BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”ERASMUS FÖR ALLA” Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

10.12.2012 - (COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD)) - ***I

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Doris Pack


Förfarande : 2011/0371(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0405/2012
Ingivna texter :
A7-0405/2012
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”ERASMUS FÖR ALLA” Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

(COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0788),

–   med beaktande av artiklarna 294.2, 165.4 och 166.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0436/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 29 mars 2012[1],

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 4 maj 2012[2],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7‑0405/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Rubrik 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ”ERASMUS FÖR ALLA”

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ”JA till Europa”

Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

Unionens program för ungdom, allmän och yrkesinriktad utbildning och idrott

Anmärkningar

Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Artikel 165.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt innefattar ett tydligt uppdrag om att unionens insatser ska inrikta sig på att få unga människor att delta i Europas demokratiska liv.

Motivering

Förordningen måste få en solid förankring i fördragen, också vad ungdomspolitiken beträffar. Artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ger unionen legitimitet att fastställa en solid ungdomsagenda och främja åtgärder till stöd för unga människors självständighet och samhällsdeltagande.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Allmänheten i EU:s medlemsstater och i deltagande tredjeländer ser varumärket ”Erasmus” som en synonym för rörlighet på utbildningsområdet inom EU, vilket gör det naturligt att låta de utbildningssektorer som ingår i det nya programmet utnyttja varumärket i större omfattning.

 

(3) Allmänheten ser i hög grad varumärkena Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och Grundtvig som synonymer för rörlighet och samarbete på utbildningsområdet inom EU, vilket gör det naturligt att även i fortsättningen låta det nya programmet utnyttja dessa varumärken.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Det nya programmet bör i huvudsak inrikta sig på att minska hindren för tillgång till finansiering och på att göra förvaltningen enklare inom hela strukturen. En varaktig inriktning på minskade förvaltningskostnader och enklare organisation och handhavande av programmet är viktiga för att programmet ska bli framgångsrikt.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Det offentliga samrådet om unionens strategiska val för genomförandet av EU:s nya behörighet inom idrott och utvärderingsrapporten om förberedande insatser på idrottsområdet gav viktig information om prioriterade områden för unionens insatser och illustrerade det mervärde som unionen kan tillföra genom att stödja aktiviteter som syftar till att generera och sprida erfarenheter och kunskaper om olika frågor som påverkar idrotten på europeisk nivå.

(4) Det offentliga samrådet om unionens strategiska val för genomförandet av EU:s nya behörighet inom idrott och utvärderingsrapporten om förberedande insatser på idrottsområdet gav viktig information om prioriterade områden för unionens insatser och illustrerade det mervärde som unionen kan tillföra genom att stödja aktiviteter som syftar till att generera och sprida erfarenheter och kunskaper om olika frågor som påverkar idrotten på europeisk nivå, förutsatt att de i huvudsak inriktas på gräsrotsnivå.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I den europeiska strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (Europa 2020) beskrivs unionens strategi för det närmaste decenniet för att stödja smart och hållbar tillväxt för alla. I strategin anges fem långtgående mål som ska uppnås till 2020, framför allt på utbildningsområdet, där andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent och minst 40 procent av personerna i åldrarna 30-34 år ska ha högskoleexamen. Detta inkluderar också strategins flaggskeppsinitiativ, framför allt Ungdom på väg och agendan för nya kompetenser och arbetstillfällen.

(5) I den europeiska strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (Europa 2020) beskrivs unionens strategi för det närmaste decenniet för att stödja smart och hållbar tillväxt för alla. I strategin anges fem mål som ska uppnås till 2020, framför allt på utbildningsområdet, där andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent och minst 40 procent av personerna i åldrarna 30-34 år ska ha genomgått tertiär eller motsvarande utbildning. Detta inkluderar också strategins flaggskeppsinitiativ, framför allt Ungdom på väg, agendan för nya kompetenser och arbetstillfällen och Innovationsunionen1.

 

__________________

 

1 COM(2010)0546.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Europeiska unionens råd efterlyste den 12 maj 2009 en strategisk ram för det europeiska samarbetet inom allmän utbildning och yrkesutbildning (Utbildning 2020) med fyra strategiska mål som ska svara på de utmaningar som kvarstår för att skapa ett kunskapsbaserat Europa och se till att livslångt lärande blir verklighet för alla.

(6) Europeiska unionens råd efterlyste den 12 maj 2009 en strategisk ram för det europeiska samarbetet inom allmän utbildning och yrkesutbildning (Utbildning 2020) med fyra strategiska mål som ska svara på de utmaningar som kvarstår för att skapa ett kunskapsbaserat Europa och se till att livslångt lärande blir verklighet för alla. Dessa mål kan uppnås enbart om tillräckliga medel tillgängliggörs.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artiklarna 21 och 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna ska programmet främja jämställdhet mellan kvinnor och män och motverka diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

(7) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artiklarna 21 och 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna ska programmet främja jämställdhet mellan kvinnor och män och motverka diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det finns också ett behov av att bredda tillgången för mindre gynnade och utsatta grupper samt aktivt ta itu med funktionshindrade personers särskilda inlärningsbehov när programmet genomförs. Dessa mål kräver en konkret uppföljning och utvärdering för att kunna förverkligas i samband med att programmet genomförs.

Motivering

Det är särskilt viktigt att se till att insatser i utvecklingsländer når ut till fattiga och utsatta, men detta vore relevant också i Europa.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Programmet bör innehålla en stark internationell dimension, framför allt vad gäller högre utbildning, inte bara för att förbättra kvaliteten på den europeiska högre utbildningen i anslutning till den bredare målsättningen i Utbildning 2020 och unionens attraktion som studiemål, utan också för att främja förståelsen mellan människor och bidra till en hållbar utveckling av den högre utbildningen i tredjeländer.

(8) Programmet bör innehålla en stark internationell dimension, framför allt vad gäller yrkesutbildning och högre utbildning samt vuxenutbildning, inte bara för att förbättra kvaliteten på den europeiska högre utbildningen och yrkesutbildningen i anslutning till den bredare målsättningen i Utbildning 2020 och unionens attraktion som studiemål, utan också för att främja förståelsen mellan människor och kulturer och bidra till en hållbar utveckling av den högre utbildningen och yrkesutbildningen i utomeuropeiska länder och territorier som är associerade med unionen samt i tredjeländer.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Enligt den nya ramen för samarbete på ungdomsområdet (2010–2018) ska alla ungdomar betraktas som en resurs för samhället och deras rätt att delta i utarbetandet av den politik som rör dem ska upprätthållas genom en löpande strukturerad dialog mellan beslutsfattare, ungdomar och ungdomsorganisationer på alla nivåer.

(9) I den nya ramen för samarbete på ungdomsområdet (2010–2018) framhålls det att alla unga människor bör betraktas som en resurs för samhället och att deras deltagande i utarbetandet av den politik som rör dem bör underlättas och förbättras genom en löpande strukturerad dialog mellan beslutsfattare, ungdomar och ungdomsorganisationer på alla nivåer.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera väl. Det innebär också att visering för deltagare bör beviljas utan dröjsmål så att inga deltagare missar delar av eller hela sin utbildning, sitt yrkesutbildningsprogram eller utbyte och så att inga rörlighetsinsatser och projekt måste ställas in. I linje med artikel 19 i rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete uppmuntras medlemsstaterna att inrätta påskyndade förfaranden för antagning.

(11) Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera väl. För att inga deltagare ska gå miste om någon del av den planerade verksamheten och för att inga rörlighetsinsatser och projekt måste ställas in bör medlemsstaterna uppmuntras att bevilja visering utan onödigt dröjsmål samt inrätta påskyndande förfaranden för antagning, i linje med artikel 19 i rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Effektivare åtgärder mot ungdomsarbetslösheten inom unionen förutsätter att särskild uppmärksamhet ägnas åt det gränsöverskridande samarbetet mellan å ena sidan högskolor och yrkesläroinrättningar och å andra sidan företagen, för att harmonisera kursplanerna och arbetsmarknadens behov samt förbättra studenternas anställbarhet och utveckla företagarfärdigheter.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) I Bolognaförklaringen som undertecknades den 19 juni 1999 av utbildningsministrarna från 29 europeiska länder fastställdes en mellanstatlig process för att inrätta ett ”europeiskt område för högre utbildning”.

(13) I Bolognaförklaringen som undertecknades den 19 juni 1999 av utbildningsministrarna från 29 europeiska länder fastställdes en mellanstatlig process för att inrätta ett ”europeiskt område för högre utbildning”. Vid Bolognaprocessens åttonde ministerkonferens i Bukarest i Rumänien den 26 och 27 april 2012 undertecknade de 47 ministrarna med ansvar för högre utbildning ministerkommunikén från Bukarest med dess upprop om att konsolidera det europeiska området för högre utbildning, vilket fordrar fortlöpande stöd på unionsnivå.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) I den förnyade Köpenhamnsprocessen (2011–2020) beskrevs en långtgående och global vision för en europeisk yrkesutbildningspolitik med stöd från unionens utbildningsprogram till de överenskomna prioriteringarna, inklusive den internationella rörlighet och de reformer som genomförs av medlemsstaterna.

(14) Yrkesutbildningens avgörande roll för uppnåendet av en rad mål som anges i Europa 2020-strategin är allmänt erkänd och fastställs i den förnyade Köpenhamnsprocessen (2011–2020), särskilt med beaktande av dess potential att åtgärda den höga arbetslösheten i Europa, i synnerhet ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten, genom att främja en kultur av livslångt lärande så att social utestängning kan motverkas och aktivt medborgarskap främjas. Man måste ta itu med det brådskande behovet av att förstärka yrkesutbildningsstudenters rörlighet över nationsgränserna, inbegripet lärlingar, lärare och utbildare och av att främja samarbete genom partnerskap på alla nivåer mellan berörda intressenter samt av att bistå medlemsstaterna i moderniseringen av sina system för yrkesutbildning.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Fler möjligheter till rörlighet måste säkerställas för studenter i yrkesinriktad och teknisk utbildning, inklusive studenter i varvad utbildning och lärlingar. Nödvändiga åtgärder bör vidtas för att öka rörlighetens attraktionskraft och tillgänglighet, särskilt för personer som får utbildning i små och medelstora företag och i hantverkssektorn.

Motivering

Enligt Bryggekommunikén är en av de stora utmaningarna inför framtiden att märkbart förbättra den gränsöverskridande rörligheten för studerande i yrkesutbildning. När det gäller rörlighet för lärlingar är det mycket viktigt att det finns förmedlingsorgan som kan främja och underlätta deltagandet för små och medelstora företag som skickar iväg eller tar emot ungdomar i rörlighetsprojekt.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att intensifiera och öka det europeiska samarbetet mellan skolor och rörligheten för skolornas personal och elever för att kunna genomföra prioriteringarna i En agenda för europeiskt samarbete om skolor för 2000‑talet Skolutbildningens kvalitet i EU måste förbättras vad gäller kompetensutveckling, jämställdhet och integrering i skolsystem och läroanstalter. Dessutom måste läraryrket och skolornas ledarskap stärkas. I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas de strategiska målen att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid och förbättra resultaten vad gäller grundläggande färdigheter samt deltagande och kvalitet inom förskoleundervisning och omvårdnad. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas åt att förstärka yrkeskompetensen för lärare och skolledare samt förbättra utbildningsmöjligheterna för barn med invandrarbakgrund och barn från socioekonomiskt missgynnade miljöer.

(15) Det är nödvändigt att intensifiera och öka det europeiska samarbetet mellan skolor och rörligheten för skolornas personal och elever för att kunna genomföra prioriteringarna i En agenda för europeiskt samarbete om skolor för 2000‑talet Skolutbildningens kvalitet i EU måste förbättras vad gäller kompetensutveckling, jämställdhet och integrering i skolsystem och läroanstalter. Dessutom måste läraryrket och skolornas ledarskap stärkas och stödjas. I detta sammanhang bör de strategiska målen att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid och förbättra resultaten vad gäller grundläggande färdigheter samt deltagande och kvalitet inom förskoleundervisning och omvårdnad prioriteras, tillsammans med arbetet för att förstärka yrkeskompetensen för lärare och skolledare samt förbättra utbildningsmöjligheterna för barn med invandrarbakgrund och barn från socioekonomiskt missgynnade miljöer.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Programmet bör ägna särskild uppmärksamhet åt utbildnings- och yrkesutbildningspolitikens territoriella dimension och framför allt åt den ökande ojämlikheten inom utbildningsresultaten på nationell och lokal nivå.

Motivering

I stadsområden är det vanligt med sådana problem som att elever lämnar skolan i förtid, att unga människor blir utestängda, att utbildningsresultaten blir dåliga och att tillgången till infrastruktur på utbildningens område är dålig. Oavsett hur välmående en stad är brukar dessa problem koncentrera sig i vissa stadsdelar, nämligen de stadsdelar där invånarna är socialt och ekonomiskt missgynnade. De lokala myndigheterna spelar en nyckelroll med att samordna och leda åtgärderna mot dessa utmaningar. Erfarenheter av att komma till rätta med sådana utmaningar är mycket viktiga för att målen i Europa 2020-strategin ska kunna förverkligas.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Den förnyade Europeiska agendan för vuxenutbildning som ingår i rådets resolution av den [….] syftar till att underlätta för alla vuxna att utveckla och förstärka sina färdigheter och kompetenser genom hela livet. Särskild uppmärksamhet ägnas därvid insatserna för att förbättra möjligheterna för det stora antalet lågutbildade européer som anges i Europa 2020.

(16) I den förnyade Europeiska agendan för vuxenutbildning som ingår i rådets resolution av den 28 november 20111 framhålls behovet av att öka deltagandet i vuxenutbildning, med beaktande av den demografiska åldersutvecklingen i Europa som gör att vuxna regelbundet måste uppdatera sina personliga och yrkesmässiga färdigheter och kompetenser efter det att de lämnat den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen, genom att även erkänna vuxenutbildningens roll för att främja ett aktivt medborgarskap. Den europeiska agendan för vuxenutbildning, med hänsyn till de mål om sysselsättning och fattigdomsminskning som anges i Europa 2020-strategin, ger särskild uppmärksamhet åt behovet av att öka deltagandet från lågutbildade och lågkvalificerade européer i vuxenutbildning.

 

______________

 

1 EUT C 372, 20.12.2011, s. 1.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Erfarenheterna från det europeiska året för ett aktivt åldrande och solidariteten mellan generationerna 2012, kommissionens demografiska rapporter samt frivilliginsatser av äldre medborgare visar betydelsen av livslångt lärande, dialog mellan generationerna, rörlighet och deltagande i samhällslivet långt efter yrkeslivets slut. Äldre människor är en stöttepelare för volontärarbete och samhällspolitisk bildning i Europa. Programmet bör ta fasta på detta genom att förlägga sin tyngdpunkt till området för allmän och yrkesinriktad utbildning.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Insatserna som vidtas i Europeiskt ungdomsforum, nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric), Eurydice-nätverket, Euroguidance-nätverket, Eurodesk-nätverken, de nationella stödcentren för e-vänskolekontakter, de nationella Europass-centren och de nationella informationskontoren i grannländerna är avgörande för att genomföra programmet, i första hand genom att förse kommissionen med regelbunden och uppdaterad information om deras olika verksamhetsområden och genom spridning av programresultaten i unionen och i deltagande tredjeländer.

(17) Insatserna som vidtas i Europeiskt ungdomsforum, Europeiska civila samhällets plattform för livslångt lärande, nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric), Eurydice-nätverket, Euroguidance-nätverket, Eurodesk-nätverken, de nationella stödcentrumen för e-vänskolekontakter, de nationella Europass-centren och de nationella informationskontoren i grannskapsländerna är avgörande för att genomföra programmet, i första hand genom att förse kommissionen med regelbunden och uppdaterad information om deras olika verksamhetsområden och genom spridning av programresultaten, även i utomeuropeiska länder och territorier som är associerade med unionen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Samarbetet mellan programmet och internationella organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, framför allt med Europarådet, behöver stärkas.

(18) Samarbetet mellan programmet och internationella organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, framför allt med Europarådet, behöver stärkas, liksom också samarbetet inom ramen för de internationella programmen med länderna inom den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Programmet bör bidra till att i hela världen utveckla spetskvaliteten på studierna om den europeiska integrationen. Det bör i synnerhet stödja läroanstalter som har en europeisk förvaltningsstruktur, täcker alla politiska områden som är av intresse för unionen, är icke-vinstdrivande organisationer och utfärdar erkända akademiska examensbevis.

(19) För att bidra till att i hela världen utveckla spetskvaliteten på studierna om den europeiska integrationen och möta det tilltagande behovet av kunskap och dialog om den europeiska integrationsprocessen och dess utveckling är det viktigt att främja högsta kvalitet inom undervisning, forskning och analyser på detta område genom att stödja högskolor som specialiserar sig på studier av den europeiska integrationsprocessen samt europeiska sammanslutningar inom allmän och yrkesinriktad utbildning genom Jean Monnet-insatsen.

Motivering

Genom ändringsförslaget stryks de kriterier som begränsade mottagandet av driftsbidrag enbart till akademiska institutioner.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Samarbetet mellan programmet och organisationer i det civila samhället med verksamhet inom utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott på nationell nivå och EU-nivå måste stärkas. Det är mycket viktigt att skapa ett brett deltagande i strategier och politik om livslångt lärande. Det civila samhället är nödvändigt för att beakta intressenters idéer och farhågor på alla nivåer och utgör en grund för en fast dialog mellan EU och dess medborgare för att förverkliga det europeiska området för livslångt lärande.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) I kommissionens meddelande om att utveckla den europeiska dimensionen inom idrotten av den 18 januari 2011 beskrivs kommissionens idéer för verksamhet på s inom idrott sedan Lissabonfördraget trätt i kraft. Där föreslås också ett antal konkreta insatser för kommissionen och medlemsstaterna inom tre breda områden: idrottens roll i samhället, idrottens ekonomiska betydelse och idrottens organisation.

(20) I kommissionens meddelande om att utveckla den europeiska dimensionen inom idrotten av den 18 januari 2011 beskrivs kommissionens idéer för verksamhet på s inom idrott sedan Lissabonfördraget trätt i kraft. Där föreslås också ett antal konkreta insatser för kommissionen och medlemsstaterna för att förstärka idrottens europeiska identitet inom tre breda områden: idrottens roll i samhället, idrottens ekonomiska betydelse och idrottens organisation.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Det finns ett behov av att rikta särskild uppmärksamhet på idrott på gräsrotsnivå och volontärarbete inom idrott pga. den avgörande roll som de har för att stödja social inkludering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Tydligare kvalifikationer och färdigheter och en utökad acceptans för unionens verktyg bör underlätta rörligheten i hela Europa för personer som vill delta i livslångt lärande och på så sätt bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet samt underlätta rörlighet i yrkessyfte mellan länder och branscher. Tillträde för unga studenter (inbegripet studenter inom yrkesutbildning) till metoder, rutiner och teknik i andra länder kommer att göra dem mer anställbara i en global ekonomi. Det kan också bidra till att göra yrken med en internationell profil mer attraktiva.

(21) Tydligare kvalifikationer och färdigheter samt bättre jämförbarhet och erkännande av dem och en utökad acceptans för unionens verktyg för erkännande bör bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet samt underlätta rörlighet såväl för livslångt lärande som i yrkessyfte över hela Europa, mellan länder och branscher. Tillträde för unga studenter (inbegripet studenter inom yrkesutbildning) och vuxenstudenter till metoder för livslångt lärande, rutiner och teknik i andra länder kommer att göra dem mer anställbara i den europeiska ekonomin och kommer också att främja arbetskraftens rörlighet.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) I det syftet rekommenderas att tillämpningen av den gemensamma ramen för tydlighet i kvalifikationer och behörighet (Europass) enligt Europaparlamentets och rådets beslut av den 15 december 2004, den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildning (Ecvet) enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) utökas.

(22) I det syftet rekommenderas att man utökar tillämpningen av den gemensamma ramen för tydlighet i kvalifikationer och behörighet (Europass) enligt Europaparlamentets och rådets beslut av den 15 december 2004, europeiska registret för kvalitetssäkring av högre utbildning (EQAR) och europeiska sammanslutningen för kvalitetssäkring i den högre utbildningen (ENQA) enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/143/EG av den 15 februari 20061, den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildning (Ecvet) och den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EQAVET) enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS).

 

____________

 

EUT L 64, 4.3.2006, s. 60.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras för alla insatser som genomförs inom programmets ram; de bör även komplettera medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra aktiviteter, framför allt inom kultur, forskning, industri- och sammanhållningspolitik och yttre förbindelser.

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras för alla insatser som genomförs inom programmets ram; de bör även komplettera medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra aktiviteter, framför allt inom kultur och media, sysselsättning, hälsa, forskning och innovation, företagande och rättvisa, konsument-, utvecklings-, industri-, utvidgnings- och sammanhållningspolitik och yttre förbindelser, samt i enlighet med unionens nuvarande makroregionala strategier.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) För en effektiv ledning av utvecklingen, inklusive utvärdering och övervakning, krävs särskilda resultatindikatorer som kan mätas över tid, som är realistiska och som även återspeglar ingripandets syfte samt är relevanta för respektive hierarki av mål och aktiviteter.

(25) För en effektiv ledning av utvecklingen, inklusive utvärdering och övervakning, krävs särskilda mätbara och realistiska resultatindikatorer som återspeglar ingripandets syfte. Genomförandet av de europeiska programmen bör rent generellt färga av sig på ungdomspolitiken och den europeiska ungdomsstrategin och omvänt.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Behovet av att fastställa vilka resultatkriterier som ska ligga till grund för budgetfördelningen mellan medlemsstaterna för de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren bör grundas på de resultatindikatorer som anges i förordningen.

(27) Det är nödvändigt att fastställa vilka resultatkriterier som ska ligga till grund för budgetfördelningen mellan medlemsstaterna för de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren utifrån de resultatindikatorer som anges i förordningen.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Fysiska personer från ett utomeuropeiskt land eller territorium och behöriga offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett utomeuropeiskt land eller territorium får delta i program i enlighet med de bestämmelser som anges i rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen.

 

__________________

 

1 COM(2012)0362.

Motivering

I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna får lov att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande program. Det bör därför preciseras i texten att de utomeuropeiska länderna och territorierna får delta i Erasmus för alla.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) I ett gemensamt meddelande från Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om en ny strategi för ett grannskapsområde i förändring beskrevs bland annat syftet att ytterligare underlätta grannskapsländernas möjligheter att delta i unionens insatser för rörlighet och kapacitetsuppbyggande inom högre utbildning och att det framtida utbildningsprogrammet skulle öppnas för grannländerna.

(30) I ett gemensamt meddelande från Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om en ny strategi för ett grannskapsområde i förändring beskrevs bland annat syftet att ytterligare underlätta grannskapsländernas möjligheter att delta i unionens insatser för rörlighet och kapacitetsuppbyggande inom högre utbildning och att det framtida utbildningsprogrammet skulle öppnas för grannskapsländerna.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Europeiska unionens finansiella intressen bör skyddas genom proportionella åtgärder genom hela utgiftscykeln, inklusive förebyggande, upptäckande och undersökning av oriktigheter, indrivning av medel som gått förlorade, betalats ut felaktigt eller använts på fel sätt samt, i förekommande fall, genom påföljder. EU:s utrikestjänst har visserligen allt större finansieringsbehov men EU:s ekonomiska och budgetmässiga situation begränsar de resurser som finns tillgängliga för sådant stöd. Kommissionen bör därför sträva efter en så effektiv användning som möjligt av tillgängliga resurser, framför allt genom användning av finansiella instrument med hävstångsverkan.

(31) Europeiska unionens finansiella intressen bör skyddas genom proportionella åtgärder genom hela utgiftscykeln, inklusive förebyggande, upptäckande och undersökning av oriktigheter, indrivning av medel som gått förlorade, betalats ut felaktigt eller använts på fel sätt samt, i förekommande fall, genom påföljder. EU:s utrikestjänst har visserligen allt större finansieringsbehov men EU:s ekonomiska och budgetmässiga situation begränsar de resurser som finns tillgängliga för sådant stöd. Kommissionen bör därför sträva efter en så effektiv och hållbar användning som möjligt av tillgängliga resurser, framför allt genom användning av finansiella instrument med hävstångsverkan.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a) Minskade administrativa bördor och förvaltningskostnader är oundvikliga för att man ska kunna undanröja hindren för alla potentiella stödmottagares deltagande i programmet. Av grundläggande betydelse är att det inrättas sådana mekanismer att stödmottagarna och sammanslutningar som företräder dem hela tiden kan delta i genomförandet och övervakningen av de åtgärder som föreskrivs inom ramen för programmet.

Motivering

Förutom att det behövs en sammanjämkning mellan de politiska prioriteringarna och programmen måste hindren för deltagande fås bort. Ansökningsförfarandena brukar ofta avskräcka potentiella kandidater från att delta, vilket också gäller för de administrativa bördor som förvaltningen av EU-projekt för med sig. Det måste framhållas att ansökningsförfarandena inom programmet måste göras effektivare och användarvänligare.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) I sitt meddelande En budget för Europa 2020 av den 29 juni 2011 betonar kommissionen sitt åtagande att förenkla unionens finansiering. Tillkomsten av ett samlat program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott bör ge möjligheter till betydande förenklingar, rationaliseringar och synergier i samband med programmets förvaltning. Genomförandet bör ytterligare förenklas genom klumpsummor, enhetskostnader eller schablonfinansiering samt minskning av de formella kraven för bidragsmottagare och medlemsstater.

(32) I sitt meddelande En budget för Europa 2020 av den 29 juni 2011 betonar kommissionen sitt åtagande att förenkla unionens finansiering. Tillkomsten av ett samlat program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott bör ge möjligheter till betydande förenklingar, rationaliseringar och synergier i samband med programmets förvaltning. Genomförandet bör ytterligare förenklas genom klumpsummor, enhetskostnader eller schablonfinansiering samt minskning av de formella och byråkratiska kraven för bidragsmottagare och medlemsstater.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a) Kommissionen bör lägga fram ett budgetförslag för den tid som programmet pågår, som baseras på separata budgetposter för var och en av insatserna i programmet i enlighet med artikel 13, samtidigt som den respekterar budgetmyndighetens befogenheter inom ramen för det årliga budgetförfarandet. Detta kommer att skapa större klarhet och öppenhet kring resursfördelningen till de olika delarna i programmet på eventuell årsbasis.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32b) Vid arbetet med att uppnå programmets mål och för att samtidigt säkerställa en optimal användning av de ekonomiska resurserna bör man ha som rättesnöre att genomförandet ska bli effektivare och pengarna användas bättre.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32c) Programmet måste kännetecknas av sund ekonomisk förvaltning, genomföras så effektivt och användarvänligt som möjligt och samtidigt garantera ett tydligt rättsläge och vara tillgängligt för alla deltagare.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) För att säkra en snabb reaktion på ändrade behov under hela programmets löptid bör behörigheten att anta lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen vad gäller bestämmelserna om resultatindikatorer och de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren. Det är av särskild vikt att kommissionen under det förberedande arbetet genomför lämpliga samråd, även på expertnivå. Kommissionen bör se till att relevanta dokument samtidigt skickas till Europaparlamentet och rådet i tid och på lämpligt sätt när den utarbetar och upprättar delegerade akter.

(33) För att säkra en snabb reaktion på ändrade behov under hela programmets löptid bör behörigheten att anta lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen vad gäller bestämmelserna om resultatindikatorer och de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren. Det är av särskild vikt att kommissionen under det förberedande arbetet genomför lämpliga samråd, även på expertnivå och med berörda parter. Kommissionen bör se till att relevanta dokument samtidigt skickas till Europaparlamentet och rådet i tid och på lämpligt sätt när den utarbetar och upprättar delegerade akter.

Motivering

Ett effektivt och användarvänligt program som kan föra med sig ökad samhällsinverkan kan genomföras endast med hjälp av bidrag och råd från stödmottagarnas sida, såsom god förvaltningssed förutsätter.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) Programmet bör omfatta tre olika områden och den kommitté som inrättas enligt artikel 30 bör behandla övergripande och sektoriella frågor. Det är medlemsstaternas sak att se till att de skickar rätt företrädare, i förhållande till de frågor som står på dagordningen, och det är kommitténs ordförande som bör se till att dagordningarna för mötena tydligt anger vilken eller vilka sektorer som berörs och vilka frågor som för varje sektor behandlas vid varje möte. I förekommande fall bör arbetsmarknadens parter bjudas in att delta i mötena som observatörer.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Programmet ska omfatta utbildning på alla nivåer grundat på livslångt lärande, framför allt högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, skolutbildning och ungdom.

3. Programmet ska omfatta följande områden:

 

a) allmän och yrkesinriktad utbildning på alla nivåer grundat på livslångt lärande, inklusive skolutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning,

 

b) ungdom, i synnerhet i samband med icke-formellt och informellt lärande, ett aktivt medborgarskap, social delaktighet och volontärarbete,

 

c) idrott, särskilt idrott på gräsrotsnivå.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det ska omfatta en internationell dimension i enlighet med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och även stödja aktiviteter inom idrott.

4. Programmet ska omfatta en internationell dimension som är avsedd att vara ett stöd för unionens yttre åtgärder, bland annat dess utvecklingsmål, genom samarbete mellan unionen och tredjeländer.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. livslångt lärande: all allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning, icke-formellt och informellt lärande under hela livet som leder till bättre kunskaper, färdigheter och kompetenser ur ett personligt, medborgerligt, samhälleligt och/eller arbetsrelaterat perspektiv, inklusive tillhandahållandet av rådgivning och vägledning,

1. livslångt lärande: all allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning, icke-formellt och informellt lärande under hela livet som leder till bättre kunskaper, färdigheter, kompetenser eller samhällsdeltagande ur ett personligt, medborgerligt, kulturellt, samhälleligt och/eller arbetsrelaterat perspektiv, inklusive tillhandahållandet av rådgivning och vägledning,

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. icke-formella miljöer: en inlärningsmiljö som ofta är planerad och organiserad, men som inte utgör en del av de formella utbildningssystemen,

2. icke-formell utbildning: en process som ger människor möjlighet att utveckla sina värderingar, färdigheter och kompetenser utanför ramen för formell utbildning,

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. informellt lärande: en process som aldrig är organiserad, saknar fastställda mål i fråga om inlärningsresultaten och aldrig sker avsiktligen från den lärandes ståndpunkt,

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. den strukturerade dialogen: att i rätt tid utverka ett effektivt bidrag från unga människor och andra berörda aktörer inom området ungdomsfrågor för utformningen av politik med relevans för unga människors liv,

Motivering

Den strukturerade dialogen med unga människor bildar ett centralt inslag i EU:s ungdomspolitik. Eftersom det här programmet syftar till att stödja ungdomars deltagande och en reform av politiken bör processen med strukturerad dialog definieras i förslaget. Definitionen kommer från den 29 april 2008 EAC/D1/JK/D(2008): det nya begreppet en europeisk strukturerad dialog med unga människor.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. rörlighet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller annan inlärning, inklusive praktik och icke‑formellt lärande, eller undervisning eller deltagande i en gränsöverskridande yrkesutvecklingsaktivitet. Det kan omfatta förberedande utbildning i värdlandets språk. Rörlighet i utbildningssyfte omfattar också ungdomsutbyte och gränsöverskridande yrkesutvecklingsaktiviteter för ungdomsarbetare,

3. rörlighet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller annan inlärning, inklusive praktik, lärlingsutbildning, volontärarbete, inklusive volontärarbete för vuxna, icke‑formellt lärande, eller undervisning eller deltagande i en gränsöverskridande yrkesutvecklingsaktivitet. Det kan omfatta förberedande utbildning i värdlandets språk samt uppföljningsaktiviteter. Rörlighet i utbildningssyfte omfattar också ungdomsaktiviteter som ungdomsutbyte, volontärarbete, icke-formellt och informellt lärande samt yrkesutvecklingsaktiviteter för ungdomsarbetare och yrkesvägledare,

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. samarbete för innovation och god praxis: gränsöverskridande samarbetsprojekt som omfattar organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och/eller ungdomsfrågor och kan inkludera andra organisationer,

4. samarbete för innovation och god praxis: gränsöverskridande och internationella samarbetsprojekt som omfattar offentliga och privata organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och/eller ungdomsfrågor och kan inkludera andra organisationer som har ansvaret för eller arbetar med allmän och yrkesinriktad utbildning,

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. stöd till politiska reformer: alla slags aktiviteter som syftar till att stödja och underlätta en modernisering av utbildningssystemen genom ett förfarande för politiskt samarbete mellan medlemsstaterna, främst de öppna samordningsmetoderna,

5. stöd till politiska reformer: alla slags aktiviteter som syftar till att stödja och underlätta en modernisering av utbildningssystemen samt stödja utvecklingen av en europeisk ungdomspolitik genom ett förfarande för kapacitetsuppbyggnad för berörda intressenter samt politiskt samarbete mellan medlemsstaterna, främst den öppna samordningsmetoden, inklusive i form av den strukturerade dialogen med unga människor,

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. virtuell rörlighet: en uppsättning aktiviteter med stöd av informations- och kommunikationsteknik som organiseras på institutionell nivå och som förverkligar eller underlättar internationella samarbetsprojekt i samband med undervisning och/eller inlärning,

6. virtuell rörlighet: en uppsättning aktiviteter med stöd av informations- och kommunikationsteknik, inklusive elärande, som organiseras på institutionell nivå och som förverkligar eller underlättar internationella samarbetsprojekt i samband med undervisning och/eller inlärning, oavsett ålder,

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. personal: personer som antingen yrkesmässigt eller på frivillig grund deltar i allmän utbildning, yrkesutbildning eller icke-formellt lärande för ungdomar. Det kan omfatta lärare, utbildare, skolledare, ungdomsarbetare och personal som inte undervisar,

7. personal: personer som antingen yrkesmässigt eller på frivillig grund deltar i allmän utbildning, yrkesutbildning eller icke-formellt lärande för ungdomar. Det kan omfatta professorer, lärare, utbildare, skolledare, ungdomsarbetare och personal som inte undervisar,

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. ungdomsarbetare: en person som yrkesmässigt eller på frivillig grund arbetar med icke-formellt lärande,

8. ungdomsarbetare: en person som arbetar med icke-formellt, formellt eller informellt lärande,

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17. ungdomsaktivitet: en aktivitet utanför skolan (såsom ungdomsutbyte, frivilligarbete) som utförs av en ung människa, antingen individuellt eller i grupp och som utmärks av en icke-formell inlärningsstrategi,

17. ungdomsaktivitet: en aktivitet utanför skolan (såsom ungdomsutbyte, volontärarbete eller ungdomsutbildning) som utförs av en ung människa, antingen individuellt eller i grupp, framför allt via ungdomsorganisationer, och som utmärks av en icke-formell inlärningsstrategi och kan tillgodoräknas i det europeiska färdighetspasset,

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

17a. volontärarbete: verksamhet som bland annat omfattar formellt, icke-formellt och informellt lärande samt yrkesutbildning, och som utförs frivilligt utgående från en persons fria val och egen motivation, utan att personen får betalt och utan vinstsyfte, vilket är till gagn för volontärarbetare, för personer som utnyttjar en frivilligorganisations tjänster, för lokalsamfunden och för samhället i stort. Verksamheten är oavlönad men kan innefatta ersättning av utgifter med direkt koppling till den. Verksamheten utförs i första hand av en icke-statlig organisation utan vinstsyfte, och kan därför inte motiveras utifrån något begär efter materiell eller ekonomisk vinning. Volontärarbete bör inte användas för att ersätta eller träda i stället för avlönat arbete,

Motivering

Samma definition har använts som i betänkandet om erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (A7-0166/2012).

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18. partnerskap: ett avtal mellan en grupp av läroanstalter eller organisationer i olika medlemsstater om att genomföra en gemensam europeisk verksamhet inom allmän utbildning, yrkesutbildning eller ungdom eller som inrättar ett formellt eller informellt nätverk på ett relevant område; när det gäller idrott avses ett avtal mellan en eller flera tredje parter såsom professionella idrottsorganisationer eller sponsorer i olika medlemsstater för att dra till sig ytterligare stöd i syfte att uppnå programmets önskade resultat,

18. partnerskap: ett avtal mellan en grupp av läroanstalter och/eller organisationer i olika deltagande länder om att genomföra gemensamma europeiska aktiviteter inom allmän utbildning, yrkesutbildning eller ungdom eller som inrättar ett formellt eller informellt nätverk på ett relevant område; när det gäller idrott avses ett avtal mellan en eller flera tredje parter såsom professionella idrottsorganisationer eller sponsorer i olika deltagande länder för att dra till sig ytterligare stöd i syfte att uppnå programmets önskade resultat. Partnerskapet får även utvidgas till att omfatta läroanstalter och/eller organisationer från tredjeländer i syfte att stärka dess kvalitet,

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

19. företag: alla företag som deltar i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektorn inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin,

utgår

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

20. färdigheter: förmågan att tillämpa kunskaper och använda kunnande för att utföra uppgifter och lösa problem,

utgår

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21. kompetens: bevisad förmåga att använda kunskaper, färdigheter och attityder på ett ansvarsfullt och självständigt sätt inom lärande och i sociala och yrkesrelaterade sammanhang,

utgår

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23. resultat: alla uppgifter, kunskaper och upplysningar, oavsett form eller natur, oavsett om de kan skyddas eller inte, som genereras genom insatsen samt alla tillhörande rättigheter, inklusive immateriella äganderätter,

utgår

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

26. EU:s verktyg för öppenhet: instrument som hjälper intressenter att förstå, uppskatta och i förekommande fall erkänna utbildningsresultat och kvalifikationer i hela unionen,

26. unionens verktyg för öppenhet och erkännande: instrument som hjälper intressenter att förstå, uppskatta, jämföra och i förekommande fall erkänna utbildningsresultat och kvalifikationer i hela unionen,

Motivering

Genom ändringsförslaget anpassas definitionen av ”unionens verktyg för öppenhet” till skäl 22, artikel 9 och artikel 10e, där några av unionens verktyg för öppenhet och erkännande anges.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

27. grannskapsländer: de länder och territorier som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning XX/2012 av den X YY 2012 om inrättande av Europeiska grannskapsinstrumentet: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Moldavien, Marocko, de ockuperade palestinska territorierna, Syrien, Tunisien och Ukraina. När det gäller aktiviteterna som får stöd inom ungdomsområdet betraktas även Ryssland som ett grannland,

27. grannskapsländer: de länder och territorier som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning XX/2012 av den X YY 2012 om inrättande av Europeiska grannskapsinstrumentet: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Moldavien, Marocko, de ockuperade palestinska territorierna, Syrien, Tunisien och Ukraina,

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

28a. idrott på gräsrotsnivå: idrott i organiserad form som utövas på lokal nivå av amatöridrottare, samt idrott för alla.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Programmet ska enbart stödja insatser och aktiviteter som har ett potentiellt EU‑mervärde och bidrar till det allmänna mål som anges i artikel 4.

1. Programmet ska enbart stödja insatser och aktiviteter som har ett potentiellt EU‑mervärde och som bidrar till de allmänna mål för programmet som anges i artikel 4 och till främjande och utveckling av européernas gemensamma utbildningsområde.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. EU-mervärdet hos programmets insatser och aktiviteter ska framför allt garanteras genom

2. EU-mervärdet hos programmets insatser och aktiviteter ska framför allt garanteras genom deras

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) deras gränsöverskridande karaktär, framför allt gränsöverskridande rörlighet och samarbete som syftar till en långsiktig systemeffekt,

a) gränsöverskridande karaktär, framför allt med avseende på rörlighet och samarbete som syftar till en varaktig effekt,

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) deras komplementaritet och synergier med andra nationella och internationella program och unionsprogram och politikområden som möjliggör stordriftsfördelar och kritisk massa,

b) komplementaritet och synergier med andra program och politikområden på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt unionsnivå,

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) deras bidrag till en effektiv användning av unionens verktyg för erkännande av kvalifikationer och öppenhet.

c) bidrag till en effektiv och samordnad användning av unionens verktyg för öppenhet och erkännande.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmets allmänna mål

(Berör inte den svenska versionen)

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Programmet ska bidra till målen i Europa 2020-strategin och i den strategiska ramen för Utbildning 2020, inklusive de riktmärken som anges i de instrumenten, till en förnyad ram för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018), till en hållbar utveckling av den högre utbildningen i tredjeländer och till utvecklingen av en europeisk dimension inom idrotten.

1. Programmet ska bidra till uppnåendet av följande:

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 4 syftar till att fastställa de främsta målen för de olika strategier och ramar som kommissionen hänvisar till.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) målen för Europa 2020-strategin, särskilt det överordnade målet för utbildning att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid till under 10 procent och öka antalet personer i åldern 30–34 år som genomgått tertiär eller motsvarande utbildning till minst 40 procent,

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) målen i den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020), inklusive de relevanta riktmärkena,

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

c) målet med hållbar utveckling i tredjeländer, särskilt inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsområdet och utveckling av färdigheter,

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

d) målen för den förnyade Köpenhamnsprocessen (2010–2020),

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

e) målen i den förnyade europeiska agendan för vuxenlärande,

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

f) de övergripande målen för den förnyade ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010-2018), och

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

g) målet att utveckla en europeisk dimension inom idrotten, särskilt idrott på gräsrotsnivå, i överensstämmelse med unionens arbetsplan för idrott och med beaktande av idrottens mervärde för unionens kulturarv och historiska arv.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I synnerhet ska programmet bidra till att nå följande överordnade mål i Europa 2020-strategin:

utgår

a) Minskning av antalet elever som lämnar skolan i förtid.

 

b) Ökning av antalet studenter i åldern 30-34 år med avslutad högre utbildning.

 

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Programmet ska också främja de europeiska värderingar som finns inskrivna i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda mål

Programmets särskilda mål

Motivering

Syftet är att skissera särskilda mål för hela programmet innan man inleder ett nytt kapitel om allmän och yrkesinriktad utbildning. Sektorsspecifika mål ska läggas till i varje kapitel.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska ha följande särskilda mål inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor:

1. Utöver de allmänna mål som anges i artikel 4 ska programmet ha följande särskilda mål:

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Förbättra nyckelkompetenser och färdigheter, framför allt deras relevans för arbetsmarknaden och samhället, samt unga människors deltagande i Europas demokratiska liv, framför allt genom bättre möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för unga människor, studerande, personal och ungdomsarbetare, och genom att stärka samarbetet mellan utbildningssektorn, ungdomsområdet och arbetslivet.

a) Förbättra nyckelkompetenser och färdigheter, däribland ”mjuka färdigheter”, framför allt deras relevans för arbetsmarknaden och samhället, stärka den personliga utvecklingen och främja social sammanhållning och inkludering av utsatta befolkningsgrupper som riskerar att missgynnas i utbildningssammanhang, samt unga människors deltagande i Europas demokratiska liv, framför allt genom bättre möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för unga människor, personer som ägnar sig åt livslångt lärande, personal och ungdomsarbetare, och genom att stärka samarbetet mellan utbildningssektorn, ungdomsområdet och arbetslivet. Här bör kommissionen och medlemsstaterna se till att också unga människor med socialt missgynnad bakgrund kan dra nytta av programmet.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikatorer:

(Indikatorerna har flyttats till en ny bilaga.)

– Andelen deltagare som har förstärkt sina centrala kompetenser och/eller färdigheter som är relevanta för anställbarheten.

 

– Andelen unga deltagare som säger sig vara mer motiverade att delta i socialt och politiskt liv.

 

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Främja kvalitetsförbättringar, innovationskvalitet och internationalisering inom utbildningsanstalterna samt inom ungdomsarbete, i första hand genom förstärkt gränsöverskridande samarbete mellan leverantörer av utbildning, ungdomsorganisationer och andra intressenter.

b) Främja kvalitetsförbättringar, innovationskvalitet, social integration och tillgång till samhällsservice till alla, liksom också internationalisering inom såväl institutionerna för allmän och yrkesinriktad utbildning, som inom ungdomsarbete, i första hand genom förstärkt gränsöverskridande samarbete mellan leverantörer av utbildning eller ungdomsorganisationer och andra intressenter.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b – strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Andelen organisationer som har deltagit i programmet och som har utvecklat/infört innovativa metoder

(Indikatorerna har flyttats till en ny bilaga.)

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Främja utvecklingen av ett europeiskt område för livslångt lärande, stimulera till politiska reformer på nationell nivå, stödja modernisering av utbildningssystem inklusive icke-formellt lärande och stödja det europeiska samarbetet på ungdomsområdet, i första hand genom ett ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande av verktyg för erkännande och tydlighet och spridning av god praxis.

c) Främja utvecklingen av ett europeiskt område för livslångt lärande, stimulera till politiska reformer på lokal, regional och nationell nivå, stödja modernisering av utbildningssystem inklusive icke-formell utbildning och stödja det europeiska samarbetet på ungdomsområdet, i första hand genom ett ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande av verktyg för erkännande och tydlighet och spridning av god praxis, bland annat åtgärder för att lätta administrativa bördor.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c – strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Antalet medlemsstater som utnyttjar resultaten i de öppna samordningsmetoderna i utvecklingen av sin nationella politik.

(Indikatorerna har flyttats till en ny bilaga.)

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 5 – led d – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Stärka den internationella dimensionen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, i första hand inom högre utbildning, genom att göra unionens högskolor mer attraktiva och stödja unionens yttre verksamhet, inbegripet biståndsmålen, genom att främja rörlighet och samarbete mellan högskolorna i EU och tredje land och genom riktat kapacitetsuppbyggande i tredjeländer.

d) Stärka den internationella dimensionen för allmän utbildning och yrkesutbildning, i första hand genom samarbete mellan institutioner i EU och tredjeländer inom yrkesutbildning och högre utbildning, genom att göra unionens högskolor och forskningsinstitutioner mer attraktiva, som ett komplement till Marie Curie-Skłodowska-åtgärderna).

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 5 – led d – strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Antalet högskolor utanför EU som deltar i rörlighet och samarbete.

(Indikatorerna har flyttats till en ny bilaga.)

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Stödja unionens yttre verksamhet, inbegripet biståndsmålen, genom att främja rörlighet och samarbete mellan högskolorna i EU och tredjeländer och genom riktat kapacitetsuppbyggande i tredjeländer där detta är relevant, i enlighet med de mål som specificeras i de instrument för yttre förbindelser från vilka finansieringen för insatserna tas.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 5 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Förbättra språkundervisning och språkinlärning och främja språklig mångfald.

e) Förbättra språkundervisning och språkinlärning samt främja interkulturell medvetenhet och den breda språkliga mångfalden i unionen.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 5 – led e – strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Andelen deltagare som har förbättrat sina språkkunskaper.

(Indikatorerna har flyttats till en ny bilaga.)

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 5 – led f – strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Antalet studenter som får utbildning genom Jean Monnet-aktiviteter.

(Indikatorerna har flyttats till en ny bilaga.)

Ändringsförslag93

Förslag till förordning

Artikel 5 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) Öka tillgången till idrott på gräsrotsnivå genom att stödja ideella organisationer som arrangerar idrottsaktiviteter och sådana som anordnar icke-kommersiella idrottsevenemang.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 5 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fb) Främja samarbete mellan olika sektorer som medverkar inom allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsfrågor.

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att skapa ökat utrymme för samarbete mellan de olika sektorerna (t.ex. projekt inom formell och icke-formell utbildning) och ge kommissionen i uppdrag att se till att det finns möjligheter till detta överallt inom programmet.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Tyngdpunkten inom programmet ska särskilt vara att alla elever som har hälsoproblem eller funktionshinder eller som kommer från en socialt missgynnad miljö, såsom romerna, på likvärdiga villkor och på alla nivåer ska kunna delta i en utbildning med god kvalitet och plats för alla.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. I syfte att utvärdera programmet ska mätbara och relevanta indikatorer för varje särskilt mål fastställas i bilaga 1. Dessa indikatorer kan komma att ses över under programmets gång i enlighet med det förfarande som anges i artikel 27 om delegerade lagstiftningsakter.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Kapitel II – rubriken (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL II

 

Allmän och yrkesinriktad utbildning

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 5a – rubrik (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Sektorer och varumärkesnamn

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 5a ‑ inledningen (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

På området för allmän och yrkesinriktad utbildning ska programmet stödja både sektorsspecifika och övergripande aktiviteter inom följande sektorer, med anknytning till särskilda varumärkesnamn:

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 5a – led a (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) ”Comenius” för skolutbildning.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 5a – led b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) ”Erasmus” för högre utbildning.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 5a – led c (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

c) ”Erasmus Mundus” för internationellt samarbete inom högre utbildning.

Motivering

I ändringsförslaget tilläggs Erasmus Mundus på grund av dess stora betydelse för det internationella samarbetet inom högre utbildning.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 5a – led d (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

d) ”Leonardo da Vinci” för yrkesutbildning.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 5a – led e (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

e) ”Grundtvig” för vuxenutbildning.

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 5b – rubrik (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Särskilda mål inom allmän och yrkesinriktad utbildning

Motivering

För tydlighetens och öppenhetens skull är det viktigt att man i texten anger särskilda mål på utbildningsområdet.

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 5b – inledningen (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I överensstämmelse med artiklarna 4 och 5 ska programmet eftersträva följande mål inom området för allmän och yrkesinriktad utbildning:

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 5b ‑ led a (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) Inom området Comenius (skolutbildning) ska programmet syfta till att förbättra skolutbildningens kvalitet, framför allt motivera eleverna att lära sig och att tillägna sig inlärningsfärdigheter, främja lika möjligheter för alla, social sammanhållning och ett aktivt medborgarskap bland eleverna samt förbättra de pedagogiska tillvägagångssätten och skolförvaltningen genom att öka undervisningspersonalens rörlighet i utbildningssyfte, förstärka partnerskapen mellan skolor och elever i form av partnerskap mellan skolor och stödja nätverksbildning och utbyte av bästa praxis.

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 5b ‑ led b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) Inom området Erasmus (högre utbildning) och Erasmus Mundus (internationellt samarbete inom högre utbildning) ska programmet syfta till att stärka spetskompetensen och kvaliteten, både inom det europeiska området för högre utbildning och som inslag i dess globala attraktionsförmåga genom ökad öppenhet och erkännande av alla dess kvalifikationer inom högre utbildning, genom ökad rörlighet i utbildningssyfte för studerande och personal och genom samarbete och främjande av kvaliteten hos program för gemensamma examina, både bland högskolor i de deltagande länderna sinsemellan och mellan högskolor i de deltagande länderna och i tredjeländer. Programmet ska särskilt stärka den högre utbildningens bidrag till innovationsprocessen genom bättre samarbete mellan högskolor och forskningsinstitutioner, företag och lokalsamhällen.

Motivering

Eftersom det finns avsevärda skillnader mellan de utbildningssektorer som programmet omfattar är det nödvändigt att fastställa sektorsspecifika mål.

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 5b ‑ led c (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

c) Inom området Leonardo da Vinci (yrkesutbildning) ska programmet syfta till att stödja unga människors anställbarhet genom ökad rörlighet i utbildningssyfte för elever och personal inom yrkesutbildningen, däribland unga arbetslösa som ansöker om en anställning i början av sin karriär, genom främjande av högkvalitativ praktik och lärlingsutbildning och genom bättre insyn i, jämförbarhet mellan och erkännande av examensbevis och färdigheter som förvärvats inom yrkesutbildning, medräknat de som förvärvats genom ickeformellt och informellt lärande. Programmet ska även förstärka yrkesutbildningens bidrag till innovationsprocessen genom ökat samarbete med institutioner i tredjeländer och med organisationer som erbjuder utbildningsmöjligheter samt företag, arbetsmarknadens parter och övriga berörda aktörer.

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 5b ‑ led d (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

d) Inom området Grundtvig (vuxenutbildning) ska programmet syfta till att förbättra de pedagogiska tillvägagångssätten och förvaltningen av organisationer som arbetar med vuxenutbildning, framför allt främja flexibla inlärningsvägar, vuxnas läs- och skrivkunnighet, vuxnas räknefärdighet och ett aktivt åldrande genom ökad rörlighet i utbildningssyfte för personal inom vuxenutbildning och bättre samarbete mellan organisationer som arbetar med vuxenutbildning, varvid tyngdpunkten särskilt ska vila på missgynnade gruppers inlärningsbehov.

Motivering

Eftersom det finns avsevärda skillnader mellan de utbildningssektorer som programmet omfattar är det nödvändigt att fastställa sektorsspecifika mål.

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Programmets mål ska uppnås genom följande tre typer av insatser inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom:

1. Programmets mål ska uppnås genom följande tre typer av insatser inom allmän och yrkesinriktad utbildning:

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Samarbete för innovation och god praxis.

b) Samarbete för innovation och utbyte av god praxis.

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Alla insatser enligt punkt 1, som finansieras via instrumentet för utvecklingssamarbete eller Europeiska utvecklingsfonden, måste vara förenliga med målen och principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete1 respektive partnerskapsavtalet mellan AVS och EU. I synnerhet när finansiering fås från instrumentet för utvecklingssamarbete ska de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som fastställts av OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd respekteras, i enlighet med artikel 2.2 i förordningen om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete.

 

____________________

 

EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Insatserna i artikel 6.1 ska omfatta antingen sektorsövergripande projekt som sammanför de olika sektorerna inom allmän utbildning och yrkesutbildning eller sektorsinriktade projekt som tar sikte på någon av de sektorer som har anknytning till de särskilda varumärkesnamnen.

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Insatsen för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte ska stödja

1. Insatsen för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte ska stödja följande verksamhet i de deltagande länderna, i enlighet med artikel 18:

Motivering

För öppenhetens skull är det viktigt att man i texten anger sektorsspecifika aktiviteter.

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) gränsöverskridande rörlighet för studenter inom högre utbildning och yrkesutbildning samt för unga människor som deltar i icke-formella aktiviteter mellan de deltagande länderna på det sätt som anges i artikel 18; denna rörlighet kan innebära studier vid en partnerinstitution, arbetslivserfarenhet utomlands eller deltagande i ungdomsaktiviteter, i första hand volontärarbete; rörlighet för studier på mastersnivå ska stödjas genom en lånegarantifacilitet för studenter enligt vad som framgår av artikel 14.3,

a) rörlighet för studenter inom högre utbildning (medräknat doktorander) antingen i form av studier vid en partnerinstitution eller lärlingsutbildning, medräknat assistentskap, eller praktik utomlands under varumärkesnamnet Erasmus; lärlingsutbildning och assistentskap kan utvidgas för personer som nyligen har tagit examen med upp till 12 månader efter avslutad examen. Rörlighet kan innefatta enskilda elevers frivilliga informationsspridningsarbete,

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) gränsöverskridande rörlighet för personal inom de deltagande länderna som avses i artikel 18. Denna rörlighet kan anta formen av undervisning eller deltagande i fortbildningsaktiviteter utomlands.

b) rörlighet för studier på mastersnivå ska stödjas genom en europeisk lånegarantifacilitet (”faciliteten”) för studenter enligt vad som framgår av artikel 14.3,

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) rörlighet för studenter inom yrkesutbildning antingen i form av studier vid en partnerinstitution eller lärlingsutbildning, medräknat assistentskap, eller praktik utomlands under varumärkesnamnet Leonardo da Vinci; lärlingsutbildning, assistentskap och praktik kan utvidgas för personer som nyligen har tagit examen med upp till 12 månader efter avslutad examen,

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) rörlighet för personal inom skolutbildning (Comenius), högre utbildning (Erasmus), yrkesutbildning (Leonardo da Vinci) och vuxenutbildning (Grundtvig); denna rörlighet kan anta formen av undervisning, medräknat assistentskap, eller deltagande i fortbildningsaktiviteter utomlands.

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatsen ska också stödja den gränsöverskridande rörligheten för studenter, unga människor och personal till och från tredjeländer i samband med högre utbildning, inklusive rörlighet som organiserats på grundval av gemensamma, dubbla eller multipla examina av god kvalitet eller gemensamma inbjudningar att lämna projektförslag, samt icke-formell inlärning.

2. Insatsen ska också stödja rörlighet för studenter och personal till och från tredjeländer i samband med högre utbildning, inklusive rörlighet som organiserats på grundval av gemensamma, dubbla eller multipla examina av god kvalitet eller gemensamma inbjudningar att lämna projektförslag under varumärkesnamnet Erasmus Mundus.

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Insatsen för samarbete för innovation och god praxis ska stödja

1. Insatsen för samarbete för innovation och god praxis ska gälla för Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och Grundtvig, antingen i ett sektorsövergripande perspektiv eller inom en given sektor, i form av

Motivering

För öppenhetens skull är det viktigt att man i texten anger sektorsspecifika aktiviteter.

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) gränsöverskridande, strategiska partnerskap mellan organisationer som deltar i aktiviteter som rör allmän utbildning, yrkesutbildning och/eller ungdomar eller inom andra relevanta sektorer som utarbetar och genomför gemensamma initiativ och främjar utbyte av erfarenheter och kunskap,

a) strategiska partnerskap mellan organisationer och/eller institutioner som deltar i aktiviteter som rör allmän och yrkesinriktad utbildning, utveckling av färdigheter och/eller andra relevanta intressenter, bland dem också det civila samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter, i syfte att utarbeta och genomföra gemensamma initiativ och främja peer learning och utbyte av erfarenheter,

Motivering

I förekommande fall bör arbetsmarknadsparterna göras delaktiga i partnerskapsåtgärder.

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

strategiska partnerskap kan innefatta gemensamma inlärningsprojekt för elever och deras lärare i form av utbyten mellan klasser och enskilda, medräknat rörlighet på lång sikt till förmån för bättre språkkunskaper, ett aktivt medborgarskap och tvärkulturell medvetenhet eller utveckling och spridning av beprövade utbildningsmetoder; strategiska partnerskap för högre utbildning kan innefatta intensiva program för att främja tvärvetenskapligt samarbete och kunskapsutbyte mellan studenter och lärare.

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 ‑ led a – stycke 3 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I detta sammanhang ska särskild uppmärksamhet ägnas insatser och projekt som främjar samarbetet mellan olika utbildningssektorer och ungdomar.

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) gränsöverskridande partnerskap mellan företag och utbildningsanstalter i form av

b) gränsöverskridande partnerskap mellan arbetslivet och institutioner för allmän och yrkesinriktad utbildning i form av

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

kunskapsallianser mellan högskolor och företag som främjar kreativitet, innovation och entreprenörskap genom att erbjuda relevanta inlärningsmöjligheter, inklusive utarbetande av nya kursplaner,

– kunskapsallianser, särskilt mellan högskolor och arbetslivet, som främjar kreativitet, innovation, erfarenhetsbaserad utbildning och entreprenörskap genom att erbjuda relevanta inlärningsmöjligheter, inklusive utarbetande av nya kursplaner och utbildningsmetoder,

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– sektoriella kunskapsallianser mellan tillhandahållare av allmän och yrkesinriktad utbildning och företag som främjar anställbarhet, skapar nya sektorspecifika kursplaner, utvecklar innovativa metoder för yrkesundervisning och yrkesutbildning och som tillämpar unionens verktyg för brett erkännande.

– sektoriella kunskapsallianser mellan tillhandahållare av allmän och yrkesinriktad utbildning och företag som främjar anställbarhet, skapar nya sektorspecifika eller sektorsövergripande kursplaner, utvecklar innovativa metoder för yrkesundervisning och yrkesutbildning, medräknat användning av informations- och kommunikationsteknik, och som tillämpar unionens verktyg för öppenhet och erkännande i praktiken, i enlighet med medlemsstaternas inrikespolitiska upplägg.

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) partnerskap mellan regionala och lokala myndigheter som svarar för någon aspekt av utbildning, i syfte att stimulera interregionalt samarbete, bland annat samarbete mellan gränsregioner.

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) IT-baserade stödplattformar, inklusive e-vänskolekontakter, som omfattar utbildningssektorer och ungdom och möjliggör lärande av kamrater, virtuell rörlighet och utbyte av bästa praxis och som ger tillträde till deltagare i grannländerna.

c) It-baserade stödplattformar, inklusive framför allt e-vänskolekontakter, som omfattar alla sektorer inom allmän och yrkesinriktad utbildning, som möjliggör peer learning, virtuell rörlighet och utbyte av bästa praxis som ett komplement till rörlighet i utbildningssyfte och som ger tillträde till deltagare i grannländerna.

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatsen ska också stödja utveckling, kapacitetsuppbyggande, regional integrering, kunskapsutbyte och moderniseringsprocesser genom partnerskap mellan högskolor i unionen och tredjeländer samt inom ungdomssektorn, särskilt för lärande av kolleger och gemensamma utbildningsprojekt som främjar regionalt samarbete, framför allt med grannländerna.

2. Insatsen ska också stödja utveckling, kapacitetsuppbyggande, regional integrering, kunskapsutbyte och moderniseringsprocesser genom partnerskap mellan högskolor i unionen och tredjeländers institutioner inom högre utbildning (Erasmus Mundus) och yrkesutbildningssektorn, särskilt för peer learning och gemensamma utbildningsprojekt som främjar regionalt samarbete, framför allt med grannländerna, och som ska bidra till fler och bättre platser för ungdomar i yrkesutbildning.

 

De insatser som finansieras via instrumentet för utvecklingssamarbete eller Europeiska utvecklingsfonden ska bidra till en hållbar utveckling i partnerländerna samt baseras på och anpassas till nationella och regionala utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Insatser till stöd till politiska reformer ska omfatta de aktiviteter som initieras på unionsnivå, nämligen

1. Stöd till politiska reformer på området för allmän och yrkesinriktad utbildning ska bland annat omfatta de aktiviteter som initieras på unionsnivå, nämligen

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) aktiviteter i samband med genomförandet av unionens politiska agenda för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom (öppna samordningsmetoden) samt Bologna- och Köpenhamnsprocesserna och den strukturerade dialogen med unga människor,

a) genomförandet av unionens politiska agenda för allmän och yrkesinriktad utbildning i samband med den öppna samordningsmetoden, samt till Bologna- och Köpenhamnsprocesserna, särskilt tematiska nätverk för experter och organisationer som syftar till att fastställa och sprida relevant god praxis och innovation i alla utbildningssektorer,

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) tillämpning av unionens verktyg för tydlighet i de deltagande länderna, framför allt Europass, den europeiska referensramen för kvalifikationer, det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (Ecvet) och stöd till EU-gemensamma nätverk,

b) tillämpning av unionens verktyg för erkännande och tydlighet i de deltagande länderna framför allt Europass, den europeiska referensramen för kvalifikationer, det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (Ecvet), den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning, det europeiska registret för kvalitetssäkring av högre utbildning och den europeiska sammanslutningen för kvalitetssäkring i den högre utbildningen – samt stöd till EU-gemensamma nätverk,

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) politisk dialog med relevanta europeiska intressenter inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom,

c) politisk dialog med relevanta europeiska intressenter inom allmän och yrkesinriktad utbildning, som möjliggörs genom särskilt och varaktigt administrativt och ekonomiskt stöd till europeiska organisationer som är aktiva på detta område,

Motivering

De flesta föreningar som är aktiva inom området för allmän utbildning och yrkesutbildning är oroade över bristen på strukturerad dialog på detta område, eftersom ett sådant samarbete skulle kunna förbättra samarbetet ytterligare. En verklig dialog med det civila samhället kräver dessutom varaktigt stöd, och de europeiska nätverken har under årens lopp visat att de tillför mervärde och kan påverka på EU-nivå.

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) särskilt och hållbart stöd genom driftsanslag till det europeiska civila samhällets föreningar som är aktiva på områdena allmän och yrkesinriktad utbildning, livslångt lärande och ungdom,

Ändringsförslag  136

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Europeiskt ungdomsforum, nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (NARIC), Eurydice-nätverket, Eurodesk-nätverken, de nationella stödcentren för e-vänskolekontakter, de nationella Europass-centren och de nationella informationskontoren i grannländerna och anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater som ännu inte deltar fullt ut i programmet.

d) nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (NARIC), Eurydice- och Euroguidance-nätverken, de nationella stödcentren för e-vänskolekontakter, de nationella Europass-centren och de nationella informationskontoren särskilt i grannskapsländerna och anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater som ännu inte deltar fullt ut i programmet.

Motivering

Ungdomsfrågor ingår i det nya kapitlet om ungdom.

Ändringsförslag  137

Förslag till förordning

Artikel 10 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Stödja aktiviteterna inom akademiska läroanstalter eller föreningar som är aktiva inom europeiska integrationsstudier och som stöder en Jean Monnet-märkning för kvalitet.

b) Stödja aktiviteterna inom akademiska läroanstalter eller föreningar som är aktiva inom europeisk integration och som stöder en Jean Monnet-märkning för kvalitet.

Motivering

Syftet är att bredda omfattningen av de europeiska integrationsverksamheter som inrättas genom denna artikel.

Ändringsförslag  138

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Stödja följande akademiska institutioner med europeisk målsättning:

c) Stödja följande institutioner med europeisk målsättning:

Ändringsförslag  139

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia) Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA), Maastricht.

Ändringsförslag  140

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iib) Europeiska rättsakademin, Trier.

Ändringsförslag  141

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iic (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iic) Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, Odense.

Ändringsförslag  142

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iid (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iid) Internationella centrumet för Europautbildning (CIFE), Nice.

Ändringsförslag  143

Förslag till förordning

Kapitel IIa – rubrik (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel IIa

 

Ungdom

Motivering

För öppenhetens, synlighetens och kontinuitetens skull är det avgörande att man i texten inför ett separat kapitel om ungdom.

Ändringsförslag  144

Förslag till förordning

Artikel 10a – rubrik (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Särskilda mål

Motivering

Ungdomssektorn behöver särskilda mål som är konkreta, effektiva och oberoende jämfört med de mål som anges för utbildningssektorerna.

Ändringsförslag  145

Förslag till förordning

Artikel 10a ‑ punkt 1 ‑ inledningen (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I linje med artiklarna 4 och 5, och särskilt med målen för de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018), ska programmet ha följande särskilda mål inom ungdomsområdet:

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Artikel 10a ‑ punkt 1 – led a (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) Främja interkulturellt lärande, ömsesidig förståelse, social integrering och solidaritet, ett aktivt medborgarskap, tolerans och europeiskt medvetande mellan unga människor, särskilt de som har färre möjligheter, både i de deltagande länderna och mellan deltagande länder och tredjeländer, genom rörlighet, interkulturell dialog och utbyten.

Ändringsförslag  147

Förslag till förordning

Artikel 10a – punkt 1 – led b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) Stärka den internationella dimensionen för aktiviteter på ungdomsområdet som ett komplement till unionens yttre åtgärder, framför allt genom samarbete mellan intressenter i unionen och i tredjeländer samt internationella organisationer.

Ändringsförslag  148

Förslag till förordning

Artikel 10a – punkt 1 – led c (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

c) Utveckla stödstrukturer för ungdomar och stärka ungdomsarbetares och ungdomsorganisationers roll även i tredjeländer genom riktat kapacitetsuppbyggande.

Ändringsförslag  149

Förslag till förordning

Artikel 10a – punkt 1 – led d (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

d) Främja utvecklingen av ungdomsarbete, i första hand genom stärkt europeiskt samarbete och bildande av nätverk mellan organisationer på ungdomsområdet och/eller andra berörda intressenter och genom yrkesutbildning för ungdomsarbetare.

Ändringsförslag  150

Förslag till förordning

Artikel 10a – punkt 1 – led e (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

e) Komplettera politiska reformer på lokal, regional och nationell nivå på ungdomsområdet och stödja utvecklingen av en kunskaps- och evidensbaserad ungdomspolitik genom spridning och utbyte av god praxis.

Ändringsförslag  151

Förslag till förordning

Artikel 10a – punkt 1 – led f (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

f) Underlätta erkännandet av resultaten av icke-formellt och informellt lärande bland ungdomar, i första hand genom bättre utnyttjande av unionens verktyg för öppenhet och erkännande.

Ändringsförslag  152

Förslag till förordning

Artikel 10b – rubrik (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10b

 

Programområden

Ändringsförslag  153

Förslag till förordning

Artikel 10b – punkt 1 – inledningen (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Programmets mål ska uppnås genom följande tre typer av insatser på ungdomsområdet:

Motivering

För att behålla den strömlinjeformade metod som möjliggör samverkanseffekter med programmet kommer kapitlet om ungdom att följa samma struktur som utbildningskapitlet, utgående från de tre centrala insatserna.

Ändringsförslag  154

Förslag till förordning

Artikel 10b – punkt 1 – led a (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte: Ungdomsrörlighet.

Ändringsförslag  155

Förslag till förordning

Artikel 10b – punkt 1 – led b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) Samarbete för innovation och god praxis: Ungdomssamarbete.

Ändringsförslag  156

Förslag till förordning

Artikel 10b – punkt 1 – led c (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

c) Stöd till politiska reformer: Ungdomarna bestämmer

Ändringsförslag  157

Förslag till förordning

Artikel 10c – rubrik (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10c

 

Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte: Ungdomars rörlighet.

Ändringsförslag  158

Förslag till förordning

Artikel 10c – punkt 1 ‑ inledningen (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1. Insatsen för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte ska på ungdomsområdet omfatta följande:

Ändringsförslag  159

Förslag till förordning

Artikel 10c – punkt 1 – led a – inledningen (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) Unga människors rörlighet inom ramen för aktiviteter som avser icke-formell och informell utbildning mellan de deltagande länderna, särskilt följande:

Motivering

Det är viktigt att precisera aktiviteterna i kapitlet om ungdom mera detaljerat.

Ändringsförslag  160

Förslag till förordning

Artikel 10c – punkt 1 – led a – led i (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i) Ungdomsutbyten, inbegripet utsändande- och värdaktiviteter samt förberedande verksamhet och uppföljningsverksamhet.

Ändringsförslag  161

Förslag till förordning

Artikel 10c – punkt 1 – led a – led ii (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii) Volontärarbete, framför allt genom Europeiska volontärtjänsten, inbegripet utsändande- och värdaktiviteter, förberedande verksamhet och uppföljningsverksamhet samt innovativa insatser som framför allt syftar till att nyttiggöra erfarenheterna av rörligheten; detta kan omfatta frivilligt deltagande i informationsutbyte mellan kolleger om rörlighetsmöjligheter.

Ändringsförslag  162

Förslag till förordning

Artikel 10c – punkt 1 – led b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) Rörlighet för personer som är aktiva inom ungdomsarbete eller ungdomsorganisationer samt för ungdomsledare; sådan rörlighet kan innebära utbildning och nätverksbyggande.

Ändringsförslag  163

Förslag till förordning

Artikel 10c – punkt 2 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Denna insats ska också stödja rörlighet till och från tredjeländer för ungdomar, för personer som är aktiva inom ungdomsarbete eller ungdomsorganisationer samt för ungdomsledare.

Ändringsförslag  164

Förslag till förordning

Artikel 10d – rubrik (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10c

 

Samarbete för innovation och god praxis: Ungdomssamarbete

Ändringsförslag  165

Förslag till förordning

Artikel 10d – punkt 1 – inledningen (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1. Insatsen för samarbete för innovation och god praxis ska på ungdomsområdet omfatta följande:

Motivering

Det är viktigt att precisera aktiviteterna i kapitlet om ungdom mera detaljerat.

Ändringsförslag  166

Förslag till förordning

Artikel 10d – punkt 1 – led a (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) Strategiska partnerskap mellan organisationer som deltar i ungdomsaktiviteter som syftar till att utveckla och genomföra gemensamma initiativ, främja peer learning och utbyte av erfarenhet och kunskap, särskilt följande:

Ändringsförslag  167

Förslag till förordning

Artikel 10d – punkt 1 – led a – led i (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i) Partnerskap till stöd för rörlighet enligt artikel 10c.

Ändringsförslag  168

Förslag till förordning

Artikel 10d – punkt 1 – led a – led ii (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii) Ungdomsinitiativ och medborgarskapsprojekt som syftar till att utveckla aktivt medborgarskap, deltagande i det demokratiska livet och entreprenörskap.

Ändringsförslag  169

Förslag till förordning

Artikel 10d – punkt 1 – led a – led iii (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iii) Projekt som syftar till att stödja ungdomsarbete genom olika former av peer learning samt införande, genomförande och främjande av kvalitetsutveckling och innovativa tillvägagångssätt, inbegripet samarbete mellan gränsregioner (”Regio-partnerskap”).

Ändringsförslag  170

Förslag till förordning

Artikel 10d – punkt 1 – led a – led iv (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iv) Sociala projekt för innovation.

Ändringsförslag  171

Förslag till förordning

Artikel 10d – punkt 1 – led b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) IT-baserade stödplattformar som möjliggör peer learning, kunskapsbaserat ungdomsarbete, virtuell rörlighet och utbyte av bästa praxis.

Ändringsförslag  172

Förslag till förordning

Artikel 10d – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Insatsen ska också stödja utveckling, kapacitetsuppbyggnad, regionalt samarbete och kunskapsutbyte genom partnerskap mellan unionen och tredjeländer, framför allt med grannskapsländerna, särskilt genom olika former av peer learning.

Motivering

I denna punkt stadgas det om internationellt samarbete även inom ramen för programmets ungdomskapitel.

Ändringsförslag  173

Förslag till förordning

Artikel 10e – rubrik (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10e

 

Stöd till politiska reformer: Ungdomarna bestämmer

Ändringsförslag  174

Förslag till förordning

Artikel 10e – punkt 1 – inledningen (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1. Stöd till politiska reformer på ungdomsområdet ska omfatta de aktiviteter som initieras på unionsnivå när det gäller följande:

Ändringsförslag  175

Förslag till förordning

Artikel 10e – punkt 1 – led a (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) Genomförande av unionens politiska dagordning på ungdomsområdet genom den öppna samordningsmetoden.

Ändringsförslag  176

Förslag till förordning

Artikel 10e – punkt 1 – led b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) Tillämpning av unionens verktyg för öppenhet och erkännande i de deltagande länderna, framför allt Youthpass.

Ändringsförslag  177

Förslag till förordning

Artikel 10e – punkt 1 – led c (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

c) Politisk dialog med relevanta europeiska intressenter och strukturerad dialog med ungdomar.

Ändringsförslag  178

Förslag till förordning

Artikel 10e – punkt 1 – led d (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

d) Utveckling av en europeisk strategi för yrkesutbildning och samarbete i syfte att främja kapacitetsuppbyggnad bland ungdomsarbetare.

Motivering

Stöd till ungdomsarbetare genom yrkesutbildning och samarbete kan fungera som en hävstång för att nå ut till ännu fler europeiska ungdomar.

Ändringsförslag  179

Förslag till förordning

Artikel 10e – punkt 1 – led e (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

e) Europeiskt ungdomsforum och europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer, unionsomfattande nätverk, särskilt resurscentrum för utveckling av ungdomsarbete och Eurodesk-nätverket.

Motivering

För kontinuiteten inom ungdomssektorn är det avgörande att man ser till att icke-statliga ungdomsorganisationer även i framtiden får driftsbidrag för sitt arbete på fältet.

Ändringsförslag  180

Förslag till förordning

Artikel 10e – punkt 2 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Insatsen ska också stödja politisk dialog med tredjeländer och internationella organisationer.

Ändringsförslag  181

Förslag till förordning

Artikel 11 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I linje med de allmänna målen ska programmet ha följande särskilda mål inom idrott:

Utöver de mål som anges i artiklarna 4 och 5 ska programmet huvudsakligen inriktas på idrott på gräsrotsnivå och ha följande särskilda mål inom idrott:

Ändringsförslag  182

Förslag till förordning

Artikel 11 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Motverka gränsöverskridande hot mot idrotten, såsom dopning, uppgjorda matcher, våld, rasism och intolerans.

a) Motverka gränsöverskridande hot mot idrottens integritet, medräknat idrott på gräsrotsnivå, såsom dopning, uppgjorda matcher och våld samt all slags intolerans och diskriminering.

Ändringsförslag  183

Förslag till förordning

Artikel 11 – led a – strecksats

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Andelen deltagare som utnyttjar resultaten från gränsöverskridande projekt för att bekämpa hoten mot idrotten.

(Indikatorerna har flyttats till en ny bilaga.)

Ändringsförslag  184

Förslag till förordning

Artikel 11 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Stödja goda styrelseformer inom idrotten och parallella karriärer för idrottsutövare.

b) Stödja goda styrelseformer inom idrotten och parallella karriärer för idrottsutövare, med hänsyn till erfarenheter och bästa praxis i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  185

Förslag till förordning

Artikel 11 – led b – strecksats

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: andelen deltagare som utnyttjar resultaten från gränsöverskridande projekt för att förbättra styrelseformer och parallella karriärer.

(Indikatorerna har flyttats till en ny bilaga.)

Ändringsförslag  186

Förslag till förordning

Artikel 11 – led b – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Främja social integrering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet genom ökad idrottsutövning.

c) Främja frivilliginsatser inom idrotten samt social integrering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet genom ökad idrottsutövning och jämlik tillgång till idrott för alla.

Ändringsförslag  187

Förslag till förordning

Artikel 11 – led b – led c – strecksats

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: andelen deltagare som utnyttjar resultaten från gränsöverskridande projekt för att stärka social integrering, lika möjligheter och deltagarfrekvens.

(Indikatorerna har flyttats till en ny bilaga.)

Ändringsförslag  188

Förslag till förordning

Artikel 11 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Öka medvetenheten om betydelsen av fysisk aktivitet på alla utbildningsnivåer.

Ändringsförslag  189

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I syfte att utvärdera programmet ska mätbara och relevanta huvudindikatorer för de särskilda målen fastställas i bilaga 1. Dessa indikatorer kan komma att ses över under programmets gång i enlighet med det förfarande som anges i artikel 27 om delegerade lagstiftningsakter.

Ändringsförslag  190

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Samarbetsmålen inom idrotten ska uppnås genom följande gränsöverskridande aktiviteter:

1. Samarbetsmålen inom idrotten ska uppnås genom följande gränsöverskridande aktiviteter, som huvudsakligen bör inriktas på idrott på gräsrotsnivå:

Ändringsförslag  191

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Stöd till gränsöverskridande samarbetsprojekt.

a) Stöd till gränsöverskridande och multinationella partnerskap för samarbete.

Ändringsförslag  192

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Stöd till icke-kommersiella europeiska idrottsevenemang som rör flera olika europeiska länder.

b) Stöd till ideella europeiska idrottsevenemang, även idrottsevenemang på gräsrotsnivå, som rör flera olika deltagande länder och bidrar till de mål som anges i artiklarna 4, 5 och 11.

Ändringsförslag  193

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Stödja anordnandet av en europeisk idrottsdag eller idrottsvecka, som främjar amatör- och proffsidrottens sociala och kulturella funktion och idrottens fördelar ur ett folkhälsoperspektiv.

Ändringsförslag  194

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Stöd till kapacitetsuppbyggnad inom idrottsorganisationer.

d) Stöd till frivilliginsatser och kapacitetsuppbyggnad inom idrottsorganisationer.

Ändringsförslag  195

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De idrottsaktiviteter som stöds ska där det är lämpligt anskaffa kompletterande finansiering genom partnerskap med tredje parter, såsom privata företag.

2. De idrottsaktiviteter som stöds får där det är lämpligt anskaffa kompletterande finansiering från tredje parter, såsom privata företag, som uppfyller öppenhetsvillkoret.

Ändringsförslag  196

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande av detta program från den 1 januari 2014 ska vara 17 299 000 000 euro.

1. Finansieringsramen för genomförande av detta program från den 1 januari 2014, som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet, ska – i den mening som avses i punkt [...] i det interinstitutionella avtalet av den .../... mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund finansiell förvaltning – vara 17 299 000 000 euro.

Motivering

Om man anger procentsatser i stället för siffror kan man behålla andelen för olika anslag i förhållande till den totala finansieringsramen oberoende av det faktiska belopp som man så småningom kommer fram till. Dessutom måste fördelningen per sektor utgöra en del av den rättsliga grunden eftersom budgetmyndigheten ska besluta hur anslagen ska fördelas. Beslutet om vilka belopp som ska tilldelas för varje sektor är dock det ansvariga utskottets behörighetsområde.

Ändringsförslag  197

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) 16 741 738 000 euro för insatser inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, enligt vad som framgår av artikel 6.1.

a) [83,4 %] för insatser inom allmän och yrkesinriktad utbildning, enligt vad som framgår av artikel 6.1. Av detta belopp ska följande preliminära minimianslag öronmärkas för de viktigaste utbildningssektorerna:

Ändringsförslag  198

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a – led i (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i) [40 %] för högre utbildning.

Ändringsförslag  199

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a – led ii (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii) [22 %] för yrkesutbildning.

Ändringsförslag  200

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a – led iii (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iii) [15 %] för skolutbildning.

Ändringsförslag  201

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a – led iv (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iv) [6 %] för vuxenutbildning.

Ändringsförslag  202

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) [8 %] för insatser inom ungdomsområdet, enligt vad som framgår av artikel 10b.

Motivering

För att ungdomssektorn ska vara oberoende är det avgörande att man ser till att det finns ett separat finansiellt anslag och en separat budgetpost för ungdom.

Ändringsförslag  203

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) [5%] för antingen finansiering av projekt som omfattar områdena allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsområdet eller för att utöka budgeten för någon av dessa sektorer samtidigt som den allmänna balansen mellan dem respekteras.

Ändringsförslag  204

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) 318 435 000 euro för Jean Monnet‑aktiviteter enligt vad som framgår av artikel 10.

b) [1,8 %] för Jean Monnet‑aktiviteter, enligt vad som framgår av artikel 10.

Ändringsförslag  205

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) 238 827 000 euro för insatser inom idrott, enligt vad som framgår av kapitel III.

c) [1,8 %], men minst 238 827 000 euro, för den idrottsverksamhet som anges i artikel 12.

Ändringsförslag  206

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessa preliminära procentsatser kan ändras av budgetmyndigheten för den andra hälften av programperioden till följd av kommissionens utvärderingsrapport.

Motivering

Om man anger procentsatser i stället för siffror kan man behålla andelen för olika anslag i förhållande till den totala finansieringsramen oberoende av det faktiska belopp som man så småningom kommer fram till. Dessutom måste fördelningen per sektor utgöra en del av den rättsliga grunden eftersom budgetmyndigheten ska besluta hur anslagen ska fördelas. Beslutet om vilka belopp som ska tilldelas för varje sektor är dock det ansvariga utskottets behörighetsområde.

Ändringsförslag  207

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förutom finansieringsramen som anges i punkt 1 och för att främja den internationella dimensionen och framför allt inom den högre utbildningen, och förutom de belopp som anges i artikel 13.1, ska ett preliminärt belopp på 1 812 100 000 euro från de olika instrumenten för yttre förbindelser (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte till eller från andra länder än de länder som anges i artikel 18.1 och till samarbete och politisk dialog med myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel.

2. Utöver den finansieringsram som anges i punkt 1, och för att främja den högre utbildningens internationella dimension, ska ett preliminärt belopp på [2 %] från de deltagande instrumenten (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte till eller från tredjeländer och till samarbete och politisk dialog med myndigheter, institutioner eller organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel, samtidigt som de deltagande instrumentens mål, principer och prioriteringar ska respekteras.

Ändringsförslag  208

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medel kommer att bli tillgängliga endast på grundval av två fleråriga anslag för de fyra första åren respektive de tre återstående åren. Denna finansiering kommer att återspeglas i den fleråriga vägledande programplaneringen i dessa instrument, i linje med fastställda behov och prioriteringar hos länderna i fråga. Dessa anslag kan ses över vid stora oförutsedda omständigheter eller betydande politiska förändringar i linje med EU:s prioriteringar inom yttre förbindelser. Samarbetet med icke medverkande länder får i förekommande fall baseras på ytterligare anslag från partnerländerna som ska tillhandahållas enligt förfaranden som man enats om tillsammans med dessa länder.

Medlen ska bli tillgängliga på grundval av två fleråriga anslag. Denna finansiering ska baseras på den fleråriga vägledande programplaneringen i dessa instrument, i linje med fastställda behov och prioriteringar hos länderna i fråga och, när det gäller instrumentet för utvecklingssamarbete, specificera den regionala fördelningen och de typer av insatser som ska finansieras. Dessa anslag kan ses över vid stora oförutsedda omständigheter eller betydande politiska förändringar i linje med EU:s prioriteringar inom yttre förbindelser, i enlighet med de förfaranden som fastställs i respektive instrument för finansiering av yttre förbindelser. Samarbetet med icke medverkande länder får i förekommande fall baseras på ytterligare anslag från partnerländerna som ska tillhandahållas enligt förfaranden som man enats om tillsammans med dessa länder.

Motivering

Programplaneringen bör ske enligt de förfaranden som fastställs i de respektive instrumenten för finansiering av yttre förbindelser, så att man garanterar den nödvändiga respekten för ländernas egenansvar och samstämmigheten mellan övergripande strategier för länderna eller regionerna. Anslagen kan fastställas enbart på dessa grunder.

Ändringsförslag  209

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I enlighet med det förväntade mervärdet för de tre typerna av insatser som anges i artikel 6.1 och med principerna för kritisk massa, koncentration, resurseffektivitet och prestationer, ska beloppet som anges i artikel 13.1 a preliminärt fördelas som följer:

3. I enlighet med det förväntade europeiska mervärdet för de tre typerna av insatser som anges i artiklarna 6.1 och 10b och med principerna för kritisk massa, koncentration, resurseffektivitet och prestationer, ska de belopp som anges i artikel 13.1 a och aa preliminärt fördelas som följer:

Ändringsförslag  210

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– [65 %] av beloppet ska avsättas för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte.

– [66 %] av beloppet ska avsättas för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte.

Ändringsförslag  211

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– [26 %] av beloppet ska avsättas för samarbete för innovation och bästa praxis.

– [25 %] av beloppet ska avsättas för samarbete för innovation och bästa praxis.

Ändringsförslag  212

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De preliminära procentsatser som anges i stycke 1 ska inte påverka budgetmyndighetens befogenheter inom ramen för det årliga budgetförfarandet och kan ändras av den lagstiftande myndigheten för den andra hälften av programperioden till följd av kommissionens utvärderingsrapport.

Motivering

Eftersom man inte kan förutse utvecklingen fram till 2020 inom samtliga tre insatser (enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte, samarbete för innovation och god praxis och stöd till politiska reformer) bör den totala tilldelningen ses över 2017.

Ändringsförslag  213

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Anslagen till programmet ska också omfatta särskilda och varaktiga administrativa bidrag till europeiska organisationer som är aktiva inom området för allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdomar.

Ändringsförslag  214

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De medel för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte som avses i artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett nationellt programkontor ska tilldelas på grundval av befolkningens storlek och levnadskostnaderna i medlemsstaten, avståndet mellan medlemsstaternas huvudstäder och prestationer. Prestationsparametern svarar för 25 % av de totala medlen enligt de kriterier som avses i punkterna 7 och 8.

6. De medel för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte som avses i artiklarna 6.1 a och 10b a och som ska förvaltas av ett nationellt programkontor ska tilldelas på grundval av befolkningens storlek och levnadskostnaderna i den utsändande och den mottagande medlemsstaten, avståndet mellan medlemsstaternas huvudstäder och prestationer. Vid tilldelning av medel ska vederbörlig hänsyn tas till de mycket långa avstånden för studerande från de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Prestationsparametern svarar för 25 % av de totala medlen enligt de kriterier som avses i punkterna 7 och 8.

 

De medel för strategiska partnerskap som avses i artiklarna 8.1 a och 10d.1 a som ska väljas och förvaltas av ett nationellt programkontor, ska tilldelas på grundval av de kriterier som ska fastställas av kommissionen i överensstämmelse med granskningsförfarandet i artikel 30.2. Dessa formler bör, så långt det är möjligt, vara neutrala i fråga om medlemsstaternas olika utbildningssystem, bör undvika omfattande minskningar av den årliga budget som medlemsstaterna tilldelas från år till år och bör minimera alltför stora obalanser vad gäller nivån på tilldelade anslag.

Ändringsförslag  215

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska tillhandahålla finansiering för att garantera lån till studenter bosatta i ett deltagande land enligt definitionen i artikel 18.1 som genomför fullständiga masterstudier i ett annat deltagande land. Lånet ska tillhandahållas genom en förvaltare med behörighet enligt ett avtal om borgensåtaganden som innehåller detaljerade bestämmelser och krav för utnyttjande av det finansiella instrumentet samt parternas respektive skyldigheter. Det finansiella instrumentet ska uppfylla bestämmelserna om finansiella instrument i budgetförordningen och i den delegerade lagstiftningsakt som ersätter genomförandebestämmelserna. I enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska intäkter och återbetalningar som uppkommer genom garanternas åtgärder tillfalla finansieringsinstrumentet. Detta finansieringsinstrument, inbegripet markandsbehov och användning, kommer att omfattas av den övervakning och utvärdering som avses i artikel 15.2.

3. Kommissionen ska tillhandahålla finansiering för att ge partiella garantier för lån till studenter som genomför fullständiga masterstudier i enlighet med artikel 14a.

Ändringsförslag  216

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Offentliga organ, liksom skolor, högskolor och organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott som har erhållit över 50 % av sina årliga intäkter från offentliga källor under de senaste två åren ska anses besitta den nödvändiga finansiella, yrkesmässiga och administrativa kapaciteten för att utföra programmets aktiviteter. De ska inte behöva bestyrka detta ytterligare.

4. Juridiska och fysiska personer kan motta bidrag enligt programmet. Offentliga organ, liksom skolor, högskolor och organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott som har erhållit över 50 % av sina årliga intäkter från offentliga källor under de senaste två åren ska anses besitta den nödvändiga finansiella, yrkesmässiga och administrativa kapaciteten för att utföra programmets aktiviteter. De ska inte behöva bestyrka detta ytterligare.

Ändringsförslag  217

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att underlätta tillgången till rörlighetsprogrammen ska de bidrag som beviljas enskilda personers rörlighet justeras enligt levnads- och försörjningskostnaderna i värdmedlemsstaten.

Ändringsförslag  218

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Volontärtidsbidrag ska erkännas som en källa till medfinansiering i alla åtgärder i programmet.

Motivering

Programmet bör säkra ett ökat stöd till icke-statliga organisationer på alla nivåer och ett starkare erkännande av volontärarbete bör garanteras genom att volontärtidsbidrag inbegrips som medfinansiering i samtliga åtgärder i det framtida programmet. I juni 2012 gav Europaparlamentet sitt starka stöd till inbegripande av volontärtidsbidrag som en medfinansieringsmetod i alla EU-finansierade program.

Ändringsförslag  219

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Metoderna för att genomföra programmets insatser ska innefatta åtgärder för att anpassa finansieringsreglerna till avståndsproblemen för de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna och att finansiera rörlighetsprojekt i ett geografiskt område som omfattar de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länder och territorier som ingår i unionen och angränsande tredjeländer.

Ändringsförslag  220

Förslag till förordning

Artikel 14a – rubrik (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14a

 

Den europeiska lånegarantifaciliteten för studenter

Motivering

Det är absolut nödvändigt att införa en ny punkt för att samla alla bestämmelser om EU:s nya lånegarantifacilitet för studenter så att bestämmelserna för det nya verktyget blir samordnade och konsekventa. Dessutom införs tydligare kriterier för det nya verktygets varaktighet och tillgänglighet för studenter.

Ändringsförslag  221

Förslag till förordning

Artikel 14a – punkt 1 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1. Den europeiska lånegarantifaciliteten för studenter (faciliteten) ska ge partiella garantier för lån till förmånliga villkor till rörliga studenter som genomför studier på mastersnivå. Detta ytterligare, innovativa verktyg för rörlighet i utbildningssyfte på mastersnivå ska komplettera, men inte ersätta, de bidragssystem för studenters rörlighet som redan finns på lokal och nationell nivå samt unionsnivå.

Ändringsförslag  222

Förslag till förordning

Artikel 14a – punkt 2 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Faciliteten ska vara öppen för alla studenter som förblir bosatta i ett deltagande land och som vill genomföra fullständiga masterstudier i ett annat deltagande land. Längden på studieperioden ska vara ett till två år.

Ändringsförslag  223

Förslag till förordning

Artikel 14a – punkt 3 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. Förvaltningen av faciliteten på EUnivå ska delegeras till en förvaltningsenhet i enlighet med förordning (EC, Euratom) nr 1605/2002 (budgetförordningen) mot bakgrund av ett avtal om borgensåtaganden som innehåller detaljerade bestämmelser och krav för utnyttjande av det finansiella instrumentet samt parternas respektive skyldigheter. Utgående från detta ska förvaltningsenheten ingå avtal med finansförmedlare från eventuella deltagande länder.

Ändringsförslag  224

Förslag till förordning

Artikel 14a – punkt 4 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4. Finansieringsinstrumentet ska uppfylla bestämmelserna om finansieringsinstrument i budgetförordningen och i den delegerade lagstiftningsakt som ersätter genomförandebestämmelserna. I enlighet med artikel 18.2 i budgetförordningen ska de inkomster och återbetalningar som garantierna ger upphov till tilldelas finansieringsfaciliteten.

Ändringsförslag  225

Förslag till förordning

Artikel 14a – punkt 5 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5. Detta finansieringsinstrument ska omfattas av den övervakning och utvärdering som avses i artikel 15.2. Kommissionens utvärdering ska behandla facilitetens effektivitet, medräknat en bedömning av systemets effekter på stödmottagarna och systemen för högre utbildning, och ska bland annat omfatta uppgifter om följande:

 

a) Antalet studenter som mottar studielån med stöd av faciliteten.

 

b) Omfattningen av lån som tagits med finansförmedlares hjälp.

 

c) Skulder och dröjsmålsräntor.

 

d) Stödmottagande studenters profil och karakteristik, däribland deras sociala och ekonomiska bakgrund, ämnesval, ursprungsland och destinationsland.

 

Utvärderingen ska beakta såväl medlemsstaternas som intressenternas synpunkter.

Ändringsförslag  226

Förslag till förordning

Artikel 14a – punkt 6 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6. Teknisk information om hur faciliteten fungerar återfinns i bilaga 2.

Ändringsförslag  227

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Fördelningen av medel till de viktigaste utbildningssektorerna för att garantera en fördelning av finansieringen som ger en betydande systemeffekt när programmet genomförs.

b) Fördelningen av medel till de viktigaste utbildningssektorerna för att garantera en fördelning av finansieringen som ger en betydande systemeffekt när programmet genomförs och förhindrar dubbelarbete.

Ändringsförslag  228

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Faktabaserade resultat som härrör från projekten.

Ändringsförslag  229

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska i sin årliga rapport om genomförandet av förordningen om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ta med en förteckning över alla insatser inom ramen för ”JA till Europa” som finansierats genom instrumentet för utvecklingssamarbete och deras överensstämmelse med de mål och principer som avses i artiklarna 2 och 3 i den förordningen.

Motivering

Genomförandet av insatser inom Erasmus Mundus brukade ske enligt förfarandena i finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. Eftersom genomförandet i framtiden kommer att följa förfarandena i förordningen Erasmus för alla, bör regelbunden rapportering garantera kommittén för instrumentet för utvecklingssamarbete och parlamentet insyn i fråga om förenligheten med förordningen om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, framför allt målen för offentligt utvecklingsbistånd i artikel 2.

Ändringsförslag  230

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Utan att detta ska påverka de krav som anges i kapitel VII och de skyldigheter för de nationella programkontoren som anges i artikel 22 ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2017 respektive den 30 juni 2019 överlämna rapporter till kommissionen om programmets genomförande och resultat.

3. Utan att detta ska påverka de krav som anges i kapitel VII och de skyldigheter för de nationella programkontoren som anges i artikel 22 ska medlemsstaterna senast den 30 september 2017 överlämna en rapport till kommissionen om programmets genomförande och resultat.

Ändringsförslag  231

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. En slutlig utvärdering av programmet ska läggas fram av kommissionen för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén senast den 30 juni 2022.

Ändringsförslag  232

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna säkerställa spridning av information, PR och uppföljning av de insatser som stöds ur programmet, samt spridning av resultaten från de tidigare programmen Livslångt lärande, Erasmus Mundus och Aktiv ungdom.

1. Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna säkerställa spridning av information, PR och uppföljning av samtliga insatser och aktiviteter som stöds ur programmet, samt spridning av resultaten från de tidigare programmen Livslångt lärande, Erasmus Mundus och Aktiv ungdom.

Ändringsförslag  233

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Bidragsmottagarna i de projekt som stöds genom insatser och aktiviteter som avses i artiklarna 6, 10 och 12 ska se till att resultat och uppnådda effekter kommuniceras och sprids korrekt.

2. Bidragsmottagarna i de projekt som stöds genom insatser och aktiviteter som avses i artiklarna 6, 10, 10b, 12, 14.3 och 14a ska se till att resultat och uppnådda effekter kommuniceras och sprids korrekt.

Ändringsförslag  234

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Det nationella programkontor som avses i artikel 22 ska bidra till att sprida programmets centraliserade insatser och aktiviteter genom att tillhandahålla information och rådgivning för relevanta målgrupper om insatserna i respektive land.

Ändringsförslag  235

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De offentliga och privata organen inom de viktigaste utbildningssektorer som omfattas av programmet ska använda varumärkesnamnet Erasmus” i samband med kommunikations- och spridningsaktiviteter som avser information i samband med programmet. Varumärkets namn ska knytas till de viktigaste utbildningssektorerna som följer:

4. De offentliga och privata organen inom de viktigaste utbildningssektorer som omfattas av programmet ska använda varumärkesnamnet JA till Europa” vid kommunikation och spridning av information i samband med programmet. För programmets olika sektorer ska följande varumärkesnamn användas:

Ändringsförslag  236

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– ”Comenius” ska knytas till skolutbildning.

Motivering

För att texten ska vara konsekvent har utbildningssektorerna samma ordningsföljd som i artiklarna 7 och 8.

Ändringsförslag  237

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Erasmus högre utbildning” ska knytas till alla typer av högre utbildning i Europa och internationellt.

”Erasmus” ska knytas till alla typer av högre utbildning i de deltagande länderna.

Ändringsförslag  238

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– ”Erasmus Mundus” ska knytas till alla typer av högre utbildning mellan de deltagande länderna och tredjeländerna.

Ändringsförslag  239

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Erasmus yrkesutbildning” ska knytas till yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Leonardo da Vinci” ska knytas till yrkesutbildning.

Ändringsförslag  240

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– ”Erasmus skolor” ska knytas till skolutbildning.

utgår

Ändringsförslag  241

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– ”Grundtvig” ska knytas till vuxenutbildning.

Motivering

Det är viktigt att man behåller ett separat, sektorsövergripande varumärke för vuxenutbildning.

Ändringsförslag  242

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Erasmus ungdomsdeltagande” ska knytas till icke-formellt lärande för ungdomar.

Aktiv ungdom” ska knytas till icke-formellt och informellt lärande på ungdomsområdet.

Ändringsförslag  243

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– ”Idrott” ska knytas till aktiviteter på idrottsområdet.

Ändringsförslag  244

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Programmet ska vara öppet för alla organ, offentliga och privata, som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott på gräsrotsnivå.

1. Programmet ska vara öppet för alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom eller idrott på gräsrotsnivå. De aktiviteter som anges i artikel 10c1a och 10d1a ska även vara öppna för deltagande av grupper av ungdomar som är aktiva inom ungdomsarbete, men inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation.

Ändringsförslag  245

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När programmet genomförs ska kommissionen och medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt att underlätta deltagandet av personer med särskilda svårigheter på grund av kön eller pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, geografiska, ekonomiska och kulturella skäl.

2. När programmet genomförs ska kommissionen och medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt att främja social integrering och underlätta deltagandet av personer med särskilda behov eller färre möjligheter samt de sammanslutningar som företräder sådana personer. Kommissionen och medlemsstaterna ska i detta syfte prioritera användning av IKT och ny teknik för att underlätta för personer som befinner sig i sådana situationer att få tillgång till allmän och yrkesinriktad utbildning samt idrott.

Ändringsförslag  246

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Tillgänglighet till och insyn i administrativa och finansiella förfaranden ska utgöra vägledande principer för att öka programmets kvalitet och förbättra resultaten.

Motivering

Förutom att det behövs en sammanjämkning mellan de politiska prioriteringarna och programmen måste hindren för deltagande fås bort.

Ändringsförslag  247

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna.

a) Medlemsstaterna och deras utomeuropeiska länder och territorier som anges i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna får lov att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande program. Det bör därför preciseras i texten att de utomeuropeiska länderna och territorierna får delta i Erasmus för alla.

Ändringsförslag  248

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) De länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken och som har ingått avtal med unionen enligt vilka de kan delta i unionens program, med förbehåll för att det ingås ett bilateralt avtal med unionen om villkoren för deltagandet i detta program.

Motivering

Denna bestämmelse gör det möjligt för grannskapsländerna att bli deltagande länder, med alla relaterade rättigheter och uppgifter.

Ändringsförslag  249

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Programmet ska stödja samarbete med partner från tredjeländer, i första hand partner från grannländerna, i de insatser och aktiviteter som avses i artiklarna 6 och 10.

3. Programmet ska stödja samarbete med partner från tredjeländer, i första hand partner från grannländerna, i de insatser och aktiviteter som avses i artiklarna 6, 10 och 10b.

Ändringsförslag  250

Förslag till förordning

Artikel 19 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) relevant unionspolitik, framför allt sådan som gäller kultur och media, sysselsättning, hälsa, forskning och innovation, företagande och rättvisa samt konsument-, utvecklings- och sammanhållningspolitik,

a) relevant unionspolitik, framför allt sådan som gäller kultur och media, sysselsättning, hälsa, forskning och innovation, industripolitik, företagande, rättvisa, konsumentpolitik, sammanhållningspolitik och utvecklingspolitik samt unionens territoriella samarbetsprogram och makroregionala strategier,

Motivering

Det är viktigt att finna samverkanseffekter med unionens makroregionala strategier inom områdena allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott.

Ändringsförslag  251

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) unionens övriga relevanta finansieringskällor inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, framför allt Europeiska socialfonden och övriga finansiella instrument som avser sysselsättning och social integrering, Europeiska regionala utvecklingsfonden, forsknings- och innovationsprogrammen samt de finansiella instrument som avser rättvisa och medborgarskap, hälsa, yttre samarbetsprogram och föranslutningsinstrument.

b) unionens övriga relevanta finansieringskällor inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott, framför allt Europeiska socialfonden och övriga finansiella instrument som avser sysselsättning och social integrering, Europeiska regionala utvecklingsfonden, forsknings- och innovationsprogrammen samt de finansiella instrument som avser rättvisa och medborgarskap, hälsa, yttre samarbetsprogram och föranslutningsinstrument.

Ändringsförslag  252

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Alla insatser ska syfta till att främja samverkanseffekter med andra EUprogram, i första hand med Horisont 2020-programmet, Kreativa Europa och Europeiska socialfonden för att uppnå målen i Europa 2020-strategin på ett konsekvent och samordnat sätt.

Ändringsförslag  253

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Vid tillämpningen av denna förordning ska termen ”nationell myndighet” avse en eller flera nationella myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  254

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avlägsna juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt, inklusive hanteringar av viseringar.

2. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avlägsna juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt, i förekommande fall även åtgärder för förenkling av administrativa frågor som försvårar erhållandet av viseringar.

Ändringsförslag  255

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inom tre månader efter denna förordnings ikraftträdande ska den nationella myndigheten utse ett samordningsorgan (nedan kallat det nationella programkontoret). Den nationella myndigheten ska tillhandahålla kommissionen en förhandsbedömning av kravuppfyllelse som visar att det nationella programkontoret uppfyller bestämmelserna i artikel 55.1 b vi och artiklarna 57.1, 57.2 och 57.3 i förordning nr XX/2012 och artikel X i den delegerade förordningen nr XX/2012 samt unionens krav för interna kontrollstandarder för nationella programkontor och reglerna för hur de ska förvalta programmens medel till bidragsstöd.

3. Inom tre månader efter denna förordnings ikraftträdande ska den nationella myndigheten utse ett nationellt programkontor eller nationella programkontor. Om det finns mer än ett nationellt programkontor ska medlemsstaterna inrätta en lämplig mekanism för samordnad förvaltning av programmets genomförande på nationell nivå, särskilt i syfte att garantera ett konsekvent och kostnadseffektivt genomförande av programmet och fungerande kontakt med kommissionen i detta hänseende samt underlätta eventuell överföring av medel mellan kontor och på det sättet möjliggöra flexibilitet och bättre utnyttjande av de medel som tilldelas medlemsstater. Varje medlemsstat ska besluta hur den ska organisera förhållandet mellan den nationella myndigheten och det nationella programkontoret, inbegripet uppgifter såsom att fastställa det nationella programkontorets årliga arbetsprogram.

 

Den nationella myndigheten ska tillhandahålla kommissionen en förhandsbedömning av kravuppfyllelse som visar att det nationella programkontoret uppfyller bestämmelserna i artikel 55.1 b vi och artiklarna 57.1, 57.2 och 57.3 i förordning nr XX/2012 och artikel X i den delegerade förordningen nr XX/2012 samt unionens krav för interna kontrollstandarder för nationella programkontor och reglerna för hur de ska förvalta programmens medel till bidragsstöd.

Ändringsförslag  256

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Om kommissionen på grundval av sin utvärdering av förhandsbedömningen inte godtar det nationella programkontor som utsetts ska den nationella myndigheten se till att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas så att det organ som utsetts till nationellt programkontor uppfyller de minimikrav som anges av kommissionen eller utse ett annat organ till nationellt programkontor.

8. Om kommissionen på grundval av sin utvärdering av förhandsbedömningen inte godtar det nationella programkontor som utsetts ska den nationella myndigheten se till att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas så att det nationella programkontoret uppfyller de minimikrav som anges av kommissionen eller utse ett annat organ till nationellt programkontor.

Ändringsförslag  257

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Vid tillämpningen av denna förordning ska termen ”nationellt programkontor” avse ett eller flera nationella programkontor i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  258

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) förfoga över tillräcklig ledningskapacitet, personal och infrastruktur för att kunna uppfylla sina åligganden tillfredsställande samt garantera en effektiv förvaltning av programmet och en sund finansiell förvaltning av unionens medel,

b) förfoga över tillräcklig ledningskapacitet, personal och infrastruktur för att kunna uppfylla sina åligganden avseende programmet, förvaltningen, stöd till innovation och praxis och samarbete mellan nationella programkontor tillfredsställande samt garantera en effektiv förvaltning av programmet och en sund finansiell förvaltning av unionens medel samt en stödjande strategi för programmets genomförande,

Ändringsförslag  259

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Med avvikelse från punkt 2 får de urvals- och tilldelningsbeslut för strategiska partnerskap som avses i punkt 2 b centraliseras, om detta beslutas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.2, och endast i specifika fall där det finns tydliga skäl för en sådan centralisering.

Ändringsförslag  260

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Det nationella programkontoret skall göra det möjligt för lokala och regionala myndigheter och intressenter att ta del i utformningen av genomförandet och övervakningen av projekten.

Ändringsförslag  261

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det nationella programkontoret ska bevilja bidragsstöd till bidragsmottagare antingen genom ett bidragsavtal eller ett bidragsbeslut i enlighet med det som kommissionen bestämmer för den aktuella programinsatsen.

4. Det nationella programkontoret ska bevilja bidragsstöd till bidragsmottagare antingen genom ett bidragsavtal eller ett bidragsbeslut i enlighet med det som kommissionen bestämmer för den aktuella programinsatsen. De nationella programkontoren och huvudprogramkontoret ska tillämpa enhetliga regler när det gäller prioriteringar, tidsfrister, förfaranden och utvärdering av fördelningen av dessa bidrag. Kommissionen har ansvaret för att övervaka att dessa bestämmelser följs.

Motivering

Programförfarandena måste bli lättare att tillämpa. En förenkling av de administrativa förfarandena innebär även att de måste göras enhetliga. För att skapa lika villkor ska ansökningar om projektbidrag lämnas in enligt samma regler, vilken medlemsstat sökanden eller sökandens EU-företrädare än kommer från.

Ändringsförslag  262

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska när den godkänner förhandsbedömningen av det nationella programkontor som utsetts för programmet formalisera de rättsliga skyldigheterna med avseende på finansiella avtal i samband med de tidigare programmen Livslångt lärande och Aktiv ungdom (2007–2013) som fortfarande gäller när programmet startar.

2. Kommissionen ska när den godkänner förhandsbedömningen av det nationella programkontor som utsetts för programmet formalisera de rättsliga skyldigheterna, och offentliggöra dem på sin webbplats, med avseende på finansiella avtal i samband med de tidigare programmen Livslångt lärande och Aktiv ungdom (2007–2013) som fortfarande gäller när programmet startar.

Motivering

För att göra det möjligt att utbyta god praxis samt främja insynen i genomförandet av programmet ”Erasmus för alla”, måste informationen i denna punkt publiceras på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag  263

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Kommissionen ska organisera regelbundna möten med nätverket av nationella programkontor för att säkerställa ett konsekvent genomförande av programmet i samtliga deltagande länder.

9. Kommissionen ska organisera regelbundna möten med nätverket av nationella programkontor för att säkerställa ett konsekvent genomförande av programmet i samtliga deltagande länder, med särskild inriktning på en maximalt effektiv digitalisering av plattformarna för att underlätta inlämnings-, utvärderings- och förvaltningsförfarandena och minska den administrativa bördan.

Ändringsförslag  264

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra, och regelbundet uppdatera, all information om de nationella programkontor som har utsetts av medlemsstaterna, om innehållet i avtalet mellan kommissionen och varje utsett nationellt programkontor samt om de medel som varje år ställs till programkontorens förfogande för att genomföra programmets aktiviteter i form av bidrag och för att finansiera arbetsuppgifterna för programkontor som förvaltar programmet.

Motivering

För att främja insyn och utbyte av god praxis ska kommissionen på sin webbplats publicera all information som avses i denna punkt och regelbundet uppdatera denna.

Ändringsförslag  265

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) inte befinna sig i en intressekonflikt vad gäller den juridiska enhet som det nationella programkontoret ingår i. Det ska framför allt vara funktionsmässigt oberoende med avseende på den juridiska person som det nationella programkontoret ingår i och får inte utföra några andra kontroller eller revisioner avseende den juridiska personen eller för dess räkning.

c) inte befinna sig i en intressekonflikt vad gäller den juridiska enhet som det nationella programkontoret ingår i. Det ska framför allt vara funktionsmässigt oberoende med avseende på den juridiska person som det nationella programkontoret ingår i.

Ändringsförslag  266

Förslag till förordning

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ha rätt att anta delegerade lagstiftningsakter i enlighet med artikel 28 om ändring av artiklarna 13.7 och 22.2 avseende prestationskriterier respektive bestämmelserna om de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren.

Kommissionen ska ha rätt att anta delegerade lagstiftningsakter i enlighet med artikel 28 om ändring av artiklarna 13.7 och 22.2 avseende prestationskriterier respektive bestämmelserna om de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren, artiklarna 5.1 och 11.1 om mätbara och relevanta indikatorer avseende särskilda mål och artikel 29.1 om vissa aspekter av arbetsprogrammet.

Ändringsförslag  267

Förslag till förordning

Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförande av programmet

Arbetsprogrammet

Ändringsförslag  268

Förslag till förordning

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att genomföra programmet ska kommissionen anta årliga arbetsprogram genom genomföranderättsakter i enlighet med det granskningsförfarande som anges i artikel 30.2. De årliga arbetsprogrammen ska innehålla de mål som ska uppnås, förväntade resultat, genomförandemetod och totala belopp. De ska också innehålla en beskrivning av de insatser som ska finansieras, en uppgift om det belopp som ska anslås till varje insats, samt fördelningen av medel mellan medlemsstaterna för de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren och en vägledande tidsplan för genomförandet. De ska innehålla prioriteringar, huvudsakliga utvärderingskriterier och maximalt andel samfinansiering för bidragen.

1. För att ytterligare klargöra programmets inriktning med beaktande av pågående utveckling inom områdena allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28, där det fastställs prioriteringar på grundval av de särskilda mål som anges i artiklarna 5, 5b, 10a och 11 samt urvalskriterier, utvärderingskriterier och maximal andel samfinansiering.

Ändringsförslag  269

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1a – stycke 1 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I enlighet med budgetförordningen (EU) nr xxx/2012 ska kommissionen genom genomförandeakter anta ett arbetsprogram med angivande av förväntade resultat, metod för genomförande och sammanlagt belopp. Arbetsprogrammet ska också innehålla en beskrivning av de insatser som ska finansieras, en uppgift om det belopp som ska anslås till varje insats, samt fördelningen av medel mellan medlemsstaterna för de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren och en vägledande tidsplan för genomförandet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.2.

Ändringsförslag  270

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1a – stycke 2 (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att garantera öppenhet ska arbetsprogrammet även innehålla en hänvisning till de särskilda mål som anges i artiklarna 5a, 5b, 10a och 11, samt prioriteringar, huvudsakliga utvärderingskriterier och maximal andel samfinansiering för bidragen, i enlighet med de delegerade akter som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  271

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommittén ska sammanträda i särskilda konstellationer för att behandla sektorsövergripande frågor. Arbetsmarknadens parter och de europeiska intressenternas representativa plattformar ska inbjudas att delta i kommitténs möten som rådgivande organ.

Ändringsförslag  272

Förslag till förordning

Bilaga 1 (ny)

Särskilda mål

Indikatorer

a) Förbättra nyckelkompetenser och färdigheter, däribland ”mjuka färdigheter”, framför allt deras relevans för arbetsmarknaden och samhället, stärka den personliga utvecklingen och främja social sammanhållning och inkludering av utsatta befolkningsgrupper som riskerar att missgynnas i utbildningssammanhang, samt unga människors deltagande i Europas demokratiska liv, framför allt genom bättre möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för unga människor, studerande, personal och ungdomsarbetare, och genom att stärka samarbetet mellan utbildningssektorn, ungdomsområdet och arbetslivet. Här bör kommissionen och medlemsstaterna se till att också unga människor med socialt missgynnad bakgrund kan dra nytta av programmet.

– Andelen deltagare som har förstärkt sina centrala kompetenser och/eller färdigheter som är relevanta för anställbarheten.

 

– Andelen unga deltagare som säger sig vara mer motiverade att delta i socialt och politiskt liv.

b) Främja kvalitetsförbättringar, innovationskvalitet, social integration och tillgång till samhällsservice till alla, liksom också internationalisering inom såväl institutionerna för allmän och yrkesinriktad utbildning som inom ungdomsarbete, i första hand genom förstärkt gränsöverskridande samarbete mellan leverantörer av utbildning eller ungdomsorganisationer och andra intressenter.

Andelen organisationer som har deltagit i programmet och som har utvecklat/infört innovativa metoder

c) Främja utvecklingen av ett europeiskt område för livslångt lärande, stimulera till politiska reformer på lokal, regional och nationell nivå, stödja modernisering av utbildningssystem inklusive icke-formell utbildning och stödja det europeiska samarbetet på ungdomsområdet, i första hand genom ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande av verktyg för erkännande och tydlighet och spridning av god praxis, bland annat åtgärder för att lätta administrativa bördor.

– Antalet medlemsstater som utnyttjar resultaten i den öppna samordningsmetoden i utvecklingen av sin nationella politik.

d) Stärka den internationella dimensionen för allmän och yrkesinriktad utbildning, i första hand genom samarbete mellan institutioner i EU och tredjeländer inom yrkesutbildning och högre utbildning, genom att göra unionens högskolor och forskningsinstitutioner mer attraktiva, som ett komplement till Marie Skłodowska-Curie-programmet.

– Antalet högskolor utanför EU som deltar i insatser för rörlighet och samarbete.

e) Stödja unionens yttre verksamhet, inbegripet biståndsmålen, genom att främja rörlighet och samarbete mellan högskolorna i EU och tredjeländer och genom riktat kapacitetsuppbyggande i tredjeländer där detta är relevant, i enlighet med de mål som specificeras i de instrument för yttre förbindelser från vilka finansieringen för insatserna tas.

 

f) Förbättra språkundervisning och språkinlärning samt främja interkulturell medvetenhet och den breda språkliga mångfalden i unionen.

– Andelen deltagare som har förbättrat sina språkkunskaper.

g)Främja kvalitet inom undervisning och forskning som avser europeisk integration genom Jean Monnet-aktiviteter i hela världen enligt vad som anges i artikel 10.

– Antalet studenter som får utbildning genom Jean Monnet-aktiviteter.

h) Öka tillgången till idrott på gräsrotsnivå genom att stödja ideella organisationer som arrangerar idrottsaktiviteter och sådana som anordnar icke-kommersiella idrottsevenemang.

– Antalet idrottsorganisationer som har ökade deltagarnivåer inom ramen för programmet.

i) Främja samarbete mellan olika sektorer som medverkar inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott.

 

j) Motverka gränsöverskridande hot mot idrottens integritet, medräknat idrott på gräsrotsnivå, såsom dopning, uppgjorda matcher och våld samt all slags intolerans och diskriminering.

– Andelen deltagare som utnyttjar resultaten från gränsöverskridande projekt för att bekämpa hoten mot idrotten.

k) Stödja goda styrelseformer inom idrotten och parallella karriärer för idrottsutövare, med hänsyn till erfarenheter och bästa praxis i medlemsstaterna.

– Andelen deltagare som utnyttjar resultaten från gränsöverskridande projekt för att förbättra styrelseformer och parallella karriärer.

l) Främja frivilliginsatser inom idrotten samt social integrering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet genom ökad idrottsutövning och jämlik tillgång till idrott för alla.

– Andelen deltagare som utnyttjar resultaten av gränsöverskridande projekt för att stärka social integrering, lika möjligheter och deltagarfrekvens.

m) Öka medvetenheten om betydelsen av fysisk aktivitet på alla utbildningsnivåer.

 

Motivering

För att texten ska vara konsekvent i sig integrerar denna bilaga samtliga indikatorer för utvärdering av varje särskilt mål som anges i artiklarna 5 och 11.

Ändringsförslag 273

Förslag till förordning

Bilaga 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga 2

 

Tekniska uppgifter om den europeiska lånegarantifaciliteten för studenter

 

1. Lånens nivå

 

Faciliteten ska ge partiella garantier för lån till förmånliga villkor till rörliga studenter som genomför studier på mastersnivå. Garantin ska omfatta nya stödberättigade studielån på högst 12 000 euro för ett mastersprogram på ett år och högst 18 000 euro för ett mastersprogram på två år. Återbetalningar ska göras direkt till samma finansförmedlare.

 

2. Val av finansförmedlare

 

Efter en uppmaning till intresseanmälan ska finansförmedlarna väljas ut i enlighet med bästa marknadspraxis och med hänsyn till effekterna på följande:

 

– Volymen av den skuldfinansiering som görs tillgänglig för rörliga studenter som genomför studier på mastersnivå.

 

– De mest gynnsamma villkor som erbjuds studenter, beroende på förenligheten med miniminormerna för lån enligt nedanstående nyckelvariabler.

 

Finansförmedlarna ska åta sig att tillhandahålla lån till studenter som är bosatta i ett deltagande land och som genomför fullständiga masterstudier i ett annat deltagande land. Studenter ska ansöka om lån som partiellt garanteras av faciliteten via en deltagande finansförmedlare.

 

3. Skydd för låntagare

 

Följande skyddsåtgärder utgör minimivillkor som måste uppfyllas av finansförmedlare som vill tillhandahålla genom faciliteten garanterade studielån:

 

Finansförmedlare får erbjuda förmånligare villkor, t.ex. längre perioder med amorteringsfrihet, för att beakta situationen för personer som inleder doktorandstudier. Beviljandet av förmånligare villkor ska beaktas vid valet av finansförmedlare.

 

Följande minimivillkor ska tillämpas:

 

a) Finansförmedlaren får inte kräva säkerhet i panter eller garantier från föräldrar för ett lån.

 

b) Lån ska beviljas enligt icke-diskriminerande lånepraxis.

 

c) Som en del av ansökningen om lån och bedömningsförfarandet ska finansförmedlaren ta hänsyn till studentens risk för överskuldsättning, utgående från upplupna skuldnivåer och med beaktande av eventuella domar till följd av osäkra fordringar.

 

d) Återbetalningarna ska baseras på en hybridmodell som kombinerar s.k. hypotekslånsbaserade standardiserade betalningar med social trygghet, särskilt följande:

 

i) En räntesats som är lägre än marknadsräntorna och en inledande period med amorteringsfrihet efter avslutade studier innan återbetalningarna börjar. Den kortaste amorteringsfria perioden för låntagaren ska vara 12 månader. Om den nationella lagstiftningen inte tillåter amorteringsfria perioder i samband med konsumentlån får finansförmedlaren inte kräva mer än en nominell återbetalning under denna tolvmånadersperiod.

 

ii)Betalningsuppehåll på minst 12 månader under lånets löptid; studenten kan utnyttja uppehållet vid ömmande omständigheter, t.ex. till följd av arbetslöshet, sjukdom eller moderskap.

 

iii) En möjlighet till ränteuppskov under studieperioden.

 

iv) Försäkring mot dödsfall och funktionshinder.

 

v) Inga påföljder för förtidsbetalning.

  • [1]  EUT C 181, 21.6.2012, s. 154.
  • [2]  EUT C 225, 27.7.2012, s. 200.

MOTIVERING

Inledning

I november 2011 lade kommissionen fram sitt förslag till förordning om ett nytt flerårigt program på områdena utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott. Programmet kommer att ha en löptid på sju år, 2014–2020.

Det föreslagna programmet slår samman alla nuvarande program och insatser på utbildningsområdet: högre utbildning (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus och bilaterala program mellan EU och tredjeländer), skolutbildning (Comenius), yrkesutbildning (Leonardo da Vinci), vuxenutbildning (Grundtvig) och ungdom (Aktiv ungdom). Det omfattar även bestämmelser om Jean Monnet-insatser och ett separat kapitel för idrott.

En annan stor ändring är det föreslagna programmets uppbyggnad. Kommissionen har inriktat sig på harmonisering och flexibilitet; insatserna och de administrativa bestämmelserna har strömlinjeformats och förenklats.

Det föreslagna programmet baseras på tre typer av centrala insatser, nämligen följande:

Centrala insatser

Inriktning på aktiviteterna

Central insats 1:

Den enskildes rörlighet i utbildningssyfte

Personal, högre utbildning, yrkesutbildning, studenter, gemensamma mastersexamina, Erasmus Master (lånegarantifacilitet för studenter), ungdom

Central insats 2:

Samarbete för innovation och god praxis

Strategiska partnerskap, kunskapsallianser, sektoriella allianser och IT-plattformar

Central insats 3:

Stöd till politiska reformer

Stöd till förvaltningen av Europa 2020 och den öppna samordningsmetoden

Föredragandens förslag

Föredraganden välkomnar kommissionens avsikt att minska splittringen och överlappningarna i de nuvarande programmen. I det förenklade förslaget är det dock svårt att fastställa konkreta aktiviteter på utbildningsområdet och ungdomsområdet. Särskilt ungdomssektorn är knappt märkbar i förslaget.

Föredraganden skulle i synnerhet vilja fästa uppmärksamhet vid följande frågor:

1. Programmets namn och sektorsspecifika varumärken

Kommissionen föreslår att det nya programmet ska heta ”Erasmus för alla” och förlitar sig på det faktum att Erasmus är väl känt av allmänheten överallt. Erasmus förknippas dock kraftigt med enskilda högskolestudenters rörlighet. Akronymen Erasmus står faktiskt för EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students, Europeiska gemenskapens program i syfte att främja ökat utbyte av studenter högskolor emellan.

Om man bortser från högre utbildning beaktar Erasmus inte de övriga sektorer som det framtida programmet omfattar, nämligen skolutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning, ungdom och idrott. Därför föreslår föredraganden att programmet ska behålla sitt nuvarande, välkända namn programmet för livslångt lärande.

Föredraganden är övertygad om att de enskilda utbildningsområdenas identitet bör bevaras och stärkas. Därför är det mycket viktigt att man fortsättningsvis använder de nuvarande varumärkena Comenius (skolutbildning), Erasmus (högre utbildning), Leonardo da Vinci (yrkesutbildning), Grundtvig (vuxenutbildning) och Aktiv ungdom (ungdomar). Detta kan genomföras samtidigt som man bevarar den mer strömlinjeformade struktur som kommissionen föreslår.

2. Uppbyggnad

Föredraganden välkomnar kommissionens strömlinjeformade uppbyggnad. Det behövs dock separata kapitel för att programmets tre huvudområden tydligt ska kunna fastställas, nämligen 1) utbildning, 2) ungdom och 3) idrott.

Både utbildningskapitlet och ungdomskapitlet bör behålla den uppbyggnad som anges i förslaget, med tre insatsområden: 1) enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte, 2) samarbete för innovation och god praxis samt 3) stöd till politiska reformer. I samband med insatserna 1) och 2) finns det dock ett trängande behov av att klargöra målen och aktiviteterna inom de olika utbildningssektorerna, liksom inom ungdomsområdet.

3. Allmän och yrkesinriktad utbildning

På grund av förslagets allmänt hållna och abstrakta karaktär erbjuder det inte tillräckligt med specifik information om de aktiviteter som det kommer att omfatta inom de olika utbildningssektorerna. Den som läser den framtida rättsakten måste dock kunna slå fast vilka aktiviteter som är bidragsberättigade. För att de konkreta insatserna och sektorerna ska vara mer synliga anser föredraganden att man måste skissera huvudmål och centrala insatser inom varje utbildningssektor.

Vidare är förslaget kraftigt inriktat på högre utbildning medan de övriga utbildningssektorerna är mycket mindre synliga. Föredraganden betonar att det är viktigt att finna rätt balans mellan alla utbildningssektorer i texten.

För aktiviteterna inom högre utbildning, särskilt rörlighet för studenter, krävs det mer flexibilitet för att aktiviteterna i anslutning till rörlighet ska kunna anpassas till Bolognareformerna och de nya examensstrukturer som inrättats i hela Europa, dvs. kandidat-, magister- och doktorsexamen.

Det är också nödvändigt att inrätta möjligheter att kombinera deltidsstudier med deltidspraktik under en Erasmusvistelse utomlands. Dessutom bör perioder av rörlighet inom ramen för Erasmus inte begränsas till ett akademiskt år och ett universitet. I stället borde det vara möjligt att studera vid åtminstone två universitet under olika akademiska år.

Föredraganden anser också att det är kortsiktigt att begränsa den internationella dimensionen på utbildningsområdet enbart till högre utbildning. Med tanke på att programplaneringsperioden är så lång som sju år skulle det vara nyttigt att medge en viss flexibilitet om det skulle krävas bredare internationellt samarbete på utbildningsområdet för att stödja utvecklingen inom denna sektor i tredjeländer, särskilt i grannskapsländerna.

4. Ungdom

Det finns inte något separat kapitel eller ens en artikel om ungdomsområdet i förslaget. Det är viktigt att säkerställa att aktiviteterna inom ”Aktiv ungdom” fortsätter och att de får lämplig finansiering. För öppenhetens och oberoendets skull är det således avgörande att det finns både ett separat kapitel och en separat budgetpost för ungdom. Dessutom måste man se till att europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer även i framtiden får lämplig finansiering.

I förslaget betonas framför allt uppnående av nyckelkompetenser och färdigheter som faktiskt är avgörande för unga människors anställbarhet. Om EU dock vill bli en smart och hållbar ekonomi för alla bör unionen också fokusera på ungdomars personliga utveckling, sociala integrering och aktiva medverkan i samhällslivet.

5. Idrott

Enligt kommissionen kommer mottagarna av bidrag från programmet att vara offentliga organ eller organisationer inom det civila samhället vilka är aktiva inom idrott på gräsrotsnivå. Därför vill föredraganden uttryckligen föreslå att man lägger till begreppet ”idrott på gräsrotsnivå” både i definitionerna och i de relevanta artiklarna i förslaget. Förslaget borde också inriktas i högre grad på frivilligverksamhet inom idrotten.

6. Jean Monnet-aktiviteter

Inom det nuvarande programmet för livslångt lärande är det sammanlagt sex institut som mottar driftsanslag inom ramen för Jean Monnet-aktiviteter. I förslaget stadgas det däremot om driftsanslag endast för Europeiska högskolan (Brygge och Natolin) och Europeiska universitetsinstitutet (Florens). Europeiska institutet för offentlig administration i Maastricht, Europeiska rättsakademin i Trier, Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd i Middelfart och Internationella centrumet för Europautbildning i Nice är inte längre inkluderade. Det är viktigt att man behåller driftsanslagen för samtliga förtecknade institut, och föredraganden föreslår därför att de ska integreras i rättsakten.

7. Lägsta tilldelning av medel per sektor

I förslaget anges minimianslagen för varje politikområde endast i den (icke-bindande) motiveringen. Det är viktigt att införa dessa anslag i rättsakten för att göra dem juridiskt bindande.

I programmet för livslångt lärande uppgår de lägsta anslagen till 82 procent. I förslaget är den sammanlagda andelen dock endast 56 procent, vilket innebär att det finns en flexibilitetsandel på 44 procent. Föredraganden insisterar på att det bör fastställas en större andel i förordningen för att säkra tillförlitlig finansiering för de olika sektorerna.

8. Nationella myndigheter och nationella programkontor

Förslaget utgår från tanken om en enda nationell myndighet och ett enda nationellt programkontor per medlemsstat. Enligt föredragandens mening omfattas denna fråga av subsidiaritetsprincipen: varje medlemsstat har olika administrativa strukturer och måste ha rätt att besluta om det lämpliga antalet nationella myndigheter och programkontor.

9. Programkommittén

För att bevara förslagets strömlinjeformade struktur planerar kommissionen endast en programkommitté. Föredraganden vill påpeka att det nya programmet inte endast omfattar olika utbildningssektorer, utan också ungdom och idrott. Vidare inbegriper det internationellt samarbete inom högre utbildning. På grund av denna heterogenitet föreslår föredraganden att programkommittén ska sammanträda i olika konstellationer allt efter det tema som behandlas vid varje enskilt möte. Arbetsmarknadens parter bör även delta i kommitténs arbete alltid då den diskuterar frågor som ligger i deras intresse.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (9.10.2012)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”ERASMUS FÖR ALLA” Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott
(COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

Föredragande: Iva Zanicchi

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen föreslår att den internationella dimensionen av samarbete inom högre utbildning (medräknat största delen av de insatser som för närvarande omfattas av Europaparlamentets och rådets beslut om Erasmus Mundus från 2008[1]) ska integreras helt och fullt i den nya förordningen Erasmus för alla: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Finansieringen för insatser inom området högre utbildning i tredjeländer kommer att tas från de olika instrumenten för yttre förbindelser, däribland det framtida instrumentet för utvecklingssamarbete samt Europeiska utvecklingsfonden, och baseras på två fleråriga anslag. Genomförandet kommer att ske enligt de förfaranden som fastställs i förordningen Erasmus för alla. Med detta förslag strävar kommissionen efter att avskaffa splittringen och främja förutsebarheten för de universitet och institutioner som deltar i programmen.

Föredraganden ansluter sig till förslagets generella syfte men finner det samtidigt oroväckande att förslaget till förordningen Erasmus för alla innehåller mycket få klargöranden av de insatser som ska finansieras i länder som omfattas av instrumentet för utvecklingssamarbete samt AVS-länderna, deras koppling till unionens utvecklingsmål och ländernas egna utvecklingsbehov och utvecklingsstrategier. Förslaget till förordning innehåller inte heller några bestämmelser som skulle garantera att de insatser som får finansiering från de geografiska programmen inom instrumentet för utvecklingssamarbete är utformade på så sätt att de uppfyller OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd, vilket krävs i artikel 2.2 i kommissionens förslag om offentligt utvecklingsbistånd för 2014‑2020.

De ändringsförslag som föredraganden lagt fram syftar således till följande:

– Att införa tydligare hänvisningar till unionens utvecklingsmål, särskilt fattigdomsutrotning.

– Att garantera att OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd uppfylls i de insatser som får finansiering från instrumentet för utvecklingssamarbete, särskilt när det gäller insatser för utåtriktad rörlighet.

– Att efterlysa mekanismer med anknytning till insatser för rörlighet som minskar risken för kunskapsflykt.

– Att garantera att insatserna genomförs helt i enlighet med de styrmedel från vilka finansieringen tas.

– Att kräva att programplaneringsprocessen respekterar partnerländernas egenansvar.

– Att fastställa utvärderings- och rapporteringskrav som garanterar att utvecklingseffekterna mäts och att fullständig insyn ges.

Föredraganden vill även betona att det finns en liten skillnad mellan kommissionens lagstiftningsförslag och finansieringsöversikten för rättsakten när det gäller den andel av finansieringen som ska tas via instrumenten för yttre förbindelser. Medan det i finansieringsöversikten på s. 61 anges att sammanlagt 1,812 miljoner euro skulle anslås enbart via instrumenten för yttre förbindelser under rubrik 4 (vilket således utesluter Europeiska utvecklingsfonden), anges det i artikel 13 i rättsakten att det sammanlagda anslaget på 1,812 miljoner euro hänför sig till finansiering från samtliga instrument för yttre förbindelser, dvs. även EUF. Som föredraganden ser det är de sifferuppgifter som anges i artikel 13 i förslaget till rättsakt giltiga.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artiklarna 21 och 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna ska programmet främja jämställdhet mellan kvinnor och män och motverka diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

(7) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artiklarna 21 och 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna ska programmet främja jämställdhet mellan kvinnor och män och motverka diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det finns ett behov av att bredda tillgången för mindre gynnade och utsatta grupper samt aktivt ta itu med funktionshindrade personers särskilda inlärningsbehov när programmet genomförs.

Motivering

Det är särskilt viktigt att se till att insatser i utvecklingsländer når ut till fattiga och utsatta, men detta är relevant också i Europa.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Programmet bör innehålla en stark internationell dimension, framför allt vad gäller högre utbildning, inte bara för att förbättra kvaliteten på den europeiska högre utbildningen i anslutning till den bredare målsättningen i Utbildning 2020 och unionens attraktion som studiemål, utan också för att främja förståelsen mellan människor och bidra till en hållbar utveckling av den högre utbildningen i tredjeländer.

(8) Programmet bör innehålla en stark internationell dimension, framför allt vad gäller högre utbildning, inte bara för att förbättra kvaliteten på den europeiska högre utbildningen i anslutning till den bredare målsättningen i Utbildning 2020 och unionens attraktion som studiemål, utan också för att främja förståelsen mellan människor och bidra till fattigdomsutrotning och till en hållbar utveckling, medräknat av den högre utbildningen, i tredjeländer samt i de utomeuropeiska länderna och territorierna associerade med Europeiska unionen.

Motivering

Det främsta målet för EU:s utvecklingssamarbete, såsom det fastställs i fördraget och i förslaget till förordning om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, bör också anges explicit som ett mål i förordningen Erasmus för alla. I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna äger rätt att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande program. I den aktuella texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska länderna och territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Insatserna som vidtas i Europeiskt ungdomsforum, nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric), Eurydice‑nätverket, Euroguidance-nätverket, Eurodesk‑nätverken, de nationella stödcentren för e‑vänskolekontakter, de nationella Europass‑centren och de nationella informationskontoren i grannländerna är avgörande för att genomföra programmet, i första hand genom att förse kommissionen med regelbunden och uppdaterad information om deras olika verksamhetsområden och genom spridning av programresultaten i unionen och i deltagande tredjeländer.

(17) Insatserna som vidtas i Europeiskt ungdomsforum, nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric), Eurydice‑nätverket, Euroguidance‑nätverket, Eurodesk‑nätverken, de nationella stödcentren för e‑vänskolekontakter, de nationella Europass‑centren och de nationella informationskontoren i grannländerna är avgörande för att genomföra programmet, i första hand genom att förse kommissionen med regelbunden och uppdaterad information om deras olika verksamhetsområden och genom spridning av programresultaten i unionen, i de utomeuropeiska länderna och territorierna associerade med unionen samt i deltagande tredjeländer.

Motivering

I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande program. I den aktuella texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska länderna och territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras för alla insatser som genomförs inom programmets ram; de bör även komplettera medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra aktiviteter, framför allt inom kultur, forskning, industri- och sammanhållningspolitik och yttre förbindelser.

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras för alla insatser som genomförs inom programmets ram; de bör även komplettera medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra aktiviteter, framför allt inom kultur, forskning, industri- och sammanhållningspolitik och yttre förbindelser, liksom i fråga om en konsekvent politik för utveckling i enlighet med artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Behovet av att fastställa vilka resultatkriterier som ska ligga till grund för budgetfördelningen mellan medlemsstaterna för de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren bör grundas på de resultatindikatorer som anges i förordningen.

(27) Behovet av att fastställa vilka mätbara resultatkriterier som ska ligga till grund för budgetfördelningen mellan medlemsstaterna för de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren bör grundas på de resultatindikatorer som anges i förordningen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) Fysiska personer från ett utomeuropeiskt land eller territorium och behöriga offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett utomeuropeiskt land eller territorium får delta i unionens program i enlighet med de bestämmelser som anges i rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen.

Motivering

I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande program. I den aktuella texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska länderna och territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Programmet ska omfatta utbildning på alla nivåer grundat på livslångt lärande, framför allt högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, skolutbildning och ungdom.

3. Programmet ska omfatta utbildning på alla nivåer grundat på livslångt lärande, framför allt högre utbildning, yrkesutbildning, informellt lärande och vuxenutbildning, skolutbildning och ungdom, och det kommer även att stödja aktiviteter inom idrott.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det ska omfatta en internationell dimension i enlighet med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och även stödja aktiviteter inom idrott.

4. Det ska omfatta en internationell dimension som är avsedd att vara ett stöd för unionens yttre åtgärder, bland annat dess utvecklingsmål, genom samarbete mellan unionen och tredjeländer.

Motivering

Punkten om den internationella dimensionen bör hänvisa specifikt till de utvecklingspolitiska målen för unionens yttre åtgärder.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Programmet ska bidra till målen i Europa 2020-strategin och i den strategiska ramen för Utbildning 2020, inklusive de riktmärken som anges i de instrumenten, till en förnyad ram för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018), till en hållbar utveckling av den högre utbildningen i tredjeländer och till utvecklingen av en europeisk dimension inom idrotten.

1. Programmet ska bidra till målen i Europa 2020-strategin och i den strategiska ramen för Utbildning 2020, inklusive de riktmärken som anges i de instrumenten, till en förnyad ram för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018), till fattigdomsutrotning och till en hållbar utveckling, särskilt av den högre utbildningen, yrkesutbildningen och kunskapsutvecklingen i tredjeländer och till utvecklingen av en europeisk dimension inom idrotten.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 5 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Stärka den internationella dimensionen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, i första hand inom högre utbildning, genom att göra unionens högskolor mer attraktiva och stödja unionens yttre verksamhet, inbegripet biståndsmålen, genom att främja rörlighet och samarbete mellan högskolorna i EU och tredje land och genom riktat kapacitetsuppbyggande i tredjeländer.

d) Stärka den internationella dimensionen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, i första hand inom högre utbildning, genom att göra unionens högskolor mer attraktiva, stödja unionens yttre verksamhet, inbegripet biståndsmålen, genom att främja rörlighet och samarbete mellan högskolorna i EU och utomeuropeiska länder och territorier associerade med unionen respektive tredje land och genom riktat kapacitetsuppbyggande i tredjeländer där detta är relevant, i enlighet med de mål som specificeras i de instrument för yttre förbindelser från vilka finansieringen för insatserna tas.

Motivering

Utveckling borde vara ett mål i sig och inte enbart ett medel för att stärka utbildningens internationella dimension. De insatser för vilka finansiering tas från de olika instrumenten för yttre förbindelser måste också styras av målen för respektive instrument. I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande program. I den aktuella texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska länderna och territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Alla insatser enligt punkt 1, som finansieras via instrumentet för utvecklingssamarbete eller Europeiska utvecklingsfonden, måste vara förenliga med målen och principerna i förordningen om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete respektive partnerskapsavtalet mellan AVS och EU. Särskilt när finansiering tas från instrumentet för utvecklingssamarbete ska de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som fastställts av OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd respekteras, i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.2 i den förordningen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. När det gäller insatser som finansieras via instrumentet för utvecklingssamarbete ska bidrag för utåtriktad rörlighet endast ges forskare som forskar eller undervisar inom områden som är relevanta för utvecklingsländernas problem, och bidrag för inåtriktad rörlighet ska endast ges studenter eller forskare som studerar eller forskar inom områden som är relevanta för utvecklingsländernas problem.

Motivering

De insatser som finansieras inom instrumentet för utvecklingssamarbete måste uppfylla OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd. Dessa villkor gör det inte möjligt att finansiera utåtriktad rörlighet för studenter från EU. Villkoren förutsätter också att studieområdena har anknytning till utvecklingssektorn.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. När det gäller insatser som finansieras via instrumentet för utvecklingssamarbete eller Europeiska utvecklingsfonden bör det inrättas mekanismer som garanterar att urvalskriterierna baserar sig på meriter, prioriterar tilldelning av stipendier till socioekonomiskt missgynnade grupper och befolkningsgrupper i utsatta situationer samt uppmuntrar medborgare i utvecklingsländer att återvända till sina ursprungsländer när deras studie- eller forskningsperioder har löpt ut för att göra det möjligt för dem att bidra till den ekonomiska utvecklingen och välfärden i det berörda utvecklingslandet.

Motivering

Kunskapsflykt bör motverkas genom att man uppmuntrar studenter och forskare att återvända till sina ursprungsländer. En fokusering på mindre gynnade grupper stärker kopplingen mellan insatser inom högre utbildning och fattigdomsutrotning.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatsen ska också stödja utveckling, kapacitetsuppbyggande, regional integrering, kunskapsutbyte och moderniseringsprocesser genom partnerskap mellan högskolor i unionen och tredjeländer samt inom ungdomssektorn, särskilt för lärande av kolleger och gemensamma utbildningsprojekt som främjar regionalt samarbete, framför allt med grannländerna.

2. Insatsen ska också stödja utveckling, kapacitetsuppbyggande, regional integrering, kunskapsutbyte och moderniseringsprocesser genom partnerskap mellan högskolor i unionen och tredjeländer samt inom ungdomssektorn, särskilt för lärande av kolleger och gemensamma utbildningsprojekt som främjar regionalt samarbete, framför allt med grannländerna. De insatser som finansieras via instrumentet för utvecklingssamarbete eller Europeiska utvecklingsfonden ska bidra till en hållbar utveckling i partnerländerna samt baseras på och anpassas till nationella och regionala utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatsen ska också stödja politisk dialog med tredje länder och internationella organisationer.

2. Insatsen ska också stödja politisk dialog med tredje länder och internationella organisationer. De insatser som finansieras via instrumentet för utvecklingssamarbete eller Europeiska utvecklingsfonden ska bidra till en hållbar utveckling i partnerländerna samt baseras på och anpassas till nationella och regionala utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förutom finansieringsramen som anges i punkt 1 och för att främja den internationella dimensionen och framför allt inom den högre utbildningen, och förutom de belopp som anges i artikel 13.1, ska ett preliminärt belopp 1 812 100 000 euro från de olika instrumenten för yttre förbindelser (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte till eller från andra länder än de länder som anges i artikel 18.1 och till samarbete och politisk dialog med myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel.

2. Förutom den finansieringsram som anges i punkt 1 och för att främja den internationella dimensionen och framför allt inom den högre utbildningen, och förutom de belopp som anges i artikel 13.1, ska ett preliminärt belopp som motsvarar 2 procent av de sammanlagda finansiella referensbelopp som ingår i de olika instrumenten för yttre åtgärder (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte till eller från andra länder än de länder som anges i artikel 18.1 och till samarbete och politisk dialog med myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel, samtidigt som förenlighet ska garanteras med den rättsliga grunden för de instrument för yttre förbindelser från vilka finansieringen tas.

Motivering

Insatser inom Erasmus för alla kommer att genomföras enligt de förfaranden som fastställs i förordningen Erasmus för alla, men samtidigt måste förenlighet garanteras med respektive instrument för finansiering av yttre förbindelser.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medel kommer att bli tillgängliga endast på grundval av två fleråriga anslag för de fyra första åren respektive de tre återstående åren. Denna finansiering kommer att återspeglas i den fleråriga vägledande programplaneringen i dessa instrument, i linje med fastställda behov och prioriteringar hos länderna i fråga. Dessa anslag kan ses över vid stora oförutsedda omständigheter eller betydande politiska förändringar i linje med EU:s prioriteringar inom yttre förbindelser. Samarbetet med icke medverkande länder får i förekommande fall baseras på ytterligare anslag från partnerländerna som ska tillhandahållas enligt förfaranden som man enats om tillsammans med dessa länder.

Medel ska bli tillgängliga på grundval av två fleråriga anslag. Denna finansiering ska baseras på den fleråriga vägledande programplaneringen i dessa instrument, i linje med fastställda behov och prioriteringar hos länderna i fråga och, när det gäller instrumentet för utvecklingssamarbete, specificera den regionala fördelningen och typer av insatser som ska finansieras. Dessa anslag kan ses över vid stora oförutsedda omständigheter eller betydande politiska förändringar i linje med EU:s prioriteringar inom yttre förbindelser, i enlighet med de förfaranden som fastställs i respektive instrument för finansiering av yttre förbindelser. Samarbetet med icke medverkande länder får i förekommande fall baseras på ytterligare anslag från partnerländerna som ska tillhandahållas enligt förfaranden som man enats om tillsammans med dessa länder.

Motivering

Programplaneringen bör ske enligt de förfaranden som fastställs i de respektive instrumenten för finansiering av yttre förbindelser, så att man garanterar den nödvändiga respekten för ländernas egenansvar och samstämmigheten mellan övergripande strategier för länderna eller regionerna. Anslagen kan fastställas enbart på dessa grunder.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De medel för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte som avses i artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett nationellt programkontor ska tilldelas på grundval av befolkningens storlek och levnadskostnaderna i medlemsstaten, avståndet mellan medlemsstaternas huvudstäder och prestationer. Prestationsparametern svarar för 25 % av de totala medlen enligt de kriterier som avses i punkterna 7 och 8.

6. De medel för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte som avses i artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett nationellt programkontor ska tilldelas på grundval av befolkningens storlek och levnadskostnaderna i medlemsstaten, avståndet mellan medlemsstaternas huvudstäder och prestationer. Vid tilldelning av medel ska vederbörlig hänsyn tas till de mycket långa avstånden för studerande från de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Prestationsparametern svarar för 25 % av de totala medlen enligt de kriterier som avses i punkterna 7 och 8.

Motivering

På grund av de mycket långa avstånd som studerande från utomeuropeiska länder och territorier har till den europeiska kontinenten är det nödvändigt med särskilda bestämmelser för denna grupp av studerande, bland annat när det gäller medel för ökad rörlighet.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Bidrag till fattigdomsutrotning och hållbar utveckling i tredjeländer.

Motivering

I artikel 4 ingår utveckling som ett mål i sig, och därför bör den också vara riktgivande för övervakningen och utvärderingen.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska i sin årliga rapport om genomförandet av förordningen om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ta med en förteckning över alla insatser inom ramen för Erasmus för alla som finansierats genom instrumentet för utvecklingssamarbete och deras överensstämmelse med de mål och principer som avses i artiklarna 2 och 3 i den förordningen.

Motivering

Genomförandet av insatserna inom Erasmus Mundus brukade följa förfarandena i instrumentet för utvecklingssamarbete. Eftersom genomförandet i framtiden kommer att ske enligt förfarandena i förordningen om Erasmus för alla, bör man med hjälp av regelbunden rapportering garantera att förvaltningskommittén för instrumentet för utvecklingssamarbete och Europaparlamentet kan se efter om det föreligger förenlighet med förordningen om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, särskilt med målen för offentligt utvecklingsbistånd enligt artikel 2 i den förordningen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Medlemsstaterna.

a) Medlemsstaterna och de utomeuropeiska länder och territorier associerade med unionen som anges i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

I det gällande associeringsbeslutet anges att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i utbildningsprogram. I det nya förslaget erinras dessutom om att de utomeuropeiska länderna och territorierna har rätt att delta i alla EU:s övergripande program. I den aktuella texten är det därför nödvändigt att precisera att de utomeuropeiska länderna och territorierna får delta i programmet Erasmus för alla.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 19 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) relevant unionspolitik, framför allt sådan som gäller kultur och media, sysselsättning, hälsa, forskning och innovation, företagande och rättvisa samt konsument-, utvecklings- och sammanhållningspolitik,

a) relevant unionspolitik, framför allt sådan som gäller kultur och media, sysselsättning, hälsa, forskning och innovation, företagande och rättvisa samt konsument-, sammanhållnings- och utvecklingspolitik,

Motivering

Denna ändring klargör att hänvisningen avser unionens internationella utvecklingspolitik och inte dess interna, regionala utvecklingspolitik.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

ERASMUS FÖR ALLA - EU-programmet för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

13.12.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

13.12.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Iva Zanicchi

14.2.2012

Behandling i utskott

17.9.2012

 

 

 

Antagande

9.10.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

  • [1]  Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1298 av den 16 december 2008 om inrättande av handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009–2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer (EUT L 340, 19.12.2008, s. 83).

YTTRANDE från budgetutskottet (20.9.2012)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”ERASMUS FÖR ALLA” – Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott
(COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

Föredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 23 november 2011 antog kommissionen sitt förslag till förordning om inrättande av ”Erasmus för alla”, unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott.

Förslaget tar hänsyn till resultaten från det offentliga samråd som genomförts och till fyra konsekvensanalyser av de tre befintliga programmen inom detta område (Livslångt lärande, Ungdom på väg och Erasmus Mundus) och de förberedande åtgärderna inom idrottsområdet enligt den fleråriga budgetramen 2007–2013.

Analysen av resultaten ledde fram till beslutet att föreslå ett enda program och på så sätt effektivisera alla unionsåtgärder inom området allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Detta förhållningssätt överensstämmer med vad som föreskrivs i kommissionens meddelande ”En förenklingsplan för den fleråriga budgetramen 2014–2020” från februari 2012, där kommissionens linje för alla nya program i den kommande fleråriga budgetramen fastställs i fråga om rationalisering av befintliga instrument, större synergier mellan instrumenten, minskad byråkrati och minskade förvaltningskostnader.

Enligt kommissionen kommer Erasmus för alla-programmet att harmonisera och förenkla reglerna för programmen på grundval av en resultatbaserad resursfördelning. Ett strikt samband med bestämmelserna i budgetförordningen inrättas.

Budgetkonsekvenser

Kommissionen föreslår en total preliminär finansieringsram på 19,1 miljoner euro för perioden 2014–2020.

Den största delen av anslagen (17,3 miljoner euro) hör till rubrik 1a med följande preliminära fördelning[1]:

 Central insats 1 – Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte: 65 % (ca 2/3 av den tillgängliga budgeten),

 Central insats 2 – Samarbete för innovation och god praxis: 26 %,

 Central insats 3 – Stöd till politiska reformer: 4 %,

 Driftsbidrag till nationella programkontor: 3 %,

 Administrativa utgifter: 2 %.

I kommissionens meddelande om Erasmus för alla anges dessutom följande fördelning bland de olika utbildningssektorerna (som motsvarar nivåerna för samma program i budgetramen 2007–2013):

 Högre utbildning: 25 %,

 Yrkesutbildning och vuxenutbildning: 17 %,

varav vuxenutbildning: 2 %,

 Skolutbildning: 7 %,

 Ungdom: 7 %.

Återstående 1,812 miljoner euro ska komma från följande instrument under rubrik 4: instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden. Dessa anslag ska omfatta de nuvarande internationella programmen (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink och Alfa).

Inom programmet kommer ett särskilt kapitel att ägnas åt idrott (1 % av budgeten) och en särskild artikel åt Jean Monnet-initiativet (2% av budgeten).

Resursfördelningen kommer att beslutas på flerårig basis på respektive 4 och 3 år så att projektens stabilitet kan garanteras.

Den totala budgeten som kommissionen föreslår för Erasmus för alla-programmet utgör en ökning på kring 70 % jämfört med den totala budgeten som tilldelades motsvarande program enligt rubrik 1a, 3b och 4 under programperioden 2007–2013 (11 375 miljoner euro enligt kommissionens uppgifter).

Den största delen av ökningen rör finansiering av högre utbildning och yrkesutbildning.

Bidraget från rubrik 4 ökar med 28 % jämfört med vad som föreskrivs i den nuvarande programperioden för de berörda programmen (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa och Edulink).

Föredraganden vill understryka att det föreslagna beloppet endast är preliminärt och att den slutliga budgettilldelningen till detta program kommer att bli känt först efter det att förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram har slutförts.

Därför vill föredraganden ersätta alla preliminära belopp i förslaget (både under rubrik 1a och rubrik 4) med relativa procentsatser för att förhållandena i kommissionens ursprungliga förslag ska vara oberoende av de fastställda beloppen i den nuvarande fleråriga budgetramen.

Dessutom är föredraganden övertygad om att fördelningen per sektor bör utgöra en del av den rättsliga grunden och underställas beslut av budgetmyndigheten med möjlighet till justeringar senare under programperioden på grundval av kommissionens utvärderingsrapport. I synnerhet bör det föreskrivas en separat budgettilldelning (vilket innebär en separat budgetpost) till ungdomssektorn, som inte är tillräckligt synlig i det nuvarande förslaget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet framhåller att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget endast är vägledande för den lagstiftande myndigheten och inte kan avgöras innan en överenskommelse uppnåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020.

Motivering

Finansieringsramen som anges i lagstiftningsförslaget är bara vägledande och kan inte fastställas innan en överenskommelse uppnåtts om förordningen om den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”1. Parlamentet upprepar att det krävs tillräckliga ytterligare resurser i nästa fleråriga budgetram för att unionen ska kunna uppfylla de nuvarande politiska prioriteringarna och de nya uppgifter som föreskrivs i Lissabonfördraget samt reagera på oförutsedda händelser. Parlamentet uppmanar rådet – om det inte delar denna uppfattning – att tydligt ange vilka av dess politiska prioriteringar eller projekt som skulle kunna överges helt och hållet, trots deras påvisade europeiska mervärde. Parlamentet påpekar att även med en ökning av resursnivån för nästa fleråriga budgetram med minst fem procent jämfört med 2013 års nivå så kan bara ett begränsat bidrag lämnas till uppnåendet av unionens avtalade mål och åtaganden och principen om solidaritet inom unionen.

 

__________

 

1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Europeiska unionens råd efterlyste den 12 maj 2009 en strategisk ram för det europeiska samarbetet inom allmän utbildning och yrkesutbildning (Utbildning 2020) med fyra strategiska mål som ska svara på de utmaningar som kvarstår för att skapa ett kunskapsbaserat Europa och se till att livslångt lärande blir verklighet för alla.

(6) Europeiska unionens råd efterlyste den 12 maj 2009 en strategisk ram för det europeiska samarbetet inom allmän utbildning och yrkesutbildning (Utbildning 2020) med fyra strategiska mål som ska svara på de utmaningar som kvarstår för att skapa ett kunskapsbaserat Europa och se till att livslångt lärande blir verklighet för alla. Dessa mål kan uppnås enbart om tillräckliga medel tillgängliggörs.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras för alla insatser som genomförs inom programmets ram; de bör även komplettera medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra aktiviteter, framför allt inom kultur, forskning, industri- och sammanhållningspolitik och yttre förbindelser.

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras för alla insatser som genomförs inom programmets ram; de bör även samordnas och kompletteras i större utsträckning, vara effektivare, synligare och ha större budgetsynergier med medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra aktiviteter, framför allt inom kultur, forskning, industri- och sammanhållningspolitik och yttre förbindelser.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) För en effektiv ledning av utvecklingen, inklusive utvärdering och övervakning, krävs särskilda resultatindikatorer som kan mätas över tid, som är realistiska och som även återspeglar ingripandets syfte samt är relevanta för respektive hierarki av mål och aktiviteter.

(25) För en effektiv ledning av utvecklingen, inklusive utvärdering och övervakning, krävs särskilda resultatindikatorer som kan mätas över tid, som är realistiska och som även återspeglar ingripandets syfte samt är relevanta för respektive hierarki av mål och aktiviteter. Kommissionen bör årligen övervaka genomförandet av programmet för att bedöma resultat och effekter med hjälp av dessa indikatorer, vilka ska utgöra den minsta grunden för bedömning av i vilken utsträckning målen för programmet har uppnåtts.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a) Kommissionen bör lägga fram ett budgetförslag för den tid som programmet pågår, som baseras på separata budgetposter för var och en av insatserna i programmet, samtidigt som den respekterar budgetmyndighetens befogenheter inom ramen för det årliga budgetförfarandet. Detta kommer att skapa större klarhet och öppenhet kring resursfördelningen till de olika delarna i programmet på eventuell årsbasis.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32b) Vid arbetet med att uppnå programmets mål och samtidigt säkerställa en optimal användning av de ekonomiska resurserna bör man ha som rättesnöre att genomförandet ska bli effektivare och pengarna användas bättre.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32c) Programmet måste kännetecknas av sund ekonomisk förvaltning, genomföras så effektivt och användarvänligt som möjligt och samtidigt garantera ett tydligt rättsläge och vara tillgängligt för alla deltagande.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande av detta program från den 1 januari 2014 ska vara 17 299 000 000 euro.

1. Finansieringsramen för genomförande av detta program från den 1 januari 2014, som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet, ska i den mening som avses i punkt [...] i det interinstitutionella avtalet av den .../... mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund finansiell förvaltning vara 17 299 000 000 euro.

Följande belopp ska anslås till programmets insatser:

Följande belopp ska anslås till programmets insatser:

a) 16 741 738 000 euro för insatser inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, enligt vad som framgår av artikel 6.1.

a) 97 % för insatser inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, varav 7 % för ungdom enligt vad som framgår av artikel 6.1.

 

För var och en av dessa sektorer ska följande minimianslag föreskrivas:

 

– Högre utbildning: ...%

 

– Yrkesutbildning och vuxenutbildning: ... %, varav vuxenutbildning: ...%

 

– Skolutbildning: ...%

 

Dessa preliminära procentsatser kan ändras av budgetmyndigheten för den andra hälften av programperioden till följd av kommissionens utvärderingsrapport.

b) 318 435 000 euro för Jean Monnet‑aktiviteter enligt vad som framgår av artikel 10.

b) 2 % för Jean Monnet-aktiviteter enligt vad som framgår av artikel 10.

c) 238 827 000 euro för insatser inom idrott, enligt vad som framgår av kapitel III.

c) 1 % för insatser inom idrott, enligt vad som framgår av kapitel III.

Motivering

Om man anger procentsatser i stället för siffror kan man behålla andelen för olika anslag i förhållande till den totala finansieringsramen oberoende av det faktiska belopp som man så småningom kommer fram till. Dessutom måste fördelningen per sektor utgöra en del av den rättsliga grunden eftersom budgetmyndigheten ska besluta hur anslagen ska fördelas. Beslutet om vilka belopp som ska tilldelas för varje sektor är dock det ansvariga utskottets behörighetsområde.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förutom finansieringsramen som anges i punkt 1 och för att främja den internationella dimensionen och framför allt inom den högre utbildningen, och förutom de belopp som anges i artikel 13.1, ska ett preliminärt belopp 1 812 100 00029 euro från de olika instrumenten för yttre förbindelser (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte till eller från andra länder än de länder som anges i artikel 18.1 och till samarbete och politisk dialog med myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel.

2. Förutom finansieringsramen som anges i punkt 1 och för att främja den internationella dimensionen och framför allt inom den högre utbildningen, och förutom de belopp som anges i artikel 13.1, ska ett preliminärt belopp som motsvarar 2 % av anslagen som finns tillgängliga från de deltagande instrumenten (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte till eller från andra länder än de länder som anges i artikel 18.1 och till samarbete och politisk dialog med myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel.

Motivering

Om man anger procentsatser i stället för siffror kan man behålla andelen för olika anslag i förhållande till den totala finansieringsramen oberoende av det faktiska belopp som man så småningom kommer fram till.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De preliminära procentsatserna som tilldelas ska inte påverka budgetmyndighetens befogenheter inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Motivering

Eftersom man inte kan förutse utvecklingen fram till 2020 inom samtliga tre insatser (enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte, samarbete för innovation och god praxis och stöd till politiska reformer) bör den totala tilldelningen ses över 2017.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Anslagen till programmet bör också täcka driftsbidrag till ungdomsorganisationer inom det civila samhället, med särskild tonvikt på europeiska ungdomsorganisationer.

Motivering

Europeiska ungdomsorganisationer har visat sig vara avgörande för att främja och genomföra all slags ungdomsverksamhet samt nå ut till ungdomar i unionen. Driftsbidrag från EU-budgeten är ofta den enda finansieringskällan för denna typ av organisationer och de är väsentliga för deras försörjning.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De medel för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte som avses i artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett nationellt programkontor ska tilldelas på grundval av befolkningens storlek och levnadskostnaderna i medlemsstaten, avståndet mellan medlemsstaternas huvudstäder och prestationer. Prestationsparametern svarar för 25 % av de totala medlen enligt de kriterier som avses i punkterna 7 och 8.

6. De medel för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte som avses i artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett nationellt programkontor ska tilldelas på grundval av befolkningens storlek och levnadskostnaderna i hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaten, avståndet mellan medlemsstaternas huvudstäder och prestationer. Prestationsparametern svarar för 25 % av de totala medlen enligt de kriterier som avses i punkterna 7 och 8.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Fördelningen av medel till de viktigaste utbildningssektorerna för att garantera en fördelning av finansieringen som ger en betydande systemeffekt när programmet genomförs.

b) Fördelningen av medel till de viktigaste utbildningssektorerna för att garantera en fördelning av finansieringen som ger en betydande systemeffekt när programmet genomförs och förhindrar dubbelarbete.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förutom den löpande övervakningen ska kommissionen utarbeta en utvärderingsrapport senast i slutet av 2017 för att bedöma programmets måluppfyllelse, programmets resurseffektivitet och dess europeiska mervärde med tanke på ett eventuellt beslut om förlängning, ändring eller avslutande av programmet. Utvärderingen ska ta upp utrymmet för förenklingar, programmets interna och externa enhetlighet, den fortsatta relevansen för samtliga mål samt insatsernas bidrag till unionens prioriteringar för en smart och hållbar tillväxt för alla. Den ska också beakta utvärderingsresultaten när det gäller de långsiktiga effekterna av de föregående programmen (Livslångt lärande, Aktiv ungdom, Erasmus Mundus och andra internationella program inom högre utbildning).

2. Förutom den löpande övervakningen ska kommissionen utarbeta en utvärderingsrapport senast den 30 juni 2017 för att bedöma programmets måluppfyllelse, programmets resurseffektivitet och dess europeiska mervärde med tanke på ett eventuellt beslut om förlängning, ändring eller avslutande av programmet. Utvärderingen ska ta upp utrymmet för förenklingar, programmets interna och externa enhetlighet, den fortsatta relevansen för samtliga mål samt insatsernas bidrag till unionens prioriteringar för en smart och hållbar tillväxt för alla. Den ska också beakta utvärderingsresultaten när det gäller de långsiktiga effekterna av de föregående programmen (Livslångt lärande, Aktiv ungdom, Erasmus Mundus och andra internationella program inom högre utbildning).

Motivering

Kommissionens utvärderingsrapport föreskrivs nu till senast i slutet av 2017. Med tanke på den tid som behövs för att genomföra eventuella ändringar i programmet till följd av rapporten bör tidsfristen tidigareläggas till mitten av 2017.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Den nationella myndigheten ska övervaka och kontrollera programmets förvaltning på nationell nivå. Den ska underrätta kommissionen och rådgöra med den i god tid innan den fattar beslut som kan inverka på programmets förvaltning, särskilt vad gäller dess nationella programkontor.

5. Den nationella myndigheten och kommissionen ska samarbeta med att övervaka och kontrollera det nationella programkontoret och ska hålla varandra underrättade om sin verksamhet på detta område.

Motivering

Hur kommissionen, det nationella programkontoret och nationella myndigheter ska samarbeta har varit oklart (myndighetens roll har begränsats till nationell medfinansiering av programkontoret och att ta ansvar för om programmet inte genomförs korrekt på nationell nivå). Kommissionen och den nationella myndigheten bör ha likvärdig roll och samarbeta när det gäller övervakning och kontroll. Bestämmelserna i det nuvarande beslutet om programmet för livslångt lärande bör beaktas i detta avseende.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

ERASMUS FÖR ALLA - EU-programmet för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

13.12.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

13.12.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

6.2.2012

Antagande

19.9.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Peter Šťastný

  • [1]  inklusive 2 % för Jean Monnet och 1 % för idrott.

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (17.10.2012)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”ERASMUS FÖR ALLA” – Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott
(COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

Föredragande av yttrande: Vilija Blinkevičiūtė

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 23 november 2011 antog kommissionen sitt förslag till förordning om inrättande av ”Erasmus för alla” – unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott.

Allmän utbildning och yrkesutbildning utgör centrala inslag i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och i de integrerade riktlinjerna för medlemsstaternas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik. Fem av flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin är direkt beroende av att den allmänna och yrkesinriktade utbildningen moderniseras: Unga på väg, En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen, den digitala agendan, Innovationsunionen och plattformen mot fattigdom.

Kommissionens förslag

Beträffande EU:s nästa finansiella programplaneringsperiod, 2014–2020, föreslår kommissionen ett enda integrerat program, ”Erasmus för alla”, i stället för de sju program som fanns under den föregående fleråriga programplaneringsperioden (2007–2013). Detta innebär att det föreliggande programmet kommer att ersätta handlingsprogrammet för livslångt lärande, Unga på väg och flera befintliga unionsprogram för högre utbildning på internationell nivå (Erasmus Mundus), regional nivå (Tempus, Alfa, Edulink) och bilateral nivå (tillsammans med Förenta staterna och Kanada).

Den övergripande finansieringsram som föreslås för programmet uppgår till 19,1 miljarder euro, varav 1 812 miljarder euro kommer att anslås från olika EU-instrument för yttre åtgärder och avser att integrera de befintliga internationella programmen (Erasmus Mundus, Edulink och Alfa). Den sammanlagda budget som föreslås av kommissionen för programmet ”Erasmus för alla” innebär en ökning med omkring 70 % jämfört med den sammanlagda budget som anslogs till motsvarande program under programplaneringsperioden 2007–2013.

Kommissionen föreslår att det förenklade framtida programmet ska byggas upp kring följande tre centrala åtgärder för varje berörd utbildningssektor:

–         Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte, vilket omfattar studenter, ungdomar, lärare och personal (föreslagen budgetandel: 65 %).

–         Samarbete för innovationer och god praxis (föreslagen budgetandel: 26 %).

–         Stöd till politiska reformer (föreslagen budgetandel: 4 %).

Dessutom anges i kommissionens meddelande, vilket åtföljer det egentliga förslaget till förordning, följande fördelning mellan de olika utbildningssektorerna (som uppnår samma nivåer som garanteras genom de motsvarande programmen 2007–2013):

 Högre utbildning: 25 %.

 Yrkesutbildning och vuxenutbildning: 17 %, varav vuxenutbildning: 2 %.

 Skolutbildning: 7 %.

–         Ungdom: 7 %.

Inom programmet kommer ett särskilt kapitel att tillägnas idrott (1 % av budgeten) och en särskild artikel att tillägnas Jean Monnet-initiativet (2 % av budgeten).

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till förordning och föreslår följande huvudsakliga ändringar av förslaget till förordning:

1)        Förstärkning av aspekten livslångt lärande i programmet, så att programmet blir mer inkluderande vad gäller alla sektorer inom allmän utbildning och yrkesutbildning.

2)        Förstärkning av förbindelserna mellan utbildning och sysselsättning samt utbildning och fattigdomsminskning.

3)        Förändring av förordningens struktur, främst genom att ungdomsverksamheter åtskiljs från allmän utbildning och yrkesutbildning och genom att man tydligare fastställer delprogram som motsvarar olika sektorer inom allmän utbildning och yrkesutbildning, även genom att man tydligare anger de specifika mål som tillskrivs olika delprogram.

4)        Förstärkning av framför allt sektorerna yrkesutbildning och vuxenutbildning vilka hamnar i skymundan i det föreliggande förslaget trots deras allmänt erkända betydelse för att främja en kultur av livslångt lärande och motverka arbetslöshet (särskilt ungdomsarbetslöshet) och fattigdom genom att bland annat främja aktivt medborgarskap och aktivt åldrande.

5)        Förbättring av programmets tillgänglighet i synnerhet genom att man främjar ett ökat deltagande från personer med särskilda behov och färre möjligheter eller med svårigheter på grund av utbildningsmässiga, sociala, könsrelaterade, fysiska, psykologiska, geografiska, ekonomiska eller kulturella skäl.

6)        Öppning för internationellt deltagande (med tredjeländer) inte bara inom sektorn högre utbildning, utan också inom yrkesutbildning och allmän utbildning samt vuxenutbildning.

7)        Tydlig beskrivning av budgettilldelningen för olika sektorer inom allmän utbildning och yrkesutbildning i förordningen genom att en ökning dessutom föreslås för sektorerna yrkesutbildning och vuxenutbildning.

8)        Införande av möjligheten för medlemsstaterna att enligt sina nationella lagar och traditioner välja om de vill ha en eller flera nationella institutioner och nationella byråer för att genomföra programmet på nationell nivå.

9)        Inbegripande av alla de sex europeiska akademiska institutioner som stöds genom det tidigare Jean Monnet-programmet i stället för att minska dessa till två, såsom kommissionen har föreslagit.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I den europeiska strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (Europa 2020) beskrivs unionens strategi för det närmaste decenniet för att stödja smart och hållbar tillväxt för alla. I strategin anges fem långtgående mål som ska uppnås till 2020, framför allt på utbildningsområdet, där andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent och minst 40 procent av personerna i åldrarna 30‑34 år ska ha högskoleexamen. Detta inkluderar också strategins flaggskeppsinitiativ, framför allt Ungdom på väg och agendan för nya kompetenser och arbetstillfällen.

(5) I den europeiska strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (Europa 2020) beskrivs unionens strategi för det närmaste decenniet för att stödja smart och hållbar tillväxt för alla genom att det anges fem långtgående mål som ska uppnås till 2020. Tre av dessa ska stödjas direkt eller indirekt genom det program som upprättas genom denna förordning. Relevanta åtgärder kommer först och främst att vidtas på utbildningsområdet, där andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent och minst 40 procent av personerna i åldrarna 30‑34 år ska ha högskoleexamen, men kommer även att bidra till målen avseende sysselsättning och fattigdomsminskning. Detta inkluderar också strategins flaggskeppsinitiativ, framför allt Unga på väg och En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen och Innovationsunionen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Programmet bör, via alla utbildningssektorer som det omfattar, bidra till att främja den europeiska identiteten och de europeiska värderingarna enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Programmet bör innehålla en stark internationell dimension, framför allt vad gäller högre utbildning, inte bara för att förbättra kvaliteten på den europeiska högre utbildningen i anslutning till den bredare målsättningen i Utbildning 2020 och unionens attraktion som studiemål, utan också för att främja förståelsen mellan människor och bidra till en hållbar utveckling av den högre utbildningen i tredjeländer.

(8) Programmet bör innehålla en stark internationell dimension, framför allt vad gäller yrkesutbildning och högre utbildning samt vuxenutbildning och icke‑formellt lärande bland ungdomar och inom andra sektorer, inte bara för att förbättra kvaliteten på den europeiska allmänna utbildningen och yrkesutbildningen i anslutning till den bredare målsättningen i Utbildning 2020 och unionens attraktion som studiemål, utan också för att främja förståelsen mellan människor och dialogen mellan kulturer samt bidra till en hållbar utveckling av den allmänna utbildningen och yrkesutbildningen i tredjeländer.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att stödja rörlighet, rättvisa och framstående studieresultat bör unionen inrätta en europeisk lånemöjlighet för att göra det möjligt för studenter, oavsett social bakgrund, att avlägga mastersexamen i ett annat deltagande land. Denna möjlighet bör vara tillgänglig för finansinstitut som godtar att erbjuda lån till studier på mastersnivå i andra deltagande länder på gynnsamma villkor för studenterna.

(10) För att stödja rörlighet, rättvisa och framstående studieresultat bör unionen inrätta en europeisk lånemöjlighet för att göra det möjligt för studenter, oavsett social bakgrund, att avlägga mastersexamen i ett annat deltagande land. Denna möjlighet bör vara tillgänglig genom finansinstitut som godtar att erbjuda lån till studier på mastersnivå i andra deltagande länder på gynnsamma villkor för studenterna.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) I den förnyade Köpenhamnsprocessen (2011–2020) beskrevs en långtgående och global vision för en europeisk yrkesutbildningspolitik med stöd från unionens utbildningsprogram till de överenskomna prioriteringarna, inklusive den internationella rörlighet och de reformer som genomförs av medlemsstaterna.

(14) Yrkesutbildningens avgörande roll för uppnåendet av en rad mål som anges i Europa 2020-strategin är allmänt erkänd och fastställs i den förnyade Köpenhamnsprocessen (2011–2020), särskilt med beaktande av dess potential att åtgärda den höga arbetslösheten i Europa, i synnerhet ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten, genom att främja en kultur av livslångt lärande så att social utestängning kan motverkas och aktivt medborgarskap främjas. Man måste ta itu med det brådskande behovet av att förstärka yrkesutbildningsstudenters, inbegripet lärlingar, lärares och utbildares rörlighet över nationsgränserna, och av att främja samarbete genom partnerskap på alla nivåer mellan berörda intressenter samt av att bistå medlemsstaterna med att modernisera sina system för yrkesutbildning.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Den förnyade Europeiska agendan för vuxenutbildning som ingår i rådets resolution av den [….] syftar till att underlätta för alla vuxna att utveckla och förstärka sina färdigheter och kompetenser genom hela livet. Särskild uppmärksamhet ägnas därvid insatserna för att förbättra möjligheterna för det stora antalet lågutbildade européer som anges i Europa 2020.

(16) I den förnyade Europeiska agendan för vuxenutbildning som ingår i rådets resolution av den 28 november 20111 framhålls behovet av att öka deltagandet i vuxenutbildning, med beaktande av den demografiska åldersutvecklingen i Europa som gör att vuxna regelbundet måste uppdatera sina personliga och yrkesmässiga färdigheter och kompetenser efter det att de lämnat den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen, genom att även erkänna vuxenutbildningens roll för att främja ett aktivt medborgarskap. Den europeiska agendan för vuxenutbildning ägnar, med hänsyn till de sysselsättnings- och fattigdomsminskningsmål som anges i Europa 2020-strategin, särskild uppmärksamhet åt behovet av att öka lågutbildade och lågkvalificerade européers deltagande i vuxenutbildning.

 

______________

 

1 EUT C 372, 20.12.2011, s. 1.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Erfarenheterna från Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, kommissionens demografiska rapporter samt frivilliga insatser av äldre medborgare, visar betydelsen av livslångt lärande, dialog mellan generationerna, rörlighet och deltagande i samhällslivet långt efter yrkeslivets slut. Äldre människor spelar en viktig roll inom frivilligarbete och social utbildning i Europa. Programmet bör beakta detta och lägga lämplig vikt vid relevanta åtgärder inom området för allmän utbildning och yrkesutbildning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Insatserna som vidtas i Europeiskt ungdomsforum, nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric), Eurydice-nätverket, Euroguidance-nätverket, Eurodesk-nätverken, de nationella stödcentren för e-vänskolekontakter, de nationella Europass-centren och de nationella informationskontoren i grannländerna är avgörande för att genomföra programmet, i första hand genom att förse kommissionen med regelbunden och uppdaterad information om deras olika verksamhetsområden och genom spridning av programresultaten i unionen och i deltagande tredjeländer.

(17) Insatserna som vidtas i Europeiskt ungdomsforum, Europeiska civila samhällets plattform för livslångt lärande, nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric), Eurydice-nätverket, Euroguidance-nätverket, Eurodesk-nätverken, de nationella stödcentren för e-vänskolekontakter, de nationella Europass-centren och de nationella informationskontoren i grannländerna är avgörande för att genomföra programmet, i första hand genom att förse kommissionen med regelbunden och uppdaterad information om deras olika verksamhetsområden och genom spridning av programresultaten i unionen och i deltagande tredjeländer.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Samarbetet mellan programmet och internationella organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, framför allt med Europarådet, behöver stärkas.

(18) Samarbetet mellan programmet och internationella organisationer inom allmän utbildning och yrkesutbildning, ungdom och idrott, framför allt med Europarådet, Unesco och OECD behöver stärkas.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Programmet bör bidra till att i hela världen utveckla spetskvaliteten på studierna om den europeiska integrationen. Det bör i synnerhet stödja läroanstalter som har en europeisk förvaltningsstruktur, täcker alla politiska områden som är av intresse för unionen, är icke-vinstdrivande organisationer och utfärdar erkända akademiska examensbevis.

(19) Programmet bör bidra till att i hela världen utveckla spetskvaliteten på studierna om den europeiska integrationen. Det bör i synnerhet stödja läroanstalter som täcker alla politiska områden som är av intresse för unionen, är icke-vinstdrivande organisationer och utfärdar erkända akademiska examensbevis.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Tydligare kvalifikationer och färdigheter och en utökad acceptans för unionens verktyg bör underlätta rörligheten i hela Europa för personer som vill delta i livslångt lärande och på så sätt bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet samt underlätta rörlighet i yrkessyfte mellan länder och branscher. Tillträde för unga studenter (inbegripet studenter inom yrkesutbildning) till metoder, rutiner och teknik i andra länder kommer att göra dem mer anställbara i en global ekonomi. Det kan också bidra till att göra yrken med en internationell profil mer attraktiva.

(21) Tydligare kvalifikationer och färdigheter och en utökad acceptans för unionens verktyg bör underlätta rörligheten i hela Europa för personer som vill delta i livslångt lärande och på så sätt bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet samt underlätta rörlighet i yrkessyfte mellan länder och branscher. Tillträde för studenter (inbegripet studenter inom yrkesutbildning) och vuxenstuderande till metoder för livslångt lärande, rutiner och teknik i andra länder kommer att göra dem mer anställbara i en global ekonomi. Det kan också bidra till att göra yrken med en internationell profil mer attraktiva.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) För en effektiv ledning av utvecklingen, inklusive utvärdering och övervakning, krävs särskilda resultatindikatorer som kan mätas över tid, som är realistiska och som även återspeglar ingripandets syfte samt är relevanta för respektive hierarki av mål och aktiviteter.

(25) För en effektiv ledning av utvecklingen, inklusive utvärdering och övervakning, krävs mätbara och relevanta resultatindikatorer i förhållande till de särskilda mål som kan mätas över tid, är realistiska och även återspeglar ingripandets syfte samt är relevanta för respektive hierarki av mål och aktiviteter.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) I ett gemensamt meddelande från Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om en ny strategi för ett grannskapsområde i förändring beskrevs bland annat syftet att ytterligare underlätta grannskapsländernas möjligheter att delta i unionens insatser för rörlighet och kapacitetsuppbyggande inom högre utbildning och att det framtida utbildningsprogrammet skulle öppnas för grannländerna.

(30) I ett gemensamt meddelande från Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om en ny strategi för ett grannskapsområde i förändring beskrevs bland annat syftet att ytterligare underlätta grannskapsländernas möjligheter att delta i unionens insatser för rörlighet och kapacitetsuppbyggande inom skolutbildning och högre utbildning och att det framtida utbildningsprogrammet skulle öppnas för grannländerna.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Programmet ska omfatta utbildning på alla nivåer grundat på livslångt lärande, framför allt högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, skolutbildning och ungdom.

3. Programmet ska omfatta följande områden:

 

a) Formell, informell och icke-formell allmän utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer grundat på livslångt lärande, från skolutbildning till yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning.

 

b) Ungdom, särskilt icke-formellt och informellt lärande och aktiviteter i syfte att stärka ungdomarnas deltagande i samhället.

 

c) Idrott, särskilt idrott på gräsrotsnivå.

 

Alla dessa aktiviteter kommer särskilt att vända sig till personer som är underrepresenterade inom utbildning och på arbetsmarknaden samt i dessa aktiviteter.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det ska omfatta en internationell dimension i enlighet med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och även stödja aktiviteter inom idrott.

4. Programmet ska omfatta en internationell dimension i enlighet med artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen i syfte att stödja unionens yttre åtgärder, inbegripet dess utvecklingsmål, genom samarbete mellan unionen och tredjeländer.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. livslångt lärande: all allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning, icke-formellt och informellt lärande under hela livet som leder till bättre kunskaper, färdigheter och kompetenser ur ett personligt, medborgerligt, samhälleligt och/eller arbetsrelaterat perspektiv, inklusive tillhandahållandet av rådgivning och vägledning,

1. livslångt lärande: all allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning, icke-formellt och informellt lärande under hela livet som leder till bättre kunskaper, färdigheter och kompetenser eller deltagande i samhället ur ett personligt, medborgerligt, kulturellt, samhälleligt och/eller arbetsrelaterat perspektiv, inklusive tillhandahållandet av rådgivning och vägledning,

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. icke-formella miljöer: en inlärningsmiljö som ofta är planerad och organiserad, men som inte utgör en del av de formella utbildningssystemen,

2. icke-formell utbildning: en organiserad och frivillig process som ger människor en möjlighet att utveckla sina värderingar, färdigheter och kompetenser utanför ramen för formell utbildning,

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. rörlighet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller annan inlärning, inklusive praktik och icke-formellt lärande, eller undervisning eller deltagande i en gränsöverskridande yrkesutvecklingsaktivitet. Det kan omfatta förberedande utbildning i värdlandets språk. Rörlighet i utbildningssyfte omfattar också ungdomsutbyte och gränsöverskridande yrkesutvecklingsaktiviteter för ungdomsarbetare,

3. rörlighet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller annan inlärning, inklusive praktik, lärlingsutbildning, volontärarbete, inklusive volontärprojekt för vuxna, icke-formellt lärande, eller undervisning eller deltagande i en gränsöverskridande yrkesutvecklingsaktivitet. Rörlighet i utbildningssyfte kan omfatta förberedande utbildning i värdlandets språk samt uppföljningsaktiviteter. Rörlighet i utbildningssyfte omfattar också ungdomsaktiviteter som ungdomsutbyte, volontärarbete, icke-formellt och informellt lärande samt yrkesutvecklingsaktiviteter för ungdomsarbetare och yrkesvägledare.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. samarbete för innovation och god praxis: gränsöverskridande samarbetsprojekt som omfattar organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och/eller ungdomsfrågor och kan inkludera andra organisationer,

4. samarbete för innovation och god praxis: gränsöverskridande och internationella samarbetsprojekt som omfattar institutioner, arbetsmarknadens parter, organisationer och företag inom allmän utbildning och yrkesutbildning och/eller ungdomsfrågor,

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. stöd till politiska reformer: alla slags aktiviteter som syftar till att stödja och underlätta en modernisering av utbildningssystemen genom ett förfarande för politiskt samarbete mellan medlemsstaterna, främst de öppna samordningsmetoderna,

5. stöd till politiska reformer: alla slags aktiviteter som syftar till att stödja och underlätta en modernisering av utbildningssystemen samt stöd till utvecklingen av en europeisk ungdomspolitik genom ett förfarande för kapacitetsuppbyggnad för intressenter samt politiskt samarbete mellan medlemsstaterna, främst genom den öppna samordningsmetoden.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. virtuell rörlighet: en uppsättning aktiviteter med stöd av informations- och kommunikationsteknik som organiseras på institutionell nivå och som förverkligar eller underlättar internationella samarbetsprojekt i samband med undervisning och/eller inlärning,

6. virtuell rörlighet: en uppsättning aktiviteter med stöd av informations- och kommunikationsteknik som organiseras på institutionell nivå och som förverkligar eller underlättar internationella samarbetsprojekt i samband med undervisning och/eller inlärning oberoende av ålder,

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. personal: personer som antingen yrkesmässigt eller på frivillig grund deltar i allmän utbildning, yrkesutbildning eller icke-formellt lärande för ungdomar. Det kan omfatta lärare, utbildare, skolledare, ungdomsarbetare och personal som inte undervisar,

7. personal: personer som deltar i allmän utbildning, yrkesutbildning eller formellt och icke-formellt lärande för ungdomar. Det kan omfatta lärare, utbildare, förmedlare, frivilliga, skolledare, ungdomsarbetare och personal som inte undervisar,

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. ungdomsarbetare: en person som yrkesmässigt eller på frivillig grund arbetar med icke-formellt lärande,

8. arbete med ungdomar: arbete som omfattar ett brett spektrum av aktiviteter av social, kulturell, utbildningsrelaterad eller politisk natur som anordnas av, med och för ungdomar. Det genomförs utanför läroplanen och bygger på icke-formella lärprocesser och frivilligt deltagande.

 

8a. ungdomsarbetare: en person som arbetar med icke-formellt, formellt eller informellt lärande för ungdomar,

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. äldre människor: personer som är äldre än 55 år,

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. akademisk läroanstalt: alla läroanstalter som ägnar sig åt utbildning och forskning,

12. akademisk läroanstalt: alla läroanstalter som ägnar sig åt utbildning och/eller forskning,

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13. yrkesutbildning: varje form av grundläggande yrkesutbildning, inbegripet teknisk och yrkesinriktad undervisning och lärlingsutbildning som bidrar till yrkeskvalifikationer som erkänns av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de har förvärvats samt yrkesinriktad fortbildning som en person genomgår under sitt arbetsliv,

13. yrkesutbildning: varje form av yrkesutbildning, inbegripet teknisk och yrkesinriktad undervisning och lärlingsutbildning som bidrar till kvalifikationer som erkänns av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten samt yrkesinriktad fortbildning som en person genomgår under sitt arbetsliv,

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

14a. volontärarbete: en aktivitet som genomförs frivilligt av en person och som inbegriper ett åtagande i form av tid och energi som ägnas åt insatser till nytta för andra personer eller samhället som helhet. En sådan aktivitet är av icke-vinstgivande natur och kan inte motiveras utifrån något begär efter materiell eller ekonomisk vinning.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17. ungdomsaktivitet: en aktivitet utanför skolan (såsom ungdomsutbyte, frivilligarbete) som utförs av en ung människa, antingen individuellt eller i grupp och som utmärks av en icke-formell inlärningsstrategi,

17. ungdomsaktivitet: en aktivitet utanför skolan (såsom ungdomsutbyte, frivilligarbete) som på frivillig grund utförs av en ung människa, antingen individuellt eller i grupp och som utmärks av en icke-formell inlärningsstrategi,

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

26. EU:s verktyg för öppenhet: instrument som hjälper intressenter att förstå, uppskatta och i förekommande fall erkänna utbildningsresultat och kvalifikationer i hela unionen,

26. Unionens verktyg för öppenhet och erkännande: instrument som hjälper intressenter att förstå, uppskatta och i förekommande fall erkänna utbildningsresultat och kvalifikationer i hela unionen,

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

28a. idrott på gräsrotsnivå: idrott i organiserad form som utövas på lokal nivå av amatöridrottare samt idrott för alla.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) deras gränsöverskridande karaktär, framför allt gränsöverskridande rörlighet och samarbete som syftar till en långsiktig systemeffekt,

a) deras gränsöverskridande karaktär, framför allt gränsöverskridande rörlighet och samarbete som syftar till en hållbar, individuell, organisatorisk och systemmässig effekt,

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) deras komplementaritet och synergier med andra nationella och internationella program och unionsprogram och politikområden som möjliggör stordriftsfördelar och kritisk massa,

b) deras komplementaritet och synergier med andra regionala, nationella och internationella program och unionsprogram och politikområden,

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) deras bidrag till en effektiv användning av unionens verktyg för erkännande av kvalifikationer och öppenhet.

c) deras bidrag till en effektiv användning av unionens verktyg för erkännande av kvalifikationer och öppenhet samt EU:s grundläggande värderingar, framför allt på grundval av artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Programmet ska bidra till målen i Europa 2020-strategin och i den strategiska ramen för Utbildning 2020, inklusive de riktmärken som anges i de instrumenten, till en förnyad ram för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018), till en hållbar utveckling av den högre utbildningen i tredjeländer och till utvecklingen av en europeisk dimension inom idrotten.

1. Programmet ska bidra till målen på följande områden:

 

a) Främjande av europeiska värden i enlighet med artiklarna 2 och 9 i fördraget om Europeiska unionen; utveckling av ett europeiskt medvetande och deltagande i det politiska livet i Europa; samhällsengagemang och solidaritet, inbegripet solidaritet mellan generationerna.

 

b) Europa 2020-strategin och dess överordnade mål, i synnerhet inom områdena utbildning, sysselsättning och fattigdomsminskning.

 

c) Den strategiska ramen för Utbildning 2020, inklusive motsvarande riktmärken.

 

d) En förnyad ram för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018).

 

e) En förnyad Köpenhamnsprocess (2011–2020).

 

f) En förnyad europeisk agenda för vuxenlärande.

 

g) En hållbar utveckling av den allmänna utbildningen och yrkesutbildningen i tredjeländer.

 

h) Utvecklingen av en europeisk dimension inom idrotten i överensstämmelse med unionens arbetsplan för idrott.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I synnerhet ska programmet bidra till att nå följande överordnade mål i Europa 2020-strategin:

utgår

a) Minskning av antalet elever som lämnar skolan i förtid.

 

b) Ökning av antalet studenter i åldern 30–34 år med avslutad högre utbildning.

 

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Programområden

 

1. Programmets mål ska uppnås genom följande tre typer av insatser inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott:

 

– Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte.

 

– Samarbete för innovation och god praxis.

 

– Stöd till politiska reformer.

 

2. De särskilda Jean Monnet-aktiviteterna beskrivs i artikel 10.

Motivering

Föredraganden föreslår att den tidigare artikel 6 ska flyttas till förordningens allmänna bestämmelser eftersom den ger struktur åt alla de insatser som föreslås i förordningen.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor

Allmän utbildning och yrkesutbildning

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

Delprogram

 

De sektoriella delprogrammen ska vara följande:

 

a) Skolor ska knytas till skolutbildning.

 

b) Högre utbildning ska knytas till all slags högre utbildning.

 

c) Yrkesutbildning ska knytas till yrkesutbildning.

 

d) Vuxenutbildning ska knytas till vuxnas lärande.

Motivering

Föredraganden föreslår en tydlig förteckning över de delprogram som tillägnas varje enskild utbildningssektor, oberoende av vilka rubriker som kommer att väljas för delprogrammen fram till dess att detta yttrande antas.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilda mål

Delprogrammens särskilda mål

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska ha följande särskilda mål inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor:

1. I överensstämmelse med programmets allmänna mål ska de delprogram som omfattas av detta kapitel ha följande särskilda mål:

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Förbättra nyckelkompetenser och färdigheter, framför allt deras relevans för arbetsmarknaden och samhället, samt unga människors deltagande i Europas demokratiska liv, framför allt genom bättre möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för unga människor, studerande, personal och ungdomsarbetare, och genom att stärka samarbetet mellan utbildningssektorn, ungdomsområdet och arbetslivet.

a) Förbättra nyckelkompetenser, färdigheter och kunskap, framför allt deras relevans för arbetsmarknaden och deltagande i samhället och i det demokratiska livet i Europa, samt främja social integrering, framför allt genom bättre möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för studerande i alla åldrar, lärare, utbildare, frivilliga, skolledare och personal, genom att stärka samarbetet mellan utbildningssektorn, ungdomsområdet och arbetsmarknaden.

– Indikatorer:

 

– Andelen deltagare som har förstärkt sina nyckelkompetenser och/eller färdigheter med relevans för anställbarheten.

 

– Andelen unga deltagare som säger sig vara mer motiverade att delta i socialt och politiskt liv.

 

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Förbättra missgynnade och/eller underrepresenterade gruppers tillgång till alla EU:s rörlighetsprogram, allmän utbildning och yrkesutbildning samt ungdomsaktiviteter.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Främja företagaranda, vägledning för nya entreprenörer och stöd till effektiv utveckling av färdigheter för personal i små och medelstora företag.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Främja kvalitetsförbättringar, innovationskvalitet och internationalisering inom utbildningsanstalterna samt inom ungdomsarbete, i första hand genom förstärkt gränsöverskridande samarbete mellan leverantörer av utbildning, ungdomsorganisationer och andra intressenter.

utgår

– Indikator: Andelen organisationer som har deltagit i programmet och som har utvecklat/infört innovativa metoder.

 

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Främja utvecklingen av ett europeiskt område för livslångt lärande, stimulera till politiska reformer på nationell nivå, stödja modernisering av utbildningssystem inklusive icke-formellt lärande och stödja det europeiska samarbetet på ungdomsområdet, i första hand genom ett ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande av verktyg för erkännande och tydlighet och spridning av god praxis.

c) Främja utvecklingen av ett europeiskt område för livslångt lärande, stimulera till politiska reformer på nationell, regional och lokal nivå, stödja modernisering av utbildningssystem inklusive icke-formellt och informellt lärande, stödja det europeiska samarbetet och komplettera politiska reformer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå på ungdomsområdet, i första hand genom ett ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande av verktyg för erkännande och tydlighet och spridning av god praxis.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led c – strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Antalet medlemsstater som utnyttjar resultaten i de öppna samordningsmetoderna i utvecklingen av sin nationella politik.

utgår

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Stärka den internationella dimensionen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, i första hand inom högre utbildning, genom att göra unionens högskolor mer attraktiva och stödja unionens yttre verksamhet, inbegripet biståndsmålen, genom att främja rörlighet och samarbete mellan högskolorna i EU och tredjeland och genom riktat kapacitetsuppbyggande i tredjeländer.

d) Stärka den internationella dimensionen för allmän utbildning och yrkesutbildning genom att göra unionens högskolor och yrkesutbildningsskolor mer attraktiva och stödja unionens yttre åtgärder, inbegripet biståndsmålen, genom att främja rörlighet och samarbete mellan institutioner inom yrkesutbildning och högre utbildning i EU och tredjeländer och genom riktat kapacitetsuppbyggande i tredjeländer samt främja tydligheten i meriter, kvalifikationer och färdigheter i partnerländer, genom att reformera kvalifikationssystem och utbildningssystem.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led d – strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Antalet högskolor utanför EU som deltar i rörlighet och samarbete.

utgår

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led e – strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Andelen deltagare som har förbättrat sina språkkunskaper.

utgår

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led f – strecksatsen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Antalet studenter som får utbildning genom Jean Monnet-aktiviteter.

utgår

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) Främja lika möjligheter för alla och ett aktivt medborgarskap.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 5 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fb) Främja europeiskt medborgarskap och Europatanken genom lärande och tillhandahållande av lärandeutrymmen för att diskutera utmaningar och frågor avseende den europeiska sammanhållningen.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Dessutom ska delprogrammet Yrkesutbildning eftersträva följande specifika mål inom området yrkesutbildning:

 

a) Att förstärka rörligheten i utbildningssyfte för studenter, inbegripet lärlingar, lärare och utbildare.

 

b) Att öka attraktionskraften hos och spetskompetensen inom yrkesutbildningen genom att främja kvalitet och effektivitet.

 

c) Att främja validering av icke-formell och informell utbildning, särskilt i samband med kontinuerlig yrkesutbildning.

 

d) Att främja flexibel tillgång till utbildning och kvalifikationer.

 

e) Att främja tillträde för alla genom att stödja möjligheterna till en andra chans att förvärva kompetenser och färdigheter, särskilt för personer som hoppat av skolan i förtid, ungdomar som inte deltar i allmän utbildning, arbete eller yrkesutbildning, personer med funktionsnedsättning, äldre vuxna eller personer med invandrarbakgrund.

 

f) Att främja en balans mellan arbetsliv och lärande, i synnerhet vad gäller kontinuerlig yrkesutbildning.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Delprogrammet Vuxenutbildning ska eftersträva följande specifika mål inom området vuxnas lärande:

 

a) Att stärka det europeiska deltagandet bland vuxenstuderande, däribland äldre, framför allt genom rörlighetsprojekt mellan medlemsstater.

 

b) Att främja kontinuerlig kunskapsinhämtning och deltagande i lärande bland vuxna, i synnerhet vad gäller lågutbildade och lågkvalificerade personer, genom att utveckla en kultur av livslångt lärande.

 

c) Att främja en balans mellan arbetsliv och lärande.

 

d) Att främja utvecklingen av ett effektivt vägledningssystem för livslångt lärande.

 

e) Att främja validering av icke-formellt och informellt lärande.

 

f) Att främja ett aktivt, självständigt och hälsosamt åldrande.

 

g) Att söka innovativa lösningar som inom hela Europa främjar en kultur av aktivt åldrande, solidaritet och dialog mellan generationerna och över gränserna.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. I syfte att utvärdera programmet och dess delprogram ska kommissionen, i överensstämmelse med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.2, anta mätbara och relevanta indikatorer för de särskilda målen. Kommissionen ska beakta de indikatorer som redan fastställts inom utbildningsområdet.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Programområden

 

1. Programmets mål ska uppnås genom följande tre typer av insatser inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom:

 

a) Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte.

 

b) Samarbete för innovation och god praxis.

 

c) Stöd till politiska reformer.

