Postup : 2012/2026(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0408/2012

Předložené texty :

A7-0408/2012

Rozpravy :

PV 14/01/2013 - 25
CRE 14/01/2013 - 25

Hlasování :

PV 15/01/2013 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0006

ZPRÁVA     
PDF 239kWORD 233k
10. 12. 2012
PE 488.011v02-00 A7-0408/2012

o strategii EU pro oblast Afrického rohu

(2012/2026(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Charles Tannock

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii EU pro oblast Afrického rohu

(2012/2026(INI))

Evropský parlament

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o námořním pirátství(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2009 o situaci v oblasti Afrického rohu(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2010 o výroční zprávě o společné zahraniční a bezpečnostní politice za rok 2009(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. května 2011 o výroční zprávě o společné zahraniční a bezpečnostní politice za rok 2010(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2012 o výroční zprávě Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice(5),

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 14. listopadu 2011 o oblasti Afrického rohu a zejména na strategický rámec nacházející se v příloze těchto závěrů,

–   s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii a na zprávu vysokého představitele a Komise ze dne 14. března 2008 určenou Evropské radě a nazvanou „Změna klimatu a mezinárodní bezpečnost“,

–   s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise Evropské unie o etiopských volbách ze dne 23. května 2010,

–   s ohledem na skutečnost, že 825 poslanců ústavodárného Národního shromáždění přijalo dne 1. srpna 2012 somálskou ústavu; s ohledem na demokratickou volbu nového somálského prezidenta v rámci přechodu země k demokracii, která proběhla dne 11. září 2012,

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 1. prosince 2011 a ze dne 23. července 2012 o společné bezpečnostní a obranné politice,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci v Somálsku, zejména na rezoluci č. 2067(2012),

–   s ohledem na misi Africké unie v Somálsku (AMISOM), na její strategickou koncepci ze dne 5. ledna 2012 o přítomnosti ve čtyřech oblastech a s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2036 (2012) požadující, aby Africká unie „zvýšila početní stav sil mise AMISOM z 12 000 na maximální počet 17 731 uniformovaných osob, přičemž tento počet zahrnuje vojenské jednotky a příslušníky školených policejních jednotek“,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti,

–   s ohledem na zprávu OSN ze dne 25. ledna 2011, kterou předložil Jack Lang, zvláštní poradce generálního tajemníka OSN v oblasti právních otázek souvisejících s pirátstvím v somálských pobřežních vodách, a na 25 v ní obsažených návrhů; s ohledem na příslušné monitorovací zprávy Jacka Langa, například na zprávu ze dne 15. června 2011 o postupu ustavení zvláštního somálského soudu pro případy pirátství, a na zprávu generálního tajemníka o zvláštních soudech pro případy pirátství v Somálsku a v dalších zemích v této oblasti ze dne 20. ledna 2012,

–   s ohledem na společnou strategii Afrika-EU,

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0408/2012),

A. vzhledem k tomu, že oblast Afrického rohu je jednou z oblastí světa, které nejvíce trpí nedostatkem potravin a v níž miliony lidí trpí podvýživou a hrozí jim hladomor; vzhledem k tomu, že země nacházející se v této zeměpisné oblasti patří k zemím s nejnižšími standardy zdravotní péče na světě; vzhledem k tomu, že jde rovněž o jednu z nejchudších oblastí světa a jednu z oblastí s největšími nedostatky v oblasti veřejné správy; vzhledem k tomu, že vážnou humanitární krizi v této oblasti zhoršuje zejména nedostatečná lidská bezpečnost a nedostatečné zabezpečení potravin; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství nedokázalo přijmout preventivní opatření k řešení otázek lidské bezpečnosti, sucha a hladomoru v této oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že tato oblast je dlouhodobě postižena konflikty, a vzhledem k tomu, že existuje souvislost mezi konflikty, chudobou a nedostatečným rozvojem; vzhledem k tomu, že trvale udržitelného rozvoje nelze dosáhnout v prostředí plném napětí, ozbrojených konfliktů a nestabilních vládních institucí, kde zároveň konflikty podněcuje chudoba a zaostalost; vzhledem k tomu, že změna klimatu pravděpodobně dále zhorší situaci v této oblasti, kde se již nyní častěji objevují velká sucha;

C. vzhledem k tomu, že dlouhodobá nestabilita v oblasti Afrického rohu má důsledky pro bezpečnost sousedních zemí i celého kontinentu a může vzhledem k teroristické síti v dané oblasti ovlivnit bezpečnost dalších regionů, jako je Evropa, Arabský poloostrov a jižní Asie;

D.  vzhledem k tomu, že z bludného kruhu nejistoty, nestability, chudoby a špatné veřejné správy je možné se úspěšně a účinně dostat pomocí uceleného a komplexního přístupu, který bude zaměřen na udržitelný rozvoj zemí v této oblasti; vzhledem k tomu, že oblast Afrického rohu je příkladem příčinné souvislostí mezi bezpečností a rozvojem, neboť jde o oblast, kde se rozmáhá trestná činnost, zejména terorismus a pirátství, což je důsledkem extrémní chudoby a špatné veřejné správy či neexistence státní správy;

E.  vzhledem k tomu, že Evropa a širší mezinárodní společenství má na bezpečnostní situaci v oblasti Afrického rohu trojí zájem: za prvé kvůli hrozbě, kterou představuje mezinárodní terorismus prostřednictvím například stěhování obyvatel somálského původu do evropských zemí a z těchto zemí a dále kvůli finančním prostředkům, které teroristickým organizacím proudí z pirátství a únosů; za druhé kvůli ekonomickému ohrožení mezinárodního obchodu a potřebě usnadnit bezpečnou lodní plavbu; za třetí kvůli potřebě pomáhat OSN k dosažení jejích cílů, například ochranou plavidel Světového potravinového programu v této oblasti;

F.  vzhledem k tomu, že závazek EU vůči této oblasti je dán jak jejím geostrategickým významem, tak přáním pomoci obyvatelům oblasti Afrického rohu a pozvednout je z chudoby; vzhledem k tomu, že EU se za tímto účelem a za účelem dosažení trvalého míru zavázala podporovat jak regionální iniciativy – např. prostřednictvím Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) a Africké unie –, tak vnitrostátní iniciativy zaměřené na upevnění míru a spravedlnosti a založené na zásadách začlenění, právního státu a dodržování lidských práv;

G. vzhledem k tomu, že IGAD je i nadále nedostatečně rozvinutým nástrojem pro posilování regionální spolupráce, integrace a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby IGAD hrál hlavní úlohu v politickém a bezpečnostním uspořádání oblasti Afrického rohu a také v předcházení konfliktům a v politické a hospodářské integraci v této oblasti s cílem zavázat země v uvedené oblasti ke společnému politickému a hospodářskému programu a pevně je s ním spojit;

H. vzhledem k tomu, že souvislý pás nejistoty a nestability, který se táhne od Atlantského oceánu až po Indický oceán, by posílil rovněž obchod s drogami přes jižní část Atlantského oceánu, v Latinské Americe a Karibiku a podpořil obchod se zbraněmi a lidmi tím, že by otevřel nové cesty a vytvořil příležitosti pro pašování drog do Evropy a na Arabský poloostrov;

I.   vzhledem k tomu, že soupeření mezi státy této oblasti o přírodní zdroje, zejména o fosilní paliva a vodu, a soupeření o to, kdo poskytne státům produkujícím ropu a zemní plyn infrastrukturu zajišťující přístup k přístavům a vnitrozemských státům přístup k moři, by mohlo zvyšovat napětí v této oblasti a vést k dlouhodobé nestabilitě;

J.   vzhledem k tomu, že dlouhodobě udržitelnou stabilitu v oblasti Afrického rohu je možné vybudovat pouze na základě silných a odpovědných demokratických institucí, právního státu a dodržování lidských práv, zejména svobody projevu, a na lepších hospodářských vyhlídkách společnosti obecně;

K.  vzhledem k tomu, že je nezbytné aktivně v této oblasti podporovat oblasti stability, bojovat s chudobou a prosazovat zlepšení hospodářství jako prostředek obnovy rozvrácených států; vzhledem k tomu, že bez rozvoje není možné zajistit bezpečnost a bez bezpečnosti není možný rozvoj;

L.  vzhledem k tomu, že násilné povstání hnutí aš-Šabáb, neexistence státní správy v Somálsku, ohrožení, které představuje soustavná pirátská činnost v pobřežních vodách Somálska, napětí a potenciální konflikty mezi Súdánem a Jižním Súdánem, vysoké riziko konfliktů v oblasti Abyei a v Dárfúru, politické změny v Etiopii po úmrtí předsedy vlády Melese Zenawiho, napětí mezi Etiopií, Eritreou a Somálskem, napětí mezi Eritreou a Džibutskem a teroristická činnost Armády božího odporu (LRA) společně přispívají k tomu, že oblast Afrického rohu je jednou z oblastí světa, které jsou nejvíce ohroženy konfliktem, což je zdrojem nesmírného lidského utrpení, vnitřního vysídlování obyvatelstva, zhoršování humanitárních krizí a překážkou udržitelného rozvoje společnosti a hospodářství, demokracie a právního státu;

M.  vzhledem k tomu, že spolu s pokrokem dosaženým v boji proti hnutí aš-Šabáb v Somálsku narůstá riziko, že se teroristická činnosti a destabilizace mohou přesunout do jiných částí Somálska či do vzdálenějších částí Afriky, které jí dosud nejsou postiženy;

N.  vzhledem k tomu, že přetrvávající politická nestabilita a konflikt v Somálsku prakticky zničily veškeré vyhlídky na udržitelný hospodářský rozvoj v této oblasti; vzhledem k tomu, že nedostatek stabilních demokratických a hospodářských vyhlídek pro obyvatelstvo, a zejména pro mladé lidi, v kombinaci s neexistencí demokracie, právního státu, veřejné správy nebo lidské bezpečnosti je živnou půdou, na níž se daří trestné činnosti, včetně pirátství a pašování drog, a podporuje činnost teroristických skupin jako například aš-Šabáb; vzhledem k tomu, že pirátství je pro mnoho Somálců jejich jediným výnosným a dostupným zdrojem příjmů a prostředkem k zajištění vyšší životní úrovně; vzhledem k tomu, že je nezbytné řešit tyto otázky komplexně na základě všech nástrojů vnější činnosti EU a doplnit veškerá podobná opatření zřízením zvláštních somálských soudů pro případy pirátství, jakmile budou v Somálsku existovat životaschopné státní struktury;

