Postup : 2012/2026(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0408/2012

Predkladané texty :

A7-0408/2012

Rozpravy :

PV 14/01/2013 - 25
CRE 14/01/2013 - 25

Hlasovanie :

PV 15/01/2013 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0006

SPRÁVA     
PDF 236kWORD 233k
10.12.2012
PE 488.011v02-00 A7-0408/2012

o stratégii EÚ pre región Afrického rohu

(2012/2026(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca : Charles Tannock

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii EÚ pre región Afrického rohu

(2012/2026(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2012 o námornom pirátstve(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 15. januára 2009 o situácii v Africkom rohu(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2010 o výročnej správe o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike za rok 2009(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o výročnej správe o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike za rok 2010(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike z 12. septembra 2012(5),

–   so zreteľom na závery zasadnutia Rady o Africkom rohu zo 14. novembra 2011 a najmä na strategický rámec uvedený v prílohe k záverom,

–   so zreteľom na európsku bezpečnostnú stratégiu a na dokument vysokého predstaviteľa a Komisie pre Európsku radu zo 14. marca 2008 s názvom Zmena klímy a medzinárodná bezpečnosť,

–   so zreteľom na konečnú správu volebnej pozorovacej misie Európskej únie o voľbách, ktoré sa v Etiópii konali 23. mája 2010,

–   so zreteľom na to, že 825 členov Národného volebného zhromaždenia prijalo 1. augusta 2012 ústavu Somálska, so zreteľom na demokratické voľby nového somálskeho prezidenta, ktoré sa uskutočnili 11. septembra 2012 ako súčasť procesu zmien,

–   so zreteľom na závery Rady o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike z 1. decembra 2011 a 23. júla 2012,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN o situácii v Somálsku, najmä na rezolúciu č. 2067(2012),

–   so zreteľom na misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM), jej strategickú koncepciu z 5. januára 2012 o zabezpečení prítomnosti v štyroch sektoroch a na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2036 (2012) požadujúcu, aby Africká únia zvýšila silu jednotiek AMISOM z 12 000 na maximálne 17 731 uniformovaných zamestnancov tvorených vojenskými jednotkami a personálom trénovaných policajných jednotiek,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti,

–   so zreteľom na správu OSN z 25. januára 2011 a 25 návrhov nej obsiahnutých, ktoré predložil osobitný poradca generálneho tajomníka OSN Jack Lang na tému právnych otázok súvisiacich s pirátstvom pri pobreží Somálska; so zreteľom na nadväzujúce správy Jacka Langa vrátane správy o možnostiach zriadenia špecializovaných somálskych protipirátskych súdov z 15. júna 2011 a správy generálneho tajomníka o špecializovaných protipirátskych súdoch v Somálsku a iných štátoch v regióne z 20. januára 2012;

–   so zreteľom na spoločnú stratégiu Afriky a EÚ,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0408/2012),

A. keďže Africký roh patrí medzi regióny sveta s najväčšou potravinovou neistotou a milióny ľudí, ktorí v tejto oblasti žijú, sú podvyživení a hrozí im riziko hladomoru; keďže táto zemepisná oblasť zahŕňa krajiny s najnižšou úrovňou zdravotných noriem na svete; keďže je tiež jedným z najchudobnejších regiónov sveta, v ktorých najviac chýba vláda; keďže najmä nebezpečenstvo pre ľudí a potravinová neistota prispievajú k naliehavým humanitárnym krízam v regióne; keďže medzinárodnému spoločenstvu sa nepodarilo prijať preventívne kroky s cieľom riešiť problémy ľudskej bezpečnosti, sucha a hladomoru v regióne;

B.  keďže región má dlhú históriu konfliktov a keďže jestvuje vzťah medzi konfliktom, chudobou a nedostatočným rozvojom; keďže udržateľný rozvoj nemožno dosiahnuť v prostredí napätia, ozbrojených konfliktov a nestabilných vládnych inštitúcií, keď zároveň existujú také faktory ako chudoba a nedostatočný rozvoj vyvolávajúce konflikty; keďže zmena klímy zrejme ešte viac zhorší situáciu v regióne, kde sú čoraz častejšie vážne suchá;

C. keďže predlžujúca sa nestabilita v Africkom rohu má následky na bezpečnosť susedných krajín, celého kontinentu a v dôsledku existencie teroristických sietí v regióne môže ovplyvniť bezpečnosť ostatných regiónov, ako napríklad Európy, Arabského polostrova či južnej Ázie;

D.  keďže krutý cyklus nebezpečenstva, nestability, chudoby, zlého riadenia možno úspešne a efektívne vyriešiť len prostredníctvom komplexného a holistického prístupu, ktorý bude zameraný na dosiahnutie rozvoja v krajinách regiónu udržateľným spôsobom; keďže Africký roh je príkladom prepojenia medzi rozvojom a bezpečnosťou, keďže je to región, kde prekvitá zločinecká činnosť, najmä terorizmus a pirátstvo, ako následok extrémnej chudoby a zlého riadenia alebo chýbajúceho štátneho riadenia;

E.  keďže o bezpečnostnú situáciu v Africkom rohu sa zaujíma Európa aj širšia svetová scéna z troch dôvodov: po prvé hrozba medzinárodného terorizmu vrátane faktorov, ako je pohyb ľudí somálskeho pôvodu do európskych krajín a z nich a prostriedky presúvané teroristickým organizáciám z pirátstva a únosov; po druhé hospodárska hrozba pre medzinárodný obchod a potreba zabezpečiť bezpečné prechody lodí; a po tretie potreba pomôcť OSN pri plnení jej cieľov, ako je napríklad ochrana plavidiel svetového potravinového programu v regióne;

F.  keďže záväzok EÚ voči regiónu je daný jeho geostrategickým významom, ako aj vôľou podporiť ľudí v Rohu a vytiahnuť ich z chudoby; keďže s týmto cieľom a s cieľom dosiahnuť trvalý mier sa EÚ zaviazala, že podporí regionálne úsilie, a to aj prostredníctvom IGAD (Medzivládneho úradu pre rozvoj) a Africkej únie, a národné snahy o upevnenie mieru a spravodlivosti na základe zásad začleňovania, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv;

G. keďže IGAD je stále nedostatočne rozvinutým nástrojom na posilňovanie regionálnej spolupráce, integrácie a bezpečnosti; keďže je potrebné, aby IGAD zohrával ústrednú úlohu v politickom a bezpečnostnom usporiadaní Afrického rohu, ako aj v predchádzaní konfliktom a v politickej a hospodárskej integrácii regiónu s cieľom zaviazať krajiny regiónu k spoločnej politickej a hospodárskej agende a pevne ich s ňou spojiť;

H. keďže stále pásmo neistoty a nestability siahajúce od Atlantického až po Indický oceán by mohlo tiež oživiť možnosti pašovania drog naprieč južným Atlantikom a v Latinskej Amerike a Karibiku, ako aj pašovania zbraní a ľudí, pričom by sa otvorili nové trasy na pašovanie a možnosti na pašovanie drog do Európy aj na Arabský polostrov;

I.   keďže hospodárska súťaž medzi štátmi o prírodné zdroje v regióne, najmä fosílne palivá a vodu, a hospodárska súťaž o poskytovanie infraštruktúrneho prístupu k prístavom pre štáty produkujúce ropu a plyn, ako aj prístupu k moru pre vnútrozemské štáty by mohli poháňať ďalšie napätie v regióne a viesť k chronickej nestabilite;

J.   keďže dlhodobá udržateľná stabilita v Africkom rohu sa dá vybudovať len pomocou silných a zodpovedných demokratických inštitúcií, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, najmä slobody vyjadrovania, a na základe lepších hospodárskych vyhliadok pre spoločnosť všeobecne;

K.  keďže je rozhodujúce aktívne sa starať o možnosti stability v regióne, bojovať proti chudobe a podporovať hospodársku obnovu ako prostriedok obnovenia upadnutých štátov; keďže nemôže existovať bezpečnosť bez rozvoja a rozvoj bez bezpečnosti;

L.  keďže násilné vzbury skupiny al-Šabáb, nedostatok štátneho riadenia v Somálsku, hrozba pokračujúcich pirátskych aktivít pri somálskom pobreží, napätie a hrozba konfliktu medzi Sudánom a Južným Sudánom, konfliktné regióny Abiyei a Darfúr, politická transformácia v Etiópii po smrti premiéra Melesa Zenawiho, napätie medzi Etiópiou, Eritreou a Somálskom, napätie medzi Eritreou a Džibutskom a teroristické aktivity Armády božieho odporu (LRA) prispievajú k tomu, že Africký roh je jedným z najkonfliktnejších regiónov na svete, čím spôsobujú nesmierne ľudské utrpenie, vnútorné presídľovanie ľudí, zhoršovanie humanitárnych kríz a bránia udržateľnému sociálnemu a hospodárskemu rozvoju, ako aj demokracii a právnemu štátu;

M.  keďže boj proti skupine al-Šabáb v Somálsku značne napreduje, zvyšuje sa riziko, že sa teroristické aktivity a destabilizácia môžu presunúť do iných častí Somálska alebo do ďalších častí Afriky, ktoré tým predtým zasiahnuté neboli;

N.  keďže pretrvávajúca politická nestabilita a konflikty v Somálsku prakticky zničili akékoľvek vyhliadky na udržateľný hospodársky rozvoj; keďže nedostatok stabilných demokratických a hospodárskych vyhliadok pre obyvateľstvo, najmä pre mladých ľudí, v kombinácii s absenciou demokracie, právneho štátu, riadenia a bezpečnosti ľudí je živnou pôdou pre trestnú činnosť vrátane pirátstva a pašovania drog a vytvára priestor pre pôsobenie teroristických skupín, akou je al-Šabáb; keďže pirátstvo niektorí Somálčania bohužiaľ naďalej považujú za jediný výnosný a dostupný zdroj príjmov a prostriedok k dosiahnutiu vyššej životnej úrovne; keďže je nevyhnutné komplexne riešiť tieto problémy na základe nástrojov vonkajšej činnosti EÚ a doplniť akúkoľvek takúto činnosť vytvorením osobitných somálskych protipirátskych súdov potom, ako bude v Somálsku vytvorená životaschopná štátna štruktúra;

O.  keďže sa prechodnej federálnej vláde Somálska nepodarilo vytvoriť stabilnú a inkluzívnu vládu schopnú presadiť konsenzus medzi jej rôznymi etnickými a politickými zložkami; keďže medzinárodné spoločenstvo musí v plnej miere podporiť novú vládu Somálska, aby mohla začať riešiť problémy, ktorým Somálsko čelí, a obnoviť udržateľnú politickú, demokratickú, etnickú a sociálnu stabilitu;

P.  keďže rybárske lode mnohých krajín od roku 1990 zneužívali chaos v Somálsku a lovili ryby v somálskej zóne 200 námorných míľ, čím ohrozovali živobytie somálskych rybárov;

Q. keďže podľa UNHCR je po celom Africkom rohu, najmä v Keni a Etiópii, roztrúsených viac ako milión somálskych utečencov, a keďže v Somálsku žije 1,3 milióna ľudí presídlených v rámci krajiny; keďže vnútorné konflikty, terorizmus skupiny al-Šabáb a po sebe nasledujúce krízy zo sucha sú jadrom fenoménu exodu a presídľovania ľudí v Somálsku, čo hmatateľne ovplyvňuje celý región;

R.  keďže 20. augusta sa v Africkom rohu uskutočnili dve udalosti, ktoré majú pre región veľký význam: prvou je úmrtie etiópskeho premiéra Melesa Zenawiho a druhou je vytvorenie prvého formálneho parlamentu v Somálsku po viac ako dvoch desaťročiach; keďže zloženie prísahy nového parlamentu a zvolenie nového somálskeho prezidenta Hassana Sheikha Mohamuda 10. septembra 2012 predstavuje historický moment a dôležitý krok pri zlepšovaní mieru a bezpečnosti, ktorý ukázal, že situácia v Somálsku nie je nezvratná;

S.  keďže Etiópia, Džibuti, Keňa a Uganda poskytli vojenskú a politickú podporu úsiliu o dosiahnutie stability v regióne, najmä prostredníctvom misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM), čím sa zasadili o uskutočniteľné riešenie bezpečnosti a stability v regióne, ktoré dokážu za aktívnej podpory medzinárodného spoločenstva iniciovať a riadiť africké krajiny; keďže Africká únia je cenným partnerom v úsilí o dosiahnutie mieru a stability v regióne;

T.  keďže bezpečnosť a ozbrojená situácia v Somálsku je naďalej neistá a nepredvídateľná; keďže AMISOM dokázala potlačiť islamistickú domobranu al-Šabáb a rozmiestnila 100 vojakov v Baidoe; keďže Keňa nedávno vojensky zasiahla na juhu stredného Somálska, ale nedokázala rozhodne poraziť al-Šabáb; keďže etiópske sily národnej obrany vo februári 2012 zasiahli v regióne Hiiraan a v regióne Baay; keďže organizácia Human Rights Watch ohlásila prípady porušovania ľudských práv a mučenia, ako aj svojvoľného zatýkania, hromadných popráv, ako aj nezákonných odvetných krokov, ktorých sa dopustili etiópske sily a príslušníci milícií verní dočasnej federálnej vláde; keďže monitorovacia skupina OSN, ktorá sa zameriava na dodržiavanie sankcií, obvinila Eritreu z poskytovania zbraní, výcviku a finančnej podpory domobrane al-Šabáb, čiže z porušovania embarga OSN na dodávky zbraní;

U. keďže ukončenie krízy v Somálsku, ktoré závisí od stability nastolenej operáciami Africkej únii v krajine, sa dá dosiahnuť len zachovaním a podporou sociálnej a politickej stability, čo znamená, že strany zapojené do vojenských operácií budú mať tiež významnú zodpovednosť pri podpore miestnych orgánov za pomoci všetkých potrebných prostriedkov počas obdobia nasledujúceho po ukončení vojenských operácií;

V.  keďže vojenské medzinárodné kroky nikdy nemôžu samy osebe dosiahnuť bezpečnosť, stabilitu a trvalý mier, pokiaľ nebudú doplnené programami demokratického rozvoja;

W. keďže smrť etiópskeho premiéra Melesa Zenawiho môže mať závažné vnútroštátne a regionálne následky a vytvára príležitosť pre nové vedenie na otvorenie politického priestoru, stiahnutie represívnych zákonov a zapojenie všetkých do inkluzívneho politického dialógu smerom k demokratickej zmene; keďže vytvorenie inkluzívnej a demokraticky zvolenej vlády v Etiópii je jedinou cestou, ako predísť šíreniu nestability, radikalizmu a nepokojov v krajine, ktoré ohrozujú úlohu Etiópie v boji proti terorizmu;

X. keďže v parlamentných voľbách v máji 2010 front FDRPE získal 545 z 547 kresiel, čo viedlo volebnú pozorovaciu misiu OSN k záveru, že voľby nespĺňali medzinárodné normy;

Y. keďže Etiópia získava väčší objem vonkajšej pomoci od USA a EÚ ako akákoľvek iná africká krajina;

Z.  keďže po 20 rokoch nezávislosti pod vládou prezidenta Isaiasa Afewerkisa sa Eritrea stala jednou z najutláčanejších a najuzavretejších krajín na svete s nesmierne slabým dodržiavaním ľudských práv, ktorého dôsledkom je uväzňovanie, mučenie a zabíjanie vlastných občanov; keďže 5. júla 2012 Rada OSN pre ľudské práva prijala rezolúciu, v ktorej dôrazne odsudzuje pokračujúce rozsiahle a systematické porušovanie ľudských práv páchané eritrejskými orgánmi, vážne obmedzovanie slobody názorov a vyjadrovania a nútenú brannú povinnosť občanov na neurčité obdobie, pričom tiež vymenovania osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei s cieľom prelomiť izoláciu krajiny, vyšetriť porušovania práv a informovať o nich; keďže švédsko-eritrejský občan Dawit Isaak je väznený bez riadneho súdu v Eritrei už 11 rokov;

Aa. keďže 26. septembra 2012 prezidenti Sudánu a Južného Sudánu podpísali dlho očakávanú dohodu o spolupráci umožňujúcu obnovenie toku ropy z juhu cez sever, demilitarizáciu ochranného pásma popri hranici, znovuotvorenie cezhraničného obchodu a slobodu pohybu občanov z oboch strán; keďže obe krajiny sa ešte stále musia dohodnúť na štatúte oblasti Abyei a iných sporných oblastí;

Ab.     keďže Južný Sudán čelí závažným politickým, hospodárskym a bezpečnostným problémom, ktoré sa týkajú predovšetkým násilia medzi spoločenstvami a neexistencie pevných riadiacich štruktúr; keďže pokračujúce odzbrojovanie občanov známe ako Operácia obnovy mieru, ktoré sa začalo v marci 2012 v reakcii na násilie medzi spoločenstvami v štáte Jonglei, vedie k hláseným zneužitiam, ktorých sa dopúšťajú ozbrojené zložky na občanoch;

Ac. keďže mier sa v západnom sudánskom regióne Darfúr a v južných štátoch Južný Kordofan a Modrý Níl len veľmi ťažko udržiava; keďže organizácie pre ľudské práva naďalej hlásia náhodné bombové útoky v občianskych oblastiach, ktoré realizujú vládne zložky, nezákonné zabíjanie, svojvoľné zatýkanie, hromadné rabovanie a ničenie majetku; keďže pokračujúce násilie spustilo trvalú a znepokojivú humanitárnu krízu;

Ad. keďže jedným z hlavných problémov krajín Afrického rohu pri riešení humanitárnych kríz zostáva prístup obyvateľstva;

Ae. keďže Európska komisia sa pripravuje poskytnúť celkovú sumu 158 miliónov EUR na humanitárnu pomoc pre obyvateľov, ktorí sa stali obeťami sucha, ktoré zasahuje krajiny Afrického rohu;

Af. keďže hlavné členské štáty Africkej únie prisľúbili na medzinárodnej konferencii darcov, ktorá sa konala v Addis Abebe, uvoľniť sumu 350 miliónov dolárov v prospech krajín zasiahnutých suchom;

Ag. keďže krajiny Afrického rohu, a najmä Somálsko, boli postihnuté krutým hladomorom spôsobeným suchom, čo vyústilo do vážnej humanitárnej krízy postihujúcej viac ako 12 miliónov ľudí v regióne vrátane vyše 7,5 milióna ľudí v Somálsku; keďže hladomor spôsobil nielen smrť mnohých ľudí, najmä detí, ale bol aj príčinou rozsiahleho prúdu utečencov do susediacej Kene a Etiópie; keďže Komisia zvýšila objem svojej humanitárnej pomoci z 9 miliónov EUR v roku 2008 na 46 miliónov EUR v roku 2009, ale objem týchto prostriedkov potom znížila na 35 miliónov EUR v roku 2010 a 30 miliónov EUR v roku 2011; keďže následne prehodnotila sumu vyčlenených prostriedkov a zvýšila ich na 77 miliónov EUR, ale to len v reakcii na obrovské sucho v lete 2011;

Ah. keďže výrazné zlepšenie humanitárnej situácie v Africkom rohu bude vzájomne prepojené so všetkými ostatnými zámermi, ktoré sleduje Únia v regióne, a každé udržateľné riešenie rôznych konfliktov sužujúcich tento región preto musí zohľadňovať potreby vnútorne presídlených osôb, trvalú utečeneckú krízu a jej príčiny vrátane štrukturálnej potravinovej neistoty, konfliktov a účinkov na zmenu klímy, s osobitným dôrazom na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ako sú ženy a deti;

Ai. keďže k významným darcom a politickým aktérom v regióne nepatria len tradičné politické a rozvojové subjekty, ako napríklad EU, USA a medzinárodné organizácie ako OSN a Svetová banka, ale aj Turecko, Egypt, GCC (najmä Katar), a Organizácia islamskej spolupráce; keďže Čína zohráva kľúčovú úlohu pri podpore rozvoja infraštruktúry a hospodárskych možností Afrického rohu prostredníctvom poskytovania zvýhodnených ad hoc úverov, ktoré nie sú podmienené tým, že krajiny prijímajú efektívne reformy, a sú často podnetom na privilegovaný prístup k prírodným zdrojom a prístup na trh v príslušnej krajine;

Aj. keďže EÚ je hlavným poskytovateľom medzinárodnej pomoci a humanitárnej pomoci v Africkom rohu a keďže prispieva k rozvoju a bezpečnosti tohto regiónu na zemi aj na mori;

Ak. keďže vytvorenie bezpečného prostredia pre obchod a dopravu je hlavnou cestou k stabilizácii a rozvoju v regióne, a to tak na zemi, ako aj na mori;

Al. keďže predaj nezákonnej slonoviny sa stal jedným z najdôležitejších zdrojov príjmov pre milície, ako napríklad al-Šabáb, ako aj oficiálne vojenské zložky, a to v dôsledku obrovského zvýšenia dopytu ázijských krajín; keďže podľa dohovoru CITES dosahujú úrovne pytliačenia na slonov najhoršie hodnoty za toto desaťročie a zaznamenané konfiškácie slonoviny sú na najvyššej úrovni od roku 1989;

Am. keďže podľa správy Programu Organizácie spojených národov pre životné prostredie (UNEP) bolo pozdĺž somálskeho pobrežia absolútne bez ohľadu na zdravie miestnych obyvateľov a ochranu životného prostredia uložené obrovské množstvo nelegálnych zásielok toxického odpadu, ktorých obsah uniká; keďže podľa tej istej správy odpad vyhodený do mora čiastočne pochádza z EÚ a tento odpad nezvratne poškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie v regióne, čo je zjavným porušením ľudských práv,

An. keďže ani jeden z ôsmich rozvojových cieľov milénia sa v tomto regióne neplní a len na základe rozhodného prejavu politickej vôle bude možné dosiahnuť určitý pokrok počas troch zostávajúcich rokov do konečného termínu v roku 2015;

Ao. keďže iracionalita a politický extrémizmus dobre fungujú v situáciách biedy a hladomoru; keďže 14 mesiacov po tom, čo OSN oficiálne vyhlásila prvý hladomor 21. storočia, ku ktorému došlo v Africkom rohu, sa humanitárna situácia relatívne zlepšila, naďalej však zostáva kritickou;

Ap. keďže v dôsledku potravinových a palivových kríz, ako aj globálnej hospodárskej a finančnej krízy a vplyvu zmeny klímy, sa pokrok pri znižovaní chudoby v Africkom rohu zbrzdil;

Aq. keďže Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v marci 2012 odhadovala, že v Africkom rohu potrebuje pomoc viac ako osem miliónov osôb (vrátane 3,2 milióna ľudí z Etiópie, 2,5 milióna zo Somálska, 2,2 milióna z Kene a 180 000 z Džibutska); keďže v roku 2011 v regióne došlo k najväčšiemu suchu za posledných 60 rokov, ktoré postihlo viac ako 13 miliónov osôb, z ktorých státisíce sa museli odsťahovať zo svojich domovov a ďalšie desaťtisíce zomreli;

Ar. keďže prácu Medzinárodného trestného súdu v Africkom rohu, ktorý stavia páchateľov pred spravodlivosť a bojuje proti beztrestnosti, ohrozujú niektoré individuálne krajiny v regióne;

As. keďže UNICEF na pokračovanie práce na humanitárnej pomoci, ako aj na investovanie do kapacít na obnovu Somálska, Kene a Etiópie potrebuje 273 miliónov dolárov na rok 2012, z ktorých do konca júla dostala len 33 % spomínaného objemu;

Všeobecný rámec

1. víta stratégiu EÚ pre Africký roh a najmä jej komplexný prístup k riešeniu problémov bezpečnosti a stability, ktorým sa presadzuje právny štát a zaisťuje sa riadny proces, ktorého súčasťou musí byť fungovanie mechanizmov a procesov na presadzovanie práva, ako aj nezávislý súdny systém, v rámci ktorého sa zaoberá ich prvotnými príčinami, najmä prostredníctvom rozvojových a humanitárnych stratégií založených na jasných cieľoch; naliehavo vyzýva na vykonanie strategického rámca EÚ pre Africký roh a podporuje jeho päť hlavných cieľov: i) budovať demokratické, pevné a zodpovedné politické štruktúry vo všetkých krajinách Afrického rohu; ii) spolupracovať s krajinami regiónu, regionálnymi a medzinárodnými aktérmi a organizáciami na riešení konfliktov, a to aj prostredníctvom riešenia ich hlavných príčin; iii) zabezpečovať, aby existujúci nedostatok bezpečnosti v regióne nehrozil bezpečnosť iných susediacich štátov ani ostatných regiónov alebo krajín; iv) podporovať úsilie o presadenie hospodárskeho rastu a o obmedzenie chudoby; a v) podporovať regionálnu politickú a hospodársku spoluprácu; zdôrazňuje význam podporovania udržateľného hospodárskeho rastu v regióne a znižovania chudoby reagovaním na základné potreby ľudí;

2.  zdôrazňuje, že akékoľvek udržateľné riešenie množstva konfliktov v regióne môže uspieť len vtedy, ak zavedie zásady dobrých susedských vzťahov, ktoré prekonajú rivalitu a hraničné spory, zásady nezasahovania a spolupráce medzi štátmi, udržateľného rozvoja s rovnakým a spravodlivým podielom na prístupe k zdrojom s hospodárskymi príležitosťami pre všetkých bez diskriminácie; poznamenáva, že si to vyžaduje transformačné úsilie v zmysle budovania mieru, sprostredkovania a zmierenia, ako aj ukončenia beztrestnosti v spolupráci s Medzinárodným trestným súdom a úplné rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva vrátane neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci pre obyvateľov, ako aj dodržiavania ľudských práv; poznamenáva, že Únia v úzkej koordinácii s regionálnymi orgánmi musí pomáhať v týchto procesoch, musí zohrávať úlohu v boji proti šíreniu malých a ľahkých zbraní a pri uľahčovaní demobilizácie, odzbrojovania a opätovnej integrácie bývalých bojovníkov, ale zdôrazňuje, že v konečnom dôsledku záleží na samotných ľuďoch v Africkom rohu, ktorí sú jedinými aktérmi schopnými dosiahnuť v regióne trvalý mier, stabilitu, prosperitu, ako aj zodpovednú vládu a právny štát;

3. víta vymenovanie osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh, ako to Parlament žiadal vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 10. mája 2007 o Africkom rohu; naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Komisiu, aby aktívne podporovali prácu osobitného predstaviteľa EÚ tým, že zabezpečia primerané finančné a ľudské zdroje a priamy prístup k štruktúram a misiám SBOP, ako aj k štruktúram a programom Komisie v oblasti rozvojovej politiky a politiky humanitárnej pomoci; pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení požiadal osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh, aby Parlamentu predkladal pravidelné správy; v tejto súvislosti víta pravidelné správy osobitného zástupcu adresované Parlamentu a vyzýva ho, aby pokračoval v pravidelnom dialógu a výmene s názorov s poslancami; víta tiež vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Sudán a Južný Sudán; vyjadruje presvedčenie, že v záujme zabezpečenia plnej miery konzultácií a koordinácie by príslušné programovacie útvary finančných nástrojov pre vonkajšiu činnosť EÚ mali viesť pravidelné konzultácie s obomi osobitnými zástupcami a mali by im poskytovať pravidelné poradenstvo o politických a strategických otázkach; poukazuje na hodnotu pravidelného dialógu a koordinácie medzi obomi osobitnými zástupcami EÚ a vedúcimi delegácií EÚ v regióne;

4. je toho názoru, že by sa mohlo Medzinárodnému úradu pre rozvoj venovať viac prostriedkov s cieľom podporiť systém správneho riadenia vecí verejných, ako aj účinný politický dialóg a mechanizmy budovania konsenzu vo všetkých členských štátoch a medzi všetkými členskými štátmi; vyzýva EÚ, aby uľahčila túto úlohu tým, že sa viac zapojí do procesu budovania ich interných kapacít; pripomína, že bude vrcholne naliehavé podporiť regionálny inštitucionálny rámec pre dialóg a spoluprácu medzi krajinami regiónu s osobitným zreteľom na Etiópiu, Keňu a Ugandu, ktoré ako kľúčoví regionálni aktéri naďalej potrebujú koordinovať úsilie a sledovať spoločné ciele; ďalej pripomína, že Medzinárodný úrad pre rozvoj by mohol poskytnúť primeraný rámec pre dialóg a spoluprácu týkajúci sa využívania životne dôležitých prírodných zdrojov, akým je voda;

5. žiada Komisiu, aby zvážila pomoc a podporu pre všetky africké krajiny, ktoré sa vojensky angažujú na zachovaní mieru v krajinách Afrického rohu a najmä v Somálsku;

6.  víta rozhodnutie EÚ poskytovať dodatočnú podporu pre misiu AMISOM, aby mohla splniť svoj mandát a dosiahnuť celkovú silu v podobe 17 731 jednotiek podľa oprávnenia OSN;

7. domnieva sa, že výsledky AMISOM v boji proti skupine al-Šabáb, ako napríklad znovuzískanie kontroly nad mestom Kismayo, potvrdzujú strategický význam podpory Africkej únie; preto zdôrazňuje význam podpory procesu budovania inštitúcií a kapacít a dobrého riadenia Africkej únie, ako aj jej kapacít na reakciu vrátane kapacít krízového riadenia a na vojenskej úrovni; víta vytvorenie delegácie EÚ pre Africkú úniu v Addis Abebe;

8.  žiada, aby sa bezodkladne venovala pomoc systému súdnictva a väzenskému systému týchto krajín, ktoré spolupracovali s EÚ pri vydávaní osôb podozrivých z pirátstva (Keňa, Seychely a Maurícius), ako podpora somálskym orgánom s cieľom zabezpečiť im justičné kapacity a riadne zákonné procesy so zajatými pirátmi a aktivistami skupiny al-Šabáb v súlade s medzinárodným právom, konkrétne medzinárodným právom v oblasti ľudských práv; zároveň poukazuje na význam znovuzapojenia a opätovnej integrácie pirátov do spoločnosti;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že množstvo pirátov a iných zločincov zatiaľ nebolo zatknutých, alebo aj keď boli zatknutí, sú často oslobodení pre chýbajúce jasné dôkazy alebo v dôsledku chýbajúcej politickej vôle na ich stíhanie, a to aj napriek pomoci EÚ poskytnutej na posilnenie právneho štátu v regióne, dohôd o vydávaní uzatvorených medzi EÚ a tretími krajinami (Keňa, Seychely, Maurícius) a dvojstranných dohôd o vracaní pirátov do vlasti uzatvorených medzi Seychelami, Pultandom a Somalilandom a rôznym medzinárodným právnym rámcom;

10. dôrazne víta správu OSN z 25. januára 2011 zdôrazňujúcu 25 návrhov predložených osobitným poradcom generálneho tajomníka OSN Jackom Langom na tému právnych otázok súvisiacich s pirátstvom na mori Somálska; takisto víta príslušné nadväzujúce správy Jacka Langa, ako napríklad správu o možnostiach zriadenia špecializovaných somálskych protipirátskych súdov z 15. júna 2011 a správu o generálnom tajomníkovi pre špecializované protipirátske súdy v Somálsku a iných štátoch v regióne z 20. januára 2012; naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, osobitného zástupcu EÚ, troch šéfov misií a delegácií, aby sa prioritne zaoberali návrhmi pána Jacka Langa a aby vypracovali stratégiu o prínose EÚ k medzinárodnému prístupu k presadzovaniu trestnej spravodlivosti na území Somálska;

11. opakuje svoju výzvu adresovanú členským štátom, aby v spolupráci s organizáciami Europol a Interpol skúmali a sledovali peňažné toky a konfiškovali finančné prostriedky, ktoré sa pirátom vyplácajú ako výkupné, keďže existujú známky toho, že tieto prostriedky smerujú na bankové účty po celom svete vrátane bánk v Európe, a takisto aby identifikovali a odstraňovali siete organizovanej trestnej činnosti, pre ktoré sú takéto činnosti zdrojom zisku; vyzýva Radu, aby uľahčila ďalšiu spoluprácu medzi operáciou EU NAVFOR na jednej strane a organizáciami Europol a Interpol na druhej strane;

12. naliehavo vyzýva všetky krajiny v regióne, aby spolupracovali s MTS, a pripomína záväznú povinnosť strán, ktoré podpísali a ratifikovali Rímsky štatút; takisto víta najnovší vývoj v rámci MTS, ktorý sa chystá viesť výskum a vyšetrovanie v štátoch, ktoré nie sú stranami Rímskeho štatútu alebo ho neratifikovali;

13. žiada inštitúcie Európskej únie, aby zostali obozretné a aktívne vzhľadom na politickú zmenu, ktorá sa začína v Etiópii, a na demokratické napredovanie, ktoré sa začína objavovať v Somálsku;

14. považuje za žiaduce využiť príležitosť, ktorú ponúka situácia po úmrtí posledného etiópskeho premiéra Melesa Zenawiho 20. augusta 2012 v podobe zvolenia nového somálskeho prezidenta a blížiace sa kenské voľby do zákonodarného zboru v roku 2013, na i) prácu na podpore dodržiavania ústavných noriem, právneho štátu, ľudských práv a rodovej rovnosti prostredníctvom spolupráce a dialógu s partnermi z Rohu; ii) pokračovanie v práci na inštitucionálnom rozvoju, budovaní demokracie a demokratizácii; iii) monitorovanie činností nadväzujúcich na odporúčania volebnej pozorovacej misie a poskytovanie podpory na ich vykonávanie tam, kde je to potrebné; iv) posilňovanie politického dialógu na úrovni krajiny a regiónov a na pokračovanie v otváraní otázok ľudských práv vrátane nezákonného zabíjania, svojvoľného zatýkania a uväzňovania (podľa situácie) a v boji proti beztrestnosti; v) podporu nezávislej občianskej spoločnosti, ktorá je schopná vyjadrovať sociálny program;

15. víta, že pred uplynutím lehoty stanovenej v pláne Politického a bezpečnostného výboru EÚ schváleného podľa rezolúcie č. 2046 (2012) Bezpečnostnej rady OSN sa dosiahla dohoda medzi Sudánom a Južným Sudánom týkajúca sa zdrojov ropy; dúfa, že spomínaná dohoda rovnako definitívne a čo najskôr vyrieši aj problém presunu ropy z Južného Sudánu;

Rámec bezpečnostnej politiky

16. víta významný prínos operácie EU NAVFOR pod názvom ATALANTA v snahe o boj proti pirátstvu a zlepšenie ochrany námornej dopravy pri pobreží Somálska; zdôrazňuje jej úlohu pri ochrane prenajatých plavidiel v rámci Svetového potravinového programu, ktoré zabezpečujú dodávky pomoci do Somálska, a pre ďalšie nechránené plavidlá, ako aj dodávky pre AMISOM; víta rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 o predĺžení operácie EU NAVFOR Atalanta do decembra 2014 a o predĺžení jej mandátu s cieľom zamerať sa na operačné základne pirátov na pevnine; naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili, že EU NAVFOR ATALANTA bude náležite vybavená primeranými strážnymi a hliadkovacími loďami, keďže súčasné vítané úspechy v boji proti pirátstvu sú zvratné, ako aj prostriedkami pre medzinárodné spoločenstvo na stíhanie pirátov a ich financovateľov a sietí, pričom uznáva, že najúčinnejšími protipirátskymi opatreniami sú v skutočnosti ochranné opatrenia na palube plavidiel, ktoré zaviedli lodné spoločnosti; v tejto súvislosti víta nedávne výzvy z námorného odvetvia na reguláciu súkromných spoločností poskytujúcich služby námornej bezpečnosti a žiada Medzinárodnú námornú organizáciu, vlády vlajkových štátov a námorný priemysel, aby spolupracovali na stanovení jasných, jednotných a vymáhateľných medzinárodných noriem pre súkromné bezpečnostné firmy vykonávajúce činnosti vo vzdialených vodách, a aby súkromné námorné bezpečnostné spoločnosti pri svojom konaní prísne dodržiavali tieto normy;

17. poznamenáva význam spolupráce medzi EU NAVFOR a ďalšími medzinárodnými misiami v oblasti, konkrétne pozemnou operáciou AMISOM, a domnieva sa, že dobré vzťahy a úzka spolupráca vrátane výmeny informácií sú kľúčom k zaisteniu stabilného Somálska; pripomína, že EU NAVFOR ATALANTA a operácia NATO Ocean Shield môžu účinne zastaviť a ovládnuť pirátstvo iba vtedy, ak sa v Africkom rohu a najmä v Somálsku zavedie komplexná stratégia na riešenie príčin, ktoré vedú Somálčanov k pirátstvu a zločineckej činnosti na zabezpečenie príjmu; poznamenáva súčasná protipirátska misia NATO Ocean Shield úspešne od októbra 2008 zrealizovala dve kratšie protipirátske operácie na ochranu plavidiel Svetového potravinového programu;

18. víta rozhodnutie zasadnutia Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2011 ustanoviť regionálnu námornú iniciatívu na budovanie kapacít s názvom EUCAP Nestor s cieľom posilniť námorné a súdne kapacity a výcvik členov pobrežnej polície a odbornú prípravu sudcov na základe konzultácie s miestnymi spoločenstvami a so súhlasom miestnych spoločenstiev v piatich krajinách Afrického rohu a západnej časti Indického oceánu; žiada všetky členské štáty, aby bez omeškania zabezpečili príslušný civilný a vojenský personál pre novú misiu; žiada úzku spoluprácu s ostatnými iniciatívami vrátane projektu EÚ MARSIC, ktorý vznikol v rámci programu kľúčových námorných trás financovaných z nástroja stability, a regionálneho programu námornej bezpečnosti (MASE) iniciovaného krajinami východnej a južnej Afriky a regiónu Indického oceána s podporou EÚ, ktorý je zameraný na boj proti pirátstvu na zemi a posilnenie súdnych kapacít, čo sa týka zatýkania, transferu, zadržiavania a stíhania osôb podozrivých z pirátstva; vyjadruje presvedčenie, že medzinárodné spoločenstvo bude dosiahnuť širší cieľ stability a bezpečnosti v regióne, a teda môcť znížiť počet svojich námorných hliadok v tejto oblasti iba po posilnení pobrežných bezpečnostných kapacít pobrežných krajín, riešením hlavných príčin pirátstva na zemi a podnecovaním dodržiavania najlepších postupov riadenia na ochranu pred pirátstvom (BMP-4) a zlepšených noriem námorného odvetvia pre lodnú dopravu;

19. víta rozhodnutie z júla 2011 rozšíriť a mandát výcvikovej misie EÚ (EUTM) v Ugande a prehodnotiť jeho ciele; žiada však lepšie sledovanie a monitorovanie správania a zodpovednosti všetkých absolventov výcviku výcvikovej misie EÚ s cieľom zaistiť, aby sa do programu neprijímali maloleté osoby ani jednotlivci prepojení s militantnými skupinami, aby sa zaradili do somálskych ozbrojených síl a aby sa okamžite oznámil a prešetril každý prípad zbehnutia; takisto žiada EÚ, aby prevzala úlohu v mechanizme sledovania reťazca platieb pre výcvikové jednotky, aby sa zabezpečilo, že platby skončia v rukách určených príjemcov a budú ich motivovať k vernosti a prijatiu záväzkov, čím sa zabezpečí schopnosť budúcich bezpečnostných síl Somálska prevziať zodpovednosť;

20. zdôrazňuje potrebu úzkej strategickej koordinácie medzi všetkými účastníkmi v oblasti bezpečnosti, najmä medzi operáciami EU-NAVFOR ATALANTA, EUTM Somálsko a EUCAP Nestor, ako aj medzi NATO (operácia Ocean Shield), pracovnou skupinou USA CTF-151, OSN a AMISOM; berie na vedomie existenciu mechanizmov medzinárodnej koordinácie, ako napríklad Kontaktná skupina pre pirátstvo na mori Somálska (CGPCS) v New a mechanizmus Spoločné povedomie a odstraňovanie konfliktov (SHADE) v Bahrajne; preto víta rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 aktivovať na úvodné dvojročné obdobie operačné centrum EÚ s cieľom koordinovať tri misie SBOP v Africkom rohu, ako aj štruktúry v Bruseli a zvyšovať ich synergiu v kontexte stratégie pre oblasť Afrického rohu a v súčinnosti s osobitným zástupcom EÚ pre Africký roh;

21. poznamenáva, že existujú znaky toho, že Armáda božieho odporu (LRA) rozširuje svoju pôsobnosť, zapája viac krajín do boja a ohrozuje viac detí; pripomína, že boj proti LRA a pátranie po jeho Josephovi Konym výrazne závisí od financovania, vybavenia a logistickej podpory od USA; žiada EÚ, aby s USA koordinovala ďalšiu pomoc potrebnú na boj proti LRA v rámci dohľadu Africkej únie;

22. kritizuje nedostatočné vykonávanie nariadení CITES; vyzýva Komisiu a Radu, aby podporili zriadenie systému certifikácie a kontroly dovozu slonoviny do EÚ podobne, ako to funguje v úspešnom procese Kimberley;

Posilnenie komplexného prístupu

23. víta stratégiu EÚ pre Africký roh pozostávajúcu vo svojej podstate nielen z bezpečnostnej a humanitárnej politiky, ale aj z dlhodobejšej rozvojovej politiky a rozvojových cieľov milénia; poukazuje na význam tejto dlhodobejšej vízie rozvojovej politiky a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v tomto smere koordinovali svoje politiky a aby čo najskôr začali uplatňovať spoločnú tvorbu programov pre rôzne krajiny a regióny;

24. domnieva sa, že stabilný a bezpečný Africký roh by mal pozitívny politický a bezpečnostný dosah aj nad rámec regiónu a tiež z hľadiska investícií a bezpečných trás lodnej dopravy v Indickom oceáne; zastáva preto názor, že úvahy o stratégiách na podporu bezpečnosti a stability v regióne a o koordinácii s cieľom poskytnúť potrebné finančné zdroje na vykonávanie komplexného prístupu by sa mali začať na úrovni G-20; v tejto súvislosti berie na vedomie pozitívne skúsenosti z konferencie o Somálsku, ktorá sa konala v Londýne vo februári 2012, a nabáda vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby preskúmala možnosť uskutočnenia podobnej konferencie v roku 2013;

25. domnieva sa, že Africký roh by sa mal vnímať aj z hľadiska toho, že má silný hospodársky potenciál najmä v oblasti nerastov a poľnohospodárstva; vyzýva preto Radu, Komisiu, ESVČ a EIB, aby v koordinácii s ostatnými viacstrannými darcami a finančnými inštitúciami identifikovali projekty spoločného záujmu pre krajiny regiónu, ktoré by mohli podporovať spoluprácu a pozitívnu vzájomnú prepojenosť napríklad v oblastiach dodávok energie vrátane obnoviteľných zdrojov energie a prírodných zdrojov vrátane vody; poukazuje na význam cezhraničného obchodu, prístupu na medzinárodné trhy, infraštruktúry prístavov a zabezpečenia primeraných koridorov pre prístup k prístavom pre vnútrozemské krajiny ako rozhodujúcich prvkov dlhodobého hospodárskeho rozvoja Afrického rohu; vyzýva Komisiu, aby vykonala hĺbkovú analýzu hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho vplyvu a dimenzie praktík prenájmu pozemkov tretím krajinám v Africkom rohu a aby navrhla možné ochranné stratégie a mechanizmy;

26. domnieva sa, že posilnenie bezpečnosti v regióne a boj proti terorizmu a pirátstvu nemôžu napriek ich potrebe zatieniť absolútnu nevyhnutnosť odstránenia chudoby, ktoré je v regióne prvoradé, najmä vzhľadom na skutočnosť, že EÚ sa v zakladajúcej zmluve zaviazala zohľadňovať pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny (článok 208 ods. 1 ZFEÚ), ciele rozvojovej spolupráce, medzi ktorými figurujú v prvom rade zníženie a odstránenie chudoby; poznamenáva, že všetky krajiny Afrického rohu sú rozvojovými krajinami a dostali –s výnimkou Sudánu a Južného Sudánu, ktoré nepodpísali dohodu z Cotonou – dve miliardy EUR na rozvojovú pomoc (z toho iba Etiópia dostala 644 miliónov) určené na národné a regionálne indikatívne programy v rámci 10. ERF (2008 – 2013); poukazuje na to, že v rovnakom období a takisto v rámci 10. ERF získali regióny východnej Afriky, južnej Afriky a Indického oceánu 619 miliónov EUR určených čiastočne pre Medzivládny úrad pre rozvoj (IGAD) s cieľom odstrániť chudobu v krajinách tohto regiónu a prispieť k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov; napokon pripomína, že nástroj pre mier v Afrike, ktorý je jedným z podnástrojov ERF, poskytuje finančnú pomoc pre AMISOM;

27. zastáva názor, že ako svetový najväčší distribútor rozvojovej a humanitárnej pomoci v tomto regióne – aj vďaka sústredeniu diplomatického úsilia v ESVČ, osobitnému zástupcovi EÚ, úspechu operácie Atalanta a diplomatickej a vojenskej prítomnosti niektorých členských štátov v tomto regióne – by Európska únia (členské štáty a Európska komisia) mohla urobiť viac na odstránenie pretrvávajúcej chudoby, ohnísk anarchie a bezprávia, ktoré sa v tomto regióne vyskytujú;

28. domnieva sa, že je vhodné využiť príležitosť, ktorou je zvolenie nového prezidenta Somálska Hassana Sheikha Mohamuda z 10. septembra 2012, a snažiť sa pomocou strategického rámca pre región Afrického rohu, ako aj s podporou osobitného zástupcu EÚ v regióne, ESVČ, diplomatických zastúpení jednotlivých štátov a Africkej únie, aby Etiópia a Eritrea nadviazali normálne diplomatické a hospodárske vzťahy a aby sa vyriešila somálska kríza, čo by prispelo k rozvoju celého regiónu; poznamenáva, že oblasť Veľkých jazier, ktorá hraničí so západnými okrajovými oblasťami Afrického rohu, je taktiež jednou z najmenej stabilných oblastí, v ktorej sa nachádzajú veľmi zaostalé krajiny sužované ozbrojeným násilím (napr. Konžská demokratická republika) alebo dokonca vojnou s jednou či viacerými susednými krajinami (napr. napätie medzi Konžskou demokratickou republikou a Rwandou, ktorá je v širšom zmysle súčasťou regiónu Afrického rohu); zdôrazňuje, že v rámci vykonávania európskej stratégie pre región Afrického rohu nemôžeme zabúdať na jej možný vplyv na veľmi potrebný rozvoj susedných regiónov (najmä v oblasti Veľkých jazier, v strednej Afrike a južnej Afrike).

29. víta nový plán pomoci v oblasti regionálneho rozvoja a humanitárnej pomoci, t. j. nový plán pre oblasť Afrického rohu navrhnutý Európskou komisiou v roku 2012 s názvom SHARE (Supporting Horn of Africa Resilience/Podpora odolnosti Afrického rohu), ktorý by mal byť nástrojom na prepojenie krátkodobej humanitárnej pomoci a dlhodobého rozvoja s cieľom prelomiť začarovaný kruh krízy, ktorá postihuje tento región; plne podporuje Európsku komisiu v projekte zameranom na prepojenie medzi pomocou, obnovou a rozvojom); vyzýva EÚ, aby prostredníctvom tohto programu pracovala na zabezpečovaní rôznych možností obživy, lepšieho prístupu na trhy a k informáciám s cieľom posilniť príjmy domácností u obyvateľstva, ktoré sa zaoberá pastierstvom a poľnohospodárstvom vrátane pastierstva, ako aj u poriečneho, pobrežného, mestského a prímestského obyvateľstva v záujme zlepšenia prístupu k základným sociálnym službám a v snahe ponúknuť spoľahlivú a predvídateľnú úroveň podpory obyvateľstvu, ktoré je chronicky a sezónne ohrozované;

30. víta nový program EÚ SHARE zameraný na zvýšenie odolnosti krajín Afrického rohu vzhľadom na rôzne hrozby, ktorým čelia, trvá však na tom, aby sa tento program koordinoval so stratégiou Európskej únie pre región Sahel, ktorý čelí rovnakým problémom (terorizmus, obchodovanie s drogami, zmena klímy, príliv utečencov a presídľovanie osôb a podobne);

31. domnieva sa, že v krajinách Afrického rohu je dôležité podporovať poľnohospodárstvo a chov dobytka, a víta dôležitú prácu, ktorú v tejto oblasti vykonávajú mimovládne organizácie;

32. vyzýva Európsku komisiu, aby podporila všetky programy v oblasti zabezpečenia prístupu k vode, ktorá je základným právom a spoločným prírodným zdrojom pre celé ľudstvo, a aby podporovala verejno-súkromné partnerstvá v oblasti prístupu k pitnej vode;

33. trvá na tom, že vždy, keď je to možné, pomoc EÚ v Africkom rohu by nemala mať podobu priamej rozpočtovej podpory, ale mala by sa poskytovať na dosahovanie konkrétnych cieľov na základe jasných ukazovateľov výkonnosti; domnieva sa, že ak musí mať pomoc podobu rozpočtovej podpory, mala by byť podmienená dosiahnutím konkrétnych cieľov; domnieva sa, že programy zamerané na podporu stratégie EÚ pre oblasť Afrického rohu by mali mať možnosť ťažiť zo zlučovania zdrojov, t. j. financovanie pre takéto programy by malo byť otvorené pre ostatných medzinárodných darcov na základe jasných spoločných noriem, aby sa umožnil koordinovaný, jednotný prístup zo strany všetkých darcov a minimálne riziko konfliktných prístupov alebo duplicít; podobne sa domnieva, že EÚ by mala mať možnosť zúčastňovať sa na financovaní programov tretích strán v regióne za predpokladu, že možno zaistiť úplné dodržanie pravidiel finančnej pomoci EÚ pre tretie krajiny;

34. žiada EÚ a jej členské štáty, aby naďalej poskytovali neutrálnu, nestrannú a nezávislú humanitárnu pomoc zraniteľnému obyvateľstvu a aby podporovali krajiny regiónu v posilňovaní ich národných kapacít prostredníctvom stratégií na znižovanie rizika pohrôm a dlhodobých programov rozvojovej spolupráce v oblastiach pripravenosti na sucho, poľnohospodárstva, vidieckeho rozvoja a potravinovej bezpečnosti;

35. aj keď je pravda, že príčinou potravinovej tragédie v Africkom rohu (ako aj v regióne Sahel) sú opakované suchá, zlé úrody a zvyšovanie cien, poukazuje na to, že okrem týchto dočasných motívov (hoci suchá by sa dnes dali považovať už aj za problém štrukturálny), treba zohľadňovať aj také skutočnosti, ako je rozklad spoločenstiev a prehnaná podpora poľnohospodárskeho vývozu na úkor potravinovej zvrchovanosti a poľnohospodárskej výroby určenej na vlastnú spotrebu a na predaj na národných trhoch;

36. zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd predstavuje nemenný prvok základov angažovanosti Únie na záujmoch partnerov z tretích krajín; preto vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so správami o svojvoľnom zatýkaní, zlom zaobchádzaní s väzňami a násilím na demonštrantoch, ako aj s represívnymi opatreniami proti politickej opozícii vrátane cenzorstva a svojvoľného zadržiavania novinárov a aktivistov, ku ktorým dochádza v celom regióne; vyzýva orgány v Rohu, aby rešpektovali tieto základné zásady a bezpodmienečne prepustili všetkých politických väzňov;

37. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s konfiškáciou pozemkov v Afrike, ktorá vyvoláva riziko ohrozenia miestnej potravinovej bezpečnosti a zvyšuje hladomor; žiada vlády krajín Afrického rohu a EÚ, aby zhodnotili vplyv súčasného skupovania poľnohospodárskej pôdy na vidiecku chudobu a súčasný hladomor; naliehavo vyzýva Komisiu, aby začlenila problematiku zaberania pôdy do svojho politického dialógu s rozvojovými krajinami v záujme vykonávania súdržnosti politík;

38. vyjadruje znepokojenie nad údajným nezákonným vykladaním odpadu spoločnosťami EÚ a zločineckými sieťami; pripomína, že nezákonná likvidácia odpadu je veľkým problémom pre Somálčanov žijúcich pri pobreží; žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Komisiu, aby naliehavo zrealizovali riadne vyšetrovanie, ktoré vykoná nezávislý orgán, vrátane zhromažďovania dôkazov a vzoriek a aby v závislosti od výsledku výskumu zvážili možnosť prijatia právnych krokov vrátane odškodnenia poskytnutého európskymi spoločnosťami, členskými štátmi EÚ a EÚ;