 

2. De särskilda Jean Monnet-aktiviteterna beskrivs i artikel 10.

 

Motivering

Föredraganden föreslår att den tidigare artikel 6 ska flyttas till förordningens allmänna bestämmelser eftersom den ger struktur åt alla de insatser som föreslås i förordningen.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) gränsöverskridande rörlighet för studenter inom högre utbildning och yrkesutbildning samt för unga människor som deltar i icke-formella aktiviteter mellan de deltagande länderna på det sätt som anges i artikel 18; denna rörlighet kan innebära studier vid en partnerinstitution, arbetslivserfarenhet utomlands eller deltagande i ungdomsaktiviteter, i första hand volontärarbete; rörlighet för studier på mastersnivå ska stödjas genom en lånegarantifacilitet för studenter enligt vad som framgår av artikel 14.3,

a) inom delprogrammet Yrkesutbildning – gränsöverskridande rörlighet för studenter, inbegripet lärlingar, lärare och utbildare,

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) studenternas rörlighet för att introducera de ”sociala kriterierna” vid tilldelningen av Erasmus-bidrag, som gör att studenter med låg inkomst kan utnyttja studentrörlighetsperioder utan att behöva oroa sig för att deras ekonomiska resurser inte ska räcka till,

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) utlandsvistelser för arbetande studenter så att de kan kombinera Erasmus-rörlighet för praktik (deltidspraktik) och studier med ett större bidrag. Detta skulle göra det möjligt att kombinera social, akademisk och yrkesmässig integration i värdlandet och dessutom nå studenter som inte ser fördelarna med att resa utomlands för studentrörlighet.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) gränsöverskridande rörlighet för personal inom de deltagande länderna som avses i artikel 18. Denna rörlighet kan innebära undervisning eller deltagande i fortbildningsaktiviteter utomlands.

b) inom delprogrammet Vuxenutbildning – gränsöverskridande rörlighet för vuxenstuderande och personal inom vuxenutbildning. Denna rörlighet kan inbegripa studiebesök, workshops, assistentarbete, volontärarbete och utbyten för deltagarna i vuxenutbildning, inklusive äldre, samt yrkesutbildning och fortbildning för personal inom vuxenutbildning.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatsen ska också stödja den gränsöverskridande rörligheten för studenter, unga människor och personal till och från tredjeländer i samband med högre utbildning, inklusive rörlighet som organiserats på grundval av gemensamma, dubbla eller multipla examina av god kvalitet eller gemensamma inbjudningar att lämna projektförslag, samt icke-formell inlärning.

2. Insatsen ska också stödja den gränsöverskridande rörligheten för praktikanter, studenter, vuxenstuderande och personal till och från tredjeländer i samband med högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, inklusive rörlighet som organiserats på grundval av gemensamma, dubbla eller multipla examina av god kvalitet eller gemensamma inbjudningar att lämna projektförslag, samt icke-formell inlärning.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Insatsen för samarbete för innovation och god praxis ska stödja

1. De delprogram som omfattas av detta kapitel ska stödja

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) it-baserade stödplattformar, inklusive e-vänskolekontakter, som omfattar utbildningssektorer och som möjliggör peer learning, virtuell rörlighet och utbyte av bästa praxis och ger tillträde för deltagare från grannländerna.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) gränsöverskridande partnerskap mellan företag och utbildningsanstalter i form av

2. Samarbetet kring insatser för innovation och god praxis ska stödja gränsöverskridande partnerskap mellan företag och utbildningsanstalter i form av

- kunskapsallianser mellan högskolor och företag som främjar kreativitet, innovation och entreprenörskap genom att erbjuda relevanta inlärningsmöjligheter, inklusive utarbetande av nya kursplaner,

- kunskapsallianser mellan högskolor och företag som främjar kreativitet, innovation och entreprenörskap genom att erbjuda relevanta inlärningsmöjligheter, inklusive utarbetande av nya kursplaner,

- sektoriella kunskapsallianser mellan tillhandahållare av allmän och yrkesinriktad utbildning och företag som främjar anställbarhet, skapar nya sektorspecifika kursplaner, utvecklar innovativa metoder för yrkesundervisning och yrkesutbildning och som tillämpar unionens verktyg för brett erkännande.

- sektoriella kunskapsallianser mellan tillhandahållare av allmän och yrkesinriktad utbildning och företag som främjar anställbarhet, skapar nya sektorspecifika kursplaner, utvecklar innovativa metoder för yrkesundervisning och yrkesutbildning och som tillämpar unionens verktyg för brett erkännande,

 

– det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande mellan äldreorganisationer och nationella, regional och lokala myndigheter för att gemensamt och med praktiska åtgärder utveckla visionen om det generationsvänliga Europa som en del av Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Insatsen ska också stödja utveckling, kapacitetsuppbyggnad, regional integrering, kunskapsutbyte och moderniseringsprocesser genom partnerskap mellan utbildningsinrättningar och organisationer i unionen och tredjeländer, särskilt för peer learning, gemensamma utbildningsprojekt och främjande av regionalt samarbete, framför allt med grannländerna.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatsen ska också stödja utveckling, kapacitetsuppbyggande, regional integrering, kunskapsutbyte och moderniseringsprocesser genom partnerskap mellan högskolor i unionen och tredjeländer samt inom ungdomssektorn, särskilt för lärande av kolleger och gemensamma utbildningsprojekt som främjar regionalt samarbete, framför allt med grannländerna.

utgår

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd till politiska reformer

Stöd till politiska reformer och kapacitetsuppbyggnad

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Insatser till stöd till politiska reformer ska omfatta de aktiviteter som initieras på unionsnivå, nämligen

1. De delprogram som omfattas av detta kapitel ska omfatta de aktiviteter som initieras på unionsnivå, nämligen

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) aktiviteter i samband med genomförandet av unionens politiska agenda för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom (öppna samordningsmetoden) samt Bologna- och Köpenhamnsprocesserna och den strukturerade dialogen med unga människor,

a) genomförandet av unionens politiska agenda för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom (öppna samordningsmetoden) samt främjandet av den strukturerade dialogen på utbildningsområdet och av Bologna- och Köpenhamnsprocesserna,

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) tillämpning av unionens verktyg för tydlighet i de deltagande länderna, framför allt Europass, den europeiska referensramen för kvalifikationer, det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (Ecvet) och stöd till EU-gemensamma nätverk,

b) tillämpning av unionens verktyg för erkännande och tydlighet i de deltagande länderna – framför allt Europass, den europeiska referensramen för kvalifikationer, det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (Ecvet), den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning, det europeiska registret för kvalitetssäkring av högre utbildning och den europeiska sammanslutningen för kvalitetssäkring i den högre utbildningen, ungdomspass – samt stöd till EU-gemensamma nätverk,

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) politisk dialog med relevanta europeiska intressenter inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom,

c) politisk dialog med och mellan relevanta europeiska intressenter inom allmän utbildning och yrkesutbildning,

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) särskilt och hållbart stöd genom driftsanslag till föreningar inom det europeiska civila samhället som är aktiva på området för allmän utbildning och yrkesutbildning, livslångt lärande och ungdom,

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Europeiskt ungdomsforum, nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (NARIC), Eurydice-nätverket, Eurodesk-nätverken, de nationella stödcentren för e-vänskolekontakter, de nationella Europass-centren och de nationella informationskontoren i grannländerna och anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater som ännu inte deltar fullt ut i programmet.

d) Europeiskt ungdomsforum, Europeiska civila samhällets plattform för livslångt lärande, nätverket av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (NARIC), Eurydice-nätverket, Eurodesk-nätverken, de nationella stödcentren för e-vänskolekontakter, de nationella Europass-centren och de nationella informationskontoren i grannländerna och anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater som ännu inte deltar fullt ut i programmet.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia) Europeiska institutet för offentlig förvaltning, Maastricht.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iib) Europeiska rättsakademin, Trier.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iic (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iic) Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, Odense.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iid (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iid) Internationella centrumet för Europautbildning (CIFE), Nice.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Kapitel 2a – rubriken (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL IIa

 

Ungdom

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Särskilda mål

 

1. I överensstämmelse med det allmänna målet ska programmet eftersträva följande särskilda mål inom ungdomsområdet, framför allt genom att erkänna icke-formellt lärande genom ungdoms- och volontärarbete, med särskild hänsyn till behoven hos ungdomar med färre utvecklingsmöjligheter, särskilt den grupp av unga som varken arbetar eller studerar:

 

(a) Att främja interkulturellt lärande och tolerans för att förbättra ungdomars nyckelkompetenser och färdigheter, även vad gäller ungdomar med färre möjligheter, samt främja deras deltagande i det demokratiska livet i Europa och på arbetsmarknaden, liksom deras aktiva medborgarskap, företagaranda, sociala integrering och solidaritet, framför allt genom bättre möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för ungdomar, både på individuell och privat nivå, för dem som är aktiva inom ungdomsarbete eller ungdomsorganisationer samt för ungdomsledare, och genom närmare kopplingar mellan ungdomsområdet och arbetsmarknaden.

 

b) Att främja utveckling, innovation, internationalisering och högkvalitativa förbättringar av ungdomsarbetet, i första hand genom ett förstärkt samarbete mellan organisationer på ungdomsområdet och/eller andra intressenter.

 

c) Att stödja europeiskt samarbete och komplettera politiska reformer på lokal, regional och nationell nivå på ungdomsområdet, liksom utvecklingen av en kunskaps- och evidensbaserad ungdomspolitik och erkännandet av icke-formellt och informellt lärande, i första hand genom förstärkt politisk samarbete, bättre utnyttjande av unionens verktyg för öppenhet och erkännande samt genom spridning av god praxis.

 

d) Att stärka den internationella dimensionen för aktiviteter på ungdomsområdet som ett komplement till unionens yttre åtgärder, framför allt genom att främja rörlighet och samarbete mellan intressenter i unionen och i tredjeländer samt internationella organisationer på ungdomsområdet och genom riktat kapacitetsuppbyggande i tredjeländer.

 

2. I syfte att utvärdera programmet ska kommissionen, i överensstämmelse med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.2, anta mätbara och relevanta indikatorer för de särskilda målen. Kommissionen ska beakta de indikatorer som redan fastställts inom ungdomsområdet.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 10b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10b

 

Programområden

 

Programmets mål ska uppnås genom följande typer av insatser på ungdomsområdet:

 

a) Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte.

 

b) Samarbete för innovation och god praxis.

 

c) Stöd till politiska reformer och kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 10c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10c

 

Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte

 

1. Insatsen för enskilda personers rörlighet ska stödja

 

a) unga människors rörlighet inom ramen för aktiviteter som avser icke-formellt och informellt lärande mellan de deltagande länder som avses i artikel 18; denna rörlighet kan innebära ungdomsutbyte och volontärarbete genom den europeiska volontärtjänsten inklusive förberedande besök och uppföljningsmöten,

 

b) rörlighet för dem som är aktiva inom ungdomsarbete eller ungdomsorganisationer samt ungdomsledare; denna rörlighet kan omfatta seminarier, utbildning och nätverksbyggande samt kapacitetsuppbyggnad i syfte att lära sig nödvändiga nyckelkompetenser,

 

c) missgynnade och/eller underrepresenterade gruppers tillgång till EU:s alla rörlighetsprogram, allmän utbildning och yrkesutbildning samt ungdomsaktiviteter.

 

2. Denna insats ska också stödja internationell rörlighet till och från tredjeländer för ungdomar, för dem som är aktiva inom ungdomsarbete eller ungdomsorganisationer samt för ungdomsledare.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 10d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10d

 

Samarbete för innovation och god praxis

 

1. Samarbetet för innovation och god praxis ska stödja

 

a) strategiska partnerskap mellan organisationer som är aktiva på ungdomsområdet, med syftet att genomföra gemensamma initiativ, inklusive ungdomsinitiativ och medborgarskapsprojekt, och att utveckla aktivt medborgarskap, deltagande i det demokratiska livet och entreprenörskap, genom peer learning och utbyte av erfarenheter,

 

(b) projekt för att utveckla och genomföra innovativa förhållningssätt inom ramen för ungdomsarbete,

 

(c) möjlighet till interaktiv och ömsesidig utbildning i form av utbytesprogram, seminarier, konferenser för ungdoms- och volontärarbete för utbyte av erfarenheter och god praxis,

 

d) strategiska partnerskap mellan företag och institutioner som är aktiva på ungdomsområdet,

 

e) it-baserade stödplattformar på ungdomsområdet som möjliggör peer learning, kunskapsbaserat ungdomsarbete och utbyte av bästa praxis.

 

2. Insatsen ska också stödja utveckling, kapacitetsuppbyggnad och kunskapsutbyte på ungdomsområdet genom partnerskap mellan unionen och tredjeländer, framför allt med grannskapsländerna och särskilt genom peer learning.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 10e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10e

 

Stöd till politiska reformer

 

1. Stödet till politiska reformer ska omfatta aktiviteter som avser

 

a) genomförande av unionens politiska dagordning på ungdomsområdet genom den öppna samordningsmetoden,

 

b) tillämpning av unionens verktyg för öppenhet och erkännande i de deltagande länderna, framför allt ungdomspasset, och stöd till unionsövergripande nätverk och europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer,

 

c) politisk dialog med och mellan relevanta europeiska intressenter på ungdomsområdet, inklusive strukturerad dialog med ungdomar,

 

d) Europeiskt ungdomsforum, resurscentrum för utveckling av ungdomsarbete och Eurodesk-nätverket.

 

2. Insatsen ska också stödja politisk dialog med tredjeländer och internationella organisationer.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 11 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Främja social integrering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet genom ökad idrottsutövning.

c) Främja frivilliginsatser inom idrotten samt social integrering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet genom ökad idrottsutövning.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) 16 741 738 000 euro för insatser inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, enligt vad som framgår av artikel 6.1.

a) 16 741 738 000 euro för insatser inom allmän utbildning och yrkesutbildning, varav minst [xxx] euro för ungdom, enligt vad som framgår av artiklarna 6.1 och 10b.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förutom finansieringsramen som anges i punkt 1 och för att främja den internationella dimensionen och framför allt inom den högre utbildningen, och förutom de belopp som anges i artikel 13.1, ska ett preliminärt belopp på 1 812 100 000 euro från de olika instrumenten för yttre förbindelser (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte till eller från andra länder än de länder som anges i artikel 18.1 och till samarbete och politisk dialog med myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel.

Förutom finansieringsramen som anges i punkt 1 och för att främja den internationella dimensionen av allmän utbildning och yrkesutbildning ska ett preliminärt belopp på 1 812 100 000 euro från de olika instrumenten för yttre förbindelser (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte till eller från andra länder än de länder som anges i artikel 18.1 och till samarbete och politisk dialog med myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I enlighet med det förväntade mervärdet för de tre typerna av insatser som anges i artikel 6.1 och med principerna för kritisk massa, koncentration, resurseffektivitet och prestationer, ska beloppet som anges i artikel 13.1 a preliminärt fördelas som följer:

3. I enlighet med det förväntade mervärdet för de tre typerna av insatser som anges i artiklarna 6.1 och 10b och med principerna för kritisk massa, koncentration, resurseffektivitet och prestationer, ska beloppet som anges i artikel 13.1 a preliminärt fördelas som följer:

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

- [4 %] av beloppet ska avsättas för politiska reformer.

- [4 %] av beloppet ska avsättas för politiska reformer och kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om inte annat följer av punkt 1a och för att finansieringen som tilldelas de viktigaste grupperna av intressenter och bidragsmottagare inte ska sjunka under de nivåer som garanteras i programmen Livslångt lärande, Aktiv ungdom och Erasmus Mundus för perioden 2007–2013 ska anslagen till de viktigaste utbildningssektorerna inte vara lägre än:

 

– Högre utbildning: [30 %].

 

– Yrkesutbildning: [20 %].

 

– Skolutbildning: [12 %].

 

– Vuxenutbildning, inklusive äldre: [8 %].

 

– Ungdom: [12 %].

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Tillräckliga ekonomiska resurser ska anslås en effektiv tillämpning av partnerskapsprincipen samt kapacitets- och kompetensbyggande insatser från arbetsmarknadens parter och organisationer inom det civila samhället som är direkt eller indirekt involverade i genomförandet av programmet och dess programdelar.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Anslagen till programmet ska även täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för att förvalta programmet och förverkliga programmålen. I detta ingår särskilt undersökningar, möten med experter, information och kommunikation, inklusive intern kommunikation om EU:s politiska prioriteringar i den utsträckning som de är knutna till de allmänna målen i denna förordning, kostnader kopplade till IT, i första hand informationsbehandling och informationsutbyte, samt alla andra utgifter för administrativt och tekniskt stöd som kommissionen uppbär för förvaltningen av programmet.

4. Anslagen till programmet ska även täcka utgifter för förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för att förvalta programmet och förverkliga programmålen samt att partnerskapsprincipen ska respekteras. I detta ingår särskilt undersökningar, möten med experter och intressenter, information och kommunikation, kostnader kopplade till IT, i första hand informationsbehandling och informationsutbyte, samt alla andra utgifter för administrativt och tekniskt stöd som kommissionen uppbär för förvaltningen av programmet.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. De medel för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte som avses i artikel 6.1 a och som ska förvaltas av ett nationellt programkontor ska tilldelas på grundval av befolkningens storlek och levnadskostnaderna i medlemsstaten, avståndet mellan medlemsstaternas huvudstäder och prestationer. Prestationsparametern svarar för 25 % av de totala medlen enligt de kriterier som avses i punkterna 7 och 8.

6. De medel för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte som avses i artiklarna 6.1 a och 10b a och som ska förvaltas av ett nationellt programkontor ska tilldelas på grundval av befolkningens storlek och levnadskostnaderna i medlemsstaten, avståndet mellan medlemsstaternas huvudstäder och prestationer. Prestationsparametern svarar för 25 % av de totala medlen enligt de kriterier som avses i punkterna 7 och 8. . De medel för strategiska partnerskap som avses i artiklarna 8.1 a och 10d.1 a som ska väljas och förvaltas av ett nationellt programkontor, ska tilldelas på grundval av de kriterier som ska fastställas av kommissionen i överensstämmelse med granskningsförfarandet i artikel 30.2. Dessa formler bör, så långt det är möjligt, vara neutrala i fråga om medlemsstaternas olika utbildningssystem, bör undvika omfattande minskningar av den årliga budget som medlemsstaterna tilldelas från år till år och bör minimera alltför stora obalanser vad gäller nivån på tilldelade anslag.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Fördelningen av medel till de viktigaste utbildningssektorerna för att garantera en fördelning av finansieringen som ger en betydande systemeffekt när programmet genomförs.

b) Fördelningen av medel till de viktigaste sektorerna allmän utbildning och yrkesutbildning, ungdom och idrott för att garantera en fördelning av finansieringen som ger en betydande institutionell och systemmässig effekt när programmet genomförs.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. En slutlig utvärdering av programmet ska läggas fram av kommissionen för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén senast den 30 juni 2022.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Erasmus högre utbildningska knytas till alla typer av högre utbildning i Europa och internationellt.

– Högre utbildning ska knytas till alla typer av högre utbildning i Europa och internationellt.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Erasmus yrkesutbildning ska knytas till yrkesutbildning och vuxenutbildning.

– Yrkesutbildning ska knytas till yrkesutbildning.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vuxenutbildning ska knytas till vuxnas lärande.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Erasmus skolor ska knytas till skolutbildning.

– Skolor ska knytas till skolutbildning.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Erasmus ungdomsdeltagande ska knytas till icke-formellt lärande för ungdomar.

– Ungdomsdeltagande ska knytas till icke-formellt lärande för ungdomar.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Idrott ska knytas till aktiviteter på idrottsområdet.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Programmet ska vara öppet för alla organ, offentliga och privata, som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott på gräsrotsnivå.

1. Programmet ska vara öppet för alla organ, offentliga som privata, som är verksamma inom områdena allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. När det gäller artiklarna 10c.1 a och 10d.1 a är programmet även avsett att stödja grupper av unga människor som är verksamma inom ungdomsarbete men inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När programmet genomförs ska kommissionen och medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt att underlätta deltagandet av personer med särskilda svårigheter på grund av kön eller pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, geografiska, ekonomiska och kulturella skäl.

2. När programmet genomförs ska kommissionen och medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt att främja social inkludering och deltagandet av underrepresenterade eller missgynnade personer med särskilda behov, färre möjligheter och med svårigheter på grund av kön eller pedagogiska, sociala, mentala, etniska, fysiska, psykiska, geografiska, ekonomiska och kulturella skäl.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Tillgängligheten till de administrativa förfarandena och dessas öppenhet ska anses som avgörande indikatorer på programmets kvalitet och resultat.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Vid tillämpningen av denna förordning kan termen nationell myndighet avse en eller flera nationella myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avlägsna juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt, inklusive hanteringar av viseringar.

2. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avlägsna juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt, inklusive förenklade administrativa förfaranden med anknytning till viseringar.

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inom tre månader efter denna förordnings ikraftträdande ska den nationella myndigheten utse ett samordningsorgan (nedan kallat det nationella programkontoret). Den nationella myndigheten ska tillhandahålla kommissionen en förhandsbedömning av kravuppfyllelse som visar att det nationella programkontoret uppfyller bestämmelserna i artikel 55.1 b vi och artikel 57.1, 57.2 och 57.3 i förordning nr XX/2012 och artikel X i den delegerade förordningen nr XX/2012 samt unionens krav för interna kontrollstandarder för nationella programkontor och reglerna för hur de ska förvalta programmens medel till bidragsstöd.

3. Inom tre månader efter denna förordnings ikraftträdande ska den nationella myndigheten utse ett eller flera samordningsorgan (nedan kallat det nationella programkontoret). Den nationella myndigheten ska tillhandahålla kommissionen en förhandsbedömning av kravuppfyllelse som visar att det nationella programkontoret uppfyller bestämmelserna i artikel 55.1 b vi och artikel 57.1, 57.2 och 57.3 i förordning nr XX/2012 och artikel X i den delegerade förordningen nr XX/2012 samt unionens krav för interna kontrollstandarder för nationella programkontor och reglerna för hur de ska förvalta programmens medel till bidragsstöd.

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Vid tillämpningen av denna förordning kan termen nationellt programkontor avse ett eller flera nationella programkontor i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Genom undantag från punkt 2 får de urvals- och tilldelningsbeslut för strategiska partnerskap som avses i punkt 2 b centraliseras, om detta beslutas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 30.2, och endast i specifika fall där det finns tydliga skäl för en sådan centralisering.

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Det nationella programkontoret ska göra det möjligt för lokala och regionala myndigheter och intressenter att ta del i utformningen av genomförandet och övervakningen av projekten.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

ERASMUS FÖR ALLA - EU-programmet för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

13.12.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

13.12.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Vilija Blinkevičiūtė

15.12.2011

Behandling i utskott

10.7.2012

8.10.2012

 

 

Antagande

9.10.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Sampo Terho, Gabriele Zimmer

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (17.7.2012)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”ERASMUS FÖR ALLA” Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott
(COM(2011)0788 – C7‑0436/2011 – 2011/0371(COD))

Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău

KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän utbildning och yrkesutbildning är centrala inslag i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och i de integrerade riktlinjerna för medlemsstaternas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik. Därför förespråkar kommissionen och parlamentet att EU:s stöd till allmän utbildning och yrkesutbildning under perioden 2014–2020 ska ökas, i syfte att höja medborgarnas kvalifikationer och komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten i många medlemsstater.

Förslaget till förordning

Programmet ”Erasmus för alla” omfattar allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och syftar till att stödja samtliga utbildningssektorer (dvs. högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, skolutbildning och ungdomsverksamhet) utifrån ett perspektiv som bygger på livslångt lärande.

Enligt kommissionens förslag ska programmet ”Erasmus för alla” inrikta sig på tre typer av nyckelinsatser:

•   Gränsöverskridande och internationell rörlighet i utbildningssyfte för studenter, ungdomar, lärare och personal.

•   Samarbete för innovation och god praxis mellan utbildningsanstalter liksom samarbete med organisationer som arbetar med ungdomsfrågor och stöd till politiska agendor.

•   Stöd till politiska reformer och kapacitetsutveckling i tredjeländer, inbegripet i kandidatländer, med särskild betoning på grannländer och på den internationella politiska dialogen.

“Erasmus för alla” omfattar och bygger vidare på befintliga internationella program (”Erasmus Mundus”, ”Tempus”, ”Edulink” och ”Alfa”) och program för samarbete med industriländer.

För perioden 2014–2020 kommer budgeten för programmet ”Erasmus för alla” att uppgå till 17 299 miljoner euro, och av detta belopp kommer 16 742 miljoner euro (65 % för enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte, 26 % för samarbete för innovation och god praxis, 4 % för stöd till politiska reformer samt 2 % till administrativa utgifter) att anslås för insatser avseende allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom, 318,4 miljoner euro för Jean Monet-aktiviteter och 238,8 miljoner euro för idrottsanknuten verksamhet. Dessutom kommer ett indikativt belopp på 1,8 miljarder euro från olika externa instrument att anslås i syfte att främja den högre utbildningens internationella dimension. Medlen kommer att tillgängliggöras i form av två utbetalningar för fyra respektive tre år för att säkerställa stabilitet och förutsebarhet.

De medel som anslås till programmet ”Erasmus för alla” kommer att användas för de insatser som avses i artikel 6.1, för insatser för förberedelse, övervakning, kontroll, granskning och utvärdering samt för utgifter för tekniskt stöd. Dessutom ska kommissionen tillhandahålla finansiering för att garantera lån till studenter som är bosatta i ett deltagarland och som genomför masterstudier i ett annat deltagarland.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens förslag till förordning och föreslår några ändringar på följande områden:

1.        Införande av målet om en ökning av antalet personer över 35 år som deltar i åtgärder för livslångt lärande bland programmets allmänna mål.

2.        Införande av målet om rörlighet för enskilda personer i syfte att genomföra företagsanknuten utbildning bland programmets särskilda mål och insatser liksom fastställande av indikatorer knutna till rörlighetsmålet.

3.        Införande av näringslivspolitik i den unionspolitik som är relevant för programmet ”Erasmus för alla”.

4.        Säkerställande av att icke-statliga organisationer, särskilt sådana som arbetar med ungdomar i frågor som avser allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsverksamhet och breddidrott, får tillgång till programmet ”Erasmus för alla”.

5.        Användning av IKT för att underlätta tillgången till programmet ”Erasmus för alla” för personer med särskilda svårigheter på grund av kön eller av pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, geografiska, ekonomiska eller kulturella skäl.

6.        Möjligheten för doktorander att få tillgång till lånegarantier som beviljas doktorander som är bosatta i ett deltagarland och som doktorerar i ett annat deltagarland.

7.        Definition av de prestationskriterier som avses i artiklarna 5 och 11 i bilaga I i förordningen i stället för genom delegerade akter.

8.        Avskaffande av det kriterium som avser ”levnadskostnader” ur kriterierna för tilldelning av de medel som ska förvaltas av ett nationellt programkontor för genomförande av insatserna i artikel 6.1, eftersom detta kriterium riskerar att leda till diskriminering mellan studenter/doktorander beroende på vilken medlemsstat de är bosatta i.

9.        Säkerställande av insyn i genomförandet av programmet ”Erasmus för alla” genom att göra det obligatoriskt för kommissionen att på sin webbplats publicera information om utsedda nationella programkontor, verksamhetsprogrammet och de medel som kommissionen årligen ställer till dessa kontors förfogande för genomförande av programmet ”Erasmus för alla”.

10.      Samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna för att tillse att de nationella programkontor som ska förvalta programmet ”Erasmus för alla” utses före den 1 januari 2014.

11.      Säkerställande av ett balanserat deltagande för att alla länder som deltar i programmet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Allmänheten i EU:s medlemsstater och i deltagande tredjeländer ser varumärket ”Erasmus” som en synonym för rörlighet på utbildningsområdet inom EU, vilket gör det naturligt att låta de utbildningssektorer som ingår i det nya programmet utnyttja varumärket i större omfattning.

(3) Allmänheten i EU:s medlemsstater och i deltagande tredjeländer ser varumärket ”Erasmus” som en synonym för rörlighet på utbildningsområdet inom EU, vilket gör det naturligt att låta de utbildningssektorer som ingår i det nya programmet utnyttja varumärket i större omfattning samt förbättra verktygen för utvärdering och uppföljning.

Motivering

För att garantera programmets framgång och en riktig användning av offentliga medel, samtidigt som man värnar om varumärket Erasmus goda rykte är det viktigt att förbättra verktygen för uppföljning och utvärdering, bland annat genom att klart och tydligt definiera indikatorer och metoder.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Behovet av att skapa kontinuitet för den europeiska utbildningspolitiken och framgången för de tidigare programmen ”Livslångt lärande”, ”Aktiv ungdom”, ”Leonardo da Vinci”, ”Comenius”, ”Erasmus” och ”Grundtvig” gör att programmens referensnamn bör behållas.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artiklarna 21 och 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna ska programmet främja jämställdhet mellan kvinnor och män och motverka diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

(7) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artiklarna 21 och 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna ska programmet främja jämställdhet mellan kvinnor och män och motverka diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Denna målsättning kräver en konkret uppföljning och utvärdering för att kunna förverkligas i samband med att programmet genomförs.

Motivering

För att garantera programmets framgång och en riktig användning av offentliga medel, samtidigt som man värnar om varumärket Erasmus goda rykte är det viktigt att förbättra verktygen för uppföljning och utvärdering, bland annat genom att klart och tydligt definiera indikatorer och metoder.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att stödja rörlighet, rättvisa och framstående studieresultat bör unionen inrätta en europeisk lånemöjlighet för att göra det möjligt för studenter, oavsett social bakgrund, att avlägga mastersexamen i ett annat deltagande land. Denna möjlighet bör vara tillgänglig för finansinstitut som godtar att erbjuda lån till studier på mastersnivå i andra deltagande länder på gynnsamma villkor för studenterna.

(10) För att stödja rörlighet, rättvisa och framstående studieresultat bör unionen inrätta en europeisk lånemöjlighet för att göra det möjligt för studenter, oavsett social bakgrund, att avlägga masters- eller doktorsexamen i ett annat deltagande land. Denna möjlighet bör vara tillgänglig för finansinstitut som godtar att erbjuda lån till studier på master- eller doktorandnivå i andra deltagande länder på gynnsamma villkor för studenterna. Detta bör emellertid inte överlappa Marie Curie‑programmet enligt Horisont 2020.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) I den förnyade Köpenhamnsprocessen (2011–2020) beskrevs en långtgående och global vision för en europeisk yrkesutbildningspolitik med stöd från unionens utbildningsprogram till de överenskomna prioriteringarna, inklusive den internationella rörlighet och de reformer som genomförs av medlemsstaterna.

(14) I den förnyade Köpenhamnsprocessen (2011–2020) beskrevs en långtgående och global vision för en europeisk yrkesutbildningspolitik med stöd från unionens utbildningsprogram till de överenskomna prioriteringarna, inklusive den internationella rörlighet och de reformer som genomförs av medlemsstaterna. Denna politik bör stödjas och prioriteras inom programmet. Eftersom yrkesutbildning spelar en väsentlig roll för att främja goda villkor för forskning och innovation, är det särskilt viktigt att betona denna del.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att intensifiera och öka det europeiska samarbetet mellan skolor och rörligheten för skolornas personal och elever för att kunna genomföra prioriteringarna i En agenda för europeiskt samarbete om skolor för 2000-talet Skolutbildningens kvalitet i EU måste förbättras vad gäller kompetensutveckling, jämställdhet och integrering i skolsystem och läroanstalter. Dessutom måste läraryrket och skolornas ledarskap stärkas. I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas de strategiska målen att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid och förbättra resultaten vad gäller grundläggande färdigheter samt deltagande och kvalitet inom förskoleundervisning och omvårdnad. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas åt att förstärka yrkeskompetensen för lärare och skolledare samt förbättra utbildningsmöjligheterna för barn med invandrarbakgrund och barn från socioekonomiskt missgynnade miljöer.

(15) Det är nödvändigt att intensifiera och öka det europeiska samarbetet mellan skolor och rörligheten för skolornas personal och elever för att kunna genomföra prioriteringarna i En agenda för europeiskt samarbete om skolor för 2000-talet Skolutbildningens kvalitet i EU måste förbättras vad gäller kompetensutveckling, jämställdhet och integrering i skolsystem och läroanstalter. Dessutom måste läraryrket och skolornas ledarskap stärkas. I detta sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas de strategiska målen att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid och förbättra resultaten vad gäller grundläggande färdigheter samt deltagande och kvalitet inom förskoleundervisning och omvårdnad. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas åt att förstärka yrkeskompetensen för lärare och skolledare samt förbättra utbildningsmöjligheterna för barn med invandrarbakgrund och barn från socioekonomiskt missgynnade miljöer. Tonvikt bör dessutom läggas på att förbättra språkkunskaperna för att möta globaliseringen av många arbetstillfällen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Programmet bör bidra till att i hela världen utveckla spetskvaliteten på studierna om den europeiska integrationen. Det bör i synnerhet stödja läroanstalter som har en europeisk förvaltningsstruktur, täcker alla politiska områden som är av intresse för unionen, är icke-vinstdrivande organisationer och utfärdar erkända akademiska examensbevis.

(19) Programmet bör bidra till att i hela världen utveckla spetskvaliteten på studierna om den europeiska integrationen. Det bör i synnerhet stödja läroanstalter som har en europeisk förvaltningsstruktur, täcker alla politiska områden som är av intresse för unionen, är icke-vinstdrivande organisationer och utfärdar erkända akademiska examensbevis. Detta bör också inbegripa ungdomsorganisationer och experter på ungdomspolitik.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Samarbetet mellan programmet och organisationer i det civila samhället med verksamhet inom utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott på nationell nivå och EU‑nivå måste stärkas. Det är mycket viktigt att skapa ett brett deltagande i strategier och politik om livslångt lärande. Det civila samhället är nödvändigt för att beakta intressenters idéer och synpunkter på alla nivåer och utgör en grund för en fast dialog mellan EU och dess medborgare för att förverkliga det europeiska området för livslångt lärande.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Tydligare kvalifikationer och färdigheter och en utökad acceptans för unionens verktyg bör underlätta rörligheten i hela Europa för personer som vill delta i livslångt lärande och på så sätt bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet samt underlätta rörlighet i yrkessyfte mellan länder och branscher. Tillträde för unga studenter (inbegripet studenter inom yrkesutbildning) till metoder, rutiner och teknik i andra länder kommer att göra dem mer anställbara i en global ekonomi. Det kan också bidra till att göra yrken med en internationell profil mer attraktiva.

(21) Tydligare kvalifikationer och färdigheter och en utökad acceptans för unionens verktyg bör underlätta rörligheten i hela Europa för personer som vill delta i livslångt lärande och på så sätt bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet samt underlätta rörlighet i yrkessyfte mellan länder och branscher. Tillträde för unga studenter (inbegripet studenter inom yrkesutbildning) till metoder, rutiner och teknik i andra länder kommer att göra dem mer anställbara i den europeiska ekonomin och kommer också att främja arbetskraftens rörlighet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) I det syftet rekommenderas att tillämpningen av den gemensamma ramen för tydlighet i kvalifikationer och behörighet (Europass) enligt Europaparlamentets och rådets beslut av den 15 december 2004, den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildning (Ecvet) enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) utökas.

(22) I det syftet rekommenderas att tillämpningen av den gemensamma ramen för tydlighet i kvalifikationer och behörighet (Europass) enligt Europaparlamentets och rådets beslut av den 15 december 2004, den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildning (Ecvet) enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) utökas. Det är också viktigt att förespråka och stärka strategier och politik för yrkesutbildning inom programmet.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras för alla insatser som genomförs inom programmets ram; de bör även komplettera medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra aktiviteter, framför allt inom kultur, forskning, industri- och sammanhållningspolitik och yttre förbindelser.

(24) Ett europeiskt mervärde bör garanteras för alla insatser som genomförs inom programmets ram; de bör även komplettera medlemsstaternas aktiviteter i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra aktiviteter, framför allt inom kultur, forskning, industri- och sammanhållningspolitik och yttre förbindelser. Detta kan endast garanteras genom att man utvecklar lämpliga verktyg för utvärdering och uppföljning.

Motivering

För att garantera programmets framgång och en riktig användning av offentliga medel, samtidigt som man värnar om varumärket Erasmus goda rykte är det viktigt att förbättra verktygen för uppföljning och utvärdering, bland annat genom att klart och tydligt definiera indikatorer och metoder.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) För att säkra en snabb reaktion på ändrade behov under hela programmets löptid bör behörigheten att anta lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen vad gäller bestämmelserna om resultatindikatorer och de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren. Det är av särskild vikt att kommissionen under det förberedande arbetet genomför lämpliga samråd, även på expertnivå. Kommissionen bör se till att relevanta dokument samtidigt skickas till Europaparlamentet och rådet i tid och på lämpligt sätt när den utarbetar och upprättar delegerade akter.

(33) För att säkra en snabb reaktion på ändrade behov under hela programmets löptid bör behörigheten att anta lagstiftningsakter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen vad gäller bestämmelserna om de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren. Det är av särskild vikt att kommissionen under det förberedande arbetet genomför lämpliga samråd, även på expertnivå. Kommissionen bör se till att relevanta dokument samtidigt skickas till Europaparlamentet och rådet i tid och på lämpligt sätt när den utarbetar och upprättar delegerade akter.

Motivering

För att främja insynen och för att tillse att alla potentiella stödmottagare kan förbereda sig för att delta i programmet ”Erasmus för alla” under perioden 2014–2020 måste resultatindikatorerna för insatser som förvaltas av de nationella programkontoren ingå i förordningen och inte i ett senare skede fastställas av kommissionen genom delegerade akter.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Programmet ska omfatta utbildning på alla nivåer grundat på livslångt lärande, framför allt högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, skolutbildning och ungdom.

3. Programmet ska omfatta utbildning på alla nivåer grundat på livslångt lärande, framför allt högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, skolutbildning, icke‑formell utbildning och ungdom.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. icke-formella miljöer: en inlärningsmiljö som ofta är planerad och organiserad, men som inte utgör en del av de formella utbildningssystemen,

2. icke-formell utbildning: en organiserad process som ger människor möjlighet att utveckla sina värderingar, färdigheter och kompetenser utöver dem som utvecklas i de formella utbildningssystemen,

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. stöd till politiska reformer: alla slags aktiviteter som syftar till att stödja och underlätta en modernisering av utbildningssystemen genom ett förfarande för politiskt samarbete mellan medlemsstaterna, främst de öppna samordningsmetoderna,

5. stöd till politiska reformer: alla slags aktiviteter som syftar till att stödja och underlätta en modernisering av utbildningssystemen genom ett förfarande för politiskt samarbete mellan medlemsstaterna, främst de öppna samordningsmetoderna, bland annat strukturerad dialog med det civila samhället, organisationer som tillhandahåller icke‑formell utbildning och ungdomsorganisationer,

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. personal: personer som antingen yrkesmässigt eller på frivillig grund deltar i allmän utbildning, yrkesutbildning eller icke-formellt lärande för ungdomar. Det kan omfatta lärare, utbildare, skolledare, ungdomsarbetare och personal som inte undervisar,

7. personal: personer som antingen yrkesmässigt eller på frivillig grund deltar i allmän utbildning, yrkesutbildning eller icke-formellt lärande. Det kan omfatta lärare, utbildare, skolledare, ungdomsarbetare och personal som inte undervisar,

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17. ungdomsaktivitet: en aktivitet utanför skolan (såsom ungdomsutbyte, frivilligarbete) som utförs av en ung människa, antingen individuellt eller i grupp och som utmärks av en icke-formell inlärningsstrategi,

17. ungdomsaktivitet: en aktivitet utanför skolan (såsom ungdomsutbyte, frivilligarbete eller ungdomsutbildning) som utförs av en ung människa, antingen individuellt eller i grupp och som utmärks av en icke-formell utbildningsstrategi,

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

28a. strukturerad dialog: plattformar och forum för att involvera icke-statliga organisationer och andra intressenter i utformningen av strategier och politik.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) deras fokus på långsiktiga effekter och, om möjligt, deras avstamp i evidensbaserad analys.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Programmet syftar till att skapa välfungerande och effektiva strukturer för livslångt lärande genom bästa metoder och evidensbaserade studier, se till att livslångt lärande med en mängd olika formella och icke‑formella utbildningsleverantörer införlivas i befintliga system samt förstärka en positiv inställning till lärande under hela livet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vidare ska programmet framför allt bidra till att följande mål uppnås:

 

a) Ökning av antalet personer över 35 år som deltar i livslångt lärande.

 

b) Möjliggörande av livslångt lärande för alla.

 

c) Ökning av ungdomars sysselsättningsgrad.

Motivering

Utbildning och yrkesutbildning bidrar direkt till att göra det lättare att hitta ett värdigt och välbetalt arbete. Det är ett viktigt mål för EU att öka sysselsättningsgraden i medlemsstaterna, särskilt bland ungdomar, och i detta sammanhang bör en sådan ökning utgöra ett av de allmänna målen för programmet ”Erasmus för alla”.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a – strecksats – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Andelen deltagare som har förstärkt sina centrala kompetenser och/eller färdigheter som är relevanta för anställbarheten.

– Andelen deltagare som har förstärkt sina centrala kompetenser och/eller färdigheter som är relevanta för anställbarheten, mätt med objektiva kriterier såsom sysselsättningsgraden ett år efter studiernas slutförande eller antalet deltagare som deltagit i yrkesmässig verksamhet som en del av sin kursplan.

Motivering

För att garantera programmets framgång och en riktig användning av offentliga medel, samtidigt som man värnar om varumärket Erasmus goda rykte är det viktigt att förbättra verktygen för uppföljning och utvärdering, bland annat genom att klart och tydligt definiera indikatorer och metoder. De sistnämnda bör inte endast grundas på subjektiva påståenden, utan bör även omfatta så många objektiva mått som möjligt.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a – strecksats 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Andelen deltagande företagare som har förstärkt sina nyckelkompetenser och/eller kvalifikationer med relevans för företagandet.

Motivering

Man bör med hjälp av en särskild indikator övervaka den kompetensutveckling som är nödvändig för företagare, särskilt unga företagare, för att på detta sätt kunna belysa behovet av ökat stöd till allmän utbildning och yrkesutbildning för unga företagare.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a – strecksats – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Andelen unga deltagare som säger sig vara mer motiverade att delta i socialt och politiskt liv.

– Andelen unga deltagare som säger sig vara mer motiverade att delta i företagande eller i socialt eller politiskt liv.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Främja utvecklingen av ett europeiskt område för livslångt lärande, stimulera till politiska reformer på nationell nivå, stödja modernisering av utbildningssystem inklusive icke-formellt lärande och stödja det europeiska samarbetet på ungdomsområdet, i första hand genom ett ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande av verktyg för erkännande och tydlighet och spridning av god praxis.

(c) Främja utvecklingen av ett europeiskt område för livslångt lärande med särskild inriktning på yrkesutbildning, stimulera till politiska reformer på nationell nivå, stödja modernisering av utbildningssystem, inklusive informellt och icke-formellt lärande samt kompetenshöjande utbildning, och stödja det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och inom det livslånga lärandet, i första hand genom ett ökat politiskt samarbete, bättre utnyttjande av verktyg för erkännande och tydlighet och spridning av god praxis.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 5 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Indikator: Antalet högskolor utanför EU som deltar i rörlighet och samarbete.

Indikator: Antalet högskolor inom och utanför EU som deltar i internationella insatser för rörlighet och samarbete.

Motivering

För att göra texten tydligare och mer följdriktig.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Stärka utbildningen för tillägnande av de gamla och nya färdigheter som krävs för den europeiska industrins konkurrenskraft.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 5 – led e – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Indikator: Andelen deltagare som har förbättrat sina språkkunskaper.

– Indikator: Andelen deltagare som har förbättrat sina språkkunskaper, mätt med objektiva kriterier såsom godkända språktest.

Motivering

För att garantera programmets framgång och en riktig användning av offentliga medel, samtidigt som man värnar om varumärket Erasmus goda rykte är det viktigt att förbättra verktygen för uppföljning och utvärdering, bland annat genom att klart och tydligt definiera indikatorer och metoder. De sistnämnda bör inte endast grundas på subjektiva påståenden, utan bör även omfatta så många objektiva mått som möjligt.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte.

a) Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte, även inom näringslivet, bland annat genom lärlingsplatser.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) gränsöverskridande rörlighet för studenter inom högre utbildning och yrkesutbildning samt för unga människor som deltar i icke-formella aktiviteter mellan de deltagande länderna på det sätt som anges i artikel 18; denna rörlighet kan innebära studier vid en partnerinstitution, arbetslivserfarenhet utomlands eller deltagande i ungdomsaktiviteter, i första hand volontärarbete; rörlighet för studier på mastersnivå ska stödjas genom en lånegarantifacilitet för studenter enligt vad som framgår av artikel 14.3,

a) gränsöverskridande rörlighet för studenter inom högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning samt för unga människor som deltar i icke-formella aktiviteter mellan de deltagande länderna på det sätt som anges i artikel 18; denna rörlighet kan innebära studier vid en partnerinstitution, praktik, anställning eller utbildning utomlands eller deltagande i aktiviteter, bland annat volontärarbete; rörlighet för studier på master- och doktorandnivå ska stödjas genom en lånegarantifacilitet för studenter enligt vad som framgår av artikel 14.3,

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) gränsöverskridande rörlighet för personal inom de deltagande länderna som avses i artikel 18. Denna rörlighet kan anta formen av undervisning eller deltagande i fortbildningsaktiviteter utomlands.

b) gränsöverskridande rörlighet för personal inom de deltagande länderna som avses i artikel 18. Denna rörlighet kan anta formen av undervisning eller deltagande i fortbildningsaktiviteter utomlands, som även ska omfatta näringslivet.

Motivering

För genomförandet av industripolitiken och för EU:s konkurrenskraft är det viktigt att unga företagares rörlighet i utbildningssyfte säkerställs.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) lika möjligheter till samarbete och rörlighet för alla studenter oavsett vilket deras hemuniversitet eller heminstitut är.

Motivering

Principen om lika möjligheter och icke-diskriminering måste återspeglas i samarbetet för innovation och god praxis.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Denna insats kommer att stödja rörlighet för utbildning och yrkesutbildning inom ramen för livslångt lärande i syfte att sprida alla typer av färdigheter och yrken.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) gränsöverskridande, strategiska partnerskap mellan organisationer som deltar i aktiviteter som rör allmän utbildning, yrkesutbildning och/eller ungdomar eller inom andra relevanta sektorer som utarbetar och genomför gemensamma initiativ och främjar utbyte av erfarenheter och kunskap,

a) gränsöverskridande, strategiska partnerskap mellan organisationer som deltar i aktiviteter som rör allmän utbildning, yrkesutbildning, utveckling av färdigheter och/eller ungdomar eller inom andra relevanta sektorer som utarbetar och genomför gemensamma initiativ och främjar utbyte av erfarenheter och kunskap,

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) transnationellt samarbete med inriktning på erkännande och stöd som syftar till långsiktiga systemeffekter genom modernisering eller diversifiering av utbildningssystemen, omfattande bland annat organisationer och institutioner som erbjuder formell och icke-formell utbildning, företag och det civila samhället,

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– kunskapsallianser mellan högskolor och företag som främjar kreativitet, innovation och entreprenörskap genom att erbjuda relevanta inlärningsmöjligheter, inklusive utarbetande av nya kursplaner,

– kunskapsallianser mellan högskolor och företag som främjar kreativitet, innovation och entreprenörskap genom att erbjuda relevanta inlärningsmöjligheter, inklusive utarbetande av nya kursplaner och nya undervisningsmetoder,

Motivering

Utbildningen formas i lika stor utsträckning av innehållet i kursplanen som genom undervisningsmetoderna. Samarbete mellan institutioner bör även leda till utveckling av nya undervisningsmetoder.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– sektoriella kunskapsallianser mellan tillhandahållare av allmän och yrkesinriktad utbildning och företag som främjar anställbarhet, skapar nya sektorspecifika kursplaner, utvecklar innovativa metoder för yrkesundervisning och yrkesutbildning och som tillämpar unionens verktyg för brett erkännande.

– sektoriella kunskapsallianser mellan tillhandahållare av allmän och yrkesinriktad utbildning och företag som främjar anställbarhet, skapar nya sektorspecifika kursplaner, utvecklar innovativa metoder för yrkesundervisning och yrkesutbildning, även genom användning av IKT, och som tillämpar unionens verktyg för brett erkännande.

Motivering

IKT bör användas av personer som tillhandahåller allmän och yrkesinriktad utbildning och av företag som främjar anställbarhet, skapar nya sektorspecifika program, utvecklar innovativa metoder för yrkesundervisning och yrkesutbildning och som tillämpar unionens verktyg för erkännande.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) nätverk och förbund för utbildning i konsthantverk, och färdigheter för verksamhet som rör bevarandet av kulturarvet,

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) livslångt lärande för att garantera karriärutveckling och bättre sysselsättningsmöjligheter.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Denna insats ska också innefatta administrativt stöd till organisationer i det civila samhället verksamma inom livslångt lärande och formell och icke‑formell utbildning, med särskild inriktning på ungdomar.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) politisk dialog med relevanta europeiska intressenter inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom,

c) politisk dialog med relevanta europeiska intressenter inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom, kultur och näringsliv,

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Jean Monnet-aktiviteter

Europeiska utbildnings- och Jean Monnet-aktiviteter

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia) Europeiska institutet för offentlig administration, Maastricht.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iib) Europeiska rättsakademin, Trier.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iic (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iic) Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, Middelfart.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c – led iid (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iid) Internationella centrumet för Europautbildning (CIFE), Nice.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 11 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Främja social integrering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet genom ökad idrottsutövning.

c) Främja social integrering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet genom ökad idrottsutövning och genom stöd till frivilliginsatser inom idrotten.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 11 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Stödja hållbar tillväxt för alla genom att tillgången till idrottsverksamhet för personer med funktionshinder underlättas.

 

Indikator: andelen deltagare som utnyttjar resultaten av gränsöverskridande projekt för att öka funktionshindrade personers deltagande i idrottsverksamhet.

 

cb) Stödja idrottsverksamhet och utbildning med anknytning till ett hälsosamt och aktivt åldrande samhälle.

Motivering

Att alla människor ska ha lika möjligheter och vara fullständigt integrerade i samhället är grundläggande principer för EU som måste respekteras och främjas inom idrotten.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Resultatindikatorerna för övervakning och utvärdering av huruvida målen i första stycket är uppnådda anges i bilaga -1.

Motivering

För att säkerställa insyn och rättssäkerhet måste resultatindikatorerna för de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren ingå i förordningen. De av kommissionen föreslagna indikatorerna införs i detta syfte i bilaga -I.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Stöd till icke-kommersiella europeiska idrottsevenemang som rör flera olika europeiska länder.

b) Stöd till ideella europeiska idrottsevenemang på gräsrotsnivå som rör flera olika europeiska länder.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Dialog med relevanta europeiska intressenter.

e) Dialog med relevanta europeiska intressenter, inklusive näringslivet.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De idrottsaktiviteter som stöds ska där det är lämpligt anskaffa kompletterande finansiering genom partnerskap med tredje parter, såsom privata företag.

2. De idrottsaktiviteter som stöds får där det är lämpligt anskaffa kompletterande finansiering genom partnerskap med tredje parter, såsom privata företag.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förutom finansieringsramen som anges i punkt 1 och för att främja den internationella dimensionen och framför allt inom den högre utbildningen, och förutom de belopp som anges i artikel 13.1, ska ett preliminärt belopp på 1 812 100 000*1 euro från de olika instrumenten för yttre förbindelser (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte till eller från andra länder än de länder som anges i artikel 18.1 och till samarbete och politisk dialog med myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel.

2. Förutom finansieringsramen som anges i punkt 1 och för att främja den internationella dimensionen och framför allt inom den högre utbildningen, och förutom de belopp som anges i artikel 13.1, ska ett preliminärt belopp på 1 812 100 000 euro från de olika instrumenten för yttre förbindelser (instrumentet för utvecklingssamarbete, europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, partnerskapsinstrumentet samt Europeiska utvecklingsfonden) anslås till insatser inom rörlighet i utbildningssyfte, även inom näringslivet, till eller från andra länder än de länder som anges i artikel 18.1 och till samarbete och politisk dialog med myndigheter/institutioner/organisationer från dessa länder. Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel.

Motivering

För genomförandet av industripolitiken och för EU:s konkurrenskraft är det viktigt att unga företagares rörlighet i utbildningssyfte säkerställs.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medel kommer att bli tillgängliga endast på grundval av två fleråriga anslag för de fyra första åren respektive de tre återstående åren. Denna finansiering kommer att återspeglas i den fleråriga vägledande programplaneringen i dessa instrument, i linje med fastställda behov och prioriteringar hos länderna i fråga. Dessa anslag kan ses över vid stora oförutsedda omständigheter eller betydande politiska förändringar i linje med EU:s prioriteringar inom yttre förbindelser. Samarbetet med icke medverkande länder får i förekommande fall baseras på ytterligare anslag från partnerländerna som ska tillhandahållas enligt förfaranden som man enats om tillsammans med dessa länder.

Medel kommer att bli tillgängliga endast på grundval av två fleråriga anslag för de fyra första åren respektive de tre återstående åren. För att säkerställa programmens kontinuitet och goda genomförande ska de årliga anslagen vara i stort sett lika stora. Denna finansiering kommer att återspeglas i den fleråriga vägledande programplaneringen i dessa instrument, i linje med fastställda behov och prioriteringar hos länderna i fråga. Dessa anslag kan ses över vid stora oförutsedda omständigheter eller betydande politiska förändringar i linje med EU:s prioriteringar inom yttre förbindelser. Samarbetet med icke medverkande länder får i förekommande fall baseras på ytterligare anslag från partnerländerna som ska tillhandahållas enligt förfaranden som man enats om tillsammans med dessa länder.

Motivering

För att säkerställa en god programförvaltning under hela perioden 2014–2020 är det viktigt att de årliga budgetanslagen är i stort sett lika stora.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska tillhandahålla finansiering för att garantera lån till studenter bosatta i ett deltagande land enligt definitionen i artikel 18.1 som genomför fullständiga masterstudier i ett annat deltagande land. Lånet ska tillhandahållas genom en förvaltare med behörighet enligt ett avtal om borgensåtaganden som innehåller detaljerade bestämmelser och krav för utnyttjande av det finansiella instrumentet samt parternas respektive skyldigheter. Det finansiella instrumentet ska uppfylla bestämmelserna om finansiella instrument i budgetförordningen och i den delegerade lagstiftningsakt som ersätter genomförandebestämmelserna. I enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska intäkter och återbetalningar som uppkommer genom garanternas åtgärder tillfalla finansieringsinstrumentet. Detta finansieringsinstrument, inbegripet markandsbehov och användning, kommer att omfattas av den övervakning och utvärdering som avses i artikel 15.2.

3. Kommissionen ska tillhandahålla finansiering för att garantera lån till studenter och doktorander bosatta i ett deltagande land enligt definitionen i artikel 18.1 som genomför fullständiga masterstudier eller doktorerar i ett annat deltagande land. Lånet ska tillhandahållas genom en förvaltare med behörighet enligt ett avtal om borgensåtaganden som innehåller detaljerade bestämmelser och krav för utnyttjande av det finansiella instrumentet samt parternas respektive skyldigheter. Det finansiella instrumentet ska uppfylla bestämmelserna om finansiella instrument i budgetförordningen och i den delegerade lagstiftningsakt som ersätter genomförandebestämmelserna. I enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska intäkter och återbetalningar som uppkommer genom garanternas åtgärder tillfalla finansieringsinstrumentet. Detta finansieringsinstrument, inbegripet markandsbehov och användning, kommer att omfattas av den övervakning och utvärdering som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

Motivering

Med tanke på forskningens och innovationens betydelse för EU:s konkurrenskraft samt industriella, ekonomiska och sociala utveckling bör doktorander få tillgång till de lån som garanteras via programmet ”Erasmus för alla” för att kunna genomföra kurser på doktorandnivå i ett annat deltagande land än det land där de är bosatta.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Offentliga organ, liksom skolor, högskolor och organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott som har erhållit över 50 % av sina årliga intäkter från offentliga källor under de senaste två åren ska anses besitta den nödvändiga finansiella, yrkesmässiga och administrativa kapaciteten för att utföra programmets aktiviteter. De ska inte behöva bestyrka detta ytterligare.

4. Offentliga organ, liksom skolor, högskolor och organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott som har erhållit över 50 % av sina årliga intäkter från offentliga källor under de senaste två åren ska anses besitta den nödvändiga finansiella, yrkesmässiga och administrativa kapaciteten för att utföra programmets aktiviteter. De ska inte behöva bestyrka detta ytterligare.

Offentliga organ samt skolor, högskolor och organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott som inte uppfyller kraven i första stycket ska tillhandahålla dokumentation som styrker deras finansiella, yrkesmässiga och administrativa kapacitet att utföra programmets aktiviteter.

Motivering

Klargörande av texten. Dessutom är syftet att öka tillgången till detta program för offentliga organ, skolor och högskolor liksom för organisationer som sysslar med allmän utbildning och yrkesutbildning samt ungdoms- och idrottsfrågor.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Evidensbaserade resultat från projekten.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förutom den löpande övervakningen ska kommissionen utarbeta en utvärderingsrapport senast i slutet av 2017 för att bedöma programmets måluppfyllelse, programmets resurseffektivitet och dess europeiska mervärde med tanke på ett eventuellt beslut om förlängning, ändring eller avslutande av programmet. Utvärderingen ska ta upp utrymmet för förenklingar, programmets interna och externa enhetlighet, den fortsatta relevansen för samtliga mål samt insatsernas bidrag till unionens prioriteringar för en smart och hållbar tillväxt för alla. Den ska också beakta utvärderingsresultaten när det gäller de långsiktiga effekterna av de föregående programmen (Livslångt lärande, Aktiv ungdom, Erasmus Mundus och andra internationella program inom högre utbildning).

2. Förutom den löpande övervakningen ska kommissionen utarbeta en årlig utvärderingsrapport, som den ska lägga fram för Europaparlamentet och rådet, för att bedöma programmets måluppfyllelse, programmets resurseffektivitet och dess europeiska mervärde med tanke på ett eventuellt beslut om förlängning, ändring eller avslutande av programmet. Utvärderingen ska ta upp utrymmet för förenklingar, programmets interna och externa enhetlighet, den fortsatta relevansen för samtliga mål samt insatsernas bidrag till unionens prioriteringar för en smart och hållbar tillväxt för alla. Den ska också beakta utvärderingsresultaten när det gäller de långsiktiga effekterna av de föregående programmen (Livslångt lärande, Aktiv ungdom, Erasmus Mundus och andra internationella program inom högre utbildning).

Motivering

För att övervaka hur effektivt programmet ”Erasmus för alla” är under perioden 2014–2020 ska kommissionen årligen utarbeta en utvärderingsrapport som ska läggas fram för Europaparlamentet.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– ”Erasmus företagande” ska knytas till europeiska industrier och små och medelstora företag.

 

– ”Erasmus livslångt lärande” ska knytas till vuxenutbildning.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen och medlemsstaterna ska uppmuntra icke-statliga organisationer, särskilt sådana som arbetar med ungdomar i frågor om allmän utbildning, yrkesutbildning och breddidrott, att delta i programmet.

Motivering

Med tanke på att ungdomar är de som i första hand utnyttjar programmet ”Erasmus för alla” är det viktigt att icke-statliga organisationer, särskilt sådana som arbetar med ungdomar i frågor om allmän utbildning, yrkesutbildning och breddidrott, deltar i programmet.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När programmet genomförs ska kommissionen och medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt att underlätta deltagandet av personer med särskilda svårigheter på grund av kön eller pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, geografiska, ekonomiska och kulturella skäl.

(2) När programmet genomförs ska kommissionen och medlemsstaterna ägna särskild uppmärksamhet åt att underlätta deltagandet av personer med särskilda svårigheter på grund av kön eller pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, geografiska, ekonomiska och kulturella skäl. Kommissionen och medlemsstaterna ska i detta syfte prioritera användning av IKT och ny teknik för att underlätta för personer med sådana svårigheter att få tillgång till allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott.

Motivering

I sina ansträngningar för att underlätta för personer med särskilda svårigheter på grund av kön eller av pedagogiska, sociala, fysiska, psykiska, geografiska, ekonomiska eller kulturella skäl att delta i allmän utbildning, yrkesutbildning och idrott måste kommissionen och medlemsstaterna använda sig av IKT och ny teknik.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 19 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) relevant unionspolitik, framför allt sådan som gäller kultur och media, sysselsättning, hälsa, forskning och innovation, företagande och rättvisa samt konsument-, utvecklings- och sammanhållningspolitik,

(a) relevant unionspolitik, framför allt sådan som gäller kultur och media, sysselsättning, hälsa, forskning och innovation, näringsliv, företagande och rättvisa samt konsument-, utvecklings- och sammanhållningspolitik,

Motivering

EU:s näringslivspolitik är ett av de områden i EU som i stor utsträckning gynnas av allmän utbildning, yrkesutbildning, forskning och innovation i EU. Därför är det viktigt att även näringslivspolitiken ingår i sådan unionspolitik som är relevant för programmet ”Erasmus för alla”.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avlägsna juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt, inklusive hanteringar av viseringar.

2. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att avlägsna juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt och effektivt, inklusive hanteringar av viseringar.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Det nationella programkontoret ska uppmuntra lokala och regionala myndigheter och intressenter att ta del i utformningen och övervakningen av projekten.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Inom två månader efter det att kommissionen mottagit den bedömning av kravuppfyllelse som avses i artikel 21.3 från den nationella myndigheten ska kommissionen godta, godta med förbehåll eller avvisa förslaget till nationellt programkontor. Kommissionen ska inte ingå något avtalsförhållande med det nationella programkontoret innan förhandsbedömningen har accepterats. Om kommissionen godtar förslaget med förbehåll kan den besluta att vidta proportionella försiktighetsåtgärder som gäller avtalsförhållandet med det nationella programkontoret.

1. Inom två månader efter det att kommissionen mottagit den bedömning av kravuppfyllelse som avses i artikel 21.3 från den nationella myndigheten ska kommissionen godta, godta med förbehåll eller avvisa förslaget till nationellt programkontor. Kommissionen ska inte ingå något avtalsförhållande med det nationella programkontoret innan förhandsbedömningen har accepterats. Kommissionen ska samarbeta med den berörda medlemsstaten för att se till att det nationella programkontoret utses så snabbt som möjligt. Under alla omständigheter ska det nationella kontoret utses och dess verksamhetsprogram formellt antas senast nio månader efter det att denna förordning har antagits. Om kommissionen godtar förslaget med förbehåll kan den besluta att vidta proportionella försiktighetsåtgärder som gäller avtalsförhållandet med det nationella programkontoret.

Motivering

Dessa bestämmelser införs för att medlemsstaterna och kommissionen ska samarbeta för att utse de nationella programkontoren och formellt godkänna deras verksamhetsprogram före den 1 januari 2014.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska när den godkänner förhandsbedömningen av det nationella programkontor som utsetts för programmet formalisera de rättsliga skyldigheterna med avseende på finansiella avtal i samband med de tidigare programmen Livslångt lärande och Aktiv ungdom (2007–2013) som fortfarande gäller när programmet startar.

2. Kommissionen ska när den godkänner förhandsbedömningen av det nationella programkontor som utsetts för programmet formalisera de rättsliga skyldigheterna, och offentliggöra dem på sin webbplats, med avseende på finansiella avtal i samband med de tidigare programmen Livslångt lärande och Aktiv ungdom (2007–2013) som fortfarande gäller när programmet startar.

Motivering

För att göra det möjligt att utbyta god praxis samt främja insynen i genomförandet av programmet ”Erasmus för alla”, måste informationen i denna punkt publiceras på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra, och regelbundet uppdatera, all information om de nationella programkontor som har utsetts av medlemsstaterna, om innehållet i avtalet mellan kommissionen och varje utsett nationellt programkontor samt om de medel som varje år ställs till programkontorens förfogande för att genomföra programmets aktiviteter i form av bidrag och för att finansiera arbetsuppgifterna för programkontor som förvaltar programmet.

Motivering

För att främja insyn och utbyte av god praxis ska kommissionen på sin webbplats publicera all information som avses i denna punkt och regelbundet uppdatera denna.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ha rätt att anta delegerade lagstiftningsakter i enlighet med artikel 28 om ändring av artiklarna 13.7 och 22.2 avseende prestationskriterier respektive bestämmelserna om de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren.

Kommissionen ska ha rätt att anta delegerade lagstiftningsakter i enlighet med artikel 28 om ändring av artikel 22.2 avseende bestämmelserna om de insatser som förvaltas av de nationella programkontoren.

Motivering

De prestationskriterier som avses i artikel 13 kommer att fastställas i bilaga -I i förordningen och inte via delegerade akter.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid genomförandet av programmet ska kommissionen ha som mål att skapa en användarvänlig ram med tydliga, snabba och lättbegripliga förfaranden med enkla bestämmelser, vägledning och information. Allmänheten ska ha tillgång till öppna utvärderingar på nationell, regional och lokal nivå under programmets hela genomförande.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

ERASMUS FÖR ALLA - EU-programmet för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

13.12.2011

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

13.12.2011

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Silvia-Adriana Ţicău

14.2.2012

Behandling i utskott

30.5.2012

 

 

 

Antagande

12.7.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Pavel Poc, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

ÄRENDETS GÅNG

Titel

ERASMUS FÖR ALLA - EU-programmet för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Framläggande för parlamentet

23.11.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

13.12.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

13.12.2011

DEVE

13.12.2011

BUDG

13.12.2011

EMPL

13.12.2011

 

ITRE

13.12.2011

JURI

16.2.2012

LIBE

13.12.2011

FEMM

13.12.2011

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

20.12.2011

JURI

1.3.2012

LIBE

5.12.2011

FEMM

20.12.2011

Föredragande

       Utnämning

Doris Pack

24.1.2012

 

 

 

Behandling i utskott

29.5.2012

9.7.2012

6.11.2012

 

Antagande

27.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Hans-Peter Martin, Georgios Papanikolaou, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Isabelle Thomas

Ingivande

10.12.2012