O.  vzhledem k tomu, že přechodná federální vláda Somálska (TGF) nevytvořila stabilní a širokou správní strukturu, která by byla schopná prosazovat konsensus mezi jejími různými etnickými a politickými složkami; vzhledem k tomu, že nová somálská vláda musí mít podporu mezinárodního společenství, aby mohla převzít odpovědnost za problémy, kterým Somálsko čelí, a obnovit trvale udržitelnou politickou, demokratickou, etnickou a sociální stabilitu;

P.  vzhledem k tomu, že rybářská plavidla mnoha zemí využívají od roku 1990 chaosu v Somálsku k rybolovu v somálském pásmu 200 námořních mil, čímž ohrožují živobytí somálských rybářů;

Q. vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je v oblasti Afrického rohu, zejména v Keni a Etiopii, roztroušeno více než jeden milion somálských utečenců a na území Somálska je 1,3 milionu vnitřně vysídlených osob; vzhledem k tomu, že jádrem hromadného odchodu a vysídlování obyvatel v Somálsku, jež citelně postihuje celou oblast, je vnitřní konflikt, teroristická činnost hnutí aš-Šabáb a série krizí zapříčiněných suchem;

R.  vzhledem k tomu, že dne 20. srpna 2012 došlo ke dvěma událostem, které mají pro tuto oblast velký význam: za prvé zemřel etiopský předseda vlády Meles Zenawi a za druhé byl v Somálsku po více než dvou desetiletích ustaven první oficiální Parlament; vzhledem k tomu, že přísaha nového parlamentu a volba nového somálského prezidenta Hasana Šejcha Mahmúda dne 10. září 2012 představovaly historický okamžik a významný krok ke zlepšení míru a bezpečnosti a prokázaly, že situace v Somálsku se může změnit;

S.  vzhledem k tomu, že Etiopie, Džibutsko, Keňa a Uganda poskytly vojenskou a politickou podporu úsilí o dosažení stability v této oblasti, zejména prostřednictvím mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), a pokusily se tak o nalezení schůdného řešení pro bezpečnost a stabilitu v oblasti, která patří Afričanům a kterou Afričané řídí, a to za aktivní podpory mezinárodního společenství; vzhledem k tomu, že Africká unie je cenným partnerem pro zajištění míru a stability v této oblasti;

T.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní a vojenská situace v Somálsku je i nadále nebezpečná a nepředvídatelná; vzhledem k tomu, že misi AMISOM se podařilo zatlačit islamistické jednotky hnutí aš-Šabáb zpět a že nedávno rozmístila 100 vojáků ve městě Baidoa; vzhledem k tomu, že Keňa v nedávné době vojensky zasáhla v jižní a střední části Somálska, ale nebyla schopna rozhodujícím způsobem porazit hnutí aš-Šabáb; vzhledem k tomu, že v únoru 2012 etiopská armáda zasáhla v oblasti Hiiraan a oblasti Bay; vzhledem k tomu, že organizace Human Rights Watch informovala o případech porušování lidských práv, mučení, svévolného zadržování, hromadných poprav a nezákonných odvetných útoků proti civilistům páchaných etiopskou armádou a jednotkami věrnými prozatímní federální vládě; vzhledem k tomu, že sousední Eritrea byla skupinou OSN pro kontrolu sankcí obviněna, z toho, že dodává zbraně, provádí výcvik a poskytuje finanční podporu hnutí aš-Šabáb, a tím porušuje zbrojní embargo OSN;

U. vzhledem k tomu, že konce krize v Somálsku, který závisí na dosažení stability díky operacím Africké unie v této zemi, lze dosáhnout pouze ochranou a podporováním sociální a politické stability, což znamená, že strany zapojené do vojenských operací také ponesou hlavní odpovědnost za podporu místních orgánů všemi nezbytnými prostředky v období následujícím po ukončení vojenských operací;

V.  vzhledem k tomu, že žádné mezinárodní vojenské akce nemohou samy o sobě zajistit bezpečnost, stabilitu a trvalý mír, pokud je nedoprovází program demokratického rozvoje;

W. vzhledem k tomu, že úmrtí předsedy etiopské vlády Melese Zenawiho pravděpodobně bude mít vážné národní a regionální důsledky a vytvoří pro nové vedení příležitost otevřít politický prostor, zrušit represivní zákony a zahájit politický dialog zahrnující všechny subjekty a směřující k demokratickým změnám; vzhledem k tomu, že vytvoření demokraticky zvolené vlády zahrnující všechny subjekty v Etiopii je jediným způsobem, jak zabránit v této zemi šíření nestability, radikalismu a nepokojů, které ohrožují úlohu Etiopie v boji proti terorismu;

X. vzhledem k tomu, že ve všeobecných volbách v květnu 2010 získala Etiopská lidová revoluční demokratická fronta 545 z celkových 547 křesel, což vedlo volební pozorovatelskou misi EU k vyjádření, že volby neproběhly v souladu s mezinárodními normami;

Y. vzhledem k tomu, že Etiopie dostává větší zahraniční pomoc z USA a z EU než kterákoli jiná africká země;

Z.  vzhledem k tomu, že Eritrea je po 20 letech nezávislosti pod vládou prezidenta Isaiase Afewerkiho jednou z nejrepresivnějších a nejuzavřenějších zemí na světě, jejíž situace v oblasti lidských práv je velmi špatná, o čemž svědčí věznění, mučení a zabíjení tamních občanů; vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN přijala dne 5. července 2012 rezoluci, v níž přísně odsuzuje soustavné, všudypřítomné a systematické porušování lidských práv ze strany eritrejských orgánů, přísná omezení svobody přesvědčení a projevu a nucené odvody občanů na neurčitou dobu, a jmenovala zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Eritreji s cílem prolomit izolaci, v níž se tato země nachází, zahájit vyšetřování uvedených činů a předložit o nich zprávy; vzhledem k tomu, že švédsko-eritrejský občan Dawit Isaak je již 11 let zadržován ve vězení bez jakékoli možnosti komunikace a bez soudního řízení;

Aa. vzhledem k tomu, že prezidenti Súdánu a Jižního Súdánu podepsali dne 26. září 2012 dlouho očekávanou dohodu o spolupráci, která obsahuje obnovení přepravy ropy z jihu na sever, demilitarizaci nárazníkové zóny podél pobřeží, opětovné zahájení přeshraničního obchodu a svobodu pohybu občanů obou zemí; vzhledem k tomu, že obě země se ještě musejí dohodnout na statusu oblasti Abyei a na dalších sporných oblastech;

Ab.     vzhledem k tomu, že Jižní Súdán čelí vážným politickým, hospodářským a bezpečnostním problémům, zejména pokud jde o násilí mezi komunitami a chybějící stabilní struktury veřejné správy; vzhledem k tomu, že probíhající odzbrojení civilního obyvatelstva nazvané „operace pro obnovu míru“, které bylo zahájeno v březnu 2012 jako reakce na násilí mezi komunitami ve státě Džonglej, vedlo k napadání civilistů příslušníky ozbrojených sil;

Ac. vzhledem k tomu, že v súdánské západní oblasti Dárfúru a v jižních státech Jižního Kordofánu a Modrého Nilu je stále nemožné dosáhnout míru; vzhledem k tomu, že organizace lidských práv i nadále informují o skutečnosti, že vládní síly nahodile bombardují civilní oblasti, a o provádění poprav bez řádného soudu, svévolném zadržování, masovém drancování a ničení majetku; vzhledem k tomu, že pokračující násilí vedlo k dlouhodobé a znepokojující humanitární krizi;

Ad. vzhledem k tomu, že největším problémem při řešení humanitárních krizí v oblasti Afrického rohu je i nadále obtížný přístup k zasaženému obyvatelstvu;

Ae. vzhledem k tomu, že Komise má v úmyslu poskytnout obyvatelstvu zemí Afrického rohu, které trpí suchem, humanitární pomoc v celkové výši 158 milionů EUR;

Af. vzhledem k tomu, že hlavní členské státy Africké unie se v průběhu mezinárodní dárcovské konference pořádané v Addis Abebě zavázaly, že vyčlení téměř 350 milionů dolarů ve prospěch zemí postižených suchem;

Ag. vzhledem k tomu, že oblast Afrického rohu a zejména Somálsko byly postiženy závažným hladomorem vyvolaným suchem, což mělo za následek vážnou humanitární krizi, která postihla více než 12 milionů lidí v této oblasti, včetně než 7,5 milionu osob v Somálsku; vzhledem k tomu, že hladomor zapříčinil smrt mnoha osob, zejména dětí, ale vedl rovněž k významnému přílivu uprchlíků do sousední Keni a Etiopie; vzhledem k tomu, že Komise zvýšila svou humanitární pomoc z částky 9 milionů EUR v roce 2008 na 46 milionů EUR v roce 2009, ale od té doby ji snížila na 35 milionů v roce 2010 a na 30 milionů EUR v roce 2011; vzhledem k tomu, že následně svou pomoc zvýšila na 77 milionů EUR, avšak až po rozsáhlém období sucha v létě 2011;

Ah. vzhledem k tomu, že jakékoli významné zlepšení humanitární situace v oblasti Afrického rohu bude provázáno se všemi ostatními cíli, jichž hodlá Unie v této oblasti dosáhnout, a jakékoli udržitelné řešení různých konfliktů, jež tuto oblast sužují, proto musí zohlednit potřeby vnitřně vysídlených osob, přetrvávající krizi uprchlíků a její příčiny, jako je strukturální nedostatek potravin, dopady konfliktu a změny klimatu, a to s ohledem na nejzranitelnější skupiny obyvatel, jako jsou ženy a děti;

Ai. vzhledem k tomu, že významnými dárci a politickými činiteli jsou v této oblasti nejenom tradiční politické subjekty a subjekty rozvoje, tedy EU, USA a mezinárodní organizace jako OSN a Světová banka, ale také Turecko, Egypt, země Rady pro spolupráci v Zálivu (zejména Katar) a Organizace islámské spolupráce; vzhledem k tomu, že Čína hraje v rozvoji infrastruktury a hospodářského potenciálu v zemích Afrického rohu významnou úlohu tím, že poskytuje zvýhodněné půjčky ad-hoc, které nejsou podmíněné uskutečňováním účinných reforem v příslušné zemi a které často umožňují přednostní přístup k přírodním zdrojům a na trh dané země;

Aj. vzhledem k tomu, že EU je hlavním poskytovatelem mezinárodní a humanitární pomoci v oblasti Afrického rohu a že v tomto regionu přispívá k zajištění rozvoje a bezpečnosti na pevnině i na moři;

Ak. vzhledem k tomu, že vytvoření bezpečného prostředí pro obchod a dopravu je hlavní cestou vedoucí ke stabilitě a rozvoji v této oblasti, a to jak na zemi, tak na moři;

Al. vzhledem k tomu, že poté, co nesmírně vzrostla poptávka asijských zemí, se nezákonný obchod se slonovinou stal jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů milicí, jako je hnutí aš-Šabáb, ale i oficiálních vojenských sil; vzhledem k tomu, že míra pytláckého lovu slonů je podle CITES nejhorší za celé desetiletí a záznamy o zabavené slonovině dosahují nejvyšších hodnot od roku 1989;

Am. vzhledem k tomu, že podle zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) bylo u somálského pobřeží uloženo obrovské množství nedovoleného toxického odpadu, jehož obsah uniká, a to zcela bez ohledu na zdraví místních obyvatel a na ochranu životního prostředí; vzhledem k tomu, že tato zpráva uvádí rovněž, že odpad uložený na dně moře pochází částečně z EU a nezvratně poškozuje lidské zdraví a životní prostředí v této oblasti, což představuje zjevné porušení lidských práv;

An. vzhledem k tomu, že se v této oblasti v současné době nedaří plnit všech osm rozvojových cílů tisíciletí, a za tři roky, které zbývají do konce lhůty v roce 2015, lze dosáhnout jistého pokroku jen tehdy, bude-li k tomu jednoznačně vyjádřena politická vůle;

Ao. vzhledem k tomu, že iracionalita a politický extremismus se prosazují v podmínkách chudoby a hladomoru; vzhledem k tomu, že čtrnáct měsíců poté, co OSN oficiálně vyhlásila, že v oblasti Afrického rohu došlo k prvnímu hladomoru ve 21. století, se humanitární situace do jisté míry zlepšila, ale je nadále kritická;

Ap. vzhledem k tomu, že v oblasti Afrického rohu došlo kvůli potravinové a palivové krizi ke zpomalení pokroku v oblasti snižování chudoby, přičemž svůj vliv sehrála i celosvětová hospodářská a finanční krize a dopady změny klimatu;

Aq. vzhledem k tomu, že FAO v březnu 2012 odhadla, že v oblasti Afrického rohu potřebuje pomoc více než osm milionů osob (z toho 3,2 miliony osob v Etiopii, 2,5 milionu osob v Somálsku, 2,2 miliony osob v Keni a 180 000 osob v Džibutsku); vzhledem k tomu, že tato oblast byla v roce 2011 postižena nejhorším suchem za posledních 60 let, což se dotklo více než 13 milionů osob, přičemž statisíce osob muselo opustit své domovy a desetitisíce osob zemřely;

Ar. vzhledem k tomu, že úsilí Mezinárodního trestního soudu v oblasti Afrického rohu o předání pachatelů spravedlnosti a boj proti beztrestnosti znesnadňují některé země této oblasti;

As. vzhledem k tomu, že aby organizace UNICEF mohla pokračovat ve své humanitární činnosti a investovat do úsilí o obnovu Somálska, Keni a Etiopie, potřebuje v roce 2012 273 milionů dolarů, z nichž až do konce července získala pouhých 33 %;

Obecný rámec

1. vítá strategii EU pro oblast Afrického rohu a zejména její komplexní přístup, který je založen na řešení problémů v oblasti bezpečnosti a stability, prosazování právního státu a zajištění výkonu spravedlnosti, což musí zahrnovat fungující nástroje a postupy pro vymáhání práva a nezávislost soudního systému, a současně řeší jejich prvotní příčiny, zejména prostřednictvím rozvojových a humanitárních strategií vycházejících z jasně stanovených cílů; naléhavě žádá, aby byl strategický rámec EU pro oblast Afrického rohu v plném rozsahu prováděn, a vyjadřuje podporu jeho pěti cílům zaměřeným na: i) budování demokratických, pevných a odpovědných politických struktur ve všech zemích Afrického rohu; ii) spolupráci se zeměmi v této oblasti a s regionálními a mezinárodními subjekty a organizacemi s cílem vyřešit konflikty, a to prostřednictvím řešení jejich prvotních příčin; iii) zajištění toho, aby současná nestabilita v této oblasti neohrožovala bezpečnost dalších sousedních států nebo dalších oblastí či zemí; iv) podporu úsilí o podněcování hospodářského růstu a snížení chudoby; v) podporu regionální a hospodářské spolupráce v této oblasti; zdůrazňuje, že je důležité podporovat udržitelný hospodářský růst v této oblasti a snižovat chudobu řešením základních potřeb obyvatelstva;

2.  zdůrazňuje, že jakékoli trvalé řešení velkého množství konfliktů v této oblasti může být úspěšné pouze tehdy, pokud stanoví zásadu dobrých sousedských vztahů oproštěných od rivality a pohraničních sporů, a zásadu nevměšování, spolupráce mezi státy, udržitelného rozvoje a nestranného a spravedlivého přístupu ke zdrojům, a poskytne hospodářské příležitosti všem bez diskriminace; konstatuje, že to vyžaduje transformační úsilí zaměřené na budování míru, zprostředkování a usmíření, ale i na ukončení beztrestnosti ve spolupráci s Mezinárodním trestním soudem, a dále plné dodržování mezinárodního humanitárního práva, včetně neomezeného přísunu humanitární pomoci obyvatelům a dodržování lidských práv; konstatuje, že úlohou Unie je v úzké spolupráci s regionálními orgány pomáhat při těchto procesech, bojovat proti šíření ručních palných a lehkých zbraní, a usnadňovat demobilizaci, odzbrojování a opětovné začleňování bývalých bojovníků; zdůrazňuje však, že o dosažení trvalého míru, stability, prosperity a zajištění odpovědné vlády a právního státu se mohou v konečném důsledku zasloužit jen samotní obyvatelé oblasti Afrického rohu;

3. vítá jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu, o něž Parlament žádal ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 10. května 2007 o oblasti Afrického rohu; naléhavě žádá vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise a Komisi, aby aktivně podporovaly působení zvláštního zástupce EU tím, že mu poskytnou odpovídající finanční prostředky a lidské zdroje a přímý přístup ke strukturám a misím SBOP a ke strukturám a programům politik Komise v oblasti rozvoje a humanitární pomoci; připomíná, že ve svém usnesení Evropský parlament žádal, aby zvláštní zástupce EU pro oblast Afrického rohu pravidelně předkládal Parlamentu zprávy; vítá v této souvislosti pravidelné zprávy, které zvláštní zástupce EU předkládá Parlamentu, a vyzývá ho, aby pokračoval v pravidelném dialogu a výměně názorů s poslanci Parlamentu; vítá rovněž jmenování zvláštního zástupce EU pro Súdán a Jižní Súdán; je přesvědčen, že má-li být zajištěna důkladná konzultace a koordinace činností, je třeba, aby příslušné útvary pro plánování finančních nástrojů pro vnější činnost EU s oběma zvláštními zástupci pravidelně konzultovaly a aby jim oba zvláštní zástupci pravidelně poskytovali politické a strategické poradenství; poukazuje na význam pravidelného dialogu a koordinace mezi oběma zvláštními zástupci EU a vedoucími delegací EU v dané oblasti;

4. zastává názor, že Mezivládnímu úřadu pro rozvoj by mohlo být poskytnuto více zdrojů na podporu systému řádné veřejné správy, účinného politického dialogu a mechanismů pro dosažení shody ve všech jeho členských státech a mezi nimi; vyzývá EU, aby svou intenzivnější účastí na procesu budování jejich interních kapacit usnadnila plnění této úlohy; připomíná, že bude nanejvýš důležité prosazovat regionální institucionální rámec pro dialog a koordinaci zemí v této oblasti, zejména Etiopie, Keňi a Ugandy, jež jako klíčoví aktéři v regionu musí nadále koordinovat úsilí a uskutečňovat společné cíle; dále připomíná, že Mezivládní úřad pro rozvoj by mohl poskytovat vhodný rámec pro dialog a koordinaci v oblasti využívání životně důležitých přírodních zdrojů, jako je například voda;

5. žádá Komisi, aby zvážila poskytování pomoci a podpory všem africkým zemím, které se zapojují vojenskými prostředky do úsilí o zachování míru v zemích Afrického rohu a především v Somálsku;

6.  vítá rozhodnutí EU poskytnout další podporu misi AMISON s cílem umožnit jí splnit její poslání a dosáhnout celkového počtu 17 731 členů vojenských jednotek, který schválila OSN;

7. věří, že výsledky, kterých mise AMISOM dosáhla v boji s hnutím aš-Šabáb, například opětovné převzetí kontroly nad městem Kismaayo, potvrzují strategický význam podpory Africké unie; zdůrazňuje proto, že je důležité podporovat Africkou unii při budování institucí a kapacit a řádné veřejné správy, jakož i její schopnosti reakce, včetně řešení krizí a vojenské úrovně; vítá zřízení delegace EU při Africké unii v Addis Abebě;

8.  naléhavě žádá o poskytnutí pomoci soudním a vězeňským systémům zemí, které s EU spolupracovaly při předávání osob podezřelých z pirátství (Keňa, Seychely a Mauricius), a o podporu somálským orgánům, která jim umožní zajistit soudní kapacitu a spravedlivé soudní řízení odpovídající mezinárodním právním předpisům, zejména předpisům v oblasti lidských práv, a vypořádat se se zajatými piráty a bojovníky hnutí aš-Šabáb; zároveň zdůrazňuje, že je důležité nabízet zajatým pirátům možnost rehabilitace a opětovné společenské integrace;