39. uznáva, že je rozhodujúce, aby sa zachovala nezávislá a nestranná humanitárna pomoc pre všetkých obyvateľov v Africkom rohu zasiahnutých konfliktami a aby pokračovalo primerané financovanie najmä v Somálsku; zdôrazňuje, že v dôsledku akéhokoľvek zníženia objemu pomoci by mohli Somálčania znovu upadnúť do humanitárnej krízy; okrem humanitárnej pomoci zdôrazňuje, že je potrebné nadviazať na také snahy, ako je napríklad iniciatíva EÚ v oblasti podpory odolnosti Afrického rohu (SHARE), aby sa zaistila odolnosť a zlepšovalo sa živobytie miestneho obyvateľstva;

40. zdôrazňuje, že ľudské práva, najmä práva žien, detí, práva homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov a práva náboženských menšín sa dlhodobo v tomto regióne zanedbávali a konštatuje, že sektársky islamizmus sa rozšíril v mnohých častiach Afrického rohu a ohrozuje náboženskú slobodu menšín;

41. poukazuje na význam európskej podpory pre občiansku spoločnosť; žiada Komisiu a členské štáty, aby koordinovane podporovali občiansku spoločnosť tak v jednotlivých krajinách, ako aj na cezhraničnej regionálnej úrovni;

42.  zdôrazňuje, že je dôležité sústavne poskytovať pomoc Južnému Sudánu s cieľom vytvoriť a podporiť skutočnú občiansku spoločnosť; vyjadruje silné presvedčenie, že nový nástroj na podporu demokracie a ľudských práv by mal zahŕňať toky ad hoc financovania pre Africký roh; domnieva sa, že treba zvážiť rozšírenie Nadácie na podporu demokracie do krajín Afrického rohu;

Sudán a Južný Sudán

43. víta dohody dosiahnuté medzi Sudánom a Južným Sudánom o pokračovaní vývozu ropy a demilitarizácii hraníc a žiada obe krajiny, aby ich rešpektovali; vyzýva obe krajiny, aby prestali poskytovať podporu skupinám rebelov z druhému štátu; naliehavo vyzýva na ďalšie pokračovanie rokovaní o vytýčení hraníc medzi týmito dvomi krajinami s cieľom zabrániť prepuknutiu ďalších konfliktov, ktoré by mohli ohroziť nedávnu dohodu, a odporúča, aby obaja vodcovia pokračovali v rozhovoroch s cieľom čo najskôr dosiahnuť dohodu o štatúte oblasti Abyei a ostatných sporných oblastí v súlade s plánom AÚ a rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2046; oceňuje panel bývalého prezidenta Mbekiho na vysokej úrovni financovaný čiastočne Európskou úniou za dosiahnutý úspech v snahách o rokovania a sprostredkovanie medzi Sudánom a Južným Sudánom s pomocou Africkej únie; vyzýva osobitného zástupcu pre Sudán a Južný Sudán, aby skoordinoval svoju činnosť s vedúcim delegácií v Sudáne a Južnom Sudáne s cieľom zabezpečiť, že si zapojenie EÚ, jej politické úsilie a pomoc, ktorú poskytuje, zachovajú veľmi vysokú viditeľnosť;

44. víta memorandum o porozumení, ktoré samostatne uzatvorili sudánska vláda a Sudánske ľudové oslobodzovacie hnutie/armáda (SPLM – Nord) spolu s OSN, Africkou úniou a Ligou arabských štátov, ktoré umožní doručenie humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v štátoch Modrý Níl a Južný Kordofán;

45. je znepokojený z opätovného prepuknutia násilia v štáte Jonglei v Južnom Sudáne, ktoré ohrozuje dosiahnutý pokrok pri obnovení mieru a bezpečnosti v regióne, podporuje vyšetrovanie požadované misiou UNMISS a požaduje sankcie pre vinníkov; žiada vládu Južného Sudánu, aby i) prijala potrebné opatrenia na posilnenie svojho medzinárodného a národného rámca v oblasti ľudských práv, a to aj opätovným potvrdením svojich povinností v rámci medzinárodných zmlúv o ľudských právach, ktoré podpísal Sudán v čase nezávislosti Južného Sudánu, aby stiahla svoje námietky a aby sa bez výhrad stala stranou ostatných kľúčových medzinárodných zmlúv v oblasti ľudských práv; ii) okamžite uviedla do úradu členov vyšetrovacieho výboru pre krízu v štáte Jonglei a aby im poskytla potrebné zdroje na vykonávanie nezávislého, úplného a nestranného vyšetrovania; iii) okamžite uvalila úradné moratórium na popravy s cieľom zrušiť trest smrti a zmeniť všetky tresty smrti na uväznenie; poukazuje na význam sústavnej pomoci EÚ pre Južný Sudán s cieľom zabezpečiť budovanie kapacít pre verejnú správu a orgány na presadzovanie práva tejto krajiny, vytvoriť a udržať účinnú občiansku spoločnosť a podporiť dobrú správu vecí verejných; naliehavo vyzýva EÚ, aby vyvinula tlak na to, aby Južný Sudán prijal a ratifikoval medzinárodné zmluvy v oblasti ľudských práv, a aby pomáhala orgánom tejto krajiny pri ich plnení; odsudzuje nahlásené týranie civilistov zo strany vojenských síl počas procesu demilitarizácie a žiada juhosudánsku vládu, aby vykonala nezávislé vyšetrovanie udalostí tak, aby sa vojaci za ne zodpovedali a aby odškodnila obete;

46. jednoznačne odsudzuje všetky násilnosti páchané na civilnom obyvateľstve, ktoré sú v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom a právnymi predpismi v oblasti ľudských práv v Sudáne; naliehavo vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby sa dohodli na jednotnom prístupe k riešeniu ochrany civilistov a k ukončeniu porušovania ľudských práv, a to najmä v Darfúre, Južnom Kordofane a Modrom Níle; vyzýva vládu Sudánu a Sudánske ľudové oslobodzovacie hnutie/Sever, aby okamžite začali priamo rokovať s cieľom dohodnúť sa na úplnom ukončení vojnového stavu a na dosiahnutí politického urovnania na základe rámcovej zmluvy z 28. júna 2011, ako sa stanovuje v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2046; poukazuje na význam prítomnosti medzinárodných aktérov v konfliktných zónach a naliehavo vyzýva sudánske orgány, aby zaistili ich bezpečnosť spolu s bezpečnosťou civilného obyvateľstva; pripomína zodpovednosť EÚ a členských štátov za posilnenú podporu a spoluprácu s Medzinárodným trestným súdom pri vykonávaní zatykačov na Ahmada Muhammada Haruna, Aliho Muhammada Aliho Abd-Al-Rahmana, Abdela Rahima Mohammeda Husseina a prezidenta Umara Hassana Ahmada Al Bašíra;

47. je znepokojený zo zhoršenia zdravotných podmienok sudánskych utečencov, ktorých počet sa odhaduje na 170 000, z čoho polovica sú deti, v 4 táboroch Horného Nílu a v štáte Unité, kde prepuklo riziko infekcií, hnačiek a malárie, ktoré ešte zhoršuje podvýživa;

48. odsudzuje akúkoľvek podporu, ktorá by sa poskytla či už Sudánu, alebo Južnému Sudánu, pre akúkoľvek ozbrojenú skupinu, ktorá by nebola ich riadnou armádou;

Somálsko

49. berie na vedomie výsledok prezidentských volieb v Somálsku 20. augusta 2012; naliehavo vyzýva všetkých politických aktérov v Somálsku, aby sa zaviazali k demokracii, právnemu štátu a ľudským právam, ktoré sú jediným spôsobom ako prelomiť začarovaný kruh chudoby, nedostatočného vývoja a neistoty; zdôrazňuje, že na tento účel je mandát dočasnej federálnej vlády kľúčovým testom toho, či má Somálsko potenciál stať sa funkčným štátom, a jeho kapacity opätovného vybudovania demokratických a plne reprezentatívnych inštitúcií; nazdáva sa, že bude rozhodujúce vytvoriť podmienky pre inkluzívny politický dialóg v Somálsku a presadzovať procesy tvorby konsenzu s cieľom podporiť novú vládu; vyzýva novú federálnu vládu a nového prezidenta Hassana Sheikha Mohamuda, aby pracovali na zmierení somálskeho ľudu vchádzajúc z dohody z Garowe, aby sa vybudoval nový federálny štát a začal dlhý, ale dôležitý proces zabezpečovania mieru, istoty a demokracie pre všetkých Somálčanov;

50. víta nedávne zloženie prísahy prvého formálneho parlamentu Somálska za viac ako 20 rokov a dúfa, že to bude prvý krok k prechodu k reprezentatívnejšej parlamentnej demokracii; berie na vedomie skutočnosť, že bola takmer splnená 30 % kvóta poslankýň v parlamente pripomínajúc, že primeraná účasť žien vo všetkých sektoroch verejného života je dôležitá, ak má byť úsilie o vyriešenie konfliktov a budovanie mieru úspešné;

51. víta ukončenie zmien v Somálsku ako príležitosť na obnovu; víta prácu signatárov plánu, tradičných starších predstaviteľov, národného volebného zhromaždenia, nového federálneho parlamentu a výboru pre technický výber za ich úlohy pri ukončení transformačného procesu v Somálsku; víta záväzok odstupujúceho prezidenta podporovať činnosť prezidenta Hassana Sheikha Mohamuda a spolupracovať s ním; naliehavo vyzýva všetkých politických aktérov v Somálsku, aby spolupracovali s novými orgánmi; víta víziu prezidenta Hassana Sheikha o Somálsku a jeho zámer zaistiť vytvorenie inkluzívnych riadiacich inštitúcií na širokom základe, stabilizáciu, právny štát a dobrú správu vecí verejných, hospodársku obnovu, budovanie mieru a zmierenie, poskytovanie verejných služieb, lepšie vzťahy medzi Somálskom a zvyškom sveta; naliehavo ho vyzýva, aby dodržal svoj záväzok voči transparentnému a zodpovednému riadeniu, voči boju proti korupcii na všetkých úrovniach a aby zaistil inkluzívny dialóg a zriadenie reprezentatívnych a zodpovedných inštitúcií na národnej, regionálnej, okresnej a miestnej úrovni v súlade s prechodnou ústavou Somálska;

52. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a OZEÚ pre Africký roh, aby kriticky prehodnotili džibutský mierový proces a zvážili nasadenie tímu sprostredkovateľov, ktorého členovia požívajú dôveru širokej škály somálskych zainteresovaných strán vrátane ženských združení a majú kapacitu dostať za rokovací stôl čo najviac somálskych aktérov; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby iniciovala proces zameraný na predstaviteľov somálskej občianskej spoločnosti v rámci krajiny a mimo nej, ktorý umožní pravidelnú a trvalú diskusiu o možných riešeniach politických problémov v krajine; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zlúčila tieto dva procesy, pričom ako príklad môže slúžiť úspešný mierový proces v Sudáne v rokoch 2000 až 2005;

53. víta poslednú mierovú iniciatívu somálskej vlády, keď ponúkla civilné pracovné miesta a odbornú prípravu pre zbehnutých rebelov zo skupiny al-Šabáb; víta nedávne presadenie ambicióznej ústavy, ktorá sľubuje rovnaké práva pre všetkých občanov bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo, sociálne alebo hospodárske postavenie, politický názor, príslušenstvo k spoločenstvu, zdravotné postihnutie, zamestnanie, narodenie alebo dialekt, ktorá stavia mimo zákon mrzačenie ženských pohlavných orgánov a zriaďuje komisiu pre pravdu a zmierenie; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že v krajine, ktorú desaťročia pustošili bratovražedné spory, sa nová ústava nezaoberá problematikou rozdelenia právomocí a zdrojov medzi centrom a regiónmi, a požaduje väčšiu spoluprácu s novými orgánmi pri riešení týchto otázok;

54. žiada somálske orgány, aby ako naliehavú otázku uprednostnili budovanie inštitúcií a vytvorenie zodpovedných, transparentných a integrujúcich policajných síl, pretože sa tým upevní dôvera obyvateľov v novú vládu; v tejto súvislosti oceňuje hodnotný prínos operácie EUTM Somálsko k stavu bezpečnostných síl krajiny; verí v trvalú podporu členských štátov práce misie SBOP, ktorá sa snaží o vštepenie povedomia rešpektovania ľudských práv, rodovej dynamiky a právneho štátu v somálskej armáde; konštatuje, že vývoj stabilných, zodpovedných a inkluzívnych somálskych inštitúcií musí isť nad rámec bezpečnostných zložiek, musí ho viesť Somálsko, ktoré zaň musí niesť aj zodpovednosť, len tak sa Somálsko môže stať životaschopným štátom;

55. zdôrazňuje, že pre dlhodobú udržateľnosť Somálska ako dobre fungujúceho federálneho štátu budú rozhodujúce realizovateľné a inkluzívne hospodárske štruktúry a systém spoločnej deľby ziskov medzi regiónmi a federálnou úrovňou, pokiaľ ide o budúce čerpanie ropy a plynu, v prospech celého obyvateľstva; naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby neopakovalo chyby z minulosti a nesústredilo pomoc na federálne inštitúcie Mogadišu na úkor somálskych regiónov, vzhľadom na to, že tieto regióny môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri decentralizovanom poskytovaní základných služieb a zabezpečovaní stability pre obyvateľstvo; žiada EÚ, aby pri tejto príležitosti zmobilizovala všetky zdroje, aby pomohla regionálnym subjektom v Somálsku s týmto rozhodujúcim procesom demokratizácie; vzhľadom na najnovší politický a bezpečnostný vývoj v Somálsku nabáda členské štáty a vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby v úzkej spolupráci s legitímnymi somálskymi orgánmi, Africkou úniou a IGAD, ako aj vládou USA, zvážili misiu Reforma sektora bezpečnosti (SSR) potom, ako to umožní miestna situácia;

56. uznáva, že mier v Somálsku musí prísť na základe prístupu zdola – nahor; zdôrazňuje, že EÚ musí zaistiť, aby jej stratégia umožňovala dostatočnú podporu miestneho úsilia o budovanie mieru a riešenie sporov, ktoré by sa stali národnou a regionálnou prioritou; takisto pripomína, že miestna legitímnosť pomôže pri vzniku riadiacich inštitúcií v Somálsku, ktoré ponúknu dlhodobé vyhliadky stability;

57. pripomína, že Africká únia nasadila v Somálsku vojenskú misiu AMISOM, ktorá dostala mandát od Bezpečnostnej rady OSN a ktorá zúfalo hľadá ďalšie krajiny, ktoré by prispeli vojenskými jednotkami;

58. zdôrazňuje, že EÚ musí v úzkej spolupráci s USA a Africkou úniou zohrávať kľúčovú úlohu v budúcnosti Somálska;

59. naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby v spolupráci s ICRC a Červeným krížom v Somálsku čo najskôr zaviedli a rozvinuli zdravotnícke zariadenia a zariadenia ambulantných centier starostlivosti a liečby;

60. víta vytvorenie miestneho fondu stability, ktorý je určený najmä na koordináciu medzinárodnej pomoci v nedávno oslobodených oblastiach, ktoré sú dostupné z juhu Somálska;

61. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že len od decembra 2011 bolo zabitých 13 novinárov a pracovníkov médií v oblastiach Somálska kontrolovaných vládou a že sa nedosiahol žiaden pokrok pri vyšetrovaní týchto prípadov; poukazuje na význam zaistenia slobody vyjadrovania a naliehavo vyzýva novú vládu a prezidenta, aby prijali opatrenia poskytujúce lepšiu ochranu novinárom a aby dôveryhodne prešetrili tieto zabitia;

62. naliehavo vyzýva EÚ a všetkých regionálnych a medzinárodných partnerov, aby maximálne využili príležitosť poskytovanú vznikom novej vlády v Somálsku, ktorá spoločne so zjavným poklesom náporu skupiny al-Šabáb v krajine prináša potenciál otvoriť novú politickú éru v Somálsku; preto zdôrazňuje, že je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo, a najmä EÚ, boli pripravené poskytnúť podporu pre legitímne a demokratické orgány v oblasti budovania inštitucionálnych kapacít, reformy sektora bezpečnosti (SSR), v oblasti odzbrojenia, demobilizácie a opätovného začlenenia bývalých účastníkov boja (DDR) a na podporu občianskej spoločnosti; naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zabezpečila, že akcie v Somálsku rozvíjajú slobodnú, otvorenú spoločnosť, ktorá rešpektuje a dodržiava ľudské práva, najmä práva žien a práva menšín, umožňuje posilnenie práv žien a zaisťuje rodovú rovnosť vo všetkých sektoroch spoločnosti;

63. zdôrazňuje veľmi pozitívny príklad Somalilandu, ktorý za vyše dvadsať rokov preukázal schopnosť budovať a upevňovať svoje demokratické, hospodárske a administratívne štruktúry a vytvoriť udržateľný demokratický proces; poznamenáva, že Somaliland bol doposiaľ veľmi úspešný, pokiaľ ide o upevňovanie bezpečnosti a stability na svojom území a o spoluprácu v boji proti pirátstvu a terorizmu; vyjadruje však obavy z toho, že ak by sa skupina al-Šabáb preskupila do hornatých hraničných regiónov, Somaliland by sa mohlo stať zraniteľným; preto zdôrazňuje, že je dôležité podporovať Somaliland v boji proti terorizmu, okrem iného prostredníctvom podpory hospodárskej diverzifikácie a budovania kapacít pre zamestnanosť mladých ľudí, aby sa obmedzili nábory medzi mladými ľuďmi; poukazuje na význam toho, aby Somaliland podporoval hospodársky a sociálny rozvoj regiónu ako prostriedok boja proti radikalizácii v oblastiach nestability na jeho území; žiada Komisiu a ESVČ, aby podporovala Somaliland pri posilňovaní jeho rozvojových vyhliadok a presadzovaní jeho hospodárskej a sociálnej stability; zdôrazňuje, že v snahe nájsť riešenie pre dlhodobú stabilitu a bezpečnosť v Somálsku je dôležité zhodnotiť pozitívny príklad stability Somalilandu;

64. víta dôrazné vyhlásenie vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie o podpore pre nové federálne inštitúcie Somálska počas malého zasadnutia Valného zhromaždenia OSN o Somálsku v New Yorku a najmä jej záväzok voči štvorročnému procesu upevňovania nových federálnych inštitúcií a regionálnej administratívy a medzinárodnej konferencii o Somálsku v roku 2013; žiada Somaliland a ostatné federálne subjekty, aby zohrávali plnú a podpornú úlohu pri rokovaní o svojich právnych a politických vzťahoch s novými federálnymi inštitúciami v Somálsku s cieľom dosiahnuť udržateľný, stabilný a prosperujúci somálsky federálny štát;

Etiópia a Eritrea

65. poukazuje na kľúčovú úlohu Etiópie vzhľadom na politickú a hospodársku stabilitu celého regiónu; poznamenáva, že nový premiér Etiópie Hailemariam Desalegn vo svojom inauguračnom prejave poukázal na význam posilňovania ľudských práv a demokratických inštitúcií v krajine v záujme rozvoja demokratickej kultúry a úplného rešpektovania ľudských práv v krajine; domnieva sa, že vznik novej etiópskej vlády ponúka príležitosť zapojiť Etiópiu do všetkých otázok spoločného záujmu alebo obáv vrátane tých, pri ktorých v minulosti mohli existovať rozporné názory, a poukazuje na význam podpory Etiópie na jej ceste k novému demokratickému systému prostredníctvom pozitívneho dialógu a partnerstva; podporuje Etiópiu v jej boji proti terorizmu, ale zdôrazňuje, že takýto boj by sa mal realizovať pri plnom rešpektovaní základných práv;

66. dúfa, že pod vedením premiéra Hailemariama Desalegna zvoleného 21. septembra 2012 sa Etiópia zapojí do procesu skutočne demokratickej transformácie, aby využila svoj silný demokratický potenciál a ukončila porušovanie slobody vierovyznania a slobôd občianskej spoločnosti; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, OZEÚ pre Africký roh a osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby sa spolu s Etiópiou naliehavo venovali ľudským právam, aby krajina využila príležitosť prebiehajúcej politickej transformácie na nastolenie skutočnej demokratizácie založenej na kľúčovom význame ľudských práv a základných slobôd, mediálnej slobody a plného uznania slobody prejavu; naliehavo vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby zostali obozretné a aktívne vzhľadom na politickú zmenu, ktorá sa začína v Etiópii, podporovali posilňovanie demokratických inštitúcií a prepojili politickú, vojenskú a rozvojovú pomoc s konkrétnymi demokratickými reformami, ktoré musia zahŕňať prepustenie všetkých väzňov svedomia, ako napríklad Eskindera Negu a ostatných novinárov, ľudskoprávnych a rozvojových aktivistov a členov opozície, vpustenie osobitných spravodajcov OSN pre ľudské práva s neobmedzeným prístupom do všetkých regiónov a väzenských zariadení, odvolanie alebo zmenu a doplnenie vyhlásení o charitách a spoločnostiach a protiteroristickej deklarácie a návrat opozičných politikov z exilu; žiada EÚ, aby našla inovačné a bezpečné spôsoby, ako finančne a politicky pomáhať zápasiacej občianskej spoločnosti v Etiópii a zapojiť sa do úzkeho dialógu s opozíciou, a to tak v Etiópii, ako aj v exile;

67. konštatuje, že v Etiópii v súčasnosti neexistuje žiadne súdnictvo ani nezávislé médiá v dôsledku premyslenej stratégie určenej na obmedzenie a blokovanie sudcov, kontrolu médií, ohrozenie opozície a umlčanie organizácií pre ľudské práva;

68. poukazuje na to, že na základe protiteroristického zákona z roku 2009 sú stíhaní mnohí novinári; odsudzuje nedávne súdne prenasledovanie, v dôsledku ktorého najvyšší federálny súd v neprítomnosti odsúdil blogera Eliasa Kiflea na doživotné väzenie a uložil väzenie v trvaní 14 rokov Wubishetovi Tayeovi, editorovi miestneho denníka, ako aj novinárovi Reeyotovi Alemnovi; víta však, že po úmrtí premiéra Melesa Zenawiho boli nedávno omilostení švédski novinári Martin Schibbye a Johan Persson; vyzýva nových vedúcich predstaviteľov, aby uplatnili rovnaké kritérium na osoby, ktoré boli svojvoľne odsúdené;

69. poukazuje na obrovský potenciál projektu priehrady na Modrom Níle Grand Renaissance v regióne Benishangul-Gumuz v Etiópii, čo sa týka výroby čistej energie a hospodárskeho rozvoja celého regiónu; podporuje medzinárodný panel odborníkov vytvorený v Etiópii, Sudáne a Egypte pre tento projekt a vyzýva na lepšie pochopenie spoločného využívania vodných zdrojov z Nílu a energie vyprodukovanej vodnou elektrárňou napojenou na priehradu;

70. vyzýva vládu Etiópie, aby oficiálne uznala rozhodnutia o vytýčení hraníc hraničnej komisie medzi Eritreou a Etiópiou ako konečné a záväzné v súlade s rezolúciami BR OSN č. 1907 (2009) a 2023 (2011), ako aj príslušnými uzneseniami AÚ a IGAD; vyzýva preto eritrejskú vládu, aby súhlasila s nadviazaním dialógu s Etiópiou o riešení procesu sťahovania vojenských jednotiek z hranice a skutočného vytýčenia hranice v súlade s rozhodnutím hraničnej komisie vzhľadom na význam udržania spoločenstiev spolu, ako aj o normalizácii vzťahov s Etiópiou vrátane opätovného otvorenia hraníc; žiada medzinárodné spoločenstvo, aby spolu s Eritreou ochraňovalo záujmy a potreby eritrejského ľudu pri súčasnom vyvíjaní tlaku na režim a vojenské sily, aby umožnili prístup medzinárodných organizácií, pripravili dlho sľubované voľby a otvorili politický priestor v krajine; zdôrazňuje, že každá pomoc EÚ, ktorá nesleduje humanitárne ciele, by mala byť prísne podmienená tým, ako budú eritrejské orgány plniť záväzok napomáhať demokratickú transformáciu a zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v krajine s transparentnými a hmatateľnými referenčnými hodnotami, ako aj plnenie základných potrieb eritrejského ľudu; žiada Eritreu, aby prestala poskytovať podporu ozbrojeným skupinám, ktoré ohrozujú mier a zmierenie v Somálsku a všeobecnejšie aj regionálnu stabilitu; požaduje slobodu prejavu, tlače a náboženstva, ako aj zavedenie slobodných a spravodlivých volieb a demokracie v krajine; žiada okamžité prepustenie politických väzňov vrátane uväzneného novinára Dawita Isaaca, ktorý bol bez súdneho procesu odsúdený na viac ako 4000 dní väzenia;

°

°    °

71. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ESVČ a členským štátom, ako aj osobitnému zástupcovi EÚ pre Sudán, osobitnému zástupcovi EÚ pre Africký roh, členským štátom EÚ, vláde Turecka, Kongresu USA, Ministerstvu zahraničných vecí USA, Komisii Africkej únie, Panafrickému parlamentu, vládam a parlamentom Medzinárodného úradu pre rozvoj (IGAD) a orgánom Somalilandu.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0203.

(2)

Prijaté texty, P6_TA(2009)0026.

(3)

Prijaté texty, P6_TA(2011)0027.

(4)

Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 51.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0000.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (6.11.2012)

pre Výbor pre zahraničné veci

k stratégii EÚ pre región Afrického rohu

(2012/2026(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Michèle Striffler

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta prijatie strategického rámca pre región Afrického rohu v novembri 2011, pretože sa tým posilní súdržnosť vonkajšej činnosti Európskej únie v tomto strategickom regióne v porovnaní s doterajším veľmi fragmentovaným prístupom, ktorý bol založeným na veľmi rôznorodých nástrojoch; víta v tejto súvislosti aj vymenovanie osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh Alexa Rondosa v januári 2012 a oceňuje jeho doterajšiu prácu; je si vedomý toho, že menej než jeden rok od prijatia tejto stratégie a od nastúpenia osobitného zástupcu EÚ do funkcie ešte pravdepodobne nie je možné pozorovať alebo stanoviť žiadne výrazné zlepšenie týkajúce sa súdržnosti prístupu EÚ v tejto oblasti;

2.  víta nový plán pomoci v oblasti regionálneho rozvoja a humanitárnej pomoci, t. j. nový plán pre oblasť Afrického rohu navrhnutý Európskou komisiou v roku 2012 s názvom SHARE (Supporting Horn of Africa Resilience/Podpora odolnosti Afrického rohu), ktorý by mal byť nástrojom na prepojenie krátkodobej humanitárnej pomoci a dlhodobého rozvoja s cieľom prelomiť začarovaný kruh krízy, ktorá postihuje tento región; plne podporuje Európsku komisiu v projekte zameranom na prepojenie medzi pomocou, obnovou a rozvojom); vyzýva EÚ, aby prostredníctvom tohto programu pracovala na zabezpečovaní rôznych možností obživy, lepšieho prístupu na trhy a k informáciám s cieľom posilniť príjmy domácností u obyvateľstva, ktoré sa zaoberá pastierstvom a poľnohospodárstvom vrátane pastierstva, ako aj u poriečneho, pobrežného, mestského a prímestského obyvateľstva v záujme zlepšenia prístupu k základným sociálnym službám a v snahe ponúknuť spoľahlivú a predvídateľnú úroveň podpory obyvateľstvu, ktoré je chronicky a sezónne ohrozované;

3.  sa domnieva, že posilnenie bezpečnosti v regióne a boj proti terorizmu a pirátstvu nemôžu napriek ich potrebe zatieniť absolútnu nevyhnutnosť odstránenia chudoby, ktoré je v regióne prvoradé, najmä vzhľadom na skutočnosť, že EÚ sa v zakladajúcej zmluve zaviazala zohľadňovať pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny (článok 208 ods. 1 ZFEÚ), ciele rozvojovej spolupráce, medzi ktorými figurujú v prvom rade zníženie a odstránenie chudoby; poznamenáva, že všetky krajiny Afrického rohu sú rozvojovými krajinami a dostali –s výnimkou Sudánu a Južného Sudánu, ktoré nepodpísali dohodu z Cotonou – dve miliardy EUR na rozvojovú pomoc (z toho iba Etiópia dostala 644 miliónov) určené na národné a regionálne indikatívne programy v rámci 10. ERF (2008 – 2013); poukazuje na to, že v rovnakom období a takisto v rámci 10. ERF získali regióny východnej Afriky, južnej Afriky a Indického oceánu 619 miliónov EUR určených čiastočne pre Medzivládny úrad pre rozvoj (IGAD) s cieľom odstrániť chudobu v krajinách tohto regiónu a prispieť k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov; napokon pripomína, že z mierového nástroja pre Afriku, ktorý je jedným z nástrojov ERF, sa poskytuje finančná pomoc misii Africkej únie v Somálsku (AMISOM);

4.  zastáva názor, že ako svetový najväčší distribútor rozvojovej a humanitárnej pomoci v tomto regióne – aj vďaka sústredeniu diplomatického úsilia v ESVČ, osobitnému zástupcovi EÚ, úspechu operácie Atalanta a diplomatickej a vojenskej prítomnosti niektorých členských štátov v tomto regióne – by Európska únia (členské štáty a Európska komisia) mohla urobiť viac na odstránenie pretrvávajúcej chudoby, ohnísk anarchie a bezprávia, ktoré sa v tomto regióne vyskytujú;

5.  sa domnieva, že je vhodné využiť príležitosť, ktorou je zvolenie nového prezidenta Somálska Hassana Sheikha Mohamuda z 10. septembra 2012, a snažiť sa pomocou strategického rámca pre región Afrického rohu, ako aj s podporou osobitného zástupcu EÚ v regióne, ESVČ, diplomatických zastúpení jednotlivých štátov a Africkej únie, aby Etiópia a Eritrea nadviazali normálne diplomatické a hospodárske vzťahy a aby sa vyriešila somálska kríza, čo by prispelo k rozvoju celého regiónu; poznamenáva, že oblasť Veľkých jazier, ktorá hraničí so západnými okrajovými oblasťami Afrického rohu, je taktiež jednou z najmenej stabilných oblastí, v ktorej sa nachádzajú veľmi zaostalé krajiny sužované ozbrojeným násilím (napr. Konžská demokratická republika) alebo dokonca vojnou s jednou či viacerými susednými krajinami (napr. napätie medzi Konžskou demokratickou republikou a Rwandou, ktorá je v širšom zmysle súčasťou regiónu Afrického rohu); zdôrazňuje, že v rámci vykonávania európskej stratégie pre región Afrického rohu nemôžeme zabúdať na jej možný vplyv na veľmi potrebný rozvoj susedných regiónov (najmä v oblasti Veľkých jazier, v strednej Afrike a južnej Afrike).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philippe Boulland, Edvard Kožušník, Bart Staes

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Jarosław Leszek Wałęsa


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mário David, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Norica Nicolai, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reinhard Bütikofer, Anne Delvaux, Christian Ehler, Knut Fleckenstein, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Potito Salatto, Ivo Vajgl, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

João Ferreira, Ashley Fox, Jolanta Emilia Hibner, Antigoni Papadopoulou, Kyriacos Triantaphyllides, Peter Šťastný

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia