ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия

10.12.2012 - (17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Francesca Balzani

Процедура : 2012/2281(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0409/2012
Внесени текстове :
A7-0409/2012
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия

(17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[1], и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, приет окончателно на 1 декември 2011 г.[2],

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[3],

–   като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности[4],

–   като взе предвид Решение EUCO 76/12 на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г. относно Пакта за растеж и работни места, договорен от държавите членки,

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 6/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, представен от Комисията на 23 октомври 2012 г. (COM(2012)0632),

–   като взе предвид позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 6/2012, приета на 6 декември 2012 г. (17295/2012 – C7-0401/2012),

–   като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети A7-0409/2012,

A. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2012 на общия бюджет за 2012 г. включва, наред с другото, актуализация на прогнозите за приходите след последното преразглеждане на прогнозите за собствени ресурси и други приходи и увеличение на кредитите за плащания с почти 9 милиарда евро по функции 1а, 1б, 2, 3а и 4 от многогодишната финансова рамка с цел посрещане на оставащите нужди до края на годината;

Б.  като има предвид, че заедно с това вече са частично посрещнати други нужди за плащания чрез глобален трансфер в бюджетните кредити за плащания (DEC 30/2012) на обща стойност от 419,7 милиона евро;

В.  като има предвид, че Комисията първоначално беше открила източници за преразпределяне на средства на обща сума от 47,4 милиона евро, която беше включена в първоначално предложения от Комисията коригиращ бюджет № 6/2012;

Г.  като има предвид, че отклоненията при собствените ресурси, заедно със значителното увеличение на приходите от глоби и лихви от 3 525 милиона евро, доведоха до общо нетно увеличение на приходите от 3 080,8 милиона евро, което ще намали ефекта на коригиращ бюджет № 6/2012 върху основаните на БНД годишни вноски на държавите членки;

Д. като има предвид, че делегациите на Парламента и на Съвета се договориха на тристранната среща за бюджета на 29 ноември 2012 г., за финансирането на преразгледана сума за тези нужди през 2012 г., като тя бъде намалена до 6,1 милиарда евро, включващи преразпределение от 0,1 милиарда евро, което първоначално не беше предвидено от Европейската комисия;

1.  отбелязва проекта на коригиращ бюджет № 6/2012, предложен от Комисията;

2.  отбелязва, че проект на коригиращ бюджет № 6/2011 във вида, в който е изменен от Съвета, отразява постигнатото споразумение на тристранната среща по бюджета на 29 ноември 2012 г.;

3.  подчертава, че Съвместното изявление относно нуждите от плащания за 2012 г., с което бюджетният орган признава, че през 2012 г. е следвало да бъдат разрешени допълнителни плащания, възлизащи на 2,9 милиарда евро за посрещане на искания за плащания, получени от Комисията, е неразделна част от споразумението, постигнато по време на тристранната процедура;

4.  настоятелно припомня на Съвета и Комисията, че Съвместното изявление относно нуждите от плащания за 2012 г. трябва да се разглежда като политическо споразумение относно нуждата от постигане на съгласие на ранен етап през 2013 г. относно коригиращ бюджет, предназначен единствено за покриване на тези 2,9 милиарда евро и осигуряване на допълнителни кредити към кредитите за плащания, приети в първоначалния бюджет за 2013 г., без да се засяга правилното изпълнение на бюджета за 2013 г.;

5.  одобрява, без изменение, позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2012;

6.  възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 6/2012 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

  • [1]  ОВ L 248, 16.9.2012 г., стр.1
  • [2]  ОВ L 56, 29.2.2012 г.
  • [3]  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
  • [4]  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.12.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato