organizuojamas paskelbus kvietimą teikti paraiškas, bei neformalusis mokymasis.

2. Šia veikla taip pat bus remiamas studentų ir aukštojo mokslo srities darbuotojų judumas į trečiąsias šalis ir iš jų, įskaitant judumą, kuriuo siekiama kokybiškų programų, kurias baigus gaunamas jungtinis, dvigubas ar dauginis kvalifikacinis ar mokslo laipsnis, arba kuris organizuojamas paskelbus bendrą kvietimą teikti paraiškas pagal programą, vadinamą „Erasmus Mundus“.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendradarbiavimu inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais siekiama:

1. Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais pagal programas „Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“ ir „Grundtvig“ vykdomas arba tarp sektorių, arba konkrečiame sektoriuje ir apima:

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, svarbu dokumento tekste nurodyti konkrečią švietimo srities veiklą.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo ar susijusiuose sektoriuose veikiančių organizacijų tarptautinės strateginės partnerystės, padedančios plėtoti ir įgyvendinti bendras iniciatyvas ir skatinančios dalytis patirtimi ir moksline informacija;

a) švietimo, mokymo ar gebėjimų ugdymo sektoriuose veikiančių organizacijų ir (arba) institucijų ir (arba) kitų suinteresuotųjų šalių, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir socialinius partnerius, strategines partnerystes, kuriomis siekiama plėtoti ir įgyvendinti bendras iniciatyvas ir skatinamas tarpusavio mokymasis bei dalijimasis patirtimi.

Pagrindimas

Prireikus į partnerystės veiksmus turėtų būti įtraukiami socialiniai partneriai.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punkto antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Strateginės partnerystės gali apimti bendrus mokinių ir jų mokytojų mokymosi projektus, kai vyksta klasių ir asmenų mainai, įskaitant ilgalaikį judumą, kuriais siekiama gerinti kalbų įgūdžius ir tarpkultūrines žinias arba geriausios švietimo praktikos gerinimo ir sklaidos. Aukštojo mokslo strateginės partnerystės gali apimti intensyvias programas, kuriomis siekiama skatinti daugiadalykinį bendradarbiavimą ir studentų ir mokytojų keitimąsi žiniomis;

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punkto trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vykdant tokias partnerystes ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tarpsektorinei veiklai ir projektams, kuriuose dalyvauja įvairūs švietimo sektoriai ir jaunimo reikalų sritys;

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) įmonių ir švietimo institucijų tarptautinės partnerystės:

b) užimtumo sektoriaus ir švietimo ir mokymo institucijų tarptautinės partnerystės:

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

aukštojo mokslo institucijų ir įmonių žinių sąjungų, suteikiančių reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinančių kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą, įskaitant naujų mokymo programų rengimą;

visų pirma aukštojo mokslo institucijų ir užimtumo sektoriaus žinių sąjungų, suteikiančių reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinančių kūrybiškumą, inovacijas, patirtimi grindžiamą mokymą ir verslumą, įskaitant naujų mokymo programų ir metodų rengimą;

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose dalyvaujantys švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir įmonės, siekia didinti įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam tikram sektoriui aktualių mokymo programų, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo metodus ir diegti Sąjungos lygmens pripažinimo priemones;

vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose dalyvauja švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir užimtumo sektorius ir kuriomis siekiama didinti įsidarbinimo galimybes, rengti naujas tam tikram sektoriui aktualias ar tarpsektorines mokymo programas, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo ir mokymo metodus, įskaitant informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą, ir diegti Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemones laikantis vidaus politikos taisyklių;

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) regionų ir vietos valdžios institucijų, atsakingų už bet kurį švietimo aspektą, partnerystės siekiant skatinti tarpregioninį bendradarbiavimą, įskaitant tarptautinį regionų bendradarbiavimą;

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) švietimui ir jaunimui skirtų IT rėmimo platformų, įskaitant „eTwinning“, padedančių mokytis vieniems iš kitų, skatinančių virtualų judumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, kuriomis galėtų naudotis dalyviai iš kaimynystės šalių.

c) visiems švietimo ir mokymo sektoriams skirtų IT rėmimo platformų, visų pirma įskaitant „eTwinning“, padedančių mokytis vieniems iš kitų, skatinančių virtualų judumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, nes taip papildomas judumas mokymosi tikslais, kuriomis galėtų naudotis dalyviai iš kaimynystės šalių.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis ir 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, pajėgumų didinimas, regioninė integracija, dalijimasis žiniomis ir modernizavimo veikla plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo ir su jaunimu susijusių institucijų partnerystę, kad būtų galima mokytis vieniems iš kitų ir vykdyti bendrus švietimo projektus, kuriais skatinamas regioninis bendradarbiavimas, visų pirma su kaimynystės šalimis.

2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, pajėgumų didinimas, regioninė integracija, dalijimasis žiniomis ir modernizavimo veikla plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo srities („Erasmus Mundus“) ir PRM institucijų partnerystę, kad būtų galima mokytis vieniems iš kitų ir vykdyti bendrus švietimo projektus, kuriais skatinamas regioninis bendradarbiavimas, visų pirma su kaimynystės šalimis, ja taip pat padedama kokybiškai ir kiekybiškai gerinti profesinio rengimo institucijose besimokančių jaunuolių įsidarbinimo galimybes.

 

Veiksmais, kuriems finansavimas skiriamas pagal VBP ar EVF, prisidedama prie šalių partnerių tvaraus vystymosi ir jie vykdomi remiantis nacionalinėmis ir regioninėmis vystymosi strategijomis bei su jomis suderinami.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Politinių reformų rėmimo veikla – tai Sąjungos lygmens veikla, susijusi su:

1. Parama švietimo ir mokymo srities politinėms reformoms apima, be kita ko, Sąjungos lygmens veiklą, susijusią su:

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Sąjungos švietimo, mokymo ir jaunimo politinės darbotvarkės įgyvendinimu taikant atvirąjį koordinavimo metodą bei Bolonijos ir Kopenhagos procesų ir jaunimo struktūrinio dialogo plėtote;

a) Sąjungos švietimo ir mokymo politinės darbotvarkės įgyvendinimu taikant atvirąjį koordinavimo metodą, taip pat su Bolonijos ir Kopenhagos procesų, ypač teminių ekspertų ir organizacijų tinklų, siekiančių rasti atitinkamą gerąją patirtį ir inovacijas ir jas skleisti visuose švietimo sektoriuose, plėtote;

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Sąjungos skaidrumo užtikrinimo priemonių, visų pirma Europass, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos (ECVET) įgyvendinimu ir ES masto tinklų rėmimu;

b) Sąjungos pripažinimo ir skaidrumo užtikrinimo priemonių, visų pirma „Europass“, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos (ECVET), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacine sistemos (EQAVET), Europos kokybės užtikrinimo registro (EQAR), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA), Jaunimo paso (angl. Youthpass), įgyvendinimu ir ES masto tinklų rėmimu dalyvaujančiose šalyse;

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių politiniu dialogu švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse;

c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių politiniu dialogu švietimo ir mokymo srityse, kuriam galimybės sudaromos šioje srityje veikiančioms Europos organizacijoms teikiant konkrečią ir tvarią administracinę ir finansinę paramą;

Pagrindimas

Dauguma asociacijų, veikiančių švietimo ir mokymo srityse, susiduria su nepakankamo struktūrinio dialogo švietimo ir mokymo srityse, kuris galėtų padėti vystyti bendradarbiavimą šiose srityse, problema. Be to, norint, kad būtų vykdomas tikras pilietinis dialogas su pilietine visuomene, reikalinga ši tvari parama, ir per keletą metų buvo įrodyta Europos tinklų pridėtinė ES vertė ir poveikis.

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) specialia ir tvaria parama skiriant veiklos dotacijas Europos pilietinės visuomenės asociacijoms, veikiančioms švietimo ir mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir jaunimo reikalų srityse;

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) Europos jaunimo forumu, nacionaliniais akademinio pripažinimo centrais (NARIC), „Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklais, taip pat nacionaliniais iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrais, Europass nacionaliniais centrais, kaimynystės šalių, stojančiųjų šalių, šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių, kurių dalyvavimas Programoje kol kas ribotas, nacionaliniais biurais.

d) nacionaliniais akademinio pripažinimo centrais (NARIC), „Eurydice“ ir „Euroguidance“ tinklais, taip pat nacionaliniais iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrais, Europass nacionaliniais centrais, ypač kaimynystės šalių, stojančiųjų šalių, šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių, kurių dalyvavimas Programoje kol kas ribotas, nacionaliniais biurais.

Pagrindimas

Jaunimo reikalai aptariami naujame jaunimui skirtame skyriuje.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) remti akademinių institucijų ar asociacijų, susijusių su Europos integracijos studijomis, veiklą ir „Jean Monnet“ kokybės ženklą;

b) remti akademinių institucijų ar asociacijų, susijusių su Europos integracija, veiklą ir „Jean Monnet“ kokybės ženklą;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama praplėsti pagal šį straipsnį remiamą Europos integracijos veiklą.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) remti šias Europos akademines institucijas, siekiančias Europai svarbaus tikslo;

c) remti šias institucijas, siekiančias Europai svarbaus tikslo:

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) Mastrichte įsikūrusį Europos viešojo administravimo institutą (angl. EIPA);

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iib) Europos teisės akademiją, esančią Tryre;

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iic) Odensėje įsikūrusią Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūrą;

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iid) Nicoje įsikūrusį Tarptautinį Europos mokymo centrą (pranc. CIFE).

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

II a skyriaus (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

IIa skyrius

 

Jaunimo reikalai

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, matomumo ir tęstinumo itin svarbu į dokumento tekstą įterpti atskirą jaunimui skirtą skyrių.

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnio (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Konkretieji tikslai

Pagrindimas

Jaunimo sektoriuje reikia numatyti specifinius tikslus, kurie būtų konkretūs, veiksmingi ir nepriklausomi nuo tų, kurie numatyti švietimo sektoriui.

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vadovaujantis 4 ir 5 straipsniais, visų pirma Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010-2018 m.) tikslais, jaunimo reikalų srityje Programa siekiama šių konkrečių tikslų:

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) skatinti dalyvaujančių šalių jaunuolių, ypač turinčių mažiau galimybių, tarpkultūrinį mokymąsi, tarpusavio supratimą, socialinę įtrauktį ir solidarumą, aktyvų pilietiškumą, toleranciją ir Europos suvokimą, plėtojant dalyvaujančių šalių ir trečiųjų šalių jaunimo judumą, kultūrų dialogą ir mainus;

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) stiprinti veiklos jaunimo srityje tarptautinį aspektą papildant Sąjungos išorės veiksmus, visų pirma skatinant Sąjungos ir trečiųjų šalių suinteresuotųjų šalių ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą;

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnio (naujo) c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c) kurti jaunimo paramos struktūras ir stiprinti su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo organizacijų vaidmenį taip pat užtikrinant tikslingą trečiųjų šalių gebėjimų stiprinimą;

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

d) remti darbo su jaunimu plėtojimą, visų pirma stiprinant jaunimo srityje dirbančių organizacijų ir (arba) kitų svarbių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą ir su jaunimu dirbančių asmenų mokymą;

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

e) papildyti vietos, regionų ir nacionalinio lygmenų politines reformas jaunimo reikalų srityje ir remti žiniomis ir duomenimis grindžiamą jaunimo politiką skleidžiant gerąją patirtį ir ja keičiantis;

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

f) palengvinti jaunuolių neformalaus mokymosi ir savišvietos rezultatų pripažinimą, visų pirma geriau naudojant Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemones.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b straipsnio (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b straipsnis

 

Programos veiksmai

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jaunimo reikalų srityje Programos tikslų siekiama vykdant trijų rūšių veiklą:

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti racionalesnį metodą, sudarantį galimybes pagal Programą atsirasti sąveikoms, skyriuje „Jaunimas“ bus laikomasi skyriaus „Švietimas ir mokymas“ struktūros, paremtos trijų rūšių pagrindine veikla.

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) Pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais: jaunimas juda;

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais: jaunimas bendradarbiauja;

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

c) Politikos reformų rėmimas: jaunimas priima sprendimus

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnio (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10c straipsnis

 

Pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais: jaunimas juda

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1. Jaunimo reikalų srityje pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais apima:

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punkto (naujo) įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) jaunuolių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo ir savišvietos veikloje, judumą dalyvaujančiose šalyse, visų pirma:

Pagrindimas

Svarbu išsamiau nurodyti pagal skyrių „Jaunimas“ vykdytiną veiklą.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punkto (naujo) i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) jaunimo mainus, įskaitant siuntimo ir priėmimo veiklą, taip pat parengiamąją ir tolesnę susijusią veiklą;

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punkto (naujo) i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii) savanorišką veiklą, ypač vykdomą per Europos savanorių tarnybą, įskaitant siuntimo ir priėmimo veiklą, parengiamąją ir tolesnę susijusią veiklą, taip pat inovacinę veiklą remiantis galiojančiomis nuostatomis dėl judumo; į ją gali įeiti savanoriškas dalyvavimas tarpusavio informavimo apie judumo galimybes veikloje;

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) su jaunimu ar jaunimo organizacijomis dirbančių asmenų ir jaunimo lyderių judumas; toks judumas gali vykti pasinaudojant mokymų ir tinklų kūrimo veikla.

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnio (naujo) 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Šiais veiksmais taip pat remiamas jaunuolių, su jaunimu susijusioje veikloje dalyvaujančių arba jaunimo organizacijose dirbančių asmenų ir jaunimo lyderių judumas į trečiąsias šalis ir iš jų.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnio (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10d straipsnis

 

Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais: jaunimas bendradarbiauja

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1. Jaunimo reikalų srityje bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais apima:

Pagrindimas

Svarbu išsamiau nurodyti pagal skyrių „Jaunimas“ vykdytiną veiklą.

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) jaunimo veiklos sektoriuje veikiančių organizacijų strateginę partnerystę, kuria siekiama plėtoti ir įgyvendinti bendras iniciatyvas, skatinti mokytis vieniems iš kitų ir dalytis patirtimi ir praktine patirtimi, visų pirma:

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punkto (naujo) i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) partnerystės projektus, skirtus judumui pagal 10c straipsnį remti;

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punkto (naujo) ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii) jaunimo iniciatyvas ir pilietiškumo projektus, kuriais siekiama skatinti aktyvų pilietiškumą, dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir verslumą;

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punkto (naujo) iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iii) projektus, kuriais siekiama remti su jaunimu susijusią veiklą pasinaudojant įvairių formų tarpusavio mokymusi ir diegti, įgyvendinti ir propaguoti kokybės gerinimą ir inovacinius metodus, įskaitant pasienio regionų bendradarbiavimą (regionų partnerystę);

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punkto (naujo) i v papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iv) socialinių inovacijų projektus;

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) IT rėmimo platformos jaunimo reikalų srityje, sudarančios sąlygas tarpusavio mokymuisi, žiniomis grindžiamai su jaunimu susijusiai veiklai, virtualiam judumui ir dalijimuisi gerąja patirtimi.

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnio (naujo) 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Šia veikla taip pat remiamas vystymasis, gebėjimų ugdymas, regioninis bendradarbiavimas ir žinių mainai plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių, visų pirma kaimynystės šalių, partnerystę, ypač pasinaudojant įvairių formų tarpusavio mokymusi.

Pagrindimas

Šioje dalyje tarptautinis bendradarbiavimas numatomas ir jaunimui skirtoje Programos dalyje.

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl reglamento

10 e straipsnio (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10e straipsnis

 

Politikos reformų rėmimas: jaunimas priima sprendimus

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl reglamento

10 e straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1. Parama jaunimo reikalų srities politinėms reformoms apima Sąjungos lygmens veiklą, susijusią su:

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl reglamento

10 e straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) Sąjungos jaunimo politinės darbotvarkės įgyvendinimu naudojantis atviruoju koordinavimo metodu;

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl reglamento

10 e straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemonių, visų pirma koncepcijos „Youthpass“ įgyvendinimu dalyvaujančiose šalyse;

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl reglamento

10 e straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c) politiniu dialogu su atitinkamomis Europos suinteresuotosiomis šalimis ir struktūriniu dialogu su jaunuoliais;

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl reglamento

10 e straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

d) Europos mokymo ir bendradarbiavimo strategijos plėtojimu siekiant stiprinti su jaunimu dirbančių asmenų gebėjimus;

Pagrindimas

Su jaunimu dirbančių asmenų rėmimas per mokymus ir bendradarbiavimą gali turėti įtakos norint sudominti dar daugiau jaunųjų Europos piliečių.

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl reglamento

10 e straipsnio (naujo) 1 dalies (naujos) e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

e) Europos jaunimo forumu ir Europos jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, ES masto tinklais, visų pirma su jaunimu susijusios veiklos plėtojimo išteklių centrais ir „Eurodesk“ tinklu.

Pagrindimas

Siekiant tęstinumo jaunimo reikalų sektoriuje itin svarbu užtikrinti, kad jaunimo NVO ateityje taip pat gautų finansavimą šioje srityje vykdomai veiklai.

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl reglamento

10 e straipsnio (naujo) 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Šia veikla taip pat remiamas politinis dialogas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vadovaujantis bendraisiais Programos tikslais, sporto srityje siekiama šių konkrečiųjų tikslų:

Be 4 ir 5 straipsniuose nustatytų Programos tikslų, didžiausias dėmesys Programoje skiriamas mėgėjiškam sportui ir sporto srityje siekiama šių konkrečiųjų tikslų:

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) įveikti tokias tarptautines grėsmes kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų baigties, smurtas, rasizmas ir netolerancija;

a) įveikti tokias tarptautines grėsmes, kylančias sporto, įskaitant mėgėjišką sportą, sąžiningumui, kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų baigties, smurtas ir įvairaus pobūdžio netolerancija;

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: tarptautinių projektų, kuriais siekiama įveikti tarptautines grėsmes sportui, rezultatais besinaudojančių dalyvių procentinė dalis

(Susijęs rodiklis nukeltas į naują priedą.)

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) remti gerą sporto valdymą ir dvikryptę sportininkų karjerą;

b) remti gerą sporto valdymą ir dvikryptę sportininkų karjerą atsižvelgiant į patirtį ir valstybėse narėse taikomą geriausią praktiką;

Pakeitimas  185

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies b punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: tarptautinių projektų, kuriais siekiama pagerinti valdymą ir paskatinti dvikryptę sportininkų karjerą, rezultatais besinaudojančių dalyvių procentinė dalis;

(Susijęs rodiklis nukeltas į naują priedą.)

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) skatinant visuomenę sportuoti, remti socialinę sanglaudą, lygias galimybes ir sveikatinamąją fizinę veiklą;

c) skatinant visuomenę sportuoti ir užtikrinant vienodas galimybes sportuoti visiems, remti savanorišką veiklą sporto srityje ir socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatinamąją fizinę veiklą;

Pakeitimas  187

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies c punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: tarptautinių projektų, kuriais siekiama padidinti socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir dalyvavimą, rezultatais besinaudojančių dalyvių procentinė dalis.

(Susijęs rodiklis nukeltas į naują priedą.)

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) didinti informuotumą apie fizinės veiklos svarbą visais švietimo lygmenimis.

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Programos vertinimo tikslais 1 priede nustatomi su konkrečiaisiais tikslais susiję išmatuojami ir tinkami pagrindiniai rodikliai. Programos įgyvendinimo laikotarpiu šie rodikliai gali būti persvarstyti pasinaudojant deleguotaisiais aktais remiantis 27 straipsniu.

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendradarbiavimo sporto srityje tikslų siekiama tarptautine veikla, kuria remiama:

1. Bendradarbiavimo sporto srityje tikslų siekiama tarptautine veikla daugiausia dėmesio skiriant mėgėjiškam sportui, kai remiami:

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) tarptautiniai bendradarbiavimo projektai;

a) tarpvalstybiniai ir tarptautiniai bendradarbiavimo partnerytės projektai;

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Europos nekomerciniai sporto renginiai, kuriuose dalyvauja kelios Europos šalys;

b) Europos ne pelno siekiantys sporto renginiai, įskaitant mėgėjiškus sporto renginius, kuriuose dalyvauja kelios dalyvaujančios šalys ir kuriais prisidedama prie 4, 5 ir 11 straipsniuose nurodytų tikslų siekio;

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) Europos sporto dienos ar savaitės, kurių metu propaguojamas socialinis ir kultūrinis mėgėjų ir profesionalų sporto vaidmuo ir sporto nauda visuomenės sveikatai, organizavimas;

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) sporto organizacijų pajėgumų didinimas;

d) savanoriška veikla, taip pat sporto organizacijų pajėgumų didinimas;

Pakeitimas  195

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Remiama sporto veikla prireikus pritraukia papildomas lėšas – tuo tikslu užmezgama partnerystė su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su privačiais subjektais.

2. Remiama sporto veikla gali prireikus pritraukti papildomų lėšų iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, privačių subjektų, su sąlyga, kad tai vyktų skaidriai.

Pakeitimas  196

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo nuo 2014 m. sausio 1 d. finansinis paketas yra 17 299 000 000 EUR.

1. Kaip nustatyta .../... Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo […] punkte, Programos įgyvendinimo nuo 2014 m. sausio 1 d. finansinis paketas, kuris yra pagrindinis orientacinis dydis biudžeto valdymo institucijai vykdant metinę biudžeto procedūrą, yra 17 299 000 000 EUR.

Pagrindimas

Vietoj tikslių skaičių nurodant procentinius dydžius galima išlaikyti įvairių asignavimų ir viso finansinio paketo proporcijas, neatsižvelgiant į faktinius galiausiai suderintus skaičius. Be to, kadangi biudžeto valdymo institucija sprendžia, kam skirti asignavimus, paskirstymas sektoriais turi būti teisinio pagrindo dalis. Tačiau dėl kiekvienam sektoriui skirtinų sumų sprendžia vadovaujantis komitetas.

Pakeitimas  197

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų veiklai, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, skiriama 16 741 738 000 EUR;

a) švietimo ir mokymo veiklai, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, skiriama [83,4 proc.]. Pagrindiniams švietimo sektoriams iš šios sumos skiriami tokie mažiausi orientaciniai asignavimai:

Pakeitimas  198

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) aukštajam mokslui – [40 proc.];

Pakeitimas  199

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii) profesiniam rengimui ir mokymui – [22 proc.];

Pakeitimas  200

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iii) bendrajam lavinimui – [15 proc.];

Pakeitimas  201

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto iv papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iv) suaugusiųjų mokymuisi – [6 proc.];

Pakeitimas  202

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) jaunimo srities veiklai, kaip nurodyta 10b straipsnyje, skiriama [8 proc.];

Pagrindimas

Siekiant jaunimo sektoriaus nepriklausomumo itin svarbu užtikrinti, kad jaunimo reikalams būtų numatytas atskiras finansavimas ir atskira biudžeto eilutė.

Pakeitimas  203

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) finansavimo projektams, apimantiems švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo reikalų sritis, arba siekiant padidinti kurio nors iš šių sektorių biudžetą atsižvelgiant į bendrą jų tarpusavio pusiausvyrą skiriama [5 proc.];

.

Pakeitimas  204

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) „Jean Monnet“ veiklai, kaip nustatyta 10 straipsnyje, skiriama 318 435 000 EUR;

b) „Jean Monnet“ veiklai, kaip nustatyta 10 straipsnyje, skiriama [1,8 proc.];

Pakeitimas  205

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) sporto veiklai, kaip nustatyta III skyriuje, skiriama 238 827 000 EUR.

c) sporto veiklai, kaip nustatyta 12 straipsnyje, skiriama [1,8 proc.], tačiau ne mažiau, kaip 238 827 000 EUR.

Pakeitimas  206

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tesisėkūros institucija gali keisti šiuos orientacinius procentinius dydžius antrojoje programavimo laikotarpio pusėje, kai Komisija pateiks įvertinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Vietoj tikslių skaičių nurodant procentinius dydžius galima išlaikyti įvairių asignavimų ir viso finansinio paketo proporcijas, neatsižvelgiant į faktinius galiausiai suderintus skaičius. Be to, kadangi biudžeto valdymo institucija sprendžia, kam skirti asignavimus, paskirstymas sektoriais turi būti teisinio pagrindo dalis. Tačiau dėl kiekvienam sektoriui skirtinų sumų sprendžia vadovaujantis komitetas.

Pakeitimas  207

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, preliminari 1 812 100 000 EUR suma pagal išorės veiksmų priemones (Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Europos partnerystės priemonę, Europos plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų naudojimas reglamentuojamas šio reglamento nuostatomis.

2. Be 1 dalyje nurodyto finansinio paketo, siekiant plėtoti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, preliminariai 2 proc. visos susijusioms priemonėms (Vystomojo bendradarbiavimo priemonei, Europos kaimynystės priemonei, Pasirengimo narystei pagalbos priemonei, Europos partnerystės priemonei, Europos plėtros fondui) skirtos sumos skiriama veiklai, susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš trečiųjų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis, kitomis įstaigomis ar organizacijomis. Nors naudojant šias lėšas taikomos šio reglamento nuostatos, turi būti siekiama susijusių priemonių tikslų ir laikomasi jų principų ir prioritetų.

Pakeitimas  208

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Lėšos bus skiriamos du kartus: pirmiesiems ketveriems metams ir likusiems trejiems metams. Šios lėšos atsispindės daugiamečiame preliminariame minėtų priemonių biudžete, atsižvelgiant į atitinkamos šalies reikmes ir prioritetus. Iš esmės ir neplanuotai pasikeitus aplinkybėms ar atsiradus didelių politinių pokyčių, sumą bus galima keisti, atsižvelgiant į ES išorės politikos prioritetus. Bendradarbiavimas su Programoje nedalyvaujančiomis šalimis prireikus gali būti finansuojamas bendrai su šalimis partnerėmis pagal drauge su tomis šalimis nustatytą tvarką.

Lėšos skiriamos dviem daugiamečiais asignavimais. Šios lėšos grindžiamos daugiamečiu preliminariu minėtų priemonių biudžetu, atsižvelgiant į atitinkamos šalies reikmes ir prioritetus, o vystomojo bendradarbiavimo priemonės atveju nurodomas paskirstymas regionais ir veiksmų, kurie bus finansuojami, rūšis. Iš esmės ir neplanuotai pasikeitus aplinkybėms ar atsiradus didelių politinių pokyčių, sumą bus galima keisti atsižvelgiant į ES išorės politikos prioritetus, laikantis procedūrų, numatytų pagal atitinkamas išorės finansavimo priemones. Bendradarbiavimas su Programoje nedalyvaujančiomis šalimis prireikus gali būti finansuojamas bendrai su šalimis partnerėmis pagal drauge su tomis šalimis nustatytą tvarką.

Pagrindimas

Programavimo procesas turėtų vykti remiantis procedūromis, numatytomis pagal atitinkamas išorės finansavimo priemones, užtikrinant reikalingą pagarbą šalies savarankiškumui ir atitiktį bendroms šalių ar regionų strategijoms. Asignavimai gali būti apibrėžti tik šiuo pagrindu.

