ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise

10. 12. 2012 - (17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodajka: Francesca Balzani

Postup : 2012/2281(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0409/2012

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise

(17295/2012 – C7‑0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012, přijatý s konečnou platností dne 1. prosince 2011[2],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[3],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[4],

–   s ohledem na rozhodnutí Evropské rady EUCO 76/12 z 28. a 29. června 2012 o Paktu pro růst a zaměstnanost, na kterém se dohodly členské státy,

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2012 na rozpočtový rok 2012, který Komise předložila dne 23. října 2012 (COM(2012)0632),

–   s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012, který Rada přijala dne . prosince 2012 (17295/2012 – C7‑0401/2012),

–   s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0409/2012),

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 k souhrnnému rozpočtu na rok 2012 zahrnuje mj. aktualizaci odhadu příjmů po nejnovější revizi odhadu výše vlastních zdrojů a dalších příjmů a zvýšení prostředků na platby v okruzích 1a, 1b, 2, 3a a 4 víceletého finančního rámce o téměř 9 miliard EUR s cílem pokrýt potřeby neuhrazených plateb do konce letošního roku,

B.  vzhledem k tomu, že souběžně již byly částečně pokryty další potřeby formou globálního převodu u prostředků na platby (DEC 30/2012) v celkové výši 419,7 milionu EUR,

C. vzhledem k tomu, že Komise původně vytipovala zdroje, odkud by bylo možno přesunout prostředky v celkové výši 47,4 milionu EUR, které byly zahrnuty do NOR 6/2012, jak jej původně navrhla Komise,

D. vzhledem k tomu, že výkyvy u vlastních zdrojů společně s výrazným nárůstem příjmů z pokut a ze splátek úroků o 3 525,0 milionu EUR vedly k celkovému čistému zvýšení příjmů o 3 080,8 milionu EUR, díky čemuž se sníží dopad NOR 6/2012 na příspěvky členských států na základě HND,

E.  vzhledem k tomu, že při třístranných rozhovorech o rozpočtu dne 29. listopadu 2012 se delegace Parlamentu i Rady dohodly na revidované částce na financování potřeb, které musí být pokryty v roce 2012: snížily ji na 6,1 miliardy EUR a je v ní zahrnut přesun prostředků ve výši 0,1 miliardy EUR, který původní návrh Evropské komise neobsahoval,

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 6/2012, jak jej navrhla Komise;

2.  konstatuje, že v návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012 ve znění pozměněném Radou se promítá dohoda, jíž bylo dosaženo při třístranných rozhovorech o rozpočtu dne 29. listopadu 2012;

3.  zdůrazňuje, že společné prohlášení o potřebách plateb na rok 2012, v němž rozpočtový orgán uznává, že v roce 2012 měly být schváleny vyšší prostředky na platby, a to o 2,9 miliardy EUR, aby bylo možno pokrýt žádosti o platby, které obdržela Komise, je nedílnou součástí dohody dosažené při trialogu;

4.  důrazně připomíná Radě a Komisi, že společné prohlášení o potřebách plateb na rok 2012 je nutno chápat jako politickou dohodu na nutnosti dohodnout se hned počátkem roku 2013 na opravném rozpočtu s jediným účelem, a sice pokrýt těchto 2,9 miliardy EUR a poskytnout další prostředky navíc k prostředkům na platby schváleným v původním rozpočtu na rok 2013, aniž je dotčeno řádné plnění rozpočtu na rok 2013;

5.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012 beze změn;

6.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2012 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 56, 29.2.2012.
  • [3]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

10.12.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Isabelle Durant, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Gerben-Jan Gerbrandy, Edit Herczog, Jürgen Klute, Erminia Mazzoni, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Sergio Berlato