9. vyjadřuje politování nad tím, že navzdory pomoci EU určené k posílení právního státu v této oblasti, dohodám o předávání mezi Unií a třetími zeměmi (Keňa, Seychely a Mauricius), dvoustranným dohodám mezi Seychelami, Puntlandem a Somalilandem o repatriaci odsouzených pirátů a různým příslušným mezinárodním právním rámcům nebyla řada pirátů a jiných pachatelů trestných činů dosud zadržena, nebo byli zadrženi, ale poté propuštěni kvůli nedostatečným důkazům či nedostatku politické vůle k jejich stíhání;

10. velmi vítá zprávu OSN ze dne 25. ledna 2011, kterou předložil Jack Lang, zvláštní poradce generálního tajemníka OSN v oblasti právních otázek souvisejících s pirátstvím v somálských pobřežních vodách, a zdůrazňuje 25 návrhů obsažených v této zprávě; rovněž vítá příslušné monitorovací zprávy Jacka Langa, například zprávu o postupu ustavení zvláštního somálského soudu pro případy pirátství ze dne 15. června 2011, a zprávu generálního tajemníka o soudech specializovaných na případy pirátství v Somálsku a dalších zemích v této oblasti ze dne 20. ledna 2012; naléhavě žádá vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise, zvláštního zástupce EU a tři vedoucí mise a vedoucí delegace, aby se přednostně zabývali návrhy Jacka Langa a aby vytvořili strategii ohledně toho, jak může EU přispět k uplatňování mezinárodního přístupu v trestním soudnictví na území Somálska;

11. opětovně vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s Europolem a Interpolem vedly vyšetřování s cílem vysledovat peněžní toky a zabavovat peněžní prostředky vyplacené pirátům jako výkupné, neboť existují náznaky, že by tyto prostředky mohly putovat na bankovní účty po celém světě, včetně bank v Evropě, a aby odhalovaly a rozbíjely sítě organizované trestné činnosti, které z této činnosti čerpají svůj zisk; vyzývá Radu, aby usnadnila další spolupráci operací EU NAVFOR s Europolem a Interpolem;

12. naléhavě vyzývá všechny země této oblasti ke spolupráci s Mezinárodním trestním soudem a připomíná závazné povinnosti těch zemí, které podepsaly a ratifikovaly Římský statut; vítá nedávný vývoj u Mezinárodního trestního soudu, díky němuž je možné vést průzkum a vyšetřování v zemích, které nepatří k signatářům Římského statutu nebo jej neratifikovaly;

13. žádá orgány Evropské unie, aby se i nadále pozorně zajímaly a aktivně reagovaly na politickou přeměnu zahájenou v Etiopii a také o pokroky, které začíná zaznamenávat demokracie v Somálsku;

14. domnívá se, že je vhodné využít příležitosti, která se nabízí při hledání nástupce předsedy etiopské vlády Melese Zenawiho, který zemřel dne 20. srpna 2012, a v souvislosti se zvolením nového somálského prezidenta a blížícími se parlamentními volbami v Keni v roce 2013 k: i) prosazování ústavních norem, právního státu, dodržování lidských práv a rovnosti žen a mužů prostřednictvím spolupráce a dialogu s partnery oblasti Afrického rohu; ii) soustavnému institucionálnímu rozvoji, budování demokracie a demokratizaci; iii) monitorování opatření navazujících na doporučení volební pozorovatelské mise a případně k poskytování podpory při jejich provádění, iv) posilování politického dialogu na celostátní i regionální úrovni a k soustavnému upozorňování na otázky lidských práv, mimo jiné případně na mimosoudní popravy, svévolné zatýkání a věznění, a k boji proti beztrestnosti; v) podpoře nezávislé občanské společnosti, která bude schopna formulovat vlastní sociální programy;

15. vítá uzavření dohody mezi Súdánem a Jižním Súdánem o ropných zdrojích na konci lhůty stanovené v plánu mírové a bezpečnostní rady AU, jak stanovila Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 2046 (2012); doufá, že tato dohoda rovněž co nejdříve definitivně vyřeší problém přepravy ropy z Jižního Súdánu;

Rámec bezpečnostní politiky

16. vítá významný příspěvek operace EU-NAVFOR Atalanta k boji proti pirátství a zlepšení námořní bezpečnosti u somálského pobřeží; zdůrazňuje úlohu operace v poskytování ochrany plavidlům, která si pronajímá Světový potravinový program pro přepravu pomoci do Somálska, a dalším zranitelným plavidlům a lodím zásobujícím misi AMISOM; vítá rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o prodloužení operace EU-NAVFOR Atalanta do prosince 2014 a o rozšíření jejího mandátu k zásahům vůči operačním základnám pirátů na pevnině; naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, aby byla operace EU-NAVFOR Atalanta náležitě vybavena vhodnými strážními a hlídkovými plavidly, neboť současné úspěchy v boji proti pirátství nejsou nezvratné, a prostředky mezinárodního společenství k pronásledování pirátů, těch, kdo je financují, a jejich sítí, protože nejúčinnějšími opatřeními proti pirátství byla opatření na ochranu plavidel na palubě, která zavedly lodní společnosti; vítá v této souvislosti nedávné výzvy námořního průmyslu k regulaci soukromých společností v oblasti námořní bezpečnosti a vyzývá Mezinárodní námořní organizaci, státy vlajky a námořní průmysl, aby spolupracovaly na vytvoření a zavedení jasných, ucelených a vymahatelných mezinárodních standardů pro využívání ozbrojených zaměstnanců soukromé smluvní společnosti na palubě plavidel; vyzývá soukromé společnosti v oblasti námořní bezpečnosti, aby tyto standardy při své činnosti důsledně dodržovaly;

17. bere na vědomí význam spolupráce mezi EU NAVFOR a dalšími mezinárodními misemi působícími v této oblasti, zejména pozemní operací AMISOM, a domnívá se, že dobré vztahy a úzká spolupráce včetně sdílení informací jsou klíčovými prvky k zajištění stabilní situace v Somálsku; připomíná, že operace EU-NAVFOR Atalanta a operace NATO Ocean Shield mohou úspěšně odradit piráty a zabránit jim v činnosti, pouze pokud bude v oblasti Afrického rohu, zejména v Somálsku, uplatňována komplexní strategie pro řešení příčin, které vedou Somálce k pirátství a trestné činnosti kvůli příjmům; konstatuje, že současná mise NATO proti pirátům nazvaná operace Ocean Shield úspěšně provedla v říjnu 2008 dvě kratší operace proti pirátům zaměřené na ochranu plavidel Světového potravinového programu;

18. vítá rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2011 zřídit po konzultaci s místními společenstvími a s jejich souhlasem iniciativu pro budování regionálních námořních kapacit s názvem EU-CAP Nestor, jejímž cílem bude posílit námořní a soudní kapacity a výcvik pobřežních policejních sil a vzdělávání soudců v pěti zemích Afrického rohu a západní části Indického oceánu; vyzývá všechny členské státy, aby novou misi neprodleně obsadily kvalifikovaným civilním a vojenským personálem; vyzývá k její úzké koordinaci s dalšími iniciativami, včetně projektu EU-MARSIC, který vznikl v rámci programu pro důležité námořní trasy nástroje stability a regionálního programu námořní bezpečnosti (MASE), který zavedly země nacházející se v oblasti východní a jižní Afriky a Indického oceánu, který má podporu EU a jehož cílem je řešit otázku pirátství na pevnině a posílit soudní kapacity za účelem zatčení, převozu, zadržování a stíhání osob podezřelých z pirátství; je přesvědčen, že mezinárodní společenství bude moci dosáhnout širšího cíle stability a bezpečnosti v této oblasti a snížit potřebu námořních hlídek, pouze pokud zesílí pobřežní bezpečnostní kapacity pobřežních zemí, budou řešeny prvotních příčiny pirátství na pevnině a budou prosazovány osvědčené postupy řízení BMP4 u námořní dopravy a lepší standardy u průmyslu námořní bezpečnosti;

19. vítá rozhodnutí z července 2011 o rozšíření a změně zaměření mandátu výcvikové mise EU (EUTM) působící v Ugandě; vyzývá však, aby byli všichni branci, kteří procházejí výcvikem EUTM lépe prověřováni a aby bylo sledováno jejich chování a odpovědnost s cílem zajistit, aby nezletilé osoby nebo jednotlivci mající vazbu na ozbrojené skupiny nebyli do programu přijímáni, aby byli branci začleňováni do somálské armády a aby byla všechna zběhnutí bezodkladně oznamována a vyšetřována; žádá rovněž EU, aby splnila svou úlohu, pokud jde o řádné sledování posloupností plateb pro výcvikové síly, a zajistilo se tak, aby se platby dostaly k zamýšleným příjemcům a motivovaly je, vedly k věrnosti a přijetí závazku, aby se tak zajistilo, že budoucí somálské bezpečnostní síly budou schopny převzít odpovědnost;

20. zdůrazňuje potřebu úzké strategické koordinace všech aktérů podílejících se na zajištění bezpečnosti, zejména mise EU-NAVFOR Atalanta, mise EUTM Somálsko a EUCAP Nestor, mise NATO (operace Ocean Shield), operační skupiny CTF-151 vedené USA, OSN a mise AMISOM; bere na vědomí existenci mezinárodních koordinačních mechanismů, např. kontaktní skupiny pro pirátství při pobřeží Somálska (CGPCS) v New Yorku a mechanismu společného získávání poznatků o situaci a odstranění konfliktu (SHADE) v Bahrajnu; vítá proto rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o zahájení počátečního dvouletého období provozu operačního střediska EU, jehož cílem je koordinovat a zvýšit součinnost mezi třemi misemi SBOP v oblasti Afrického rohu i mezi strukturami sídlícími v Bruselu, a to v kontextu strategie pro oblast Afrického rohu a ve spojení se zvláštním zástupcem EU pro oblast Afrického rohu;

21. konstatuje, že existují náznaky toho, že LRA možná rozšiřuje své řady, vtahuje do boje více zemí a vystavuje více dětí nebezpečí; připomíná, že boj proti LRA a pátrání po jejím vůdci Josephu Konym do velké míry záviselo na financování, vybavení a logistické podpoře ze strany USA; vyzývá EU, aby koordinovala s USA poskytování jakékoli další pomoci, které by bylo zapotřebí v boji proti LRA pod záštitou AU;

22. odsuzuje nedostatečné uplatňování nařízení CITES; vyzývá Komisi a Radu, aby podporovaly vytvoření systému certifikace a kontroly dovozu slonoviny do EU, obdobně jako v případě úspěšného Kimberleyského systému;

Posilování komplexního přístupu

23. vítá strategii EU pro oblast Afrického rohu, která nezahrnuje pouze bezpečnostní a humanitární politiku, ale také dlouhodobější rozvojovou politiku a plnění rozvojových cílů tisíciletí; vyzdvihuje význam této dlouhodobější perspektivy rozvojové politiky a vyzývá Komisi a členské státy, aby své politiky v tomto ohledu koordinovaly a co nejdříve zavedly společné plánování pro jednotlivé země a tuto oblast;

24. věří, že stabilní a bezpečná oblast Afrického rohu by měla příznivý politický a bezpečnostní vliv i mimo tuto oblast, a to i z hlediska investic a bezpečných námořních tras v Indickém oceánu; je proto toho názoru, že na úrovni skupiny G-20 by měly být rozvíjeny úvahy nad strategiemi podporujícími bezpečnost a stabilitu v této oblasti a nad koordinací poskytování nezbytných finančních prostředků na uplatňování komplexního přístupu; připomíná v tomto ohledu pozitivní zkušenosti z konference věnované Somálsku, která se konala v únoru 2012 v Londýně, a vybízí vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise, aby zjistila možnosti uspořádání podobné konference v roce 2013;

25. domnívá se, že oblast Afrického rohu by měla být rovněž vnímána jako oblast s velkým hospodářským potenciálem, zejména pokud jde o nerosty a zemědělství; vyzývá proto Radu, Komisi, ESVČ a EIB, aby ve spolupráci s dalšími mnohostrannými dárci a finančními institucemi určily projekty společného zájmu zemí této oblasti, které by mohly podpořit spolupráci a vzájemnou přínosnou provázanost, např. v oblasti dodávek energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů, a přírodních zdrojů, mimo jiné vody; zdůrazňuje význam přeshraničního obchodu, přístupu na mezinárodní trhy, k přístavním infrastrukturám a poskytnutí vhodných koridorů pro přístup vnitrozemských zemí jako klíčových prvků dlouhodobého hospodářského rozvoje v oblasti Afrického rohu; žádá Komisi o hloubkovou analýzu rozsahu a hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů pronajímání půdy třetím zemím, k němuž dochází v oblasti Afrického rohu, a o předložení návrhů na možné ochranné strategie a mechanismy;

26. domnívá se, že posílení bezpečnosti v regionu a boj proti terorismu a pirátství jsou sice nezbytné, nesmí však zastínit naprostou nutnost podpory především vymýcení chudoby v regionu, a to tím spíše, že EU musí podle své zakládající smlouvy přihlížet k cílům rozvojové spolupráce – mezi nimiž jsou na jednom z prvních míst snížení a vymýcení chudoby – při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země (čl. 208 odst. 1 SFEU); konstatuje, že všechny země Afrického rohu jsou rozvojovými zeměmi a že z tohoto důvodu – s výjimkou Súdánu a Jižního Súdánu, které nepodepsaly dohodu z Cotonou – obdržely rozvojovou pomoc ve výši dvou miliard EUR (z toho jen Etiopie získala 644 milionů EUR) pro národní a regionální orientační programy v rámci 10. ERF (2008–2013); poukazuje na to, že ve stejném období a stále v rámci 10. ERF získaly země východní Afriky, jižní Afriky a Indického oceánu 619 milionů EUR (částečně pro Mezivládní úřad pro rozvoj) s cílem vymýtit chudobu v zemích této oblasti a pomoci jim dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí; připomíná konečně, že africký mírový projekt, který je podřízeným nástrojem ERF, finančně podporuje misi AMISOM;

27. domnívá se, že jako celosvětově největší distributor rozvojové a humanitární pomoci v této oblasti, kterým je částečně díky centralizaci své diplomatické činnosti do ESVČ a úřadu zvláštního zástupce EU, úspěchu mise Atalanta a diplomatické a vojenské přítomnosti určitých členských států v tomto regionu, by EU (členské státy a Komise) mohla vykonat více pro vymýcení chudoby příznačné pro tuto oblast a zdejší anarchie a bezpráví;

28. domnívá se, že je vhodné využít příležitosti, kterou představuje zvolení nového somálského prezidenta Hasana Šejcha Mahmúda dne 10. září 2012, aby byly za pomoci strategického rámce pro oblast Afrického rohu a s pomocí zvláštního zástupce EU v regionu, ESVČ a diplomatických zastoupení jednotlivých států a Africké unie navázány normální diplomatické a ekonomické vztahy mezi Etiopií a Eritreou a aby byla vyřešena somálská krize, neboť by to prospělo rozvoji celé oblasti; konstatuje, že oblast Velkých jezer, která lemuje západní pásmo oblasti Afrického rohu, je rovněž jednou z nejméně stabilních oblastí ve světě, v níž se nachází několik velmi zaostalých zemí vystavených ozbrojenému násilí – např. Konžská demokratická republika – nebo válkám s jednou nebo více sousedními zeměmi – např. napětí mezi Rwandou, která je v širším smyslu součástí oblasti Afrického rohu, a Konžskou demokratickou republikou; zdůrazňuje, že při provádění strategie EU pro oblast Afrického rohu bychom neměli opomíjet její případné dopady na rozvoj sousedních regionů (především regionu Velkých jezer, střední Afriky a jižní Afriky), který je rovněž nezbytný.

29. vítá – jak z hlediska regionální rozvojové pomoci, tak z hlediska humanitární pomoci –nový plán pro oblast Afrického rohu, jehož návrh předložila Komise v roce 2012, který je označován jako SHARE (Supporting Horn of Africa Resilience) a měl by být nástrojem spojujícím krátkodobou humanitární pomoc a dlouhodobý rozvoj s cílem přerušit bludný kruh krizí, které tento region postihují; plně podporuje Komisi, pokud jde o toto posílené spojení naléhavé pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD: Link between Relief, Rehabilitation and Development); vyzývá EU, aby prostřednictvím tohoto programu usilovala o poskytování různých příležitostí k obživě a lepšího přístupu k trhům a informacím, aby se posílil příjem domácností pastevců, obyvatel živících se jak zemědělstvím, tak pastevectvím, říčním nebo pobřežním rybolovem, městského a příměstského obyvatelstva a aby se zlepšila dostupnost základních sociálních služeb s cílem nabízet spolehlivou a předvídatelnou podporu chronicky nebo sezónně ohroženému obyvatelstvu;

30. vítá nový program EU SHARE, jehož cílem je zvýšit odolnost zemí Afrického rohu vůči různým hrozbám, kterým čelí; zdůrazňuje však, že tento program by měl být koordinován se strategií EU pro oblast Sahelu, která čelí stejným problémům (terorismus, drogy, změna klimatu, příliv uprchlíků a vysídlených osob atd.);

31. domnívá se, že je důležité podporovat v zemích Afrického rohu zemědělství, pastevectví a chov zvířat, a vítá významnou činnost, kterou na tomto poli vykonávají nevládní organizace;

32. vyzývá Komisi, aby podporovala všechny programy zaměřené na zajištění přístupu k vodě coby základního práva a společného majetku všech lidí, a aby prosazovala partnerství veřejného a soukromého sektoru, jejichž cílem je dostupnost pitné vody;

33. trvá na tom, že kdykoli je to možné, neměla by mít pomoc EU poskytovaná v oblasti Afrického rohu formu přímé rozpočtové podpory, ale měla by být poskytována tak, aby bylo dosaženo konkrétních cílů na základě jasných ukazatelů výkonnosti; domnívá se, že pokud pomoc musí mít formu rozpočtové podpory, měla by být podmíněna dosažením konkrétních cílů; domnívá se, že programy určené k podpoře strategie EU pro oblast Afrického rohu by měly mít možnost využívat kombinování zdrojů, tzn. že k financování těchto programů by se mohli připojit i jiní mezinárodní dárci, a to na základě jasných společných norem, jež by umožnily koordinovaný a jednotný přístup všech dárců a minimalizovaly riziko protichůdných přístupů či zdvojování; domnívá se, že EU by měla mít obdobným způsobem možnost zapojit se do financování programů třetí strany v této oblasti, pokud je možno zajistit naprostý soulad s pravidly pro poskytování finanční pomoci EU třetím zemím;

34. vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále poskytovaly neutrální, nestrannou a nezávislou humanitární pomoc zranitelným obyvatelům a aby podporovaly země této oblasti posilováním jejich národních kapacit prostřednictvím strategií zaměřených na snižování rizika katastrof a programů dlouhodobé rozvojové spolupráce v oblasti připravenosti na sucho, v zemědělství, v oblasti rozvoje venkova a zabezpečení dodávek potravin;

35. zdůrazňuje, že, ačkoli je zřejmé, že příčinou potravinové krize v oblasti Afrického rohu (stejně jako v Sahelu) je opakující se sucho, neúroda a růst cen, měly by se brát v úvahu i další velmi důležité faktory kromě těchto důvodů cyklické povahy (může-li se sucho považovat za strukturální prvek), např. rozpad společenství a nadměrná podpora vývozu zemědělských produktů na úkor potravinové soběstačnosti a na úkor zemědělství pro vlastní potřebu a prodeje na místních trzích;

36. zdůrazňuje, že dodržování lidských práv a základních svobod představuje základní a neměnnou součást předpokladů pro angažovanost Unie v partnerských třetích zemích; je proto velmi znepokojen zprávami o svévolném zatýkání, špatném zacházení s vězni, násilném potlačování demonstrací a represivních opatřeních proti politické opozici, ke kterým patří cenzura a svévolná zadržování novinářů a aktivistů v celé oblasti; vyzývá všechny orgány v oblasti Afrického rohu, aby tyto základní zásady dodržovaly a bezpodmínečně propustily všechny politické vězně;

37. vyjadřuje své hluboké znepokojení ohledně skupování půdy v Africe, jež ohrožuje zabezpečení potravin v místě a prohlubuje hladomor; žádá vlády zemí Afrického rohu a EU, aby posoudily, jaký dopad má v současnosti skupování zemědělské půdy na chudobu venkovského obyvatelstva a na nynější krizi spojenou s hladomorem; naléhavě žádá Komisi, aby otázku skupování půdy zahrnula do svého politického dialogu s rozvojovými zeměmi s cílem dosáhnout soudržnosti politik;