Pakeitimas  209

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vadovaujantis tikėtina trijų tipų veiksmų, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, suteiksima papildoma nauda ir kritinės masės, koncentracijos, veiksmingumo ir veiklos principais, 13 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta suma preliminariai bus paskirstyta taip:

3. Vadovaujantis tikėtina trijų tipų veiksmų, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje ir 10b straipsnyje, papildoma nauda Europai ir kritinės masės, koncentracijos, veiksmingumo ir veiklos principais, 13 straipsnio 1 dalies a ir aa punktuose nustatytos sumos preliminariai paskirstomos taip:

Pakeitimas  210

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[65 proc.] – pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais;

[66 proc.] – pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais;

Pakeitimas  211

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[26 proc.] – bendradarbiavimui inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais;

[25 proc.] – bendradarbiavimui inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais;

Pakeitimas  212

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1 pastraipoje nurodytos orientacinės procentinės sumos nepažeidžia biudžeto valdymo institucijos įgaliojimų vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą ir teisėkūros institucijos gali keisti šias sumas antruoju Programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai Komisija parengs įvertinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Kadangi iki 2020 m. negalima tiksliai numatyti, kaip konkrečiai bus vykdomos visos trys veiksmų rūšys (pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais, bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais ir politinių reformų rėmimas), 2017 m. reikėtų persvarstyti visas jiems skirtas asignavimų sumas.

Pakeitimas  213

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Iš Programai skirtų lėšų taip pat numatomos konkrečios ir tvarios administracinės dotacijos Europos organizacijoms, kurios vykdo veiklą švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse.

Pakeitimas  214

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, skirstomos remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų skaičius, atitinkamos valstybės narės gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir veiklos rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte ir 10b straipsnio a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, skirstomos remiantis tokiais kriterijais, kaip gyventojų skaičius, pragyvenimo išlaidos siunčiančiojoje ir priimančiojoje valstybėse narėse, atstumai tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir veiklos rezultatai. Skiriant lėšas tinkamai atsižvelgiama į itin didelį nuotolį, darantį poveikį studentams iš atokiausių regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų. Pagal veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyse nurodytus kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

 

8 straipsnio 1 dalies a punkte ir 10d straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų strateginių partnerysčių lėšos, kurias turi paskirstyti ir valdyti nacionalinė agentūra, skiriamos remiantis kriterijais, kuriuos nustato Komisija, laikydamasi 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Šios formulės turėtų būti kiek įmanoma neutralios valstybių narių skirtingų švietimo ir mokymo sistemų atžvilgiu, jas taikant turėtų būti išvengiama didelių valstybėms narėms skirtų metinio biudžeto sumų sumažinimų skirtingais metais ir turėtų būti kuo labiau sumažinti pernelyg dideli skirtų lėšų lygio skirtumai.

Pakeitimas  215

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijos finansuojamos paskolų garantijos, teikiamos studentams, gyvenantiems Programoje dalyvaujančioje šalyje ir norintiems magistro laipsnį įgyti kitoje valstybėje narėje, kaip nustatyta 18 straipsnio 1 dalyje, bus valdomos pasitelkus patikėtinį, įgaliotą vykdyti šią veiklą remiantis patikos susitarimais, kuriuose išdėstytos išsamios taisyklės ir reikalavimai, susiję su finansinių priemonių įgyvendinimu ir su atitinkamais šalių įsipareigojimais. Finansinė priemonė atitinka Finansinio reglamento ir deleguotųjų aktų, pakeičiančių Įgyvendinimo taisykles, nuostatas. Vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalimi, su garantijomis susijusios pajamos ir grąžinamos sumos turėtų būti priskiriamos finansinei priemonei. Finansinė priemonė, įskaitant rinkos reikmes ir panaudojimą, bus stebima ir vertinama, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalyje.

3. Komisija finansuoja dalines paskolų garantijas, teikiamas studentams, norintiems magistro laipsnį įgyti pagal 14a straipsnį.

Pakeitimas  216

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Viešieji subjektai, taip pat mokyklos, aukštojo mokslo institucijos ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto organizacijos, per pastaruosius dvejus metus daugiau kaip 50 proc. metinių pajamų gavusios iš valstybės, laikomi turinčiais reikalingus finansinius, profesinius ir administracinius pajėgumus Programos veiklai vykdyti. Iš jų nereikalaujama pateikti jokių papildomų tai patvirtinančių dokumentų.

4. Juridiniai ir fiziniai asmenys gali gauti dotacijas pagal Programą. Viešieji subjektai, taip pat mokyklos, aukštojo mokslo institucijos ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto organizacijos, per pastaruosius dvejus metus daugiau kaip 50 proc. metinių pajamų gavusios iš valstybės, laikomi turinčiais reikalingus finansinius, profesinius ir administracinius pajėgumus Programos veiklai vykdyti. Iš jų nereikalaujama pateikti jokių papildomų tai patvirtinančių dokumentų.

Pakeitimas  217

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant padidinti galimybes pasinaudoti judumo sistemomis, pavienių asmenų judumui remti numatytos dotacijos turėtų būti pritaikytos pagal gyvenimo lygį ir pragyvenimo išlaidas šalyje, į kurią vykstama.

Pakeitimas  218

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Savanorių darbo laiko įnašas pagal Programą pripažįstamas kaip visų Programos veiksmų bendro finansavimo šaltinis.

Pagrindimas

Programa turėtų užtikrinti tvirtesnę finansinę paramą visais lygmenimis NVO ir turėtų būti užtikrintas tvirtesnis savanoriško darbo pripažinimas savanoriško darbo laiką įtraukiant kaip visų būsimos programos veiksmų bendrą finansavimą. 2012 m. birželio mėn. Europos Parlamentas tvirtai parėmė savanorių darbo laiko įtraukimą kaip visų ES lėšomis remiamų programų bendro finansavimo metodą.

Pakeitimas  219

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Programos veiksmų įgyvendinimo tvarka apima finansinių taisyklių pritaikymo priemones, skirtas atokiausių regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų suvaržymams pašalinti ir judumo projektams tam tikroje geografinėje teritorijoje tarp Sąjungos atokiausių regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų ir kaimyninių trečiųjų šalių finansuoti.

Pakeitimas  220

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnio (naujo) antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Europos studentų paskolų garantijų sistema

Pagrindimas

Siekiant, kad su naująja priemone susijusios nuostatos būtų darnios ir nuoseklios, itin svarbu įtraukti naują dalį, kuri apimtų visas nuostatas, susijusias su naująja ES studentų paskolų garantijų sistema. Be to, nustatyti kai kurie papildomi aiškesni kriterijai, susiję su naujos priemones tvarumu ir studentų galimybe ja pasinaudoti.

Pakeitimas  221

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnio (naujo) 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1. Pagal Europos studentų paskolų garantijų sistemą (toliau – Sistema) judiems magistro laipsnio siekiantiems studentams palankiomis sąlygomis suteikiamos dalinės paskolų garantijos. Ši eksperimentinė ir pažangi priemonė, pagal kurią užtikrinamas magistro laipsnio siekiančių studentų judumas mokymosi tikslais, papildo dotacijų sistemas (tačiau jų nepakeičia), kuriomis remiamas studentų judumas vietos, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis.

Pakeitimas  222

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnio (naujo) 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Ši sistema atvira visiems studentams, gyvenantiems Programoje dalyvaujančioje šalyje ir norintiems studijuoti kitoje Programoje dalyvaujančioje šalyje ir įgyti magistro laipsnį. Studijų laikotarpis trunka nuo vienerių iki dvejų metų.

Pakeitimas  223

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnio (naujo) 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. Šios finansinės priemonės valdymas Europos Sąjungos lygmeniu bus pavedamas patikėtiniui, įgaliotam vykdyti šią veiklą pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (Finansinis reglamentas), remiantis patikos susitarimais su Komisija, kuriuose išdėstytos išsamios taisyklės ir reikalavimai, susiję su finansinių priemonių įgyvendinimu ir su atitinkamais šalių įsipareigojimais. Remdamiesi šiuo pagrindu patikėtiniai sudaro sutartis su bet kurios Programoje dalyvaujančios šalies finansų tarpininkais.

Pakeitimas  224

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnio (naujo) 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4. Finansinė priemonė atitinka nuostatas dėl finansinių priemonių, įtvirtintas Finansiniame reglamente ir deleguotuosiuose aktuose, pakeičiančiuose Įgyvendinimo taisykles. Vadovaujantis Finansinio reglamento 18 straipsnio 2 dalimi, suteikus garantijas gautos pajamos ir grąžinamos sumos priskiriamos finansinei priemonei.

Pakeitimas  225

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnio (naujo) 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5. Finansinė priemonė stebima ir vertinama, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalyje. Atlikdama vertinimą Komisija patikrina priemonės efektyvumą, įskaitant sistemos poveikio paramos gavėjams ir aukštojo mokslo sistemoms vertinimą, ir, be kita ko, įtraukia šiuos duomenis:

 

a) studentų, gavusių paskolas, finansuojamas pagal šią priemonę, skaičių,

 

b) finansų tarpininkų pagal sutartis įsipareigotų suteikti paskolų dydį,

 

c) skolų dydį ir įsipareigojimų nevykdymo lygį,

 

d) remiamų studentų profilį ir charakteristikas, įskaitant jų socialinę ir ekonominę padėtį, pasirinktą studijuojamą dalyką, šalis, iš kurios ir į kurią vyksta.

 

Vertinant atsižvelgiama į valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių nuomones.

Pakeitimas  226

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnio (naujo) 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6. Techninė informacija apie priemonės veikimą pateikta 2 priede.

Pakeitimas  227

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) lėšų paskirstymu svarbiausiems švietimo sektoriams, siekiant, kad iki Programos pabaigos būtų skirta pakankamai lėšų reikšmingam sisteminiam poveikiui užtikrinti.

b) lėšų paskirstymu svarbiausiems švietimo sektoriams, siekiant, kad iki Programos pabaigos būtų skirta pakankamai lėšų reikšmingam sisteminiam poveikiui užtikrinti ir išvengti veiklos dubliavimosi.

Pakeitimas  228

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) įrodymais pagrįstais projektų įgyvendinimo rezultatais.

Pakeitimas  229

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija į savo metinę VBP reglamento įgyvendinimo ataskaitą įtraukia visų „Taip Europai“ veiksmų, finansuotų pagal VBP, sąrašą ir nurodo šių veiksmų atitiktį tikslams ir principams, nustatytiems minėto reglamento 2 ir 3 straipsniuose.

Pagrindimas

Programos „Erasmus Mundus“ veiksmai buvo įgyvendinami pagal vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonės procedūras. Kadangi ateityje veiksmai bus įgyvendinami pagal procedūras, numatytas reglamente dėl programos „Erasmus visiems“, rengiant nuolatines ataskaitas turėtų būti užtikrintas skaidrumas vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonės komitetui ir Parlamentui dėl atitikties reglamentui dėl vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonės ir ypač 2 straipsnyje nustatytam jo užjūrio šalių ir teritorijų tikslui.

Pakeitimas  230

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeidžiant VII skyriuje nustatytų reikalavimų ir 22 straipsnyje nustatytų nacionalinių agentūrų įsipareigojimų, valstybės narės iki 2017 m. kovo 31 d. ir iki 2019 m. birželio 30 d. pateikia Komisijai Programos įgyvendinimo ir poveikio ataskaitas.

3. Nepažeidžiant VII skyriuje nustatytų reikalavimų ir 22 straipsnyje nustatytų nacionalinių agentūrų įsipareigojimų, valstybės narės iki 2017 m. rugsėjo 30 d. pateikia Komisijai Programos įgyvendinimo ir poveikio ataskaitą.

Pakeitimas  231

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui galutinį Programos įvertinimą.

Pakeitimas  232

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija užtikrina informacijos perdavimą, viešinimą ir tolesnius veiksmus, susijusius su pagal Programą remiamais veiksmais, bei ankstesnių Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus jaunimo“ ir „Erasmus Mundus“ programų rezultatų sklaidą.

1. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija užtikrina informacijos perdavimą, viešinimą ir tolesnius veiksmus, susijusius su visais pagal Programą remiamais veiksmais ir veikla, bei ankstesnių Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus jaunimo“ ir „Erasmus Mundus“ programų rezultatų sklaidą.

Pakeitimas  233

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Remiamų projektų naudos gavėjai 6, 10 ir 12 straipsniuose nustatytais veiksmais turėtų užtikrinti tinkamą informacijos, susijusios su gautais rezultatais ir padarytu poveikiu, perdavimo ir sklaidos veiklą.

2. 6, 10, 10b ir 12 straipsniuose, 14 straipsnio 3 dalyje ir 14a straipsnyje nustatytais veiksmais remiamų projektų naudos gavėjai turėtų užtikrinti tinkamą informacijos, susijusios su gautais rezultatais ir padarytu poveikiu, perdavimą ir sklaidą.

Pakeitimas  234

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Nacionalinės agentūros, nurodytos 22 straipsnyje, padeda propaguoti centralizuotus Programos veiksmus ir veiklą – jos informuoja atitinkamas tikslines grupes ir teikia patarimus apie veiksmus jų šalyje.

Pakeitimas  235

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pagrindiniuose švietimo sektoriuose, kuriuose įgyvendinama Programa, veikiantys viešieji ar privatieji subjektai informacijos perdavimo ir sklaidos tikslais vartoja pavadinimą „Erasmus“; šis prekės ženklas bus susietas su svarbiausiais švietimo sektoriais:

4. Pagrindiniuose švietimo sektoriuose, kuriuose įgyvendinama Programa, veikiantys viešieji ar privatieji subjektai informacijos perdavimo ir sklaidos tikslais vartoja pavadinimą „Taip Europai“; skirtingiems Programos sektoriams naudojami šie pavadinimai:

Pakeitimas  236

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies -1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– „Comenius“ – siejama su bendruoju lavinimu;

Pagrindimas

Siekiant teksto nuoseklumo naudojama ta pati švietimo sektorių tvarka, kaip ir 7 bei 8 straipsniuose.

Pakeitimas  237

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Erasmus. Aukštasis mokslas“ su visų rūšių Europos ir tarptautinio lygmens aukštuoju mokslu

„Erasmus“ – su visų rūšių aukštuoju mokslu Programoje dalyvaujančiose šalyse;

Pakeitimas  238

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– „Erazmus Mundus“ – su visų rūšių aukštuoju mokslu Programoje dalyvaujančiose ir trečiosiose šalyse;

Pakeitimas  239

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Erasmus. Profesinis rengimas ir mokymas“ – su profesiniu švietimu ir mokymu bei suaugusiųjų mokymu(si);

„Leonardo da Vinci“ – su profesiniu švietimu ir mokymu;

Pakeitimas  240

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– „Erasmus. Mokyklos“ – su bendruoju lavinimu;

Išbraukta.

Pakeitimas  241

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– „Grundtvig“ – su suaugusiųjų mokymusi;

Pagrindimas

Svarbu suaugusiųjų mokymuisi toliau naudoti atskirą sektoriaus pavadinimą.

Pakeitimas  242

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Erasmus. Jaunimo dalyvavimas“ – su jaunimo neformaliuoju mokymusi.

„Veiklus jaunimas“ – su neformaliuoju mokymusi ir savišvieta jaunimo reikalų srityje;

Pakeitimas  243

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– „Sportas“ – su veikla sporto srityje.

Pakeitimas  244

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programoje gali dalyvauti bet kokie viešieji ar privatieji subjektai, veikiantys švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir mėgėjiško sporto srityje.

1. Programoje gali dalyvauti bet kokie viešieji ar privatieji subjektai, veikiantys švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ar mėgėjiško sporto srityse. 10c straipsnio 1a dalyje ir 10d straipsnio 1a dalyje nurodytoje veikloje taip pat gali dalyvauti darbo su jaunimu srityje aktyviai dirbančių jaunų asmenų grupės, kurios nebūtinai veikia kaip jaunimo organizacijos.

Pakeitimas  245

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Programą, deda pastangas, kad paskatintų Programoje dalyvauti žmones, patiriančius sunkumų dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių.

2. Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Programą, deda pastangas, kad propaguotų socialinę įtrauktį ir paskatintų Programoje dalyvauti specialiųjų poreikių ar mažiau galimybių turinčius žmones ir jiems atstovaujančias asociacijas. Šiuo tikslu Komisija ir valstybės narės teikia pirmenybę naudojimui IRT bei naujų technologijų, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti švietimo, mokymo ir sporto veikloje asmenims, patiriantiems sunkumų dalyvauti šioje veikloje.

Pakeitimas  246

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Administracinių ir finansinių procedūrų prieinamumas ir skaidrumas laikomi pagrindiniais Programos kokybės ir veiklos rezultatų didinimo principais.

Pagrindimas

Kartu reikėtų suderinti politinius prioritetus ir programas, svarbu pašalinti dalyvavimui daromas kliūtis.

Pakeitimas  247

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) valstybės narės;

a) valstybės narės ir jų užjūrio šalys ir teritorijos, išvardytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo II priede;

Pagrindimas

Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose ES horizontaliose programose. Todėl tekste turėtų būti nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje „Eurasmus visiems“.

Pakeitimas  248

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) tos šalys, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika ir kurios yra sudariusios susitarimus su Sąjunga, numatančius galimybę joms dalyvauti Sąjungos programose, su sąlyga, kad su Sąjunga sudaromi dvišaliai susitarimai dėl jų dalyvavimo šioje Programoje sąlygų.

Pagrindimas

Ši nuostata sudaro sąlygas kaimynystės šalims tapti dalyvaujančiomis šalimis, turint visas teises ir užduotis.

Pakeitimas  249

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal Programą remiamas bendradarbiavimas su trečiųjų, visų pirma kaimynystės, šalių partneriais vykdant 6 ir 10 straipsniuose nustatytą veiklą.

3. Pagal Programą remiamas bendradarbiavimas su trečiųjų, visų pirma kaimynystės, šalių partneriais vykdant veiksmus ir veiklą, kaip nurodyta 6, 10 ir 10b straipsniuose.

Pakeitimas  250

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) atitinkamų sričių, visų pirma kultūros ir žiniasklaidos, užimtumo, sveikatos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, įmonių, teisingumo, vartotojų, vystymosi ir sanglaudos, Sąjungos politika;

a) atitinkamų sričių, visų pirma kultūros ir žiniasklaidos, užimtumo, sveikatos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, pramonės, įmonių, teisingumo, vartotojų, sanglaudos ir vystymosi, Sąjungos politika, taip pat su Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo programomis ir makroregioninėmis strategijomis;

Pagrindimas

Svarbu švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto politikos srityse rasti sąveikas su Sąjungos makroregioninėmis strategijomis.

Pakeitimas  251

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kitais svarbiais švietimo, mokymo ir jaunimo veiklos Sąjungos finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos socialiniu fondu ir kitomis finansinėmis priemonėmis, susijusiomis su užimtumu ir socialine sanglauda, Europos regioninės plėtros fondu, mokslinių tyrimų ir inovacijų programomis, taip pat su finansinėmis priemonėmis, susijusiomis su teisingumu ir pilietiškumu, sveikata, išorės bendradarbiavimo programomis ir pasirengimo narystei priemonėmis.

b) kitais svarbiais švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto politikos sričių Sąjungos finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos socialiniu fondu ir kitomis finansinėmis priemonėmis, susijusiomis su užimtumu ir socialine sanglauda, Europos regioninės plėtros fondu, mokslinių tyrimų ir inovacijų programomis, taip pat su finansinėmis priemonėmis, susijusiomis su teisingumu ir pilietiškumu, sveikata, išorės bendradarbiavimo programomis ir pasirengimo narystei priemonėmis.

Pakeitimas  252

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Norint darniai ir koordinuotai siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, visais veiksmais siekiama stiprinti sąveiką su kitomis ES programomis, visų pirma su programa „Horizontas 2020“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos socialiniu fondu.

Pakeitimas  253

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Šiame reglamente vartojama nacionalinės institucijos sąvoka reiškia vieną ar daugiau nacionalinių institucijų pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką.

Pakeitimas  254

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant su vizų administravimu susijusias kliūtis.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant, kai įmanoma, priemones, skirtas administraciniams klausimams, dėl kurių kyla sunkumų gauti vizas, spręsti.

Pakeitimas  255

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo reglamento įsigaliojimo nacionalinė institucija paskiria vieną koordinavimo instituciją (toliau – nacionalinė agentūra). Nacionalinė institucija teikia Komisijai atitinkamą ex ante atitikties vertinimą, kuriame nurodoma, ar nacionalinė agentūra atitinka Reglamento Nr. XX/2012 55 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunkčio ir 57 straipsnio 1–3 dalių, taip pat Deleguotojo reglamento Nr. XX/2012 X straipsnio, nuostatas bei Sąjungos reikalavimus, taikomus nacionalinių agentūrų vidaus kontrolės standartams, ir dotacijoms skirtų Programos lėšų valdymo taisykles.

3. Per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo nacionalinė institucija paskiria nacionalinę agentūrą arba nacionalines agentūras. Tais atvejais, kai yra daugiau nei viena nacionalinė agentūra, valstybės narės nustato, kad nacionaliniu lygiu būtų taikomas tinkamas Programos įgyvendinimo koordinuoto valdymo mechanizmas, visų pirma siekiant užtikrinti nuoseklų ir ekonomiškai efektyvų Programos įgyvendinimą ir veiksmingus kontaktus su Komisija šiuo klausimu, ir sudaryti palankesnes sąlygas galimam lėšų perdavimui iš vienos agentūros į kitą, tokiu būdu sudarant sąlygas lanksčiai veikti ir geriau panaudoti valstybėms narėms skirtas lėšas. Kiekviena valstybė narė nustato, kaip organizuojami nacionalinės institucijos ir nacionalinės agentūros santykiai, įskaitant užduočių vykdymą, pavyzdžiui, nacionalinės agentūros metinės darbo programos rengimą.

 

Nacionalinė institucija teikia Komisijai atitinkamą ex ante atitikties vertinimą, kuriame nurodoma, ar nacionalinė agentūra atitinka Reglamento Nr. XX/2012 55 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunkčio ir 57 straipsnio 1–3 dalių, taip pat Deleguotojo reglamento Nr. XX/2012 X straipsnio, nuostatas bei Sąjungos reikalavimus, taikomus nacionalinių agentūrų vidaus kontrolės standartams, ir dotacijoms skirtų Programos lėšų valdymo taisykles.

Pakeitimas  256

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Jeigu Komisija, atsižvelgdama į ex ante atitikties vertinimą, nepritaria siūlomai nacionalinei agentūrai, nacionalinė institucija užtikrina, kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų veiksmų, kad pasiūlytoji nacionalinė agentūra atitiktų minimalius Komisijos nustatytus reikalavimus, arba paskiria kitą nacionalinę agentūrą.

8. Jeigu Komisija, atsižvelgdama į ex ante atitikties vertinimą, nepritaria siūlomai nacionalinei agentūrai, nacionalinė institucija užtikrina, kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų veiksmų, kad nacionalinė agentūra atitiktų minimalius Komisijos nustatytus reikalavimus, arba paskiria kitą nacionalinę agentūrą.

Pakeitimas  257

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Šiame reglamente vartojama nacionalinės agentūros sąvoka reiškia vieną ar daugiau nacionalinių agentūrų pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką.

Pakeitimas  258

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) turi pakankamus valdymo pajėgumus, darbuotojus ir infrastruktūrą, kad galėtų tinkamai atlikti savo uždavinius, užtikrinti veiksmingą programos ir patikimą Sąjungos lėšų valdymą;

b) turi pakankamus valdymo pajėgumus, darbuotojus ir infrastruktūrą, kad galėtų tinkamai atlikti savo uždavinius, susijusius su Programa, valdymu, inovacijų ir patirties rėmimu ir nacionalinių agentūrų bendradarbiavimu, užtikrinti veiksmingą Programos ir patikimą Sąjungos lėšų valdymą ir taikyti požiūrį, pagal kurį būtų remiamas Programos įgyvendinimas;

Pakeitimas  259

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies, 2 dalies b punkte nurodytos strateginės partnerystės atranka ir sprendimų priėmimas gali būti vykdomi centralizuotai, jeigu toks sprendimas priimamas laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, tačiau tik konkrečiais atvejais, kai yra aiškių priežasčių tokiam centralizavimui.

Pakeitimas  260

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Nacionalinė agentūra sudaro galimybes vietos ir regioninėms valdžios institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams dalyvauti planuojant projektų įgyvendinimą ir stebėjimą.

Pakeitimas  261

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nacionalinė agentūra perduoda dotacijas naudos gavėjams pasirašius dotacijos susitarimą arba priėmus dotacijos sprendimą, kaip nustatyta Komisijos tam tikrai Programos veiklai.

4. Nacionalinė agentūra perduoda dotacijas naudos gavėjams pasirašius dotacijos susitarimą arba priėmus dotacijos sprendimą, kaip nustatyta Komisijos tam tikrai Programos veiklai. Nacionalinės agentūros ir vykdomoji įstaiga siekia taikyti vienodas su šių dotacijų teikimo prioritetais, terminais, procedūromis ir vertinimu susijusias taisykles. Komisija atsakinga už šių nuostatų stebėseną.

Pagrindimas

Nustatomos paprastesnės procedūros, taikytinos įgyvendinant Programą, o administracinių procedūrų supaprastinimas reiškia, kad jos turi būti vienodos. Siekiant užtikrinti teisingumą, pareiškėjams, norintiems dalyvauti projekte, turėtų būti taikomos vienodos taisyklės, neatsižvelgiant į tai, iš kokios jie šalies ir su kuo jie bendrauja Europos Sąjungoje.

Pakeitimas  262

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija, gavusi siūlomos šios Programos nacionalinės agentūros ex ante atitikties vertinimą, įformina teisinius įsipareigojimus, prisiimtus finansiniais susitarimais, susijusiais su ankstesnėmis (2007–2013 m.) Mokymosi visą gyvenimą ir „Veiklaus jaunimo“ programomis ir tebegaliosiančiais prasidėjus naujai Programai.

2. Komisija, gavusi siūlomos šios Programos nacionalinės agentūros ex ante atitikties vertinimą, įformina teisinius įsipareigojimus, prisiimtus finansiniais susitarimais, susijusiais su ankstesnėmis (2007–2013 m.) Mokymosi visą gyvenimą ir „Veiklaus jaunimo“ programomis ir tebegaliosiančiais prasidėjus naujai Programai, ir paskelbia šiuos teisinius įsipareigojimus savo interneto svetainėje.

Pagrindimas

Tam, kad būtų sudarytos sąlygos keistis gerąja patirtimi ir užtikrintas skaidrumas įgyvendinant „Erasmus visiems“ programą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti paskelbta Europos Komisijos interneto svetainėje.

Pakeitimas  263

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Komisija, siekdama užtikrinti nuoseklų Programos įgyvendinimą visose dalyvaujančiose šalyse, rengia reguliarius nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžius.

9. Komisija, siekdama užtikrinti nuoseklų Programos įgyvendinimą visose dalyvaujančiose šalyse, rengia reguliarius nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžius ypatingą dėmesį skirdama kuo veiksmingesniam skaitmeninių platformų naudojimui siekiant supaprastinti paraiškų teikimo, vertinimo ir tvarkymo procesus ir kuo labiau sumažinti administracinę naštą.

Pakeitimas  264

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a. Komisija savo interneto svetainėje skelbia ir nuolat atnaujina visą informaciją, susijusią su valstybių narių paskirtomis nacionalinėmis agentūromis, Komisijos su kiekviena iš paskirtųjų nacionalinių agentūrų sudarytų susitarimų turiniu, taip pat informaciją apie nacionalinėms agentūroms teikiamą metinį finansavimą, t. y. dotacijas ir paramą padengiant išlaidas, kurias patiria už programos valdymą atsakingos nacionalinės agentūros.

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais ir siekdama sudaryti sąlygas keistis gerąja patirtimi Komisija savo interneto svetainėje turėtų skelbti ir nuolat atnaujinti visą šioje dalyje nurodytą informaciją.

Pakeitimas  265

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) užtikrina, kad nebūtų interesų konflikto su juridiniu asmeniu, kuriam nacionalinė agentūra priklauso. Ji yra funkciškai nepriklausoma nuo to juridinio asmens ir nevykdo jokios kitos kontrolės ar audito, susijusių su šiuo juridiniu asmeniu, ar jo vardu.

c) užtikrina, kad nebūtų interesų konflikto su juridiniu asmeniu, kuriam nacionalinė agentūra priklauso. Ji yra funkciškai nepriklausoma nuo to juridinio asmens.

Pakeitimas  266

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 28 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 13 straipsnio 7 dalies ir 22 straipsnio 2 dalies, atitinkamai susijusių su veiklos kriterijais ir nacionalinių agentūrų valdomos veiklos nuostatomis, dalinių pakeitimų.

Komisijai pagal 28 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 13 straipsnio 7 dalies ir 22 straipsnio 2 dalies, atitinkamai susijusių su veiklos kriterijais ir nacionalinių agentūrų valdomos veiklos nuostatomis, 5 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 1 dalies, susijusių su konkretiesiems tikslams taikomais išmatuojamais ir tinkamais rodikliais, taip pat dėl 29 straipsnio 1 dalies, susijusios su tam tikrais metinės darbo programos aspektais, dalinių pakeitimų.

Pakeitimas  267

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos įgyvendinimas

Darbo programa

Pakeitimas  268

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, siekdama įgyvendinti Programą ir laikydamasi 30 straipsnio 2 dalyje nustatytos nagrinėjimo procedūros, priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato metines darbo programas. Šiose darbo programose išvardijama, kokių tikslų siekiama, kokių rezultatų tikimasi, taip pat nustatomi įgyvendinimo metodai ir bendra turimų lėšų suma. Jose taip pat aprašomi finansuotini veiksmai, nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos, lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdomai veiklai įgyvendinti, paskirstymas valstybėms narėms ir preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. Be kita ko, nustatomi dotacijų prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir maksimali bendro finansavimo dalis.

1. Siekiant dar labiau patikslinti programos kryptį ir atsižvelgiant švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse vykstančius pokyčius Komisijai pagal 28 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose ji, remdamasi 4a, 4c, 10a ir 11 straipsniuose nurodytais konkrečiaisiais tikslais, nurodo prioritetus, taip pat atrankos ir vertinimo kriterijus ir maksimalią bendro finansavimo dalį.

Pakeitimas  269

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 a dalies (naujos) pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Laikydamasi Finansiniame reglamente (ES) Nr. xxx/2012 nustatytos tvarkos, Komisija įgyvendinimo aktais nustato darbo programą, nurodo tikėtinus rezultatus, įgyvendinimo metodą ir bendrą sumą. Darbo programoje taip pat aprašomi finansuotini veiksmai, nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos, lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdomai veiklai įgyvendinti, paskirstymas valstybėms narėms ir preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. Tie įgyvendinimo aktai priimamai laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas  270

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 a dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant užtikrinti skaidrumą darbo programoje taip pat nurodomi 5, 5b, 10a ir 11 straipsniuose nustatyti konkretieji tikslai ir su dotacijomis susiję prioritetai, svarbiausi vertinimo kriterijai ir maksimali bendro finansavimo dalis, kaip nustatyta 1 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose.

Pakeitimas  271

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Rengiami konkrečių sudėčių komiteto posėdžiai, kuriuose sprendžiami su tam tikru sektoriumi susiję klausimai. Socialinių partnerių ir Europos suinteresuotųjų šalių atstovų platformos kviečiamos dalyvauti posėdžiuose kaip konsultaciniai organai.

Pakeitimas  272

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedas (naujas)

Konkretieji tikslai

Susiję rodikliai

a) kelti darbo rinkai ir visuomenei aktualių svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių, įskaitant neprivalomus įgūdžius, lygį, gerinti asmens vystymąsi ir skatinti socialinę sanglaudą ir pažeidžiamų grupių asmenų, galinčių atsidurti nepalankioje padėtyje dėl išsilavinimo stokos, įtrauktį, didinti jaunimo dalyvavimą demokratiniame Europos gyvenime, visų pirma jaunuoliams, besimokantiems asmenims, darbuotojams ir su jaunimu dirbantiems asmenims teikiant daugiau judumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį švietimo, jaunimo ir užimtumo sektorių bendradarbiavimą. atsižvelgdamos į tai, Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ši programa būtų naudinga ir socialiniu požiūriu nepalankioje padėtyje esantiems jaunuoliams;

– dalyvių, pagerinusių savo bendrąją kompetenciją ir (arba) įgūdžius, kurie svarbūs atsižvelgiant į jų galimybes įsidarbinti, procentinė dalis;

 

– jaunų dalyvių, kuriems ši patirtis padėjo pasirengti dalyvauti socialiniame ir politiniame gyvenime, procentinė dalis;

b) skatinti gerinti kokybę, inovacijas, meistriškumą, socialinę įtrauktį ir prieigą, taip pat internacionalizavimą švietimo ir mokymo institucijų lygmeniu ir su jaunimu susijusios veiklos srityje, visų pirma plėtojant tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų ar jaunimo organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;

– programoje dalyvavusių organizacijų, parengusių ar pritaikiusių novatoriškus metodus, procentinė dalis;

c) remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti vietos, regioninio ir nacionalinio lygmenų politines reformas, remti švietimo, įskaitant neformalųjį švietimą, ir mokymo sistemų modernizavimą, remti Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudoti pripažinimo ir skaidrumo priemones bei skleisti gerąją patirtį, įskaitant priemones, skirtas administracinei naštai palengvinti;

– valstybių narių, nacionalinės politikos plėtotės srityje taikančių atvirąjį koordinavimo metodą, skaičius;

d) didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį, visų pirma plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių institucijų bendradarbiavimą profesinio rengimo ir mokymo ir aukštojo mokslo srityje, didinant Sąjungos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų (papildant programą „Marie Curie veiksmai“) patrauklumą;

– ES aukštojo mokslo institucijų, dalyvaujančių judumo ir bendradarbiavimo veikloje, skaičius;

e) remti Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant jos vystymosi tikslus, tokiomis priemonėmis kaip Sąjungos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo ir judumo tarp jų skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių pajėgumų didinimas, prireikus remiantis tikslais, nurodytais išorės finansavimo priemonėse, pagal kurias finansuojami veiksmai;

 

f) gerinti kalbų mokymą(si) ir skatinti tarpkultūrines žinias ir plačią kalbų įvairovę Sąjungoje;

– kalbinius įgūdžius pagerinusių dalyvių procentinė dalis;

g)skatinti Europos integracijos studijų ir mokslinių tyrimų meistriškumą, visame pasaulyje vykdant „Jean Monnet“ veiklą, kaip nustatyta 10 straipsnyje;

– studentų, dalyvaujančių mokymuose pagal „Jean Monnet“ veiklą, skaičius;

h) didinti galimybes dalyvauti mėgėjiško sporto veikloje remiant sporto veiklą vykdančias ne pelno organizacijas;

– sporto srities organizacijų, kurių veikloje, vykdomoje pagal Programą, pradėjo dalyvauti daugiau asmenų, skaičius;

i) skatinti įvairių švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir sporto sektorių bendradarbiavimą;

 

j) įveikti tokias tarptautines grėsmes, kylančias sporto, įskaitant mėgėjišką sportą, sąžiningumui, kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų baigties, smurtas ir įvairaus pobūdžio netolerancija;

– tarptautinių projektų, kuriais siekiama įveikti tarptautines grėsmes sportui, rezultatais besinaudojančių dalyvių procentinė dalis;

k) remti gerą sporto valdymą ir dvikryptę sportininkų karjerą atsižvelgiant į valstybėse narėse taikomą geriausią praktiką;

– tarptautinių projektų, kuriais siekiama pagerinti valdymą ir paskatinti dvikryptę sportininkų karjerą, rezultatais besinaudojančių dalyvių procentinė dalis;

l) skatinant visuomenę sportuoti ir užtikrinant vienodas galimybes sportuoti visiems, remti savanorišką veiklą sporto srityje ir socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatinamąją fizinę veiklą;

tarptautinių projektų, kuriais siekiama skatinti savanorišką veiklą, didinti socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir dalyvavimą, rezultatais besinaudojančių dalyvių procentinė dalis;

m) didinti informuotumą apie fizinės veiklos svarbą visais švietimo lygmenimis.

 

Pagrindimas

Siekiant teksto nuoseklumo į šį priedą įtraukiami visi vertinimo rodikliai, susiję su visais 5 ir 11 straipsniuose nustatytais konkrečiaisiais tikslais.

Pakeitimas                273

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 priedas

 

Techninė informacija, susijusi su Europos studentų paskolų garantijų sistema

 

1. Paskolų lygis

 

Naudojant sistemą judiems magistro laipsnio siekiantiems studentams palankiomis sąlygomis teikiamos dalinės paskolų garantijos. Garantija teikiama naujoms reikalavimus atitinkančioms studentų paskoloms, kurios ne didesnės kaip 12 000 EUR vienų metų magistro programai ir ne didesnės kaip 18 000 EUR dvejų metų magistro programai. Lėšos bus grąžinamos tiesiogiai tam pačiam finansų tarpininkui.

 

2. Finansų tarpininkų atranka

 

Paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą finansų tarpininkai atrenkami laikantis geriausios rinkos praktikos atsižvelgiant į tai, kokį poveikį jie daro:

 

– lėšų, kurias reikia skirti judžių magistro laipsnio siekiančių studentų skoloms finansuoti, dydžiui;

 

– laikantis minimalių skolinimo standartų, kaip nustatyta toliau pateiktuose pagrindiniuose reikalavimuose, studentams siūlomoms palankiausioms sąlygoms.

 

Finansų tarpininkai imasi teikti paskolas studentams, gyvenantiems Programoje dalyvaujančioje šalyje ir norintiems įgyti magistro laipsnį kitoje Programoje dalyvaujančioje šalyje. Norėdami gauti pagal garantijų sistemą dalinai garantuojamą paskolą, studentai kreipiasi per dalyvaujantį finansų tarpininką.

 

3. Paskolų gavėjų apsauga

 

Toliau nurodomos apsaugos priemonės yra būtinos sąlygos ir finansų tarpininkai, norintys teikti pagal garantijų sistemą garantuojamas paskolas, privalo jas užtikrinti.

 

Finansų tarpininkai gali, atsižvelgdami į studentų, kurie baigė universitetines studijas ir pradeda doktorantūros studijas, situaciją, siūlyti geresnes sąlygas, pvz., ilgesnius lengvatinius laikotarpius. Atrenkant finansų tarpininkus atsižvelgiama į tai, kad siūlomos tokios geresnės sąlygos.

 

Taikomos tokios būtinos sąlygos:

 

a) finansų tarpininkas negali reikalauti jokio užstato ar paskolos garantijos iš tėvų;

 

b) paskolos teikiamos pagal nediskriminacinę skolinimo praktiką;

 

c) per paskolų prašymų pateikimo ir vertinimo procesą finansų tarpininkas, be kita ko, įvertina studento per didelio įsiskolinimo riziką, atsižvelgdamas į susikaupusios skolos dydį ir į visus teisinius sprendimus, susijusius su bloga skola;

 

d) paskola bus grąžinama taikant mišrųjį modelį, kuris jungia standartizuotus mokėjimus hipotekos pagrindu ir socialinės apsaugos priemones, visų pirma:

 

i) mažesnę palūkanų normą palyginti su rinkos normomis; po studijų baigimo pradinį lengvatinį laikotarpį iki paskolos grąžinimo pradžios. Minimali lengvatinio laikotarpio trukmė paskolos gavėjui yra 12 mėnesių. Jei pagal nacionalinius teisės aktus neleidžiama taikyti lengvatinių laikotarpių vartojimo paskoloms, finansų tarpininkas šiuo 12 mėn. laikotarpiu reikalauja tik nominalaus paskolos grąžinimo;

 

ii)laikiną paskolos grąžinimo sustabdymą bent 12 mėnesių laikotarpiui per visą paskolos laikotarpį, kurio gali prašyti universitetines studijas baigęs studentas, jei jam susidaro sunkumų grąžinti paskolą, pvz., nedarbo, ligos ar motinystės atveju;

 

iii) palūkanų atidėjimo galimybę studijų laikotarpiu;

 

iv) draudimą mirties ar negalios atveju;

 

v) baudų už išankstinį paskolos grąžinimą netaikymą.

  • [1]  OL C 181, 2012 6 21, p. 154.
  • [2]  OL C 225, 2012 7 27, p. 200

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2011 m. lapkričio mėn. Komisija pristatė savo pasiūlymą dėl reglamento dėl naujos daugiametės švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos, kuris bus vykdoma septynerius metus, nuo 2014 iki 2020 metų.

Siūlomoje programoje sujungiamos visos dabartinės švietimo srities programos ir veiksmai: aukštojo mokslo srities („Erasmus“, „Erasmus Mundus“, „Tempus“ ir dvišalės ES ir trečiųjų šalių programos), bendrojo lavinimo srities („Comenius“), profesinio rengimo ir mokymo srities („Leonardo da Vinci“), suaugusiųjų mokymosi srities („Grundtvig“) ir jaunimo reikalų srities („Veiklus jaunimas“) programos. Programa taip pat apima „Jean Monnet“ veiklą, o tam tikri jos skyriai skirti sportui.

Kitas svarbus pasikeitimas – siūlomos programos struktūra. Didžiausią dėmesį Komisija skyrė derinimui ir lankstumui; veikla ir administracinės nuostatos racionalizuotos ir supaprastintos.

Siūlomoje programoje remiamasi trijų rūšių pagrindine veikla:

Pagrindinė veikla

Veiklos sritis

1 pagrindinė veikla.

Pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais

Darbuotojai, aukštųjų mokyklų ir profesinio rengimo ir mokymo institucijų studentai, jungtinės magistrantūros programos, „Erasmus Master“ (studentų paskolų garantijų sistema), jaunimas

2 pagrindinė veikla.

Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais

Strateginės partnerystės, žinių sąjungos, įgūdžių sąjungos ir IT platformos

3 pagrindinė veikla.

politinių reformų rėmimas

Atvirojo koordinavimo metodo ir strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo rėmimas

Pranešėjos pasiūlymai

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos ketinimą sumažinti dabartinių programų susiskaidymą ir dubliavimąsi. Tačiau pagal supaprastintą pasiūlymą sunku nustatyti, kokie konkretūs veiksmai numatomi švietimo ir jaunimo reikalų srityse. Ypač mažai dėmesio pasiūlyme skiriama jaunimo sektoriui.

Pranešėja norėtų atkreipti dėmesį visų pirma į šiuos klausimus:

1. Programos pavadinimas ir konkretūs sektorių programų pavadinimai

Komisija, remdamasi tuo, kad programa „Erasmus“ gerai žinoma plačiajai visuomenei visame pasaulyje, siūlo naująją programą pavadinti „Erasmus visiems“. Tačiau programa „Erasmus“ labai susijusi su aukštųjų mokyklų pavienių studentų judumu. Tiesą sakant, santrumpa „Erasmus“ reiškia „Europos universitetų studentų judumo veiksmų programa“ (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students).

Išskyrus aukštąjį mokslą, programa „Erasmus“ netaikoma kitose srityse, kurias apims būsimoji programa, tai yra, bendrojo lavinimo, profesinio rengimo ir mokymo, suaugusiųjų švietimo, jaunimo ir sporto srityse. Taigi, pranešėja siūlo, kad programai būtų paliktas šiuo metu naudojamas ir gerai žinomas pavadinimas „Mokymosi visą gyvenimą programa“.

Pranešėja įsitikinęs, kad reikia išlaikyti ir įtvirtinti atskirų švietimo sričių ypatybes, taigi, itin svarbu toliau naudoti dabartinius pavadinimus „Comenius“ (skirta bendrajam lavinimui), „Erasmus“ (skirta aukštajam mokslui), „Leonardo da Vinci“ (skirta profesiniam rengimui ir mokymui), „Grundtvig“ (skirta suaugusiųjų mokymuisi) ir „Veiklus jaunimas“ (skirta jaunimui). To galima pasiekti išlaikant Komisijos pasiūlytą racionalesnę pasiūlymo struktūrą.

2. Struktūra

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos racionalizuotą programos struktūrą. Vis dėlto, norint aiškiai apibrėžti tris pagrindines programos sritis reikia numatyti atskirus skyrius, skirtus 1) švietimui ir mokymui, 2) jaunimui ir 3) sportui.

Tiek skyriuje „Švietimas ir mokymas“, tiek skyriuje „Jaunimas“ reikėtų išlaikyti pasiūlymo struktūrą atskiriant trijų rūšių veiklą: (1) pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais, 2) su inovacijomis ir gerąja patirtimi susijęs bendradarbiavimas ir 3) politinių reformų rėmimas. Tačiau apibrėžiant 1) ir 2) rūšių veiklą itin svarbu konkrečiai nurodyti įvairių švietimo sektorių ir jaunimo reikalų srities tikslus ir veiklą.

3. Švietimas ir mokymas

Dėl bendro ir abstraktaus pasiūlymo pobūdžio, jame nepateikiama pakankamai konkrečios informacijos apie skirtingų švietimo sektorių, kuriuos apims programa, veiklą. Betgi būsimojo teisės akto skaitytojas turėtų turėti galimybę nustatyti, kokia veikla pagal kokį finansavimą galės būti finansuojama. Pranešėja mano, kad siekiant didesnio konkrečių veiksmų ir sektorių matomumo būtina bendrais bruožais nurodyti pagrindinius kiekvieno švietimo sektoriaus tikslus ir veiklą.

Be to, pasiūlyme daug dėmesio skiriama aukštajam mokslui, tuo tarpu kitiems švietimo sektoriams šio dėmesio skiriama daug mažiau. Pranešėja pabrėžia, kad dokumento tekste svarbu skirti pakankamai dėmesio visiems švietimo sektoriams.

Atsižvelgiant į veiklą aukštojo mokslo sektoriuje, ypač apie studentų judumą, reikia daugiau lankstumo siekiant suderinti judumo veiklą su Bolonijos proceso reformomis ir Europoje nustatyta naująja mokslinių – bakalauro, magistro ir daktaro, laipsnių sistema.

Be to, būtina sudaryti galimybes gyvenant užsienyje pagal programą „Erasmus“ derinti mokymąsi ne visą dieną su ne visą darbo dieną trunkančia praktika. „Erasmus“ judumo laikotarpiams neturėtų būti taikomas vienų mokslo metų ir vieno universiteto apribojimai. Turėtų būti leidžiama studijuoti mažiausiai dviejuose universitetuose skirtingais akademiniais metais.

Pranešėja taip pat mano, kad trumparegiška švietimo ir mokymo srities tarptautinę dimensiją apriboti tik aukštuoju mokslu. Atsižvelgiant į ilgą programavimo laikotarpį (septyneri metai) būtų naudinga sudaryti galimybes tam tikram lankstumui, jei prireiktų praplėsti profesinio rengimo ir mokymo srities tarptautinį bendradarbiavimą norint remti šios srities vystymąsi trečiosiose, ypač kaimynystės, šalyse.

4. Jaunimo reikalai

Pasiūlyme nėra atskiro jaunimo reikalams skirto skyriaus, ir netgi straipsnio. Svarbu užtikrinti, kad veikla pagal programą „Veiklus jaunimas“ būtų tęsiama ir gautų tinkamą finansavimą. Siekiant skaidrumo ir nepriklausomumo itin svarbu, kad jaunimo reikalams būtų numatytas atskiras skyrius ir atskira biudžeto eilutė. Be to, turi būti užtikrinta, kad ES jaunimo NVO ir toliau gautų tinkamą finansavimą.

Pasiūlyme labai aiškiai pabrėžiama, kad svarbu įgyti bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, kurie tikrai labai svarbūs siekiant jaunimo užimtumo. Tačiau, jei ES nori vystyti pažangią, tvarią ir įtraukią ekonomiką, ji taip pat turėtų didelį dėmesį skirti jaunuolių asmeniniam vystymuisi, jų socialinei įtraukčiai ir aktyviam dalyvavimui visuomenės veikloje.

5. Sportas

Remiantis Komisija, Programos dalyviai bus mėgėjiško sporto srityje aktyviai veikiantys viešieji subjektai ar pilietinės visuomenės organizacijos. Be to, pasiūlyme didesnis dėmesys turėtų skiriamas savanoriškai sporto srities veiklai.

6. „Jean Monnet“ veikla

Remiantis dabartine Mokymosi visą gyvenimą programa pagal „Jean Monnet“ veiklą finansavimą veiklai gauna iš viso šešios institucijos. Pasiūlyme numatytas tik Europos kolegijos (įsikūrusios Briugėje ir Natoline) ir Florencijoje įsikūrusio Europos universitetinio instituto veiklos finansavimas. Europos viešojo administravimo institutas (Mastrichtas), Europos teisės akademija (Tryras), Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra (Midelfartas) ir Tarptautinis Europos mokymo centras (CIFE, Nica) nebėra įtraukti. Svarbu, kad būtų finansuojama visų šiuo metu sąraše esančių institucijų veikla, taigi pranešėja siūlo įtraukti juos į teisės akto tekstą.

7. Minimalios lėšos pagal sektorius

Kiekvienai politikos sričiai skiriamos minimalios lėšos minimos tik pasiūlymo aiškinamajame memorandume, kuris teisiškai neprivalomas. Siekiant, kad jos taptų teisiškai privalomos svarbu, kad nuoroda į šias lėšas būtų įtraukta į teisės akto tekstą.

Mokymosi visą gyvenimą programai numatytos minimalios lėšos sudaro 82 proc. Tačiau pasiūlyme nurodoma visa procentinė suma sudaro tik 56 proc., o tai reiškia, kad paliktas 44 proc. lankstumo koeficientas. Pranešėja primygtinai ragina reglamente nustatyti didesnį skaičių siekiant užtikrinti patikimą skirtingų sektorių finansavimą.

8. Nacionalinės institucijos ir nacionalinės agentūros

Pasiūlymas grindžiamas vienos nacionalinės institucijos ir vienos nacionalinės agentūros vienoje valstybėje narėje koncepcija. Pranešėja mano, kad šis klausimas priklauso subsidiarumo principo sričiai – kiekviena valstybė narė turi skirtingą administracinę struktūrą ir jai turi būti palikta teisė pačiai spręsti dėl tinkamo nacionalinių institucijų ir agentūrų skaičiaus.

9. Programos komitetas

Siekdama išlaikyti racionalesnę pasiūlymo struktūrą Komisija numato tik vieną Programos komitetą. Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad naujoji programa apima ne tik įvairius švietimo sektorius, bet taip pat jaunimo reikalus ir sportą. Atsižvelgdama į tokį įvairiarūšiškumą pranešėja siūlo, kad Programos komitetas rengtų skirtingų sudėčių posėdžius pagal svarstomus klausimus. Komiteto darbe taip pat turėtų dalyvauti socialiniai partneriai, kai šis svarsto juos dominančius klausimus.

Vystymosi komiteto NUOMONĖ (9.10.2012)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „ERASMUS VISIEMS“
(COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

Nuomonės referentė: Iva Zanicchi

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo į naująjį reglamentą, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus visiems“, visapusiškai įtraukti tarptautinį aukštojo mokslo bendradarbiavimo aspektą (įskaitant pagrindinę veiksmų, kuriuos šiuo metu apima 2008 m. EP ir Tarybos sprendimas dėl Erasmus Mundus programos[1], dalį). Finansavimas, skirtas aukštojo mokslo veiksmams trečiosiose šalyse, bus gaunamas pagal įvairias išorės finansavimo priemones, įskaitant būsimąją vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP) ir Europos plėtros fondą (EPF), ir bus grindžiamas dviem daugiamečiais asignavimais. Įgyvendinimas vyks pagal reglamente dėl programos „Erasmus visiems“ nustatytą tvarką. Pateikdama šį pasiūlymą, Komisija siekia nutraukti susiskaidymą ir padidinti nuspėjamumą programose dalyvaujantiems universitetams ir institucijoms.

Nors referentė pritaria bendram šio pasiūlymo tikslui, ji susirūpinusi dėl to, kad reglamento dėl programos „Erasmus visiems“ projekte mažai užsimenama apie veiksmus, kurie turi būti finansuojami pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP) ir AKR šalyse, jų sąsają su Sąjungos vystymosi tikslais ir šalių vystymosi poreikiais bei strategijomis. Be to, į pasiūlymą dėl reglamento neįtraukta jokių nuostatų, kuriomis būtų užtikrinta, kad veiksmai, kuriems finansavimas skiriamas pagal VBP geografines programas, būtų sukurti taip, kad atitiktų EBPO Vystymosi paramos komiteto (EBPO VPK) apibrėžtus oficialios paramos vystymuisi (OPV) kriterijus, kaip reikalaujama pagal Komisijos pasiūlymo dėl VBP 2014–2020 m. 2 straipsnio 2 dalį.

Todėl referentės siūlomais pakeitimais siekiama šių tikslų:

-  pateikti aiškesnes nuorodas į Sąjungos vystymosi tikslus, ypač skurdo panaikinimą;

-  užtikrinti, kad veiksmai, kuriems finansavimas skiriamas pagal VBP, atitiktų EBPO VPK apibrėžtus OPV kriterijus, ypač kiek tai susiję su išvykstančiųjų judumo veiksmais;

-  reikalauti, kad mechanizmai būtų susieti su judumo veiksmais, nes tai sumažintų protų nutekėjimo pavojų;

-  užtikrinti, kad veiksmai būtų įgyvendinti juos visiškai suderinant su atitinkamomis priemonėmis, pagal kurias jie finansuojami;

-  reikalauti, kad programavimo procesai būtų vykdomi atsižvelgiant į šalių partnerių savarankiškumą;

-  apibrėžti vertinimo ir atsiskaitymo reikalavimus, kuriais būtų užtikrinama, kad priemonės būtų susietos su vystymusi ir kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas.

Pranešėja taip pat norėtų nurodyti, kad Komisijos pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto šiek tiek skiriasi nuo finansinės teisės akto pasiūlymo pažymos, atsižvelgiant į finansavimą, skiriamą pagal išorės finansavimo priemones. Finansinės pažymos 59 puslapyje nurodyta, kad vien pagal 4 antraštinėje dalyje nurodytas išorės finansavimo priemones (taigi, neįskaitant EVF) skiriama iš viso 1 812 mln. EUR, o pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 13 straipsnyje nurodyta, kad pagal visas išorės finansavimo priemones, taigi įskaitant EVF, iš viso skiriama 1 812 mln. EUR. Pranešėja supranta, kad galioja pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 13 straipsnyje nurodyti skaičiai.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos; Įgyvendinant programą reikia padidinti nuskriaustų ir pažeidžiamų grupių prieigos galimybes ir aktyviai spręsti klausimus, susijusius su specialiais neįgaliųjų mokymosi poreikiais.

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad veiksmais besivystančiose šalyse būtų užtikrinama, kad juos įgyvendinant galėtų dalyvauti nuskriaustieji ir pažeidžiamieji; tai taip pat aktualu ir Europoje.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų būti itin stiprus aukštojo mokslo srityje: taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo mokslo kokybė, padedama siekti platesnių „ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir skatinamas tarpusavio supratimas ir prisidedama prie tvaraus trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemų vystymosi;

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų būti itin stiprus aukštojo mokslo srityje: taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo mokslo kokybė, padedama siekti platesnių „ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir skatinamas tautų tarpusavio supratimas ir prisidedama prie skurdo panaikinimo ir tvaraus vystymosi, įskaitant aukštojo mokslo erdvės vystymąsi, trečiosiose šalyse ir su Sąjunga užjūrio asocijuotose šalyse bei teritorijose;

Pagrindimas

Pagrindinis ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas, apibrėžtas Sutartyje ir reglamento dėl VBP projekte, turėtų būti aiškiai paminėtas ir kaip reglamento dėl programos „Erasmus visiems“ tikslas. Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje „Eurasmus visiems“.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Europos jaunimo forumas, nacionaliniai akademinio pripažinimo centrai (angl. –NARIC), „Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrai, Europass nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių nacionaliniai informacijos centrai yra būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, reguliariai teikiantys Komisijai naujausią informaciją, susijusią su savo veiklos sritimis ir padedantys skleisti Programos rezultatus Sąjungoje ir dalyvaujančiose trečiosiose šalyse;

(17) Europos jaunimo forumas, nacionaliniai akademinio pripažinimo centrai (angl. –NARIC), „Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrai, Europass nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių nacionaliniai informacijos centrai yra būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, reguliariai teikiantys Komisijai naujausią informaciją, susijusią su savo veiklos sritimis ir padedantys skleisti Programos rezultatus Sąjungoje ir su ja asocijuotose užjūrio šalyse bei teritorijose, taip pat dalyvaujančiose trečiosiose šalyse;

Pagrindimas

Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje „Eurasmus visiems“.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią Programą vykdoma veikla teiktų papildomos naudos Europai, papildytų valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų pirma tokiose srityse kaip kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir regioninė politika, plėtros politika ir išorės santykiai;

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią Programą vykdoma veikla teiktų papildomos naudos Europai, papildytų valstybių narių veiklą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį ir kitą Sąjungos veiklą, visų pirma tokiose srityse kaip kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir regioninė politika, plėtros politika ir išorės santykiai, bei politikos suderinamumą vystymosi labui pagal SESV 208 straipsnį;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) reikia nustatyti veiklos kriterijus, kuriais būtų vadovaujamasi valstybėms narėms skiriant biudžetą nacionalinių agentūrų valdomai veiklai įgyvendinti;

(27) reikia nustatyti išmatuojamus veiklos kriterijus, kuriais būtų vadovaujamasi valstybėms narėms skiriant biudžetą nacionalinių agentūrų valdomai veiklai įgyvendinti;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) asmenys iš užjūrio šalies ar teritorijos (UŠT) ir jos kompetentingos viešosios ir (arba) privačios įstaigos ir institucijos gali dalyvauti Sąjungos programose pagal Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos nuostatas.

Pagrindimas

Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje „Eurasmus visiems“.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, visų pirma aukštajam mokslui, profesiniam rengimui ir suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam lavinimui ir jaunimo reikalams.

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, visų pirma aukštajam mokslui, profesiniam rengimui, savišvietai ir suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam lavinimui ir jaunimo reikalams; programa taip pat remiama veikla sporto srityje.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pagal ją, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 21 straipsniu, vykdoma tarptautinė veikla ir remiami sporto srities veiksmai.

4. Programa apima tarptautinę veiklą, kuria siekiama remti Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant jos vystymosi tikslus, pasitelkiant Sąjungos ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Dalyje dėl tarptautinio aspekto turėtų būti konkrečiai nurodyti Sąjungos išorės veiksmų vystymosi tikslai.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programa siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ ir Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslų, įskaitant atitinkamus šiuose dokumentuose nustatytus lyginamuosius standartus, taip pat prie 2010–2018 m. Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos, tvaraus trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemų vystymosi ir sporto europinio matmens plėtotės.

1. Programa siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ ir Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslų, įskaitant atitinkamus šiuose dokumentuose nustatytus lyginamuosius standartus, taip pat prie 2010–2018 m. Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos, skurdo panaikinimo ir tvaraus trečiųjų šalių vystymosi, visų pirma aukštojo mokslo, mokymų ir įgūdžių plėtojimo srityje, ir sporto europinio matmens plėtotės.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punkto pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) didinti švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų tarptautinį matmenį aukštojo mokslo lygmeniu didinant Sąjungos aukštojo mokslo institucijų patrauklumą ir tokiomis priemonėmis kaip ES ir trečiųjų šalių švietimo institucijų bendradarbiavimo ir judumo tarp jų skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių pajėgumų didinimas remiant Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant vystymosi tikslus.

d) didinti švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų tarptautinį matmenį aukštojo mokslo lygmeniu didinant Sąjungos aukštojo mokslo institucijų patrauklumą, remti Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant jos vystymosi tikslus, tokiomis priemonėmis kaip Sąjungos ir su ja asocijuotųjų užjūrio šalių bei teritorijų ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo ir judumo tarp jų skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių pajėgumų didinimas, prireikus remiantis tikslais, nurodytais išorės finansavimo priemonėse, pagal kurias finansuojami veiksmai.

Pagrindimas

Vystymasis turi būti pats savaime tikslas, o ne tik švietimo tarptautinio aspekto skatinimo priemonė. Veiksmai, kuriems finansavimas skiriamas pagal išorės finansavimo priemones, turi būti vykdomi atsižvelgiant į atitinkamų priemonių tikslus. Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje „Eurasmus visiems“.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Visi 1 dalyje numatyti veiksmai, kuriems finansavimas skiriamas pagal vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonę arba iš Europos plėtros fondo, turi atitikti atitinkamai reglamento dėl vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonės ir AKR ir ES partnerystės susitarimo tikslus ir principus. Visų pirma, kai finansavimas skiriamas pagal vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, laikomasi Paramos vystymuisi komiteto užjūrio šalims ir teritorijoms nustatytų kriterijų, kaip numatyta to reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b. Veiksmų, kuriems finansavimas skiriamas pagal VBP, atveju judumo dotacijos skiriamos: išvykstančiųjų judumo atveju – mokslininkams tyrėjams, kurie atlieka mokslinius tyrimus ar vykdo mokymus srityse, kurios susijusios su besivystančių šalių problemomis, atvykstančiųjų judumo atveju – studentams ar mokslininkams tyrėjams, kurie mokosi ar atlieka mokslinius tyrimus srityse, kurios susijusios su besivystančių šalių problemomis.

Pagrindimas

Pagal VBP finansuojami veiksmai turi atitikti EBPO VPK oficialiai vystymosi paramai nustatytus kriterijus. Pagal šias sąlygas neleidžiama finansuoti išvykstančiųjų ES studentų mobilumo, o tyrimo sritys turi būti susijusios su vystymusi.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2c. Veiksmų, kuriems finansavimas skiriamas pagal VBP ar EVF, atveju sukuriami mechanizmai, kuriuos taikant užtikrinama, kad atrankos kriterijai būtų grindžiami nuopelnais ir pirmenybė skiriant stipendijas būtų teikiama nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esančioms grupėms ir gyventojams, ir skatinama, kad besivystančių šalių gyventojai grįžtų į savo kilmės šalis pasibaigus studijų ar mokslinių tyrimų laikotarpiui, kad jie galėtų prisidėti prie atitinkamos besivystančios šalies ekonomikos plėtros ir gerovės.

Pagrindimas

Protų nutekėjimo turėtų būti vengiama skatinant studentus ir mokslininkus tyrėjus grįžti į savo kilmės šalį. Sutelkiant dėmesį į nuskriaustųjų grupes skatinamas aukštojo mokslo priemonių ir skurdo naikinimo ryšys.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, pajėgumų didinimas, regioninė integracija, dalijimasis žiniomis ir modernizavimo veikla plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo ir su jaunimu susijusių institucijų partnerystę, kad būtų galima mokytis vieniems iš kitų ir vykdyti bendrus švietimo projektus, kuriais skatinamas regioninis bendradarbiavimas, visų pirma su kaimynystės šalimis.

2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, pajėgumų didinimas, regioninė integracija, dalijimasis žiniomis ir modernizavimo veikla plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo ir su jaunimu susijusių institucijų partnerystę, kad būtų galima mokytis vieniems iš kitų ir vykdyti bendrus švietimo projektus, kuriais skatinamas regioninis bendradarbiavimas, visų pirma su kaimynystės šalimis. Veiksmais, kuriems finansavimas skiriamas pagal VBP ar EVF, prisidedama prie šalių partnerių tvaraus vystymosi ir jie vykdomi remiantis nacionalinėmis ir regioninėmis vystymosi strategijomis bei su jomis suderinami.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat remiamas politinis dialogas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

2. Šia veikla taip pat remiamas politinis dialogas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Veiksmais, kuriems finansavimas skiriamas pagal VBP ar EVF, prisidedama prie šalių partnerių tvaraus vystymosi ir jie vykdomi remiantis nacionalinėmis ir regioninėmis vystymosi strategijomis bei su jomis suderinami.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, preliminari 1 812 100 000 EUR suma pagal išorės veiksmų priemones (Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Europos partnerystės priemonę, Europos plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų naudojimas reglamentuojamas šio reglamento nuostatomis.

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, preliminari suma, kurią sudaro 2 proc. visos orientacinės skirtingų išorės veiksmų priemonių (Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, Europos kaimynystės priemonės, Pasirengimo narystei priemonės, Partnerystės priemonės ir Europos plėtros fondo) finansinės sumos, bus skirta veiklai, susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų naudojimas reglamentuojamas šio reglamento nuostatomis, jas suderinant su išorės priemonių, pagal kurias skiriamas finansavimas, teisiniu pagrindu.

Pagrindimas

Nors programos „Erasmus visiems“ veiksmai bus vykdomi reglamente dėl programos „Erasmus visiems“ nustatyta tvarka, reikia užtikrinti, kad programa atitiktų atitinkamas išorės finansavimo priemones.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Lėšos bus skiriamos du kartus: pirmiesiems ketveriems metams ir likusiems trejiems metams. Šios lėšos atsispindės daugiamečiame preliminariame minėtų priemonių biudžete, atsižvelgiant į atitinkamos šalies reikmes ir prioritetus. Iš esmės ir neplanuotai pasikeitus aplinkybėms ar atsiradus didelių politinių pokyčių, sumą bus galima keisti, atsižvelgiant į ES išorės politikos prioritetus. Bendradarbiavimas su Programoje nedalyvaujančiomis šalimis prireikus gali būti finansuojamas bendrai su šalimis partnerėmis pagal drauge su tomis šalimis nustatytą tvarką.

Lėšos bus skiriamos dviem daugiamečiais asignavimais. Šios lėšos grindžiamos daugiamečiu preliminariu minėtų priemonių biudžetu, atsižvelgiant į atitinkamos šalies reikmes ir prioritetus, o VBP atveju nurodomas paskirstymas regionais ir veiksmų, kurie bus finansuojami, rūšis. Iš esmės ir neplanuotai pasikeitus aplinkybėms ar atsiradus didelių politinių pokyčių, paskirstytas lėšas bus galima peržiūrėti atsižvelgiant į ES išorės politikos prioritetus, laikantis procedūrų, numatytų atitinkamose išorės finansavimo priemonėse. Bendradarbiavimas su Programoje nedalyvaujančiomis šalimis prireikus gali būti finansuojamas bendrai su šalimis partnerėmis pagal drauge su tomis šalimis nustatytą tvarką.

Pagrindimas

Programavimo procesas turėtų vykti pagal procedūras, numatytas atitinkamose išorės finansavimo priemonėse, užtikrinant reikalingą pagarbą šalies savarankiškumui ir atitiktį bendroms šalių ar regionų strategijoms. Asignavimai gali būti apibrėžti tik šiuo pagrindu.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, skirstomos remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų skaičius, atitinkamos valstybės narės gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir veiklos rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, skirstomos remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų skaičius, atitinkamos valstybės narės gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir veiklos rezultatai. Skiriant lėšas tinkamai atsižvelgiama į itin didelį nuotolį, darantį poveikį studentams iš atokiausių regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų. Pagal veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

Pagrindimas

Turėtų būti numatytos specialios nuostatos studentams iš Europos užjūrio šalių ir teritorijų, ypač mobilumui skirtų lėšų atžvilgiu, atsižvelgiant į tai, kaip toli jos yra nuo Europos žemyno.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ba) pagalba naikinant skurdą ir užtikrinant trečiųjų šalių tvarų vystymąsi.

Pagrindimas

Vystymasis įrašytas kaip tikslas 4 straipsnyje ir todėl juo turėtų būti vadovaujamasi atliekant stebėseną ir vertinimą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Komisija į savo metinę VBP reglamento įgyvendinimo ataskaitą įtraukia visų „Erasmus visiems“ veiksmų, finansuotų pagal VBP, sąrašą ir nurodo šių veiksmų atitiktį tikslams ir principams, nustatytiems minėto reglamento 2 ir 3 straipsniuose.

Pagrindimas

Programos „Erasmus Mundus“ veiksmai buvo įgyvendinami pagal vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonės procedūras. Kadangi ateityje veiksmai bus įgyvendinami pagal procedūras, numatytas reglamente dėl programos „Erasmus visiems“, rengiant nuolatines ataskaitas turėtų būti užtikrintas skaidrumas vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonės komitetui ir Parlamentui dėl atitikties reglamentui dėl vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonės ir ypač 2 straipsnyje nustatytam jo užjūrio šalių ir teritorijų tikslui.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) valstybės narės;

a) valstybės narės ir jų užjūrio šalys ir teritorijos, išvardytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo II priede;

Pagrindimas

Dabartiniame Užjūrio asociacijos sprendime numatytas užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas mokymų ir švietimo programose. Naujuoju pasiūlymu dėl sprendimo taip pat pabrėžiama, kad užjūrio šalys ir teritorijos gali dalyvauti visose Europos Sąjungos horizontaliose programose. Todėl turėtų būti šiame tekste nurodyta, kad užjūrio šalys ir teritorijos dalyvauja programoje „Eurasmus visiems“.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) atitinkamų sričių, visų pirma kultūros ir žiniasklaidos, užimtumo, sveikatos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, įmonių, teisingumo, vartotojų, vystymosi ir sanglaudos, Sąjungos politika;

a) atitinkamų sričių Sąjungos politika, visų pirma kultūros ir žiniasklaidos, užimtumo, sveikatos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, įmonių, teisingumo, vartotojų, sanglaudos politika ir vystymosi politika;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad nuoroda susijusi su Sąjungos tarptautine, o ne vidaus, regionine vystymosi politika.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

„ERASMUS VISIEMS“. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa

Nuorodos

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

13.12.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Iva Zanicchi

14.2.2012

Svarstymas komitete

17.9.2012

 

 

 

Priėmimo data

9.10.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

  • [1]  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1298/2008/EB, įkuriantis programą Erasmus Mundus (2009–2013 m.), skirtą gerinti aukštojo mokslo kokybę ir skatinti kultūrų tarpusavio supratimą bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis (OL L 340, 2008 12 19, p. 83).

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (20.9.2012)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „ERASMUS VISIEMS“
(COM(2011) 0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

Nuomonės referentė: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2011 m. lapkričio 23 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „ERASMUS VISIEMS“.

Pasiūlymu atkreipiamas dėmesys į surengtų viešų konsultacijų rezultatus ir į keturis trijų dabartinių šios srities programų (Mokymosi visą gyvenimą programos, programos „Veiklus jaunimas“ ir programos „Erasmus Mundus“) poveikio vertinimus, taip pat į parengiamuosius veiksmus sporto srityje, numatytus pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą.

Išanalizavus rezultatus priimtas sprendimas siūlyti vieną programą, kuria supaprastinami visi švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių Sąjungos veiksmai. Toks požiūris atitinka tai, kas numatyta 2012 m. vasario mėn. EK komunikate „2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) paprastinimo darbotvarkė“, kuriuo apibrėžiama Komisijos pozicija visų pagal būsimą DFP numatytų programų atžvilgiu, kuria siekiama racionalizuoti dabartines priemones, kurti geresnę jų sąveiką ir mažinti biurokratiją bei valdymo išlaidas.

Komisijos nuomone, sukūrus naują struktūrą ir remiantis veikla grindžiamu lėšų paskirstymu būtų sudarytos sąlygos programų taisyklėms suderinti ir supaprastinti. Nustatyta aiški sąsaja su Finansinio reglamento nuostatomis.

Poveikis biudžetui

2014–2020 m. laikotarpiui Komisija siūlo bendrą orientacinį finansinį 19,1 mln. EUR paketą.

Didžiausia asignavimų dalis (17,3 mln. EUR) tenka 1a išlaidų kategorijai ir preliminariai paskirstoma taip[1]:

 1 pagrindinis veiksmas – pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais: 65 proc. (apie 2/3 turimo biudžeto),

 2 pagrindinis veiksmas – bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais: 26 proc.,

 3 pagrindinis veiksmas – politinių reformų rėmimas: 4 proc.,

 nacionalinių agentūrų veiklos dotacijos: 3 proc.,

 administracinės išlaidos: 2 proc.

Be to, Komisijos komunikate dėl programos „Erasmus visiems“ nurodytas toks lėšų skirtingiems švietimo sektoriams paskirstymas (tolygus atitinkamomis 2007–2013 m. programomis užtikrintam lygiui):

 aukštajam mokslui – 25 proc.,

 profesiniam rengimui bei mokymui ir suaugusiųjų mokymuisi – 17 proc.,

iš kurių suaugusiųjų mokymuisi – 2 proc.,

 bendrojo lavinimo mokykloms – 7 proc.;

 su jaunimu susijusiai veiklai – 7 proc.

Likę 1 812 mln. EUR bus gaunami pasinaudojant šiomis pagal 4 išlaidų kategoriją numatytomis priemonėmis: vystomojo bendradarbiavimo finansine priemone, Europos kaimynystės priemone, pasirengimo narystei pagalbos priemone, partnerystės priemone ir Europos plėtros fondu. Šiais asignavimais siekiama sujungti dabartines tarptautines programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Edulink“ ir „Alfa“).

Programoje atskiras skyrius bus skirtas sportui (1 proc. biudžeto) ir atskiras straipsnis iniciatyvai „Jean Monnet“ (2 proc. biudžeto).

Siekiant užtikrinti projektų stabilumą, lėšos bus skirstomos daugiamečiu pagrindu atitinkamai ketveriems ir trejiems metams.

Visas Komisijos programai „Erasmus visiems“ siūlomas biudžetas yra apie 70 proc. didesnis, palyginti su visu 2007–2013 m. laikotarpiu atitinkamoms programoms pagal 1a, 3b ir 4 išlaidų kategorijas skirtu biudžetu (Komisijos duomenimis – 11 375 mln. EUR).

Toks padidėjimas daugiausia susijęs su aukštojo mokslo ir profesinio rengimo ir mokymo finansavimu.

4 išlaidų kategorijos įnašas bus didesnis apie 28 proc., palyginti su suma, numatyta dabartiniam susijusių programų („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Edulink“ ir „Alfa“) programavimo laikotarpiui.

Nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad siūloma suma yra tik orientacinė ir kad galutiniai šiai programai skiriami biudžeto asignavimai paaiškės tik užbaigus derybas dėl kitos DFP.

Todėl nuomonės referentė norėtų pakeisti visas pasiūlyme (ir pagal 1a išlaidų kategoriją, ir pagal 4 išlaidų kategoriją) numatytas orientacines sumas santykinėmis procentinėmis dalimis, siekdama išlaikyti pradinio Komisijos pasiūlymo santykį, nepriklausomą nuo faktinių suderintų DFP skaičių.

Be to, nuomonės referentė yra įsitikinusi, kad skirstymas kiekvienam sektoriui atskirai turėtų būti teisinio pagrindo dalis ir kad dėl tokio skirstymo reikėtų priimti biudžeto valdymo institucijos sprendimą, kurį vėliau, programavimo laikotarpiu, remiantis Komisijos įvertinimo ataskaita, būtų galima koreguoti. Visų pirma atskirus biudžeto asignavimus (turint omenyje atskirą biudžeto eilutę) reikėtų numatyti jaunimo sektoriui, kuriam dabartiniame pasiūlyme neskiriama pakankamai dėmesio.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto numatant finansinį paketą tik suteikiama orientacinė informacija teisėkūros institucijai, ir tai, kad šis paketas gali būti patvirtintas tik pasiektus susitarimą dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik orientacinis ir jo galutinė suma negali būti nustatyta, kol nebus pasiektas susitarimas dėl reglamento dėl daugiametės finansinės programos.

Pakeitimas  2

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“1; primena, kad pagal naująją DFP reikalingi pakankami papildomi ištekliai, kad Sąjunga galėtų įgyvendinti dabartinius politinius prioritetus ir naujas užduotis, numatytas Lisabonos sutartyje, taip pat reaguoti į nenumatytus įvykius; ragina Tarybą, jei ji nepritaria šiam požiūriui, aiškiai nurodyti, kurių jos politinių prioritetų arba projektų būtų galima visiškai atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės vertės Europai; atkreipia dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. lygmeniu, būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos solidarumo principą;

 

_______________

 

1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) 2009 m. gegužės 12 d. Europos Sąjungos Taryba paskelbė Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą („ET 2020“), kurioje nustatyti keturi strateginiai tikslai, kad būtų įveiktos likusios kliūtys, sukurta žiniomis grindžiama Europa, o mokymasis visą gyvenimą taptų realybe;

(6) 2009 m. gegužės 12 d. Europos Sąjungos Taryba paskelbė Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę programą („ET 2020“), kurioje nustatyti keturi strateginiai tikslai, kad būtų įveiktos likusios kliūtys, sukurta žiniomis grindžiama Europa, o mokymasis visą gyvenimą taptų realybe. Šie tikslai bus pasiekti tik tuo atveju, jei bus skirtas atitinkamas finansavimas;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią Programą vykdoma veikla teiktų papildomos naudos Europai, papildytų valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų pirma tokiose srityse kaip kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir regioninė politika, plėtros politika ir išorės santykiai;

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią Programą vykdoma veikla teiktų papildomos naudos Europai, būtų geriau koordinuojama su valstybių narių veikla ir ją papildytų, būtų užtikinta didesnė biudžeto ir valstybių narių veiklos sąveika, būtų veiksmingesnė ir matomesnė ir atitiktų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų pirma tokiose srityse kaip kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir regioninė politika, plėtros politika ir išorės santykiai;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia nustatyti specialius veiklos rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie būtų realistiški, atspindėtų intervencijos logiką ir derėtų su nustatytų tikslų ir veiksmų hierarchija;

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia nustatyti specialius veiklos rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie būtų realistiški, atspindėtų intervencijos logiką ir derėtų su nustatytų tikslų ir veiksmų hierarchija. Komisija turėtų kasmet stebėti programos įgyvendinimą, siekdama įvertinti rezultatus bei poveikį remdamasi šiais rodikliais, kurie turėtų sudaryti būtiną pagrindą vertinant, kokiu mastu buvo pasiekti programos tikslai;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a) atsižvelgdama į biudžeto valdymo institucijos įgaliojimus vykdant metinę biudžeto procedūrą Europos Komisija turėtų pristatyti biudžeto projektą šios programos laikotarpiui, paremtą atskiromis biudžeto eilutėmis, skirtomis kiekvienam programos veiksmui, kaip numatyta šio reglamento 13 straipsnyje. Taip bus užtikrintas didesnis aiškumas ir skaidrumas kasmet skirstant išteklius skirtingoms programos sudedamosioms dalims;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32b) išlaidų panaudojimo ir kokybės gerinimas turėtų būti pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis būtų siekiama programos tikslų, kartu užtikrinant geriausią finansinių išteklių panaudojimą;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

32 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32c) svarbu, kad būtų užtikrintas patikimas programos finansų valdymas ir ji būtų įgyvendinama kuo veiksmingiau ir vartotojui priimtiniausiu būdu, taip pat užtikrinant teisinį tikrumą ir programos prieinamumą visiems dalyviams;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo nuo 2014 m. sausio 1 d. finansinis paketas yra 17 299 000 000 EUR.

1. Kaip nustatyta .../... Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo […] punkte, programos įgyvendinimo nuo 2014 m. sausio 1 d. finansinis paketas, kuris yra pagrindinis orientacinis dydis biudžeto valdymo institucijai vykdant metinę biudžeto procedūrą, yra 17 299 000 000 EUR.

Atskiriems Programos veiksmams skiriamos tokios sumos:

Atskiriems Programos veiksmams skiriamos tokios sumos:

a) švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų veiklai, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, skiriama 16 741 738 000 EUR;

a) švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų veiklai, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, skiriama 97 proc., iš kurių 7 proc. – su jaunimu susijusiai veiklai.

Kiekvienam iš šių sektorių numatomi tokie mažiausi asignavimai:

– aukštajam mokslui – XX proc.;

– profesiniam rengimui ir mokymui bei suaugusiųjų mokymuisi – XX proc., iš kurių suaugusiųjų mokymuisi – XX proc.;

– bendrojo lavinimo mokykloms – XX proc.

Teisėkūros institucija gali keisti šiuos orientacinius procentinius dydžius antrojoje programavimo laikotarpio pusėje, kai Komisija pateiks įvertinimo ataskaitą.

b) „Jean Monnet“ veiklai, kaip nustatyta 10 straipsnyje, skiriama 318 435 000 EUR;

b) „Jean Monnet“ veiklai, kaip nustatyta 10 straipsnyje, skiriama 2 proc.;

c) sporto veiklai, kaip nustatyta III skyriuje, skiriama 238 827 000 EUR.

c) sporto veiklai, kaip nustatyta III skyriuje, skiriama 1 proc.

Pagrindimas

Vietoj tikslių skaičių nurodant procentinius dydžius galima išlaikyti įvairių asignavimų ir viso finansinio paketo proporcijas, neatsižvelgiant į faktinius galiausiai suderintus skaičius. Be to, kadangi biudžeto valdymo institucija sprendžia, kam skirti asignavimus, paskirstymas sektoriais turi būti teisinio pagrindo dalis. Tačiau dėl kiekvienam sektoriui skirtinų sumų sprendžia vadovaujantis komitetas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, preliminari 1 812 100 000 EUR suma29 pagal išorės veiksmų priemones (Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Europos partnerystės priemonę, Europos plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų naudojimas reglamentuojamas šio reglamento nuostatomis.

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, preliminari suma, atitinkanti 2 proc. taikomoms priemonėms (Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Europos partnerystės priemonę, Europos plėtros fondą) skiriamų finansinių asignavimų, bus skirta veiklai, susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų naudojimas reglamentuojamas šio reglamento nuostatomis.

Pagrindimas

Vietoj tikslių skaičių nurodant procentinius dydžius galima išlaikyti įvairių asignavimų ir viso finansinio paketo proporcijas, neatsižvelgiant į faktinius galiausiai suderintus skaičius.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Orientacinės procentinės sumos, dėl kurių susitarta, nepažeidžia biudžeto valdymo institucijos įgaliojimų vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą.

Pagrindimas

Kadangi iki 2020 m. negalima tiksliai numatyti, kaip konkrečiai bus vykdomos visos trys veiksmų rūšys (pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais, bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais ir politinių reformų rėmimas), 2017 m. reikėtų persvarstyti visas jiems skirtas asignavimų sumas.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Programai skirtomis lėšomis taip pat numatomos veiklos dotacijos pilietinės visuomenės organizacijoms, užsiimančioms su jaunimu susijusia veikla, ypatingą dėmesį skiriant Europos jaunimo organizacijoms.

Pagrindimas

Įrodyta, kad Europos jaunimo organizacijos yra svarbios skatinant ir įgyvendinant visų rūšių su jaunimu susijusią veiklą, taip pat padedant jaunimui visoje Sąjungoje. Iš ES biudžeto skiriamos veiklos dotacijos dažnai būna vienintelis tokios rūšies organizacijų finansavimo šaltinis ir yra labai svarbios jų egzistavimui.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, skirstomos remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų skaičius, atitinkamos valstybės narės gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir veiklos rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, skirstomos remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų skaičius, atitinkamos siunčiančiosios ir priimančiosios valstybės narės gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir veiklos rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) lėšų paskirstymu svarbiausiems švietimo sektoriams, siekiant, kad iki Programos pabaigos būtų skirta pakankamai lėšų reikšmingam sisteminiam poveikiui užtikrinti.

b) lėšų paskirstymu svarbiausiems švietimo sektoriams, siekiant, kad iki Programos pabaigos būtų skirta pakankamai lėšų reikšmingam sisteminiam poveikiui užtikrinti ir išvengti veiklos dubliavimosi.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija ne tik užtikrina nuolatinę Programos stebėseną, bet ir ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos parengia vertinimo ataskaitą, kad galėtų įvertinti, kaip sekasi siekti tikslų, Programos veiksmingumą ir Europai teikiamą naudą, ir kad prireikus galėtų nuspręsti atnaujinti, iš dalies pakeisti ar nutraukti Programą. Vertinant reikia atsižvelgti į tokius aspektus kaip supaprastinimo mastas, vidaus ir išorės veiksmų suderinamumas, tikslų aktualumas, indėlis siekiant Sąjungos prioritetų, susijusių su pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu. Taip pat atsižvelgiama į ankstesnių programų – Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus jaunimo“, „Erasmus Mundus“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų – ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

2. Komisija ne tik užtikrina nuolatinę Programos stebėseną, bet ir vėliausiai iki 2017 m. birželio 30 d. parengia vertinimo ataskaitą, kad galėtų įvertinti, kaip sekasi siekti tikslų, Programos veiksmingumą ir Europai teikiamą naudą, ir kad prireikus galėtų nuspręsti atnaujinti, iš dalies pakeisti ar nutraukti Programą. Vertinant reikia atsižvelgti į tokius aspektus kaip supaprastinimo mastas, vidaus ir išorės veiksmų suderinamumas, tikslų aktualumas, indėlis siekiant Sąjungos prioritetų, susijusių su pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu. Taip pat atsižvelgiama į ankstesnių programų – Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus jaunimo“, „Erasmus Mundus“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų – ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

Pagrindimas

Komisijos atliekama Programos vertinimo ataskaita numatoma „ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos“. Atsižvelgiant į tai, kiek reikia laiko galimiems Programos pokyčiams po šios ataskaitos įgyvendinti, galėtų būti pasiūlyta paankstinti šį terminą iki 2017 m. vidurio.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Nacionalinė institucija stebi ir prižiūri Programos valdymą nacionaliniu lygmeniu. Ji informuoja Komisiją ir konsultuojasi su ja prieš priimdama bet kokius Programos valdymui poveikį padaryti galinčius sprendimus, ypač susijusius su nacionaline agentūra.

5. Nacionalinė institucija ir Komisija bendradarbiauja stebint ir prižiūrint nacionalinę agentūrą ir praneša viena kitai apie savo veiklą šioje srityje.

Pagrindimas

Su Europos Komisijos, nacionalinės agentūros ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimu susiję santykiai nebuvo nustatyti (nacionalinės institucijos vaidmuo – tik teikti bendrą nacionalinį finansavimą agentūrai ir prisiimti atsakomybę už bet kokius nesklandumus, kilusius įgyvendinant programą nacionaliniu lygmeniu). Komisijai ir nacionalinei institucijai turėtų tekti vienodas vaidmuo, jos taip pat turėtų bendradarbiauti stebėsenos ir priežiūros srityje. Šiuo požiūriu reikėtų atsižvelgti į dabartinio sprendimo dėl Mokymosi visą gyvenimą programos nuostatas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

„ERASMUS VISIEMS“. Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa

Nuorodos

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

13.12.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

6.2.2012

Priėmimo data

19.9.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Peter Šťastný

  • [1]  Įskaitant 2 proc. programai „Jean Monnet“ ir 1 proc. sportui.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (17.10.2012)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „ERASMUS VISIEMS“
(COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

Nuomonės referentė: Vilija Blinkevičiūtė

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2011 m. lapkričio 23 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „ERASMUS VISIEMS“.

Švietimas ir mokymas yra pagrindinės sudėtinės pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ bei valstybių narių integruotų ekonomikos augimo ir užimtumo politikos gairių dalys. Nuo švietimo ir mokymo sistemų atnaujinimo priklauso penkios strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos: „Judus jaunimas“, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, „Skaitmeninė darbotvarkė“, „Inovacijų sąjunga“ ir „Europos kovos su skurdu planas“.

Komisijos siūlomas tekstas

Kitu ES finansinio programavimo laikotarpiu, 2014–2020 m., Komisija siūlo vykdyti bendrą integruotą programą pavadinimu „ERASMUS VISIEMS“, užuot įgyvendinus septynias programas, kaip ankstesniuoju daugiametės finansinės programos laikotarpiu (2007–2013 m.). T. y. dabartinė Programa pakeis Mokymosi visą gyvenimą programą, programą „Veiklus jaunimas“ ir įvairias esamas Sąjungos aukštojo mokslo programas, nesvarbu, ar jos pasaulinio masto („Erasmus Mundus“), regioninės („Tempus“, „Alfa“, „Edulink“) ar dvišalės (vykdomos su JAV ir Kanada).

Bendrą Programai siūlomą finansinį paketą sudaro 19,1 mlrd. EUR, iš kurių 1,812 mlrd. EUR sudarys įvairios ES išorės veiksmų priemonės, ir bus siekiama, kad jis apimtų dabartines tarptautines programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Edulink“ ir „Alfa“). Bendrai programai „ERASMUS VISIEMS“ Komisijos siūlomas biudžetas yra apie 70 % didesnis, palyginti su bendru atitinkamoms programoms 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu skirtu biudžetu.

Komisija siūlo būsimos racionalizuotos Programos struktūrą grįsti trimis pagrindiniais veiksmais kiekviename atitinkamame švietimo sektoriuje:

–         asmenų, įskaitant studentus, jaunimą, mokytojus ir darbuotojus, judumu mokymosi tikslais (siūloma biudžeto dalis – 65 %),

–         bendradarbiavimu inovacijų ir gerosios praktikos sklaidos tikslais (siūloma biudžeto       dalis – 26 %),

–         parama politinėms reformoms (siūloma biudžeto dalis – 4 %).

Be to, Komisijos komunikate, pridėtame prie šio teisinio pasiūlymo dėl reglamento, nurodytas toks lėšų skirtingiems švietimo sektoriams paskirstymas (tolygus atitinkamomis 2007–2013 m. programomis užtikrintam lygiui):

 aukštajam mokslui – 25 %,

 profesiniam rengimui ir suaugusiųjų mokymuisi – 17 %, iš kurių suaugusiųjų mokymuisi – 2 %,

 bendrojo lavinimo mokykloms – 7 %,

–         su jaunimu susijusiais veiklai – 7 %.

Programoje atskiras skyrius bus skirtas sportui (1 % biudžeto) ir atskiras straipsnis iniciatyvai „Jean Monnet“ (2 % biudžeto).

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento ir siūlo šiuos pagrindinius reglamento projekto pakeitimus:

1)        programoje sustiprinti mokymosi visą gyvenimą aspektą, padarant programą įtraukesnę visuose švietimo ir mokymo sektoriuose;

2)        sustiprinti švietimo ir užimtumo, švietimo ir skurdo mažinimo sąsajas;

3)        pakeisti reglamento struktūrą, visų pirma atskiriant jaunimo veiklą nuo švietimo ir mokymo ir aiškiau nustatant skirtingų švietimo ir mokymo sektorių paprogrames, be kita ko, aiškiau išdėstant konkrečius skirtingų paprogramių tikslus;

4)        ypač sustiprinti profesinio švietimo ir mokymo bei suaugusiųjų mokymosi sektorius, kuriems dabartiniame pasiūlyme skiriama nepakankamai dėmesio, nors ir plačiai pripažįstama, kad jie labai svarbūs skatinant mokymosi visą gyvenimą kultūrą, sprendžiant nedarbo (ypač jaunimo nedarbo), skurdo problemas, skatinant aktyvų pilietiškumą ir vyresnių žmonių aktyvumą bei kt.;

5)        didinti galimybes naudotis Programa, ypač skatinant, kad ją įgyvendinant daugiau dalyvautų asmenys, kurie turi specialių poreikių, mažiau galimybių ar sunkumų dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių;

6)        sudaryti galimybes tarptautiniam (trečiųjų šalių) dalyvavimui ne tik aukštojo mokslo sektoriuje, bet ir profesinio švietimo ir mokymo, taip pat suaugusiųjų mokymosi sektoriuose;

7)        reglamente aiškiai nustatyti, kaip paskirstomas biudžetas skirtingiems švietimo ir mokymo sektoriams, taip pat pasiūlant padidinti biudžetą, skiriamą profesinio rengimo sektoriams ir suaugusiųjų mokymuisi;

8)        nustatyti galimybę valstybėms narėms, atsižvelgiant į savo nacionalinius teisės aktus ir tradicijas, pasirinkti, ar turėti vieną nacionalinę instituciją ar nacionalinę agentūrą, įgyvendinančią Programą nacionaliniu lygmeniu, ar daugiau;

9)        įtraukti visas šešias Europos akademines institucijas, kurios buvo remiamos pagal          ankstesnę programą „Jean Monnet“, užuot sumažinus jų skaičių iki dviejų, kaip   pasiūlė Komisija.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ – tai ateinančio dešimtmečio Sąjungos ekonomikos augimo strategija, skirta pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui remti, kurioje nustatyti penki didelio užmojo tikslai, pasiektini iki 2020 m. Pavyzdžiui, švietimo srityje bus siekiama mažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių, kad jų būtų mažiau kaip 10 proc., ir padidinti aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų dalį iki 40 proc. Šioje strategijoje taip pat nustatyta pavyzdinių iniciatyvų, kaip antai „Judus jaunimas“ ir „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“;

(5) Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ – tai ateinančio dešimtmečio Sąjungos ekonomikos augimo strategija, skirta pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui remti, kurioje nustatyti penki didelio užmojo tikslai, pasiektini iki 2020 m., iš kurių trys bus tiesiogiai ar netiesiogiai remiami pagal Programą, kuri bus sukurta šiuo reglamentu. Atitinkamų veiksmų visų pirma bus imamasi švietimo srityje siekiant sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių, kad jų būtų mažiau kaip 10 proc., ir padidinti aukštąjį išsilavinimą įgyjančių 30–34 m. amžiaus asmenų dalį iki 40 proc., bet šiais veiksmais taip pat bus prisidėta įgyvendinant skurdo mažinimo ir užimtumo tikslus. Šioje strategijoje taip pat nustatyta pavyzdinių iniciatyvų, kaip antai „Judus jaunimas“, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir „Inovacijų sąjunga“;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) ši Programa turėtų prisidėti prie Europos tapatybės ir Europos vertybių pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį propagavimo visuose švietimo sektoriuose, kuriems ji taikoma;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų būti itin stiprus aukštojo mokslo srityje: taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo mokslo kokybė, padedama siekti platesnių „ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir skatinamas tarpusavio supratimas ir prisidedama prie tvaraus trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemų vystymosi;

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų būti itin stiprus profesinio rengimo ir mokymo, aukštojo mokslo, suaugusių mokymosi ir neformaliojo mokymosi jaunimo ir kitose srityse: taip būtų ne tik didinama Europos švietimo ir mokymo kokybė, padedama siekti platesnių „ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir skatinamas žmonių tarpusavio supratimas, kultūrų dialogas ir prisidedama prie tvaraus trečiųjų šalių švietimo ir mokymo sistemų vystymosi;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekdama remti judumą, lygias galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga turėtų nustatyti Europos paskolų garantijų sistemą, kuri padėtų studentams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, studijuoti magistrantūroje kitoje dalyvaujančioje šalyje. Ši sistema turėtų būti prieinama finansų institucijoms, teikiančioms paskolas studentams palankiomis sąlygomis magistrantūros studijoms kitoje dalyvaujančioje šalyje finansuoti;

(10) Siekdama remti judumą, lygias galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga turėtų nustatyti Europos paskolų garantijų sistemą, kuri padėtų studentams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, studijuoti magistrantūroje kitoje dalyvaujančioje šalyje. Ši sistema turėtų būti prieinama per finansų institucijas, teikiančias paskolas studentams palankiomis sąlygomis magistrantūros studijoms kitoje dalyvaujančioje šalyje finansuoti;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) pagal atnaujintą Kopenhagos procesą (2011–2020 m.) nustatyta didelių užmojų ir globali Europos profesinio rengimo vizija ir raginta pagal Sąjungos švietimo programas skirti paramą, kuri padėtų siekti nustatytų prioritetų, įskaitant tarptautinį judumą ir valstybių narių įgyvendinamas reformas;

(14) atnaujintame Kopenhagos procese (2011–2020 m.) apibrėžiamas ir plačiai pripažįstamas lemiamas profesinio rengimo ir mokymo vaidmuo siekiant daugelio strategijos „Europa 2020“ tikslų, ypač atsižvelgiant į jo teikiamas galimybes sprendžiant aukšto nedarbo, ypač jaunimo nedarbo ir ilgalaikio nedarbo, lygio Europoje problemą, skatinant mokymosi visą gyvenimą kultūrą, kovojant su socialine atskirtimi ir skatinant aktyvų pilietiškumą. Reikia atsižvelgti į būtinybę skubiai stiprinti profesiniame rengime ir mokyme dalyvaujančių asmenų, įskaitant mokinius, mokytojus ir instruktorius, tarpvalstybinį judumą, skatinti bendradarbiavimą naudojant atitinkamų suinteresuotųjų subjektų partnerystę visais lygmenimis ir padėti valstybėms narėms atnaujinti savo profesinio rengimo ir mokymo sistemas;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) atnaujinta Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarke, įtraukta į Tarybos rezoliuciją [...], siekiama suteikti visiems suaugusiesiems galimybių visą gyvenimą įgyti įgūdžių ir gebėjimų ir juos gerinti, itin daug dėmesio skiriant nekvalifikuotų europiečių skaičiaus mažinimui, ko siekiama ir strategija „Europa 2020“;

(16) atnaujintoje Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje, įtrauktoje į 2011 m. lapkričio 28 d. Tarybos rezoliuciją1, pabrėžiamas poreikis padidinti besimokančių suaugusiųjų skaičių, atsižvelgiant į demografinį Europos visuomenės senėjimą, dėl kurio suaugusiesiems pradžioje įgijus išsilavinimą neišvengiamai tampa būtina nuolat atnaujinti savo asmeninius ir profesinius įgūdžius ir gebėjimus, ir taip pat pripažįstamas suaugusiųjų mokymosi vaidmuo skatinant aktyvų pilietiškumą. Atsižvelgiant į strategijoje „Europa 2020“ išdėstytus skurdo mažinimo ir užimtumo tikslus, Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje ypatingas dėmesys skiriamas poreikiui didinti besimokančių suaugusių žemos kvalifikacijos ir mažai įgūdžių turinčių Europos gyventojų skaičių;

 

______________

 

1 OL C 372, 2011 12 20, p. 1.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų patirtis, Komisijos demografinės ataskaitos ir vyresnių asmenų noras dalyvauti savanoriškoje veikloje rodo mokymosi visą gyvenimą, kartų dialogo, judumo ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime dar ilgai po to, kai pasibaigia asmens profesinė karjera, svarbą. Vyresnio amžiaus asmenys – tai savanoriškos veiklos ir socialinio švietimo ramstis Europoje. Programoje reikėtų į tai atsižvelgti ir atitinkamą dėmesį skirti atitinkamoms priemonėms bendrojo lavinimo ir profesinio švietimo srityse;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Europos jaunimo forumas, nacionaliniai akademinio pripažinimo centrai (angl. –NARIC), „Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrai, Europass nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių nacionaliniai informacijos centrai yra būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, reguliariai teikiantys Komisijai naujausią informaciją, susijusią su savo veiklos sritimis ir padedantys skleisti Programos rezultatus Sąjungoje ir dalyvaujančiose trečiosiose šalyse;

(17) Europos jaunimo forumas, Europos pilietinės visuomenės mokymosi visą gyvenimą platforma, nacionaliniai akademinio pripažinimo centrai (angl. NARIC), „Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrai,Europass nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių nacionaliniai informacijos centrai yra būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, ypač svarbu kad jie reguliariai teiktų Komisijai naujausią informaciją, susijusią su įvairiomis savo veiklos sritimis ir paskleistų Programos rezultatus Sąjungoje ir dalyvaujančiose trečiosiose šalyse;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) reikia stiprinti Programos ir tarptautinių švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių tarptautinių organizacijų, visų pirma Europos Tarybos, sąsajas.

(18) reikia stiprinti Programos ir tarptautinių švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių tarptautinių organizacijų, visų pirma Europos Tarybos, UNESCO ir EBPO, sąsajas;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto Europos integracijos studijų lygio užtikrinimo visame pasaulyje, visų pirma ji turėtų remti institucijas, turinčias Europos valdymo struktūrą ir vykdančias veiklą įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos srityse, nesiekiančias pelno ir teikiančias pripažįstamus kvalifikacinius ir mokslo laipsnius;

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto Europos integracijos studijų lygio užtikrinimo visame pasaulyje. Pagal ją derėtų pirmiausiai remti institucijas, vykdančias veiklą įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos srityse, nesiekiančias pelno ir teikiančias pripažįstamus kvalifikacinius ir mokslo laipsnius;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumas ir plačiau naudojamos Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti judumą visoje Europoje ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge didinti švietimo ir mokymo kokybę ir lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant profesinių mokyklų moksleivius) suteikus galimybių susipažinti su kitose šalyse taikomais metodais, praktika ir technologijomis, išaugtų jų galimybės įsidarbinti, be to, jiems būtų patrauklesnės tarptautinio pobūdžio darbo vietos;

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumas ir plačiau naudojamos Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti judumą visoje Europoje ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge didinti švietimo ir mokymo kokybę ir lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, tiek tarp sektorių. Studentams (įskaitant profesinių mokyklų moksleivius) ir besimokantiems suaugusiesiems suteikus galimybių susipažinti su kitose šalyse taikomais mokymosi visą gyvenimą metodais, praktika ir technologijomis, išaugtų jų galimybės įsidarbinti, be to, jiems būtų patrauklesnės tarptautinio pobūdžio darbo vietos;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia nustatyti specialius veiklos rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie būtų realistiški, atspindėtų intervencijos logiką ir derėtų su nustatytų tikslų ir veiksmų hierarchija;

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia nustatyti išmatuojamus ir tinkamus veiklos rodiklius, taikomus konkretiems tikslams, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie būtų realistiški, atspindėtų intervencijos logiką ir derėtų su nustatytų tikslų ir veiksmų hierarchija;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrame komunikate „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“, be kita ko, iškėlė tikslą toliau gerinti kaimynystės šalių dalyvavimą Sąjungos aukštojo mokslo srities judumo ir pajėgumų didinimo veikloje ir suteikti galimybę šioms šalims dalyvauti būsimose švietimo programose;

(30) Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrame komunikate „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“, be kita ko, iškėlė tikslą toliau gerinti kaimynystės šalių dalyvavimą Sąjungos švietimo ir aukštojo mokslo srities judumo ir pajėgumų didinimo veikloje ir suteikti galimybę šioms šalims dalyvauti būsimose švietimo programose;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, visų pirma aukštajam mokslui, profesiniam rengimui ir suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam lavinimui ir jaunimo reikalams.

3. Programa apima šias sritis:

 

a) visų lygmenų formalųjį ir neformalųjį švietimą ir mokymą bei savišvietą, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą – nuo bendrojo lavinimo iki profesinio švietimo ir mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi;

 

b) jaunimo reikalus, ypač neformalųjį mokymąsi ir savišvietą bei veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti jaunimo dalyvavimą visuomenės gyvenime;

 

c) sportą, ypač mėgėjiškąjį sportą.

 

Visa ši veikla ypač skiriama asmenims, kurie per mažai dalyvauja švietimo sistemoje ir darbo rinkoje, taip pat ir šioje veikloje.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pagal ją, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 21 straipsniu, vykdoma tarptautinė veikla ir remiami sporto srities veiksmai.

4. Į programą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 21 straipsniu įtrauktas tarptautinis aspektas, siekiant remti Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant vystymosi tikslus, bendradarbiaujant Sąjungai ir trečiosioms šalims.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. mokymasis visą gyvenimą – bendrasis lavinimas, profesinis rengimas, neformalusis švietimas ir savišvieta visais gyvenimo etapais, įskaitant konsultavimo ir orientavimo paslaugas, padedantys įgyti daugiau asmeninių, pilietinių, socialinių ir (arba) su užimtumu susijusių žinių, įgūdžių ir kompetencijos;

1. mokymasis visą gyvenimą – bendrasis lavinimas, profesinis švietimas ir mokymas, neformalusis švietimas ir savišvieta visais gyvenimo etapais, įskaitant konsultavimo ir orientavimo paslaugas, padedantys įgyti daugiau asmeninių, pilietinių, kultūrinių, socialinių ir (arba) su užimtumu susijusių žinių, įgūdžių ir kompetencijos arba padidinti įsitraukimą į visuomenės gyvenimą;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. neformaliojo mokymosi sistema – paprastai planuojama ir organizuojama mokymo veikla, tačiau neįtraukta į formaliojo švietimo ir mokymo sistemą;

2. neformalusis švietimas – organizuotas ir savanoriškas procesas, kurio metu asmenims sudaroma galimybė vystyti savo vertybes, gebėjimus ir kompetenciją ne formaliojo švietimo sistemoje.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant stažuotes ir neformalųjį mokymąsi, taip pat dėstyti ar mokyti ir dalyvauti tarptautinėje profesinio tobulinimosi veikloje. Čia taip pat priklauso parengiamieji priimančiosios šalies kalbos kursai, jaunimo mainai ir su jaunimu dirbančių asmenų tarptautinė profesinio tobulinimosi veikla;

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant stažuotes, praktiką, savanorystę, be kita ko, vyresnio amžiaus asmenų savanorystę, neformalųjį mokymąsi, taip pat dėstyti ar mokyti ir dalyvauti tarptautinėje profesinio tobulinimosi veikloje. Jis taip pat gali apimti parengiamuosius priimančiosios šalies kalbos kursus, taip pat tolesnę susijusią veiklą. Judumas mokymosi tikslais taip pat apima jaunimo veiklą, pvz., jaunimo mainus, savanorišką veiklą, neformalųjį švietimą ir savišvietą bei profesinio mokymo veiklą, kurioje dalyvauja su jaunimu dirbantys asmenys ir orientavimo paslaugų teikėjai;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais – tarptautiniai bendradarbiavimo projektai, kuriuose dalyvauja švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo reikalų ir kitos organizacijos;

4. bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios praktikos sklaidos tikslais – tarpvalstybiniai ir tarptautiniai bendradarbiavimo projektai, kuriuose dalyvauja švietimo ir mokymo ir (arba) jaunimo reikalų institucijos, socialiniai partneriai, organizacijos ir įmonės;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia veikla, kuria remiamas ir skatinamas švietimo ir mokymo sistemų modernizavimas valstybėms narėms bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų pirma naudojantis atviruoju koordinavimo metodu;

5. parama politinėms reformoms – bet kokia veikla, kuria remiamas ir skatinamas švietimo ir mokymo sistemų modernizavimas, taip pat parama Europos jaunimo politikos plėtojimui, didinant suinteresuotųjų subjektų pajėgumus ir valstybėms narėms bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų pirma naudojantis atviruoju koordinavimo metodu;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. virtualus judumas – įvairi informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiama organizacinio lygmens veikla, kuria padedama ir skatinama bendradarbiauti tarptautiniu mastu mokymo(si) tikslais;

6. virtualus judumas – įvairi informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiama organizacinio lygmens veikla, kuria padedama ir skatinama bendradarbiauti tarptautiniu mastu mokymo(si), nepriklausomai nuo amžiaus, tikslais;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. darbuotojai – asmenys, kurie kaip specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja švietimo, mokymo ar jaunimo neformaliojo mokymosi veikloje. Tai gali būti dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys asmenys ir neakademiniai darbuotojai;

7. darbuotojai – asmenys, kurie dalyvauja švietimo, mokymo ar jaunimo formaliojo ir neformaliojo mokymosi veikloje. Tai gali būti dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, koordinatoriai, savanoriai, mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys asmenys ir neakademiniai darbuotojai;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. su jaunimu dirbantis asmuo – specialistas ar savanoris, dalyvaujantis neformaliojo mokymo(si) veikloje;

8. darbas su jaunimu – labai įvairi socialinio, kultūrinio, šviečiamojo arba politinio pobūdžio veikla, organizuojama jaunimo, kartu su juo ir skirta jam. Jis vyksta kaip popamokinė veikla ir yra grindžiamas neformaliojo mokymo(si) ir savišvietos procesais bei savanorišku dalyvavimu.

 

8a. su jaunimu dirbantis asmuo – asmuo dalyvaujantis jaunimo skirto neformaliojo mokymo arba savišvietos veikloje;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a. pagyvenę asmenys – 55 ir daugiau metų amžiaus asmenys;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. mokslo institucija – bet kokia švietimo institucija, kurios tikslas – švietimas ir moksliniai tyrimai;

12. mokslo institucija – bet kokia švietimo institucija, kurios tikslas – švietimas ir (arba) moksliniai tyrimai;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13. profesinis rengimas – bet kokios formos pirminis profesinis švietimas ir mokymas, įskaitant techninį ir profesinį mokymą bei gamybinę praktiką, kurio pabaigoje suteikiama kompetentingų atitinkamos valstybės narės institucijų pripažįstama profesinė kvalifikacija, bei tęstinis profesinis švietimas ir mokymas, kuriame asmuo dalyvauja savo darbinės veiklos metu;

13. profesinis rengimas – bet kokios formos profesinis švietimas ir mokymas, įskaitant techninį ir profesinį mokymą bei gamybinę praktiką, kurio pabaigoje suteikiama kompetentingų atitinkamos valstybės narės institucijų pripažįstama kvalifikacija, bei tęstinis profesinis švietimas ir mokymas, kuriame asmuo dalyvauja savo darbinės veiklos metu;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a. savanoriška veikla – veikla, kurios asmuo imasi laisva valia ir dėl kurios jis turi skirti laiko ir energijos veiksmams, kurie duoda naudos kitiems asmenims ar visuomenei apskritai. Šia veikla nesiekiama pelno ir ji negali būti grindžiama materialinės ar finansinės naudos siekimu;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17. jaunimo veikla – jaunuolių savarankiškai ar su grupe vykdoma nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo mainai ar savanoriška veikla), kuriai būdingas neformalusis mokymasis;

17. jaunimo veikla – jaunuolių savarankiškai ar su grupe savanoriškai vykdoma nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo mainai ar savanoriška veikla), kuriai būdingas neformalusis mokymasis;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26. ES skaidrumo užtikrinimo priemonės – priemonės, padedančios suinteresuotosioms šalims suprasti, įvertinti ir tinkamai pripažinti mokymosi rezultatus ir kvalifikacijas visoje Sąjungoje;

26. Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemonės – priemonės, padedančios suinteresuotosioms šalims suprasti, įvertinti ir tinkamai pripažinti mokymosi rezultatus ir kvalifikacijas visoje Sąjungoje;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28a. mėgėjiškas sportas – organizuotas sportas, kuriuo vietos lygmeniu užsiima sportininkai mėgėjai, ir sportas visiems.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) tarptautinio veiklos pobūdžio, ypač dėl tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo, kuriais siekiama ilgalaikio sisteminio poveikio;

a) tarptautinio veiklos pobūdžio, ypač dėl tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo, kuriais siekiama tvaraus, individualaus, organizacinio ir sisteminio poveikio;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) papildomumo ir sinergijos su kitomis nacionalinėmis, tarptautinėmis ir kitomis Sąjungos programomis ir politikos veikla, užtikrinančių masto ekonomiją ir kritinę masę;

b) papildomumo ir sinergijos su kitomis regioninėmis, nacionalinėmis, tarptautinėmis ir kitomis Sąjungos programomis ir politikos veikla;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) veiksmingo Sąjungos kvalifikacijos pripažinimo ir skaidrumo priemonių naudojimo.

c) veiksmingo Sąjungos kvalifikacijos pripažinimo ir skaidrumo priemonių naudojimo bei paramos pagrindinėms Europos Sąjungos vertybėms, ypač remiantis SESV 9 straipsniu ir Pagrindinių teisių chartija.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programa siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ ir Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslų, įskaitant atitinkamus šiuose dokumentuose nustatytus lyginamuosius standartus, taip pat prie 2010–2018 m. Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos, tvaraus trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemų vystymosi ir sporto europinio matmens plėtotės.

1. Programa siekiama prisidėti prie šių tikslų:

 

a) Europos vertybių propagavimo pagal ES sutarties 2 ir 9 straipsnius; europietiškos savimonės vystymosi ir dalyvavimo Europos demokratiniuose procesuose; socialinio dalyvavimo ir solidarumo, įskaitant kartų solidarumą;

 

b) strategijos „Europa 2020“ ir pagrindinių jos siekių, ypač skurdo mažinimo, švietimo ir užimtumo srityse;

 

c) Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslų, įskaitant atitinkamus lyginamuosius standartus;

 

d) 2010–2018 m. Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos;

 

e) atnaujinto Kopenhagos proceso (2011–2020 m.);

 

f) atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės;

 

g) tvaraus trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemų vystymosi;

 

h) sporto europinio matmens plėtotės laikantis Sąjungos darbo plano sporto srityje.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Visų pirma siekiama prisidėti prie šių strategijos „Europa 2020“ pagrindinių tikslų:

Išbraukta.

(a) sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių;

 

(b) padidinti aukštąjį išsilavinimą įgijusių 30–34 m. asmenų skaičių.

 

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Programos veiksmai

 

1. Švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto reikalų srityse įgyvendinant Programą jos tikslų siekiama šių trijų tipų veiksmais:

 

– asmenų judumas mokymosi tikslais,

 

– bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios praktikos sklaidos tikslais,

 

– parama politinėms reformoms.

 

2. Konkretūs „Jean Monnet“ veiksmai nurodyti 10 straipsnyje.

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo ankstesnį 6 straipsnį perkelti į bendrąsias šio reglamento nuostatas, kadangi jame nustatoma visų šiame reglamente siūlomų veiksmų struktūra.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Švietimas, mokymas ir jaunimas

Švietimas ir mokymas

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b straipsnis

 

Paprogramės

 

Nustatomos tokios sektorių paprogramės:

 

a) „Mokyklos“ – siejama su bendruoju lavinimu;

 

b) „Aukštasis mokslas“ – siejama su visų rūšių aukštuoju mokslu;

 

c) „Profesinis švietimas ir mokymas“ – siejama su profesiniu švietimu ir mokymu;

 

d) „Suaugusiųjų švietimas“ – siejama su suaugusiųjų mokymusi.

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo aiškiai išvardyti paprogrames, skirtas kiekvienam švietimo sektoriui, kad ir kokios antraštės bus parinktos paprogramėms šios nuomonės priėmimo eigoje.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Konkretieji tikslai

Konkretieji paprogramių tikslai

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse Programa siekiama tokių konkrečiųjų tikslų:

1. Vadovaujantis bendraisiais Programos tikslais įgyvendinant šiame skyriuje nurodytas paprogrames siekiama tokių konkrečiųjų tikslų:

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kelti darbo rinkai ir visuomenei aktualių svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių lygį, didinti jaunimo dalyvavimą demokratiniame Europos gyvenime, visų pirma jaunuoliams, besimokantiems asmenims, darbuotojams ir su jaunimu dirbantiems asmenims teikiant daugiau judumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį švietimo, jaunimo sektorių ir darbo rinkos bendradarbiavimą.

a) kelti dalyvavimui Europos visuomenės ir demokratijos gyvenime aktualių svarbiausių gebėjimų, įgūdžių ir žinių lygį, taip pat skatinti socialinę įtrauktį, visų pirma visų amžiaus grupių besimokantiems asmenims, mokytojams, instruktoriams, savanoriams, mokyklų vadovams, darbuotojams teikiant daugiau judumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį švietimo, jaunimo sektorių ir darbo rinkos bendradarbiavimą;

– Susiję rodikliai:

 

– dalyvių, įgijusių svarbiausių gebėjimų ir (arba) įgūdžių, didinančių jų galimybes įsidarbinti, procentinė dalis;

 

– jaunų dalyvių, kuriems ši patirtis padėjo pasirengti dalyvauti socialiniame ir politiniame gyvenime, procentinė dalis;

 

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) gerinti visų nepalankioje padėtyje esančių ir (arba) per mažai dalyvaujančių grupių prieigą prie visų ES judumo programų, švietimo ir mokymo, taip pat jaunimo veiklos;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) skatinti verslumo įgūdžius teikiant asmeninius patarimus naujiems verslininkams ir remiant veiksmingą MVĮ darbuotojų įgūdžių ugdymą;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) skatinti kokybę, inovacijas, meistriškumą ir internacionalizavimą švietimo institucijų lygmeniu, taip pat vykdant su jaunimu susijusią veiklą, visų pirma plėtojant tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų, jaunimo organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą.

Išbraukta.

– Susijęs rodiklis: Programoje dalyvavusių organizacijų, parengusių ar pritaikiusių novatoriškus metodus, procentinė dalis;

 

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti nacionalinio lygmens politines reformas, remti švietimo ir mokymo, įskaitant neformalųjį, sistemų modernizaciją, remti Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudoti pripažinimo ir skaidrumo priemones ir skleisti gerąją patirtį.

c) remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti nacionalinio, regionų ir vietos lygmenų politines reformas, remti švietimo ir mokymo, įskaitant neformalųjį mokymąsi ir savišvietą, sistemų modernizaciją, remti Europos bendradarbiavimą ir papildyti politines reformas vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos lygmenimis jaunimo reikalų srityje, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudoti pripažinimo ir skaidrumo priemones ir skleisti gerąją patirtį.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos c punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 (1) 

 

– Susijęs rodiklis: valstybių narių, nacionalinės politikos plėtotės srityje taikančių atvirąjį koordinavimo metodą, skaičius;

Išbraukta.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) didinti švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų tarptautinį matmenį aukštojo mokslo lygmeniu didinant Sąjungos aukštojo mokslo institucijų patrauklumą ir tokiomis priemonėmis kaip ES ir trečiųjų šalių švietimo institucijų bendradarbiavimo ir judumo tarp jų skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių pajėgumų didinimas remiant Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant vystymosi tikslus.

d) didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį didinant Sąjungos švietimo ir mokymo institucijų patrauklumą ir tokiomis priemonėmis kaip ES ir trečiųjų šalių profesinio švietimo ir mokymo bei aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo ir judumo tarp jų skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių pajėgumų didinimas remiant Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant vystymosi tikslus; remti kompetencijos, kvalifikacijų ir įgūdžių skaidrumą šalyse partnerėse reformuojant kvalifikacijų ir švietimo sistemas;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos d punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 (2) 

 (3) 

(4) – Susijęs rodiklis: ES aukštojo mokslo institucijų, dalyvaujančių judumo ir bendradarbiavimo veikloje, skaičius;

(5) Išbraukta.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos e punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: kalbinius įgūdžius pagerinusių dalyvių procentinė dalis

Išbraukta.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos f punkto įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: studentų, dalyvaujančių su „Jean Monnet“ susijusioje veikloje, skaičius.

Išbraukta.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 (6) 

fa) skatinti nešališkumą ir aktyvų pilietiškumą;

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pirmos pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb) skatinti Europos pilietiškumą ir propaguoti Europos idėją užtikrinant mokymosi galimybes ir sukurti mokymosi vietas, kuriose galima būtų diskutuoti Europos sanglaudos uždavinių ir problemų klausimais.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Be to, pagal „Profesinio švietimo ir mokymo“ paprogramę profesinio švietimo ir mokymo srityje siekiama šių konkrečių tikslų:

 

a) stiprinti studentų, įskaitant mokinius, mokytojus ir instruktorius judumą mokymosi tikslais;

 

b) didinti profesinio švietimo ir mokymo patrauklumą ir meistriškumą skatinant kokybę ir veiksmingumą;

 

c) skatinti neformaliojo švietimo ir savišvietos pripažinimą, ypač tęstinio profesinio švietimo ir mokymo srityje;

 

d) skatinti lanksčią prieigą prie mokymo ir kvalifikacijų;

 

e) skatinti įtraukią prieigą remiant vadinamąją antrą galimybę įgyti svarbių gebėjimų ir įgūdžių, ypač tiems, kas nebaigė mokyklos, nesimokančiam, nedirbančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam (angl. NEET) jaunimui, neįgaliems žmonėms, vyresnio amžiaus žmonėms ar žmonėms iš migrantų šeimų;

 

f) skatinti darbo, asmeninio gyvenimo ir mokymosi pusiausvyrą, ypač kalbant apie tęstinį profesinį švietimą ir mokymą.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Pagal „Suaugusiųjų švietimo“ paprogramę suaugusiųjų mokymosi srityje siekiama šių konkrečių tikslų:

 

a) stiprinti besimokančių suaugusiųjų, įskaitant vyresnio amžiaus asmenis, dalyvavimą ES programose, visų pirma, įgyvendinant judumo tarp valstybių narių projektus;

 

b) remiant mokymosi visą gyvenimą kultūrą skatinti, kad suaugusieji, ypač žemos kvalifikacijos ir turintys mažai įgūdžių, nuolat įgytų žinių ir mokytųsi;

 

c) skatinti darbo, asmeninio gyvenimo ir mokymosi pusiausvyrą;

 

d) skatinti veiksmingų visą gyvenimą trunkančio orientavimo sistemų kūrimą;

 

e) skatinti neformaliojo švietimo ir savišvietos pripažinimą;

 

f) skatinti vyresnių žmonių aktyvumą, nepriklausomumą ir sveikatingumą;

 

g) ieškoti novatoriškų sprendimų, kuriais Europoje būtų skatinama vyresnių žmonių aktyvumo ir solidarumo bei dialogo kultūra tarp įvairių kartų ir tarp šalių.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Programos ir jos paprogramių įvertinimo tikslais Komisija, laikydamasi 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, patvirtina su kiekvienu specialiuoju tikslu susijusius išmatuojamus ir tinkamus rodiklius. Komisija atsižvelgia į švietimo ir mokymo srityje jau nustatytus rodiklius.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

Išbraukta.

Programos veiksmai

 

1. Švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje Programos tikslų siekiama trijų tipų veikla:

 

(a) pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais;

 

(b) bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais;

 

(c) politinių reformų rėmimas.

 

2. „Jean Monnet“ veikla nustatyta 10 straipsnyje.

 

Pagrindimas

Nuomonės referentė siūlo ankstesnį 6 straipsnį perkelti į bendrąsias šio reglamento nuostatas, kadangi jame nustatoma visų šiame reglamente siūlomų veiksmų struktūra.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių mokyklų moksleivių, taip pat neformalioje veikloje dalyvaujančių jaunuolių, tarptautinio judumo tarp Programoje dalyvaujančių šalių, kaip nustatyta 18 straipsnyje. Judumo tikslas gali būti studijos institucijoje partnerėje, stažuotė užsienyje ar dalyvavimas jaunimo veikloje, visų pirma savanoriškoje. Judumas, kurio tikslas – užsienyje baigti magistrantūros studijas, remiamas pagal studentų paskolų garantijų sistemą, kaip nustatyta 14 straipsnio 3 dalyje;

a) pagal „Profesinio švietimo ir mokymo“ paprogramę – tarpvalstybinio moksleivių ir studentų, įskaitant mokinius, mokytojus ir instruktorius, judumo;

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) studentų judumo, kad skirstant programos ERASMUS stipendijas būtų vadovaujamasi „socialiniais kriterijais“ – taip mažesnes pajamas gaunantys studentai galėtų pasinaudoti studentų judumo laikotarpiais nesibaimindami dėl to, kad neturės pakankamų finansinių išteklių;

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) sudaryti dirbantiems studentams galimybę keliauti į užsienį, kad jie galėtų vienu metu derinti ERASMUS judumo programas, skirtas įsidarbinti (darbas ne visą darbo laiką) ir studijuoti gaunant didesnę stipendiją. Taip būtų galima suderinti socialinę, akademinę ir profesinę integraciją priimančioje šalyje, maža to, būtų sudominti studentai, nemanantys, kad vykti į užsienį tik studentų judumo tikslais naudinga;

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) tarptautinis darbuotojų judumas dalyvaujančiose šalyse reglamentuojamas 18 straipsnyje. Tai judumas mokymo arba kvalifikacijos kėlimo užsienyje tikslais.

b) pagal „Suaugusiųjų švietimo“ paprogramę – tarpvalstybinio besimokančiųjų suaugusiųjų ir suaugusiųjų švietimo darbuotojų judumo. Šis judumas gali apimti suaugusiųjų mokymosi dalyvių, įskaitant vyresnio amžiaus asmenis, vizitus, seminarus, darbą asistentais ir mainus, taip pat suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat bus remiamas tarptautinis studentų, jaunuolių ir aukštojo mokslo srities darbuotojų judumas į trečiąsias šalis ir iš jų, įskaitant judumą, kuriuo siekiama kokybiškų programų, kurias baigus gaunamas jungtinis, dvigubas ar dauginis kvalifikacinis ar mokslo laipsnis, arba kuris organizuojamas paskelbus kvietimą teikti paraiškas, bei neformalusis mokymasis.

2. Šia veikla taip pat bus remiamas tarptautinis aukštojo mokslo, profesinio švietimo ir mokymo bei suaugusiųjų mokymosi sričių praktikantų, moksleivių, studentų, besimokančių suaugusiųjų bei darbuotojų judumas į trečiąsias šalis ir iš jų, įskaitant judumą, kuriuo siekiama kokybiškų programų, kurias baigus gaunamas jungtinis, dvigubas ar dauginis kvalifikacinis ar mokslo laipsnis, arba kuris organizuojamas paskelbus kvietimą teikti paraiškas, bei neformalusis mokymasis.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendradarbiavimu inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais siekiama:

1. Pagal paprogrames, kurias apima šis skyrius, remiama:

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) švietimui sektoriams naudojamos IT paramos platformos, įskaitant „eTwinning“, sudarančios galimybes mokytis vieniems iš kitų, vykdyti virtualų judumą ir dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais ir sudarančios prieigos galimybes dalyviams iš kaimynystės šalių.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) įmonių ir švietimo institucijų tarptautinės partnerystės:

2. Bendradarbiavimo inovacijų ir geros praktikos srityje veiksmais remiamos toliau nurodyto pobūdžio įmonių ir švietimo institucijų tarptautinės partnerystės:

– aukštojo mokslo institucijų ir įmonių žinių sąjungų, suteikiančių reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinančių kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą, įskaitant naujų mokymo programų rengimą;

– aukštojo mokslo institucijų ir įmonių žinių sąjungų, suteikiančių reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinančių kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą, įskaitant naujų mokymo programų rengimą;

– vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose dalyvaujantys švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir įmonės, siekia didinti įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam tikram sektoriui aktualių mokymo programų, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo metodus ir diegti Sąjungos lygmens pripažinimo priemones;

– vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose dalyvaujantys švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir įmonės, siekia didinti įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam tikram sektoriui aktualių mokymo programų, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo metodus ir diegti Sąjungos lygmens pripažinimo priemones;

 

– Europos inovacijų partnerystės aktyvaus ir sveiko senėjimo klausimais tarp vyresnio amžiaus asmenų interesus atstovaujančių organizacijų ir vietos, regionų ir nacionalinių valdžios institucijų siekiant kartu ir praktiškai sukurti į visų kartų poreikius orientuotos Europos koncepciją kaip strategijos „Europa 2020“ dalį.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Šia veikla taip pat remiama plėtra, pajėgumų didinimas, regioninė integracija, dalijimasis žiniomis ir modernizavimo procesai plėtojant ES ir trečiųjų šalių švietimo įstaigų ir organizacijų partnerystes, be kita ko, kad būtų galima mokytis vieniems iš kitų, vykdyti bendrus švietimo projektus ir skatinti regioninį bendradarbiavimą, visų pirma su kaimynystės šalimis.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, pajėgumų didinimas, regioninė integracija, dalijimasis žiniomis ir modernizavimo veikla plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo ir su jaunimu susijusių institucijų partnerystę, kad būtų galima mokytis vieniems iš kitų ir vykdyti bendrus švietimo projektus, kuriais skatinamas regioninis bendradarbiavimas, visų pirma su kaimynystės šalimis.

Išbraukta.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Politinių reformų rėmimas

Parama politinėms reformoms ir pajėgumų didinimui

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Politinių reformų rėmimo veikla – tai Sąjungos lygmens veikla, susijusi su:

1. Į paprogrames, kurias apima šis skyrius, įtraukiama Sąjungos lygmens veikla, susijusi su:

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Sąjungos švietimo, mokymo ir jaunimo politinės darbotvarkės įgyvendinimu taikant atvirąjį koordinavimo metodą bei Bolonijos ir Kopenhagos procesų ir jaunimo struktūrinio dialogo plėtote;

a) Sąjungos švietimo ir mokymo politinės darbotvarkės įgyvendinimu taikant atvirąjį koordinavimo metodą bei struktūrizuoto dialogo švietimo ir mokymo srityse, taip pat Bolonijos ir Kopenhagos procesų skatinimu;

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Sąjungos skaidrumo užtikrinimo priemonių, visų pirma Europass, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos (ECVET) įgyvendinimu ir ES masto tinklų rėmimu;

b) Sąjungos pripažinimo ir skaidrumo užtikrinimo priemonių, visų pirma „Europass“, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos (ECVET), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacine sistemos (EQAVET), Europos kokybės užtikrinimo registro (EQAR) ir Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA), Jaunimo paso (angl. Youthpass), įgyvendinimu ir ES masto tinklų rėmimu dalyvaujančiose šalyse;

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių politiniu dialogu švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse;

c) politiniu dialogu su atitinkamomis Europos suinteresuotosiomis šalimis švietimo ir mokymo srityse ir tarp jų;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) specialia ir tvaria parama skiriant veiklos dotacijas Europos pilietinės visuomenės asociacijoms, veikiančioms švietimo ir mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir jaunimo reikalų srityse;

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) Europos jaunimo forumu, nacionaliniais akademinio pripažinimo centrais (NARIC), „Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklais, taip pat nacionaliniais iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrais, Europass nacionaliniais centrais, kaimynystės šalių, stojančiųjų šalių, šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių, kurių dalyvavimas Programoje kol kas ribotas, nacionaliniais biurais.

d) Europos jaunimo forumu, Europos pilietinės visuomenės mokymosi visą gyvenimą platforma, nacionaliniais akademinio pripažinimo centrais (NARIC), „Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklais, taip pat nacionaliniais iniciatyvos „eTwinning“ įgyvendinimo centrais, Europass nacionaliniais centrais, kaimynystės šalių, stojančiųjų šalių, šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių, kurių dalyvavimas Programoje kol kas ribotas, nacionaliniais biurais.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) Mastrichte įsikūrusį Europos viešojo administravimo institutą (angl. EIPA);

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iib) Tryre įsikūrusią Europos teisės akademiją;

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iic) Odensėje įsikūrusią Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūrą;

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iid) Nicoje įsikūrusį Tarptautinį Europos mokymo centrą (pranc. CIFE);

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

II a skyriaus antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

IIa SKYRIUS

 

Jaunimas

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Specialieji tikslai

 

1. Vadovaujantis bendruoju tikslu, pagal Programą siekiama toliau išdėstytų konkrečių tikslų jaunimo reikalų srityje, visų pirma pripažįstant savišvietos jaunimo ir savanoriško darbo srityse svarbą, ypatingai atsižvelgiant į ribotų vystymosi galimybių turinčio jaunimo, ypač vadinamojo NEET (nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio) jaunimo poreikius:

 

a) skatinti tarpkultūrinį mokymąsi ir toleranciją, siekiant kelti jaunimo, be kita ko, turinčio mažiau galimybių, svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių lygį, taip pat skatinti jaunimą dalyvauti demokratiniame Europos gyvenime ir darbo rinkoje, skatinti jo aktyvų pilietiškumą, aktyvumą, socialinę įtrauktį ir solidarumą, visų pirma jaunimui (asmenims ir kolektyvams), dirbantiesiems su jaunimu ar jaunimo organizacijose bei jaunimo lyderiams teikiant daugiau judumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį;

 

b) puoselėti darbo su jaunimu plėtrą, novatoriškumą, internacionalizavimą ir kokybės didinimą, visų pirma skatinant jaunimo srityje dirbančių organizacijų ir (arba) kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą;

 

c) remti Europos bendradarbiavimą ir papildyti vietos, regionų ir nacionalinio lygmenų politines reformas jaunimo reikalų srityje, žiniomis ir duomenimis grindžiamos jaunimo politikos plėtojimą bei neformalaus švietimo ir savišvietos pripažinimą, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudojant Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemones ir skleidžiant geros praktikos pavyzdžius;

 

d) stiprinti veiklos jaunimo srityje tarptautinį matmenį papildant Sąjungos išorės veiksmus, visų pirma skatinant jaunimo reikalų srityje veikiančių Sąjungos ir trečiųjų šalių suinteresuotųjų subjektų ir tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą ir judumą bei užtikrinant tikslinį gebėjimų stiprinimą trečiosiose šalyse.

 

2. Programos įvertinimo tikslais Komisija, laikydamasi 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, patvirtina su kiekvienu specialiuoju tikslu susijusius išmatuojamus ir tinkamus rodiklius. Komisija atsižvelgia į jau nustatytus rodiklius jaunimo reikalų srityje.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b straipsnis

 

Programos veiksmai

 

Jaunimo reikalų srityje Programos tikslų siekiama įgyvendinant šių rūšių veiksmus:

 

a) asmenų judumas mokymosi tikslais;

 

b) bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais;

 

c) parama politinėms reformoms ir gebėjimų stiprinimui.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10c straipsnis

 

Asmenų judumas mokymosi tikslais

 

1. Asmenų judumo mokymosi tikslais veiksmais remiamas:

 

a) jaunimo, dalyvaujančio neformaliojo švietimo ir savišvietos veikloje, judumas tarp dalyvaujančių šalių, kaip nurodyta 18 straipsnyje. Šis judumas gali vykti pasitelkiant jaunimo mainus ir savanorišką veiklą, vykdomą per Europos savanorių tarnybą, įskaitant parengiamuosius vizitus ir rezultatų aptarimo susitikimus;

 

b) su jaunimu ar jaunimo organizacijomis dirbančių asmenų ir jaunimo lyderių judumas. Toks judumas gali apimti seminarus, mokymo ir tinklų kūrimo veiklą, pajėgumų didinimą, skirtą būtinoms pagrindinėms kvalifikacijoms įgyti;

 

c) visų nepalankioje padėtyje esančių ir (arba) per mažai dalyvaujančių grupių prieiga prie visų ES judumo programų, švietimo ir mokymo, taip pat jaunimo veiklos;

 

2. Šiais veiksmais taip pat remiamas jaunimo ir su jaunimu arba jaunimo organizacijose dirbančių asmenų ir jaunimo lyderių tarptautinis judumas į trečiąsias šalis ir iš jų.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10d straipsnis

 

Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais

 

1. Bendradarbiavimo inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais veiksmais remiama:

 

a) su jaunimo veikla susijusių organizacijų strateginės partnerystės, kuriomis siekiama įgyvendinti bendras iniciatyvas, įskaitant jaunimo iniciatyvas ir pilietiškumo projektus, ir kuriomis siekiama plėtoti aktyvų pilietiškumą, dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir verslumą, pasitelkiant tarpusavio mokymą ir dalijimąsi patirtimi;

 

b) projektai, kuriais rengiami ir įgyvendinami novatoriški metodai jaunimo veiklos srityje;

 

c) sąveikaus ir tarpusavio mokymo galimybės pasitelkiant mainų programas, seminarus, konferencijas darbo su jaunimu ir savanoriško darbo klausimais siekiant pasikeisti patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais;

 

d) tarptautinės jaunimo sektoriaus institucijų ir įmonių partnerystės;

 

e) jaunimo srities IT paramos platformos, sudarančios sąlygas vykdyti tarpusavio mokymą, žiniomis grindžiamą darbą su jaunimu ir dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais.

 

2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, gebėjimų stiprinimas, dalijimasis žiniomis jaunimo reikalų srityje plėtojant Sąjungos ir trečiųjų šalių, visų pirma kaimynystės šalių, partnerystę, ir ypač pasitelkiant tarpusavio mokymą.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

10 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10e straipsnis

 

Parama politinėms reformoms

 

1. Paramos politinėms reformoms veiksmai apima veiklą, susijusią su:

 

a) Sąjungos politinės darbotvarkės įgyvendinimu jaunimo reikalų srityje naudojantis atviruoju koordinavimo metodu;

 

b) Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo priemonių, visų pirma Jaunimo paso, įgyvendinimu dalyvaujančiose šalyse ir Sąjungos masto tinklų bei Europos jaunimo nevyriausybinių organizacijų rėmimu;

 

c) politiniu dialogu su atitinkamais Europos suinteresuotaisiais subjektais, veikiančiais jaunimo reikalų srityje, ir jų tarpusavio dialogu, įskaitant struktūrizuotą dialogą su jaunimu;

 

d) Europos jaunimo forumu, darbo su jaunimu plėtojimo išteklių centrais ir „Eurodesk“ tinklu.

 

2. Šia veikla taip pat remiamas politinis dialogas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) skatinant visuomenę sportuoti, remti socialinę sanglaudą, lygias galimybes ir sveikatinamąją fizinę veiklą;

c) skatinant visuomenę sportuoti, skatinti savanorišką veiklą sporto srityje, taip pat socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatinamąją fizinę veiklą;

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų veiklai, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, skiriama 16 741 738 000 EUR;

a) švietimo ir mokymo veiklai, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje ir 10b straipsnyje, skiriama [16 741 738 000] EUR, iš kurių bent [xxx] EUR skiriama jaunimo reikalų veiklai;

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, preliminari 1 812 100 000 EUR suma pagal išorės veiksmų priemones (Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Europos partnerystės priemonę, Europos plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų naudojimas reglamentuojamas šio reglamento nuostatomis.

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį švietimo ir mokymo matmenį, preliminari 1 812 100 000 EUR suma pagal išorės veiksmų priemones (Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Europos partnerystės priemonę, Europos plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų naudojimas reglamentuojamas šio reglamento nuostatomis.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vadovaujantis tikėtina trijų tipų veiksmų, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, suteiksima papildoma nauda ir kritinės masės, koncentracijos, veiksmingumo ir veiklos principais, 13 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta suma preliminariai bus paskirstyta taip:

3. Vadovaujantis tikėtina trijų tipų veiksmų, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje ir 10b straipsnyje, papildoma nauda ir kritinės masės, koncentracijos, veiksmingumo ir veiklos principais, 13 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta suma preliminariai bus paskirstyta taip:

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– [4 proc.] – politinių reformų rėmimui;

– [4 proc.] – politinių reformų ir pajėgumų stiprinimo rėmimui;

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Laikantis 1 dalies a punkto nuostatų ir siekiant užtikrinti, kad pagrindinių suinteresuotųjų subjektų ir naudos gavėjų kategorijų veiklai skirto finansavimo lygis nebūtų mažesnis nei nustatytasis 2007–2013 m. Mokymosi visą gyvenimą, Veiklaus jaunimo ir „Erasmus Mundus“ programomis, pagrindiniams švietimo sektoriams skiriami asignavimai neturi būti mažesni nei:

 

– aukštajam mokslui: [30 proc.];

 

– profesiniam švietimui ir mokymui: [20 proc.];

 

– bendrojo lavinimo mokykloms: [12 proc.];

 

– suaugusiųjų, įskaitant vyresnio amžiaus asmenis, švietimui: [8 proc.];

 

– jaunimui: [12 proc.].

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Siekiant veiksmingai taikyti partnerystės principą, taip pat stiprinti socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančių programos įgyvendinimo veikloje, pajėgumus ir kompetenciją, skiriami pakankami finansiniai ištekliai.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Iš Programai skirtų lėšų gali būti padengiamos išlaidos, susijusios su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri yra būtina Programos valdymui ir jos tikslų įgyvendinimui, visų pirma išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, informavimo ir komunikacijos veikla, įskaitant organizacinės komunikacijos veiklą, susijusią su Europos Sąjungos politiniais prioritetais ir juos atitinkančiais šio reglamento bendraisiais tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT ir ypač su informacijos apdorojimu ir mainais, bei visos kitos techninės ir administracinės pagalbos, kurios Komisijai gali prireikti valdant Programą, išlaidos.

4. Iš Programai skirtų finansinių išteklių taip pat gali būti dengiamos išlaidos, susijusios su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, kuri yra būtina Programos valdymui ir jos tikslų įgyvendinimui, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi partnerystės principo, visų pirma išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų ir suinteresuotųjų subjektų posėdžiais, informavimo ir komunikacijos veikla, taip pat išlaidos, susijusios su IT ir ypač su informacijos apdorojimu ir mainais, bei visos kitos techninės ir administracinės pagalbos, kurios Komisijai gali prireikti valdant Programą, išlaidos.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, skirstomos remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų skaičius, atitinkamos valstybės narės gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir veiklos rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies a punkte ir 10b straipsnio a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, skirstomos remiantis tokiais kriterijais, kaip gyventojų skaičius, pragyvenimo išlaidos atitinkamoje valstybėje narėje, atstumai tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir veiklos rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų. 8 straipsnio 1 dalies a punkte ir 10d straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų strateginių partnerysčių lėšos, kurias turi paskirstyti ir valdyti nacionalinė agentūra, skiriamos remiantis kriterijais, kuriuos nustato Komisija, laikydamasi 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Šios formulės turėtų būti kiek įmanoma neutralios valstybių narių skirtingų švietimo ir mokymo sistemų atžvilgiu, jas taikant turėtų būti išvengiama didelių valstybėms narėms skirtų metinio biudžeto sumų sumažinimų skirtingais metais ir turėtų būti kuo labiau sumažinti pernelyg dideli skirtų lėšų lygio skirtumai.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) lėšų paskirstymu svarbiausiems švietimo sektoriams, siekiant, kad iki Programos pabaigos būtų skirta pakankamai lėšų reikšmingam sisteminiam poveikiui užtikrinti.

b) lėšų paskirstymu svarbiausiems švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto sektoriams, siekiant, kad iki Programos pabaigos būtų skirta pakankamai lėšų reikšmingam instituciniam ir sisteminiam poveikiui užtikrinti.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija pateikia galutinį Programos vertinimą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– „Erasmus. Aukštasis mokslas“ – su visų rūšių Europos ir tarptautinio lygmens aukštuoju mokslu;

– „Aukštasis mokslas“ – su visų rūšių Europos ir tarptautinio lygmens aukštuoju mokslu;

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Erasmus. Profesinis rengimas ir mokymas“ – su profesiniu švietimu ir mokymu bei suaugusiųjų mokymu(si);

„Profesinis švietimas ir mokymas“ – su profesiniu švietimu ir mokymu;

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„Suaugusiųjų švietimas“ – su suaugusiųjų mokymusi;

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Erasmus. Mokyklos“ – su bendruoju lavinimu;

„Mokyklos“ – su bendruoju lavinimu;

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Erasmus. Jaunimo dalyvavimas“ – su jaunimo neformaliuoju mokymusi.

„Jaunimo dalyvavimas“ – su jaunimo neformaliuoju mokymusi;

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– „Sportas“ – su veikla sporto srityje.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programoje gali dalyvauti bet kokie viešieji ar privatieji subjektai, veikiantys švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir mėgėjiško sporto srityje.

1. Programoje gali dalyvauti bet kokie viešieji ar privatieji subjektai, veikiantys švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir sporto srityse. 10c straipsnio 1 dalies a punkte ir 10d straipsnio 1 dalies a punkte numatytais atvejais Programa taip pat skirta su jaunimu dirbančioms jaunimo grupėms, nors nebūtinai jaunimo organizacijoms, remti.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Programą, deda pastangas, kad paskatintų Programoje dalyvauti žmones, patiriančius sunkumų dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių.

2. Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Programą, deda pastangas, kad paskatintų socialinę įtrauktį ir paskatintų Programoje dalyvauti žmones, kurie menkai dalyvauja arba yra nepalankioje padėtyje, taip pat žmones, turinčius specialiųjų poreikių, mažiau galimybių ir (arba) patiriančius sunkumų dėl švietimo, socialinių, psichinių etninių, lyties, fizinių, psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Administracinių procedūrų prieinamumas ir skaidrumas laikomi esminiais Programos kokybės ir veiklos rezultatų rodikliais.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Šiame reglamente vartojama nacionalinės institucijos sąvoka gali reikšti vieną ar daugiau nacionalinių institucijų pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant su vizų administravimu susijusias kliūtis.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Programą, be kita ko, supaprastindamos su vizomis susijusias administracines procedūras.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo reglamento įsigaliojimo nacionalinė institucija paskiria vieną koordinavimo instituciją (toliau – nacionalinė agentūra). Nacionalinė institucija teikia Komisijai atitinkamą ex ante atitikties vertinimą, kuriame nurodoma, ar nacionalinė agentūra atitinka Reglamento Nr. XX/2012 55 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunkčio ir 57 straipsnio 1–3 dalių, taip pat Deleguotojo reglamento Nr. XX/2012 X straipsnio, nuostatas bei Sąjungos reikalavimus, taikomus nacionalinių agentūrų vidaus kontrolės standartams, ir dotacijoms skirtų Programos lėšų valdymo taisykles.

3. Per tris mėnesius nuo reglamento įsigaliojimo nacionalinė institucija paskiria vieną ar daugiau koordinavimo institucijų (toliau – nacionalinė agentūra). Nacionalinė institucija teikia Komisijai atitinkamą ex ante atitikties vertinimą, kuriame nurodoma, ar nacionalinė agentūra atitinka Reglamento Nr. XX/2012 55 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunkčio ir 57 straipsnio 1–3 dalių, taip pat Deleguotojo reglamento Nr. XX/2012 X straipsnio, nuostatas bei Sąjungos reikalavimus, taikomus nacionalinių agentūrų vidaus kontrolės standartams, ir dotacijoms skirtų Programos lėšų valdymo taisykles.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Šiame reglamente vartojama nacionalinės agentūros sąvoka gali reikšti vieną ar daugiau nacionalinių agentūrų pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies, 2 dalies b punkte nurodytos strateginės partnerystės atranka ir sprendimų priėmimas gali būti vykdomi centralizuotai, jeigu toks sprendimas priimamas laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, tačiau tik konkrečiais atvejais, kai yra aiškių priežasčių tokiam centralizavimui.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Nacionalinė agentūra sudaro galimybių regioninėms institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams dalyvauti planuojant projektų įgyvendinimą ir stebėjimą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

„ERASMUS VISIEMS“. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa

Nuorodos

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

13.12.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Vilija Blinkevičiūtė

15.12.2011

Svarstymas komitete

10.7.2012

8.10.2012

 

 

Priėmimo data

9.10.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Sampo Terho, Gabriele Zimmer

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (17.7.2012)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „ERASMUS VISIEMS“
(COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

Nuomonės referentė: Silvia-Adriana Ţicău

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Švietimas ir mokymas yra pagrindinės sudėtinės pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ bei valstybių narių integruotų ekonomikos augimo ir užimtumo politikos gairių dalys. Todėl Komisija ir Parlamentas pritaria ES paramos švietimui ir mokymui padidinimui 2014–2020 m., kad būtų pagerinti piliečių įgūdžiai ir padedama mažinti aukštą daugelio valstybių narių jaunimo nedarbo lygį.

           Pasiūlymas dėl reglamento

Programa „Erasmus visiems“ bus įgyvendinama švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir sporto srityse; ja siekiama remti visą švietimo sektorių (įskaitant aukštojo mokslo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, mokyklinio ugdymo sritis ir jaunimo veiklą) atsižvelgiant į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Komisija rekomenduoja įgyvendinant programą „Erasmus“ daugiausia dėmesio skirti trims pagrindinėms sritims:

· tarpvalstybiniam ir tarptautiniam besimokančių asmenų, jaunuolių, mokytojų ir darbuotojų judumui mokymosi tikslais;

· švietimo įstaigų bendradarbiavimui inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais, taip pat bendradarbiavimui su jaunimo organizacijomis ir politinės darbotvarkės rėmimui;

· trečiųjų šalių, įskaitant plėtros procese dalyvaujančias šalis, politinių reformų rėmimui ir gebėjimų stiprinimui, daugiausiai dėmesio skiriant kaimyninėms šalims ir tarptautiniam politiniam dialogui.

Programa „Erasmus visiems“ apima dabartines tarptautines („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Edulink“ ir „Alfa“) ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programas ir grindžiama jų patirtimi.

2014–2020 m. programos „Erasmus visiems“ įgyvendinimo biudžetas yra 17 299 mln. EUR, iš jų priemonėms švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse skiriama 16 742 mln. EUR (65 proc. – švietimo srities darbuotojų judumui, 26 proc. – bendradarbiavimui inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais, 4 proc. – politikos reformų rėmimui ir 2 proc. – administracinėms išlaidoms), programos „Jean Monnet“ veiklai – 318,4 mln. EUR ir priemonėms sporto srityje – 238,8 mln. EUR. Be to, preliminari 1,8 mlrd. EUR suma bus skirta įvairioms išorės priemonėms, siekiant remti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį. Šios lėšos bus skiriamos du kartus: pirmiesiems ketveriems metams ir likusiems trejiems metams, kad būtų užtikrintas stabilumas ir nuspėjamumas.

Pagal programą „Erasmus visiems“ skiriamas finansavimas bus naudojamas 6 straipsnyje 1 dalyje nurodytoms priemonėms, susijusioms su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, taip pat techninės pagalbos išlaidoms padengti. Komisija užtikrins paskolų, teikiamų studentams, gyvenantiems programoje dalyvaujančioje šalyje ir siekiantiems magistro laipsnį įgyti kitoje, garantijų finansavimą.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė remia Komisijos pasiūlymą dėl reglamento ir siūlo keletą pakeitimų:

1.  įtraukti į bendruosius programos tikslus siekį padidinti jaunesnių nei 35 metų amžiaus žmonių, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą programoje, skaičių;

2.  kaip vieną iš konkrečių programos tikslų ir priemonių įtraukti tikslą užtikrinti judumą su verslu susijusio mokymo srityje ir nustatyti susijusius rodiklius;

3.  įtraukti ES pramonės politikos kryptis į ES „Erasmus visiems“ politikos kryptis;

4.  užtikrinti galimybę dalyvauti programoje „Erasmus visiems“ nevyriausybinėms organizacijoms, ypač toms, kurios rūpinasi jaunimo reikalais švietimo, mokymo, jaunimo veiklos ir sporto visiems srityse;

5.  naudotis IRT siekiant pagerinti galimybes dalyvauti programoje „Erasmus visiems“ asmenims, patiriantiems sunkumų dėl švietimo, socialinių, fizinių, psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių;

6.  nustatyti tinkamumo gauti paskolų garantijas kriterijus, skirtus vienos dalyvaujančios šalies magistrantams, kurie mokosi doktorantūroje kitoje dalyvaujančioje šalyje;

7.  veiklos kriterijus, nurodytus 5 ir 11 straipsniuose, apibrėžti šio reglamento 1 priede, o ne deleguotuosiuose aktuose;

8.  išbraukti iš paskirstymo kriterijų, susijusių su nacionalinės agentūros administruojamu finansavimu priemonėms pagal 6 straipsnio 1 dalį įgyvendinti, sąrašo kriterijus, susijusius su „pragyvenimo išlaidomis valstybėje narėje“, nes dėl to galėtų atsirasti bakalauro arba magistrantūros studijų studentų diskriminacija atsižvelgiant į jų gyvenamosios vietos valstybę narę;

9.  užtikrinti programos „Erasmus visiems“ įgyvendinimo skaidrumą, pareikalaujant, kad Komisija savo interneto svetainėje paskelbtų informaciją apie paskirtąsias nacionalines agentūras, jų programas bei šiai programai įgyvendinti Komisijos joms numatytą metinį finansavimą;

10. užtikrinti Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad iki 2014 m. sausio 1 d. būtų paskirtos nacionalinės agentūros, atsakingos už programos „Erasmus visiems“ valdymą;

11. užtikrinti proporcingą visų programoje dalyvaujančių šalių dalyvavimą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) tai, kad valstybių narių ir trečiųjų šalių visuomenė programos „Erasmus“ pavadinimą laiko Sąjungos besimokančio asmens judumo sinonimu, reiškia, kad šį prekės ženklą reikėtų naudoti visuose pagrindiniuose Programa reglamentuojamuose švietimo lygmenyse;

(3) tai, kad valstybių narių ir trečiųjų šalių visuomenė programos „Erasmus“ pavadinimą laiko Sąjungos besimokančio asmens judumo sinonimu, reiškia, kad šį prekės ženklą reikėtų naudoti visuose pagrindiniuose Programa reglamentuojamuose švietimo lygmenyse ir tobulinti šio prekės ženklo vertinimo bei stebėsenos priemones, taikomas tokiuose lygmenyse;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo „Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) siekiant tęsti Europos švietimo politikos įgyvendinimą ir užtikrinti tolesnę ankstesnių programų – Mokymosi visą gyvenimą programos, „Veiklus jaunimas“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Erasmus“, „Gruntvig“ – sėkmę reikia išsaugoti standartinius programų pavadinimus;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

(7) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 ir 10 straipsnius ir Pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius Programa turėtų skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Šis siekis turi būti atspindėtas vykdant konkrečius stebėsenos ir vertinimo veiksmus, siekiant užtikrinti, kad programa būtų įgyvendinama laikantis šių tikslų;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo „Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekdama remti judumą, lygias galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga turėtų nustatyti Europos paskolų garantijų sistemą, kuri padėtų studentams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, studijuoti magistrantūroje kitoje dalyvaujančioje šalyje. Ši sistema turėtų būti prieinama finansų institucijoms, teikiančioms paskolas studentams palankiomis sąlygomis magistrantūros studijoms kitoje dalyvaujančioje šalyje finansuoti;

(10) siekdama remti judumą, lygias galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga turėtų nustatyti Europos paskolų garantijų sistemą, kuri padėtų studentams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, studijuoti magistrantūroje arba doktorantūroje kitoje dalyvaujančioje šalyje. Ši sistema turėtų būti prieinama finansų institucijoms, teikiančioms paskolas studentams palankiomis sąlygomis magistrantūros arba doktorantūros studijoms kitoje dalyvaujančioje šalyje finansuoti; Tačiau ji neturėtų sutapti su programoje „Horizontas 2020“ numatyta programa „Marie Curie veiksmai“;

Pagrindimas

Inovacijų ir mokslinių tyrimų plėtra yra itin svarbus ES konkurencingumo veiksnys ir yra glaudžiai susijusi su aukštojo mokslo įstaigomis. Todėl svarbu, kad paskolų garantijų priemonės pagal programą „Erasmus visiems“ būtų taikomos ir magistrantams, norintiems baigti doktorantūros studijas kitoje dalyvaujančioje šalyje.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) pagal atnaujintą Kopenhagos procesą (2011–2020 m.) nustatyta didelių užmojų ir globali Europos profesinio rengimo vizija ir raginta pagal Sąjungos švietimo programas skirti paramą, kuri padėtų siekti nustatytų prioritetų, įskaitant tarptautinį judumą ir valstybių narių įgyvendinamas reformas;

(14) pagal atnaujintą Kopenhagos procesą (2011–2020 m.) nustatyta didelių užmojų ir globali Europos profesinio rengimo vizija ir raginta pagal Sąjungos švietimo programas skirti paramą, kuri padėtų siekti nustatytų prioritetų, įskaitant tarptautinį judumą ir valstybių narių įgyvendinamas reformas. Šią politiką reikėtų remti ir priskirti prie Programos prioritetų. Be to, profesinis rengimas ir mokymas atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant moksliniams tyrimams ir inovacijoms tinkamas sąlygas, todėl itin svarbu atkreipti dėmesį į šią Programos dalį;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) būtina sustiprinti Europos mokyklų bendradarbiavimo, mokyklų darbuotojų ir besimokančių asmenų judumo intensyvumą ir mastą, kad būtų įgyvendinami komunikato „Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“ prioritetai, visų pirma didinama Sąjungos mokyklinio lavinimo kokybė, ypač tokie aspektai kaip kompetencijos plėtotė, skatinamos vienodos galimybės ir įtrauktis švietimo sistemose ir institucijose bei stiprinama mokytojo profesija ir mokyklų vadovų vaidmuo. Tokiomis aplinkybėmis itin daug dėmesio turėtų būti skiriama tokiems strateginiams tikslams kaip mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas, pagrindinių įgūdžių ugdymo gerinimas, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės didinimas ir populiarinimas, taip pat mokytojų ir mokyklų vadovų profesinės kompetencijos didinimas, vaikų iš migrantų arba nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančių šeimų galimybių mokytis gerinimas;

(15) būtina sustiprinti Europos mokyklų bendradarbiavimo, mokyklų darbuotojų ir besimokančių asmenų judumo intensyvumą ir mastą, kad būtų įgyvendinami komunikato „Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“ prioritetai, visų pirma didinama Sąjungos mokyklinio lavinimo kokybė, ypač tokie aspektai kaip kompetencijos plėtotė, skatinamos vienodos galimybės ir įtrauktis švietimo sistemose ir institucijose bei stiprinama mokytojo profesija ir mokyklų vadovų vaidmuo. Tokiomis aplinkybėmis itin daug dėmesio turėtų būti skiriama tokiems strateginiams tikslams kaip mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas, pagrindinių įgūdžių ugdymo gerinimas, ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės didinimas ir populiarinimas, taip pat mokytojų ir mokyklų vadovų profesinės kompetencijos didinimas, vaikų iš migrantų arba nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančių šeimų galimybių mokytis gerinimas. Be to, siekiant prisitaikyti prie daugelyje darbo vietų prasidėjusios globalizacijos, ypatingą dėmesį reikėtų skirti užsienio kalbų įgūdžių gerinimui;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto Europos integracijos studijų lygio užtikrinimo visame pasaulyje, visų pirma ji turėtų remti institucijas, turinčias Europos valdymo struktūrą ir vykdančias veiklą įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos srityse, nesiekiančias pelno ir teikiančias pripažįstamus kvalifikacinius ir mokslo laipsnius;

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto Europos integracijos studijų lygio užtikrinimo visame pasaulyje, visų pirma ji turėtų remti institucijas, turinčias Europos valdymo struktūrą ir vykdančias veiklą įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos srityse, nesiekiančias pelno ir teikiančias pripažįstamus kvalifikacinius ir mokslo laipsnius. Prie jų taip pat reikėtų priskirti jaunimo organizacijas ir jaunimo politikos ekspertus;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) reikia stiprinti Programos ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų sąsajas nacionaliniu ir ES lygmenimis. Itin svarbu aiškiai nustatyti atsakomybės už mokymosi visą gyvenimą strategijas ir politiką lygmenį. Pilietinė visuomenė atlieka svarbiausią vaidmenį siekiant, kad būtų atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių idėjas ir jiems rūpestį keliančius klausimus visais lygmenimis ir yra nepertraukiamo Sąjungos ir jos piliečių dialogo siekiant paversti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvę tikrove pagrindas;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumas ir plačiau naudojamos Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti judumą visoje Europoje ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge didinti švietimo ir mokymo kokybę ir lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant profesinių mokyklų moksleivius) suteikus galimybių susipažinti su kitose šalyse taikomais metodais, praktika ir technologijomis, išaugtų jų galimybės įsidarbinti, be to, jiems būtų patrauklesnės tarptautinio pobūdžio darbo vietos;

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumas ir plačiau naudojamos Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti judumą visoje Europoje ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge didinti švietimo ir mokymo kokybę ir palengvins profesinį judumą tiek tarp šalių, tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant profesinių mokyklų moksleivius) suteikus galimybių susipažinti su kitose šalyse taikomais metodais, praktika ir technologijomis, dar labiau išaugs jų galimybės įsidarbinti Europos rinkoje, taip pat bus skatinamas darbo jėgos judumas;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) šiuo tikslu rekomenduojama plačiau naudoti vieną kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumo užtikrinimo priemonę (Europass), nustatytą 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB, Europos kvalifikacijų sandarą (EKS), kaip nustatyta 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemą (ECVET), kaip nustatyta 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, ir Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS);

(22) šiuo tikslu rekomenduojama plačiau naudoti vieną kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumo užtikrinimo priemonę (Europasas), nustatytą 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB, Europos kvalifikacijų sandarą (EKS), kaip nustatyta 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemą (ECVET), kaip nustatyta 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje, ir Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS); Be to, svarbu skatinti vykdant Programą įgyvendinti profesinio rengimo strategijas ir politiką bei užtikrinti veiksmingesnį jų įgyvendinimą;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią Programą vykdoma veikla teiktų papildomos naudos Europai, papildytų valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų pirma tokiose srityse kaip kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir regioninė politika, plėtros politika ir išorės santykiai;

(24) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią Programą vykdoma veikla teiktų papildomos naudos Europai, papildytų valstybių narių veiklą ir atitiktų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų pirma tokiose srityse kaip kultūra, moksliniai tyrimai, pramonės ir regioninė politika, plėtros politika ir išorės santykiai. Tai galima užtikrinti tik plėtojant tinkamas vertinimo ir stebėsenos priemones;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo „Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) siekiant, kad Programos įgyvendinimo laikotarpiu būtų nedelsiant reaguojama į kintančias reikmes, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl veiklos kriterijų nuostatų ir nacionalinių agentūrų valdomos veiklos. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(33) siekiant, kad Programos įgyvendinimo laikotarpiu būtų nedelsiant reaguojama į kintančias reikmes, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus nacionalinių agentūrų valdomos veiklos. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir suteikti galimybę visiems potencialiems naudos gavėjams pasirengti dalyvauti 2014–2020 m. programoje „Erasmus visiems“, nacionalinių agentūrų valdomos veiklos kriterijai turi būti įtraukti į reglamentą, o ne nustatomi vėliau Komisijos deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, visų pirma aukštajam mokslui, profesiniam rengimui ir suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam lavinimui ir jaunimo reikalams.

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, visų pirma aukštajam mokslui, profesiniam rengimui ir suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam lavinimui, neformaliajam mokymui ir jaunimo reikalams.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. neformaliojo mokymosi sistema – paprastai planuojama ir organizuojama mokymo veikla, tačiau neįtraukta į formaliojo švietimo ir mokymo sistemą;

2. neformalusis mokymas – organizuojamas procesas, kuris suteikia žmonėms galimybę puoselėti tas savo vertybes ir ugdyti tuos savo įgūdžius ir gebėjimus, kurių neapima formaliojo švietimo ir mokymo pagrindų sistema;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia veikla, kuria remiamas ir skatinamas švietimo ir mokymo sistemų modernizavimas valstybėms narėms bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų pirma naudojantis atviruoju koordinavimo metodu;

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia veikla, kuria remiamas ir skatinamas švietimo ir mokymo sistemų modernizavimas valstybėms narėms bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų pirma naudojantis atviruoju koordinavimo metodu, įskaitant struktūrinį dialogą su pilietine visuomene ir neformaliojo ugdymo bei jaunimo organizacijomis;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. darbuotojai – asmenys, kurie kaip specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja švietimo, mokymo ar jaunimo neformaliojo mokymosi veikloje. Tai gali būti dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys asmenys ir neakademiniai darbuotojai;

7. darbuotojai – asmenys, kurie kaip specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja švietimo, mokymo ar neformaliojo mokymosi veikloje. Tai gali būti dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys asmenys ir neakademiniai darbuotojai;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17. jaunimo veikla – jaunuolių savarankiškai ar su grupe vykdoma nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo mainai ar savanoriška veikla), kuriai būdingas neformalusis mokymasis;

17. jaunimo veikla – jaunų žmonių individualiai ar su grupe vykdoma nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo mainai, savanoriška veikla ar jaunimo mokymas), pagrįsta neformaliojo mokymo metodais;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28a. struktūrinis dialogas – galimybės viešai išreikšti nuomonę ir forumai nevyriausybinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių indėliui rengiant strategijas ir politiką užtikrinti;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) dėl juos įgyvendinant skiriamo ypatingo dėmesio ilgalaikiam poveikiui ir – jeigu jie pagrįsti įrodymais – esant galimybei, įrodymais pagrįstai analizei.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Programa siekiama sukurti sklandžiai veikiančias ir veiksmingas mokymosi visą gyvenimą struktūras, kurių pagrindą sudarytų geriausia patirtis ir įrodymais pagrįsti tyrimai, ir įtraukti mokymąsi visą gyvenimą su daugybę skirtingų formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų teikėjų į esama sistemas bei skatinti teigiamą požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Visų pirma taip pat siekiama prisidėti prie šių tikslų:

 

a) padidinti vyresnių kaip 35 metų asmenų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą programoje, skaičių.

 

b) paversti mokymąsi visą gyvenimą visiems prieinama galimybe.

 

c) didinti jaunimo užimtumą.

Pagrindimas

Švietimas ir profesinis parengimas tiesiogiai padeda gauti deramą ir gerai apmokamą darbą. Didesnis užimtumo, ypač jaunimo, lygis valstybėse narėse yra pagrindinis ES tikslas ir turėtų būti vienas iš bendrųjų programos „Erasmus visiems“ tikslų.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio a punkto pirmos įtraukos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– dalyvių, įgijusių svarbiausių gebėjimų ir (arba) įgūdžių, didinančių jų galimybes įsidarbinti, procentinė dalis;

– dalyvių, įgijusių svarbiausių gebėjimų ir (arba) įgūdžių, didinančių jų galimybes įsidarbinti, procentinė dalis, nustatyta remiantis objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, užimtumo lygiu baigus mokslą arba dalyvių, kurie mokydamiesi dirbo, procentu;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo „Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus. Šie rodikliai ir metodai neturi būti vien grindžiami subjektyviais pareiškimais, bet į juos turi būti kuo daugiau įtraukta objektyvaus vertinimo aspektų.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio a punkto pirmos įtraukos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– dalyvaujančių verslininkų, kurie patobulino savo pagrindinius įgūdžius ir (arba) su verslu susijusią kvalifikaciją, procentinė dalis.

Pagrindimas

Būtinas konkretus rodiklis, skirtas stebėti verslo įgūdžių, ypač jaunimo, tobulinimą, siekiant pabrėžti būtinybę toliau skatinti jaunų verslininkų švietimą ir mokymą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio a punkto pirmos įtraukos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– jaunų dalyvių, kuriems ši patirtis padėjo pasirengti dalyvauti socialiniame ir politiniame gyvenime, procentinė dalis

– jaunų dalyvių, kuriems ši patirtis padėjo pasirengti dalyvauti versle, socialiniame ar politiniame gyvenime, procentinė dalis;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti nacionalinio lygmens politines reformas, remti švietimo ir mokymo, įskaitant neformalųjį, sistemų modernizaciją, remti Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudoti pripažinimo ir skaidrumo priemones ir skleisti gerąją patirtį.

c) remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės kūrimą, ypatingą dėmesį skiriant profesiniam rengimui ir mokymui, skatinti nacionalinio lygmens politines reformas, remti švietimo ir mokymo, įskaitant savišvietą ir neformalųjį mokymąsi bei gebėjimų ugdymą, sistemų modernizaciją, remti Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų ir mokymosi visą gyvenimą srityje, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudoti pripažinimo ir skaidrumo priemones ir skleisti gerąją patirtį.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio d punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: ES aukštojo mokslo institucijų, dalyvaujančių judumo ir bendradarbiavimo veikloje, skaičius;

– Susijęs rodiklis: ES ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų, dalyvaujančių tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo veikloje, skaičius;

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti aiškumą ir nuoseklumą.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) gerinti mokymą siekiant atgaivinti senus įgūdžius ir įgyti naujų įgūdžių, kurių reikia ES pramonės konkurencingumui užtikrinti;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio e punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Susijęs rodiklis: kalbinius įgūdžius pagerinusių dalyvių procentinė dalis

– Susijęs rodiklis: kalbinius įgūdžius pagerinusių dalyvių procentinė dalis, šiuos įgūdžius visų pirma vertinant pagal objektyvius kriterijus, pavyzdžiui, sėkmingai išlaikytus kalbos testus;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti programos sėkmę bei tinkamą viešųjų lėšų naudojimą ir nepakenkti ženklo „Erasmus“ geram vardui, labai svarbu tobulinti stebėsenos ir vertinimo metodus, visų pirma aiškiai apibrėžiant rodiklius ir metodus. Šie rodikliai ir metodai neturi būti vien grindžiami subjektyviais pareiškimais, bet į juos turi būti kuo daugiau įtraukta objektyvaus vertinimo aspektų.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais;

a) pavienių asmenų, įskaitant verslo sektoriaus atstovus, judumas mokymosi tikslais, inter alia, dalyvaujant gamybinės praktikos programose;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių mokyklų moksleivių, taip pat neformalioje veikloje dalyvaujančių jaunuolių, tarptautinio judumo tarp Programoje dalyvaujančių šalių, kaip nustatyta 18 straipsnyje. Judumo tikslas gali būti studijos institucijoje partnerėje, stažuotė užsienyje ar dalyvavimas jaunimo veikloje, visų pirma savanoriškoje. Judumas, kurio tikslas – užsienyje baigti magistrantūros studijas, remiamas pagal studentų paskolų garantijų sistemą, kaip nustatyta 14 straipsnio 3 dalyje;

a) aukštųjų mokyklų studentų, profesinių mokyklų moksleivių ir besimokančių suaugusiųjų, taip pat neformalioje veikloje dalyvaujančių jaunuolių, tarptautinio judumo tarp Programoje dalyvaujančių šalių, kaip nustatyta 18 straipsnyje. Judumo tikslas gali būti studijos institucijoje partnerėje, stažuotė arba darbo ir mokymosi sutartys užsienyje ar dalyvavimas veikloje, įskaitant savanoriškąją veiklą. Judumas, kurio tikslas – užsienyje baigti magistrantūros ir doktorantūros studijas, remiamas pagal studentų paskolų garantijų sistemą, kaip nustatyta 14 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) tarptautinis darbuotojų judumas dalyvaujančiose šalyse reglamentuojamas 18 straipsnyje. Tai judumas mokymo arba kvalifikacijos kėlimo užsienyje tikslais.

b) tarptautinis darbuotojų judumas dalyvaujančiose šalyse reglamentuojamas 18 straipsnyje. Tai judumas mokymo arba kvalifikacijos kėlimo užsienyje tikslais, be to, ši tvarka taikoma ir verslo sektoriui.

Pagrindimas

Jaunųjų verslininkų judumas mokymosi tikslais yra svarbus pramonės politikos įgyvendinimo ir ES konkurencingumo užtikrinimo veiksnys.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) visų besimokančių asmenų, nesvarbu, koks jų universitetas ir (arba) kilmės šalies mokymosi įstaiga, lygių galimybių bendradarbiavimo ir judumo srityse.

Pagrindimas

Lygybės ir nediskriminavimo principas turi būti taikomas ir bendradarbiavimui inovacijų bei gerosios patirties srityse.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Šia veikla bus remiamas judumas mokymosi, švietimo ir mokymo visą gyvenimą tikslais, siekiant skleisti visus šiuos įgūdžius ir amatus.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo ar susijusiuose sektoriuose veikiančių organizacijų tarptautinės strateginės partnerystės, padedančios plėtoti ir įgyvendinti bendras iniciatyvas ir skatinančios dalytis patirtimi ir moksline informacija;

a) švietimo, mokymo, gebėjimų ugdymo ir (arba) jaunimo ar susijusiuose sektoriuose veikiančių organizacijų tarptautinės strateginės partnerystės, padedančios plėtoti ir įgyvendinti bendras iniciatyvas ir skatinančios dalytis patirtimi ir moksline informacija;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) tarpvalstybinio, be kita ko, formaliojo ir neformaliojo mokymą siūlančių organizacijų ir institucijų, įmonių ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo, daugiausia dėmesio skiriant pripažinimui ir paramai, kuriais siekiama ilgalaikio sisteminio poveikio modernizuojant ir įvairinant švietimo ir mokymo sistemas;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– aukštojo mokslo institucijų ir įmonių žinių sąjungų, suteikiančių reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinančių kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą, įskaitant naujų mokymo programų rengimą;

– aukštojo mokslo institucijų ir įmonių žinių sąjungų, suteikiančių reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinančių kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą, įskaitant naujų mokymo programų ir naujų mokymosi metodų rengimą;

Pagrindimas

Švietimas vykdomas ir dėstant mokymo programų turinį, ir taikant mokymo metodus. Įstaigoms bendradarbiaujant taip pat turi būti sudarytos sąlygos rengti naujoviškus mokymo metodus.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose dalyvaujantys švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir įmonės, siekia didinti įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam tikram sektoriui aktualių mokymo programų, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo metodus ir diegti Sąjungos lygmens pripažinimo priemones;

– vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose dalyvaujantys švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir įmonės, siekia didinti įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam tikram sektoriui aktualių mokymo programų, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo metodus, taip pat ir naudodamiesi IRT, ir diegti Sąjungos lygmens pripažinimo priemones;

Pagrindimas

Švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai turėtų naudotis IRT, kad taip būtų atveriamos karjeros perspektyvos, rengiamos naujos tam tikram sektoriui aktualios mokymo programos, plėtojami naujoviški profesinio rengimo metodai ir taikomos abipusio pripažinimo priemonės ES lygmeniu.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) menų ir amatų mokymo tinklų ir sąjungų ir kultūros paveldo išsaugojimo gebėjimų.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) kad žmonės mokytųsi visą gyvenimą užsitikrindami galimybę sėkmingai kilti karjeros laiptais ir geresnes galimybes įsidarbinti.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Ši veikla taip pat apima administracinę paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios vykdo veiklą mokymosi visą gyvenimą, formaliojo ir neformaliojo mokymo srityse, ypatingą dėmesį skirdamos jaunimui.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių politiniu dialogu švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse;

c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių politiniu dialogu švietimo, mokymo, jaunimo reikalų, kultūros ir verslo srityse;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jean Monnet“ veikla

ES studijos ir „Jean Monnet“ veikla

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) Mastrichte įsikūrusį Europos viešojo administravimo institutą;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iib) Tryre įsikūrusią Europos teisės akademiją;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iic) Midelfarte įsikūrusią Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūrą;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio c punkto ii d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iid) Nicoje įsikūrusį Tarptautinį Europos mokymo centrą (CIFE);

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) skatinant visuomenę sportuoti, remti socialinę sanglaudą, lygias galimybes ir sveikatinamąją fizinę veiklą;

c) skatinant visuomenę sportuoti, remti socialinę sanglaudą, lygias galimybes ir sveikatinamąją fizinę veiklą bei remiant savanorių veiklą sporto srityje;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) gerinant neįgalių asmenų galimybes sportuoti skatinti tvarų ir integracinį augimą;

 

Susijęs rodiklis: tarpvalstybinių projektų, kuriais siekiama padidinti neįgaliųjų dalyvavimą sportinėje veikloje, rezultatais besinaudojančių dalyvių procentinė dalis.

 

cb) remti su vyresnio amžiaus žmonių sveikatingumu ir aktyvumu susijusią sporto veiklą ir sportinį rengimą.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Veiklos kriterijai, kuriais remiantis stebima ir vertinama pažanga siekiant pirmojoje pastraipoje nurodytų tikslų, išdėstyti -I priede.

Pagrindimas

Skaidrumo ir teisinio tikrumo sumetimais nacionalinių agentūrų valdomos veiklos kriterijai turėtų būti įtraukti į šį reglamentą. Taigi Komisijos siūlomi rodikliai turėtų būti įtraukti į -I priedą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Europos nekomerciniai sporto renginiai, kuriuose dalyvauja kelios Europos šalys;

b) Europos mėgėjų sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno ir kuriuose dalyvauja kelios Europos šalys;

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) dialogas su Europos suinteresuotosiomis šalimis.

e) dialogas su atitinkamais Europos suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant įmones.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Remiama sporto veikla prireikus pritraukia papildomas lėšas – tuo tikslu užmezgama partnerystė su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su privačiais subjektais.

2. Remiama sporto veikla prireikus pritraukia papildomas lėšas – tuo tikslu gali būti užmezgama partnerystė su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su privačiais subjektais.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, preliminari 1 812 100 000 EUR suma pagal išorės veiksmų priemones (Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Europos partnerystės priemonę, Europos plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų naudojimas reglamentuojamas šio reglamento nuostatomis.

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, siekiant skatinti tarptautinį aukštojo mokslo matmenį, preliminari 1 812 100 000 EUR suma pagal išorės veiksmų priemones (Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Europos partnerystės priemonę, Europos plėtros fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su judumu mokymosi, įskaitant verslumo sritį, tikslais iš 18 straipsnio 1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir bendradarbiavimui bei politiniam dialogui su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis. Šių lėšų naudojimas reglamentuojamas šio reglamento nuostatomis.

Pagrindimas

Jaunųjų verslininkų judumas mokymosi tikslais yra svarbus pramonės politikos įgyvendinimo ir ES konkurencingumo užtikrinimo veiksnys.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Lėšos bus skiriamos du kartus: pirmiesiems ketveriems metams ir likusiems trejiems metams. Šios lėšos atsispindės daugiamečiame preliminariame minėtų priemonių biudžete, atsižvelgiant į atitinkamos šalies reikmes ir prioritetus. Iš esmės ir neplanuotai pasikeitus aplinkybėms ar atsiradus didelių politinių pokyčių, sumą bus galima keisti, atsižvelgiant į ES išorės politikos prioritetus. Bendradarbiavimas su Programoje nedalyvaujančiomis šalimis prireikus gali būti finansuojamas bendrai su šalimis partnerėmis pagal drauge su tomis šalimis nustatytą tvarką.

Lėšos bus skiriamos du kartus, atitinkamai pirmiesiems ketveriems metams ir likusiems trejiems metams. Siekiant užtikrinti veiksmų tęstinumą ir sklandų Programos įgyvendinimą, kasmet bus skiriama maždaug tiek pat lėšų. Šios lėšos atsispindės daugiamečiame preliminariame minėtų priemonių biudžete, atsižvelgiant į atitinkamos šalies reikmes ir prioritetus. Iš esmės ir neplanuotai pasikeitus aplinkybėms ar atsiradus didelių politinių pokyčių, sumą bus galima keisti, atsižvelgiant į ES išorės politikos prioritetus. Bendradarbiavimas su Programoje nedalyvaujančiomis šalimis prireikus gali būti finansuojamas bendrai su šalimis partnerėmis pagal drauge su tomis šalimis nustatytą tvarką.

Pagrindimas

Svarbu, kad metiniai biudžeto asignavimai būtų paskirstyti maždaug lygiomis dalimis, siekiant užtikrinti veiksmingą programos valdymą visu 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijos finansuojamos paskolų garantijos, teikiamos studentams, gyvenantiems Programoje dalyvaujančioje šalyje ir norintiems magistro laipsnį įgyti kitoje valstybėje narėje, kaip nustatyta 18 straipsnio 1 dalyje, bus valdomos pasitelkus patikėtinį, įgaliotą vykdyti šią veiklą remiantis patikos susitarimais, kuriuose išdėstytos išsamios taisyklės ir reikalavimai, susiję su finansinių priemonių įgyvendinimu ir su atitinkamais šalių įsipareigojimais. Finansinė priemonė atitinka Finansinio reglamento ir deleguotųjų aktų, pakeičiančių Įgyvendinimo taisykles, nuostatas. Vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalimi, su garantijomis susijusios pajamos ir grąžinamos sumos turėtų būti priskiriamos finansinei priemonei. Finansinė priemonė, įskaitant rinkos reikmes ir panaudojimą, bus stebima ir vertinama, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalyje.

3. Komisijos finansuojamos paskolų garantijos, teikiamos studentams ir doktorantams, gyvenantiems Programoje dalyvaujančioje šalyje ir norintiems magistro arba daktaro laipsnį įgyti kitoje valstybėje narėje, kaip nustatyta 18 straipsnio 1 dalyje, bus valdomos pasitelkus patikėtinį, įgaliotą vykdyti šią veiklą remiantis patikos susitarimais, kuriuose išdėstytos išsamios taisyklės ir reikalavimai, susiję su finansinių priemonių įgyvendinimu ir su atitinkamais šalių įsipareigojimais. Finansinė priemonė atitinka Finansinio reglamento ir deleguotųjų aktų, pakeičiančių Įgyvendinimo taisykles, nuostatas. Vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 18 straipsnio 2 dalimi, su garantijomis susijusios pajamos ir grąžinamos sumos turėtų būti priskiriamos finansinei priemonei. Finansinė priemonė, įskaitant rinkos reikmes ir panaudojimą, bus stebima ir vertinama, kaip nustatyta šio Reglamento 15 straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros svarbą ES konkurencingumui bei jos pramonės, ekonominei ir socialinei plėtrai, studentai doktorantai turėtų turėti teisę gauti pagal programą „Erasmus visiems“ garantuotas paskolas taip, kad jie galėtų tęsti doktorantūros studijas kitoje dalyvaujančioje šalyje, o ne savo gyvenamosios vietos šalyje.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Viešieji subjektai, taip pat mokyklos, aukštojo mokslo institucijos ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto organizacijos, per pastaruosius dvejus metus daugiau kaip 50 proc. metinių pajamų gavusios iš valstybės, laikomi turinčiais reikalingus finansinius, profesinius ir administracinius pajėgumus Programos veiklai vykdyti. Iš jų nereikalaujama pateikti jokių papildomų tai patvirtinančių dokumentų.

4. Viešieji subjektai, taip pat mokyklos, aukštojo mokslo institucijos ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto organizacijos, per pastaruosius dvejus metus daugiau kaip 50 proc. metinių pajamų gavusios iš valstybės, laikomi turinčiais reikalingus finansinius, profesinius ir administracinius pajėgumus Programos veiklai vykdyti. Iš jų nereikalaujama pateikti jokių papildomų tai patvirtinančių dokumentų.

Viešosios įstaigos ir mokyklos, aukštojo mokslo institucijos ir organizacijos, veikiančios švietimo, mokymo, jaunimo bei sporto srityse ir kurios neatitinka pirmoje dalyje nustatytų sąlygų, turi pateikti dokumentus, parodančius, kad jos turi veiksmams pagal Programą įgyvendinti reikalingą finansinį, profesinį ir administracinį pajėgumą.

Pagrindimas

Siekiama patikslinti tekstą tam, kad programa taptų labiau prieinama viešosioms įstaigoms, mokykloms, aukštojo mokslo įstaigoms bei švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto organizacijoms.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) įrodymais pagrįstais projektų įgyvendinimo rezultatais.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija ne tik užtikrina nuolatinę Programos stebėseną, bet ir ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos parengia vertinimo ataskaitą, kad galėtų įvertinti, kaip sekasi siekti tikslų, Programos veiksmingumą ir Europai teikiamą naudą, ir kad prireikus galėtų nuspręsti atnaujinti, iš dalies pakeisti ar nutraukti Programą. Vertinant reikia atsižvelgti į tokius aspektus kaip supaprastinimo mastas, vidaus ir išorės veiksmų suderinamumas, tikslų aktualumas, indėlis siekiant Sąjungos prioritetų, susijusių su pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu. Taip pat atsižvelgiama į ankstesnių programų – Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus jaunimo“, „Erasmus Mundus“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų – ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

2. Komisija ne tik užtikrina nuolatinę Programos stebėseną, bet ir parengia bei pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę vertinimo ataskaitą, kad galėtų įvertinti, kaip sekasi siekti tikslų, Programos veiksmingumą ir Europai teikiamą naudą, ir kad prireikus galėtų nuspręsti atnaujinti, iš dalies pakeisti ar nutraukti Programą. Vertinant reikia atsižvelgti į tokius aspektus kaip supaprastinimo mastas, vidaus ir išorės veiksmų suderinamumas, tikslų aktualumas, indėlis siekiant Sąjungos prioritetų, susijusių su pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu. Taip pat atsižvelgiama į ankstesnių programų – Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus jaunimo“, „Erasmus Mundus“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų – ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą programos „Erasmus visiems“ stebėseną 2012–2020 m., Komisija kasmet turi parengti ir pateikti Europos Parlamentui vertinimo ataskaitas.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– „Erasmus. Verslumas“ – su ES pramonės šakomis ir MVĮ;

 

– „Erasmus. Mokymasis visą gyvenimą“ – su suaugusiųjų švietimu;

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija ir valstybės narės skatina nevyriausybines organizacijas, o ypač jaunimo organizacijas, dirbančias švietimo, mokymo ir mėgėjų sporto srityse, dalyvauti Programoje.

Pagrindimas

Kadangi jaunimas yra pagrindiniai programos „Erasmus visiems“ naudos gavėjai, svarbu, kad šioje programoje dalyvautų nevyriausybinės organizacijos, o ypač jaunimo organizacijos, dirbančios švietimo, mokymo ir mėgėjų sporto srityse.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Programą, deda pastangas, kad paskatintų Programoje dalyvauti žmones, patiriančius sunkumų dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių.

2. Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Programą, deda pastangas, kad paskatintų Programoje dalyvauti žmones, patiriančius sunkumų dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių. Šiuo tikslu Komisija ir valstybės narės teikia pirmenybę naudojimui IRT bei naujų technologijų, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti švietimo, mokymo ir sporto veikloje asmenims, patiriantiems sunkumų dalyvauti šioje veikloje.

Pagrindimas

IRT ir naujų technologijų naudojimas turėtų būti įtrauktas į Komisijos ir valstybių narių priemones, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti švietimo, mokymo ir sporto veikloje asmenims, patiriantiems sunkumų dėl švietimo, socialinių, fizinių, psichologinių, geografinių, ekonominių ar kultūrinių priežasčių.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) atitinkamų sričių, visų pirma kultūros ir žiniasklaidos, užimtumo, sveikatos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, įmonių, teisingumo, vartotojų, vystymosi ir sanglaudos, Sąjungos politika;

a) atitinkamų sričių, visų pirma kultūros ir žiniasklaidos, užimtumo, sveikatos, mokslinių tyrimų ir inovacijų, pramonės, įmonių, teisingumo, vartotojų, vystymosi ir sanglaudos, Sąjungos politika;

Pagrindimas

ES pramonės politika – viena pagrindinių ES švietimo, mokymo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių naudos gavėjų, todėl ES pramonės politika turėtų būti įtraukta į Europos Sąjungos politikos kryptis, susijusias su programa „Erasmus visiems“.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant su vizų administravimu susijusias kliūtis.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios tinkamai ir veiksmingai įgyvendinti Programą, įskaitant su vizų administravimu susijusias kliūtis.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Nacionalinė agentūra skatina vietos ir regionų valdžios institucija ir suinteresuotuosius subjektus dalyvauti planuojant projektų įgyvendinimą ir stebėjimą.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija, gavusi iš nacionalinės institucijos ex ante atitikties vertinimą, kaip nustatyta 21 straipsnio 3 dalyje, per du mėnesius priima, su tam tikromis išlygomis priima arba atmeta siūlomą nacionalinę agentūrą. Komisija negali turėti sutartinių santykių su nacionaline agentūra, kol negautas ex ante atitikties vertinimas. Jeigu nacionalinė agentūra priimama su tam tikromis išlygomis, Komisija sutartyje su agentūra gali nustatyti proporcingas prevencines priemones.

1. Komisija, gavusi iš nacionalinės institucijos ex ante atitikties vertinimą, kaip nustatyta 21 straipsnio 3 dalyje, per du mėnesius priima, su tam tikromis išlygomis priima arba atmeta siūlomą nacionalinę agentūrą. Komisija negali turėti sutartinių santykių su nacionaline agentūra, kol negautas ex ante atitikties vertinimas. Komisija bendradarbiauja su atitinkama valstybe nare, siekdama užtikrinti, kad būtų kuo greičiau paskirta nacionalinė agentūra. Nacionalinė agentūra bet kokiu atveju turi būti paskirta, o jos darbo programa oficialiai patvirtinta per devynis mėnesius nuo šio reglamento priėmimo dienos. Jeigu nacionalinė agentūra priimama su tam tikromis išlygomis, Komisija sutartyje su agentūra gali nustatyti proporcingas prevencines priemones.

Pagrindimas

Šios išlygos buvo įtrauktos siekiant, kad būtų užtikrintas valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas iki 2014 m. sausio 1 d. paskiriant nacionalines agentūras ir oficialiai patvirtinant jų darbo programas.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija, gavusi siūlomos šios Programos nacionalinės agentūros ex ante atitikties vertinimą, įformina teisinius įsipareigojimus, prisiimtus finansiniais susitarimais, susijusiais su ankstesnėmis (2007–2013 m.) Mokymosi visą gyvenimą ir „Veiklaus jaunimo“ programomis ir tebegaliosiančiais prasidėjus naujai Programai.

2. Komisija, gavusi siūlomos šios Programos nacionalinės agentūros ex ante atitikties vertinimą, įformina ir paskelbia savo interneto svetainėje teisinius įsipareigojimus, prisiimtus finansiniais susitarimais, susijusiais su ankstesnėmis (2007–2013 m.) Mokymosi visą gyvenimą ir „Veiklaus jaunimo“ programomis ir tebegaliosiančiais prasidėjus naujai Programai.

Pagrindimas

Tam, kad būtų sudarytos sąlygos keistis gerąja patirtimi ir užtikrintas skaidrumas įgyvendinant „Erasmus visiems“ programą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti paskelbta Europos Komisijos interneto svetainėje.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a. Komisija savo interneto svetainėje skelbia ir nuolat atnaujina visą informaciją, susijusią su valstybių narių paskirtomis nacionalinėmis agentūromis, Komisijos su kiekviena iš paskirtųjų nacionalinių agentūrų sudarytų susitarimų turiniu, taip pat informaciją apie nacionalinėms agentūroms teikiamą metinį finansavimą, t. y. dotacijas ir paramą padengiant išlaidas, kurias patiria už programos valdymą atsakingos nacionalinės agentūros.

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais ir siekdama sudaryti sąlygas keistis gerąja patirtimi Komisija savo interneto svetainėje turėtų skelbti ir nuolat atnaujinti visą šioje dalyje nurodytą informaciją.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 28 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 13 straipsnio 7 dalies ir 22 straipsnio 2 dalies, atitinkamai susijusių su veiklos kriterijais ir nacionalinių agentūrų valdomos veiklos nuostatomis, dalinių pakeitimų.

Komisijai pagal 28 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 22 straipsnio 2 dalies dalinių pakeitimų, susijusių su nacionalinių agentūrų valdomos veiklos nuostatomis.

Pagrindimas

Veiklos kriterijai, nurodyti 13 straipsnyje, bus apibrėžti šio reglamento I priede, o ne deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įgyvendindama Programą Komisija siekia sukurti nesudėtingą sistemą, pagal kurią numatytos procedūros būtų aiškios, jas būtų galima greitai ir lengvai atlikti, o taisyklės, rekomendacijos ir informacija būtų lengvai suprantamos. Visą programos įgyvendinimo laikotarpį visuomenė turi turėti galimybę atlikti skaidrų jos vertinimą nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

„ERASMUS VISIEMS“. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa

Nuorodos

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

13.12.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Silvia-Adriana Ţicău

14.2.2012

Svarstymas komitete

30.5.2012

 

 

 

Priėmimo data

12.7.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Pavel Poc, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

PROCEDŪRA

Pavadinimas

„ERASMUS VISIEMS“. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa

Nuorodos

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.11.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

13.12.2011

DEVE

13.12.2011

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

 

ITRE

13.12.2011

JURI

16.2.2012

LIBE

13.12.2011

FEMM

13.12.2011

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

20.12.2011

JURI

1.3.2012

LIBE

5.12.2011

FEMM

20.12.2011

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Doris Pack

24.1.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

29.5.2012

9.7.2012

6.11.2012

 

Priėmimo data

27.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Hans-Peter Martin, Georgios Papanikolaou, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas

Pateikimo data

10.12.2012