38. je znepokojen zprávami o údajném nezákonném ukládání odpadu společnostmi a zločineckými sítěmi z EU; připomíná, že nezákonné ukládání odpadu je pro somálské obyvatelstvo pobřežních oblastí velkým problémem; vyzývá vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise a Komisi, aby bezodkladně zajistily důkladné vyšetřování, které by provedl nezávislý subjekt a jehož součástí by bylo shromáždění důkazů a vzorků, a aby v závislosti na výsledcích tohoto šetření zvážily právní kroky, k nimž by mohly patřit kompenzace ze strany evropských společností, členských států EU a EU samotné;

39. uznává zásadní význam dalšího poskytování nezávislé a nestranné humanitární pomoci všem obyvatelům oblasti Afrického rohu zasaženým důsledky konfliktů, jakož i význam dalšího zabezpečení náležitých finančních prostředků, zejména pro Somálsko; zdůrazňuje, že jakékoli omezení pomoci by mohlo uvrhnout somálské obyvatelstvo opět do humanitární krize; zdůrazňuje, že je třeba kromě humanitární pomoci vyvíjet rovněž takové úsilí, jako je iniciativa EU Podpora odolnosti v oblasti Afrického rohu (SHARE), s cílem dosáhnout odolnosti a zlepšit živobytí místních obyvatel;

40. zdůrazňuje, že lidská práva, zejména práva žen, dětí, lesbiček, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů a náboženských menšin, byla dlouho v této oblasti opomíjena, a konstatuje, že v některých částech oblasti Afrického rohu se rozšířil sektářský islamismus, který ohrožuje svobody menšin;

41. poukazuje na to, že je důležité, aby Evropa podporovala občanskou společnost; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily koordinovanou podporu občanské společnosti jak v jednotlivých zemích, tak na přeshraniční a regionální úrovni;

42.  zdůrazňuje, že je důležité poskytovat Jižnímu Súdánu stálou pomoc zaměřenou na vytvoření a posílení funkční občanské společnosti; je pevně přesvědčen, že nový nástroj pro demokracii a lidská práva by měl zahrnovat mechanismy financování ad hoc pro oblast Afrického rohu; domnívá se, že by se mělo zvážit rozšíření působnosti nadace pro demokracii na země Afrického rohu;

Súdán a Jižní Súdán

43. vítá dohody uzavřené mezi Súdánem a Jižním Súdánem o obnově vývozu ropy a demilitarizaci hranic a vyzývá obě země, aby tyto dohody dodržovaly; vyzývá každou z těchto zemí, aby přestala poskytovat útočiště nebo podporu povstaleckým skupinám z druhého státu; vyzývá k dalším jednáním o vymezení hranic mezi oběma zeměmi s cílem předcházet dalšímu propuknutí konfliktu, který by ohrozil nedávno uzavřenou dohodu, a doporučuje, aby oba vůdčí představitelé pokračovali v jednáních s cílem dosáhnout co nejdříve v souladu s plánem AU a rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2046 dohody o statusu oblasti Abyei a dalších sporných oblastí; vítá úspěchy, kterých dosáhl za podpory Africké unie panel na vysoké úrovni vedený bývalým prezidentem Mbekim a částečně financovaný EU při vyjednávání a zprostředkování mezi Súdánem a Jižním Súdánem; vyzývá zvláštního zástupce EU pro Súdán a Jižní Súdán, aby koordinoval své kroky s vedoucími delegací v Súdánu a Jižním Súdánu s cílem zajistit, aby zapojení EU, její politické úsilí a pomoc byly i nadále velmi viditelné;

44. vítá memoranda o porozumění, která byla samostatně uzavřena súdánskou vládou a Súdánským lidově osvobozeneckým hnutím (sever) s OSN, Africkou unií a Ligou arabských států s cílem umožnit doručení humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu států Modrého Nilu a Jižního Kordofánu;

45. je znepokojen obnovením násilností ve státě Džonglej v Jižním Súdánu, což ohrožuje pokrok dosažený při obnovování míru a bezpečnosti v této oblasti; podporuje vyšetřování, o něž žádá mise OSN v Jižním Súdánu, a žádá, aby byly osoby odpovědné za toto násilí potrestány; vyzývá vládu Jižního Súdánu, aby: i) podnikla nezbytné kroky k posílení svého mezinárodního a vnitrostátního rámce pro lidská práva, mimo jiné potvrzením svých závazků vyplývajících z mezinárodních dohod v oblasti lidských práv, jejichž smluvní stranou byl Súdán v době vyhlášení nezávislosti Jižního Súdánu, a aby stáhla připomínky k těmto dohodám a stala se bez výhrad smluvní stranou dalších klíčových mezinárodních dohod upravujících lidská práva; ii) okamžitě uvedla do funkce členy výboru vyšetřujícího krizi ve státě Džonglej a poskytla jim nezbytné zdroje k vedení nezávislého, důkladného a nestranného vyšetřování; iii) okamžitě zavedla oficiální moratorium na popravy s cílem zrušit trest smrti a aby změnila všechna odsouzení k trestu smrti na tresty odnětí svobody; zdůrazňuje, že je důležité, aby EU poskytovala Jižnímu Súdánu stálou pomoc za účelem zajištění budování kapacit veřejné správy této země a orgánů pro vymáhání práva, vytvoření a zachování funkční občanské společnosti a propagování řádné veřejné správy; naléhavě žádá EU, aby trvala na ratifikaci klíčových mezinárodních dohod upravujících lidská práva Jižním Súdánem a aby orgánům této země poskytovala podporu při provádění těchto dohod; odsuzuje údajné násilí uplatňované vojenskými složkami vůči civilistům při demilitarizaci a vyzývá vládu Jižního Súdánu, aby tyto případy nezávisle vyšetřila, a mohla tak pohnat dotčené vojáky k odpovědnosti a odškodnit oběti;

46. jednoznačně odsuzuje veškeré násilnosti proti civilistům, k nimž došlo v Súdánu a které jsou porušením mezinárodního humanitárního práva a právních předpisů v oblasti lidských práv; apeluje na EU a mezinárodní společenství, aby stanovily jednotný postup pro řešení otázky ochrany civilistů a ukončení porušování lidských práv, zejména v oblastech Dárfúru, Jižního Kordofánu a Modrého Nilu; vyzývá súdánskou vládu a Súdánské lidově osvobozenecké hnutí (sever) k okamžitému zahájení přímých rozhovorů, které by dle ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2046 vedly k dohodě o úplném ukončení nepřátelských akcí a k politickému urovnání sporů na základě rámcové dohody ze dne 28. června 2011; zdůrazňuje, že je důležité zachovat v oblastech konfliktu přítomnost mezinárodních aktérů, a naléhavě vyzývá súdánské orgány, aby kromě bezpečnosti civilistů zajistily i bezpečnost těchto mezinárodních subjektů; připomíná, že EU a členské státy jsou povinny intenzivně podporovat Mezinárodní trestní soud a spolupracovat s ním při uplatňování zatykačů na Ahmada Muhammada Harúna, Alího Muhammada Ali Abdar Rahmána, Abdela Rahima Muhammeda Huseina a prezidenta Umara Hasana Ahmada al-Bašíra;

47. je znepokojen zhoršením zdravotní situace přibližně 170 000 súdánských uprchlíků, z nichž více než polovina jsou děti, ve čtyřech táborech na horním Nilu a ve státě Unity, kde prudce narůstá nebezpečí infekcí, průjmových onemocnění a malárie, které ještě prohlubuje podvýživa;

48. odsuzuje veškerou podporu poskytovanou Súdánem či Jižním Súdánem jakýmkoli jiným ozbrojeným skupinám než jsou jejich řádné ozbrojené síly;

Somálsko

49. bere na vědomí výsledek prezidentských voleb, které se v Somálsku konaly dne 20. srpna 2012; naléhavě vyzývá všechny politické aktéry v Somálsku, aby se zavázali k podpoře demokracie, právního státu a lidských práv, které představují jediné východisko ze začarovaného kruhu chudoby, zaostalosti a nedostatečné bezpečnosti; zdůrazňuje, že ukončení mandátu prozatímní federální vlády je klíčovým testem potenciálu Somálska změnit se ve fungující stát a jeho schopnosti opět vybudovat silné a demokratické instituce skutečně zastupující občany; domnívá se, že v Somálsku bude zásadní napomáhat politickému dialogu všech stran a prosazovat postupy hledání shody s cílem podpořit novou somálskou vládu; vyzývá novou federální vládu a nového prezidenta Hasana Šejcha Mahmúda, aby usilovali o usmíření somálského lidu a využili dohodu z Garowe jako základ pro vytvoření nového federální státu a zahájení dlouhého, ale důležitého procesu budování míru, bezpečnosti a demokracie pro všechny Somálce;

50. vítá nedávné sestavení prvního oficiálního somálského parlamentu po více než 20 letech a doufá, že půjde o první krok na cestě přechodu k parlamentní demokracii více zastupující občany; bere na vědomí, že 30% kvóta podílu žen mezi poslanci parlamentu byla téměř dosažena a připomíná, že smysluplná účast žen ve všech oblastech veřejného života je důležitá pro úspěšné vyřešení konfliktů a budování míru;

51. vítá ukončení přechodného období v Somálsku jako příležitost k obnově; oceňuje práci signatářů plánu postupu, tradičních rad starších, národního ústavodárného shromáždění, nového federálního parlamentu a technického výboru pro otázky výběru, kterou odvedli při ukončování přechodného období; vítá příslib odstupujícího prezidenta podporovat prezidenta Hasana Šejcha Mahmúda a spolupracovat s ním; naléhavě vyzývá všechny politické činitele v Somálsku, aby spolupracovali s novými orgány; vítá vizi prezidenta Hasana Šejcha týkající se Somálska a jeho záměr vytvořit instituce veřejné správy s širokou základnou a otevřené všem a zajistit stabilizaci, právní stát, řádnou veřejnou správu, obnovu hospodářství, budování míru a usmíření, poskytování veřejných služeb a zlepšení vztahů mezi Somálskem a zbytkem světa; naléhavě ho vyzývá, aby dbal na svůj závazek zabezpečit transparentní a odpovědnou veřejnou správu, potírat korupci na všech úrovních, zajistit dialog zahrnující všechny strany a zřídit v souladu s prozatímní somálskou ústavou reprezentativní a odpovědné instituce na celostátní, regionální, okresní i místní úrovni;

52. vyzývá vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise a zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu, aby přezkoumali džibutský mírový proces a zvážili nasazení týmu zprostředkovatelů, jehož členové mají důvěru širokého spektra somálských subjektů, včetně sdružení žen, a jsou schopni přivést řadu somálských činitelů k jednacímu stolu; vyzývá vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise, aby zahájila proces zaměřený na aktéry somálské občanské společnosti žijící v Somálsku i v zahraničí, který by umožnil pravidelnou a trvalou diskusi o možných řešeních politických problémů této země; vyzývá vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise, aby tyto dva procesy propojila, tak jako tomu bylo například v případě úspěšného mírového procesu v období 2000 až 2005 v Súdánu;

53. vítá nedávnou mírovou iniciativu somálské vlády, která nabízí civilní zaměstnání a školení vzbouřencům, kteří opustí hnutí aš-Šabáb; vítá nedávné schválení ambiciózní ústavy, v níž je zakotven příslib rovných práv pro „všechny občany bez ohledu na pohlaví, náboženství, společenský nebo ekonomický status, politické názory, příslušnost ke klanu, zdravotní postižení, zaměstnání, původ či dialekt“, dále zákaz mrzačení ženských pohlavních orgánů a která zřizuje Komisi pro pravdu a usmíření; je však znepokojen skutečností, že v zemi, kterou po desetiletí sužovaly ničivé sváry, se tato nová ústava nezabývá rozdělením moci a zdrojů mezi centrální oblast a regiony, a v zájmu řešení této problematiky vyzývá ke zvýšené spolupráci s novými orgány;

54. vyzývá somálské orgány, aby se v zájmu zajištění důvěry obyvatelstva v novou vládu prioritně zaměřily na budování institucí a bezodkladné vytvoření odpovědné, transparentní a všem otevřené policie; v tomto ohledu oceňuje značný přínos mise EUTM Somálsko pro bezpečnostní složky země; věří, že členské státy budou nadále podporovat tuto činnost mise SBOP, která se snaží vštípit somálské armádě respekt vůči lidským právům, genderové dynamice a právnímu státu; konstatuje, že rozvoj stabilních, odpovědných a všem otevřených somálských institucí musí jít za rámec bezpečnostních sil, musí jej vést Somálci a musí se s ním ztotožnit, pokud se má Somálsko stát životaschopným státem;

55. zdůrazňuje, že pro dlouhodobou udržitelnost Somálska jako fungujícího federálního státu budou mít zásadní význam životaschopné a všem otevřené hospodářské struktury a systém rozdělování výnosů z budoucí těžby ropy a zemního plynu mezi regionální a federální úrovní ve prospěch všech obyvatel; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby neopakovalo chyby, jichž se dopustilo v minulosti, a nezaměřilo veškerou pomoc na federální instituce v Mogadišu na úkor somálských regionů, které mohou mít klíčový význam pro decentralizované poskytování základních služeb obyvatelstvu a pro zajištění stability; vyzývá EU, aby mobilizovala všechny zdroje a využila této významné příležitosti s cílem pomáhat regionálním somálským subjektům v životně důležitém přechodu k demokracii; s ohledem na poslední vývoj politické a bezpečnostní situace v Somálsku vybízí členské státy a vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise, aby v těsné spolupráci s legitimními somálskými orgány, Africkou unií, Mezivládním úřadem pro rozvoj a vládou USA zvážily vyslání mise v zájmu reformy bezpečnostního sektoru, jakmile to situace v místě dovolí;

56. uznává, že budování míru v Somálsku musí probíhat zdola nahoru; zdůrazňuje, že EU musí zajistit, aby její strategie umožňovala dostatečnou podporu místních snah o budování míru a řešení sporů a aby byl těmto snahám přikládán prvořadý význam na národní a regionální úrovni; rovněž připomíná, že legitimita dosažená v místním měřítku v Somálsku napomůže vzniku institucí veřejné správy, které budou poskytovat vyhlídky dlouhodobé stability;

57. zdůrazňuje, že Africká unie nasadila v Somálsku vojenskou misi AMISON, jíž byl udělen mandát Radou bezpečnosti OSN a která intenzivně hledá další státy, které by mohly přispět svými jednotkami;

58. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU hrála v úzké spolupráci s USA a Africkou unií klíčovou úlohu v budoucnosti Somálska;

59. vyzývá mezinárodní společenství, aby ve spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže a s organizací Červeného půlměsíce v Somálsku co nejdříve zavedlo a rozvinulo zařízení zdravotní péče a ambulantní střediska pro péči a terapeutickou výživu;

60. vítá vytvoření Fondu místní stability, který je zaměřen především na koordinaci mezinárodní pomoci v nově osvobozených a zpřístupněných oblastech na jihu Somálska;

61. hluboce lituje toho, že jen od prosince 2011 došlo ve vládou kontrolovaných oblastech Somálska k zavraždění 13 novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků a že se ve vyšetřování těchto případů nedosáhlo žádného pokroku; zdůrazňuje, že je důležité zajistit svobodu projevu a naléhavě novou vládu a prezidenta vyzývá k přijetí opatření, která by novinářům poskytla větší ochranu, a k důvěryhodnému prošetření těchto vražd;

62. naléhavě vyzývá EU a všechny regionální a mezinárodní partnery, aby maximálně využili příležitosti, kterou vytvořilo jmenování nové vlády v Somálsku, což společně se zřejmým oslabením povstaleckého hnutí aš-Šabáb v této zemi nabízí potenciál k zahájení nové politické éry v Somálsku; zdůrazňuje proto, že je nutné, aby mezinárodní společenství, zejména EU, bylo připraveno podpořit legitimní a demokratické orgány při budování institucionálních kapacit, reformě bezpečnostního sektoru a při odzbrojení, demobilizaci a opětovné integraci, jakož i podpořit občanskou společnost; naléhavě vyzývá vysokou představitelku Unie, místopředsedkyni Komise, aby zajistila, aby opatření EU v Somálsku napomáhala rozvoji svobodné a otevřené společnosti respektující a prosazující lidská práva, zejména práva žen a menšin, umožňovala posílit postavení žen a zajišťovala rovnováhu mezi ženami a muži ve všech částech společnosti;

63. poukazuje na velmi pozitivní příklad Somalilandu, který prokazuje po více než dvacet let svou schopnost budovat a upevňovat své demokratické, hospodářské a správní struktury a ubírat se cestou udržitelné demokracie; konstatuje, že Somalilandu se dosud velmi úspěšně dařilo upevňovat bezpečnost a stabilitu na svém území a spolupracovat v boji proti pirátství a terorismu; je však znepokojen tím, že pokud by se hnutí aš-Šabáb přeskupilo do horských hraničních oblastí, mohl by se Somaliland stát zranitelným; zdůrazňuje proto, že je nezbytné podporovat Somaliland v boji proti terorismu, a to mimo jiné i podporou hospodářské diverzifikace a budování kapacit pro zaměstnanost mládeže, a snížit tak nábor mladých lidí do ozbrojených složek; poukazuje na významnou úlohu Somalilandu při podpoře hospodářského a společenského rozvoje v této oblasti jako prostředku zabraňujícího radikalizaci v nestabilních částech jeho území; vyzývá Komisi a ESVČ, aby Somaliland podporovaly v jeho úsilí o zlepšení vyhlídek na rozvoj a prosazování hospodářské a sociální stability; zdůrazňuje, že při hledání řešení, které zajistí dlouhodobou stabilitu a bezpečnost Somálska, je důležité vyhodnotit pozitivní příklad stability Somalilandu;

64. vítá zásadní prohlášení o podpoře nových federálních orgánů Somálska, které vysoká představitelka Unie, místopředsedkyně Komise učinila v New Yorku na malém summitu Valného shromáždění OSN k problematice Somálska, a vítá zejména její závazek v čtyřletém procesu upevňování nových federálních orgánů a regionální správy a příslib uspořádat v roce 2013 mezinárodní konferenci o Somálsku; vyzývá Somaliland a další federální subjekty, aby se v zájmu vytvoření udržitelného, stabilního a prosperujícího somálského federálního státu plně a vstřícně zapojovaly do jednání o svých právních a politických vztazích s novými federálními orgány Somálska;

Etiopie a Eritrea

65. poukazuje na klíčový význam Etiopie pro politickou a hospodářskou stabilitu celé oblasti; konstatuje, že nový předseda etiopské vlády Hailemariam Desalegn ve svém inauguračním projevu zdůraznil, že je důležité posilovat v této zemi lidská práva a demokratické instituce s cílem přispět k rozvoji demokratické kultury a bezvýhradného dodržování těchto práv v Etiopii; věří, že nová etiopská vláda přináší možnost zapojit Etiopii do dialogu o všech otázkách společného zájmu či obav, včetně těch, v nichž mohly v minulosti panovat neshody, a podtrhuje nutnost podporovat Etiopii prostřednictvím pozitivního dialogu a partnerství na její cestě k novému demokratickému systému; podporuje boj Etiopie proti terorismu, ale zdůrazňuje, že tento boj by měl být veden v rámci plného dodržování základních práv;

66. doufá, že pod vedením předsedy vlády Hailemariama Desalegna, který byl jmenován dne 21. září 2012, zahájí Etiopie proces skutečného přechodu k demokracii s cílem naplnit velký demokratický potenciál a ukončit narušování svobody vyznání a svobod občanské společnosti; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu a zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby přednostně zahájili s Etiopií dialog o lidských právech a aby tak využili příležitost, kterou nabízí pokračující politický přechod k zahájení skutečného přechodu k demokracii vycházející ze zásadního významu lidských práv a základních svobod, svobody sdělovacích prostředků a plného uznání svobody projevu; naléhavě vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby bděle a aktivně reagovaly na politické změny, které probíhají v Etiopii a podporovaly posilování demokratických institucí a aby politickou, vojenskou a rozvojovou pomoc spojily s konkrétními demokratickými reformami, které musí zahrnovat propuštění všech tzv. vězňů svědomí, jako je Eskinder Nega a další novináři, obránci lidských práv a rozvojoví aktivisté, přijetí zvláštních zpravodajů OSN pro lidská práva a umožnění jejich neomezeného přístupu do všech regionů a zadržovacích zařízení, zrušení nebo pozměnění prohlášení o charitativních a nevládních organizacích a protiteroristického prohlášení a návrat opozice z exilu; vyzývá EU, aby nalezla inovativní a bezpečné způsoby, jak finančně a politicky pomoci etiopské občanské společnosti, jež se potýká s potížemi, a navázat bezprostřední dialog s opozicí v Etiopii i v exilu;

67. konstatuje, že v Etiopii v současnosti neexistuje nezávislá soudní moc ani nezávislé sdělovací prostředky, a to z důvodu intenzivní kampaně zaměřené na oslabení soudců a znemožnění jejich činnosti, na kontrolu sdělovacích prostředků, zastrašení opozice a umlčení organizací pro lidská práva;

68. poukazuje na skutečnost, že mnoho novinářů bylo souzeno na základě protiteroristického zákona z roku 2009; odsuzuje nedávné kampaně představující právní obtěžování, které vyvrcholily odsouzením blogera Eliase Kifleho v nepřítomnosti k doživotnímu trestu odnětí svobody nejvyšším federálním soudem a uložením čtrnácti let odnětí svobody zástupci šéfredaktora místních novin Wubshetovi Tayemu a pravidelnému přispěvateli do novin Reeyotu Alemuovi; vítá ovšem nedávné omilostnění švédských novinářů Martina Schibbyeho a Johana Perssona po smrti předsedy vlády Melese Zenawiho; vybízí novou vládu, aby tentýž přístup uplatnila na všechny oběti svévolného výkonu spravedlnosti;

69. podtrhuje, že přehradní projekt „Grand Renaissance“ na Modrém Nilu v etiopské oblasti Beningšangul-Gumuz má velký potenciál pro výrobu čisté energie a hospodářský rozvoj celé oblasti; podporuje mezinárodní panel odborníků sestavený k tomuto projektu Etiopií, Súdánem a Egyptem a vyzývá k lepšímu pochopení sdílení Nilu jako vodního zdroje a energie vyráběné vodní elektrárnou vystavěnou na této přehradě;

70. vyzývá vládu Etiopie, aby oficiálně uznala rozhodnutí komise pro státní hranice o demarkaci hranic mezi Eritreou a Etiopií za konečné a závazné v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1907 (2009) a 2023 (2011) a v souladu s příslušnými usneseními AU a Mezivládního úřadu pro rozvoj; vyzývá proto eritrejskou vládu, aby souhlasila se zahájením dialogu s Etiopií s cílem vyřešit postup stahování vojsk z hraniční oblasti a o skutečné demarkaci hranic v souladu s rozhodnutími komise pro státní hranice s přihlédnutím k významu zachování celistvosti společenství a rovněž o normalizaci vztahů s Etiopií včetně znovuotevření hranice; vyzývá mezinárodní společenství, aby zahájilo dialog s Eritreou a chránilo zájmy a potřeby eritrejského obyvatelstva a současně naléhalo na režim a vojenské složky s cílem získat povolení pro přístup mezinárodních organizací, připravit dlouho slibované volby a zpřístupnit politickou scénu v zemi; zdůrazňuje, že veškerá pomoc EU, která není zaměřena na humanitární cíle, by měla být přísně podmíněna tím, jak eritrejské orgány budou plnit závazek napomáhat demokratickému přechodu, zlepšovat situaci v oblasti lidských práv v zemi, přičemž budou stanoveny transparentní a hmatatelné ukazatele, a zajišťovat základní potřeby eritrejského obyvatelstva; vyzývá Eritreu, aby žádným způsobem nepodporovala ozbrojené skupiny, které ohrožují mír a smiřování v Somálsku a obecněji i stabilitu v této oblasti; vyzývá ke svobodě projevu, tisku a vyznání, k zavedení svobodných a řádných voleb a demokracie v zemi; vyzývá k okamžitému propuštění politických vězňů, včetně novináře Dawita Isaaka, který je vězněn bez soudního řízení, a to již více než 4 000 dnů;

°

°    °

71. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi, Evropské službě pro vnější činnost a členským státům, zvláštnímu zástupci EU pro Súdán, zvláštnímu zástupci EU pro oblast Afrického rohu, členským státům EU, vládě Turecka, Kongresu Spojených států amerických, ministerstvu zahraničí Spojených států, Komisi Africké unie, Panafrickému parlamentu, vládám a parlamentům zemí Mezivládního úřadu pro rozvoj a orgánům Somalilandu.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0203.

(2)

Přijaté texty, P6_TA(2009)0026.

(3)

Přijaté texty, P6_TA(2011)0027.

(4)

Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 51.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0000.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (6. 11. 2012)

pro Výbor pro zahraniční věci

ke strategii EU pro oblast Afrického rohu

(2012/2026(INI))

Navrhovatelka: Michèle Striffler

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá přijetí strategického rámce pro oblast Afrického rohu v listopadu 2011, protože tento rámec posiluje ucelenost vnější činnosti Evropské unie v tomto strategickém regionu, a to na rozdíl od dosud velmi roztříštěného přístupu, který byl založen na velmi odlišných nástrojích; vítá v této souvislosti rovněž jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu Alexe Rondose v lednu 2012 a vyjadřuje uznání jeho dosavadní činnosti; je si vědom toho, že méně než rok po přijetí této strategie a obsazení úřadu zvláštního zástupce EU není ještě možné zaznamenat či změřit žádný významný pokrok, pokud jde o ucelenější postup Unie v tomto regionu;

2.  vítá – jak z hlediska regionální rozvojové pomoci, tak z hlediska humanitární pomoci –nový plán pro oblast Afrického rohu, jehož návrh předložila Evropská komise v roce 2012, který je označován jako SHARE (Supporting Horn of Africa Resilience) a měl by být nástrojem spojujícím krátkodobou humanitární pomoc a dlouhodobý rozvoj s cílem přerušit bludný kruh krizí, které tento region postihují; plně podporuje Evropskou komisi, pokud jde o toto posílené spojení naléhavé pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD: Link between Relief, Rehabilitation and Development); vyzývá Evropskou unii, aby prostřednictvím tohoto programu usilovala o poskytování různých příležitostí k obživě a lepšího přístupu k trhům a informacím, aby se posílil příjem domácností pastevců, obyvatel živících se jak zemědělstvím, tak pastevectvím, říčním nebo pobřežním rybolovem, městského a příměstského obyvatelstva a aby se zlepšila dostupnost základních sociálních služeb s cílem nabízet spolehlivou a předvídatelnou podporu chronicky nebo sezónně ohroženému obyvatelstvu;

3.  domnívá se, že posílení bezpečnosti v regionu a boj proti terorismu a pirátství jsou sice nezbytné, nesmí však zastínit naprostou nutnost podpory především vymýcení chudoby v regionu, a to tím spíše, že EU musí podle své zakládající smlouvy přihlížet k cílům rozvojové spolupráce – mezi nimiž jsou na jednom z prvních míst snížení a vymýcení chudoby – při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země (čl. 208 odst. 1 SFEU); konstatuje, že všechny země Afrického rohu jsou rozvojovými zeměmi a že z tohoto důvodu – s výjimkou obou súdánských států, které nepodepsaly dohodu z Cotonou – obdržely rozvojovou pomoc ve výši dvou miliard EUR (z toho jen Etiopie získala 644 milionů EUR) pro národní a regionální orientační programy v rámci 10. ERF (2008–2013); poukazuje na to, že ve stejném období a stále v rámci 10. ERF získaly regiony východní Afriky, jižní Afriky a Indického oceánu 619 milionů EUR (částečně pro IGAD, Mezivládní úřad pro rozvoj) s cílem vymýtit chudobu v zemích tohoto regionu a pomoci jim dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí; připomíná konečně, že africký mírový projekt, který je podřízeným nástrojem ERF, finančně podporuje misi Africké unie v Somálsku (AMISOM);

4.  domnívá se, že jako celosvětově největší distributor rozvojové a humanitární pomoci v tomto regionu, kterým je částečně díky centralizaci své diplomatické činnosti do ESVČ a úřadu zvláštního zástupce EU, úspěchu mise Atalanta a diplomatické a vojenské přítomnosti určitých členských států v tomto regionu, by EU mohla vykonat více pro vymýcení chudoby příznačné pro tento region a zdejší anarchie a bezpráví,

5.  domnívá se, že je vhodné využít příležitosti, kterou představuje zvolení nového somálského prezidenta Hasana Šejcha Mahmúda dne 10. září 2012, aby byly za pomoci strategického rámce pro oblast Afrického rohu s pomocí zvláštního zástupce EU v regionu, ESVČ a diplomatických zastoupení jednotlivých států a Africké unie navázány normální diplomatické a ekonomické mezi Etiopií a Eritreou a aby byla vyřešena somálská krize, neboť by to prospělo rozvoji celého regionu; konstatuje, že oblast Velkých jezer, která lemuje západní pásmo oblasti Afrického rohu, je rovněž jednou z nejméně stabilních oblastí ve světě, v níž se nachází několik velmi zaostalých zemí vystavených ozbrojenému násilí – např. Konžská demokratická republika – nebo válkám s jednou nebo více sousedními zeměmi – např. napětí mezi Rwandou, která je v širším smyslu součástí oblasti Afrického rohu, a Konžskou demokratickou republikou; zdůrazňuje, že při provádění strategie EU pro oblast Afrického rohu bychom neměli opomíjet případné dopady na rozvoj sousedních regionů (především region Velkých jezer, střední Afrika a jižní Afrika), který je rovněž nezbytný.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philippe Boulland, Edvard Kožušník, Bart Staes

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Edit Bauer, Jarosław Leszek Wałęsa


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mário David, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Norica Nicolai, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Reinhard Bütikofer, Anne Delvaux, Christian Ehler, Knut Fleckenstein, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Potito Salatto, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

João Ferreira, Ashley Fox, Jolanta Emilia Hibner, Antigoni Papadopoulou, Kyriacos Triantaphyllides, Peter Šťastný

Právní upozornění - Ochrana soukromí